Landau-Kleffner syndrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landau-Kleffner syndrom"

Transkript

1 Landau-Kleffner syndrom og pedagogisk tilrettelegging - 1 -

2 Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser En informasjonsbrosjyre laget og utgitt av Signo kompetansesenter, Oslo Universitetssykehus og ExtraStiftelsen. Brosjyren er tenkt som en støtte for pedagogisk personale som jobber med barn med Landau-Kleffner syndrom. Det er også å håpe at den vil kunne inneholde nyttig informasjon for barnas familie og nettverk, og kommunenes PP-tjenester. Denne brosjyren er en del av prosjektet ASK og epilepsi. Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen. Den medisinske informasjonen i brosjyren er kvalitetssikret av SSE (Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser). Tekst: Kirsti Grøtting, seniorrådgiver, Signo kompetansesenter Foto: Thomas F.H. Torjusen Layout: John Herfindal Innhold Hva er LKS...4 Hvor vanlig er LKS...4 Hva forårsaker LKS...4 Hva kjennetegner LKS...4 Hvordan LKS behandles...5 Ivareta kommunikasjon...5 Tilrettelegging i skole og barnehage...6 Språkmiljø...8 Tegnspråk...8 Alternativ og supplerende kommunikasjon(ask )...9 Fysisk miljø og gruppestørrelse...9 Struktur, dag-planer og visuelle oversikter...11 Leseopplæring...13 Andre tiltak...15 Hvem kan bistå

3 Hva er LKS Landau-Kleffner syndrom (LKS), også kalt ervervet epileptisk afasi, er en sykdom som hvor friske barn med normal utvikling etter hvert mister evnen til å forstå språk, og til å snakke. I tillegg har de fleste unormal elektrisk aktivitet i hjernen og % utvikler epilepsi med anfall. De fleste blir friske fra epilepsien i slutten av tenårene, og en del får også en normalisert språkfunksjon. Hvor vanlig er LKS LKS er en sjelden sykdom og det er derfor vanskelig å si med sikkerhet hvor ofte den forekommer. I Norge kjenner man til nærmere 30 personer med diagnosen, men antagelig er det store mørketall. Hva forårsaker LKS Det er usikkert hva som forårsaker sykdommen. Man antar at det er en ervervet sykdom og ikke medfødt. Det er også en utbredt oppfatning at forstyrrelsen i språkutviklingen skyldes skade på hjernevev som følge av unormal elektrisk/ epileptisk aktivitet. Hva kjennetegner LKS Vanligvis er første tegn til sykdommen en språkforstyrrelse. Denne oppstår i 3-8 års alder hos barn med normal utvikling og som ellers er friske. Barnet mister plutselig eller gradvis evnen til å forstå og tolke lyder, samtidig som det heller ikke klarer å uttrykke seg verbalt. Dette tolkes noen ganger som hørselsvansker, men hørselstester viser at hørselen er normal. De fleste av barna med LKS har svekket korttidshukommelse. Noen av barna vil også utvikle atferdsforstyrrelser som for eksempel motorisk hyperaktivitet, aggressivitet og angst. Om dette er en reaksjon på språkforstyrrelsen eller om det er en del av sykdomsbildet er ennå usikkert. Nesten alle barna (90 %) med LKS, har en gradvis tilbakegang av språklig forståelse, fulgt av en forholdsvis rask tilbakegang i ekspressivt språk. En del av barna blir i en periode tidlig i forløpet helt stumme. Dette varierer i tid fra noen få måneder til flere år, før tilstanden stabiliseres og vanligvis forbedres fram mot ungdomsårene. Det er også kjent at forløpet hos det enkelte barn kan variere, med gode og dårlige perioder. Det gjør at barna noen ganger forstår talespråk og lettere tolker andre lyder. Andre dager er det umulig for dem. Mange av barna blir henvist til hørselsmåling. Fagpersoner innen hørselssektoren har et spesielt ansvar for å henvise barn som får normale resultater på hørselstester, men likevel oppfører seg som om de ikke hører, videre til langtids- EEG. Når LKS mistenkes, gjøres som regel en elektroencefalografi (EEG) hvor man undersøker elektrisk aktivitet i hjernen. Resultatet viser da at barna med LKS har en unormal elektrisk aktivitet som noen ganger bare sees under søvn. Hvordan LKS behandles I tillegg til medikamentell behandling er adekvat språktrening viktig for alle. Skolesituasjonen - eventuelt barnehagen - bør tilrettelegges individuelt for optimal læring. I tillegg til medisinsk oppfølging er det viktig at barnet og familien så fort som mulig kommer i kontakt med den lokale PPT for psykologisk oppfølging, og pedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole. Ivareta kommunikasjon Siden LKS innebærer tap av språk er det av stor betydning at man kommer raskt i gang med tiltak for på best mulig måte sikre muligheten til å kommunisere. Noen kan ha nytte av tegnspråk. Mange elementer fra pedagogisk tilrettelegging for hørselshemmede kan være nyttig i

4 tilretteleggingen for barn med LKS. Siden det kan virke som om barnet ikke hører det som blir sagt, er det ofte faggrupper innenfor språk og hørsel som får de første henvendelsene i forbindelse med LKS. Kommunikasjon er grunnleggende for all samhandling og sosialisering. Å miste denne evnen i større eller mindre grad er dramatisk for barnet, men også for familien og menneskene rundt barnet. Atferdsforstyrrelsene som oppstår hos mange av barna avtar i de fleste tilfellene når epileptogen aktivitet reduseres og kommunikasjonsmulighetene bedres. Tilrettelegging i skole og barnehage Det er store individuelle forskjeller i hvordan tilstanden arter seg. Et standardisert opplegg for undervisning av barn med LKS er derfor ikke å anbefale. Likevel kan det være nyttig for de som skal legge til rette for elever med LKS i barnehage og skole å ha noen generelle strategier i tankene. Oppfatningsvansker som følger med LKS kan gjøre kommunikasjonen og læringen vanskelig for elevene. De hører informasjonen, men har store problemer med å tolke det de hører. Tiltak med vekt på å bruke visuelle evner for kommunikasjon og informasjon er egnet for barn med LKS. Ved å legge til rette for kommunikasjon via en annen kanal enn den auditive som er midlertidig ute av drift, antas det at man kan lette noe på en vanskelig situasjon. Forskning viser at hjernen hos pasienter med LKS fortsatt tolker og bearbeider visuell informasjon forholdsvis normalt. Høyereliggende språkprosesser er bevart. Vansker med korttidshukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon gjør at tilrettelegging med utstrakt bruk av visuelle virkemidler er spesielt godt egnet for barn med epilepsi generelt og barn med LKS spesielt. Barn som ikke klarer å tolke språklyder trenger et språkmiljø der man bruker tegnspråk

5 Følgende områder bør ha spesielt fokus når det gjelder å legge til rette for kommunikasjon for barn med LKS: Språkmiljø Fysisk miljø og gruppestørrelse Struktur, dagplaner og visuelle oversikter Bilder, fotografier, dataprogram Leseopplæring Språkmiljø De som er hardest rammet av LKS klarer verken å tolke omgivelseslyder eller talelyder, mens andre ikke klarer å tolke språklyder. En tredje gruppe har vansker med å skille språklyder fra andre lyder. Tegnspråk Barn som ikke klarer å tolke språklyder trenger et språkmiljø der man bruker tegnspråk. Tidligere var det frykt for at tegnspråk skulle hindre reetableringen av talt språk når den avvikende epileptiske aktiviteten som ligger til grunn for tilstanden opphører. Nå viser forskning at tegnspråk - eller alternativ og supplerende kommunikasjon - ikke bare er viktig for å opprettholde kommunikasjonsmulighetene med omverdenen, det stimulerer også språklige kjernenettverk som har en funksjonell forbindelse med hverandre. Det betyr at språkutviklingen får fortsette selv om man i en periode går over i en annen språkmodalitet. Det kan være en utfordring å finne opplæringsmiljøer som har tegnspråklig miljø. Alternativ og supplerende kommunikasjon(ask ) De som har mindre vansker vil ha nytte av at det brukes tegn ved siden av at det snakkes og bør få være i et språkmiljø med norsk med tegnstøtte (NMT). I noen tilfeller viser barna at de har vansker med å tilegne seg og dra nytte av tegnspråk. Da kan det være riktig å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon med peketavler med bilder, symboler, og skrift for de som har lært å lese, enten i papirform, eller i talemaskin. Peking, kroppsspråk og konkreter er viktig supplement for å hjelpe til i en vanskelig kommunikasjonssituasjon. Fysisk miljø og gruppestørrelse Tiltak for å unngå unødig stimuli utenfra er viktig i tilretteleggingen for barn med LKS. De fleste har store vansker med å skille ut den delen av lydbildet som er relevant for dem. Barn med LKS er vare for lyd og mange har store problemer med bakgrunnsstøy som vifter, lyd fra radio og tv, og småprat i omgivelsene. Dette gjør det vanskelig å være i store grupper både i klassesammenheng og i større tilstelninger i og utenfor skolen. Verbal informasjon gitt i en klasse går tapt hos de fleste elever med LKS De kan fort bli irritable og slitne ved sosialt samvær med mye prating. Små grupper kan lette på opplæringssituasjonen. Enetimer ved innlæring av ny kunnskap kan også anbefales da det krever mest oppmerksomhet og konsentrasjon av eleven

6 Det kan være riktig å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon med peketavler. Det må tas hensyn til plassering av barn og lærer i grupper og samlinger. Hvis man skal ha dialog må man sørge for en plassering der alle ser alle, for eksempel i en hesteskoform. Visuelle gester, hyppig bruk av peking og tydelighet ved skifte av aktiviteter er også sentral i tilretteleggingen for barn med LKS. Blikk-kontakt spiller en vesentlig rolle. Blikkkontakten bedrer også muligheten for læreren for å få en tilbakemelding fra barnet om det som blir sagt blir forstått eller ikke Struktur, dag-planer og visuelle oversikter Barn med epilepsi er sårbare med hensyn til oppmerksomhet- og hukommelsesvansker. Både epileptiske anfall og epileptisk aktivitet uten synlige symptomer kan gi brudd i barnas oppmerksomhet. Svekket korttidshukommelse ved LKS gjør oppfattelsen av sammenhengende informasjon, eller det å følge en samtale, vanskelig. Barn med LKS kan ha store språkoppfattelsesvansker i tillegg til oppmerksomhetsvanskene. Dette gjør at de er spesielt utsatt for å miste oversikt og nødvendig informasjon. Oversikter som dag-planer, ukeplaner, timeplaner og andre oversikter, kan hjelpe til med å gjøre skoledagen mer oversiktlig og forutsigbar. Her må man vurdere den enkeltes behov for utforming om man velger konkreter, bilder, symboler, tekst eller fotografier. Det kan gjerne brukes kombinasjoner av dette. En tydelig

7 og gjenkjennbar struktur virker også støttende ved hukommelses- og oppmerksomhetsvansker. Bilder, dataprogram og prosjekter med vekt på visuelle elementer Tilrettelagte prosjektarbeider der man bruker konkreter, illustrasjoner og legger til rette for opplevelser er godt egnet for å styrke læring og forståelse. Det samme gjelder dataprogrammer med gode illustrasjoner og bilder og ikke for mye basert på lyd. Det utvikles stadig dataprogrammer som kan være egnet. Det bør ikke være for mye visuell støy da det viser seg at barn med LKS også blir slitne og avledet av dette. Leseopplæring De fleste barn som ikke har lært seg å lese før debut av LKS vil kunne ha vansker med å lære seg å lese. Leselæringsmetodikken må tilpasses i hvilken grad barnet klarer å tolke språklyder. Helordslesing eller ordbildemetoden anbefales når bokstav-lydlæring er vanskelig for eleven. Visualisering vil avhjelpe vanskene med å lytte ut lyder. PAS (piktografisk artikulatorisk symbolsystem) kan være en hjelp i leseopplæringen. Dette er et opplegg for å styrke lydbevisstheten. PAS består av symboler som illustrerer bilde av lyd. Materiellet fås kjøpt gjennom Statped Sørøst. Oversikter som dag-planer, uke planer, timeplaner og andre over sikter, kan hjelpe til med å gjøre skoledagen mer oversiktlig og forutsigbar

8 Andre tiltak Hvem kan bistå Auditiv verbal terapi (AVT) slik det brukes for barn med Cochleaimplantat (CI), kan være veldig nyttig som lyd og lyttetrening for barn med LKS. Det finnes flere steder man kan hente råd og veiledning om LKS. Familier, kommunenes PP-tjenester, barnehager, skoler, ansvarsgrupper eller andre i barnas nettverk kan hente informasjon fra disse organisasjonene: Hvis adferdsvansker vedvarer etter at man har sikret at kommunikasjonen er godt i varetatt med de ovennevnte tiltak, kan det i en periode være behov for spesielle tiltak rettet mot dette. Da anbefales det å ta kontakt med PPT, BUP eller habiliteringstjenesten med tanke på dette. Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirealterte diagnoser (NK-SE), Solberg skole ved Sandvika utenfor Oslo (Dette er en del av Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus) Alvimhaugen skole, avdeling for hørselshemmede barn og unge i Sarpsborg Statped Signo skole og kompetansesenter Helordslesing eller ord bilde metoden anbefales når bokstav-lydlæring er vanskelig for eleven

9 Landau-Kleffner syndrom og pedagogisk tilrettelegging Molandveien 36, 3158 Andebu Telefon Teksttelefon Epost: -

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Barn med CI og autismespekterforstyrrelser

Barn med CI og autismespekterforstyrrelser Barn med CI og autismespekterforstyrrelser Hvordan kan lyd bli meningsfull? Torill Bakke Andersen Masteroppgave i audiopedagogikk Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) Vår 2010 Forord Gjennom

Detaljer

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL NYE FORELDRE... 3 Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 4 MEDISINSK INNFØRING... 4 SYKDOMSFORLØPET VED SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM... 5 MEDISINSK BEHANDLING... 7 BEHANDLING I

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Ann Karin J. Grimholt OPPLEVELSE AV MOTIVASJON OG SOSIAL STØTTE I KNUTEPUNKTSKOLENE

Ann Karin J. Grimholt OPPLEVELSE AV MOTIVASJON OG SOSIAL STØTTE I KNUTEPUNKTSKOLENE Ann Karin J. Grimholt OPPLEVELSE AV MOTIVASJON OG SOSIAL STØTTE I KNUTEPUNKTSKOLENE En kvantitativ studie av motivasjon og sosial støtte med hensyn til gjennomføring av videregående opplæring for hørselshemmede

Detaljer

UROLIGE SMÅBARN -en veileder

UROLIGE SMÅBARN -en veileder UROLIGE SMÅBARN -en veileder Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 Urolige småbarn - en veileder Solveig Nelly Ervik og Nasjonalt Kompetansesenter for

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Epilepsi hos barnehage og skolebarn

Epilepsi hos barnehage og skolebarn D Epilepsi hos barnehage og skolebarn HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Silje Systad

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. Mål for dagen: - Hva er ASK - Tematavler - Dagtavler 15.08.14 Anne Kristoffersen og Asbjørg Strand Hva er ASK? Ask kan være alt som hjelper mennesker til å

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

6.1 MELLOMØREPROBLEMATIKK INNHOLD

6.1 MELLOMØREPROBLEMATIKK INNHOLD 6.1 MELLOMØREPROBLEMATIKK Forfatter: Mona Bjørndal, Statped Vest 2002 INNHOLD 6.1.1 INNLEDNING... 2 6.1.1.1 AKUTT MELLOMØREBETENNELSE... 2 6.1.1.2 MELLOMØREKATARR... 2 6.1.2 HØRSELSTAPETS TYPE OG STØRRELSE...

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte:

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte: Denne brosjyren er ment å være et helpemiddel på veien til å få et arbeid, både for personer med Klinefelter syndrom og aktuelle samarbeidspartnere i prosessen. Brosjyren kan fungere som en veileder, som

Detaljer

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP SMÅ BARN MED HØRSELSTAP INFORMASJON TIL FORELDRE Innhold Forord Hørsel Audiogram Hørselens funksjon Hvordan hører vi Ulike typer hørselstap og årsaker Ulike hørselstester Mulige konsekvenser av ulike grader

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller side 2 Innhold Innhold... 2 Hva er Spielmeyer-Vogts sykdom?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 Spielmeyer-Vogts sykdom og

Detaljer

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973x Innhold Forord... 3 Kort omtale av DiGeorges syndrom... 4 Forekomst og arvelighet...

Detaljer

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Veiledning ASK tematavler Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Innhold: 1 Hensikt og bakgrunn... 3 2 Om ASK tematavler... 3 3 Bruk av tematavlene... 5 3.1 Når skal man starte med ASK?... 5 3.2

Detaljer

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 4: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Detaljer

Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Betty Kro.

Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Betty Kro. 0 Sammendrag av masteroppgaven Tittel SKAL VI SNAKKE SAMMEN? En kvalitativ studie av hvordan elever med alvorlig og dyp lærehemming og deres samtalepartnere kommuniserer ved hjelp av talemaskin med dynamisk

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer