FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS 2014 4 GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5 Rekruttering 6 ETTER- OG VIDEREUTDANNING 8 Etterutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen 8 Utviklingsoppgaver 8 Kompetanseløftet 9 Opplæring ved Politiets utlendingsenhet PU, avdeling Trandum 9 FORSKNING OG EVALUERING 10 Internasjonalt samarbeid 11 BIBLIOTEKET 12 Tall fra biblioteket KRUS-publikasjoner LIKESTILLING 13 ÅRET 2014 I BILDER 14 KRUS-TILSATTE I

3 Forord I 2014 var det 165 aspiranter som fullførte den toårige utdanningen til den akademiske graden «Høgskolekandidat i straffegjennomføring». Utdanningen av aspirantene i kull 2013/14 og kull 2014/15 har fulgt studieplanene som er godkjent av KDI som vårt styre. Det var 176 aspiranter som startet i januar Det kom inn til sammen 1083 søknader til stillingene som fengselsaspiranter. Fengselsbetjentutdanningen gjennomførte også i 2014 et omfattende informasjons- og rekrutteringsarbeid. Dette arbeidet foregikk enten i egen regi eller i samarbeid med lokale fengselsenheter. KRUS har fullført storsatsingen Kompetanseløftet i tråd med fremdriftsplanene og fulgt opp kurskatalogen som er utarbeidet i samarbeid med KDI og drøftet med organisasjonene. Med unntak av enkelte avlysninger pga. få påmeldinger, er innholdet i KRUS-katalogen gjennomført som planlagt. Direktør Hans-Jørgen Brucker KRUS har mer enn oppfylt kravene til publikasjoner, deltakelse på konferanser og medieoppslag i På forespørsel har KRUS også bistått regionene og enhetene ved behov. KRUS sine aktiviteter i 2014 er dekket innenfor tildelt budsjettramme. KRUS har bidratt til at mål og aktivitetsplan for et mer inkluderende arbeidsliv er fulgt opp i april ble det undertegnet en avtale om leie av nye lokaler i Lillestrøm for KRUS. Flytting vil skje sommeren 2015 og vil føre til en samlokalisering med KDI. Dette blir en stor endring for KRUS som har holdt til i lokalene på Teisen i ca 30 år. KRUS har bidratt til å styrke etatens internasjonale samarbeid gjennom mange samarbeidsprosjekter og høy reiseaktivitet av flere medarbeidere også i Spesielt har det vært stor aktivitet innen EØS/EU-prosjektene i siste halvdel av året. Jeg takker alle tilsatte for en strålende innsats også i KRUS, juni 2015 Hans-Jørgen Brucker direktør

4 Organisasjonskart KRUS 2014 Administrasjonsavdelingen: Avdelingen rekrutterer og sørger for at aspiranter er skikket for fengselsbetjentyrket. I tillegg skal avdelingen gi informasjon, støtte og service til aspiranter og kursdeltakere. Utvikling og drift av bygninger og utstyr som fremmer helse, sikkerhet og trivsel for ansatte og brukere og som bidrar til god miljøforvaltning. Etter- og videreutdanningsavdelingen: Gjennomfører og utvikler etter- og videreutdanning. Utvikler grunnlag for gode kompetanseutviklingstiltak i etaten. Forskningsavdelingen: Bidrar til forsknings- og kunnskapsbasert utdanning, praksis og beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen. Studieavdelingen: Gjennomfører og utvikler forsknings- og erfaringsbasert utdanning. Driver fagutvikling og sørger for at det er et nært faglig samarbeid mellom KRUS og opplæringsfengslene.

5 Grunnutdanningen og VBU Utdanningen av aspirantene i 2014 har fulgt studieplanen. Vi har dermed uteksaminert 2 kull etter akkrediteringen som høyskolekandidatstudium. Antall uteksaminerte aspiranter i november 2014 var 165 av i alt 175 som startet på utdannelsen. NOKUT-godkjenning 23. januar 2012 fikk KRUS formelt tilsagn om akkreditering av fengselsbetjentutdanningen. I statsråd 26. oktober 2012 ble KRUS sine unntaksbestemmelser til universitets- og høyskoleloven fastsatt. Det betyr at fengselsbetjentutdanningens formelle godkjenning som høyere utdanning var vedtatt. For KRUS var dette en milepæl på en utviklingsvei som fører fengselsbetjentyrket inn i en virkelighet på linje med alle de tverrfaglige yrkesgruppene som betjentene samarbeider med daglig. Omleggingen av studiet fra forkurs praksisår teoriår til fire like store semestre med rekkefølgen teorisemester praktisk/teoretisk semester - praktisk/teoretisk semester teorisemester har gått nesten smertefritt. Opplæringsfengselene og KRUS har utviklet et langt tettere samarbeid med mer styring fra KRUS, og teorisemestrene på KRUS har ført til en ny giv både for ansatte og aspiranter. KRUS har hatt flere møter med KDI om rammeplan. KRUS mottok i 2012 en foreløpig rammeplan for utdanningen. Rammeplanen for 2015 og framover er under arbeid hos KDI og blir videreført i styringsdialog fra starten av I desember 2013 ble studieplanen for kullet 2014/15 behandlet av studiekvalitetsutvalget og godkjent av direktøren. Arbeidsgruppe ledet av dekan Egil Larsen, som jobbet med forarbeid til søknad om institusjonsakkreditering, leverte sin anbefaling om innholdet i en ny NOKUT-søknad til direktøren i november Sikre tilgangen på utdannet personell I forbindelse med at personell har sluttet, søker man å tilpasse rekrutteringen til de fagområdene og utdannelsesnivåer som til enhver tid er mest relevant for undervisningen og forskningen på KRUS. Det er i 2014 Tilsatt to personer med PhD-grad og man har rekruttert personell som har både mastergrad og fengselsbetjentbakgrunn. 6 tilsatte startet på utdanning i høyskolepedagogikk i oktober/november. Tre ansatte ved KRUS fullførte masterstudier og en ansatt fikk godkjent førstelektorkompetanse etter kommisjonsbehandling. 2 ansatte ved KRUS er i PhD-utdanning. 5

6 Sikkerhetsgruppa ved KRUS har gjennomført instruktøropplæring i fysisk maktanvendelse (FM) for alle regioner. Dette er en del av opplæringsprogrammet for tilsatte uten fengselsbetjentutdanning, med mål om å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor sikkerhetstenkning, bruk av tvangsmidler og fysisk makt. I forbindelse med implementeringen av opplæringsprogrammet har KRUS organisert og iverksatt en regodkjenning og faglig oppdatering av alle instruktørene i fysisk maktanvendelse i hele kriminalomsorgen. Følgende fengsler har vært opplæringsfengsler i 2014: Bredtveit, Oslo, Ullersmo, Skien, Ringerike, Åna, Stavanger, Bergen, Bodø og Halden. Rekruttering Fengselsbetjentutdanningen gjennomførte også i 2014 et omfattende informasjons- og rekrutteringsarbeid. Dette arbeidet foregikk enten i egen regi eller i samarbeid med lokale fengselsenheter ved besøk på enkeltskoler. Vi deltok på utdanningsmessene i de store byene i landet. Her fikk vi bistand fra opplæringsenhetene Halden fengsel, Åna fengsel, Stavanger fengsel, Bergen fengsel, Oslo fengsel og Bodø fengsel. I tillegg til profilering ved skoler og messer, ble det gjennomført et informasjonsmøte ved KRUS i juni for minoritetsspråklige søkere. Samarbeidet mellom KRUS og region nord ble formalisert i en tiltaksplan for å øke rekrutteringen av ansatte i kriminalomsorgen med kompetanse i samisk kultur og språk. Tiltak som ble gjennomført i 2014 var trykking av rekrutteringsmateriell på samisk. Videre oppfølging av tiltaksplan skjer fortløpende i Det er flere fengselsenheter som bidrar til lokal profilering ved å oppsøke skoler og lokale messer, også med materiell fra KRUS. Oppdatering og arbeid med egne hjemmesider på og skjer fortløpende. Dette fordi vi ser at det er stor interesse for disse sidene blant mange potensielle søkere til utdanningen. KRUS svarer på svært mange henvendelser i løpet av året om utdanningen, både på telefon og gjennom elektroniske henvendelser. Fengselsbetjentutdanningens side på Facebook har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Siden hadde over 2000 tilhengere per Her legger KRUS ut informasjon om hvordan søke utdanningen, opptakskrav, utlysningsannonse o.l. I tillegg besvares spørsmål om utdanningen og fengselsbetjentyrket osv. Vi deler også relevante artikler om norsk kriminalomsorg med våre følgere. Mange av våre følgere er tidligere aspiranter og er flinke til å dele våre lenker videre på Facebook slik at vår informasjon blir spredd til flest mulig. Et eksempel på dette er utlysningsannonsen vår som nådde over personer etter en uke, og som totalt nådde frem til nesten personer. KRUS lyste ut aspirantstillingene til det ordinære opptaket i juni på egne nettsider, via Jobbnorge, på Facebook, i de fleste nettaviser (både i lokale aviser og riksaviser), i utvalgte papirutgaver og med radiospot på Radio 1. Da søknadsfristen utløp i slutten av august var det kommet inn til sammen 1083 søknader til stillingene som aspiranter. 6

7 175 aspiranter ble tatt opp på årskull Av disse var 47 % kvinner og 53 % menn. 6 % med språk- og kulturkompetanse utover nordisk og engelsk ble tilbudt stilling. For første gang på flere år ble det ikke tilsatt noen samisk-språklige aspiranter. Verksbetjentutdanningen VBU Verksbetjentutdanningen ble videreført i 2014 ved at 24 verksbetjenter fullførte utdanningen i juni og 25 nye verksbetjenter startet sin utdanning i august. Fra de interne evalueringene som gjennomføres hvert år i slutten av utdanningen er tilbakemeldingene til KRUS gjennomgående positive. Det er en utfordring for flere av verksbetjentene å sette seg inn i ny teori når man ikke har lang teoretisk utdanning fra før og det i tillegg er mange år siden man satt på skolebenken. Strategi for arbeidsdriften har vært under arbeid og høsten 2014 gjennomførte man en Arbeidsdriftskonferanse i denne sammenheng. Noe av innholdet i strategien omhandler verksbetjentutdanningen og det ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av KDI som startet arbeidet med å revidere studieplanen for verksbetjentutdanningen. 7

8 Etter- og videreutdanning Etterutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen I 2014 gjennomførte KRUS 29 kurs under temaene Programmer, Endringsrettede tiltak, Lederutvikling, Sikkerhet, Konferanser og fagsamlinger, og Andre kompetansehevende kurs. Det ble gitt lokal opplæring i Russamtalen i Stavanger, eksternt BaM-kurs i Bergen, opplæring i miljøarbeid for hele Ravneberget fengsel og for Rusmestringsenhet i Leira fengsel. Tjenester som arbeidsdrift, helse og skole var godt representert begge steder. For å kunne følge opp og støtte ledere ved enheter som har gjennomført opplæring i miljøarbeid ble det arrangert en egen ledersamling i miljøarbeid over to dager på KRUS. Kursdeltakelse fordelt på regioner og kjønn KJØNN/REGION nord vest sør sørvest øst andre SUM Menn Kvinner Uregistrert TOTALT Utviklingsoppgaver KRUS har hatt ansvar for en rekke ulike utviklingsoppgaver. Oppgavene er kort presentert i Utviklingsplanen for som er tilgjengelig på KRUS sin nettside. Virksomheten til KRUS skal følge etatens behov for kompetanse, og vårt tilbud i 2014 har vært preget av endringer i bruk av programmer ved enhetene. Det ble derfor i 2014 igangsatt/videreført flere pilotprosjekt knyttet til programvirksomheten. Grunnleggende programopplæring (GPU) ble første gang gjennomført for tilsatte som jobber eller skal jobbe med programvirksomhet. Pilotprosjektet «På vei» er et program rettet mot domfelte for brudd på vegtrafikkloven, dvs. fartsovertredelser og ruspåvirket kjøring. Lovbruddsamtalen, som bygger på samtaleverktøyet STICKS tar utgangspunkt i kriminogene faktorer og den enkeltes ressurser. Det ble også igangsett et stressmestringskurs som baserer seg på oppmerksomhetstrening/mindfulness for domfelte kvinner. I samarbeid med svensk kriminalomsorg ble revideringen av manualene til Brotts-Brytet ferdigstilt i I samarbeid med flere etater ble arbeidet med en praksisnær håndbok om utlendingsfeltet igangsatt i Håndboken skal gi svar på spørsmål og uklarheter for å resultere i et målrettet arbeid med utenlandske innsatte, i tillegg til at den skal gi ansatte i kriminalomsorgen mer kompetanse på området og bidra til et bedre forvaltningssamarbeid. 8

9 Kompetanseløftet Kompetanseløftet ble gjennomført for de fem siste kullene i Kriminalomsorgen region vest våren Videre ble Kompetanseløftet gjennomført for hele Kriminalomsorgen region nord våren og høsten Regionen ble inndelt i fire større kull, og alle samlingene ble gjennomført lokalt; to i Trondheim, én i Tromsø og én i Bodø. Kriminalomsorgens storsatsing på Kompetanseløftet gjennom tre år ble avsluttet med siste samling i Trondheim i november. Opplæring ved Politiets utlendingsenhet PU, avdeling Trandum KRUS gjennomførte i 2014 et undervisningsopplegg på 22 dager for 20 nyansatte ved Politiets utlendingsenhet (PU), avdeling Trandum. Opplæringen var en videreføring av avtale datert februar Temaer det ble undervist i var sikkerhet, kommunikasjon, konflikthåndtering, etikk, profesjonalitet, makt og autoritet, kultur, psykisk helse og psykiske lidelser, selvmord og selvskading, følger av institusjonsopphold, stressmestring, barns utvikling og behov og miljøarbeid. EVU-avdelingen har hatt fagansvar og koordineringsansvar. I tillegg til undervisningsressurser fra EVU-avd., ble det også benyttet ressurser fra studieavdelingen og eksterne innleide foredragsholdere. 9

10 Forskning og evaluering Vi viser til for en beskrivelse av forskningen på KRUS og konkretisering av forskningsprosjekter for å utvikle kriminalomsorgsfaget. Tilsatte på KRUS har presentert arbeider på til sammen ni konferanser. KRUS har også i 2014 bistått regionene og enhetene på forespørsel. KRUS har evaluert Kongsvinger fengsel for utenlandske innsatte. Evalueringsrapporten ble oversendt KDI i november Ansatte har i løpet av året også vært involvert i prosjektet tilknyttet evaluering av transportbetjentpiloten og evaluering av bøtesonetjenesten. Sammen med Paul Leer-Salvesen utga KRUS-forsker Yngve Hammerlin (bildet) i 2014 boka: Voldens ansikter: En dialog om ondskap, ansvar og håp Fra forlagets egenomtale av boka: Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer- Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert. 10

11 Internasjonalt samarbeid KRUS er involvert i EØS/EU-prosjekter, forskningsnetteverk, deltar på konferanser og arrangerer studieturer. Internasjonalt samarbeid Samarbeid med myndigheter samarbeid Spesielle prosjekter EØS/EU: Polen, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Romania Russland England, Danmark Criminal Justice Social Work (CJSW), der målet er å utvikle en felles europeisk utdanning for ansatte i friomsorgen. Pilotprosjektet er ferdigstilt. Konferanser Europris, vertskap for konferanse, deltakelse på konferanse EPTA, Nordisk programforum, studiebesøk i Moskva, 2 nordiske konferanser, MI-konferanse. Studiereiser England og Danmark med studiereiser av aspiranter Studieturer til Russland Studiebesøk i Polen, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Romania fra Norsk kriminalomsorg med representanter fra KRUS Forskernettverk Nordisk statistikkforum, Universitetet i Örebro, University of Cambridge, COST (EUprosjekt) og Monash University (Melborne, Australia) 11

12 Biblioteket Tall fra biblioteket Antall fysiske bøker: 9226 Elektroniske bøker: 92 Tidsskrifter: 72, hvorav mange også elektronisk Antall førstegangsutlån: 906 Antall aktive lånere: 378 Nedlastinger fra CORA: 8154 Undervisning for aspirantene om bruk av bibliotek, søking og litteratursøk. KRUS-publikasjoner 2014 Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige: Susanne, Hildebrandt (Book; Research report, ) Терроризм в Норвегии: адаптация к новым реальностям Orban, Franck (Journal article, 2014) In the article the author analyses the tragic events in Norway: explosion in the governmental quarter and massacre on Utoya island on July 22, 2011 became the most terrible acts of violence in the country after World... Festskrift til Harald Føsker Ekhaugen, Ellen; Larsen, Egil; Sjøli, Fredrik (Book, 2014) A bridge to change: Experiences of participation in VINN - a motivational program for convicted women Højdahl, Torunn; Magnus, Jeanette H.; Langeland, Eva (Journal article, 2014) The objective of this study was to examine women s perceptions after participation in a motivational and gender-sensitive program (VINN) and to explore what was experienced as helpful. The qualitative data consisted of... Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Kristoffersen, Ragnar (Research report, 2014) Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak : utarbeidet for UDI Rokkan, Tore; Hammerlin, Yngve; Thorbjørnsrud, Trude; Staalesen, Pia Dybvik (Research report, 2014) 12

13 Likestilling Planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling mht. Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Status: I 2014 var ca 55% av de fast tilsatte kvinner. Flertallet i ledergruppen er kvinner. 3 tilsatte har opprinnelse utenom Skandinavia. Ingen av de ansatte har nedsatt funksjonsevne av betydning. Vi samarbeider med NAV for å ta inn personer med behov for arbeidstrening. Pr i dag har vi én person på slikt tiltak. Rekrutteringsarbeid: Oppfordrer til mangfold Tiltak: Oppfordrer underrepresenterte grupper til å søke. Alle stillingsannonser har følgende tekst Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Det bes oppgitt i søknaden om man har slik bakgrunn. Ev. ønsker om at opplysninger om søker unntas offentligheten, vil bli vurdert ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven 25. Annet: Tiltak: I den grad man har kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper kalles disse inn. Tiltak: Man er bevisst på å sikre likeverdig behandling i intervjusituasjonen, for eksempel ved at de som representerer virksomheten gjenspeiler mangfoldet, at intervjulokalet er tilgjengelig, at samme intervjumal brukes overfor alle kandidater, at det ikke blir spurt om familieforhold og omsorgsforpliktelse eller religiøs tilhørighet. Tiltak: Man er er beredt på å foreta moderat kvotering hvis kandidaten er kvalifisert. I forbindelse med rekruttering av fysisk funksjonshemmede så er den gamle bygningsmassen i Teisenveien et hinder. Flytting til Lillestrøm vil fjerne denne hindringen. 13

14 Året 2014 i bilder Fengselsbetjentkull har sin første arbeids-/studentdag. Januar General-Major Alexander Aleksandrovich Krymov, leder for Akademiet for den føderale kriminalomsorgen i Ryazan i Russland og direktør Hans-Jørgen Brucker, KRUS undertegner en intensjonsavtale for samarbeid. Avtalen omfatter utvikling og utveksling av forskning, opplæring, kurs og oppfriskningskurs for ansatte i både Russland og Norge. Februar var for EVUs del preget av Kompetanseløftet. Her sees kursdeltagere fra Bodø. Mars

15 «Kriminalomsorgens hus» i Lillestrøm, der KRUS og KDI skal samlokaliseres i 2015, avtales. Over: De ansatte orienteres. Høyre: arkitektenes tegning av det nye bygget. April Aspirantnemda (over) jobber intenst med søknadsbunken (venstre) for å skille mellom de som skal få tilbud om å bli fengselsbetjentaspiranter og de som ikke skal tas opp til kull Høsten/november

16 Aspirantkullet er ferdige og får utdelt sine vitnemål. November I forbindelse med at dekanen ved KRUS, Egil Larsen gikk av med pensjon ved nyttår, ble det holdt en større markering der alle de ansatte var invitert. Det ble holdt både taler og interessante innlegg. Etterpå var det fest. Desember

17 Like før jul ble det avholdt julelunsj på Linne hotell. I tillegg til god mat, var det også tid for å ta avskjed med kolleger som går av med pensjon eller starter i ny jobb ved inngangen til Julegave til de ansatte: Julebok fra =Oslo. Desember Bilder fra ulike kurs ved KRUS i 2014: 17

18 KRUS-tilsatte i 2014 Direktørens stab Brucker Hans-Jørgen Andersen Knut Bull Ragna Matea Evensen Ottar Johnsen Lisa Markusdottir Eva Sjølie Berit Stensbye Skeimo Kari Skjørberg Jostein Direktør Seniorrådgiver Informasjonsrådgiver (fra okt.) Webansvarlig (til juli) Seniorkonsulent Økonomirådgiver (til aug.) HR-rådgiver (fra sept.) HR-rådgiver (til juni) Økonomirådgiver (fra sept.) Administrasjonsavdelingen Ekhaugen Ellen M. Andersen Ina Dukuray Bahary Dulin Anita Grande Truls Otto Aa. Hansen Camilla Hokholt Beate Hunnestad Elinor Rist Cathrine Skau Thomas Tørissen Fredrik Viko Elin Woldvik Erna Øvergaard Christian Administrasjonssjef Fengselsførstebetjent (fra aug.) IKT-konsulent Konsulent IKT-konsulent Fengselsførstebetjent Konsulent Fengselsførstebetjent Fengselsførstebetjent (perm. fra april) Fengselsførstebetjent Fengselsførstebetjent (fra mars) Konsulent Konsulent Fengselsinspektør Forskningsavdelingen Johnsen Berit Fransson Elisabeth Hammerlin Yngve Helgesen Janne Kristoffersen Ragnar Orban Franck Rokkan Tore Forskningssjef Førsteamanuensis (Ph.d) Førsteamanuensis (Dr.philos) Stipendiat Forsker (Cand.polit) Førsteamanuensis (Ph.d) (til juli) Førstelelektor 18

19 Studieavdelingen Larsen Egil Undheim Kari Hult Vigdis Axelsen Hanne Kristine Bergander Klaus Berge Arvid Borgejordet Jens Bukten Anne Eskeland Geir Fremstad Hilde Marie Gjeruldsen Katharina Granheim Per Kristian Grønvold Marit Hjellnes Siv Hultgren Morten Jansen Ingvild Jensen Egil Lystad Sven Midtlyng Grethe Moland Annette Nergård Eva Nymo Kirsti Rattén Cathrin Rosenstrøm Arne Sandham Dag Skogvoll Vidar Skotte Sven-Erik Solbakken Gro Solli Trygve Spakmo Inger Stageberg Ole Sørensen Knut Sørnes Maja Thomassen Eirin Wærum Erlend Dekan Studieleder (til juni) Studieleder (fra sept.) (til sept.) Førsteamanuensis (dr. scient) Førsteamanuensis Rådgiver (til mai) (fra aug.) (perm. fra aug.) (fra aug.) (fra sept.) Hovedbibliotekar Høgskolelærer Seniorrådgiver Rådgiver (fra aug.) Høgskolelærer (til mars) Høgskolelærer (fra april) Rådgiver Spesialbibliotekar (til sept.) Spesialbibliotekar (fra sept.) Rådgiver 19

20 EVU-avdelingen Lauritzen Hege C. Højdahl Torunn Kessel Vidar Letén Elisabeth Martinsen Trond Natrud Anne Elisabeth Ottar Hege Bøhm Opaas-Haugli Kristin Storvik Birgitte L. Toreld Marie Nina Faye Fjeldberg Avdelingsleder Seniorrådgiver Rådgiver Seniorrådgiver Rådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver/førstelektor Rådgiver Seniorrådgiver (fra des.) 20

KRUS årsmelding 2013 FORORD EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4

KRUS årsmelding 2013 FORORD EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4 KRUS årsmelding 2013 FORORD 3 EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4 Fengselsbetjenter med 120 studiepoeng Kompetanseutvikling og mastergrader Personer uten fengselsbetjentutdanning

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

Kvalitetsutviklingshåndbok

Kvalitetsutviklingshåndbok Kvalitetsutviklingshåndbok Håndboken inneholder kvalitetssikrings- og utviklingssystemet for utdanning av fengselsbetjenter på KRUS Å utvikle god studiekvalitet er et felles anliggende for alle ansatte

Detaljer

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2010 Kongelig åpning av Halden fengsel Les også om: Overføring innsatte Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK LEDER I skrivende stund er jeg fortsatt litt

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Norsk gestaltinstitutt Gestaltterapi Kortere studium, 120 studiepoeng

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011 Kvalitetsutvikling Årsrapport 2010-2011 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ARBEIDET MED KVALITETSUTVIKLING 2010-2011... 3 3. RESULTATER AV KVALITETSARBEIDET 2010-2011... 5 3.1 INNTAKSKVALITET... 5 Utfyllende

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004 NUMMER 4 2004 A K T U E L T for kriminalomsorgen Les blant annet om: Det betydningsfulle møtet Fangers barn i Region sør Programmet Brotts-brytet Fra fengsel til frihet i Region vest Utdanning for fengselsbetjenter

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Årsrapport 2011 for Utdanningsdirektoratet Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Design: Siste Skrik Kommunikasjon Foto: Jannecke Sanne Normann Trykk: Andvord Grafisk AS Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Utsikt fra Hustad fengsel. for kriminalomsorgen. Les blant annet om: NUMMER 1 2005

Utsikt fra Hustad fengsel. for kriminalomsorgen. Les blant annet om: NUMMER 1 2005 NUMMER 1 2005 A K T U E L T for kriminalomsorgen Les blant annet om: Tildelingsbrevene for 2005 Noe statistikk fra 2004 Hustad, vårt nye fengsel Sandeid fengsel 20 år Kvinnelige domfelte ESAK-prosjektet

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 3 2007. Statsbudsjettet. NEK Videokonferanser Facebook Hof Ila Lagmannsretten

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 3 2007. Statsbudsjettet. NEK Videokonferanser Facebook Hof Ila Lagmannsretten kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 3 2007 Statsbudsjettet NEK Videokonferanser Facebook Hof Ila Lagmannsretten Antall LEDER STATSBUDSJETTET 2008 Budsjett og spenning Så er det igjen tid for et nytt statsbudsjett,

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

HøyskolenCampusKristiania. Rapportering 2013 og planer 2014

HøyskolenCampusKristiania. Rapportering 2013 og planer 2014 HøyskolenCampusKristiania Rapportering 2013 og planer 2014 Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 4 1.1 HØYSKOLENCAMPUS KRISTIANIA 5 1.2 CKshelsesatsing med høyskolestudier- Norges Helsehøyskole: 7 1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2005 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

O 05/08 Årsplan ALT 2008

O 05/08 Årsplan ALT 2008 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 01.04.08 O 05/08 Årsplan ALT 2008 ALT har vedtatt strategisk plan for perioden 2006-2010. På overordnet nivå slår denne fast: Visjon

Detaljer