Utdanningssektoren. Virksomhetsplan for Frydenlund skole og ressurssenter 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningssektoren. Virksomhetsplan for Frydenlund skole og ressurssenter 2015"

Transkript

1 Utdanningssektoren Virksomhetsplan for Frydenlund skole og ressurssenter 2015

2 Programområde G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen Programområde E. Barnehage Programområde H. Voksenopplæring Utdanningssektoren Programområde D. Spesial- og sosialpedagogisk e tiltak Programområde A. Administrasjon Programområd e B. Pedagogiskpsykologisk avdeling Programområde C. Grunnskole 2

3 INNHOLD Forord s.4 Sektorovergripende mål s.5 Programområde C. Grunnskolen s.6 Programområde D. Spesial- og sosialpedagogiske tiltak s.9 Programområde H. Voksenopplæring s.10 3

4 Forord Med dette foreligger Frydenlund skole og ressurssenters virksomhetsplan for Frydenlund skole og ressurssenter forholder seg til følgende programområder fra utdanningssektorens virksomhetsplan. Programområde for C: Grunnskolen, programområde for D: Spesial- og sosialpedagogiske tiltak og programområde for H: Voksenopplæring. Denne planen har ikke eget område for SFO. Skole og SFO er en helhet. De samme målene for virksomheten gjelder både for skole og SFO. 1. Planen videreføres i den form og struktur som ble innført i De sektorovergripende målene og de sektormål som er utformet i henhold til disse. For virksomhetene i sektoren innebærer det at det må utformes mål i de lokale virksomhetsplanene innenfor områdene IKT, integrering og folkehelse. 3. De tre hovedmålene for hvert programområde. Disse er i år supplert med tilleggsmål innenfor noen av programområdene. Programområdemålene skal også danne grunnlag for mål i de lokale virksomhetsplanene. Egne mål for den enkelte virksomhet som kommer i tillegg til de som finnes på sektor- og kommunenivå. Frydenlund skole og ressurssenter utvides og utbygges skoleåret Elevtallet kan etter dette økes med inntil 40%. Skolens ressurssenter utvikler en veiledningstjeneste for utviklingshemmede elever i Skedsmoskolen for at de skal får et mest mulig likeverdig skoletilbud. Det vil bli gitt veiledning internt og eksternt, slik at både nye elever ved FSR og elever i grunnskolen for øvrig, får et best mulig skoletilbud. For å mestre disse oppgavene på en god måte, vil veiledere og spesialpedagogene delta i nettverk med Ahus og i kompetansehevingsprogram sammen med PPA og TOFU i kommunen, noe som gjenspeiles i årets VIP. Voksenopplæringen og logopedtjenesten for barn og voksne samlokaliseres høsten 2015 i Strømsveien 80. Vi ønsker med dette å hente ut gevinster av samlokaliseringen både internt og eksternt. Lykke til! 9. Januar 2015 Toril Wangen Hexeberg -rektor KT, integrering og folkehelse. Med dette foreligger utdanningssektorens virksomhetsplan for 201 4

5 Sektorovergripende mål: 1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. 2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv. 3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse. Utdanningssektorens årsmål: 1. Ny læringsplattform (Skoleportalen) og nytt skoleadministrativt system er implementert. 2. Tjenestetilbudet til minoritetsspråklige i barnehage, skole og voksenopplæring er bedret gjennom en styrking av opplærings- og veiledningsressursene i alle virksomheter. 3 Det er laget et system for utviklingsstøtte for alle barn i barnehagene, som skal følge barnet over i skolen og sikre god overgang (PPA). Nr HP-mål Nr. Årsmål 2015 Nr. Tiltak Utførende enhet 5

6 C Programområde Grunnskolen Årsmål programområde grunnskolen 1. Øke elevenes læringsutbytte (HP-mål). 1. Kommunens gjennomsnittsresultat på nasjonale prøver er forbedret med 5 % Skolens mål Skolen skal kunne dokumentere elevens læringsmål og læringsutbytte Jevnlig bruk av vurdering for læring for å hjelpe elevenes i deres utvikling og læringsarbeid 2. Snittresultat for kommunen på eksamen i norsk, matematikk og engelsk er bedret med 5 %. Skolens mål 3. Andelen elever under kritisk grense på kartleggingsprøver i lesing og regning på årstrinn 1-3 er redusert med 5 %. Skolens mål Tiltak Skolens tiltak Elevene skal kartlegges hver vår før lærerne skriver årsrapport for spesialundervisningen, og ny IOP og halv-/årsplaner blir skrevet for neste skoleår. Skolens tiltak Skolens tiltak Rek. Rek. Rek. 2. Følge opp K-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen (HP-mål). 3. Styrke skolenes utviklingskapasitet. (HP-mål). 1. Gjeldende retningslinjer for skole- /hjemsamarbeid er revidert og nye utarbeidet innen Skolens mål De reviderte retningslinjene er implementert. 1. Det er utviklet en standard for kartlegging og analyse av data om skolenes undervisning og læringsresultater og valg av intervensjoner for å forbedre resultatene. I samarbeid med FAU vil vi revidere gjeldende retningslinjer for skole-hjem samarbeidet. Skolens tiltak Opplæring/distribusjon av retningslinjene. Kom.dir. Rek. Kom.dir. 6

7 Skolens mål Skolens tiltak Standarden er implementert Utarbeide en interaksjonsmodell i lys av Stenbäcker/Karevoll rektro Tilbake til innhold 4. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning Hjemmesiden er logisk bygget opp mht. at relevant informasjon når fram til publikum Generell informasjon om skolen publiseres på skolens hjemmeside der det også finnes link til Facebook. 4.1 I samarbeid med IT bygge opp elektroniske henvisningsskjemaer og søknadsskjemaer Informasjon er oppdatert. Skolen redigerer hjemmesiden jevnlig. 4.2 Utvikle skolens Facebook- side i tråd med kommunens retningslinjer. Økt bruk av SMS-varsling Foreldre bruker Skoleportalen. Elever og ansatte bruker Skoleportalen ukentlig som et IKTverktøy i opplæringen Varsle aktiviteter, bruke sms til korte beskjeder og påminnelser 4.3. Opplæring på høstens foreldremøte og kontinuerlig tilbud om opplæring i bruk av systemene til foreldre Alle teamene har tilgang til IPAD i undervisningen. IKT er tatt i bruk på nye områder som har elevenes læring som mål. 4.4 Opplæring av ansatte i smågrupper (interne nettverk). 7

8 4.5. Øke den samlede IKTkompetansen i personalet Skolering av elever og ansatte i bruk av IKT-utstyr og pedagogiske programmer, Skoleportalen mm Opplæring i pedagogisk bruk av OneNote for alle lærere Skolen bidrar i og er en del av spesialskolenettverket: Data i Spesialundervisning (Disnettverket). 4.6 IKT- ansvarlig deler kompetanse fra spesialskolenettverket. Lærere deltar etter behov på kurssamlinger, bl.a. data i spesialundervisningen (DIS- nettverket). Tilbake 5 Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse Skolen skal tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet Elevene har et utvidet tilbud om fysisk aktivitet i skoletiden og på SFO som et leksehjelpstilbud for elever fra 5-8 trinn Elevene har et utvidet tilbud i faget mat og helse. De skal lære om ernæring og sunne kostvarer for å forebygge blant annet overvekstproblematikk. 6. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv Skolen skal holde tett kontakt med foreldrene gjennom hele opplæringsåret. Høy deltagelse på flerkulturelt nettverk i for lærere i kommunen Skolen har et tett samarbeid med foreldre til minoritetsspråklige elever. Vi bruker tolketjenesten for gjensidig informasjonsdeling og drøfting av elevens situasjon. 1/3 av lærerne deltar 6.3. Familiesamlinger på skolen for at foreldrene fra innvandrerbefolkningen skal bli integrert i foreldregruppa 6.3. Familiesamlinger med foreldre fra innvandrerbefolkningen som deler kultur, matskikker, sanger med hverandre og elevene 6.4. Elevene skal være godt integrert i elevgruppene 6.4. Alle elevene har tett læreroppfølging på skolen og tett voksenoppfølging på SFO. 8

9 Nr HP-mål Nr. Årsmål 2015 Nr. Tiltak Utførende enhet D Programområde spesial- og Årsmål programområde sosial- og Tiltak sosialpedagogiske tiltak spesialpedagogiske tiltak 1. Bidra med kompetanse som styrker barnehager og skolers arbeid med læringsmiljø (TOFU). 1. Det er iverksatt tiltak for å videreutvikle rådgiverferdighetene rettet mot barn/ungdom, foreldre og skolens /barnehagens ansatte i saker knyttet til bekymringsfullt fravær(tofu). Leder TOFU 2. Bidra med kompetanse som styrker barnehager og skolers arbeid med læringsmiljø (Frydenlund). 2. Det er gjennomført kompetanse- og organisasjonsutviklingstiltak for å hente ut gevinster ved en samordnet logopedtjeneste (Frydenlund) Felles kompetansehevingsdager for logopedtjenesten. Spesialisering av logopedene innenfor fagområdene «stemme», «dysfagi» og «språkutvikling». 3. Utvikle en veiledningstjeneste for utviklingshemmede elever i Skedsmoskolen, slik at de får et mest mulig likeverdig skoletilbud. (Frydenlund). 3. Veilederne har fått økt kunnskap og kompetanse om utviklingshemmede elever på de tre kjerneområdene ASK, alternativ og supplerende kommunikasjon, autisme og utviklingshemming (Frydenlund) ASK: Deltagelse i nettverk med Ahus. Opplæring i teknisk og pedagogisk bruk av Roll Talk, Bordmaker mm ASD: deltagelse i nettverk med Ahus, kursrekke i PRT med PPA, Tofu Intern kompetanseheving og plandager med foreleser fra Nordvoll skole og autismesenter Tilbake til innhold 9

10 Tilbake til in Nr HP-mål Nr. Årsmål 2015 Nr. Tiltak Utførende enhet H Programområde Voksenopplæring Årsmål voksenopplæringen Tiltak 1. Arbeide for at alle voksne innvandrere klarer språkkravet for å bli norsk statsborger (HP-mål, Skedsmo VO). 1. Skolens resultater fra formelle nasjonale norskprøver ligger over departementets måltall for hele landet. (Skedsmo VO). Rek. VO. 2. Styrke tilbudet til innvandrere som sliter med å komme ut i arbeidslivet (HP-mål, Skedsmo VO). 2. Minst 80 % av introduksjonsdeltakerne har gjennomgått språkpraksis eller andre former for arbeidspraksis ved endt introduksjonsperiode i (Skedsmo VO). Rek. VO. 3. Bidra til at voksne elever med nedsatte skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter opplever økt livskvalitet gjennom bedrede ferdigheter. (HP-mål, Frydenlund) Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er tatt i bruk både for utviklingshemmede voksne og for voksne med slag/afasi og med store språk- og kommunikasjonsvansker. (Frydenlund). Dysfaginettverk er igangsatt for sykehjemmene i Skedsmo kommune. Forebygge behovet for langvarig logopedoppfølging Opplæring i teknisk og pedagogisk bruk av Roll Talk, Bordmaker mm Veiledning til pårørende, ansatte i boliger mm for at eleven(e) skal kunne anvende ASK med alle nærpersoner i livet sitt. Opplæring av ressurspersoner i svelgtest av pasienter, for å bedre helse og sikkerhet for pasienter med svelgevansker/dysfagi.. 10

Skjetten skoles Virksomhetsplan 2015. utkast pr 29.11.11 Skjetten skole. Januar 2015 04.12.12

Skjetten skoles Virksomhetsplan 2015. utkast pr 29.11.11 Skjetten skole. Januar 2015 04.12.12 Skjetten skoles Virksomhetsplan 2015 utkast pr 29.11.11 Skjetten skole FO 04.12.12 Januar 2015 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Breidablikk barnehage. Virksomhetsplan 2013. utkast pr 29.11.11 19.11.12

Breidablikk barnehage. Virksomhetsplan 2013. utkast pr 29.11.11 19.11.12 Breidablikk barnehage Virksomhetsplan 013 utkast pr 9.11.11 19.11.1 F. Skolefritidsordningen G. Musikk- og kulturskolen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogiske

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ Kvalitet og kompetanse i skoleverket i Vadsø kommune 2004-2005 Handlingsplan Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ 1 Innholdsfortegnelse: FORORD.... 3 1. NASJONALE SATSINGSOMRÅDER FOR KVALITET

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455223 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer