FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS 2014 4 GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5 Rekruttering 6 ETTER- OG VIDEREUTDANNING 8 Etterutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen 8 Utviklingsoppgaver 8 Kompetanseløftet 9 Opplæring ved Politiets utlendingsenhet PU, avdeling Trandum 9 FORSKNING OG EVALUERING 10 Internasjonalt samarbeid 11 BIBLIOTEKET 12 Tall fra biblioteket KRUS-publikasjoner LIKESTILLING 13 ÅRET 2014 I BILDER 14 KRUS-TILSATTE I

3 Forord I 2014 var det 165 aspiranter som fullførte den toårige utdanningen til den akademiske graden «Høgskolekandidat i straffegjennomføring». Utdanningen av aspirantene i kull 2013/14 og kull 2014/15 har fulgt studieplanene som er godkjent av KDI som vårt styre. Det var 176 aspiranter som startet i januar Det kom inn til sammen 1083 søknader til stillingene som fengselsaspiranter. Fengselsbetjentutdanningen gjennomførte også i 2014 et omfattende informasjons- og rekrutteringsarbeid. Dette arbeidet foregikk enten i egen regi eller i samarbeid med lokale fengselsenheter. KRUS har fullført storsatsingen Kompetanseløftet i tråd med fremdriftsplanene og fulgt opp kurskatalogen som er utarbeidet i samarbeid med KDI og drøftet med organisasjonene. Med unntak av enkelte avlysninger pga. få påmeldinger, er innholdet i KRUS-katalogen gjennomført som planlagt. Direktør Hans-Jørgen Brucker KRUS har mer enn oppfylt kravene til publikasjoner, deltakelse på konferanser og medieoppslag i På forespørsel har KRUS også bistått regionene og enhetene ved behov. KRUS sine aktiviteter i 2014 er dekket innenfor tildelt budsjettramme. KRUS har bidratt til at mål og aktivitetsplan for et mer inkluderende arbeidsliv er fulgt opp i april ble det undertegnet en avtale om leie av nye lokaler i Lillestrøm for KRUS. Flytting vil skje sommeren 2015 og vil føre til en samlokalisering med KDI. Dette blir en stor endring for KRUS som har holdt til i lokalene på Teisen i ca 30 år. KRUS har bidratt til å styrke etatens internasjonale samarbeid gjennom mange samarbeidsprosjekter og høy reiseaktivitet av flere medarbeidere også i Spesielt har det vært stor aktivitet innen EØS/EU-prosjektene i siste halvdel av året. Jeg takker alle tilsatte for en strålende innsats også i KRUS, juni 2015 Hans-Jørgen Brucker direktør

4 Organisasjonskart KRUS 2014 Administrasjonsavdelingen: Avdelingen rekrutterer og sørger for at aspiranter er skikket for fengselsbetjentyrket. I tillegg skal avdelingen gi informasjon, støtte og service til aspiranter og kursdeltakere. Utvikling og drift av bygninger og utstyr som fremmer helse, sikkerhet og trivsel for ansatte og brukere og som bidrar til god miljøforvaltning. Etter- og videreutdanningsavdelingen: Gjennomfører og utvikler etter- og videreutdanning. Utvikler grunnlag for gode kompetanseutviklingstiltak i etaten. Forskningsavdelingen: Bidrar til forsknings- og kunnskapsbasert utdanning, praksis og beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen. Studieavdelingen: Gjennomfører og utvikler forsknings- og erfaringsbasert utdanning. Driver fagutvikling og sørger for at det er et nært faglig samarbeid mellom KRUS og opplæringsfengslene.

5 Grunnutdanningen og VBU Utdanningen av aspirantene i 2014 har fulgt studieplanen. Vi har dermed uteksaminert 2 kull etter akkrediteringen som høyskolekandidatstudium. Antall uteksaminerte aspiranter i november 2014 var 165 av i alt 175 som startet på utdannelsen. NOKUT-godkjenning 23. januar 2012 fikk KRUS formelt tilsagn om akkreditering av fengselsbetjentutdanningen. I statsråd 26. oktober 2012 ble KRUS sine unntaksbestemmelser til universitets- og høyskoleloven fastsatt. Det betyr at fengselsbetjentutdanningens formelle godkjenning som høyere utdanning var vedtatt. For KRUS var dette en milepæl på en utviklingsvei som fører fengselsbetjentyrket inn i en virkelighet på linje med alle de tverrfaglige yrkesgruppene som betjentene samarbeider med daglig. Omleggingen av studiet fra forkurs praksisår teoriår til fire like store semestre med rekkefølgen teorisemester praktisk/teoretisk semester - praktisk/teoretisk semester teorisemester har gått nesten smertefritt. Opplæringsfengselene og KRUS har utviklet et langt tettere samarbeid med mer styring fra KRUS, og teorisemestrene på KRUS har ført til en ny giv både for ansatte og aspiranter. KRUS har hatt flere møter med KDI om rammeplan. KRUS mottok i 2012 en foreløpig rammeplan for utdanningen. Rammeplanen for 2015 og framover er under arbeid hos KDI og blir videreført i styringsdialog fra starten av I desember 2013 ble studieplanen for kullet 2014/15 behandlet av studiekvalitetsutvalget og godkjent av direktøren. Arbeidsgruppe ledet av dekan Egil Larsen, som jobbet med forarbeid til søknad om institusjonsakkreditering, leverte sin anbefaling om innholdet i en ny NOKUT-søknad til direktøren i november Sikre tilgangen på utdannet personell I forbindelse med at personell har sluttet, søker man å tilpasse rekrutteringen til de fagområdene og utdannelsesnivåer som til enhver tid er mest relevant for undervisningen og forskningen på KRUS. Det er i 2014 Tilsatt to personer med PhD-grad og man har rekruttert personell som har både mastergrad og fengselsbetjentbakgrunn. 6 tilsatte startet på utdanning i høyskolepedagogikk i oktober/november. Tre ansatte ved KRUS fullførte masterstudier og en ansatt fikk godkjent førstelektorkompetanse etter kommisjonsbehandling. 2 ansatte ved KRUS er i PhD-utdanning. 5

6 Sikkerhetsgruppa ved KRUS har gjennomført instruktøropplæring i fysisk maktanvendelse (FM) for alle regioner. Dette er en del av opplæringsprogrammet for tilsatte uten fengselsbetjentutdanning, med mål om å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor sikkerhetstenkning, bruk av tvangsmidler og fysisk makt. I forbindelse med implementeringen av opplæringsprogrammet har KRUS organisert og iverksatt en regodkjenning og faglig oppdatering av alle instruktørene i fysisk maktanvendelse i hele kriminalomsorgen. Følgende fengsler har vært opplæringsfengsler i 2014: Bredtveit, Oslo, Ullersmo, Skien, Ringerike, Åna, Stavanger, Bergen, Bodø og Halden. Rekruttering Fengselsbetjentutdanningen gjennomførte også i 2014 et omfattende informasjons- og rekrutteringsarbeid. Dette arbeidet foregikk enten i egen regi eller i samarbeid med lokale fengselsenheter ved besøk på enkeltskoler. Vi deltok på utdanningsmessene i de store byene i landet. Her fikk vi bistand fra opplæringsenhetene Halden fengsel, Åna fengsel, Stavanger fengsel, Bergen fengsel, Oslo fengsel og Bodø fengsel. I tillegg til profilering ved skoler og messer, ble det gjennomført et informasjonsmøte ved KRUS i juni for minoritetsspråklige søkere. Samarbeidet mellom KRUS og region nord ble formalisert i en tiltaksplan for å øke rekrutteringen av ansatte i kriminalomsorgen med kompetanse i samisk kultur og språk. Tiltak som ble gjennomført i 2014 var trykking av rekrutteringsmateriell på samisk. Videre oppfølging av tiltaksplan skjer fortløpende i Det er flere fengselsenheter som bidrar til lokal profilering ved å oppsøke skoler og lokale messer, også med materiell fra KRUS. Oppdatering og arbeid med egne hjemmesider på og skjer fortløpende. Dette fordi vi ser at det er stor interesse for disse sidene blant mange potensielle søkere til utdanningen. KRUS svarer på svært mange henvendelser i løpet av året om utdanningen, både på telefon og gjennom elektroniske henvendelser. Fengselsbetjentutdanningens side på Facebook har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Siden hadde over 2000 tilhengere per Her legger KRUS ut informasjon om hvordan søke utdanningen, opptakskrav, utlysningsannonse o.l. I tillegg besvares spørsmål om utdanningen og fengselsbetjentyrket osv. Vi deler også relevante artikler om norsk kriminalomsorg med våre følgere. Mange av våre følgere er tidligere aspiranter og er flinke til å dele våre lenker videre på Facebook slik at vår informasjon blir spredd til flest mulig. Et eksempel på dette er utlysningsannonsen vår som nådde over personer etter en uke, og som totalt nådde frem til nesten personer. KRUS lyste ut aspirantstillingene til det ordinære opptaket i juni på egne nettsider, via Jobbnorge, på Facebook, i de fleste nettaviser (både i lokale aviser og riksaviser), i utvalgte papirutgaver og med radiospot på Radio 1. Da søknadsfristen utløp i slutten av august var det kommet inn til sammen 1083 søknader til stillingene som aspiranter. 6

7 175 aspiranter ble tatt opp på årskull Av disse var 47 % kvinner og 53 % menn. 6 % med språk- og kulturkompetanse utover nordisk og engelsk ble tilbudt stilling. For første gang på flere år ble det ikke tilsatt noen samisk-språklige aspiranter. Verksbetjentutdanningen VBU Verksbetjentutdanningen ble videreført i 2014 ved at 24 verksbetjenter fullførte utdanningen i juni og 25 nye verksbetjenter startet sin utdanning i august. Fra de interne evalueringene som gjennomføres hvert år i slutten av utdanningen er tilbakemeldingene til KRUS gjennomgående positive. Det er en utfordring for flere av verksbetjentene å sette seg inn i ny teori når man ikke har lang teoretisk utdanning fra før og det i tillegg er mange år siden man satt på skolebenken. Strategi for arbeidsdriften har vært under arbeid og høsten 2014 gjennomførte man en Arbeidsdriftskonferanse i denne sammenheng. Noe av innholdet i strategien omhandler verksbetjentutdanningen og det ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av KDI som startet arbeidet med å revidere studieplanen for verksbetjentutdanningen. 7

8 Etter- og videreutdanning Etterutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen I 2014 gjennomførte KRUS 29 kurs under temaene Programmer, Endringsrettede tiltak, Lederutvikling, Sikkerhet, Konferanser og fagsamlinger, og Andre kompetansehevende kurs. Det ble gitt lokal opplæring i Russamtalen i Stavanger, eksternt BaM-kurs i Bergen, opplæring i miljøarbeid for hele Ravneberget fengsel og for Rusmestringsenhet i Leira fengsel. Tjenester som arbeidsdrift, helse og skole var godt representert begge steder. For å kunne følge opp og støtte ledere ved enheter som har gjennomført opplæring i miljøarbeid ble det arrangert en egen ledersamling i miljøarbeid over to dager på KRUS. Kursdeltakelse fordelt på regioner og kjønn KJØNN/REGION nord vest sør sørvest øst andre SUM Menn Kvinner Uregistrert TOTALT Utviklingsoppgaver KRUS har hatt ansvar for en rekke ulike utviklingsoppgaver. Oppgavene er kort presentert i Utviklingsplanen for som er tilgjengelig på KRUS sin nettside. Virksomheten til KRUS skal følge etatens behov for kompetanse, og vårt tilbud i 2014 har vært preget av endringer i bruk av programmer ved enhetene. Det ble derfor i 2014 igangsatt/videreført flere pilotprosjekt knyttet til programvirksomheten. Grunnleggende programopplæring (GPU) ble første gang gjennomført for tilsatte som jobber eller skal jobbe med programvirksomhet. Pilotprosjektet «På vei» er et program rettet mot domfelte for brudd på vegtrafikkloven, dvs. fartsovertredelser og ruspåvirket kjøring. Lovbruddsamtalen, som bygger på samtaleverktøyet STICKS tar utgangspunkt i kriminogene faktorer og den enkeltes ressurser. Det ble også igangsett et stressmestringskurs som baserer seg på oppmerksomhetstrening/mindfulness for domfelte kvinner. I samarbeid med svensk kriminalomsorg ble revideringen av manualene til Brotts-Brytet ferdigstilt i I samarbeid med flere etater ble arbeidet med en praksisnær håndbok om utlendingsfeltet igangsatt i Håndboken skal gi svar på spørsmål og uklarheter for å resultere i et målrettet arbeid med utenlandske innsatte, i tillegg til at den skal gi ansatte i kriminalomsorgen mer kompetanse på området og bidra til et bedre forvaltningssamarbeid. 8

9 Kompetanseløftet Kompetanseløftet ble gjennomført for de fem siste kullene i Kriminalomsorgen region vest våren Videre ble Kompetanseløftet gjennomført for hele Kriminalomsorgen region nord våren og høsten Regionen ble inndelt i fire større kull, og alle samlingene ble gjennomført lokalt; to i Trondheim, én i Tromsø og én i Bodø. Kriminalomsorgens storsatsing på Kompetanseløftet gjennom tre år ble avsluttet med siste samling i Trondheim i november. Opplæring ved Politiets utlendingsenhet PU, avdeling Trandum KRUS gjennomførte i 2014 et undervisningsopplegg på 22 dager for 20 nyansatte ved Politiets utlendingsenhet (PU), avdeling Trandum. Opplæringen var en videreføring av avtale datert februar Temaer det ble undervist i var sikkerhet, kommunikasjon, konflikthåndtering, etikk, profesjonalitet, makt og autoritet, kultur, psykisk helse og psykiske lidelser, selvmord og selvskading, følger av institusjonsopphold, stressmestring, barns utvikling og behov og miljøarbeid. EVU-avdelingen har hatt fagansvar og koordineringsansvar. I tillegg til undervisningsressurser fra EVU-avd., ble det også benyttet ressurser fra studieavdelingen og eksterne innleide foredragsholdere. 9

10 Forskning og evaluering Vi viser til for en beskrivelse av forskningen på KRUS og konkretisering av forskningsprosjekter for å utvikle kriminalomsorgsfaget. Tilsatte på KRUS har presentert arbeider på til sammen ni konferanser. KRUS har også i 2014 bistått regionene og enhetene på forespørsel. KRUS har evaluert Kongsvinger fengsel for utenlandske innsatte. Evalueringsrapporten ble oversendt KDI i november Ansatte har i løpet av året også vært involvert i prosjektet tilknyttet evaluering av transportbetjentpiloten og evaluering av bøtesonetjenesten. Sammen med Paul Leer-Salvesen utga KRUS-forsker Yngve Hammerlin (bildet) i 2014 boka: Voldens ansikter: En dialog om ondskap, ansvar og håp Fra forlagets egenomtale av boka: Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer- Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert. 10

11 Internasjonalt samarbeid KRUS er involvert i EØS/EU-prosjekter, forskningsnetteverk, deltar på konferanser og arrangerer studieturer. Internasjonalt samarbeid Samarbeid med myndigheter samarbeid Spesielle prosjekter EØS/EU: Polen, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Romania Russland England, Danmark Criminal Justice Social Work (CJSW), der målet er å utvikle en felles europeisk utdanning for ansatte i friomsorgen. Pilotprosjektet er ferdigstilt. Konferanser Europris, vertskap for konferanse, deltakelse på konferanse EPTA, Nordisk programforum, studiebesøk i Moskva, 2 nordiske konferanser, MI-konferanse. Studiereiser England og Danmark med studiereiser av aspiranter Studieturer til Russland Studiebesøk i Polen, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Romania fra Norsk kriminalomsorg med representanter fra KRUS Forskernettverk Nordisk statistikkforum, Universitetet i Örebro, University of Cambridge, COST (EUprosjekt) og Monash University (Melborne, Australia) 11

12 Biblioteket Tall fra biblioteket Antall fysiske bøker: 9226 Elektroniske bøker: 92 Tidsskrifter: 72, hvorav mange også elektronisk Antall førstegangsutlån: 906 Antall aktive lånere: 378 Nedlastinger fra CORA: 8154 Undervisning for aspirantene om bruk av bibliotek, søking og litteratursøk. KRUS-publikasjoner 2014 Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige: Susanne, Hildebrandt (Book; Research report, ) Терроризм в Норвегии: адаптация к новым реальностям Orban, Franck (Journal article, 2014) In the article the author analyses the tragic events in Norway: explosion in the governmental quarter and massacre on Utoya island on July 22, 2011 became the most terrible acts of violence in the country after World... Festskrift til Harald Føsker Ekhaugen, Ellen; Larsen, Egil; Sjøli, Fredrik (Book, 2014) A bridge to change: Experiences of participation in VINN - a motivational program for convicted women Højdahl, Torunn; Magnus, Jeanette H.; Langeland, Eva (Journal article, 2014) The objective of this study was to examine women s perceptions after participation in a motivational and gender-sensitive program (VINN) and to explore what was experienced as helpful. The qualitative data consisted of... Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Kristoffersen, Ragnar (Research report, 2014) Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak : utarbeidet for UDI Rokkan, Tore; Hammerlin, Yngve; Thorbjørnsrud, Trude; Staalesen, Pia Dybvik (Research report, 2014) 12

13 Likestilling Planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling mht. Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Status: I 2014 var ca 55% av de fast tilsatte kvinner. Flertallet i ledergruppen er kvinner. 3 tilsatte har opprinnelse utenom Skandinavia. Ingen av de ansatte har nedsatt funksjonsevne av betydning. Vi samarbeider med NAV for å ta inn personer med behov for arbeidstrening. Pr i dag har vi én person på slikt tiltak. Rekrutteringsarbeid: Oppfordrer til mangfold Tiltak: Oppfordrer underrepresenterte grupper til å søke. Alle stillingsannonser har følgende tekst Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Det bes oppgitt i søknaden om man har slik bakgrunn. Ev. ønsker om at opplysninger om søker unntas offentligheten, vil bli vurdert ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven 25. Annet: Tiltak: I den grad man har kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper kalles disse inn. Tiltak: Man er bevisst på å sikre likeverdig behandling i intervjusituasjonen, for eksempel ved at de som representerer virksomheten gjenspeiler mangfoldet, at intervjulokalet er tilgjengelig, at samme intervjumal brukes overfor alle kandidater, at det ikke blir spurt om familieforhold og omsorgsforpliktelse eller religiøs tilhørighet. Tiltak: Man er er beredt på å foreta moderat kvotering hvis kandidaten er kvalifisert. I forbindelse med rekruttering av fysisk funksjonshemmede så er den gamle bygningsmassen i Teisenveien et hinder. Flytting til Lillestrøm vil fjerne denne hindringen. 13

14 Året 2014 i bilder Fengselsbetjentkull har sin første arbeids-/studentdag. Januar General-Major Alexander Aleksandrovich Krymov, leder for Akademiet for den føderale kriminalomsorgen i Ryazan i Russland og direktør Hans-Jørgen Brucker, KRUS undertegner en intensjonsavtale for samarbeid. Avtalen omfatter utvikling og utveksling av forskning, opplæring, kurs og oppfriskningskurs for ansatte i både Russland og Norge. Februar var for EVUs del preget av Kompetanseløftet. Her sees kursdeltagere fra Bodø. Mars

15 «Kriminalomsorgens hus» i Lillestrøm, der KRUS og KDI skal samlokaliseres i 2015, avtales. Over: De ansatte orienteres. Høyre: arkitektenes tegning av det nye bygget. April Aspirantnemda (over) jobber intenst med søknadsbunken (venstre) for å skille mellom de som skal få tilbud om å bli fengselsbetjentaspiranter og de som ikke skal tas opp til kull Høsten/november

16 Aspirantkullet er ferdige og får utdelt sine vitnemål. November I forbindelse med at dekanen ved KRUS, Egil Larsen gikk av med pensjon ved nyttår, ble det holdt en større markering der alle de ansatte var invitert. Det ble holdt både taler og interessante innlegg. Etterpå var det fest. Desember

17 Like før jul ble det avholdt julelunsj på Linne hotell. I tillegg til god mat, var det også tid for å ta avskjed med kolleger som går av med pensjon eller starter i ny jobb ved inngangen til Julegave til de ansatte: Julebok fra =Oslo. Desember Bilder fra ulike kurs ved KRUS i 2014: 17

18 KRUS-tilsatte i 2014 Direktørens stab Brucker Hans-Jørgen Andersen Knut Bull Ragna Matea Evensen Ottar Johnsen Lisa Markusdottir Eva Sjølie Berit Stensbye Skeimo Kari Skjørberg Jostein Direktør Seniorrådgiver Informasjonsrådgiver (fra okt.) Webansvarlig (til juli) Seniorkonsulent Økonomirådgiver (til aug.) HR-rådgiver (fra sept.) HR-rådgiver (til juni) Økonomirådgiver (fra sept.) Administrasjonsavdelingen Ekhaugen Ellen M. Andersen Ina Dukuray Bahary Dulin Anita Grande Truls Otto Aa. Hansen Camilla Hokholt Beate Hunnestad Elinor Rist Cathrine Skau Thomas Tørissen Fredrik Viko Elin Woldvik Erna Øvergaard Christian Administrasjonssjef Fengselsførstebetjent (fra aug.) IKT-konsulent Konsulent IKT-konsulent Fengselsførstebetjent Konsulent Fengselsførstebetjent Fengselsførstebetjent (perm. fra april) Fengselsførstebetjent Fengselsførstebetjent (fra mars) Konsulent Konsulent Fengselsinspektør Forskningsavdelingen Johnsen Berit Fransson Elisabeth Hammerlin Yngve Helgesen Janne Kristoffersen Ragnar Orban Franck Rokkan Tore Forskningssjef Førsteamanuensis (Ph.d) Førsteamanuensis (Dr.philos) Stipendiat Forsker (Cand.polit) Førsteamanuensis (Ph.d) (til juli) Førstelelektor 18

19 Studieavdelingen Larsen Egil Undheim Kari Hult Vigdis Axelsen Hanne Kristine Bergander Klaus Berge Arvid Borgejordet Jens Bukten Anne Eskeland Geir Fremstad Hilde Marie Gjeruldsen Katharina Granheim Per Kristian Grønvold Marit Hjellnes Siv Hultgren Morten Jansen Ingvild Jensen Egil Lystad Sven Midtlyng Grethe Moland Annette Nergård Eva Nymo Kirsti Rattén Cathrin Rosenstrøm Arne Sandham Dag Skogvoll Vidar Skotte Sven-Erik Solbakken Gro Solli Trygve Spakmo Inger Stageberg Ole Sørensen Knut Sørnes Maja Thomassen Eirin Wærum Erlend Dekan Studieleder (til juni) Studieleder (fra sept.) (til sept.) Førsteamanuensis (dr. scient) Førsteamanuensis Rådgiver (til mai) (fra aug.) (perm. fra aug.) (fra aug.) (fra sept.) Hovedbibliotekar Høgskolelærer Seniorrådgiver Rådgiver (fra aug.) Høgskolelærer (til mars) Høgskolelærer (fra april) Rådgiver Spesialbibliotekar (til sept.) Spesialbibliotekar (fra sept.) Rådgiver 19

20 EVU-avdelingen Lauritzen Hege C. Højdahl Torunn Kessel Vidar Letén Elisabeth Martinsen Trond Natrud Anne Elisabeth Ottar Hege Bøhm Opaas-Haugli Kristin Storvik Birgitte L. Toreld Marie Nina Faye Fjeldberg Avdelingsleder Seniorrådgiver Rådgiver Seniorrådgiver Rådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver/førstelektor Rådgiver Seniorrådgiver (fra des.) 20

UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN 2013-2015 (UTVIKLINGSPLAN)

UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN 2013-2015 (UTVIKLINGSPLAN) UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN - 2015 (UTVIKLINGSPLAN) PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKTER Hensikten med planen er å synliggjøre innholdet i de ulike utviklingsoppgavene som er planlagt gjennomført,

Detaljer

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS ÅRSRAPPORT 2014 1 Innhold ÅRSRAPPORT 2014... 1 1. Innledning... 4 1.1 Kriminalomsorgens prioriteringer og mål... 4 1.2 Særskilte mål for KRUS i 2014... 4 KRUS sin

Detaljer

KRUS årsmelding 2013 FORORD EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4

KRUS årsmelding 2013 FORORD EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4 KRUS årsmelding 2013 FORORD 3 EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4 Fengselsbetjenter med 120 studiepoeng Kompetanseutvikling og mastergrader Personer uten fengselsbetjentutdanning

Detaljer

30 Tilsatte. Innhold. Jubileumsåret. Organisasjonen

30 Tilsatte. Innhold. Jubileumsåret. Organisasjonen Årsmelding for 2012 Innhold Innhold 4 Direktøren 5 Tall 6 Jubileumsåret 8 Internasjonalt 9 Organisasjonen 17 har ordet for årene 2006 2012 2012 samarbeid 10 Aspirant- og studiestøtteavdelingen 11 Studieavdelingen

Detaljer

Årsmelding 2010 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Årsmelding 2010 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Årsmelding 2010 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS INNHOLD Direktørens forord... 1 Budsjett og regnskap... 2 Kompetanseløftet... 3 Internasjonalt samarbeid... 4 Bildealbum fra besøk i 2010... 4 Internasjonalt

Detaljer

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 Kompetanseutvikling Delmål 7 Arbeidsdriften skal tilbys kompetanseutvikling Tiltak; bl.a. Det er et mål at alle ansatte i arbeidsdriften

Detaljer

Årsmelding 2009 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Årsmelding 2009 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Årsmelding 2009 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Innholdsfortegnelse Dette er KRUS 2009 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS er kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår oppgave er å

Detaljer

Kongsvinger fengsel. - Utlendingsenheten - KRUS 13. april 2016

Kongsvinger fengsel. - Utlendingsenheten - KRUS 13. april 2016 - Utlendingsenheten - KRUS 13. april 2016 Roy Høgberget, leder Skarnes vgs avd.kongsvinger Ellen Gjerstadberget, verksmester Kristin Opaas Haugli, tilbakeføringskoordinator Innhold Kongsvinger Historikk

Detaljer

Årsmelding 2008 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Årsmelding 2008 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Årsmelding 2008 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Innholdsfortegnelse Dette er KRUS 2008.... 2 Direktørens forord... 3 Fengselsskolen / Grunnutdanningen... 4 Fengselsfaglig seksjon... 7 FoU-avdelingen...

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene

Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene seniorrådgiver Anne Dahl Justisdepartementet Rusmestringskonferansen Gardemoen 26.oktober 2011 Bakgrunn for etableringen Levekår blant innsatte G8

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 K r i m i n a l o m s o r g e n s u t d a n n i n g s s e n t e r K R U S

ÅRSRAPPORT 2007 K r i m i n a l o m s o r g e n s u t d a n n i n g s s e n t e r K R U S ÅRSRAPPORT 2007 K r i m i n a l o m s o r g e n s u t d a n n i n g s s e n t e r K RU S 1 BUDSJETTRAMME FOR 2007...2 1.1 BUDSJETTRAMMEN...2 1.2 INNTEKTER FOR ÅR 2007...2 2 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2007...3

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 Kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 1 Forord Strategien og handlingsplanen for arbeidsdriften som nå foreligger er et produkt av en lang prosess. En arbeidsgruppe

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS ÅRSRAPPORT 2015. KRUS Årsrapport 2015 side 1

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS ÅRSRAPPORT 2015. KRUS Årsrapport 2015 side 1 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS ÅRSRAPPORT 2015 KRUS Årsrapport 2015 side 1 1. Kriminalomsorgens hovedutfordringer og mål for 2015... 4 2. Kriminalomsorgens målsettinger for 2015... 4 3. Særskilte

Detaljer

Kandidatundersøkelsen Tilbakemeldinger fra nyutdannede betjenter på fengselsbetjentutdanningen og kompetansebehov

Kandidatundersøkelsen Tilbakemeldinger fra nyutdannede betjenter på fengselsbetjentutdanningen og kompetansebehov Kandidatundersøkelsen 2016 Tilbakemeldinger fra nyutdannede betjenter på fengselsbetjentutdanningen og kompetansebehov Per Kristian Granheim Perkristian.granheim@krus.no Introduksjon Kandidatundersøkelsen

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Nasjonal dagskonferanse om arbeidsdriften 15. april 2015 Hva menes med tilbakeføring? Fellesbetegnelse på alle

Detaljer

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper Oslo Fengsel MASH Mangfoldig aktivisering som hjelper Den historiske bakgrunnen for opprettelsen av MASH Fengselssykehuset ble nedlagt 1989 Psykiatrisk fagteam med personell som var ansatt på Dikemark

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien

Tilbakeføringsgarantien Tilbakeføringsgarantien Tanker Tanker & Tips & tips Nr. Nr.1, november oktober 2010 2010 1 På vei mot en trygg og forutsigbar løslatelse Arbeidet med å virkeliggjøre intensjonene i Tilbakeføringsgarantien

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Årsmelding 2007. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Årsmelding 2007. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Årsmelding 2007 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Postadresse: Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo Besøksadresse: Teisenveien 5, Oslo Telefon 23 06 71 00 Telefaks 23 06 71 02 E-post: krus@krus.no

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien (TG)

Tilbakeføringsgarantien (TG) Tilbakeføringsgarantien (TG) Kort og godt Juni 2011 Kriminalomsorgens sentrale for valtning 1 Ting som omtales: Innledning:... 3 Tilbakeføringsgarantiens to hovedsider... 3 Friomsorgen og TG... 4 Møteplikten

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel?

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HELL- KONFERANSEN 2016 Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HVEM ER DE MEST SÅRBARE I FENGSEL? Innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer (ROP)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

RAPPORT FRA SIVILOMBUDSMANNENS FOREBYGGINGSENHETS BESØK I TRONDHEIM FENGSEL 17.-19. MARS 2015.

RAPPORT FRA SIVILOMBUDSMANNENS FOREBYGGINGSENHETS BESØK I TRONDHEIM FENGSEL 17.-19. MARS 2015. Kriminalomsorgen region nord, Trondheim fengsel Sivilombudsmannen Postboks 3, Sentrum 0101 OSLO U.off 13 offl. Deres ref: Vår ref: Dato: 201222664-20 24.11.2015 RAPPORT FRA SIVILOMBUDSMANNENS FOREBYGGINGSENHETS

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2014/10344 721.0 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Adressen

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia (redaktører: Kariane Westrheim og Terje Manger)

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Hva skjer i lokallaget?

Hva skjer i lokallaget? Nyhetsbrev Nmf Utland November 2012 Følg Nmf Utland på for å få siste oppdateringer. Her kan du også stille spørsmål, som vil besvares etter beste evne. Hva skjer i lokallaget? Kjære alle Nmf medlemmer

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Kvalitetssystem for HØGSKOLEKANDIDATSTUDIET VED KRIMINALOMSORGENS HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER KRUS

Kvalitetssystem for HØGSKOLEKANDIDATSTUDIET VED KRIMINALOMSORGENS HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER KRUS Kvalitetssystem for HØGSKOLEKANDIDATSTUDIET VED KRIMINALOMSORGENS HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER KRUS GODKJENT AV DIREKTØR 29.9 2016 1. Innledning Dette er KRUS sitt styrende dokument for kvalitetssikring

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn FADs seminar for virksomheter som skal iverksette forsøk med moderat kvotering Oslo, 9. januar 2008 Osmund Kaldheim direktør 1 Disposisjon: Nøkkeltall og

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

VEDRØRENDE RAPPORT ETTER FOREBYGGINGSENHETENS BESØK

VEDRØRENDE RAPPORT ETTER FOREBYGGINGSENHETENS BESØK Kriminalomsorgen Tromsø fengsel Sivilombudsmannen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO U.off 13 offl. Deres ref: Vår ref: Dato: 201416102-13

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Nytt fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Nytt fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Sivilombudsmannens forebyggingsenhet Nytt fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Helga Fastrup Ervik, kontorsjef Kristina Baker Sole, seniorrådgiver

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Nordisk RITS-forum 2010-2012

Nordisk RITS-forum 2010-2012 2010-2012 Presentasjon av sluttrapport Varabrannsjef Karl Otto Nesdal NORDRED-konferansen Stavanger 06.09.2012 Prosjektetablering DSB anmodet i 2010 Bergen brannvesen om å lede nordisk RITS-forum i perioden

Detaljer

På veg for et bedre samfunn Rekruttering i Statens vegvesen. Marianne Holm Solhaug, HR-seniorrådgiver

På veg for et bedre samfunn Rekruttering i Statens vegvesen. Marianne Holm Solhaug, HR-seniorrådgiver På veg for et bedre samfunn Rekruttering i Statens vegvesen Hvem er jeg og hvem er vi? Statens vegvesen Region nord http://www.youtube.com/watch?v=fyxogseng5w Et moderne transportsystem er trafikksikkert,

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGEN av dette. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, programmer mv. samt ulike kombinasjoner uheldige skadevirkninger

Detaljer

Årsmelding 2006 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Årsmelding 2006 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Årsmelding 2006 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Innholdsfortegnelse Dette er KRUS: Fengselsskolen/grunnutdanningen... 4 Aktivitet... 4 Lærerstaben... 4 Pedagogisk organisering......................................

Detaljer

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15 Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal Gjeldende fra 01.08.15 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Mål og tiltak... 3 Oppfølging av planen... 4 Aktuell litteraturliste...

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

KRUS. Arbeidsdriften den sterkeste av alle drifter? Stadig økende behov for opplæring.

KRUS. Arbeidsdriften den sterkeste av alle drifter? Stadig økende behov for opplæring. Arbeidsdriften den sterkeste av alle drifter? Stadig økende behov for opplæring. Å øke kunnskapen på områder som samhandling, kommunikasjon og instruksjon. (s.25) Kriminalomsorgens utdanningssenter Fra

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS BØTETJENESTE Et pilotprosjekt i Troms fylke v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS Hva er bøtetjeneste? Strgjfl. 16 a Bøtelagte som ikke betaler boten sin må normalt gjennomføre subsidiær fengselsstraff.

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 e-post: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 11/2010 Sakens parter: A.

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Brev om virksomhetsoverdragelse og reservasjonsrett sendt ut til alle

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer