Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet."

Transkript

1 Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk 10 studiepoeng Fagspesifikk del: Lese- og skriveopplæring for voksne 20 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Omfang/antall studiepoeng: 30 stp. ( ) Studieansvarlig: Margunn Mossige, Lesesenteret, UiS E-postadresse: Egenandel: Kr eksamensavgift Godkjenning: Av dekan ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger Studiet er et samarbeid mellom Vox (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet) og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Innledning Både internasjonale og nasjonale styringsdokument viser at livslang læring har fått et stadig sterkere fokus i det nye millenniet. En viktig grunn til dette er at vi som borgere i informasjonssamfunnet er avhengig av å ha basisferdigheter som lesing og skriving, hverdagsmatematikk, digital kompetanse og muntlig kommunikasjon. Slike grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å mestre utfordringene i arbeids- og samfunnsliv. Dette blir ytterligere aktualisert gjennom at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. Mange voksne vil derfor ha behov for opplæringstiltak som styrker en eller flere av disse ferdighetene. Mye tyder på at stadig flere voksne vil komme inn i læringssituasjoner framover, og stadig flere lærere vil dermed undervise voksne. For å imøtekomme denne utviklingen er det viktig å utvikle studier som har fokus på voksnes læring. Målet med studiet Målet med dette studiet er en kvalifisering og sertifisering av lærere som skal undervise voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. I Norge i dag finnes det ingen særskilte krav til faglig-pedagogisk kompetanse for de som skal undervise voksne. Kvalifisering og sertifisering av lærere på dette feltet er viktig for kvalitetssikring av både innhold, tilrettelegging og tilnærming til voksne i en læringssituasjon. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Vox utviklet og ledet arbeidet med Rammeverk for grunnleggende ferdigheter for voksne i samarbeid med fagpersoner utenfor Vox (se Dette rammeverket ligger til grunn for innholdet i og utformingen av alle modulene i studiet. Rammeverket beskriver mål for oppnådd kompetanse som samsvarer med 1

2 kompetansemålene i læreplan for Kunnskapsløftet, men som er tilpasset voksnes arbeids- og livssituasjon. Ved å rette oppmerksomheten mot voksnes erfaringer og konkrete behov, kan rammeverket bidra til å styrke kvalitet og fleksibilitet i voksnes opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter enten dette skjer på arbeidsplassen, på et opplæringssted eller i andre sammenhenger. Minoritetsspråklige Minoritetsspråklige er en viktig del av målgruppen for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Lærere må derfor kunne vurdere når denne deltakergruppen trenger spesiell tilpasning, og kunne sørge for at de får et like godt tilbud som etnisk norske deltakere. Det minoritetsspråklige perspektivet skal derfor være tilstede som en naturlig del av alle moduler i studiet. Målgruppe og opptakskrav Kurset retter seg mot alle som arbeider med voksnes læring. Målgruppen er lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre opplæring for voksne. Det kreves godkjent lærerutdanning. Opptak på bakgrunn av realkompetanse vil også bli vurdert. Studiets faglige struktur Generell del består av to moduler, hver på 5 studiepoeng: Modul 1 Voksnes læring i et teoretisk perspektiv og modul 5 Voksnes læring i praksis - didaktikk og veiledning. (modul 5). Disse to modulene inngår som del av til sammen 30 studiepoeng og skal følges suksessivt. En faglig fordypning på 20 studiepoeng i å undervise voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet kommer mellom den første og den andre modulen. På denne måten kan den siste modulen tilpasses didaktisk til den spesifikke ferdigheten studenten har valgt å fordype seg i. I den siste modulen vil både veiledning og praktisk undervisning bli vektlagt. Den fagspesifikke fordypningsdelen som omhandler lesing og skriving, består av tre moduler på henholdsvis 10, 5 og 5 studiepoeng: Modul 2: Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk (10 studiepoeng) Modul 3: Kartlegging av skriftspråklig kompetanse (5 studiepoeng) og Modul 4 Tilrettelegging for lese- og skriveopplæring for voksne (5 studiepoeng). Organisering Studiet er lagt opp som deltid, og organisert på en måte som gjør at det tas hensyn til at studentene kan komme fra ulike steder i landet. Det er beregnet til sammen 2 hele dager pr 5 studiepoeng. Studentene må delta på alle samlingene. Arbeidsformer Studentenes egne erfaringer trekkes inn i læringssituasjonen, og erfaringsutveksling vil være en vesentlig del av studiet. 2

3 Studiet legger spesiell vekt på oppgaver relatert til egen praksis, for eksempel det å planlegge og gjennomføre et læringsopplegg for voksne, samt konkrete veiledningsøvelser. På denne måten kan studenten få gode muligheter til å justere og reflektere over egen praksis. Studentene skal skrive logger i forhold til samlingene, skrive teoretisk fagtekst, gjennomføre kartlegging og skrive rapporter. Det vil være både gruppearbeid og individuelt arbeid. Eksamen / vurdering Hver modul vurderes for seg på forskjellige måter. Nærmere spesifikasjon gis under hver modul. Etter modul 2 skal det skrives en prosjektoppgave (i gruppe eller individuelt) med utgangspunkt i ett eller flere av temaene i modulen. Denne vurderes med gradert karakter, som skal telle 50% av samlet karakter. I modul 3 skal en gjennomføre og skrive testrapport fra PDK-kurs samt vurdere et kartleggingsverktøy for skriftspråklig kompetanse hos voksne. I modul 4 skal en ta utgangspunkt i en kartleggingsrapport og foreslå og begrunne hensiktsmessige tiltak i forhold til utvikling av skriftspråklige ferdigheter. Alle rapportene i modul 3 og 4 vurderes med bestått/ikke bestått og må være godkjent før avslutning av studiet. I modul 5 vil planlegging og gjennomføring av et praktisk læringssopplegg inngå i vurderingen. Hele studiet avsluttes med en individuell muntlig eksamen med en av faglærerne og ekstern sensor. Denne eksamenen teller 50% av endelig karakter. Oversikt Modul Stp. Vurderingsform Vurdering 1 Voksnes læring i et teoretisk 5 Essay Godkjent perspektiv 2 Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk 10 Refleksjonslogg Prosjektoppgave Godkjent Karakter 3 Kartlegging og testing 5 Testrapport PDK-test. Vurdere Godkjent Godkjent kartleggingsverktøy 4 Tilrettelegging for lese- og skriveopplæring for voksne 5 Refleksjonslogg. Tiltaksrapport. Godkjent Godkjent 5 Voksnes læring i praksis didaktikk 5 Essay Godkjent og veiledning Hele studiet Muntlig eksamen Karakter 3

4 Generell del Voksenpedagogikk teoretisk og praktisk tilnærming Modul 1: Voksnes læring i et teoretisk perspektiv (5 studiepoeng) Kompetansemål Studenten skal ha god kjennskap til rammeverket for voksnes grunnleggende ferdigheter og kunne gjøre rede for sammenhengen mellom de forskjellige ferdighetene kunne gjøre rede for forskjellige utfordringer knyttet til ulike læringsarenaer kunne gjøre rede for særlige utfordringer og muligheter knyttet til opplæring av minoritetsspråklige deltakere kunne reflektere rundt eget og deltakernes ulike utgangspunkt for læring og kommunikasjon Temaområder - Rammeverket som grunnlag for tilrettelegging av kurs i grunnleggende ferdigheter - Undersøkelser og offentlige utredninger om voksnes grunnleggende ferdigheter - Voksnes rett til opplæring og realkompetanse - Ulike læringsarenaer, med vekt på arbeidsplassen og ikt-basert læring - Formell, ikke-formell og uformell læring - Typiske trekk ved voksne i en læringssituasjon - Sosiokulturelle læringsteorier og kognitive perspektiver på hvordan voksne lærer - Motivasjon med vekt på hva som fremmer og hemmer voksnes læring Vurdering Modul 1 avsluttes med innlevering av et essay på omlag 5 sider, med refleksjoner basert på egen voksenpedagogisk praksis. Dette essayet vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet kan godkjennes. Litteratur Rammeverket for grunnleggende ferdigheter for voksne: Del 1 i Veiledning (6 s.) Opplæringsloven, kap. 4 A: Opplæring spesielt organisert for voksne, samt Rundskriv nr fra Utdanningsdirektoratet ( s.) Egil Gabrielsen/Haslund/Lagerstrøm (2005): Sammendrag s ) i Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkning (All-undersøkelsen), Universitetet i Stavanger (11 s.) Knud Illeris(2003):Voksenuddannelse og voksenlæring. Fredriksberg: 4

5 Roskilde universitetsforlag (170s) Knud Illeris (2005): Tekster om voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde universitetsforlag, s og (46 s.) Sigvart Tøsse (2005): Transformativ læring. Jack Mezirows bidrag til teori om voksnes læring i M. Rismark og Chr. Tønseth (red): Fasetter i voksnes læring. Voksne i livslang læring. Trondheim: NTNU s (16 s.) Carsten Nejst Jensen (red) (2005): Voksnes læringsrom. Værløse: Billesø & Baltzer, s , , , (65 s.) Helga Arnesen/Ann-Karin Furre (2002): Å undervise voksne innvandrere i Riss 1+2, Oslo: SRV, s (32 s.) Bjarne Wahlgren m.fl. (2002): Refleksion og læring. Kompetence-udvikling i arbejdslivet. København: Samdundsliteratur, s (60 s.) Roger Säljö(2001): Læring og nye kommunikative praksiser i Læring i praksis et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen, s (20 s.) P. O. Thång (2006): Arbetslivets pedagogik i Jan Holmer og Birger Simonsen (red): Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur, s (16 s.) Modul 5: Voksnes læring i praksis didaktikk og veiledning (5 studiepoeng) Forutsetninger: Denne modulen er den avsluttende enheten i studiet, og forutsetter at studenten har gjennomført generell introduksjonsmodul i voksenpedagogikk samt fagspesifikk modul i en av de grunnleggende ferdighetene. Modulen skal være praktisk rettet i forhold til å undervise i en grunnleggende ferdighet, og helst gjennomføres i reelle læringssituasjoner. Dvs. at studenten selv får anvende didaktikk i praksis og bruke veiledning som metode i så autentiske situasjoner som mulig. Kompetansemål Studentene skal Kunne gjennomføre gode kartleggings- og planleggingsprosesser for opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne på ulike læringsarenaer kunne velge egnede læringsmetoder og læringsressurser ut fra innsikt i deltakernes ressurser, erfaringer og behov kunne ta i bruk ulike veilederroller og veiledningsstrategier tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne kunne reflektere over og begrunne egen praksis Temaområder - Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i grunnleggende ferdigheter i praksis: tilpasning og differensiering. - Relevans og sammenheng: hvordan tilpasse undervisningsmateriell til forskjellige målgrupper 5

6 - Opplæring i arbeidslivet: forankring, ansvar, implementering, informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot brukere og ledelse/oppdragsgiver - Veiledningsteknikker, holdninger og tilnærmingsmåter i møte med voksne Vurdering Modul 5 avsluttes med innlevering av et essay på omlag 5 sider, med refleksjoner basert på egen voksenpedagogisk praksis. Dette essayet vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet kan godkjennes. Litteratur H. Hiim og E. Hippe (2006): Praksisveiledning i lærerutdanningen. En didaktisk veiledningsstrategi. Gyldendal Akademisk. Didaktikk: Et utvalg fagdidaktisk litteratur rettet spesifikt mot den ferdigheten studenten har valgt å fordype seg (i samråd med faglærer) Vigdis Lahaug (2009): Veiledning for kurstilbydere: Lese- og skriveopplæring på arbeidsplassen, Oslo: Vox (12 s.) Veiledning: Tordis Lien (2006): Veiledningens hemmelighet. Læring og refleksjoner. Bergen: Fagbokforlaget, Del 2 s (64 s.) Eva Johannesen/Kokkersvold/Vedeler (2001): Rådgivning. Tradisjoner, perspektiver og praksis, 2.utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk, s , 48 63, og (100 s.) Susann Gjerde (2004): Coaching. Hva, hvorfor, hvordan. 3. opplag. Bergen: Fagbokforlaget, s (102 s.) T. Aalberg (2002): Individuell veiledning. Bergen:Fagbokforlaget 2002, s (22 s.) Cato R.P Bjørndalen (2008): Bak veiledningens dør, dr. avhandling, Universitetet i Tromsø, s (39 s.) 6

7 Fagspesifikk del. Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving hos voksne Modul 2. Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk (10 studiepoeng) Kompetansemål: Ved avslutningen av modulen forventes det at studenten kan: vise god kjennskap til og forståelse av kompetansemålene for voksnes lesing og skriving og hvordan disse kan være utgangspunkt for tilrettelegging av opplæring tilpasset ulike læringsarenaer og den enkelte deltakers behov gjøre greie for årsaker til og virkninger av utilstrekkelige lese- og skriveferdigheter hos voksne på individnivå og på samfunnsnivå. dokumentere kunnskaper om teorier om lese- og skriveutvikling og kunne skille mellom opplæring av voksne og opplæring av barn. ha kunnskaper om norsk språk og kunne relatere dette til arbeidslivets sjangere gjøre greie for sentrale problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring i norsk for minoritetspråklige. Tema: - Lesing og skriving i et moderne samfunn o Kompetansemålene for voksnes lesing og skriving som utgangspunkt for tilrettelegging av opplæring - Teorier og didaktikk i lese- og skriveutvikling o Utvikling av språklige ferdigheter, språklig bevissthet og metakognisjon o Grunnleggende lese- og skriveopplæring o Den videre lese- og skriveopplæring o Leseopplæring og flerspråklighet, norsk som andrespråk - Språk og mestring o Motivasjon o Vansker med språk - Kunnskaper om tekst o Skriftpråkets byggesteiner fra bokstav til hel tekst o Norsk i forhold til andre språk o Sjangerkunnskap, for eksempel arbeidslivets tekster, tabeller, digitale tekster m.m. 7

8 Organisering, lærings- og undervisningsformer Modulen er et nettbasert med to obligatoriske samlinger på til sammen fire dager (24 timer). Samlingene brukes til å gjennomgå deler av pensumstoffet samt oppstart av oppgaver. Arbeidskrav Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Etter hver samling skal det skrives en refleksjonslogg som knytter teorien til studentens praktiske erfaringer. Disse må være godkjente før studenten får framstille seg for avsluttende vurdering på modulen. Avsluttende vurdering Prosjektoppgave (gruppe eller individuell) med utgangspunkt i ett eller flere av temaene i modulen. Oppgaven skal bygge på godkjent prosjektskisse med problemstilling. Individuelle oppgaver skal ha en lengde på sider, gruppeoppgaver en lengde på sider etter APA-mal. Prosjektoppgaven vurderes med gradert karakter og teller 50% av endelig karakter. Teoristoffet i denne modulen vil også bli prøvd på muntlig eksamen ved studiets slutt. Pensumlitteratur Bråten, I. (2007). Leseforståelse. Oslo: Cappelen (s. 9 19, 20 44, ). Gabrielsen, E. (2008). Basisferdigheter og sysselsetting sammenheng og konsekvenser. I: Søkelys på arbeidslivet 2/08, Gabrielsen, E., Heber E., og Høien, T. (2008). Unge og voksne med lesevansker. Bryne: Logometrica (s ) Gabrielsen, E. og Lagerstrøm, B.O. (2007). Med annen bakgrunn. Lese- og regneferdigheter blant voksne innvandrere. Stavanger: Lesesenteret UiS. Monografi 7 i ALL- serien Karlsson, A-M. (2006). En arbetsdag i skriftsamhãllet. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvãndning i vanliga yrken. Språkrådet Stockholm: Norstedt Akademisk Fõrlag (s ) Kulbrandstad, L.I. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. (s , 73 93, , , ) Mossige, M., Skaathun. A.og Røskeland, M. (2007). Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole. Oslo: Cappelen (s.15 21, 83 97, ) Maagerø, E og Tønnessen, E.S. (red.) (2006). Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget (s ) Roe, A.(2008). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (s , 24 46, 55 62) Selj, E. og Ryen, E. (red) (2008). Med språklige minoriteter i klassen. Oslo: Cappelen (s , , ) Statped: Fakta om afasi (1s). 8

9 Thorsen, V.K. (2005). Fra skoletaper til vinner. En studie av tidligere skoletapere som har lykkes med læring i voksen alder. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse (s ) Utdanningsdirektoratet (2008). Fagbok i bruk Grunnleggende ferdigheter. Stavanger: Lesesenteret, UiS (s ) Utdanningsdirektoratet (2008). Lesing er Stavanger: Lesesenteret, UiS (s. 8 36) VOX: Kompetansemål for lesing og skriving - VOX: Metodisk veiledning til norsk og samfunnskunnskap for innvandrere (s og 42 45) VOX: Veiledning til kompetansemålene for lesing og skriving VOX: Veiledning til Medietekster (s. 1 8) Til sammen ca. 740 sider Modul 3. Kartlegging av skriftspråklig kompetanse hos voksne 5 studiepoeng Kompetansemål: Ved avslutningen av modulen forventes det at studenten kan: gjøre rede for hensikten med og kjenne styrker og svakheter ved bruken av ulike metoder for kartlegging og vurdering av voksnes skriftspråklige kompetanse tolke resultatene fra ulike kartleggingsverktøy med henblikk på planlegging av et individualisert undervisningstilbud gjennomføre både muntlig og skriftlig tilbakemelding etter avsluttet kartlegging på en for brukeren konstruktiv og motiverende måte Tema: - Kartleggings- og testteori - muligheter og feilkilder - Ulike kartleggingsverktøy for kartlegging av voksnes skriftspråklige kompetanse - Planlegging og gjennomføring av kartlegging på ulike læringsarenaer og i forhold til ulike målgrupper sett i sammenheng med kompetansemålene for voksnes lesing og skriving - Strategier for tilbakemelding om kartleggingsresultater - Sertifiseringskurs i PDK-testen Organisering, lærings- og undervisningsformer Studiet er et nettbasert studium med en samling på til sammen 12 timer. Samlingen brukes til å gjennomgå deler av pensumstoffet og til første del av sertifiseringskurs i PDK-testen. 9

10 Arbeidskrav Det er obligatorisk deltakelse på samlingen. Avsluttende vurdering Delta på PDK-kurs; gjennomføre, vurdere og skrive rapport fra 3 testopptak med PDK-testen. Sammen med andre studenter vurdere et kartleggingsverktøy for skriftspråklig kompetanse for voksne. Begge rapportene vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet blir godkjent. Pensum Gabrielsen, E. (2006). Slik kan voksnes leseferdigheter måles. Om teorigrunnlaget for leseskalaene i IALS og ALL. Monografi nr. 6 i ALL-serien. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Gabrielsen, E., Heber E., og Høien, T. (2008). Unge og voksne med lesevansker. Bryne: Logometrica (s ) Mossige, M. (2009). Teksanalyse som grunnlag for hjelpetiltak i skriving under utgivelse i Spesialpedagogikk. Strucker, J., Yamamoto, K. & Kirsch, I. (2007). The Relationship of the Component Skills of Reading to IALS Performance: Tipping Points and Five Classes of Adult Literacy Learners. National Center for the Study of Adult Learning and Literacy. NCSALL Report #29. Undheim, J.O. (1996). Innføring i statistikk og metode for samfunnsvitenskapelige fag. Oslo; U- forlaget Til sammen ca. 360 sider Modul 4. Tilrettelegging av lese- og skriveopplæring for voksne: Organisering, tiltak og tilpasning. 5 studiepoeng Kompetansemål: Ved avslutningen av modulen forventes det at studenten kan: gjøre greie for hensiktsmessig organisering av lese- og skriveopplæring på bakgrunn av opplysninger om læringsarena og om deltakerens kartleggingsresultat, læreforutsetninger og læringsmål velge ut, tilpasse og begrunne bruk av hensiktsmessige metodiske tilnærminger, undervisningsmateriell, hjelpemidler og andre relevante virkemidler i opplæringen med utgangspunkt i læringsarena og i den enkelte deltakers læreforutsetninger og læringsmål gi relevante råd til både bruker og eventuell opplæringssted/arbeidssted med hensyn til videre lese- og skriveopplæring 10

11 gi veiledning om tilrettelegging i arbeidslivet og tilpasning av arbeidsplass Temaområder: - Bruk av kartleggingsprøver og intervju som grunnlag ved sammensetning av deltakergrupper og valg av tiltak - Ulike metodiske tilnærminger for voksnes lese- og skriveopplæring basert på nivåene i kompetansemålene for lesing og skriving - Ulike pedagogiske og kompensatoriske tiltak og hjelpemidler i lese- og skriveopplæring - Spesielle forhold som gjelder ved opplæring i norsk som andrespråk i forhold til kompetansemålene. - Ulike type teksters lesbarhet og tilgjengelighet relatert til brukerens behov på ulike arenaer - Sjangerkunnskap og grunnleggende prinsipper for tekstskaping i forhold til de ulike nivåene i kompetansemålene for lesing og skriving. - Litteratur tilrettelagt for voksne med svake lese- og skriveferdigheter og/eller svake norskferdigheter. Organisering og læringsformer Studiet er nettbasert med en samling på til sammen ca. 12 timer. Samlingen brukes til å gjennomgå deler av pensumstoffet. Arbeidskrav Obligatorisk deltakelse ved samlingen. Etter samlingen skal det skrives en refleksjonslogg som knytter teorien til studentens praktiske erfaring. Denne må være godkjent før studiet godkjennes. Avsluttende vurdering En pedagogisk rapport med forslag til hensiktsmessige tiltak i forhold til utvikling av skriftspråklige ferdigheter. Rapporten skal ta utgangspunkt i et kartleggingsarbeid og være på sider. Det forventes at to studenter samarbeider om en rapport. Rapporten må vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet godkjennes. Pensum: Bråthen I. (red.) (2007). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo: Cappelens akademiske forlag (s og ) Frost J. (red.) (2008). Språk- og leseveiledning i teori og praksis. Oslo: Cappelens akademiske forlag (s , og ) Gabrielsen, E., Heber, E. & Høien, T. (2008). Unge og voksne med lesevansker Stavanger: Logometrica AS (s ) Mossige, M., Røskeland, M & Skaathun, A. (2007). Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole. Oslo: Cappelens akademiske forlag (s ) 11

12 Roe, A (2008). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget (s ) Thorsen, V.K. (2005). Fra skoletaper til vinner. En studie av tidligere skoletapere som har lykkes med læring i voksen alder. Tønsberg; Forlaget Aldring og helse (s ) Utdanningsdirektoratet (2006). Bok i bruk for videregående skole. Stavanger: Lesesenteret,UiS (s , og 54 57) Utdanningsdirektoratet (2006). Fagbok i bruk. Stavanger: Lesesenteret, UiS (s og 30 33) Utdanningsdirektoratet (2008). Lesing er Stavanger: Lesesenteret, UiS (s ) Til sammen ca. 340 sider 12

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Emne: FXGFLS100 2012/2013 Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk 10 studiepoeng

Detaljer

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. 2013-2014 Med forbehold om mindre endringer Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Norsk som andrespråk for opplæring av voksne Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Norsk som andrespråk for opplæring av voksne Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emne: SPRÅKDIDAKTIKK Kode: SPD130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Emne 1: Språkutvikling, språklæring og språkutvikling i et tospråklig perspektiv Kode 2spd21 Studiepoeng Bestått eksamen i modul 1 gir 15 studiepoeng. Semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Videreutdanning voksenpedagogikk og realkompetansevurdering (VORKO)

Videreutdanning voksenpedagogikk og realkompetansevurdering (VORKO) Studieplan Videreutdanning voksenpedagogikk og realkompetansevurdering (VORKO) Further Education in Adult Learning and Validation of Prior Learning 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig og fagdidaktisk

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer