SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3 Kommunen sin årlege rapport om grunnskulen 2009 TILRÅDING: Saka vert lagd fram utan tilråding. DOKUMENT: GSI rapportering 2009 KOSTRA Utdanningsdirektoratet Skuleporten Årsmelding for Leikanger kommune Tilsynsrapport frå fylkesmannen SAKSUTGREIING: Kommunen sin årlege rapport om grunnskulen Bakgrunn I følgje opplæringslova skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnopplæringa knytt til læringsresultat. Denne rapporten skal drøftast av skuleeigar, som er kommunestyret. I følgje KUD bør rapporten knytast til dei måla og indikatorane for kvalitet som går fram av St. melding nr 31 ( ) Kvalitet i skulen. I tillegg kan rapporten omtale andre tilhøve som skuleeigar meiner er formålstenleg ut frå lokale behov. I Leikanger kommune er det ikkje vedteken ein fast mal for korleis denne rapporten skal sjå ut, eller kva den skal innehalde, men rådmannen finn det rimeleg å rapportere ut frå det som ligg i prosjektet Sats på skulen snu Sogn, skulane sine utviklingsplanar, skulane sine kompetanseplanar, elev- og foreldreundersøkinga, eksamen og nasjonale prøver, samt eventuelle tilsyn på området. I tillegg gjer ein greie for andre utviklingsoppgåver som skulane arbeider med. I framtida vil det vere rimeleg å sjå på tilstandsrapporten som eit vedlegg til årsmeldinga.

2 Ein må sjå på rapporten som del av kommunen sitt kvalitetssystem på skuleområdet og som eit grunnlag for dialog mellom skuleeigar og skulane. Status Årsverk, tal tilsette, elevar, kontaktlærargrupper pr Leikanger barneskule Leikanger ungdomsskule Samla Årsverk administrasjon 1,54 0,78 2,32 Årsverk lærarar 15,33 11,27 26,60 Årsverk assistentar 2,20 0,24 2,44 Tal lærarar Tal elevar Tal kontaktlærarar Tal basisgruppergrupper 10* 6 (5 klassar) 16 * Relativt faste grupper I tillegg til undervisning har Leikanger barneskule 75 årstimar til fysisk aktivitet fordelt på årssteg Elevar fordelt på årssteg pr Årssteg Samla LBS LUS Klassetalet på ungdomsskulen går ned og vil ikkje stige att før hausten 2014 når det store årskullet frå 2001 kjem i 8. klasse. Gjennomsnittleg gruppestorleik - elevar pr. lærar undervisningsrelaterte årsverk Leikanger Kommunegruppa Fylket Landet årssteg 15,4 10,9 10,7 13, årssteg 14,9 12,5 12,7 14,6 Gruppestorleiken i skulane i Leikanger er vesentleg høgare enn gjennomsnittet for kommunegruppa og fylket, men også over landsgjennomsnittet. Tala rapportert i GSI pr må sjåast i samanheng med den store innstramminga i stillingar som vart gjennomført på barneskulen sist haust. Det er likevel bekymringsfullt at gruppestorleiken er høgare på barnesteget enn på ungdomssteget, særleg ut frå kravet om forsterka opplæring/lærartettleik i norsk og matematikk på småskuletrinnet, og at det er fleire barn med svært store spes.ped. tiltak på barneskulen. Rådmannen vil saman med rektorane arbeide vidare med ein fordelingsmodell mellom skulane, der ein trekkjer ut store spes.ped. tiltak og andre særlege kostnadskrevjande tiltak før den generelle ramma vert fordelt. Trivsel og læringsutbyte kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamensresultat Elevundersøkinga 2009 Leikanger barneskule Skulen Fylket Landet Trivsel 4,4 4,3 4,3 Elevdemokrati 3,8 3,7 3,6

3 Fysisk læringsmiljø 3,5 3,4 3,2 Mobbing 1,1 1,4 1,4 Motivasjon 4.3 4,2 4,2 Fagleg rettleiing 3,4 3,6 3,5 Oppfølging: Elevane synest å trivast godt, og motivasjonen er god. Elevdemokratiet synest å fungere, og elevane synest å vere tilfreds med det fysiske læringsmiljøet. Fagleg rettleiing/ undervegs- og framovervurdering synest å vere det svakaste området i denne undersøkinga. Barneskulen har heile skuleåret 2009/2010 arbeidd med vurdering. Kommunen fekk etterutdanningsmidlar frå fylkesmannen til dette arbeidet i 2009, og har søkt på nytt i Skulane leigde inn rettleiar frå HISF. Leikanger søkte saman med Sogndal om å få delta i nasjonalt vurderingsprosjekt, men nådde ikkje opp til slutt. Arbeidet med vurdering vil halde fram også komande skuleår. Nasjonale prøvar 2008/2009 og 2009/2010 Leikanger barneskule LBS Fylket Landet Engelsk 5. steg 2,0 og 2,2 2,0 og 2,0 2,.0 og 2,2 Lesing 5. steg 2,2 og 2,4 2,0 og 1,9 2,0 og 2,0 Rekning 5. steg 2,4 og 2,4 2,0 og 2,0 2,0 og 2,0 Oppfølging: Leikanger barneskule har gode resultat på nasjonale prøver. Dei ligg over lands- og fylkesresultata i alle fag. Dei har spesielt gode resultat i lesing og rekning. Skulen har teke tak i engelskfaget, m.a. ved å plassere timetalsutvidinga frå hausten 2010 her. Barneskulen har og utarbeidd rutinar for oppfølging av resultat frå nasjonale prøver på elevnivå og på skulenivå. Det viktig når ein tolkar resultat frå kartleggingar og nasjonale prøver å hugse på at Leikangerskulane har eit rimeleg lite grunnlagsmateriale, og at dette naturleg kan variere ganske mykje frå år til år. Elevundersøkinga 2009 Leikanger ungdomsskule Trivsel 4,2 4,2 4,3 Elevdemokrati 3,6 3,2 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,1 2,8 3,2 Mobbing 1,5 1,4 1,4 Motivasjon 4,0 3,7 4,2 Fagleg rettleiing 3,0 3,1 3,5 Medbestemmelse 2,6 2,5 2,3 Karriererettleiing 3,9 3,6 3,6 Oppfølging: Fagleg rettleiing synest også her å vere det svakaste området i denne undersøkinga. Skulen arbeider med å etablere gode rutinar for undervegs- og framovervurdering, eit arbeid som vil bli prioritert også i 2010/2011 Nasjonale prøver 2008/2009 og 2009/2010 Leikanger ungdomsskule Engelsk 8. steg 3,0 og 3,3 3,1 og 3,1 3,0 og 3,0 Lesing 8. steg 3,4 og 3,4 3,2 og 3,2 3,1 og 3,1

4 Rekning 8. steg 3,3 og 3,6 3,3 og 3,3 3,1 og 3,1 Oppfølging: Ungdomsskulen sine resultat er stort sett samsvarande med resultata frå barneskulen. Resultata ligg jamt med, eller over fylkesgjennomsnittet i alle fag, bortsett frå engelsk sist år. Det vil vere interessant å sjå om tiltaka i barneskulen på sikt vil endre resultata i ungdomsskulen. Grunnskulepoeng 2009 Resultatet av standpunkt i alle fag 41,6 40,5 39,5 Eksamen 2009 skriftleg prøve Matematikk 4,4 3,6 3,4 Norsk hovudmål 3,6 3,5 3,4 Norsk sidemål 3,9 3,7 3,3 Eksamen 2009 munnleg prøve Skulen Fylket Landet Tysk 4,3 4,6 4,1 Samfunsfag 4,6 4,4 4,3 Engelsk 4,8 4,5 4,3 Grunnskulepoeng og eksamenskarakterar i Leikanger ligg generelt godt over både lands- og fylkesgjennomsnittet, noko dei kanskje også bør ut frå utdanningsnivået i befolkninga. Tysk vart eksamensfag for fyrste gong våren Det var få skular her i regionen som nytta seg av å ta elevane opp til eksamen. Det same gjeld truleg fylket. Leikanger ungdomsskule fekk nyttig erfaring av å ha opp ei gruppe, og tysklæraren får erfaring av å ta sensoroppdrag i andre kommunar. Overgang til vidaregåande skule Leikanger Kommunegruppa Fylket Landet Overgang til vg.sk 96,55 97,74 98,24 96,82 I 2006,2007 og 2008 har 100 % av elevane frå Leikanger ungdomsskule starta på vidaregåande skule same året. I 2009 er dette talet endra. Ut frå prosenttalet gjeld dette truleg eit par elevar, men fordi elevgrunnlaget er så lite, gjer kvar elev stort utslag. Spesialundervisning LBS LUS Leikanger Sogndal Vik Komm.gr. Fylket Landet Tal elevar med spesialundervisning % del elevar med 12,26 14,13 12,8 14,7 7,1 10,0 8,6 7,6 spesialundevisning Herav elevar med full ekstraressurs 4 0

5 Timar til spesialundervining i % av det totale timetalet 18,1 27,4 17,1 18,0 18,1 16,2 Tal elevar med enkeltvedtak ligg generelt høgt i Leikanger kommune, og er høgast på ungdomssteget. Når ein ser på årsmeldinga frå PPT i Sogndal, er det 2 hovudvanskegrupper som peikar seg ut: lese- og skrivevanskar og gruppa kommunikasjon som inneheld språk-/ talevanskar, uttalevanskar/artikulasjon, stamming, afasi. I den siste gruppa utgjer truleg tal vaksne og barnehage/småskulebarn med behov for logopedhjelp til m.a. uttaletrening ei hovudgruppe. Vi har i denne oppstillinga også teke med KOSTRA - tala frå Sogndal og Vik som nyttar same PPT kontor som oss, og som vi ser er tala svært varierande. Tal elevar med spesialundervisning etter einskildvedtak har auka generelt over heile landet. Det kan og vere muleg at tidleg innsats og meir kartlegging har ført til auka behov i småskulen. Ei anna forklaring kan vere at terskelen for sakkunnig vurdering hos PPT er låg. Det er og ein klar trend at dei som får einskildvedtak i barnehage, småskule også har det over i ungdomsskulen. Klagesaker Det var 3 klagesaker på spesialundervisning som gjekk til fylkesmannen for avgjerd i Av desse saken var 2 på barneskulen og 1 i barnehagen. Alle klagene gjekk på tildelt tal timar, og på ønskje om meir pedagog i staden for assistent. Foreldra fekk medhald i den eine, og kommunen i dei 2 andre. Særskild norskopplæring for framandspråklege Tal elevar Tal timar % del framandspråklege Leikanger barneskule ,83 Leikanger ungdomsskule ,17 Leikanger kommune har samla sett få framandspråklege elevar. Dei so er her er i hovudsak fordelte på polsk, thai og eritreisk. Utviklingsplanane for skulane Entreprenørskap Vurdering Begge skulane har utarbeidd eigne entreprenørskapsplanar, og det er utarbeidd kommunal plan. Det er utnemnd personar frå lokal og offentleg næringsliv til deltaking i styringsgruppa.gruppa har enno ikkje hatt møte. Skulane og barnehagane har alle partnarskapsavtalar som vert følgde opp. Ungdomsskulen deltok på entreprenørskapsmesse i Balestrand Begge skulane har arbeidd med vurdering

6 Internasjonalisering Fysisk aktivitet og måltid Overgangar IKT inneverande skuleår, og vil fortsette hausten Det skal utarbeidast vurderingskriterium for lav, middels og høg måloppnåing i alle fag, samt system for undervegs- og framovervurdering. Kommunen søkte om å få kome med på nasjonalt prosjekt, men nådde ikkje fram. Leikanger ungdomsskule har vore med i internasjonalt språkprosjekt saman med Østerrike. Begge skulane og barnehagane arbeider aktivt med fysisk aktivitet og måltid, utan at dette lenger er eit prosjekt. Det er utarbeidd plan for overgang barnehage/skule og ein vil nedfelle skriftlege rutinar for overgang barneskule/ungdomsskule. Begge skulane jobbar med utvikling innan IKT. Dei er komne ulikt. Ungdomsskulen har hatt fast datatid for personalet gjennom mange år. Dei har og nytta Fronter og Smartboard i fleire år. Barneskulen har og hatt datatid men kanskje ikkje like systematisk over lang tid. Skulen er i startgropa med Fronter (og no i 2010 med Smartboard. Det er felleskurs for lærarar på ungdomsskulen og nokre lærarar frå barneskulen i bruk av Smartboard her på Leikanger no 7. juni.) Tilsyn frå fylkesmannen Leikanger kommune hadde tilsyn på opplæringsverksemda i Tilsynet gjekk på opplæringslova andre ledd og 8-2. Tilsynet var ein del av Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunar og fylkeskommunar. Kommunen fekk eitt avvik og 3 merknader under tilsynet. Avviket gjekk på at kommunen sitt delegasjonsreglement ikkje viser kvar ansvaret for opplæringslova andre ledd er plassert. I etterkant har rådmannen gått gjennom den delen av delegasjonsreglementet som gjeld skule, og meldt tilbake til fylkesmannen. Merknad 1 gjekk på manglande oppdatering /vedlikehald av delegasjonsreglement, merknad 2 på gruppedeling/organisering i matematikk i ungdomsskulen og merknad 3 på gruppeorganisering av elevar med spesialundervisning i barneskulen. Tilsette Medarbeidarsamtalar Det har vore gjennomført medarbeidarsamtalar i Barneskulen brukar om lag 2 år på å kome rundt til alle

7 Arbeidsmiljøkartlegging Sjukefråver tilsette. Det vert gjennomført arbeidsmiljøkartlegging annakvart år. Det var ikkje gjennomført slik kartlegging i 2009 LUS LBS Kommunen Dei høge tala ved skulane i 2009 skuldast ,2 5,4 6,9 hovudsakleg langtidsfråver. På små ,2 4,4 6,8 arbeidsplassar med få tilsette vert prosenten ,9 8,0 7,5 høg sjølv med berre ein person borte over 1. halvår ,9 3,7 6,3 tid. Kompetanseheving i personalet Kompetansekartlegging: Det er gjennomført kompetansekartlegging på skulane med omsyn til kva utdanning dei tilsette innehar. Kompetanseplanar: Det er utarbeidd kompetanseplanar for vidare- og etterutdanning på begge skulane. Planane er drøfta med plasstillitsvalde. Vidareutdanning: Vidareutdanning er gjennomført i samsvar med vedteken plan. Begge rektorane fullførde 30 stp Skuleleiing i lærar på barneskulen fullførde 30 stp norsk med hovudvekt på leseopplæring i lærar på ungdomsskulen starta på siste 30 stpmodul i norsk hausten Etterutdanning Kommunen har fått midlar frå fylkesmannen til etterutdanning i vurdering og IKT for begge skulane. Vart oppstarta hausten Alle lærarane i kommunen deltek i fagnettverk i regi av Sats på skulen snu Sogn SFO Tal barn Med 100 % Årsverk Opningstimar pr veke plass Bjørnehiet SFO ,75 22

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer