Sluttprøve 051HOEM4 4-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttprøve 051HOEM4 4-4"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Kull 2007 sykepleie BA-deltid Bearbeidet etter tilbakemelding fra eks.utv Versjon AKS/TB

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE... 3 CASE 1) HJEMMEBASERTE TJENESTER... 4 SENSORVEILEDNING CASE 1) HJEMMEBASERTE TJENESTER... 6 CASE 2) PSYKISK HELSEARBEID... 8 SENSORVEILEDNING CASE 2) PSYKISK HELSEARBEID... 9 VEDLEGG 1: KRITERIER FOR VURDERING AV MAPPEOPPGAVER VEDLEGG 2: PENSUM... 12

3 3 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE HENSIKT Studenten videreutvikler evne til å observere og vurdere pasientens helsetilstand, symptomer, opplevelse av sykdom, ressurser og evne til å møte sin livssituasjon Studenten reflekterer over etiske dilemmaer i sykepleietjenesten og argumenterer for sitt syn Studenten har innsikt i organisatoriske og juridiske rammer for sykepleietjenesten RAMMER Individuell mappeoppgave Besvarelsen skal inneholde 3000 ord +/- 10 % Oppgaven blir utdelt: , kl Innlevering: , kl Det gis anledning til oppklarende spørsmål i eget opprettet forum i Fronter fra kl Vurderingskriterier: 6,10 og 14 og anvender minst to vitenskapelige artikler Oppgaven vurderes med gradert karakter som utgjør 30 % av emnekarakteren TA UTGANGSPUNKT I VEDLAGTE CASE Oppgave 1) Identifiser pasientens behov for sykepleie, og vurder de sykepleiefaglige utfordringene sykepleieren i hjemmetjenestene 1 / psykiatrisk avdeling 2 kan møte i denne situasjonen. Oppgave 2) Drøft hvordan sykepleieren kan bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet i forhold til denne pasienten. 1 Case 1- for studenter som har hatt kliniske studier i hjemmebaserte tjenester uke Case 2 - for studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 35-42

4 4 Case 1) Hjemmebaserte tjenester Situasjon: En 80 år gammel mann har nylig vært innlagt på sykehus for å vurdere innleggelse av PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi). Han er nå utskrevet til hjemmet uten PEG, med videre oppfølging av hjemmesykepleien. Bakgrunn for sykehusinnleggelsen: For 2 ½ uke siden fikk Otto Olsen en stor venstresidig hjerneblødning, og var i starten svært dårlig. Det ble vedtatt HLR-(minus) og pårørende ble informert om dårlig prognose. Olsen våknet til etter noen dager med pareser i hø.arm og ben, ansikt og svelg. Han har en ekspressiv afasi og det er usikkert hvor mye han forstår, men personalet og pårørende mener han forstår noe. Han viser litt mimikk og gir respons i enkelte øyeblikk hvor han for eksempel kan si ja ved å klemme på hånda. Olsen viser noe evne til gjenkjennelse. Han kan bidra noe i stellsituasjonen, og kan nå sitte oppe i stol. Personalet og pårørende oppfatter Olsen som deprimert, og dette kan forstås blant annet pga. blødningens lokalisasjon. Nytt CT bilde i går viste at noe blødning er tatt opp, men at det fortsatt er mye hevelse. I følge legen vil det være muligheter for noe bedring, men pasienten vil mest sannsynlig bli pleiepasient og sykehjemstrengende. I løpet av sykehusoppholdet har ernæringssonde vært nedlagt to ganger uten motstand fra pasienten, men sonden er dratt opp av pasient under søvn. Dette oppfattes av personalet som et uhell. Sonden ble for 2 dager siden forsøkt lagt ned for tredje gang, men man fikk da ikke sonden ned. Det var da heller ingen motstand fra pasienten. Olsen har fått ernæring og klare væsker intravenøst de siste dagene. Venetilgangen ble tilstoppet i går, og det ble da vurdert ernæring via PEG. Svelgfunksjonen ble i den forbindelse vurdert av logoped, og han viste tendens til å svelge, samt at han gapte opp for skje i munnen og forsøkte å ta skjeen selv. Olsen har vært enkemann i noen år og har 3 barn. Han bor i leilighet i huset til et av barna, og har vært selvhjulpen og sprek før hjerneblødningen. Olsen har flere ganger uttrykt ovenfor sine barn at han håper at han unngår å bli pleiepasient/bo på sykehjem. Olsen har fram til nå vært aktiv i en menighet hvor han har et godt nettverk. Han har tidligere sagt at han ikke er redd for å dø, og da sønnen i dag spurte sin far i dag om han lengter hjem til himmelen, gråt han. Dette tolket sønnen som et ja. Sønnen spurte ham også om PEG, noe han ikke ga et klart svar/respons på. Gjennom humor har sønnen fått respons fra Olsen med latter, og når sønnen har sunget kjente sanger for ham, har han begynt å gråte. Pårørende er svært fornøyd med sykehusoppholdet, men er bekymret for at sykehjemsopphold blir lite stimulerende for Olsen på grunn av knappe ressurser.

5 5 Olsens tilstand oppfattes nå som stabil, uten fare for ny hjerneblødning. Ut i fra tilstanden vil pasienten etter all sannsynlighet være avhengig av PEG så lenge han lever. Uten kunstig ernæring forventes kort levetid, og dette avhenger også av om det gis intravenøs væsketilførsel. På bakgrunn av pasientens tidligere ønsker beslutter behandlende lege i samråd med pårørende å ikke legge inn PEG, men skrive han ut til hjemmet med hjelp av hjemmesykepleien. Den videre vurdering av ernærings/væskebehandling overlates til hjemmesykepleien og fastlegen.

6 6 Sensorveiledning case 1) Hjemmebaserte tjenester Besvarelsen bedømmes i forhold til hvordan den oppfyller kriteriene, hensikten og er i tråd med rammene. Kriterier: 6) Argumenterer faglig for egne meninger. 10) Anvender anerkjent og relevant litteratur. 14) Viser originale innfallsvinkler og evne til nyskaping i forhold til sykepleiefaget. I tillegg er det lagt inn at de skal anvende minst 2 vitenskapelige artikler. Oppgave 1. Identifisere et problem: Vurder relevante data, trekk konklusjoner og formuler problemstillinger ut fra disse. ( fra mappeoppgaveheftet). Pasientens helsetilstand og livssituasjon situasjon vurderes i forhold til at han nå skal bo hjemme. Sykepleier må forholde seg til konsekvensene av hans valg/ønske, hva det kan innebære. Sykepleier skal ivareta pasientens behov/verdighet den siste del av hans liv, tross lammelser, synsutfall, svelgpareser og afasi. At PEG ikke følger med ham hjem krever vurdering knyttet til væske/ernærings status. For å få kontakt må sykepleier beherske kommunikasjon med pasienter som har afasi, i tillegg til at pårørende er sterkt tilstede. Pasienten er vurdert som samtykkekompetent. Autonomiprinsippet versus ikke-skadeprinsippet er relevante for å vurdere de etiske dilemmaene i situasjonen. Momenter fra den etiske refleksjonsmodellen (klinisk etikk-komite UIO, 2006) er relevant, og denne ble gjennomgått i 3.studieår. Den består av følgende trinn: 1. Identifisere det etiske problemet 2. Klargjøre relevante fakta 3. Identifisere de berørte parter og deres synspunkter 4. Klargjøre relevante hensyn, verdier og prinsipper som står på spill, inkludert juridiske føringer 5. Identifisere relevante handlingsalternativer 6. Drøfte det etiske problem i lys av det overstående for å nå frem til et akseptabelt løsningsforslag

7 7 Oppgave 2. Å drøfte er å føre en diskusjon. En diskusjon foregår med argumenter for og imot. Får fram ulike synspunkter på emnet, begrunner egne synspunkter, ser disse i forhold til hverandre og trekker konklusjoner. ( fra mappeoppgaveheftet 4.studieår). Her drøftes ut fra sykepleieren som nøkkelperson i det videre tverrfaglige samarbeidet. Hva er sykepleierens styrker? Hva er sykepleierens begrensninger? Hvilken faglig kompetanse kreves for å ivareta denne pasienten? Hvordan og hvem skal vurdere behov for å trekke inn andre faggrupper? Hvilke andre fysioterapeut, ergoterapeut, lege, prest? Hva blir pårørendes rolle? Er det behov for IP? Hva er nødvendig helsehjelp? Hva rekker ressursene til? Hvilke organisatoriske rammer jobber hjemmesykepleieren under?

8 8 Case 2) Psykisk helsearbeid Situasjon: En kvinne på 43 år innlegges på distriktspsykiatrisk senter (DPS) for utredning og behandling. Bakgrunn for innleggelsen: Tone Mo er 43 år, gift og har to barn. Hun er leder for et reklamebyrå og liker arbeidet sitt godt, men arbeidstiden strekker seg ofte utover kvelden og helgene. Barna hennes er 8 og 10 år og deltar i mange aktiviteter som Tone følger opp så godt hun kan. Mannen hennes tar også del i oppfølgingen av barna, men han er ofte på utenlandsreise i forbindelse med jobben sin i oljebransjen. Familien Mo bor i nærheten av Tones foreldre, som tidligere bisto med barnepass og tilsyn i middagstiden. Det siste halvannet år har omsorgsbehovet snudd da Tones mor er blitt diagnostisert med cancer coli, og all kurativ behandling er nå avsluttet. Moren bor hjemme sammen med Tones far som stadig blir mer glemsk og trenger tilsyn. Tone mestret tilsynelatende alle kravene over en periode på ett og et halvt år, men så kom tanken snikende om at hun ikke var mye verd. Hun kjente seg kraftløs og ville bare sove. Tone sovnet stuptrøtt om kvelden, men ofte våknet hun ved fem-tiden og fikk ikke sove mer den natten. Hun ble irritabel og bekymret for alt og alle, og ble sykemeldt da ektemannen forlangte at hun skulle kontakte fastlegen sin. Sammen med sykmeldingen ble hun satt på Cipramil tabletter som skulle lette depresjonen. Etter 3 måneder har Tone fremdeles de samme symptomene, og i ny samtale med lege uttrykker hun at hun er blitt mer og mer anspent, sover fortsatt dårlig om natten, og kjenner seg helt utslitt. Tone sier at hun ikke er noe verdt lenger og har lekt med tanken om å gjøre slutt på alt, men samtidig uttrykker hun at barna og mannen betyr alt for henne. Legen tar dette alvorlig og anbefaler henne et opphold på distriktspsykiatrisk senter, noe hun samtykker til.

9 9 Sensorveiledning case 2) Psykisk helsearbeid Besvarelsen bedømmes i forhold til hvordan den oppfyller kriteriene, hensikten og er i tråd med rammene. Kriterier: 6) Argumenterer faglig for egne meninger. 10) Anvender anerkjent og relevant litteratur. 14) Viser originale innfallsvinkler og evne til nyskaping i forhold til sykepleiefaget. I tillegg er det lagt inn at de skal anvende minst 2 vitenskapelige artikler. Oppgave 1) I fht pasientens behov for sykepleie bør studenten trekke inn kunnskaper/vurderinger om depresjon, angst, og suicidalitet, behandling inkl. medikamenter (Cipramil) og relatere det til denne pasienten.. Aktuelle utfordringer: Pasientens livssituasjon, stress/mestring og ulike roller i familie-og arbeidsliv bør tas med i vurderingen Kommunikasjonsteori- relatert til pasientens psykiske tilstand Juridiske rammer rundt innleggelse/behandling Pasienten er vurdert som samtykkekompetent. Autonomiprinsippet vs ikkeskadeprinsippet er relevante for å vurdere de etiske dilemmaene i situasjonen. Momenter fra den etiske refleksjonsmodellen ( klinisk etikk-komite UiO, 2006) er relevant, og denne ble gjennomgått i 3.studieår. Den består av følgende trinn: 7. Identifisere det etiske problemet 8. Klargjøre relevante fakta 9. Identifisere de berørte parter og deres synspunkter 10. Klargjøre relevante hensyn, verdier og prinsipper som står på spill, inkludert juridiske føringer 11. Identifisere relevante handlingsalternativer 12. Drøfte det etiske problem i lys av det overstående for å nå frem til et akseptabelt løsningsforslag

10 10 Oppgave 2) Å drøfte er å føre en diskusjon. En diskusjon foregår med argumenter for og imot. Får fram ulike synspunkter på emnet, begrunner egne synspunkter, ser disse i forhold til hverandre og trekker konklusjoner. ( fra mappeoppgaveheftet 4.studieår). Her drøftes ut fra sykepleieren som nøkkelperson i det videre tverrfaglige samarbeidet. Hva er sykepleierens styrker? Hva er sykepleierens begrensninger? Hvilken faglig kompetanse kreves for å ivareta denne pasienten? Hvordan og hvem skal vurdere behov for å trekke inn andre faggrupper? Hvilke andre fysioterapeut, ergoterapeut, lege, prest? Hva blir pårørendes rolle? Er det behov for IP?

11 11 VEDLEGG 1: KRITERIER FOR VURDERING AV MAPPEOPPGAVER Studieåret Bachelorutdanningen i sykepleie, deltid. Høgskolen i Telemark Vurderingskriterier Et overordnet kriterium at alt arbeid skal vise faglig innsikt, de ulike kriteriene spesifiserer på hvilken måte den faglige innsikten skal komme til utrykk. 1. Anvender kunnskap fra ulike fagområder 10. Anvender anerkjent og relevant litteratur 2. Belyser sentrale begreper 11. Vurderer anvendt litteratur 3. Anvender relevante begreper for å 12. Viser evne til systematisk tenkning belyse en problemstilling 4. Analyserer og tolker på bakgrunn av 13. Er presis og nøyaktig faglig kunnskap og erfaring 5. Drøfter en problemstilling 14. Viser originale innfallsvinkler og evne til nyskaping i forhold til sykepleiefaget 6. Argumenterer faglig for egne meninger 15. Gir konstruktiv kritikk og tilbakemelding 7. Integrerer teori og praksis 16. Viser evne til samarbeid 8. Reflekterer over stoff og/ eller 17. Er aktiv og deltagende situasjon 9. Anvender pensumlitteratur aktivt

12 12 VEDLEGG 2: PENSUM Pensum for Samhandling, refleksjon og fagutvikling i sykepleietjenesten. Emnekode: 051HOEM4 Emneansvarlig(e): Maren Sars, Aud Karin Sjøveian Ca. antall studenter: 50 Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket. Obligatorisk litteratur (2005) "Det tavse råb". Undervisningsmateriale fra , I Kompendium 2 Angeltvedt, R.M. (2007) Ignorering av seksuell orientering i helsevesenets møte med selvmordsnære pasienter. Suicidologi,, vol. 12, nr. 1, s I Kompendium 2 Elektronisk versjon Bjørk, I.T., Helseth, S. Nordtvedt, F. (2002) Møte mellom pasient og sykepleier., Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN kap. 1, 3, 15 og 17. Bjørk, I.T., Solhaug, M. (2008) Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie - en ressursbok., Oslo, Akribe ISBN Borg, M. (2009) Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: brukererfaringer ved alvorlig psykiske lidelser. Tidsskrift for Norsk psykologforening,, vol. 46, nr. 5, s Brodtkorb, E., Rugkåsa, M. (red.) (2009) Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 212 Kap. 2, 3, 5-8 Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 117 Kap. 4

13 13 Demeris, G., Oliver, D.R., Hensel, B., Dickey, G., Rantz, M., Skubic, M. (2008) Use of videophones for distant caregiving: an enriching experience for families and residents in long-term care. Journal of Gerontological Nursing,, vol. 34, nr. 7, s Antall pensumsider: 6 Elektronisk versjon tilgjengelig via helsebiblioteket.no (2006) Det uforklarlige selvmordet. Aftenposten,, nr. 5 september, s. 4 I kompedium 2 Dolonen, K.A. (2007) Kan hindre selvmord. Sykepleien,, vol. 95, nr. 8, s I kompendium 2 Eide, H. & Eide, T. (1996) Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning og etikk. Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 82 Kap. 4, 7 og 8 Engstrom, E. J. (2008) Cultural and social history of psychiatry. Current Opinion in Psychiatry,, vol. 21, nr. 6, s Eriksen, T. H., Sørheim, T. A. (2006) Kulturforskjeller i praksis. perspektiver på det flerkulturelle Norge. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 50 Kap. 3, 4, 5 og 10 Fjørtoft, A.K. (2006) Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordringer og muligheter., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 227 Gjengedal, E., Hanestad, B.R. (2007) Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. 2. utg., Oslo, Cappelen akademisk ISBN Antall pensumsider: 100 Kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,12 og 14 Haugen, J.E. og Knudsen, Ø. (red.) (2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. 2.utg., Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN

14 14 Kap. 1, 2, 7, 8 og 18 Heap, K. (2002) Samtalen i eldreomsorg: kommunikasjon, minner, kriser, sorg. 3. utg., Oslo, Kommuneforlaget ISBN Antall pensumsider: 118 Kap og 15 Hummelvoll, J. K. (2004) Helt - ikke stykkevis og delt. 6. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 366 Kap. 1-4, 6, 8-11,16, 19 og 21. Hvalvik, S. (2008) Eldre og rehabilitering: en studie av hva pasienter ved en geriatrisk rehabiliteringsavdeling opplever at bidrar til god rehabilitering.. Klinisk sygepleje,, vol. 22, s Jakobsen, R. (2005) Klar for fremtiden?: om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleietjenesten. 2. utg., Oslo, Ad notam Gyldendal ISBN Antall pensumsider: 169 Jensen, T.K. (2008) Når katastrofen aldri tar slutt. Tidsskrift for Norsk psykologforening,, vol. 45, nr. 12, s Jordahl, H., Repål, A. (2009) Mestring av psykoser: psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø.. Ny rev. utg., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Kap. 1, 2, 3, 5, 8, 11 og 15. Kim, S.H. (2006) Knowledge synthesis and use in practice - debunking "evidence-based".. Klinisk sygepleje,, s Antall pensumsider: 8 Kirkevold, M. Brodtkorp, K. Ranhoff, A.H. (red) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal Akademiske ISBN Kap. 1, 3, 5, 8, 9, 11 og 17. Kirkevold, M., Ekern, K. S. (red.) (2001) Familien i sykepleiefaget., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Antall pensumsider: 78 Kap. 5, 7 og 9-11

15 15 Kjellevold, A. (2009) Retten til individuell plan. 3 utg., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 112 Kletthagen, H., Smeby, N.Aa. (2007) Informasjon til pårørende av førstegangsinnlagte i akuttpsykiatrien. Sykepleien forskning,, nr. 1, s Krogh, G. von (2005) Begreper i psykiatrisk sykepleie: sykepleiediagnose, ønsket pasientstatus og sykepleierintervensjoner. 2. utg., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 250 Krogstad, D., Hansson, A.-L.R. (2007) Erfaringer med innføring av kognitiv miljøterapi. Tidsskrift for kognitiv terapi,, nr. 1, s Elektronisk versjon Kåver, A., Nilsonne, Å. & Laberg, S. (red.) (2005) Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Kap. 1-2 Lauber, C (2008) Stigma and discrimination against people with mental illness: a critical appraisal. Epidemiologia e Psichiatria Sociale,, vol. 17, nr. 1, s. 1-9 Magelsen, R. (2008) Kultursensitivitet - Om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg., Oslo, Akribe ISBN Kap. 7, 8,10,11 og 12. Martinsen, K. (2005) Samtalen, skjønnet og evidensen., Oslo, Akribe ISBN Antall pensumsider: 79 S Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. og Reinar, L. M. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbaser - en arbeidsbok for sykepleiere., Oslo, Norsk Sykepleierforbund Antall pensumsider: 176

16 16 Boka sto på pensum i 3.år, og vil anvendes i arbeidet med BA-oppgaven i 4.år. Pfeiffer, R. (2002) Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon., Bergen, Fagbokforlaget ISBN Antall pensumsider: 67 Kap.7 Psykisk helsevernloven, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. vedtatt 2. juli 1999, nr. 62. Tilgjengelig fra Antall pensumsider: 13 Reierson, I.Å., Solli, H. (2007) Nett-generasjonens inntog i sykepleieutdanningen - dokumentasjon.. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning,, vol. 9, s Elektronisk versjon (2006) Rett til å dø - plikt til å dø. Dagbladet,, nr. 30 mars, s. 5 I kompendium 2 (2006)I: Selvskading. En praktisk tilnærming.. red. Øverland, S.,. Bergen, Fagbokforlaget ISBN kap. 2-3 Skau, G. M. (2003) Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 3. utg., Oslo, Universitetsforlaget ISBN Antall pensumsider: 180 Solli, H. (2008) Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Klinisk sygepleje,, vol. 22, s Elektronisk versjon Sosial- og Helsedirektoratet (2007) Glemsk, men ikke glemt!: om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens.. IS-1486 Rapport, Tilgjengelig som E-bok St.meld.nr 25: Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. (2005), Oslo, Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement. Tilgjengelig fra Antall pensumsider: 117

17 17 Stephensen, I. (2005) Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd. Nyt fra center for selvmordsforskning, I Kompendium 2 Stiles, C.T., Nordahl, H. og Vogel, P.A. (1993) Kognitiv terapi ved depresjon. Tidsskrift for Norsk psykologforening,, vol. 30, nr. 8, s (1999)I: Tilbake til livet. red. Mehlum, L.,. Oslo, Høgskoleforlaget AS Kap. 6, 8 og 11 I kompendium 2 Tofte, T. (2005) Dilemma selvmord: Hvem bestemmer over livet?. Sykepleien,, vol. 93, nr. 1, s I kompendium 2 Travelbee, J. (1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie., Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN Antall pensumsider: 230 Kap 1-11 Vråle, G.B. (2009) Innhold for møter med selvmordstruede mennesker I: Møte med det selvmordstruede mennesket. red. Vråle, G.B., 3.utg. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 5 I kompendium 2 Weisæth, L. (2000) Sentrale begreper og definisjoner I: Psykisk helse: risikofaktorer og forebyggende arbeid. red. Weisæth, L., Dalgard, O.S.(red).,. Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Kap. 1 Tilleggslitteratur Aktuelle webadresser.

18 18 Evjen, R., Øiern, T., Kielland, K.B. (2007) Dobbelt opp. 2. utg., Oslo, Universitetsforlaget ISBN Aarre, T., Bugge, P., Juklestad, S.I. (2009) Psykiatri for helsefag., Bergen, Fagbokforlaget ISBN All pensumlitteratur fra studieår gjelder fortsatt

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Emnekode: SPH 3210 og SPH 3300 Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Studieprogram: Bachelor i sykepleie Institutt:, Institutt

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

SY12-3 Geriatrisk sykepleie

SY12-3 Geriatrisk sykepleie SY12-3 Geriatrisk sykepleie Emnekode: SY12-3 Emnenavn: Geriatrisk sykepleie Studiepoeng: 9,00 Undervisningssemester: Vår Undervisningssted: Molde/Kristiansund Språk undervisning: Språk oppg./eksamen: Språk

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver KRITERIER FORKLARING 1. Er relevant for sykepleie Besvarelsen er i samsvar med sykepleiens fokus, funksjon og/eller innhold 2. Reflekterer over praksis Refleksjon

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Praksisperiode 2 / 3 Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Læringsutbytte Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i deres eget hjem. Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og

Detaljer

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske LITTERATURLISTE/LÆREMIDLER HELSEADMINISTRASJON EMNE 1 Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske Graas Kari K, Sjursen M og Stordalen J (2009), Etikk og kommunikasjon. (224

Detaljer

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS Lege-rollen i TSB Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin 20.11.2016 RTS 1 Hva er en rolle? En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2.

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2. Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem 1 Bakgrunn Spørsmål rundt oppstart av behandling og tilbaketrekking av behandling ved livets slutt øker i omfang i tråd med utvikling og bruken

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emne MHVTP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting:

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Fredrik A. Walby Forsker; Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO Sjefpsykolog; Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen, Diakonhjemmet

Detaljer

Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011

Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011 Samtykkeprosessen Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011 Samtykkeprosessen hva er det? Pasienten sier ja eller nei en beslutning Informasjon/Kommunikasjon

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2012, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2

Detaljer

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis Evidensbasert sykepleie i møte med praksis En kvalitativ studie basert på intervju med 8 intensivsykepleiere Avvenning av respirator som eksempel på evidensbasert sykepleie. Hvordan erfarer intensivsykepleiere

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Pårørendes rolle i sykehjem

Pårørendes rolle i sykehjem Pårørendes rolle i sykehjem En kvalitativ studie Anne Dreyer, Gardermoen 13. Mars 2012 1 Tilhørighet Senter for medisinsk etikk (SME) UiO Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Oslo og Akershus Anne Dreyer, Gardermoen

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse:12.45 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse: 14.03 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det?

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det? Nettverkssamling for USHT 11. mai 2016 Kompetanse hva er det? Hva menes med begrepet kompetanse? Nordhaugs definisjon fra 1996: anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og evner som har bruksverdi

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE UTSATT EKSAMEN

SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE UTSATT EKSAMEN HØGSKOLEN i BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE UTSATT EKSAMEN Fag Sykepleie 2: Sykepleie i sykehjem Utdanning Bachelorutdanning i sykepleie

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen

Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen Spesialsykepleier Cathrine Gjeitsund, Hjerteavdelingen, HUS Hvordan blir den siste tiden? Palliativ eller lindrende behandling er aktiv,

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull og studieår: Kull 2012 deltid, 2. studieår Kull 2012 heltid, 2. studieår Emnekode og emnenavn:

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FJ E L L R E G I O N E N Fjellregionen Utfordring: Antall yrkesaktive Antall eldre 5500 innb, 5,4%>80

Detaljer

Hjemmesykepleien i morgendagens helsetjeneste Behovet for kompetanse og etter og videreutdannelse

Hjemmesykepleien i morgendagens helsetjeneste Behovet for kompetanse og etter og videreutdannelse Hjemmesykepleien i morgendagens helsetjeneste Behovet for kompetanse og etter og videreutdannelse Konferansen Fremtidens sygepleje i kommunerne 4. -5. oktober 2011 Anne Marie Flovik, spesialrådgiver i

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Emnekode: BRV300_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emne MHVPP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1,

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2/3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytter Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Etikk og etikkrefleksjon

Etikk og etikkrefleksjon Etikk og etikkrefleksjon Fagdag «Livets siste dager», 13.mai 2016 Tune Rådhus, møterom Gandalf, Grålum. Lillian Lillemoen og Anne Kari Tolo Heggestad Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo Hvem

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

Marte Meo metoden- Personen med demens sitt perspektiv. Sykehjemsetaten

Marte Meo metoden- Personen med demens sitt perspektiv. Sykehjemsetaten Marte Meo metoden- Personen med demens sitt perspektiv Sykehjemsetaten Solfrid Rosenvold Lyngroth sykepleier og Marte Meo supervisor 8.6.2015 Personen med demens Sykdommen kan ikke kureres Gjør et menneske

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager.

Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager. splan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og, SYKVIT 4012, 10 studiepoeng Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager.

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

3.0 Underveis i løpet... 5. 4.0 Ved målstreken... 10

3.0 Underveis i løpet... 5. 4.0 Ved målstreken... 10 Innhold: 1.0 Innledning... 2 2.0 På startlinjen... 3 3.0 Underveis i løpet... 5 4.0 Ved målstreken... 10 Kilder:... 11 1 1.0 Innledning Jeg småløp opp trappetrinnene til sykehjemsavdelingen jeg hadde praksis.

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:01 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Pasientfokusoppgave Psykisk helsearbeid/helsevern

Pasientfokusoppgave Psykisk helsearbeid/helsevern Praksis periode 2 / 3 Pasientfokusoppgave Psykisk helsearbeid/helsevern Læringsutbytter Har kunnskap om relevante psykiske og rusrelaterte lidelser, behandling, rehabilitering, ulike metoder inklusiv miljøterapi

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt art forord] forord Dette er en bok om å utvikle faglig skjønn og om å utvikle faglig dyktighet. Filosofen og sykepleieren Kari Martinsen sier: «Godt skjønn er den rette bedømmelsen, hvor handlingsfornuft,

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer