Sluttprøve 051HOEM4 4-4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttprøve 051HOEM4 4-4"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Kull 2007 sykepleie BA-deltid Bearbeidet etter tilbakemelding fra eks.utv Versjon AKS/TB

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE... 3 CASE 1) HJEMMEBASERTE TJENESTER... 4 SENSORVEILEDNING CASE 1) HJEMMEBASERTE TJENESTER... 6 CASE 2) PSYKISK HELSEARBEID... 8 SENSORVEILEDNING CASE 2) PSYKISK HELSEARBEID... 9 VEDLEGG 1: KRITERIER FOR VURDERING AV MAPPEOPPGAVER VEDLEGG 2: PENSUM... 12

3 3 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE HENSIKT Studenten videreutvikler evne til å observere og vurdere pasientens helsetilstand, symptomer, opplevelse av sykdom, ressurser og evne til å møte sin livssituasjon Studenten reflekterer over etiske dilemmaer i sykepleietjenesten og argumenterer for sitt syn Studenten har innsikt i organisatoriske og juridiske rammer for sykepleietjenesten RAMMER Individuell mappeoppgave Besvarelsen skal inneholde 3000 ord +/- 10 % Oppgaven blir utdelt: , kl Innlevering: , kl Det gis anledning til oppklarende spørsmål i eget opprettet forum i Fronter fra kl Vurderingskriterier: 6,10 og 14 og anvender minst to vitenskapelige artikler Oppgaven vurderes med gradert karakter som utgjør 30 % av emnekarakteren TA UTGANGSPUNKT I VEDLAGTE CASE Oppgave 1) Identifiser pasientens behov for sykepleie, og vurder de sykepleiefaglige utfordringene sykepleieren i hjemmetjenestene 1 / psykiatrisk avdeling 2 kan møte i denne situasjonen. Oppgave 2) Drøft hvordan sykepleieren kan bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet i forhold til denne pasienten. 1 Case 1- for studenter som har hatt kliniske studier i hjemmebaserte tjenester uke Case 2 - for studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 35-42

4 4 Case 1) Hjemmebaserte tjenester Situasjon: En 80 år gammel mann har nylig vært innlagt på sykehus for å vurdere innleggelse av PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi). Han er nå utskrevet til hjemmet uten PEG, med videre oppfølging av hjemmesykepleien. Bakgrunn for sykehusinnleggelsen: For 2 ½ uke siden fikk Otto Olsen en stor venstresidig hjerneblødning, og var i starten svært dårlig. Det ble vedtatt HLR-(minus) og pårørende ble informert om dårlig prognose. Olsen våknet til etter noen dager med pareser i hø.arm og ben, ansikt og svelg. Han har en ekspressiv afasi og det er usikkert hvor mye han forstår, men personalet og pårørende mener han forstår noe. Han viser litt mimikk og gir respons i enkelte øyeblikk hvor han for eksempel kan si ja ved å klemme på hånda. Olsen viser noe evne til gjenkjennelse. Han kan bidra noe i stellsituasjonen, og kan nå sitte oppe i stol. Personalet og pårørende oppfatter Olsen som deprimert, og dette kan forstås blant annet pga. blødningens lokalisasjon. Nytt CT bilde i går viste at noe blødning er tatt opp, men at det fortsatt er mye hevelse. I følge legen vil det være muligheter for noe bedring, men pasienten vil mest sannsynlig bli pleiepasient og sykehjemstrengende. I løpet av sykehusoppholdet har ernæringssonde vært nedlagt to ganger uten motstand fra pasienten, men sonden er dratt opp av pasient under søvn. Dette oppfattes av personalet som et uhell. Sonden ble for 2 dager siden forsøkt lagt ned for tredje gang, men man fikk da ikke sonden ned. Det var da heller ingen motstand fra pasienten. Olsen har fått ernæring og klare væsker intravenøst de siste dagene. Venetilgangen ble tilstoppet i går, og det ble da vurdert ernæring via PEG. Svelgfunksjonen ble i den forbindelse vurdert av logoped, og han viste tendens til å svelge, samt at han gapte opp for skje i munnen og forsøkte å ta skjeen selv. Olsen har vært enkemann i noen år og har 3 barn. Han bor i leilighet i huset til et av barna, og har vært selvhjulpen og sprek før hjerneblødningen. Olsen har flere ganger uttrykt ovenfor sine barn at han håper at han unngår å bli pleiepasient/bo på sykehjem. Olsen har fram til nå vært aktiv i en menighet hvor han har et godt nettverk. Han har tidligere sagt at han ikke er redd for å dø, og da sønnen i dag spurte sin far i dag om han lengter hjem til himmelen, gråt han. Dette tolket sønnen som et ja. Sønnen spurte ham også om PEG, noe han ikke ga et klart svar/respons på. Gjennom humor har sønnen fått respons fra Olsen med latter, og når sønnen har sunget kjente sanger for ham, har han begynt å gråte. Pårørende er svært fornøyd med sykehusoppholdet, men er bekymret for at sykehjemsopphold blir lite stimulerende for Olsen på grunn av knappe ressurser.

5 5 Olsens tilstand oppfattes nå som stabil, uten fare for ny hjerneblødning. Ut i fra tilstanden vil pasienten etter all sannsynlighet være avhengig av PEG så lenge han lever. Uten kunstig ernæring forventes kort levetid, og dette avhenger også av om det gis intravenøs væsketilførsel. På bakgrunn av pasientens tidligere ønsker beslutter behandlende lege i samråd med pårørende å ikke legge inn PEG, men skrive han ut til hjemmet med hjelp av hjemmesykepleien. Den videre vurdering av ernærings/væskebehandling overlates til hjemmesykepleien og fastlegen.

6 6 Sensorveiledning case 1) Hjemmebaserte tjenester Besvarelsen bedømmes i forhold til hvordan den oppfyller kriteriene, hensikten og er i tråd med rammene. Kriterier: 6) Argumenterer faglig for egne meninger. 10) Anvender anerkjent og relevant litteratur. 14) Viser originale innfallsvinkler og evne til nyskaping i forhold til sykepleiefaget. I tillegg er det lagt inn at de skal anvende minst 2 vitenskapelige artikler. Oppgave 1. Identifisere et problem: Vurder relevante data, trekk konklusjoner og formuler problemstillinger ut fra disse. ( fra mappeoppgaveheftet). Pasientens helsetilstand og livssituasjon situasjon vurderes i forhold til at han nå skal bo hjemme. Sykepleier må forholde seg til konsekvensene av hans valg/ønske, hva det kan innebære. Sykepleier skal ivareta pasientens behov/verdighet den siste del av hans liv, tross lammelser, synsutfall, svelgpareser og afasi. At PEG ikke følger med ham hjem krever vurdering knyttet til væske/ernærings status. For å få kontakt må sykepleier beherske kommunikasjon med pasienter som har afasi, i tillegg til at pårørende er sterkt tilstede. Pasienten er vurdert som samtykkekompetent. Autonomiprinsippet versus ikke-skadeprinsippet er relevante for å vurdere de etiske dilemmaene i situasjonen. Momenter fra den etiske refleksjonsmodellen (klinisk etikk-komite UIO, 2006) er relevant, og denne ble gjennomgått i 3.studieår. Den består av følgende trinn: 1. Identifisere det etiske problemet 2. Klargjøre relevante fakta 3. Identifisere de berørte parter og deres synspunkter 4. Klargjøre relevante hensyn, verdier og prinsipper som står på spill, inkludert juridiske føringer 5. Identifisere relevante handlingsalternativer 6. Drøfte det etiske problem i lys av det overstående for å nå frem til et akseptabelt løsningsforslag

7 7 Oppgave 2. Å drøfte er å føre en diskusjon. En diskusjon foregår med argumenter for og imot. Får fram ulike synspunkter på emnet, begrunner egne synspunkter, ser disse i forhold til hverandre og trekker konklusjoner. ( fra mappeoppgaveheftet 4.studieår). Her drøftes ut fra sykepleieren som nøkkelperson i det videre tverrfaglige samarbeidet. Hva er sykepleierens styrker? Hva er sykepleierens begrensninger? Hvilken faglig kompetanse kreves for å ivareta denne pasienten? Hvordan og hvem skal vurdere behov for å trekke inn andre faggrupper? Hvilke andre fysioterapeut, ergoterapeut, lege, prest? Hva blir pårørendes rolle? Er det behov for IP? Hva er nødvendig helsehjelp? Hva rekker ressursene til? Hvilke organisatoriske rammer jobber hjemmesykepleieren under?

8 8 Case 2) Psykisk helsearbeid Situasjon: En kvinne på 43 år innlegges på distriktspsykiatrisk senter (DPS) for utredning og behandling. Bakgrunn for innleggelsen: Tone Mo er 43 år, gift og har to barn. Hun er leder for et reklamebyrå og liker arbeidet sitt godt, men arbeidstiden strekker seg ofte utover kvelden og helgene. Barna hennes er 8 og 10 år og deltar i mange aktiviteter som Tone følger opp så godt hun kan. Mannen hennes tar også del i oppfølgingen av barna, men han er ofte på utenlandsreise i forbindelse med jobben sin i oljebransjen. Familien Mo bor i nærheten av Tones foreldre, som tidligere bisto med barnepass og tilsyn i middagstiden. Det siste halvannet år har omsorgsbehovet snudd da Tones mor er blitt diagnostisert med cancer coli, og all kurativ behandling er nå avsluttet. Moren bor hjemme sammen med Tones far som stadig blir mer glemsk og trenger tilsyn. Tone mestret tilsynelatende alle kravene over en periode på ett og et halvt år, men så kom tanken snikende om at hun ikke var mye verd. Hun kjente seg kraftløs og ville bare sove. Tone sovnet stuptrøtt om kvelden, men ofte våknet hun ved fem-tiden og fikk ikke sove mer den natten. Hun ble irritabel og bekymret for alt og alle, og ble sykemeldt da ektemannen forlangte at hun skulle kontakte fastlegen sin. Sammen med sykmeldingen ble hun satt på Cipramil tabletter som skulle lette depresjonen. Etter 3 måneder har Tone fremdeles de samme symptomene, og i ny samtale med lege uttrykker hun at hun er blitt mer og mer anspent, sover fortsatt dårlig om natten, og kjenner seg helt utslitt. Tone sier at hun ikke er noe verdt lenger og har lekt med tanken om å gjøre slutt på alt, men samtidig uttrykker hun at barna og mannen betyr alt for henne. Legen tar dette alvorlig og anbefaler henne et opphold på distriktspsykiatrisk senter, noe hun samtykker til.

9 9 Sensorveiledning case 2) Psykisk helsearbeid Besvarelsen bedømmes i forhold til hvordan den oppfyller kriteriene, hensikten og er i tråd med rammene. Kriterier: 6) Argumenterer faglig for egne meninger. 10) Anvender anerkjent og relevant litteratur. 14) Viser originale innfallsvinkler og evne til nyskaping i forhold til sykepleiefaget. I tillegg er det lagt inn at de skal anvende minst 2 vitenskapelige artikler. Oppgave 1) I fht pasientens behov for sykepleie bør studenten trekke inn kunnskaper/vurderinger om depresjon, angst, og suicidalitet, behandling inkl. medikamenter (Cipramil) og relatere det til denne pasienten.. Aktuelle utfordringer: Pasientens livssituasjon, stress/mestring og ulike roller i familie-og arbeidsliv bør tas med i vurderingen Kommunikasjonsteori- relatert til pasientens psykiske tilstand Juridiske rammer rundt innleggelse/behandling Pasienten er vurdert som samtykkekompetent. Autonomiprinsippet vs ikkeskadeprinsippet er relevante for å vurdere de etiske dilemmaene i situasjonen. Momenter fra den etiske refleksjonsmodellen ( klinisk etikk-komite UiO, 2006) er relevant, og denne ble gjennomgått i 3.studieår. Den består av følgende trinn: 7. Identifisere det etiske problemet 8. Klargjøre relevante fakta 9. Identifisere de berørte parter og deres synspunkter 10. Klargjøre relevante hensyn, verdier og prinsipper som står på spill, inkludert juridiske føringer 11. Identifisere relevante handlingsalternativer 12. Drøfte det etiske problem i lys av det overstående for å nå frem til et akseptabelt løsningsforslag

10 10 Oppgave 2) Å drøfte er å føre en diskusjon. En diskusjon foregår med argumenter for og imot. Får fram ulike synspunkter på emnet, begrunner egne synspunkter, ser disse i forhold til hverandre og trekker konklusjoner. ( fra mappeoppgaveheftet 4.studieår). Her drøftes ut fra sykepleieren som nøkkelperson i det videre tverrfaglige samarbeidet. Hva er sykepleierens styrker? Hva er sykepleierens begrensninger? Hvilken faglig kompetanse kreves for å ivareta denne pasienten? Hvordan og hvem skal vurdere behov for å trekke inn andre faggrupper? Hvilke andre fysioterapeut, ergoterapeut, lege, prest? Hva blir pårørendes rolle? Er det behov for IP?

11 11 VEDLEGG 1: KRITERIER FOR VURDERING AV MAPPEOPPGAVER Studieåret Bachelorutdanningen i sykepleie, deltid. Høgskolen i Telemark Vurderingskriterier Et overordnet kriterium at alt arbeid skal vise faglig innsikt, de ulike kriteriene spesifiserer på hvilken måte den faglige innsikten skal komme til utrykk. 1. Anvender kunnskap fra ulike fagområder 10. Anvender anerkjent og relevant litteratur 2. Belyser sentrale begreper 11. Vurderer anvendt litteratur 3. Anvender relevante begreper for å 12. Viser evne til systematisk tenkning belyse en problemstilling 4. Analyserer og tolker på bakgrunn av 13. Er presis og nøyaktig faglig kunnskap og erfaring 5. Drøfter en problemstilling 14. Viser originale innfallsvinkler og evne til nyskaping i forhold til sykepleiefaget 6. Argumenterer faglig for egne meninger 15. Gir konstruktiv kritikk og tilbakemelding 7. Integrerer teori og praksis 16. Viser evne til samarbeid 8. Reflekterer over stoff og/ eller 17. Er aktiv og deltagende situasjon 9. Anvender pensumlitteratur aktivt

12 12 VEDLEGG 2: PENSUM Pensum for Samhandling, refleksjon og fagutvikling i sykepleietjenesten. Emnekode: 051HOEM4 Emneansvarlig(e): Maren Sars, Aud Karin Sjøveian Ca. antall studenter: 50 Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket. Obligatorisk litteratur (2005) "Det tavse råb". Undervisningsmateriale fra , I Kompendium 2 Angeltvedt, R.M. (2007) Ignorering av seksuell orientering i helsevesenets møte med selvmordsnære pasienter. Suicidologi,, vol. 12, nr. 1, s I Kompendium 2 Elektronisk versjon Bjørk, I.T., Helseth, S. Nordtvedt, F. (2002) Møte mellom pasient og sykepleier., Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN kap. 1, 3, 15 og 17. Bjørk, I.T., Solhaug, M. (2008) Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie - en ressursbok., Oslo, Akribe ISBN Borg, M. (2009) Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: brukererfaringer ved alvorlig psykiske lidelser. Tidsskrift for Norsk psykologforening,, vol. 46, nr. 5, s Brodtkorb, E., Rugkåsa, M. (red.) (2009) Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 212 Kap. 2, 3, 5-8 Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 117 Kap. 4

13 13 Demeris, G., Oliver, D.R., Hensel, B., Dickey, G., Rantz, M., Skubic, M. (2008) Use of videophones for distant caregiving: an enriching experience for families and residents in long-term care. Journal of Gerontological Nursing,, vol. 34, nr. 7, s Antall pensumsider: 6 Elektronisk versjon tilgjengelig via helsebiblioteket.no (2006) Det uforklarlige selvmordet. Aftenposten,, nr. 5 september, s. 4 I kompedium 2 Dolonen, K.A. (2007) Kan hindre selvmord. Sykepleien,, vol. 95, nr. 8, s I kompendium 2 Eide, H. & Eide, T. (1996) Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning og etikk. Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 82 Kap. 4, 7 og 8 Engstrom, E. J. (2008) Cultural and social history of psychiatry. Current Opinion in Psychiatry,, vol. 21, nr. 6, s Eriksen, T. H., Sørheim, T. A. (2006) Kulturforskjeller i praksis. perspektiver på det flerkulturelle Norge. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 50 Kap. 3, 4, 5 og 10 Fjørtoft, A.K. (2006) Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordringer og muligheter., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 227 Gjengedal, E., Hanestad, B.R. (2007) Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. 2. utg., Oslo, Cappelen akademisk ISBN Antall pensumsider: 100 Kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,12 og 14 Haugen, J.E. og Knudsen, Ø. (red.) (2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. 2.utg., Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN

14 14 Kap. 1, 2, 7, 8 og 18 Heap, K. (2002) Samtalen i eldreomsorg: kommunikasjon, minner, kriser, sorg. 3. utg., Oslo, Kommuneforlaget ISBN Antall pensumsider: 118 Kap og 15 Hummelvoll, J. K. (2004) Helt - ikke stykkevis og delt. 6. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 366 Kap. 1-4, 6, 8-11,16, 19 og 21. Hvalvik, S. (2008) Eldre og rehabilitering: en studie av hva pasienter ved en geriatrisk rehabiliteringsavdeling opplever at bidrar til god rehabilitering.. Klinisk sygepleje,, vol. 22, s Jakobsen, R. (2005) Klar for fremtiden?: om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleietjenesten. 2. utg., Oslo, Ad notam Gyldendal ISBN Antall pensumsider: 169 Jensen, T.K. (2008) Når katastrofen aldri tar slutt. Tidsskrift for Norsk psykologforening,, vol. 45, nr. 12, s Jordahl, H., Repål, A. (2009) Mestring av psykoser: psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø.. Ny rev. utg., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Kap. 1, 2, 3, 5, 8, 11 og 15. Kim, S.H. (2006) Knowledge synthesis and use in practice - debunking "evidence-based".. Klinisk sygepleje,, s Antall pensumsider: 8 Kirkevold, M. Brodtkorp, K. Ranhoff, A.H. (red) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal Akademiske ISBN Kap. 1, 3, 5, 8, 9, 11 og 17. Kirkevold, M., Ekern, K. S. (red.) (2001) Familien i sykepleiefaget., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 78 Kap. 5, 7 og 9-11

15 15 Kjellevold, A. (2009) Retten til individuell plan. 3 utg., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 112 Kletthagen, H., Smeby, N.Aa. (2007) Informasjon til pårørende av førstegangsinnlagte i akuttpsykiatrien. Sykepleien forskning,, nr. 1, s Krogh, G. von (2005) Begreper i psykiatrisk sykepleie: sykepleiediagnose, ønsket pasientstatus og sykepleierintervensjoner. 2. utg., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 250 Krogstad, D., Hansson, A.-L.R. (2007) Erfaringer med innføring av kognitiv miljøterapi. Tidsskrift for kognitiv terapi,, nr. 1, s Elektronisk versjon Kåver, A., Nilsonne, Å. & Laberg, S. (red.) (2005) Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Kap. 1-2 Lauber, C (2008) Stigma and discrimination against people with mental illness: a critical appraisal. Epidemiologia e Psichiatria Sociale,, vol. 17, nr. 1, s. 1-9 Magelsen, R. (2008) Kultursensitivitet - Om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg., Oslo, Akribe ISBN Kap. 7, 8,10,11 og 12. Martinsen, K. (2005) Samtalen, skjønnet og evidensen., Oslo, Akribe ISBN Antall pensumsider: 79 S Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. og Reinar, L. M. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbaser - en arbeidsbok for sykepleiere., Oslo, Norsk Sykepleierforbund Antall pensumsider: 176

16 16 Boka sto på pensum i 3.år, og vil anvendes i arbeidet med BA-oppgaven i 4.år. Pfeiffer, R. (2002) Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 67 Kap.7 Psykisk helsevernloven, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. vedtatt 2. juli 1999, nr. 62. Tilgjengelig fra Antall pensumsider: 13 Reierson, I.Å., Solli, H. (2007) Nett-generasjonens inntog i sykepleieutdanningen - dokumentasjon.. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning,, vol. 9, s Elektronisk versjon (2006) Rett til å dø - plikt til å dø. Dagbladet,, nr. 30 mars, s. 5 I kompendium 2 (2006)I: Selvskading. En praktisk tilnærming.. red. Øverland, S.,. Bergen, Fagbokforlaget ISBN kap. 2-3 Skau, G. M. (2003) Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 3. utg., Oslo, Universitetsforlaget ISBN Antall pensumsider: 180 Solli, H. (2008) Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Klinisk sygepleje,, vol. 22, s Elektronisk versjon Sosial- og Helsedirektoratet (2007) Glemsk, men ikke glemt!: om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens.. IS-1486 Rapport, Tilgjengelig som E-bok St.meld.nr 25: Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. (2005), Oslo, Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement. Tilgjengelig fra Antall pensumsider: 117

17 17 Stephensen, I. (2005) Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd. Nyt fra center for selvmordsforskning, I Kompendium 2 Stiles, C.T., Nordahl, H. og Vogel, P.A. (1993) Kognitiv terapi ved depresjon. Tidsskrift for Norsk psykologforening,, vol. 30, nr. 8, s (1999)I: Tilbake til livet. red. Mehlum, L.,. Oslo, Høgskoleforlaget AS Kap. 6, 8 og 11 I kompendium 2 Tofte, T. (2005) Dilemma selvmord: Hvem bestemmer over livet?. Sykepleien,, vol. 93, nr. 1, s I kompendium 2 Travelbee, J. (1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie., Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN Antall pensumsider: 230 Kap 1-11 Vråle, G.B. (2009) Innhold for møter med selvmordstruede mennesker I: Møte med det selvmordstruede mennesket. red. Vråle, G.B., 3.utg. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 5 I kompendium 2 Weisæth, L. (2000) Sentrale begreper og definisjoner I: Psykisk helse: risikofaktorer og forebyggende arbeid. red. Weisæth, L., Dalgard, O.S.(red).,. Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Kap. 1 Tilleggslitteratur Aktuelle webadresser.

18 18 Evjen, R., Øiern, T., Kielland, K.B. (2007) Dobbelt opp. 2. utg., Oslo, Universitetsforlaget ISBN Aarre, T., Bugge, P., Juklestad, S.I. (2009) Psykiatri for helsefag., Bergen, Fagbokforlaget ISBN All pensumlitteratur fra studieår gjelder fortsatt

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE

BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Tittel på norsk: Betydning av familiearbeid for pasienter med schizofreni Tittel på engelsk: The significance of family intervention for patients suffering from schizophrenia

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

B Bachelorgradsoppgave

B Bachelorgradsoppgave B Bachelorgradsoppgave Sykepleie til pasienter med innvandrerbakgrunn Nursing of patients with immigrant backgrounds Frida Johnsen Kothe-Næss Ord: 8538 SPU 110 Bacheloroppgave i sykepleie kull 2011-2014

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Ser du bare skaden eller hele lille meg?

Ser du bare skaden eller hele lille meg? Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i legevaktsykepleie http://www.sjuktbarn.com/node/401 Ser du bare skaden eller hele lille meg? Do you only see the damage, or whole little me? Kandidatnummer:

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens - Åpen Rapport Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Forfattere Dag Ausen, Ingrid Svagård, Tone Øderud, Silje Bøthun, Yngve Dahl,

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer