Veiledende behandlingsplan:hjerneslag- rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende behandlingsplan:hjerneslag- rehabilitering"

Transkript

1 Veiledende behandlingsplan. Utarbeidet av: Slagenheten, STHF Godkjent av: [Signatur] Dato: [GjelderFra] Revideres innen dato: [GyldigTil] Veiledende behandlingsplan:hjerneslag- rehabilitering FUNKSJONSOMRÅDER (FO) 1. Kommunikasjon/sanser 5. Eliminasjon 9. Seksualitet/reproduksjon 2. Kunnskap/utvikling/psykisk 6. Hud/vev/sår 10. Sosialt/planlegging av utskriving 3. Åndedrett/sirkulasjon 7. Aktivitet/funksjonsstatus 11. Åndelig/kulturelt/livsstil 4. Ernæring/væske/elektrolyttbalanse 8. Smerter/søvn/hvile/velvære 12. Annet/legedelegerte aktiviteter FO Nanda Sykepleiediagnoser Nedsatt verbal kommunikasjon- relatert til (spesifiser: afasi, dysartri, anartri) Sensoriske forstyrrelser/persepsjonsforstyrrelser- relatert til (spesifiser: red. syn, leddsans, apraksi, rom/retningsvansker, agnosi) Unilateral neglekt (spesifiser: affisert side) Manglende samarbeidsvilje (noncompliance) Tankeforstyrrelser- relatert til kognitive vansker (spesifiser: hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, eksekutiv funksjon, emosjonell labilitet) Mangelfulle kunnskaper - relatert til hjerneslag Risiko for maktesløshet- relatert til risiko for depresjon Risiko for infeksjon- relatert til Ubalanse i ernæring: mindre enn kroppsbehovet Ubalanse i ernæring: mer enn kroppsbehovet Svekket evne til å svelge Svekkede munnslimhinner Svekket tannstatus Forstyrrelse i urineliminasjon Risiko for obstipasjon Risiko for svekket hudkvalitet- relatert til trykksår Svekket bevegelsesevne- relatert til nevrologiske utfall Mangelfull egenomsorg: kle på seg/personlig stell Risiko for fall- relatert til Forstyrret søvnmønster Seksuell dysfunksjon Risiko for mangelfull foreldrefunksjon- relatert til ansvar for barn under 18 år Risiko for overbelastning hos omsorgsgiver FO Mål 1 Mestrer ny livssituasjon 2 Opplever å være tilstrekkelig informert 3 Begrenser omfang av hjerneskade 4 Forebygger underernæring 4 Opprettholder vekt på kg 3 Forebygger infeksjon relatert til 5 Opprettholder gode toalettrutiner 6 Unngår trykksår 7 Forebygger fall 7 Unngår komplikasjoner relatert til uhensiktsmessig kroppsbruk 8 Opplever god balanse mellom aktivitet og hvile 9 Opplever åpenhet rundt spørsmål om sekusalitet

2 10 Opplever seg og sine pårørende ivaretatt ved utskrivelse FO NIC Sykepleietiltak og forordninger Frekvens/tid Forebedre kommunikasjon: talevansker (spesifiser: type talevansker) Utarbeide individuelt treningsopplegg Bruke munnmotoriske øvelser F. måltid Bruke munn- og ansiktsstimulering x2/døgn Oppmuntre til å gjenta ord Bruke kommunikasjonshjelpemidler Kartlegge språklige referanser (interesser, hobbyer, familie, yrke) Forbedre kommunikasjon: nedsatt hørsel Bruker høreapparat Kontrollere batterier i høreapparat (spesifiser: hyppighet) Bruker kommunikasjonshjelpemidler Forrbedre kommunikasjon: nedsatt syn Bruker briller Bruker øyelapp (spesifiser: hyppighet for sidebytte) Tilby synstrening Håndtere perifere sanseforstyrrelser- relatert til Kartlegge evne til å skjelne mellom skarpt/uskarpt, varmt/kaldt Oppfordre til å bruke uaffisert kroppsdel til å avgjøre temperatur og plassering Instruere i overvåkning av kroppsdelenes stilling (stående, sittende, liggende) Gi oppgaverelatert trening Behandling ved unilateral neglekt Bruke håndledet guiding i ADL Bruke speil i ADL Leire i stol/seng Gi verbal guiding Bevisstgjøre på å holde midtlinje (postural kontroll) Stimulere affisert side (spesifiser: møblering, spisesituasjon, kommunikasjon) Emosjonell støtte Informer om emosjonell labilitet og depresjon (inkludert pårørende) Kartlegge tegn på depresjon (MADRS, HADS) Vurdere behov for psykoterapi Identifisere og bevisstgjøre ressurser Undervisning: Enkeltperson- relatert til mangelfull kunnskap og svekket evne til å opprettholde helse Gi brosjyremateriell og informer om hjerneslag og konsekvenser Invitere til pasient/pårørendesamtale i samarbeid med tverrfaglig team Henvise til slagundervisning Informer og del ut brosjyre om aktuelle interesseorganisasjoner Grensesetting- relatert til manglende innsikt/ukritisk atferd Kartlegge tidligere personlighetstrekk Iverksette kontinuerlig tilsyn Tilrettelegge omgivelser/eliminere faremomenter

3 Begrense stimuli (spesifiser: besøksrestriksjoner, TV, radio, telefon) Kognitiv stimulering- relatert til svikt i eksekutive funksjoner Informere om eksekutiv svikt og konsekvenser (inkluder pårørende) Hjelpe med å følge dagsplan Lære å bruke kompenserende teknikker (spesifiser: huskedagbok, sjekklister, elektronisk dagbok) Overvåke vitale tegn Måle BT, puls, Sao2 og tp Observere ødem i under- og overextremitet Svelgterapi Utføre svelgtest Tilpasset kostkonsistens 0 per os Tilsette fortykningsmiddel i drikke (spesifiser mengde) Redusere stimuli under måltid (TV, radio, besøk) Spiser alene Tilsyn under måltid Muntlig og skriftlig informasjon til pasient/pårørende om svelgevansker og konsekvenser Unngå bruk av sugerør og tutekopp Gi mat og drikke hver for seg Forebygge aspirasjon- relatert til svelgproblemer Observere tegn og symptomer på aspirasjon Observere tegn til hamstring av mat i munnhulen Sitte godt oppreist i stol eller seng Sitte godt oppreist min. 20 min V. måltid E. måltid Opprettholde munnhelse Kartlegge tannstatus Har tannprotese Hjelp til munnstell (spesifiser: type, mengde) Henvise til tannpleier/tannlege i samarbeid med lege Håndtering av ernæring Beregne dagsbehov for væske/ernæring Veie i undertøy (spesifiser dag, tid på døgn) Føre kostregistering Føre drikkeregistrering Tilby ernæringsdrikk (spesifiser type og mengde) Hjelp til mating Tilrettelegging ved måltid Guiding ved måltid Tilby ønskekost X1/uke Enteral sondeernæring Har nasogastrointestinal sonde innlagt dato: Har PEG Observer insisjonssted for tegn på infeksjon Sjekke sondens plassering før bruk etter gjeldende retningslinjer

4 Sørge for riktig sitte/liggestilling under måltid (min grader v. ryggleie) Egenomsorgsassistanse: Tømming av blære og/eller tarm Utføre blærescan Utføre SIK Tilby flaske (spesifiser: behov for assistanse) Bruker innlegg (spesifiser type, str) Har suprapubis kateter innlagt dato: Har KAD (dokumentere indikasjon, dato for innl., dagl. vurdere behov) Opprettholde faste toalettrutiner Administrere laxantia Assistanse ved toalettbesøk (spesifiser: går alene, tilsyn) S. forordn Forebygge trykksår Utføre trykksårscreening/risikovurdering Antidecubitus madrass Silkelaken Snuregime Egenomsorgsassistanse: kle på seg/stelle seg Trenger hjelp til personlig hygiene Trenger hjelp til på/avkledning Omsorg ved sengeleie- relatert til forflytningsevne i seng Bruke puter/dyner i seng for å trygge og avlaste Bruke ringeklokke (spesifiser: kan/kan ikke) Gi hyppig tilsyn Sikre hensiktsmessig plassering av seng Forebygge fall- fallscreening Utføre fallscreening/risikovurdering Iverksette fallforebyggende tiltak Fremme riktig kroppsbruk- relatert til Sørge for tilpasset ganghjelpemiddel i samarbeid med fysioterapeut Forhindre kompensering med frisk side Skape trygghet ved å gjøre det fysiske rommet mindre Stopp aktivitet ved skyveadferd og trygg pasient ytterligere Gi oppgaverelatert trening (spesifiser: balanse, gange, muskelkontroll) Egenomsorgsassistanse: forflytning Forflytning (spesifiser:lav, høy, frisk/affisert side) Bruke forflytningshjelpemidler Bruke armfatle Alltid V. forflytn Fremme søvn Lage plan for aktiviteter og hvile Registrere søvnmønster Regulere stimuli fra omgivelser for å opprettholde normal dag-natt syklus Identifisere stressituasjoner som påvirker søvnsyklus Redusere stressituasjoner som påvirker søvnsyklus ev i samarbeid med sosionom, fysio- og ergoterapeut

5 Seksualrådgivning Informere om effekt av medisinsk behandling og seksualitet Snakke om effekt av sykdom/helsesituasjon og seksualitet Henvise til sexolog i samarbeid med lege Informere om hjelpemidler Familiestøtte- relatert til omsorg for barn under 18 år Tilby å formidle kontakt med (spesifiser: skole, helsestasjon, barnehage, barnevern, familievernkontor ) Tilby informasjonssamtale til barn og foresatte Tverrfaglig samarbeidsmøte Avklare mål, delmål for rehabiliteringen i samarbeid med tverrfaglig team Avholde tverrfaglige samarbeidsmøter (spesifiser: hyppighet) Planlegge utskrivelse Sende PLO melding til kommune Avklare forventet omsorgsnivå ved utskrivelse (Spesifiser: kommunal omsorg, spesialisert rehabilitering) Informere om utskrivningsdato til pasient, pårørende og kontaktpersoner i kommune Avtale sosionomsamtale Avholde samarbeidsmøte med pårørende og kommune Legge mest mulig til rette for hjemmesituasjon Foreta hjemmebesøk i samarbeid med fysio- ergoterapeut Bestille oppfølgingstime hos fastlege Oppfordre til deltagelse på lærings- og mestringskurs Sende med sykemelding, utreisedokumentasjone, resepter, medisiner, verdisaker og bestille transport F. utskrivelse E. utskrivelse V. utskrivelse

6 Interne referanser: Veiledende behandlingsplan: Hjerneslag- rehabilitering Eksterne referanser: 1. Dochtermann, JMC., Bulechek, GM. Klassifikasjon av sykepleieinternvensjoner (NIC). Akribe; Gordon, Avanat, Herdman, Hoskins, lavin, Sparks, Warren. Sykepleiediagnoser definisjoner & klassifikasjon (NANDA). Akribe; Indredavik, B., Salvesen, R., Næss, H., Thorsvik, D. Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Oslo: Helsedirektoratet; 04/ Engstad R.T, Engstad T.T, Eksekutiv svikt etter hjerneslag, 5. Tidsskrift for Norsk legeforening nr 5. 5.mars Ødegaard, B., Næsheim, M., Bakke, RK., Libæk, B., Mørk, B. Skyveatferd og hjerneslagkartlegging og behandling i akuttfasen. Fagprosedyrer.no; 03/ Helsepersonelloven 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende, Lovdata.no Metoderapport AVGRENSNING OG FORMÅL 1. VBPens overordnede mål er: Sikre riktig sykepleie til voksne pasienter med akutt hjerneslag med rehabiliteringsbehov. 2. Helsespørsmål(ene) i VBPen er: 3. Populasjonen (pasienter, befolkning osv.) VBPen gjelder for: Voksne pasienter med akutt hjerneslag som innlegges på sykehus INVOLVERING AV INTERESSENTER 4. Arbeidsgruppen som har utarbeidet VBPen har med personer fra alle relevante faggrupper (navn, tittel og arbeidssted noteres): Karianne Islann, sykepleier med videreutdanning i slagbehandling Elisabet Christiansen, sykepleier med videreutdanning i nevrologi Kristin A Småge, fagutviklingssykepleier Alle ansatt ved enhet for nevrologi, slagbehandling og rehabilitering, Sykehuset Telemark HF 5. Synspunkter og preferanser fra målgruppen (pasienter, befolkning osv.) som VBPen gjelder for: Nei 6. VBPen målgruppe er klart definert: Alle som yter sykepleie til pasienter med rehabiliteringsbehov etter akutt hjerneslag METODISK NØYAKTIGHET 7. Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget: Det er tatt utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje IS- 1688, Behandling og rehabilitering ved hjerneslag utgitt av Helsedirektoratet. 8. Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er: Nasjonale faglige retningslinjer er hovedsakelig brukt som kunnskapsgrunnlag 9. Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget er: 10. Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene er:

7 11. Helsemessige fordeler, bivirkninger og risikoer er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av anbefalingene: 12. Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget: 13. VBPen er blitt vurdert eksternt av eksperter før publisering: Nei 14. Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av VBPen er: KLARHET OG PRESENTASJON 15. Anbefalingene er spesifikke og tydelige: 16. De ulike mulighetene for håndtering av tilstanden eller helsespørsmålet er klart presentert: 17. De sentrale anbefalingene er lette å identifisere: ANVENDBARHET 18. Faktorer som hemmer og fremmer bruk av VBPen: 19. Hvilke råd og/eller verktøy for bruk i praksis er VBPen støttet med: 20. Potensielle ressursmessige konsekvenser ved å anvende anbefalingene er: 21. VBPen kriterier for etterlevelse og evaluering: REDAKSJONELL UAVHENGIGHET 22. Synspunkter fra finansielle instanser har ikke hatt innvirkning på innholdet i VBPen: Nei 23. Konkurrerende interesser i arbeidsgruppen bak VBPen er dokumentert og håndtert:

FO Mål 2 Føler trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert 8 Er tilfredsstillende smertelindret 3 Er stabil respiratorisk og sirkulatorisk

FO Mål 2 Føler trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert 8 Er tilfredsstillende smertelindret 3 Er stabil respiratorisk og sirkulatorisk FUNKSJONSOMRÅDER (FO) 1. Kommunikasjon/sanser 5. Eliminasjon 9. Seksualitet/reproduksjon 2. Kunnskap/utvikling/psykisk 6. Hud/vev/sår 10. Sosialt/planlegging av utskriving 3. Åndedrett/sirkulasjon 7. Aktivitet/funksjonsstatus

Detaljer

Minstekrav for fagprosedyrer.

Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Klinikere trenger fagprosedyrer hver dag. Skal det være

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser ØF-rapport 04/2012 Saksnummer 11/4400 H-dir Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser av Anne Sofie Lofthus og Vigdis Mathisen Olsvik ØF-rapport nr.

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS-1688 Nasjonale faglige retningslinjer Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Utgitt: 04/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Versjon 1.0 Mars 2003 KITH Rapport R 14/03 ISBN 82-7846-176-7 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2 KITH-rapport Tittel Veileder for

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune Håndbok i palliasjon for sykehjem i Tromsø kommune Foto: Gloria Han 2012 Forord Som tidligere pårørende, er jeg svært glad for denne håndboken. De tre årene jeg vandret i sykehjemskorridorer lærte jeg

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer