REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT"

Transkript

1 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT Tid: Onsdag kl Sted: Barneverntjenesten, Vestby kommune Tilstede: Leder Benedikte Selsing Vestby kommune, Wencke Wiik Ski kommune, Kjell Hovde Enebakk kommune, Trond Therkelsen Oppegård kommune, Hildegun Holm daglig leder/referent Forfall: Frogn kommune, Nesodden kommune, Ås kommune, ansattes representant. Møteleder: styreleder Benedikte Selsing Sekretær: daglig leder Hildegun Holm SAKSLISTE: Sak 1/15 Sak 2/15 Referat fra styremøte Godkjent Godkjenning av Årsrapport Godkjent Sak 3/15 Styret anbefaler overfor representantskapet at regnskap for 2014 godkjennes under forutsetning av at overskuddet for 2014 ikke settes på disposisjonsfond i hht vedtak i Representantskapet sak 8/14. Sak 4/15 Sak 5/15 Status utvidelse Siste del av utvidelsen av Follo barnevernvakt iverksettes fra 1.mars. For å samle erfaringer med hvordan full utvidelse fungerer i praksis, legges det opp til en prosjektperiode på 6 mnd. Underveis i prosjektperioden skal det evalueres hvordan arbeidets organisering (turnus, stillingsstørrelse, åpningstid) fungerer i forhold til belastning for ansatte og faglig forsvarlighet. Tillitsvalgt og HR er invitert med i prosessen. Utfordringen er å være tilstrekkelig tilgjengelig for publikum uten at vaktene blir for lange. Bakvaktordningen vi har i dag kan til tider medføre stor arbeidsbelastning for de ansatte. Samtidig skal man ikke overskride det antall stillingshjemler man har til disposisjon. Driften baseres fortsatt i stor grad på bakvakter. Med et stadig økende antall henvendelser blir bakvaktene stadig mer «aktive». Underveis i prosjektperioden vil alternative turnusendringer drøftes og vurderes. Info fra daglig leder Svar fra fylkesmannen i Buskerud: ad kontrollbesøk/tilsyn: Vedtak kreves ikke for å gjennomføre få besøk, kun samtykke. Dette tar daglig leder opp i møte med barnevernlederne. Svar fra Arbeidstilsynet arbeidstilknytning: Det er ikke begrensninger ift jobbing i deltakerkommuner og samtidig ved Follo barnevernvakt, med unntak av ansatte i Ski kommune, som har arbeidsgiveransvaret for ansatte i barnevernvakten. Follo barnevernvakt Postboks Ski Org. Nr: Åpningstider: Mandag torsdag: kl Bakvakt i helger fra: Fredag kl. 15 mandag kl. 08 Side 1 av 2 Besøksadresse: Follo politikammer, Vestveien 16, Ski Telefon: E-post:

2 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Sak 6/15 Eventuelt Daglig leder har fått en forespørsel fra Sant&usant, filmselskap, som skal lage en dokumentar om barn som har det vondt i Norge. Regissør har forespurt om å få filme samtaler ved Follo barnevernvakt. Daglig leder har hatt møtet med regissør og laget en kontrakt som innebærer at alle opptak skal ses gjennom og godkjennes av daglig leder før brukes. Daglig leder øsker å gå for dette og styret stiller seg positive. Ski, Hildegun Holm Referent Med vennlig hilsen Benedikte Selsing Styreleder Follo barnevernvakt Hildegun Holm Daglig leder Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt Postboks Ski Org. Nr: Åpningstider: Mandag torsdag: kl Bakvakt i helger fra: Fredag kl. 15 mandag kl. 08 Side 2 av 2 Besøksadresse: Follo politikammer, Vestveien 16, Ski Telefon: E-post:

3 Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt

4 1 Om Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak for Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Follo barnevernvakt gikk over fra en bakvakts-ordning til sin nåværende organisering i september 2007, og flyttet da inn i lokaler i politihuset i Ski. En anbefaling om utvidelse av Follo barnevernvakt ble vedtatt av Representantskapet i september Bakgrunnen var at åpningstidene i vakten ikke dekket det faktiske behovet for akuttberedskap i Follo. Representantskapets anbefaling måtte videre vedtas i den enkelte kommune. Vedtak om utvidelse ble fattet i siste kommune april I løpet av 2013 fikk barnevernvakten leder i full stilling, åpningstidene ble endret ved at vakten åpnet kl. 15 på hverdager og man startet bakvaktsordning på natt i ukedagene. Follo fikk med dette full vaktdekning. Beredskapen dekker et befolkningsgrunnlag på innbyggere pr Formålet med barnevernvakten er å ivareta barnevernsoppgaver av akutt karakter på de tider av døgnet hvor kommunenes barnevern er stengt. Barnevernvakten skal yte rask bistand til barn og ungdom i alderen 0-18 år og deres familier som har behov for hjelp. Åpningstider i vakten er: Ukedager: Åpen vakt mandag til torsdag kl Bakvakt fra kl Helg: Åpen vakt fredag kl Bakvakt fra fredag kl. 23 mandag kl. 08. Helligdager: Bemannet hele døgnet med tilstedevakt og bakvakt. Vakten er fast bemannet med to ansatte pr. vakt og disponerer lokaler ved Follo politistasjon. Ved helg og høytid bemannes vakten med to ansatte som har tilstedevakt og bakvakt. Barnevernvakten skal ha et utstrakt samarbeid med politiet ved Follo politistasjon samt være tilgjengelig for andre samarbeidspartnere og publikum. Barnevernvakten har 5,3 årsverk fordelt på 8 faste stillinger i ulike prosentvise størrelser. I tillegg har vi 8 vikarer. Ski kommune er vertskommune for virksomheten og er virksomhetens rettssubjekt utad, samt i forhold til virksomhetens ansatte. Follo barnevernvakt administreres ved daglig leder. Det er utarbeidet vedtekter for virksomheten, hjemlet i kommuneloven 27. Virksomheten har eget budsjett og regnskap. Follo barnevernvakt har følgende verdier og visjon: Verdier: Trygg - Tydelig - Tilgjengelig -Respekt - til barnets beste Visjon: Follo barnevernvakt er barnets trygghet når andre er stengt. Vi er tilgjengelige med kvalifisert personale for barn og familier i akutte situasjoner

5 2 Oppgaver Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens åpningstid. Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet jobber med. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag. I tillegg er barnevernvakten tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd og veiledning i forhold til barn og unge og deres situasjon. Type saker: Vold i nære relasjoner Rusproblematikk Omsorgssvikt Mobbing og vold Samværsproblematikk Familiekonflikter Atferdsvansker Seksuelle overgrep Kriminalitet Andre akutte kriser Tiltak: Råd og veiledning til barn, foreldre og andre involverte parter Hjemmebesøk og konfliktløsning Utrykning sammen med politiet i akutte krisesituasjoner Tilsyns/kontrollbesøk Bistå ungdom ved politiavhør Psykologisk førstehjelp til barn i krisesituasjoner Akuttplasseringer Arbeid med familier i akutte kriser Barnevernvakten jobber tett med barn og deres foresatte når det oppstår akutte situasjoner i familien. Det er viktig å snakke med de berørte personer og få tilstrekkelig informasjon om deres situasjon og mulige løsninger før det besluttes eventuelle tiltak. I situasjoner der barn er i fare for å bli vesentlig skadelidende i hjemmet, vil det noen ganger være nødvendig og plassere barnet midlertidig ut av hjemmet uten foresattes samtykke, etter Lov om barneverntjenester 4-6 annet ledd. På samme måte vil barn som har alvorlige atferdsproblemer og har behov for midlertidig plassering på institusjon etter Lov om barneverntjenester 4-25 jf. 4-24, kunne flyttes ut av hjemmet uten foresattes eller ungdommens samtykke. Det er påtalemyndigheten ved politiadvokaten som tar disse beslutningene i samarbeid med barnevernvakten. Barnevernvakten skal vurdere hva som er til barnets beste, med vekt på stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. I mange situasjoner er fokuset å løse konflikter i hjemmet og bidra til midlertidige løsninger så familien fortsatt kan bo sammen. Andre ganger vurderer vi midlertidig plassering av barnet med samtykke fra barn og foreldre etter Lov om barneverntjenester 4-6 første ledd. Vi må ta hensyn til om alternativ plasseringssted gir barnet mulighet for å opprettholde kontakt med familie, skole, fritidsaktiviteter og venner. Barnevernvakten har fokus på systemisk tenkning og samhandling med barn og deres foresatte, og vil høre barnet og legge vekt på deres mening ut fra alder og modenhet

6 Samarbeid med politi Barnevernvakten har kontinuerlig kontakt med vaktleder ved operasjonssentralen og de patruljer som arbeider ute. Det er utformet en samarbeidsavtale mellom politiet og Follo barnevernvakt, og det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter. Samlokaliseringen med politiet bidrar til å fremme samarbeidet mellom politiet, barnevernvakten og kommunenes barneverntjenester. Samarbeid med barneverntjenestene Barnevernvakten kontakter og sender rapporter til barneverntjenesten når saker er av en slik karakter at de krever videre oppfølging. Rapporter sendes også som informasjon til barneverntjenestene. Leder for barnevernvakten deltar i samarbeidsmøter med barnevernslederne fra de enkelte kommune. Barnevernvakt søker å samarbeide med kommunene om akuttarbeid og kontrollbesøk i størst mulig grad, ut fra kapasitet. Samarbeid med andre barnevernvakter Barnevernvakten samarbeider med andre barnevernvakter i enkeltsaker som kan omhandle plasseringer av ungdom fra andre regioner eller ungdom som er meldt savnet med mer. Det er et organisert ledernettverk for landets største barnevernvakter som møtes to til tre ganger i året for å utveksle erfaringer og for å samarbeide rundt faglige utfordringer. Barnevernvaktene arrangerer en felles landskonferanse med politi en gang i året. I 2014 ble denne arrangert i Sandnes. Follo var vertskap for landskonferansen i Samarbeid med legevakt og psykiatri Ved behov for akutt legetilsyn forholder Follo barnevernvakt seg til Follo og Moss legevakt. Vi bringer barn, unge eller foreldre dit for legesjekk på egen hånd eller i samarbeid med politi. Dette gjelder undersøkelser eller behandling som må gjøres omgående i forbindelse med skader, rus, ved vurdering av psykisk helsetilstand og før evt. plassering i institusjon. Hvis legevakt vurderer at en innleggelse er påkrevd henvises ungdommen videre til Ahus. Follo barnevernvakt har ved flere anledninger opplevd at psykisk syke ungdommer har blitt avvis ved Ahus når legevakten har henvendt seg dit. I slike tilfeller har vi måttet plassere barnet/ungdommen ved en barneverninstitusjon eller tilbake til hjemmet, til tross for at det vurderes som nødvendig at barnet får helsehjelp. Samarbeid med andre Barnevernvakten samarbeider med utekontakter, Bufetat, ungdomsklubber, legevakt, psykiatritjenesten og vektere. Det vurderes som hensiktsmessig å ha god kontakt med de som har kontakt med barn og ungdom på kveldstid og i helger. Andre aktiviteter De ansatte søker å holde seg faglig oppdatert ved deltakelse på ulike kurs og fagutviklingstiltak. Barnevernvakten tar i mot studenter både fra politi- og helse og sosialfaglig utdanninger. Alarmtelefonen nasjonal hjelpetelefon for barn og unge Follo barnevernvakt er et av i alt 15 svarsteder for Alarmtelefonen I barnevernvaktenes åpningstid er vi svartsted for telefoner til da telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til vår vakttelefon. Alarmtelefonen for barn og unge ble - 3-3

7 opprettet sommeren Barnevernvakten i Kristiansand drifter tjenesten på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet. Alarmtelefonen er forankret i regjeringens handlingsplan Mot vold i nære relasjoner vendepunkt Det er gratis å benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge. Barnevernvakten i Follo mottar kvartalsvis oversikt over antall henvendelser til Alarmtelefonen fra våre kommuner. I 2014 var det registrert 75 henvendelser fra Follo. 3 Organisering Organisasjonskart for Follo barnevernvakt: Representantskapet: Øverste organ for Follo Barnevernvakt er representantskapet. Representantskapets myndighet er hjemlet i vedtektene for Follo barnevernvakt. Ordføreren i den enkelte deltaker-kommune er kommunens representant i representantskapet. For inneværende periode er følgende representanter valgt: Enebakk Ordfører Tonje A. Olsen Frogn Ordfører Thore Vestby Nesodden Ordfører Nina Sandberg Oppegård Ordfører Ildri Eidem Løvaas Ski Ordfører Anne Kristine Linnestad Vestby Ordfører John A. Ødbehr Ås Ordfører Johan Alnes Representantskapets leder: Nina Sandberg Nestleder: Thore Vestby Styret Styret består av en representant for hver av de deltakende kommuner samt en representant for de ansatte, samtlige med personlig vararepresentant. Syv av styrets medlemmer, - 4-4

8 herunder styrets leder og dets nestleder velges av representantskapet. En representant til styret velges blant de ansatte. Oppgaven ivaretas av Anne Grøndahl. Styrets sammensetning inneværende periode: Enebakk Kjell Reidar Carlsen Hovde Vara: Øystein Slette Frogn Anne Irene Bollestad Vara: Olav Neander Nesodden Yvonne Schilling Vara: Jørgen Lorentzen Oppegård Trond Therkelsen Vara: Shazia Munir Ski Wencke Wiik Vara: Bård Hogstad Vestby Benedikte Selsing Vara: Karen Tanum Ås Olav Holstad Vara: Marit R. Leinhardt Ansattrepresentant Anne Grøndahl Leder: Benedikte Selsing Nestleder: Daglig leder og fagkonsulenter Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Konsulentene skal ha grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarende. Relevant videreutdanning er ønskelig. Det kreves bred erfaring fra barnevernsarbeid og kjennskap til psykologisk førstehjelp til barn er en forutsetning. 4 Statistikk 2014 Fagsystemet vi bruker er Vaktdata. Erfaringen med systemet er at det er mangelfullt. Denne erfaringen deles med samtlige barnevernvakter som bruker systemet. Systemleverandør Visma har startet utviklingen av et nytt system som sannsynligvis blir klart høsten Statistikk for 2014 vises i det følgende: Henvendelser: I perioden mottok Follo barnevernvakt 1189 henvendelser som omfatter 506 barn og unge. 737 rapporter ble i etterkant sendt ut til de respektive barneverntjenestene. Henvendelsene har berørt barn i alderen 1 år til 18 år. Hovedvekten er barn under 10 år. Antall gutter er noe høyere enn antall jenter. Antall henvendelser inkluderer også barnevernvaktens oppfølging av hvert barn. Sammenlignet med tall fra 2006, som var siste hele driftsår med kun bakvakt i helgene, vises en kraftig oppgang etter at vaktordningen ble utvidet med faste kveldsvakter på hverdagene og flyttet til politihuset. Sammenlignet med 2012, som var siste hele driftsår før man utvidet åpningstider så ser man en kraftig økning i antall henvendelser: - 5-5

9 Henvendelser Antall barn Rapporter Henvendelser Antall barn Rapporter Antall henvendelser inkluderer alle aktiviteter barnevernvakten har utført rundt hvert enkelt barn. Både antall henvendelser og antall barn barnevernvakten har vært i kontakt med, har vist seg nokså stabilt de siste årene. Men fra 2013 har det vært en kraftig økning. Årsaken til økningen bør ses i sammen heng med at Follo barnevernvakt har fra 2013 gradvis utvidet åpningstidene og dermed er mer tilgjengelig for publikum og politi. Økt fokus i samfunnet generelt på vold i nære relasjoner og omsorgssvikt kan gjøre at flere tar kontakt for å få hjelp i akutte situasjoner. Videre kan synliggjøring av virksomheten i media ha betydning for antall henvendelser

10 Geografisk fordeling: Henvendelser per kommune varierer noe fra år til år Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Andre Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Andre Variasjonene fra år til år for de ulike kommunene ser vi har sammenheng med at kommunene noen år har et høyt antall saker av akutt karakter hvor barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. Videre viser tallene at barnevernvakten utfører mange tilsyns/kontrolloppdrag for de ulike barneverntjenestene. Tallene kan også gjenspeile belastningen av alvorlige saker som den enkelte kommune har. Akuttplasseringer Antall midlertidige plasseringer utenfor hjemmet i en akuttsituasjon, foretatt av Follo barnevernvakt i 2014: - 7-7

11 ledd ledd totalt ledd ledd Totalt Det ble foretatt 28 akuttplasseringer i Etter Lov om barneverntjenester 4-25 jf. 4-24, ble 10 ungdommer ble plassert i akuttinstitusjon etter vedtak av politijuristen. Akuttplasseringene av ungdom omhandler i hovedsak rus og atferd. En annen årsak til plassering har vært at barnet/ungdommen unndrar seg nødvendig omsorg. Etter Lov om barneverntjenester 4-6 første ledd, ble 11 barn ble plassert med foreldrenes samtykke hos familie/nettverk eller i institusjon/beredskapshjem. Nettverksplasseringer ble gjort i forbindelse med familiekonflikter og i saker hvor foreldrene var ute av stand til å ivareta sine barn, grunnet at de var i psykisk ubalanse og/eller ruset. Etter Lov om barneverntjenester 4-6 annet ledd, ble 7 barn/ungdom plassert i omsorgsinstitusjon eller beredskapshjem uten foreldrenes samtykke. Dette fordi de har vært i en akuttsituasjon hvor deres liv og helse har vært utsatt. Det totale antall midlertidige plasseringer i akuttsituasjoner, foretatt av barnevernvakten i 2014, er det samme som i I oversikten er det ikke tatt med private plasseringer av barn ordnet av familien selv

12 Barnevernvakten har som mål å unngå plassering av barn og unge utenfor hjemmet der det er mulig å finne andre løsninger som ivaretar barnets omsorgsbehov i en akuttsituasjon. I samarbeid med foreldre/foresatte, nettverk, kommunene og Bufetat, strekker barnevernvakten seg langt for å løse de akutte situasjonene på en faglig god måte for barna uten å plassere barna ut av hjemmet. Det legges og vekt på at plasseringsstedet er nær hjemmet. Dette er tid og ressurskrevende, men faglig godt barnevernarbeid. Barn fordelt på sakskategorier: Kategorier Rus barn og unge Rus foreldre Kriminalitet barn/unge Kriminalitet foreldre Samværskonflikt Mistanke om seksuelle overgrep Bekymring barns omsorgssituasjon Vold i nære relasjoner Psykiatri foreldre Adferd barn/ungdom Psykiatri barn/unge Konflikt barn/unge Krisehåndtering Denne statistikken ble hentet ut første gang i 2012 og viser antall barn fordelt på ulike kategorier. I 2014 ser vi en fortsatt økning i de flest kategorier. De fire største kategoriene er Vold i nære relasjoner, Bekymring for barns omsorgssituasjon, Rus foreldre og Adferd barn/unge. Henvendelser i disse fire kategoriene er der vi ser størst økning

13 I kategorien Vold i nære relasjoner ser vi en kraftig økning fra i fjor. Det er i denne kategorien vi har hatt flest henvendelser i Mange familiekonflikter og familievoldssaker har sin årsak i sammensatte problemer hos foreldrene. Barna kan være vitne til vold eller være utsatt for vold. Bekymring for barns omsorgssituasjon er en generell kategori hvor det er knyttet bekymring til om barna blir ivaretatt på en god nok måte. Også her har vi en økning fra fjoråret. Saker som omhandler rus hos foreldre har økt i løpet av Denne kategorien viser at det avdekkes at Follo barnevernvakt kommer i kontakt med stadig flere barn som blir utsatt for skadelig rusbruk hos omsorgspersoner. I sakskategorien Samværskonflikter finner vi henvendelser som omhandler konflikter mellom foreldre etter samlivsbrudd og der barna blir part i konflikten. Disse barnas omsorgsituasjon kan bli sterkt preget av et høyt konfliktnivå hos ellers godt fungerende omsorgspersoner. Adferd barn/unge er en annen kategori som vi ser en stadig økning. I denne kategorien finner vi ungdom med atferdsvansker. 5 Økonomi Regnskapet for Follo barnevernvakt føres av Ski kommune. Budsjettet for Follo barnevernvakt utarbeides i forhold til kommunestyrenes vedtak. Barnevernvakten baserer mye av sin åpningstid på bakvakter. Det vil derfor være forbundet en del usikkerhet ved budsjettering, avhengig av hvor mange henvendelser/utrykninger det blir hvert år. Dette er spesielt usikkert i forbindelse med at barnevernvakten har utvidet åpningstiden de siste to årene. Frem til nå har vi sett at overtidskostnadene har økt i takt med et økt antall henvendelser. 50 % av kostnadene av barnevernvakten blir fordelt etter kommunenes innbyggertall og 50 % etter aktivitet/medgått ressursbruk per deltakerkommuner. I regnskap for 2014 fremgår det at resultatet er et overskudd på kr Driftsutgifter Fratrekk inntekter Netto Betaling fra kommuner For mye innbetalt fra kommuner 6 Aktuelle hendelser i 2014: 2014 har vært et hektisk år med en kraftig økning i antall henvendelser til Follo barnevernvakt. Det er det året vi har hatt flest henvendelser siden barnevernvakten ble startet. I snitt hadde et snitt på 3,3 saker pr dag i Fra januar 2014 ble det innført tilstedevakt i helger, på fredager fra kl I forbindelse med stadig utvidede åpningstider har det vært utfordringer knyttet til varighet av vakter. Dette har sin bakgrunn i at driften fortsatt i stor grad er basert på bakvakter. Vi har lykkes med å få til lovlig turnus som de ansatte er tilfreds med

14 Personalgruppen har gjennom året vært stabil. Av totalt 16 barnevernkonsulenter er 14 kvinner og 2 menn. Oppstart av gruppeveiledning av personalgruppen m ekstern veileder Interne kurs/opplæring i løpet av 2014: - Gjennomgang av akutthjemlene i barnevernloven med advokat - Kurs i bruk av samband - Sikkerhetskurs i politiets treningsleilighet med teori, frigjøringsteknikker samt øvelse på rutiner ved hjemmebesøk - Kurs i stressmestring og mindfulness for alle ansatte Faste ansatte deltok på landskonferanse for barnevernvakter og politi i Sandnes i september. To ansatte har deltatt på ny videreutdanning ved Universitetet i Agder: Mestring av akutte kriser i arbeid med barn, unge og familier Vært i møter med systemleverandør Visma for å delta i utvikling av nytt fagsystem. Deltakelse på relevante kurs hos Fylkesmannen Leder deltatt på møter i ledernettverket for barnevernvakter. Hatt store utfordringer knyttet til det nye telefonsystemet mobilt bedriftsnett. Revidering av maler i Vaktdata og ellers. Oppdatering av IT: Innkjøp av PCer og telefoner Lokaler ved Follo politikammer: har byttet kontor en gang i løpet av året. Venter på avklaring av et ekstra kontor på dagtid. 7 Fokusområder videre: Gjennomføre siste del av utvidelsen vil være hovedfokus i Vi skal fortsette å gi akutt-tjenester innenfor de rammene vi har til rådighet, med fortsatt ønske om reduksjon i overtidsbruk, og med fokus på de ansattes behov for en god arbeidssituasjon. Fremover i 2015 og videre vil det være fokus på: HMS for ansatte Fortsette faglig gruppeveiledning Felles fagutvikling Tilrettelegge for videreutdanning Kvalitetssikring av tjenesten Ta avgrensede tilsyns/kontrolloppdrag for barneverntjenestene. Disse skal fortrinnsvis gjennomføres i akutte saker i avgrensede perioder på aktive vakter. Fortsette arbeidet med skriftlige rutiner for virksomheten Fortsatt fokus på registrering av alle henvendelser Implementere nytt fagsystem fra Visma som skal erstatte Vaktdata. Lage barnerom i hensiktsmessige lokaler ved Follo politikammer

15 Vedlegg: Lov om barneverntjenester 4-6, 4-24 og Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker - ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, - ved vedvarende misbruk av rusmidler eller - på annen måte kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker. Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en behandlings- eller opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle forlenges med opptil tolv nye måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder. Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak etter første og annet ledd gjennomføres slik som fylkesnemnda har bestemt, selv om vedkommende fyller 18 år i løpet av plasseringstiden. Et vedtak etter første og annet ledd kan bare treffes dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med plasseringen. 0 Endret ved lover 7 mai 1993 nr. 44, 11 juni 1993 nr Framgangsmåten ved vedtak etter Før det blir gjort et vedtak etter 4-24 første og annet ledd, skal barneverntjenesten vurdere om det i stedet bør settes i verk hjelpetiltak etter 4-4. Barneverntjenesten skal

16 også planlegge og sette i verk de hjelpetiltak som er nødvendige som oppfølging av institusjonsoppholdet. Et vedtak etter 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av påtalemyndigheten. 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. Plasseringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden som gjelder for vedtak etter 4-24 første og annet ledd. Barneverntjenesten kan la være å sette vedtaket i verk om forholdene tilsier det. Fylkesnemnda skal varsles om dette. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort

17

18 Barnevernvakten - Oppgjør 2014 Oppdatert per Moss 1 Sarpsborg Driftsutgifter Fredrikstad Fratrekk inntekter Oslo Netto Andre Betaling fra kommuner Sum andre For mye innbetalt fra kommuner Sum total saker 1143 Totalt antall saker: herav 1052 på delakerkommunene Total utgift til fordeling Utgifter minus refusjoner fra kommuner - se arkfane 2 Budsjettkontroll 2014 Saker fordelt på den enkelte kommune: For mye/ for Deltakerkommuner Antall saker 2013 Antall innbyggere Bruk fordeles Innbbyggere fordeles Sum Har betalt 2014 lite betalt 2014 Enebakk For lite betalt Frogn For mye betalt Nesodden For lite betalt Oppegård For mye betalt Ski For mye betalt Vestby For mye betalt Ås For mye betalt Sum deltakerkommuner For mye/ for Deltakerkommuner lite betalt 2014 Enebakk For lite betalt Frogn For mye betalt Nesodden For lite betalt Oppegård For mye betalt Ski For mye betalt Vestby For mye betalt Ås For mye betalt Sum

Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt

Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt 1 Om Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak for Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Follo barnevernvakt

Detaljer

Årsrapport 2015 Follo barnevernvakt

Årsrapport 2015 Follo barnevernvakt Årsrapport 2015 Follo barnevernvakt - 1 - 1 Om Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak for Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Follo

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet 25.04.14. kl 15.30 16.30.

Innkalling til møte i Representantskapet 25.04.14. kl 15.30 16.30. FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet Ski, 22. april 2014 Innkalling til møte i Representantskapet 25.04.14. kl 15.30 16.30. Tid: 25. april 2014 kl 15.30-16.30

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

Barnevernvakta i Nord-Trøndelag

Barnevernvakta i Nord-Trøndelag Barnevernvakta i Nord-Trøndelag Prosjektbeskrivelse & Rapport 09/2014-02/2015 2.2.2015 Ved leder Barnevernvakta Kathinka B. Sørensen Om barnevernvakta - Tilbakeblikk, innhold, organisering, finansiering,

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Årsrapport Barnevernvakta i Trondheim 2016

Årsrapport Barnevernvakta i Trondheim 2016 Årsrapport Barnevernvakta i Trondheim 2016 Vertskommunesamarbeid med følgende kommuner: Melhus, Klæbu, Malvik, Værnesregionen barneverntjeneste, Barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun,

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Regional barnevernberedskap

Regional barnevernberedskap SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 29.11.2017 115/17 Kommunestyret 14.12.2017 135/17 Saksansv.: Siri Elisabeth Nygaard Hansen Arkiv: 17/2723 Arkivsaknr.: K2 - F47 Regional barnevernberedskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike SAKSFRAMLEGG Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Arkiv: Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike Forslag

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt Saksnr: 201204099-19 Saksbehandler: ROBR Delarkiv: ESARK-03 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Detaljer

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Barneverntjenesten Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Det statlige barnevernets oppgave (bufetat, bufdir): Bistandsplikt overfor kommunene ved behov for

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

BARNEVERNET. Til barnets beste

BARNEVERNET. Til barnets beste BARNEVERNET Til barnets beste BARNEVERNET I NORGE Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 153 F4 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16

Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16 Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16 Innhold 1. Organisering barneverntjenesten per mai 2016 2. Hjemler og kunnskapsgrunnlag 3. Saksgang 4. Meldinger til barnevernet 5.

Detaljer

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai %

Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai % Etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt barnevern Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai 2017 0% - Sendt ut til ledere ved alle landets barnevernstjenester - 239 av 293 respondenter

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Inngrepsterskler i barnevernet Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen «Inngrep» Hva er inngrepsterskler? Tiltak, pålegg, tvang «Terskel» Rettslige terskler Vilkår i lov/forskrifter

Detaljer

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Bakgrunn En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta, St.Hansgården og den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet Et faktum at

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Informasjon om Barneverntjenesten

Informasjon om Barneverntjenesten Informasjon om Barneverntjenesten 18.02.2016 Lise Deinboll, Bergenhus barneverntjeneste Kristin Ottesen Senter for Familieveiledning, Årstad og Bergenhus Norges første barnevern Vergerådsloven 1896 Barna

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 02.12.2013. Tilsynet ble utført av Berit Roll Elgsaas og Mary Jonassen. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/81-4 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark, Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark,Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET I FOLLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET I FOLLO Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET I FOLLO Dato for tilsynsbesøk: 18.4.2013. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført ved at

Detaljer

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen Master i barnevern av Anita Sæther Jensen «Vurderinger av akutte saker i barnevernet» En kvantitativ undersøkelse Geiranger 2015 Problemstilling «Hva vurderer barneverntjenesten som en akutt sak?» Metode

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR Dato for tilsynsbesøk: 14.10.2014. Tilsynet ble utført av Berit Roll Elgsaas og Mary Jonassen. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten Levanger barneverntjeneste Gjennomgang i driftskomiteen 02.04.2008 Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008 2. Hvem gjør hva i barnevernet Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL BARNEVERNTJENESTEN VERDAL Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 1 Målsettingen med barnevernet Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 25.05.2016 16/14013 16/97976 Saksbehandler: Mette Strømsnes Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge Barn som kommer alene til Norge Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge 1 HVEM ER BARNA? Flest gutter fra Afghanistan Noen ankomster fra Eritrea, Syria og Somalia. 350 300 250

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser v/ Maria Kjølberg Evensen Barn har rett til omsorg Rett til å bli tatt vare på av foreldrene Rett til beskyttelse mot misbruk Retten til å bli tatt vare

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter Fosterhjemstilbudet Slik arbeider vi Solstrand Barnevernsenter Det finnes alltid muligheter.... Solstrand Barnevernsenter er en del av stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Vi tror resultatene blir best når

Detaljer

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Moss Statens barnehus Moss Fylkesmannen 13.06.17 Informasjon om barnehusets rolle og funksjon v/leder Cathrine Bergheim Hva er Statens barnehus? Det er et tverrfaglig og samlokalisert tiltak rettet mot barn,

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Ivar Bøe. 1

Ivar Bøe. 1 03.07.2017 Ivar Bøe. 1 Kommunestyret i henholdsvis Oppdal og Rennebu fattet vedtak om å danne en interkommunal barneverntjeneste med hjemmel i kommunelovens 28 b. Et administrativt vertskommunesamarbeid

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer