En profesjonell yrkesutøver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En profesjonell yrkesutøver"

Transkript

1 KAPITTEL 1 Helsefagarbeiderens oppgaver og roller Kan jeg? 1 Hva er helsefagarbeiderens daglige arbeid? 2 Hvor kan helsearbeideren arbeide? 3 Hvem samarbeider helsefagarbeideren med? 4 Hva er en kompetanseplattform? 5 Hva er kompetanse? 6 Hvordan utvikler du kompetansen din? 7 Hva påvirker hvordan du utfører jobben? 8 Hvilke tidligere yrker erstatter helsefagarbeideren? ppgaver 1 Klassen lager et hefte om arbeidet til helsefagarbeidere (hjelpepleiere og omsorgsarbeidere). Hver av dere intervjuer en helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Hvilke arbeidsoppgaver inneholder deres daglige arbeid? Hvilke muligheter har de for videreutdanning? Sett intervjuene sammen i et hefte. Kapittel 2 En profesjonell yrkesutøver Kan vi stryke noe slik at vi får plass søkeord og ordbok på denne siden? 2 Hvor er det aktuelt for deg å jobbe i framtiden? Gå til kommunens nettsted og finn tre mulige arbeidsplasser. Beskriv de ulike arbeidsplassene. Gå til nettstedet til et sykehus. Beskriv de ulike jobbene som kan være aktuelle. 3 Når du er i prosjekt til fordypning, intervjuer du tre av dine samarbeidspartnere: Hva er arbeidsoppgavene deres? Hva vil dere samarbeide om? Hva er utdanningen deres? Fra Læreplanen Mål med opplæringen er at eleven skal kunne drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsefagarbeideren gjøre rede for gjeldende regelverk om kvalitet i pleie- og omsorgs tjenesten og drøfte hva faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp innebærer diskutere betydningen av tverrfaglig samarbeid og gi eksempler på yrkesgrupper helsefagarbeideren samarbeider med forklare hva yrkesetikk er, og diskutere dette i forhold til relevant regelverk innenfor helsesektoren og internasjonale menneskerettigheter 4 På skolen arbeider dere i grupper og presenter intervjuene for medelevene. Diskuter helsefagarbeiderens oppgaver og roller. Helsefagarbeider Lise er i prosjekt til fordypning på rehabiliteringsavdelingen. Hun skriver i loggboka: WWW 5 Finn ut hvilke muligheter du har for videreutdanning. helsefagarbeider, hjelpepleier, kommunehelsetjenesten, sykehus, helsefagarbeider + videreutdanning Hvilke ord fra dette kapitlet skal inn i ordboka di? «I dag har jeg hatt ansvar for Ahmed. Det er første gang jeg tar opp en bruker som er halvsidig lammet og har afasi. Veileder Therese mente at jeg ville greie dette bra, fordi Ahmed er flink til å samarbeide. Han skal jo trenes opp til å gjøre mest mulig selv. Jeg var veldig usikker, men tenkte at siden veilederen sier jeg skal gjøre det, så må jeg vel gjøre det. Jeg tør ikke si nei. Det var veldig vanskelig å prate med Ahmed, for han har jo afasi. Han forstår det 24 25

2 vi sier, men svarer i «hytt og pine». Å få flyttet ham over fra senga til rullestolen var utrolig vanskelig. Jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle gjøre det, jeg var redd jeg skulle miste ham i gulvet. Jeg dro ham over i rullestolen. Egentlig skulle jeg få ham til å gjøre dette selv, og nå ser jeg blant annet at jeg først burde ha satt ham på sengekanten, så han hadde funnet balansen. Var dette faglig forsvarlig? Var jeg profesjonell da jeg dro ham over i rullestolen?» Målet for en helsefagarbeider er å fremme helse og hindre lidelse. Brukeren skal fortest mulig bli frisk og uavhengig av den profesjonelle omsorgshjelpen. For alvorlig syke og døende er det sentrale målet å vise omsorg og lindre lidelse. Du må kunne lytte og forstå den andres følelser og reaksjoner, og hvordan du handler viser om du har forstått situasjonen. De praktiske ferdighetene er nødvendige for å gjøre en god jobb og gi brukeren en følelse av å bli godt ivaretatt. En profesjonell omsorg utfører du med utgangspunkt i fagkunnskap. profesjonell = gjøre en jobb mot betaling, være flink i jobben Hva er å være profesjonell? Hvis vi bare ser på begrepet profesjonell, betyr det å gjøre en jobb mot betaling. Profesjon kommer av det latinske ordet professio, som betyr å framstå, opptre som eller utgi seg for å inneha et yrke, et fag eller en levevei. Profesjonalisering er en samfunnsprosess der stadig flere sentrale oppgaver utvikler Hvordan er du når du er utrygg? Lise har lært om hvordan hun skal samarbeide med brukere som Ahmed for å planlegge og gjennomføre stellet, og hun har lært om hvordan hun skal snakke med brukeren og om hva som er årsaken til halvsidig lammelse. Lise har lært om de enkelte delene i Ahmeds situasjon, men hun har ikke trent på å stelle en bruker med halvsidig lammelse og forflytte ham fra seng til stol. Derfor føler hun seg utrygg. seg fra å være frivillig arbeid til å bli lønnet arbeid. Adjektivet profesjonell Profesjonell omsorg kan også handle om å sette grenser. Lise nevner i loggen kan brukes om en person som er flink, erfaren og/eller utdannet innenfor et at hun gjorde mer for Ahmed enn nødvendig. Kanskje Ahmed så at Lise var område. Vi skal se nærmere på bruk av begrepet i sammenheng med yrket ditt som helsefagarbeider. Profesjonell omsorg Mennesker har omsorg for hverandre, og det er naturlig. Til forskjell fra Hva er å gjøre brukeren en «bjørnetjeneste»? usikker og syntes det var behagelig å få hjelp? I mange situasjoner kan det være lettere å gjøre ting for brukeren enn å ta seg tid til å motivere og legge til rette for at brukeren skal greie ting selv. Det kan virke enklere i øyeblikket, men vi gjør brukeren og oss selv en «bjørnetjeneste». Å sette grenser med utgangspunkt i fagkunnskap er profesjonell omsorg. omsorg i privatlivet er profesjonell omsorg arbeid som er utført av en fagperson med fagkunnskap. Mennesket trenger profesjonell omsorg der Å bruke seg selv profesjonelt den naturlige omsorgen mellom mennesker ikke er tilstrekkelig. I historien Å bruke seg selv profesjonelt betyr også å være bevisst om hvordan du om Ahmed har han ikke mulighet til å ivareta omsorgen selv på grunn av møter andre mennesker. Du hilser vanligvis på en bruker med et fast hånd- halvsidig lammelse. Han trenger hjelp til å vaske seg, kle på seg og komme trykk. Hvis brukeren derimot har leddgikt og deformerte ledd, observerer Hva er vanlig omsorg mellom mennesker? seg opp. Familien hans og andre pårørende er aktuelle samarbeidspartnere, men vi kan ikke regne med at de kan ta seg av alt. Profesjonell omsorg må ta utgangspunkt i brukerens behov, og brukeren må være aktiv og likeverdig i samhandlingen med deg som helsefagarbeider. Hvordan er du om morgenen når du møter brukeren? du først hvordan brukeren møter deg. Det kan hende at han ikke ønsker å håndhilse fordi det er smertefullt. Du smiler ekte og spontant for å bekrefte overfor en bruker at noe er bra, ja, du tenker over hvordan smilet påvirker brukeren. Men smiler du til en bruker som gråter fordi han nettopp har fått vite at han har kreft? Hvordan vil brukeren i så fall oppleve det? Å bruke seg selv profesjonelt vil si å ha selvinnsikt og forståelse for hvordan samspillet er i møtet med brukeren, og handle med utgangspunkt i fagkunnskap og ikke bare følelser. Du lærer deg fort å hjelpe en bruker i morgenstellet, men det er en livslang prosess å lære å bruke seg selv profesjonelt, det vil si å tørre å se deg selv, vise deg som et menneske med sterke og svake sider. Du bør kunne vite hva du har gjort når en bruker opplever situasjonen som positiv, men også vite 1 linje for mye hva som ikke gikk så bra, og som du kan gjøre bedre neste gang. Vi kan alle bli bedre

3 Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten Kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten skal sikres ved kvalifisert helsepersonell. Grunnlaget for kvalitet i helsearbeiderfaget er fastsatt i helsepersonelloven, som kom i Loven inneholder krav til yrkesutøvelse for autorisasjon = bekreftelse fra myndighetene på at en person oppfyller formelle og faglige krav Autorisasjon Alle som skal arbeide som helsefagarbeidere, må ha autorisasjon. Når du har gjennomført og bestått utdanning i helsearbeiderfaget, søker du om autorisasjon. Vilkårene går fram av helsepersonelloven 48. Som autorisert helsepersonell er tittelen helsefagarbeider beskyttet i loven. Vi sier det er et regulert yrke. alt helsepersonell, også deg som elev og lærling, uavhengig om det er i eller utenfor institusjon, privat eller offentlig. Formålet med loven er at den skal: Hva innebærer autorisasjon? «bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsevesenet samt tillit til En offentlig autorisasjon er en bekreftelse fra myndighetene på at du som helsepersonell og helsetjeneste» (paragraf 1). Som en del av helsepersonellet helsefagarbeider oppfyller de formelle og faglige kravene til yrket. Ho- kan du dermed bli gjort ansvarlig for enkelte handlinger eller unnlatelser. vedformålet er å ivareta pasientenes sikkerhet. Autorisasjonen skal sikre at Forsvarlighet helsefagarbeideren har de nødvendige kvalifikasjonene for yrket, og den danner utgangspunkt for de rettighetene og pliktene helsefagarbeideren Kravet om at helsepersonell skal opptre forsvarlig, står helt sentralt i loven. har i yrket. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for Plikten til forsvarlighet gjelder for alle deler av yrkesutøvelsen. å utføre arbeidsoppgavene forsvarlig. Det innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Du har blant annet Bestemmelser om omsorg inneholder krav om hvordan helsepersonell et ansvar for å holde deg faglig oppdatert og til å avstå fra å gi helsehjelp på opptrer og kommuniserer overfor pasienten, og videre at pasienten skal områder du ikke behersker eller har kompetanse til å utføre. gis bestemte ytelser. I mange situasjoner er det uforsvarlig å unnlate å vise omsorg, slik at kravet til omsorg og forsvarlighet dekker samme forhold. Helsepersonelloven definerer helsefagarbeideren og annet helsepersonells Ahmed var på en rehabliliteringsavdeling. Ga Lise omsorgsfull helsehjelp? Minimumskravet til omsorg må være at pasienten får dekket sine grunnleggende behov som ernæring, søvn og hygiene. Hvilke krav som stilles ut over dette, vil variere etter hvilken type behandling pasienten trenger. Ved opphold i institusjoner hele døgnet står kravet om omsorg særlig sentralt. Hensikten med pasientens opphold vil være klargjørende for hvilken plikt til faglig forsvarlig yrkesutøvelse, og til å melde fra ved uforsvarlige forhold. Helsepersonell som bryter lovpålagte plikter, kan få ulike former for straff. En skriftlig advarsel er den mildeste formen for reaksjon, mens tilbakekalling av autorisasjon er den strengeste. Formålet med å gi administrative reaksjoner er å bidra til å beskytte nåværende og framtidige pasienter. Det er omsorg pasienten skal få. Helsetilsynet i fylket som i første omgang fører tilsyn med helsepersonell og virksomhetene i helsetjenesten. Statens Helsetilsyn gir såkalte administrative Kravet om forsvarlighet setter grenser for hva helsepersonell kan gi av reaksjoner. Helsetilsynet i fylket vil derfor i alvorlige tilfeller forberede saken helsehjelp. Vi kan ikke gå utover våre faglige kvalifikasjoner eller og oversende den til Statens Helsetilsyn. lovbestemte oppgaver i forbindelse med helsehjelp til andre. Tverrfaglig samarbeid Burde Lise sagt nei til å ta opp Ahmed alene? Kravet til forsvarlighet setter også grenser for hva vi pålegger andre å utføre, og hva vi selv kan påta oss av oppgaver. Det er først og fremst avhengig av den utdanningen vi har og hvilken stilling vi har. Bevisstheten om egne kvalifikasjoner og faglige begrensninger er særlig viktig der helsepersonell Helsefagarbeideren samarbeider alltid med andre, og sykepleierne er i de fleste tilfellene en naturlig del av teamet. Da Lise var på rehabiliteringsavdelingen, samarbeidet hun med sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lege og sosionom. I historien om Ahmed hørte vi at ergoterapeuten hadde har selvstendig ansvar for pasienten. Det betyr at du som helsefagarbeider vært behjelpelig med å få tak i spiseredskaper. Ahmed kan også få hjelp av av og til må be om hjelp! fysioterapeuten for fysisk trening, og siden Ahmed har afasi, kan han også få hjelp av logopeden, som hjelper ham med taletrening. Kravet til faglige kvalifikasjoner må ses i sammenheng med de oppgavene du skal utføre. Det innebærer at du som helsefagarbeider må holde deg oppdatert for å kunne utføre de oppgavene som er forventet. Arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for oppdatering og videreutdanning

4 Yrkesetikk Alle helsefagarbeidere er ansvarlige for kvaliteten på yrkesutøvelsen og den profesjonelle praksisen, og de har et faglig, etisk og juridisk ansvar. Helsepersonell har vanligvis stor tillit i samfunnet, og er du utdannet helsefagarbeider, har samfunnet store forventninger til dine kunnskaper og ferdigheter. Kompetanseplattformen beskriver din faglige kompetanse. De yrkesetiske retningslinjene beskriver hvilke verdier og overordnede mål som praksisen bygger på. Ditt etiske ansvar er knyttet til de yrkesetiske retningslinjene, og det juridiske ansvaret til lovverket. Du som helsefagarbeider har et kollektivt og individuelt ansvar for det yrket du utøver. Etiske retningslinjer for yrkesgruppene i Fagforbundet, Seksjon helse og sosial Faglig identitet I helse- og omsorgstjenesten har forskjellige yrkesgrupper spesifikke funksjoner og arbeidsoppgaver. De er spesialister innenfor et område. Målet er at brukeren skal få en best mulig tjeneste, og da må vi samarbeide og samordne våre tjenester, så vi får utnyttet ressursene best mulig. Sammen med brukeren må vi jobbe mot samme mål. For at dette skal fungere best mulig, er det viktig at vi kjenner hverandres funksjonsområder. Men det viktigste er at hver enkelt har en trygg og tydelig faglig identitet. Gjennom opplæringen bevisstgjøres du på grunnleggende ferdigheter i yrket, fagets innhold og verdigrunnlag. Den faglige identiteten din blir utviklet gjennom hele opplæringen, og spesielt når du er ute i praksis. De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode holdninger og praksis. Fagforbundets medlemmer baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene mtanke, Solidaritet og Samhold. Alle innbyggere har rett til likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, diagnose, seksuell legning, livssyn, tro, bosted og økonomi er bevisst på egne holdninger og verdier, og hvordan dette bør komme til uttrykk i møtet med brukere, pasienter, pårørende, kolleger, arbeidsgivere og andre Retningslinjene omhandler disse verdiene og møtene, og retter seg direkte til deg som yrkesutøver og medlem i Fagforbundet, Seksjon helse og sosial. De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse. Mitt møte med brukeren/ pasienten og pårørende I mitt møte med brukeren/pasienten viser jeg respekt for hvert menneskes iboende verdighet. I mitt arbeid gir jeg tjenester av god faglig kvalitet. Jeg er imøtekommende og mitt fokus er brukerens/pasientens interesser og ståsted. I mitt arbeid møter jeg brukeren/pasienten med vennlighet, respekt og omtanke. Jeg respekterer brukerens/pasientens privatsfære, slik at nødvendige grenser inn mot privatlivet opprettholdes og vernes. I mitt arbeid gir jeg brukeren/pasienten nødvendig informasjon om min yrkesutøvelse, og støtter opp under brukerens rett til medvirkning og egne valg. Dersom min kompetanse ikke strekker til, plikter jeg å sørge for bistand, slik at tjenesten utføres faglig forsvarlig. I mitt arbeid melder jeg alltid fra til leder/fagansvarlig, dersom jeg oppdager integritetskrenkende og uverdige forhold, og/eller faglig uforsvarlig tjenesteyting

5 I mitt arbeid overholder jeg taushetsplikten og verner om opplysninger jeg får i mitt møte med bruker/pasient. I mitt arbeid viser jeg respekt og omsorg for pårørende. Mitt samarbeid med kolleger På arbeidsplassen er jeg en god kollega, spesielt i vanskelige situasjoner der kolleger trenger støtte og hjelp. Jeg viser interesse og respekt for andres kompetanse og funksjon, og bidrar til et godt tverrfaglig samarbeid. Jeg bidrar til et trygt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Jeg deler kunnskap og erfaringer og er aktiv i kvalitetsutvikling på arbeidsplassen. Dersom det oppstår situasjoner med uenighet eller interessekonflikt mellom ulike yrkesgrupper på jobben, bidrar jeg til at hensynet til bruker/pasient alltid er i fokus. I samarbeid med mine kolleger gjør jeg etiske refleksjoner til en naturlig del av møtene og internundervisningen på arbeidsplassen. Mitt forhold til arbeidsgiver På arbeidsplassen er jeg en konstruktiv og positiv medarbeider. Dersom jeg gjennom mitt arbeid oppdager forhold som ikke er i tråd med gjeldende regler og instrukser, sørger jeg for at dette blir rapportert. Gjennom dette bidrar jeg til at arbeidsgiver er godt orientert om avvik, og får mulighet til å gripe inn, slik at forholdene rettes opp. Jeg setter meg inn i, og innretter meg etter arbeidsstedets målsetting og funksjon. Jeg bidrar til at de menneskelige og økonomiske ressursene brukes til beste for brukeren/ pasienten. Jeg melder fra til leder/fagansvarlig hvis brukeren/pasienten utsettes for uforsvarlige eller uverdige forhold. Lojalitet til arbeidsgiver hindrer ikke dette. Min livslange læring I hele min yrkesaktive praksis vedlikeholder og fornyer jeg mine faglige kunnskaper i tråd med utviklingen i fagfeltet. Jeg deler teoretisk og praktisk kunnskap med kolleger. Jeg bidrar aktivt til å skape en stimulerende og kompetanseutviklende kultur. Jeg bruker mine kunnskaper innenfor fagområdet til å arbeide for forbedringer i praksisfeltet, til beste for brukerne/pasientene og pårørende. Hovedpunkter Profesjon kommer av det latinske ordet professio, som betyr å framstå, opptre som, eller utgi seg for å inneha et yrke, fag eller levevei. Når et yrke utvikler seg fra å være frivillig eller ulønnet arbeid til å bli lønnet, blir det profesjonalisert, og utøveren blir profesjonell. Å bruke seg selv profesjonelt vil si å ha selvinnsikt og forståelse for hvordan samspillet er i møte med brukeren, og handle med utgangspunkt i fagkunnskap og ikke bare følelser. En profesjonell omsorg utfører du med utgangspunkt i fagkunnskap. I mange situasjoner vil det være uforsvarlig å unnlate å vise omsorg, slik at kravet til omsorg og forsvarlighet dekker samme forhold. Minimumskravet til omsorg må være at pasienten får dekket grunnleggende behov som ernæring, søvn og hygiene. Hvilke krav som stilles ut over dette, vil variere etter hvilken type behandling pasienten trenger. En offentlig autorisasjon er en bekreftelse fra offentlige myndigheter på at du som helsefagarbeider oppfyller de formelle og faglige kravene til yrkestittel og yrkesutøvelse. Helsetilsynet i fylket fører tilsyn med helsepersonell og virksomhetene i helsetjenesten. Helsefagarbeideren samarbeider med andre yrkesgrupper for at brukeren skal få en best mulig tjeneste. For at tverrfaglig samarbeid skal fungere best mulig, er det viktig at vi kjenner hverandres funksjonsområder. Helsefagarbeiderens yrkesetiske retningslinjer beskriver hvilke verdier og overordnede mål som praksisen bygger på. Kan jeg? 1 Hva betyr å være profesjonell? 2 Hva er naturlig omsorg? 3 Hva er profesjonell omsorg? 4 Hvilke verdier bygger Fagforbundet sine yrkesetiske retningslinjer på? 5 Hva er målet med helsepersonelloven? 6 Hva er faglig forsvarlig? 7 Hva er autorisasjon? 8 Hva er tverrfaglig samarbeid? 9 Hva er faglig identitet? 10 Hva er yrkesetiske retningslinjer? 32 33

6 ppgaver 1 Var Lise profesjonell da hun flyttet Ahmed over fra seng til stol? 2 Hva er å gjøre brukeren en «bjørnetjeneste»? Skriv ned to eksempler på «bjørnetjenester». Diskuter eksemplene med medlever. 3 Diskuter med medelever om Lises handlinger var faglig forsvarlige. Hva kunne Lise gjort annerledes? 4 Gå tre og tre i grupper. Lag et rollespill med utgangspunktet i Lises logg, men fortsett historien i forhold til faglig forsvarlighet. I rollespillet er en elev Lise, en annen instruktør og den tredje observatør. a b c Gjennomfør rollespillet. bservatøren presenterer sine observasjoner i forhold til faglig forsvarlighet. Diskuter rollespillet i forhold til faglig forsvarlighet. 5 Gå sammen med fire elever og lag en 15 minutters presentasjon av utdanningen som helsefagarbeider. 6 Diskuter med medelever betydningen av tverrfaglig samarbeid og gi eksempler på yrkesgrupper helsefagarbeideren samarbeider med. 7 Ta utgangspunkt i yrkesgruppene Lise samarbeider med på rehabiliteringsavdelingen. Intervju yrkesgruppene om a b hvilke arbeids- og ansvarsoppgaver de har hvilken utdanning de har 8 Forklar hva yrkesetikk er, og diskuter det i forhold til helsepersonelloven. 9 Beskriv innholdet i Fagforbundets yrkesetiske retningslinjer. Diskuter innholdet med medelever i forhold til helsepersonelloven. 10 Gå til og finn ut hvilke oppgaver en tilsynsmyndighet har. 11 Gå til og finn ut om det er foretatt tilsyn innenfor pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. Beskriv resultatet. Kapittel 3 Fra Læreplanen Møtet med brukeren Mål med opplæringen er at eleven skal kunne drøfte hva brukermedvirkning innebærer WWW profesjon, profesjonell, helsepersonelloven, faglig forsvarlighet, yrkesetikk, Helsetilsynet, Statens autorisasjonskontor Hvilke ord fra dette kapitlet skal inn i ordboka di? I prosjekt til fordypning er helsefagarbeiderelev Espen i hjemmetjenesten, og i dag har han og veilederen vært hos Lars, som bor i egen leilighet. Lars har lammelser på grunn av hjerneskade etter en hjertestans. Han trenger hjelp til alt, og han får hjelp av hjemme-sykepleien fire ganger i døgnet. I tillegg har han ansatt borgerstyrte (brukerstyrte) personlige assistenter (BPA). Espen skriver i loggboka: «Lars er bare 25 år og ikke så veldig mye eldre enn meg. Det var sterkt å møte ham og tenke på at da han var like gammel som meg, 34 35

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer