Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet."

Transkript

1 Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk 10 studiepoeng Fagspesifikk del: Lese- og skriveopplæring for voksne 20 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Omfang/antall studiepoeng: 30 stp. ( ) Studieansvarlig: Margunn Mossige, Lesesenteret, UiS E-postadresse: Egenandel: Kr eksamensavgift Godkjenning: Av dekan ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger Studiet er et samarbeid mellom Vox (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet) og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Innledning Både internasjonale og nasjonale styringsdokument viser at livslang læring har fått et stadig sterkere fokus i det nye millenniet. En viktig grunn til dette er at vi som borgere i informasjonssamfunnet er avhengig av å ha basisferdigheter som lesing og skriving, hverdagsmatematikk, digital kompetanse og muntlig kommunikasjon. Slike grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å mestre utfordringene i arbeids- og samfunnsliv. Dette blir ytterligere aktualisert gjennom at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. Mange voksne vil derfor ha behov for opplæringstiltak som styrker en eller flere av disse ferdighetene. Mye tyder på at stadig flere voksne vil komme inn i læringssituasjoner framover, og stadig flere lærere vil dermed undervise voksne. For å imøtekomme denne utviklingen er det viktig å utvikle studier som har fokus på voksnes læring. Målet med studiet Målet med dette studiet er en kvalifisering og sertifisering av lærere som skal undervise voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. I Norge i dag finnes det ingen særskilte krav til faglig-pedagogisk kompetanse for de som skal undervise voksne. Kvalifisering og sertifisering av lærere på dette feltet er viktig for kvalitetssikring av både innhold, tilrettelegging og tilnærming til voksne i en læringssituasjon. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Vox utviklet og ledet arbeidet med Rammeverk for grunnleggende ferdigheter for voksne i samarbeid med fagpersoner utenfor Vox (se Dette rammeverket ligger til grunn for innholdet i og utformingen av alle modulene i studiet. Rammeverket beskriver mål for oppnådd kompetanse som samsvarer med 1

2 kompetansemålene i læreplan for Kunnskapsløftet, men som er tilpasset voksnes arbeids- og livssituasjon. Ved å rette oppmerksomheten mot voksnes erfaringer og konkrete behov, kan rammeverket bidra til å styrke kvalitet og fleksibilitet i voksnes opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter enten dette skjer på arbeidsplassen, på et opplæringssted eller i andre sammenhenger. Minoritetsspråklige Minoritetsspråklige er en viktig del av målgruppen for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Lærere må derfor kunne vurdere når denne deltakergruppen trenger spesiell tilpasning, og kunne sørge for at de får et like godt tilbud som etnisk norske deltakere. Det minoritetsspråklige perspektivet skal derfor være tilstede som en naturlig del av alle moduler i studiet. Målgruppe og opptakskrav Kurset retter seg mot alle som arbeider med voksnes læring. Målgruppen er lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre opplæring for voksne. Det kreves godkjent lærerutdanning. Opptak på bakgrunn av realkompetanse vil også bli vurdert. Studiets faglige struktur Generell del består av to moduler, hver på 5 studiepoeng: Modul 1 Voksnes læring i et teoretisk perspektiv og modul 5 Voksnes læring i praksis - didaktikk og veiledning. (modul 5). Disse to modulene inngår som del av til sammen 30 studiepoeng og skal følges suksessivt. En faglig fordypning på 20 studiepoeng i å undervise voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet kommer mellom den første og den andre modulen. På denne måten kan den siste modulen tilpasses didaktisk til den spesifikke ferdigheten studenten har valgt å fordype seg i. I den siste modulen vil både veiledning og praktisk undervisning bli vektlagt. Den fagspesifikke fordypningsdelen som omhandler lesing og skriving, består av tre moduler på henholdsvis 10, 5 og 5 studiepoeng: Modul 2: Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk (10 studiepoeng) Modul 3: Kartlegging av skriftspråklig kompetanse (5 studiepoeng) og Modul 4 Tilrettelegging for lese- og skriveopplæring for voksne (5 studiepoeng). Organisering Studiet er lagt opp som deltid, og organisert på en måte som gjør at det tas hensyn til at studentene kan komme fra ulike steder i landet. Det er beregnet til sammen 2 hele dager pr 5 studiepoeng. Studentene må delta på alle samlingene. Arbeidsformer Studentenes egne erfaringer trekkes inn i læringssituasjonen, og erfaringsutveksling vil være en vesentlig del av studiet. 2

3 Studiet legger spesiell vekt på oppgaver relatert til egen praksis, for eksempel det å planlegge og gjennomføre et læringsopplegg for voksne, samt konkrete veiledningsøvelser. På denne måten kan studenten få gode muligheter til å justere og reflektere over egen praksis. Studentene skal skrive logger i forhold til samlingene, skrive teoretisk fagtekst, gjennomføre kartlegging og skrive rapporter. Det vil være både gruppearbeid og individuelt arbeid. Eksamen / vurdering Hver modul vurderes for seg på forskjellige måter. Nærmere spesifikasjon gis under hver modul. Etter modul 2 skal det skrives en prosjektoppgave (i gruppe eller individuelt) med utgangspunkt i ett eller flere av temaene i modulen. Denne vurderes med gradert karakter, som skal telle 50% av samlet karakter. I modul 3 skal en gjennomføre og skrive testrapport fra PDK-kurs samt vurdere et kartleggingsverktøy for skriftspråklig kompetanse hos voksne. I modul 4 skal en ta utgangspunkt i en kartleggingsrapport og foreslå og begrunne hensiktsmessige tiltak i forhold til utvikling av skriftspråklige ferdigheter. Alle rapportene i modul 3 og 4 vurderes med bestått/ikke bestått og må være godkjent før avslutning av studiet. I modul 5 vil planlegging og gjennomføring av et praktisk læringssopplegg inngå i vurderingen. Hele studiet avsluttes med en individuell muntlig eksamen med en av faglærerne og ekstern sensor. Denne eksamenen teller 50% av endelig karakter. Oversikt Modul Stp. Vurderingsform Vurdering 1 Voksnes læring i et teoretisk 5 Essay Godkjent perspektiv 2 Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk 10 Refleksjonslogg Prosjektoppgave Godkjent Karakter 3 Kartlegging og testing 5 Testrapport PDK-test. Vurdere Godkjent Godkjent kartleggingsverktøy 4 Tilrettelegging for lese- og skriveopplæring for voksne 5 Refleksjonslogg. Tiltaksrapport. Godkjent Godkjent 5 Voksnes læring i praksis didaktikk 5 Essay Godkjent og veiledning Hele studiet Muntlig eksamen Karakter 3

4 Generell del Voksenpedagogikk teoretisk og praktisk tilnærming Modul 1: Voksnes læring i et teoretisk perspektiv (5 studiepoeng) Kompetansemål Studenten skal ha god kjennskap til rammeverket for voksnes grunnleggende ferdigheter og kunne gjøre rede for sammenhengen mellom de forskjellige ferdighetene kunne gjøre rede for forskjellige utfordringer knyttet til ulike læringsarenaer kunne gjøre rede for særlige utfordringer og muligheter knyttet til opplæring av minoritetsspråklige deltakere kunne reflektere rundt eget og deltakernes ulike utgangspunkt for læring og kommunikasjon Temaområder - Rammeverket som grunnlag for tilrettelegging av kurs i grunnleggende ferdigheter - Undersøkelser og offentlige utredninger om voksnes grunnleggende ferdigheter - Voksnes rett til opplæring og realkompetanse - Ulike læringsarenaer, med vekt på arbeidsplassen og ikt-basert læring - Formell, ikke-formell og uformell læring - Typiske trekk ved voksne i en læringssituasjon - Sosiokulturelle læringsteorier og kognitive perspektiver på hvordan voksne lærer - Motivasjon med vekt på hva som fremmer og hemmer voksnes læring Vurdering Modul 1 avsluttes med innlevering av et essay på omlag 5 sider, med refleksjoner basert på egen voksenpedagogisk praksis. Dette essayet vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet kan godkjennes. Litteratur Rammeverket for grunnleggende ferdigheter for voksne: Del 1 i Veiledning (6 s.) Opplæringsloven, kap. 4 A: Opplæring spesielt organisert for voksne, samt Rundskriv nr fra Utdanningsdirektoratet ( s.) Egil Gabrielsen/Haslund/Lagerstrøm (2005): Sammendrag s ) i Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkning (All-undersøkelsen), Universitetet i Stavanger (11 s.) Knud Illeris(2003):Voksenuddannelse og voksenlæring. Fredriksberg: 4

5 Roskilde universitetsforlag (170s) Knud Illeris (2005): Tekster om voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde universitetsforlag, s og (46 s.) Sigvart Tøsse (2005): Transformativ læring. Jack Mezirows bidrag til teori om voksnes læring i M. Rismark og Chr. Tønseth (red): Fasetter i voksnes læring. Voksne i livslang læring. Trondheim: NTNU s (16 s.) Carsten Nejst Jensen (red) (2005): Voksnes læringsrom. Værløse: Billesø & Baltzer, s , , , (65 s.) Helga Arnesen/Ann-Karin Furre (2002): Å undervise voksne innvandrere i Riss 1+2, Oslo: SRV, s (32 s.) Bjarne Wahlgren m.fl. (2002): Refleksion og læring. Kompetence-udvikling i arbejdslivet. København: Samdundsliteratur, s (60 s.) Roger Säljö(2001): Læring og nye kommunikative praksiser i Læring i praksis et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen, s (20 s.) P. O. Thång (2006): Arbetslivets pedagogik i Jan Holmer og Birger Simonsen (red): Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur, s (16 s.) Modul 5: Voksnes læring i praksis didaktikk og veiledning (5 studiepoeng) Forutsetninger: Denne modulen er den avsluttende enheten i studiet, og forutsetter at studenten har gjennomført generell introduksjonsmodul i voksenpedagogikk samt fagspesifikk modul i en av de grunnleggende ferdighetene. Modulen skal være praktisk rettet i forhold til å undervise i en grunnleggende ferdighet, og helst gjennomføres i reelle læringssituasjoner. Dvs. at studenten selv får anvende didaktikk i praksis og bruke veiledning som metode i så autentiske situasjoner som mulig. Kompetansemål Studentene skal Kunne gjennomføre gode kartleggings- og planleggingsprosesser for opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne på ulike læringsarenaer kunne velge egnede læringsmetoder og læringsressurser ut fra innsikt i deltakernes ressurser, erfaringer og behov kunne ta i bruk ulike veilederroller og veiledningsstrategier tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne kunne reflektere over og begrunne egen praksis Temaområder - Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i grunnleggende ferdigheter i praksis: tilpasning og differensiering. - Relevans og sammenheng: hvordan tilpasse undervisningsmateriell til forskjellige målgrupper 5

6 - Opplæring i arbeidslivet: forankring, ansvar, implementering, informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot brukere og ledelse/oppdragsgiver - Veiledningsteknikker, holdninger og tilnærmingsmåter i møte med voksne Vurdering Modul 5 avsluttes med innlevering av et essay på omlag 5 sider, med refleksjoner basert på egen voksenpedagogisk praksis. Dette essayet vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet kan godkjennes. Litteratur H. Hiim og E. Hippe (2006): Praksisveiledning i lærerutdanningen. En didaktisk veiledningsstrategi. Gyldendal Akademisk. Didaktikk: Et utvalg fagdidaktisk litteratur rettet spesifikt mot den ferdigheten studenten har valgt å fordype seg (i samråd med faglærer) Vigdis Lahaug (2009): Veiledning for kurstilbydere: Lese- og skriveopplæring på arbeidsplassen, Oslo: Vox (12 s.) Veiledning: Tordis Lien (2006): Veiledningens hemmelighet. Læring og refleksjoner. Bergen: Fagbokforlaget, Del 2 s (64 s.) Eva Johannesen/Kokkersvold/Vedeler (2001): Rådgivning. Tradisjoner, perspektiver og praksis, 2.utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk, s , 48 63, og (100 s.) Susann Gjerde (2004): Coaching. Hva, hvorfor, hvordan. 3. opplag. Bergen: Fagbokforlaget, s (102 s.) T. Aalberg (2002): Individuell veiledning. Bergen:Fagbokforlaget 2002, s (22 s.) Cato R.P Bjørndalen (2008): Bak veiledningens dør, dr. avhandling, Universitetet i Tromsø, s (39 s.) 6

7 Fagspesifikk del. Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving hos voksne Modul 2. Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk (10 studiepoeng) Kompetansemål: Ved avslutningen av modulen forventes det at studenten kan: vise god kjennskap til og forståelse av kompetansemålene for voksnes lesing og skriving og hvordan disse kan være utgangspunkt for tilrettelegging av opplæring tilpasset ulike læringsarenaer og den enkelte deltakers behov gjøre greie for årsaker til og virkninger av utilstrekkelige lese- og skriveferdigheter hos voksne på individnivå og på samfunnsnivå. dokumentere kunnskaper om teorier om lese- og skriveutvikling og kunne skille mellom opplæring av voksne og opplæring av barn. ha kunnskaper om norsk språk og kunne relatere dette til arbeidslivets sjangere gjøre greie for sentrale problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring i norsk for minoritetspråklige. Tema: - Lesing og skriving i et moderne samfunn o Kompetansemålene for voksnes lesing og skriving som utgangspunkt for tilrettelegging av opplæring - Teorier og didaktikk i lese- og skriveutvikling o Utvikling av språklige ferdigheter, språklig bevissthet og metakognisjon o Grunnleggende lese- og skriveopplæring o Den videre lese- og skriveopplæring o Leseopplæring og flerspråklighet, norsk som andrespråk - Språk og mestring o Motivasjon o Vansker med språk - Kunnskaper om tekst o Skriftpråkets byggesteiner fra bokstav til hel tekst o Norsk i forhold til andre språk o Sjangerkunnskap, for eksempel arbeidslivets tekster, tabeller, digitale tekster m.m. 7

8 Organisering, lærings- og undervisningsformer Modulen er et nettbasert med to obligatoriske samlinger på til sammen fire dager (24 timer). Samlingene brukes til å gjennomgå deler av pensumstoffet samt oppstart av oppgaver. Arbeidskrav Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Etter hver samling skal det skrives en refleksjonslogg som knytter teorien til studentens praktiske erfaringer. Disse må være godkjente før studenten får framstille seg for avsluttende vurdering på modulen. Avsluttende vurdering Prosjektoppgave (gruppe eller individuell) med utgangspunkt i ett eller flere av temaene i modulen. Oppgaven skal bygge på godkjent prosjektskisse med problemstilling. Individuelle oppgaver skal ha en lengde på sider, gruppeoppgaver en lengde på sider etter APA-mal. Prosjektoppgaven vurderes med gradert karakter og teller 50% av endelig karakter. Teoristoffet i denne modulen vil også bli prøvd på muntlig eksamen ved studiets slutt. Pensumlitteratur Bråten, I. (2007). Leseforståelse. Oslo: Cappelen (s. 9 19, 20 44, ). Gabrielsen, E. (2008). Basisferdigheter og sysselsetting sammenheng og konsekvenser. I: Søkelys på arbeidslivet 2/08, Gabrielsen, E., Heber E., og Høien, T. (2008). Unge og voksne med lesevansker. Bryne: Logometrica (s ) Gabrielsen, E. og Lagerstrøm, B.O. (2007). Med annen bakgrunn. Lese- og regneferdigheter blant voksne innvandrere. Stavanger: Lesesenteret UiS. Monografi 7 i ALL- serien Karlsson, A-M. (2006). En arbetsdag i skriftsamhãllet. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvãndning i vanliga yrken. Språkrådet Stockholm: Norstedt Akademisk Fõrlag (s ) Kulbrandstad, L.I. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. (s , 73 93, , , ) Mossige, M., Skaathun. A.og Røskeland, M. (2007). Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole. Oslo: Cappelen (s.15 21, 83 97, ) Maagerø, E og Tønnessen, E.S. (red.) (2006). Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget (s ) Roe, A.(2008). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (s , 24 46, 55 62) Selj, E. og Ryen, E. (red) (2008). Med språklige minoriteter i klassen. Oslo: Cappelen (s , , ) Statped: Fakta om afasi (1s). 8

9 Thorsen, V.K. (2005). Fra skoletaper til vinner. En studie av tidligere skoletapere som har lykkes med læring i voksen alder. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse (s ) Utdanningsdirektoratet (2008). Fagbok i bruk Grunnleggende ferdigheter. Stavanger: Lesesenteret, UiS (s ) Utdanningsdirektoratet (2008). Lesing er Stavanger: Lesesenteret, UiS (s. 8 36) VOX: Kompetansemål for lesing og skriving - VOX: Metodisk veiledning til norsk og samfunnskunnskap for innvandrere (s og 42 45) VOX: Veiledning til kompetansemålene for lesing og skriving VOX: Veiledning til Medietekster (s. 1 8) Til sammen ca. 740 sider Modul 3. Kartlegging av skriftspråklig kompetanse hos voksne 5 studiepoeng Kompetansemål: Ved avslutningen av modulen forventes det at studenten kan: gjøre rede for hensikten med og kjenne styrker og svakheter ved bruken av ulike metoder for kartlegging og vurdering av voksnes skriftspråklige kompetanse tolke resultatene fra ulike kartleggingsverktøy med henblikk på planlegging av et individualisert undervisningstilbud gjennomføre både muntlig og skriftlig tilbakemelding etter avsluttet kartlegging på en for brukeren konstruktiv og motiverende måte Tema: - Kartleggings- og testteori - muligheter og feilkilder - Ulike kartleggingsverktøy for kartlegging av voksnes skriftspråklige kompetanse - Planlegging og gjennomføring av kartlegging på ulike læringsarenaer og i forhold til ulike målgrupper sett i sammenheng med kompetansemålene for voksnes lesing og skriving - Strategier for tilbakemelding om kartleggingsresultater - Sertifiseringskurs i PDK-testen Organisering, lærings- og undervisningsformer Studiet er et nettbasert studium med en samling på til sammen 12 timer. Samlingen brukes til å gjennomgå deler av pensumstoffet og til første del av sertifiseringskurs i PDK-testen. 9

10 Arbeidskrav Det er obligatorisk deltakelse på samlingen. Avsluttende vurdering Delta på PDK-kurs; gjennomføre, vurdere og skrive rapport fra 3 testopptak med PDK-testen. Sammen med andre studenter vurdere et kartleggingsverktøy for skriftspråklig kompetanse for voksne. Begge rapportene vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet blir godkjent. Pensum Gabrielsen, E. (2006). Slik kan voksnes leseferdigheter måles. Om teorigrunnlaget for leseskalaene i IALS og ALL. Monografi nr. 6 i ALL-serien. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Gabrielsen, E., Heber E., og Høien, T. (2008). Unge og voksne med lesevansker. Bryne: Logometrica (s ) Mossige, M. (2009). Teksanalyse som grunnlag for hjelpetiltak i skriving under utgivelse i Spesialpedagogikk. Strucker, J., Yamamoto, K. & Kirsch, I. (2007). The Relationship of the Component Skills of Reading to IALS Performance: Tipping Points and Five Classes of Adult Literacy Learners. National Center for the Study of Adult Learning and Literacy. NCSALL Report #29. Undheim, J.O. (1996). Innføring i statistikk og metode for samfunnsvitenskapelige fag. Oslo; U- forlaget Til sammen ca. 360 sider Modul 4. Tilrettelegging av lese- og skriveopplæring for voksne: Organisering, tiltak og tilpasning. 5 studiepoeng Kompetansemål: Ved avslutningen av modulen forventes det at studenten kan: gjøre greie for hensiktsmessig organisering av lese- og skriveopplæring på bakgrunn av opplysninger om læringsarena og om deltakerens kartleggingsresultat, læreforutsetninger og læringsmål velge ut, tilpasse og begrunne bruk av hensiktsmessige metodiske tilnærminger, undervisningsmateriell, hjelpemidler og andre relevante virkemidler i opplæringen med utgangspunkt i læringsarena og i den enkelte deltakers læreforutsetninger og læringsmål gi relevante råd til både bruker og eventuell opplæringssted/arbeidssted med hensyn til videre lese- og skriveopplæring 10

11 gi veiledning om tilrettelegging i arbeidslivet og tilpasning av arbeidsplass Temaområder: - Bruk av kartleggingsprøver og intervju som grunnlag ved sammensetning av deltakergrupper og valg av tiltak - Ulike metodiske tilnærminger for voksnes lese- og skriveopplæring basert på nivåene i kompetansemålene for lesing og skriving - Ulike pedagogiske og kompensatoriske tiltak og hjelpemidler i lese- og skriveopplæring - Spesielle forhold som gjelder ved opplæring i norsk som andrespråk i forhold til kompetansemålene. - Ulike type teksters lesbarhet og tilgjengelighet relatert til brukerens behov på ulike arenaer - Sjangerkunnskap og grunnleggende prinsipper for tekstskaping i forhold til de ulike nivåene i kompetansemålene for lesing og skriving. - Litteratur tilrettelagt for voksne med svake lese- og skriveferdigheter og/eller svake norskferdigheter. Organisering og læringsformer Studiet er nettbasert med en samling på til sammen ca. 12 timer. Samlingen brukes til å gjennomgå deler av pensumstoffet. Arbeidskrav Obligatorisk deltakelse ved samlingen. Etter samlingen skal det skrives en refleksjonslogg som knytter teorien til studentens praktiske erfaring. Denne må være godkjent før studiet godkjennes. Avsluttende vurdering En pedagogisk rapport med forslag til hensiktsmessige tiltak i forhold til utvikling av skriftspråklige ferdigheter. Rapporten skal ta utgangspunkt i et kartleggingsarbeid og være på sider. Det forventes at to studenter samarbeider om en rapport. Rapporten må vurderes med bestått/ ikke bestått og må være bestått før studiet godkjennes. Pensum: Bråthen I. (red.) (2007). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo: Cappelens akademiske forlag (s og ) Frost J. (red.) (2008). Språk- og leseveiledning i teori og praksis. Oslo: Cappelens akademiske forlag (s , og ) Gabrielsen, E., Heber, E. & Høien, T. (2008). Unge og voksne med lesevansker Stavanger: Logometrica AS (s ) Mossige, M., Røskeland, M & Skaathun, A. (2007). Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole. Oslo: Cappelens akademiske forlag (s ) 11

12 Roe, A (2008). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget (s ) Thorsen, V.K. (2005). Fra skoletaper til vinner. En studie av tidligere skoletapere som har lykkes med læring i voksen alder. Tønsberg; Forlaget Aldring og helse (s ) Utdanningsdirektoratet (2006). Bok i bruk for videregående skole. Stavanger: Lesesenteret,UiS (s , og 54 57) Utdanningsdirektoratet (2006). Fagbok i bruk. Stavanger: Lesesenteret, UiS (s og 30 33) Utdanningsdirektoratet (2008). Lesing er Stavanger: Lesesenteret, UiS (s ) Til sammen ca. 340 sider 12

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 30 studiepoeng 4. Etablert 5. Ikke relevant 6. Sist revidert: januar 2012 7. Innledning Studiet

Detaljer

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105 Lesing 1 og 2 Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: 2 + 2 Vurdering: Høst og vår Emnekode: Lesing 1 VLE101 eller VLE102 + VLE103 Lesing 2 VLE104 + VLE105 Kompetanse for kvalitet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis... 6 1.3 Status for tilskuddsmidler

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter

Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Vigdis Lahaug 1 Forord Våren 2007 fikk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 1 Innhold DEL 1: Generell del, Fagplan for bachelor-førskolelærerutdanning 2010-14, hovedmodellen, IKT-støttet, deltid over

Detaljer