REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT"

Transkript

1 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT Tid: Onsdag kl Sted: Barneverntjenesten, Vestby kommune Tilstede: Leder Benedikte Selsing Vestby kommune, Wencke Wiik Ski kommune, Kjell Hovde Enebakk kommune, Trond Therkelsen Oppegård kommune, Hildegun Holm daglig leder/referent Forfall: Frogn kommune, Nesodden kommune, Ås kommune, ansattes representant. Møteleder: styreleder Benedikte Selsing Sekretær: daglig leder Hildegun Holm SAKSLISTE: Sak 1/15 Sak 2/15 Referat fra styremøte Godkjent Godkjenning av Årsrapport Godkjent Sak 3/15 Styret anbefaler overfor representantskapet at regnskap for 2014 godkjennes under forutsetning av at overskuddet for 2014 ikke settes på disposisjonsfond i hht vedtak i Representantskapet sak 8/14. Sak 4/15 Sak 5/15 Status utvidelse Siste del av utvidelsen av Follo barnevernvakt iverksettes fra 1.mars. For å samle erfaringer med hvordan full utvidelse fungerer i praksis, legges det opp til en prosjektperiode på 6 mnd. Underveis i prosjektperioden skal det evalueres hvordan arbeidets organisering (turnus, stillingsstørrelse, åpningstid) fungerer i forhold til belastning for ansatte og faglig forsvarlighet. Tillitsvalgt og HR er invitert med i prosessen. Utfordringen er å være tilstrekkelig tilgjengelig for publikum uten at vaktene blir for lange. Bakvaktordningen vi har i dag kan til tider medføre stor arbeidsbelastning for de ansatte. Samtidig skal man ikke overskride det antall stillingshjemler man har til disposisjon. Driften baseres fortsatt i stor grad på bakvakter. Med et stadig økende antall henvendelser blir bakvaktene stadig mer «aktive». Underveis i prosjektperioden vil alternative turnusendringer drøftes og vurderes. Info fra daglig leder Svar fra fylkesmannen i Buskerud: ad kontrollbesøk/tilsyn: Vedtak kreves ikke for å gjennomføre få besøk, kun samtykke. Dette tar daglig leder opp i møte med barnevernlederne. Svar fra Arbeidstilsynet arbeidstilknytning: Det er ikke begrensninger ift jobbing i deltakerkommuner og samtidig ved Follo barnevernvakt, med unntak av ansatte i Ski kommune, som har arbeidsgiveransvaret for ansatte i barnevernvakten. Follo barnevernvakt Postboks Ski Org. Nr: Åpningstider: Mandag torsdag: kl Bakvakt i helger fra: Fredag kl. 15 mandag kl. 08 Side 1 av 2 Besøksadresse: Follo politikammer, Vestveien 16, Ski Telefon: E-post:

2 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Sak 6/15 Eventuelt Daglig leder har fått en forespørsel fra Sant&usant, filmselskap, som skal lage en dokumentar om barn som har det vondt i Norge. Regissør har forespurt om å få filme samtaler ved Follo barnevernvakt. Daglig leder har hatt møtet med regissør og laget en kontrakt som innebærer at alle opptak skal ses gjennom og godkjennes av daglig leder før brukes. Daglig leder øsker å gå for dette og styret stiller seg positive. Ski, Hildegun Holm Referent Med vennlig hilsen Benedikte Selsing Styreleder Follo barnevernvakt Hildegun Holm Daglig leder Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt Postboks Ski Org. Nr: Åpningstider: Mandag torsdag: kl Bakvakt i helger fra: Fredag kl. 15 mandag kl. 08 Side 2 av 2 Besøksadresse: Follo politikammer, Vestveien 16, Ski Telefon: E-post:

3 Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt

4 1 Om Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak for Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Follo barnevernvakt gikk over fra en bakvakts-ordning til sin nåværende organisering i september 2007, og flyttet da inn i lokaler i politihuset i Ski. En anbefaling om utvidelse av Follo barnevernvakt ble vedtatt av Representantskapet i september Bakgrunnen var at åpningstidene i vakten ikke dekket det faktiske behovet for akuttberedskap i Follo. Representantskapets anbefaling måtte videre vedtas i den enkelte kommune. Vedtak om utvidelse ble fattet i siste kommune april I løpet av 2013 fikk barnevernvakten leder i full stilling, åpningstidene ble endret ved at vakten åpnet kl. 15 på hverdager og man startet bakvaktsordning på natt i ukedagene. Follo fikk med dette full vaktdekning. Beredskapen dekker et befolkningsgrunnlag på innbyggere pr Formålet med barnevernvakten er å ivareta barnevernsoppgaver av akutt karakter på de tider av døgnet hvor kommunenes barnevern er stengt. Barnevernvakten skal yte rask bistand til barn og ungdom i alderen 0-18 år og deres familier som har behov for hjelp. Åpningstider i vakten er: Ukedager: Åpen vakt mandag til torsdag kl Bakvakt fra kl Helg: Åpen vakt fredag kl Bakvakt fra fredag kl. 23 mandag kl. 08. Helligdager: Bemannet hele døgnet med tilstedevakt og bakvakt. Vakten er fast bemannet med to ansatte pr. vakt og disponerer lokaler ved Follo politistasjon. Ved helg og høytid bemannes vakten med to ansatte som har tilstedevakt og bakvakt. Barnevernvakten skal ha et utstrakt samarbeid med politiet ved Follo politistasjon samt være tilgjengelig for andre samarbeidspartnere og publikum. Barnevernvakten har 5,3 årsverk fordelt på 8 faste stillinger i ulike prosentvise størrelser. I tillegg har vi 8 vikarer. Ski kommune er vertskommune for virksomheten og er virksomhetens rettssubjekt utad, samt i forhold til virksomhetens ansatte. Follo barnevernvakt administreres ved daglig leder. Det er utarbeidet vedtekter for virksomheten, hjemlet i kommuneloven 27. Virksomheten har eget budsjett og regnskap. Follo barnevernvakt har følgende verdier og visjon: Verdier: Trygg - Tydelig - Tilgjengelig -Respekt - til barnets beste Visjon: Follo barnevernvakt er barnets trygghet når andre er stengt. Vi er tilgjengelige med kvalifisert personale for barn og familier i akutte situasjoner

5 2 Oppgaver Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens åpningstid. Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet jobber med. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag. I tillegg er barnevernvakten tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd og veiledning i forhold til barn og unge og deres situasjon. Type saker: Vold i nære relasjoner Rusproblematikk Omsorgssvikt Mobbing og vold Samværsproblematikk Familiekonflikter Atferdsvansker Seksuelle overgrep Kriminalitet Andre akutte kriser Tiltak: Råd og veiledning til barn, foreldre og andre involverte parter Hjemmebesøk og konfliktløsning Utrykning sammen med politiet i akutte krisesituasjoner Tilsyns/kontrollbesøk Bistå ungdom ved politiavhør Psykologisk førstehjelp til barn i krisesituasjoner Akuttplasseringer Arbeid med familier i akutte kriser Barnevernvakten jobber tett med barn og deres foresatte når det oppstår akutte situasjoner i familien. Det er viktig å snakke med de berørte personer og få tilstrekkelig informasjon om deres situasjon og mulige løsninger før det besluttes eventuelle tiltak. I situasjoner der barn er i fare for å bli vesentlig skadelidende i hjemmet, vil det noen ganger være nødvendig og plassere barnet midlertidig ut av hjemmet uten foresattes samtykke, etter Lov om barneverntjenester 4-6 annet ledd. På samme måte vil barn som har alvorlige atferdsproblemer og har behov for midlertidig plassering på institusjon etter Lov om barneverntjenester 4-25 jf. 4-24, kunne flyttes ut av hjemmet uten foresattes eller ungdommens samtykke. Det er påtalemyndigheten ved politiadvokaten som tar disse beslutningene i samarbeid med barnevernvakten. Barnevernvakten skal vurdere hva som er til barnets beste, med vekt på stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. I mange situasjoner er fokuset å løse konflikter i hjemmet og bidra til midlertidige løsninger så familien fortsatt kan bo sammen. Andre ganger vurderer vi midlertidig plassering av barnet med samtykke fra barn og foreldre etter Lov om barneverntjenester 4-6 første ledd. Vi må ta hensyn til om alternativ plasseringssted gir barnet mulighet for å opprettholde kontakt med familie, skole, fritidsaktiviteter og venner. Barnevernvakten har fokus på systemisk tenkning og samhandling med barn og deres foresatte, og vil høre barnet og legge vekt på deres mening ut fra alder og modenhet

6 Samarbeid med politi Barnevernvakten har kontinuerlig kontakt med vaktleder ved operasjonssentralen og de patruljer som arbeider ute. Det er utformet en samarbeidsavtale mellom politiet og Follo barnevernvakt, og det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter. Samlokaliseringen med politiet bidrar til å fremme samarbeidet mellom politiet, barnevernvakten og kommunenes barneverntjenester. Samarbeid med barneverntjenestene Barnevernvakten kontakter og sender rapporter til barneverntjenesten når saker er av en slik karakter at de krever videre oppfølging. Rapporter sendes også som informasjon til barneverntjenestene. Leder for barnevernvakten deltar i samarbeidsmøter med barnevernslederne fra de enkelte kommune. Barnevernvakt søker å samarbeide med kommunene om akuttarbeid og kontrollbesøk i størst mulig grad, ut fra kapasitet. Samarbeid med andre barnevernvakter Barnevernvakten samarbeider med andre barnevernvakter i enkeltsaker som kan omhandle plasseringer av ungdom fra andre regioner eller ungdom som er meldt savnet med mer. Det er et organisert ledernettverk for landets største barnevernvakter som møtes to til tre ganger i året for å utveksle erfaringer og for å samarbeide rundt faglige utfordringer. Barnevernvaktene arrangerer en felles landskonferanse med politi en gang i året. I 2014 ble denne arrangert i Sandnes. Follo var vertskap for landskonferansen i Samarbeid med legevakt og psykiatri Ved behov for akutt legetilsyn forholder Follo barnevernvakt seg til Follo og Moss legevakt. Vi bringer barn, unge eller foreldre dit for legesjekk på egen hånd eller i samarbeid med politi. Dette gjelder undersøkelser eller behandling som må gjøres omgående i forbindelse med skader, rus, ved vurdering av psykisk helsetilstand og før evt. plassering i institusjon. Hvis legevakt vurderer at en innleggelse er påkrevd henvises ungdommen videre til Ahus. Follo barnevernvakt har ved flere anledninger opplevd at psykisk syke ungdommer har blitt avvis ved Ahus når legevakten har henvendt seg dit. I slike tilfeller har vi måttet plassere barnet/ungdommen ved en barneverninstitusjon eller tilbake til hjemmet, til tross for at det vurderes som nødvendig at barnet får helsehjelp. Samarbeid med andre Barnevernvakten samarbeider med utekontakter, Bufetat, ungdomsklubber, legevakt, psykiatritjenesten og vektere. Det vurderes som hensiktsmessig å ha god kontakt med de som har kontakt med barn og ungdom på kveldstid og i helger. Andre aktiviteter De ansatte søker å holde seg faglig oppdatert ved deltakelse på ulike kurs og fagutviklingstiltak. Barnevernvakten tar i mot studenter både fra politi- og helse og sosialfaglig utdanninger. Alarmtelefonen nasjonal hjelpetelefon for barn og unge Follo barnevernvakt er et av i alt 15 svarsteder for Alarmtelefonen I barnevernvaktenes åpningstid er vi svartsted for telefoner til da telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til vår vakttelefon. Alarmtelefonen for barn og unge ble - 3-3

7 opprettet sommeren Barnevernvakten i Kristiansand drifter tjenesten på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet. Alarmtelefonen er forankret i regjeringens handlingsplan Mot vold i nære relasjoner vendepunkt Det er gratis å benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge. Barnevernvakten i Follo mottar kvartalsvis oversikt over antall henvendelser til Alarmtelefonen fra våre kommuner. I 2014 var det registrert 75 henvendelser fra Follo. 3 Organisering Organisasjonskart for Follo barnevernvakt: Representantskapet: Øverste organ for Follo Barnevernvakt er representantskapet. Representantskapets myndighet er hjemlet i vedtektene for Follo barnevernvakt. Ordføreren i den enkelte deltaker-kommune er kommunens representant i representantskapet. For inneværende periode er følgende representanter valgt: Enebakk Ordfører Tonje A. Olsen Frogn Ordfører Thore Vestby Nesodden Ordfører Nina Sandberg Oppegård Ordfører Ildri Eidem Løvaas Ski Ordfører Anne Kristine Linnestad Vestby Ordfører John A. Ødbehr Ås Ordfører Johan Alnes Representantskapets leder: Nina Sandberg Nestleder: Thore Vestby Styret Styret består av en representant for hver av de deltakende kommuner samt en representant for de ansatte, samtlige med personlig vararepresentant. Syv av styrets medlemmer, - 4-4

8 herunder styrets leder og dets nestleder velges av representantskapet. En representant til styret velges blant de ansatte. Oppgaven ivaretas av Anne Grøndahl. Styrets sammensetning inneværende periode: Enebakk Kjell Reidar Carlsen Hovde Vara: Øystein Slette Frogn Anne Irene Bollestad Vara: Olav Neander Nesodden Yvonne Schilling Vara: Jørgen Lorentzen Oppegård Trond Therkelsen Vara: Shazia Munir Ski Wencke Wiik Vara: Bård Hogstad Vestby Benedikte Selsing Vara: Karen Tanum Ås Olav Holstad Vara: Marit R. Leinhardt Ansattrepresentant Anne Grøndahl Leder: Benedikte Selsing Nestleder: Daglig leder og fagkonsulenter Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Konsulentene skal ha grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarende. Relevant videreutdanning er ønskelig. Det kreves bred erfaring fra barnevernsarbeid og kjennskap til psykologisk førstehjelp til barn er en forutsetning. 4 Statistikk 2014 Fagsystemet vi bruker er Vaktdata. Erfaringen med systemet er at det er mangelfullt. Denne erfaringen deles med samtlige barnevernvakter som bruker systemet. Systemleverandør Visma har startet utviklingen av et nytt system som sannsynligvis blir klart høsten Statistikk for 2014 vises i det følgende: Henvendelser: I perioden mottok Follo barnevernvakt 1189 henvendelser som omfatter 506 barn og unge. 737 rapporter ble i etterkant sendt ut til de respektive barneverntjenestene. Henvendelsene har berørt barn i alderen 1 år til 18 år. Hovedvekten er barn under 10 år. Antall gutter er noe høyere enn antall jenter. Antall henvendelser inkluderer også barnevernvaktens oppfølging av hvert barn. Sammenlignet med tall fra 2006, som var siste hele driftsår med kun bakvakt i helgene, vises en kraftig oppgang etter at vaktordningen ble utvidet med faste kveldsvakter på hverdagene og flyttet til politihuset. Sammenlignet med 2012, som var siste hele driftsår før man utvidet åpningstider så ser man en kraftig økning i antall henvendelser: - 5-5

9 Henvendelser Antall barn Rapporter Henvendelser Antall barn Rapporter Antall henvendelser inkluderer alle aktiviteter barnevernvakten har utført rundt hvert enkelt barn. Både antall henvendelser og antall barn barnevernvakten har vært i kontakt med, har vist seg nokså stabilt de siste årene. Men fra 2013 har det vært en kraftig økning. Årsaken til økningen bør ses i sammen heng med at Follo barnevernvakt har fra 2013 gradvis utvidet åpningstidene og dermed er mer tilgjengelig for publikum og politi. Økt fokus i samfunnet generelt på vold i nære relasjoner og omsorgssvikt kan gjøre at flere tar kontakt for å få hjelp i akutte situasjoner. Videre kan synliggjøring av virksomheten i media ha betydning for antall henvendelser

10 Geografisk fordeling: Henvendelser per kommune varierer noe fra år til år Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Andre Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Andre Variasjonene fra år til år for de ulike kommunene ser vi har sammenheng med at kommunene noen år har et høyt antall saker av akutt karakter hvor barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. Videre viser tallene at barnevernvakten utfører mange tilsyns/kontrolloppdrag for de ulike barneverntjenestene. Tallene kan også gjenspeile belastningen av alvorlige saker som den enkelte kommune har. Akuttplasseringer Antall midlertidige plasseringer utenfor hjemmet i en akuttsituasjon, foretatt av Follo barnevernvakt i 2014: - 7-7

11 ledd ledd totalt ledd ledd Totalt Det ble foretatt 28 akuttplasseringer i Etter Lov om barneverntjenester 4-25 jf. 4-24, ble 10 ungdommer ble plassert i akuttinstitusjon etter vedtak av politijuristen. Akuttplasseringene av ungdom omhandler i hovedsak rus og atferd. En annen årsak til plassering har vært at barnet/ungdommen unndrar seg nødvendig omsorg. Etter Lov om barneverntjenester 4-6 første ledd, ble 11 barn ble plassert med foreldrenes samtykke hos familie/nettverk eller i institusjon/beredskapshjem. Nettverksplasseringer ble gjort i forbindelse med familiekonflikter og i saker hvor foreldrene var ute av stand til å ivareta sine barn, grunnet at de var i psykisk ubalanse og/eller ruset. Etter Lov om barneverntjenester 4-6 annet ledd, ble 7 barn/ungdom plassert i omsorgsinstitusjon eller beredskapshjem uten foreldrenes samtykke. Dette fordi de har vært i en akuttsituasjon hvor deres liv og helse har vært utsatt. Det totale antall midlertidige plasseringer i akuttsituasjoner, foretatt av barnevernvakten i 2014, er det samme som i I oversikten er det ikke tatt med private plasseringer av barn ordnet av familien selv

12 Barnevernvakten har som mål å unngå plassering av barn og unge utenfor hjemmet der det er mulig å finne andre løsninger som ivaretar barnets omsorgsbehov i en akuttsituasjon. I samarbeid med foreldre/foresatte, nettverk, kommunene og Bufetat, strekker barnevernvakten seg langt for å løse de akutte situasjonene på en faglig god måte for barna uten å plassere barna ut av hjemmet. Det legges og vekt på at plasseringsstedet er nær hjemmet. Dette er tid og ressurskrevende, men faglig godt barnevernarbeid. Barn fordelt på sakskategorier: Kategorier Rus barn og unge Rus foreldre Kriminalitet barn/unge Kriminalitet foreldre Samværskonflikt Mistanke om seksuelle overgrep Bekymring barns omsorgssituasjon Vold i nære relasjoner Psykiatri foreldre Adferd barn/ungdom Psykiatri barn/unge Konflikt barn/unge Krisehåndtering Denne statistikken ble hentet ut første gang i 2012 og viser antall barn fordelt på ulike kategorier. I 2014 ser vi en fortsatt økning i de flest kategorier. De fire største kategoriene er Vold i nære relasjoner, Bekymring for barns omsorgssituasjon, Rus foreldre og Adferd barn/unge. Henvendelser i disse fire kategoriene er der vi ser størst økning

13 I kategorien Vold i nære relasjoner ser vi en kraftig økning fra i fjor. Det er i denne kategorien vi har hatt flest henvendelser i Mange familiekonflikter og familievoldssaker har sin årsak i sammensatte problemer hos foreldrene. Barna kan være vitne til vold eller være utsatt for vold. Bekymring for barns omsorgssituasjon er en generell kategori hvor det er knyttet bekymring til om barna blir ivaretatt på en god nok måte. Også her har vi en økning fra fjoråret. Saker som omhandler rus hos foreldre har økt i løpet av Denne kategorien viser at det avdekkes at Follo barnevernvakt kommer i kontakt med stadig flere barn som blir utsatt for skadelig rusbruk hos omsorgspersoner. I sakskategorien Samværskonflikter finner vi henvendelser som omhandler konflikter mellom foreldre etter samlivsbrudd og der barna blir part i konflikten. Disse barnas omsorgsituasjon kan bli sterkt preget av et høyt konfliktnivå hos ellers godt fungerende omsorgspersoner. Adferd barn/unge er en annen kategori som vi ser en stadig økning. I denne kategorien finner vi ungdom med atferdsvansker. 5 Økonomi Regnskapet for Follo barnevernvakt føres av Ski kommune. Budsjettet for Follo barnevernvakt utarbeides i forhold til kommunestyrenes vedtak. Barnevernvakten baserer mye av sin åpningstid på bakvakter. Det vil derfor være forbundet en del usikkerhet ved budsjettering, avhengig av hvor mange henvendelser/utrykninger det blir hvert år. Dette er spesielt usikkert i forbindelse med at barnevernvakten har utvidet åpningstiden de siste to årene. Frem til nå har vi sett at overtidskostnadene har økt i takt med et økt antall henvendelser. 50 % av kostnadene av barnevernvakten blir fordelt etter kommunenes innbyggertall og 50 % etter aktivitet/medgått ressursbruk per deltakerkommuner. I regnskap for 2014 fremgår det at resultatet er et overskudd på kr Driftsutgifter Fratrekk inntekter Netto Betaling fra kommuner For mye innbetalt fra kommuner 6 Aktuelle hendelser i 2014: 2014 har vært et hektisk år med en kraftig økning i antall henvendelser til Follo barnevernvakt. Det er det året vi har hatt flest henvendelser siden barnevernvakten ble startet. I snitt hadde et snitt på 3,3 saker pr dag i Fra januar 2014 ble det innført tilstedevakt i helger, på fredager fra kl I forbindelse med stadig utvidede åpningstider har det vært utfordringer knyttet til varighet av vakter. Dette har sin bakgrunn i at driften fortsatt i stor grad er basert på bakvakter. Vi har lykkes med å få til lovlig turnus som de ansatte er tilfreds med

14 Personalgruppen har gjennom året vært stabil. Av totalt 16 barnevernkonsulenter er 14 kvinner og 2 menn. Oppstart av gruppeveiledning av personalgruppen m ekstern veileder Interne kurs/opplæring i løpet av 2014: - Gjennomgang av akutthjemlene i barnevernloven med advokat - Kurs i bruk av samband - Sikkerhetskurs i politiets treningsleilighet med teori, frigjøringsteknikker samt øvelse på rutiner ved hjemmebesøk - Kurs i stressmestring og mindfulness for alle ansatte Faste ansatte deltok på landskonferanse for barnevernvakter og politi i Sandnes i september. To ansatte har deltatt på ny videreutdanning ved Universitetet i Agder: Mestring av akutte kriser i arbeid med barn, unge og familier Vært i møter med systemleverandør Visma for å delta i utvikling av nytt fagsystem. Deltakelse på relevante kurs hos Fylkesmannen Leder deltatt på møter i ledernettverket for barnevernvakter. Hatt store utfordringer knyttet til det nye telefonsystemet mobilt bedriftsnett. Revidering av maler i Vaktdata og ellers. Oppdatering av IT: Innkjøp av PCer og telefoner Lokaler ved Follo politikammer: har byttet kontor en gang i løpet av året. Venter på avklaring av et ekstra kontor på dagtid. 7 Fokusområder videre: Gjennomføre siste del av utvidelsen vil være hovedfokus i Vi skal fortsette å gi akutt-tjenester innenfor de rammene vi har til rådighet, med fortsatt ønske om reduksjon i overtidsbruk, og med fokus på de ansattes behov for en god arbeidssituasjon. Fremover i 2015 og videre vil det være fokus på: HMS for ansatte Fortsette faglig gruppeveiledning Felles fagutvikling Tilrettelegge for videreutdanning Kvalitetssikring av tjenesten Ta avgrensede tilsyns/kontrolloppdrag for barneverntjenestene. Disse skal fortrinnsvis gjennomføres i akutte saker i avgrensede perioder på aktive vakter. Fortsette arbeidet med skriftlige rutiner for virksomheten Fortsatt fokus på registrering av alle henvendelser Implementere nytt fagsystem fra Visma som skal erstatte Vaktdata. Lage barnerom i hensiktsmessige lokaler ved Follo politikammer

15 Vedlegg: Lov om barneverntjenester 4-6, 4-24 og Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker - ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, - ved vedvarende misbruk av rusmidler eller - på annen måte kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker. Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en behandlings- eller opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle forlenges med opptil tolv nye måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder. Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak etter første og annet ledd gjennomføres slik som fylkesnemnda har bestemt, selv om vedkommende fyller 18 år i løpet av plasseringstiden. Et vedtak etter første og annet ledd kan bare treffes dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med plasseringen. 0 Endret ved lover 7 mai 1993 nr. 44, 11 juni 1993 nr Framgangsmåten ved vedtak etter Før det blir gjort et vedtak etter 4-24 første og annet ledd, skal barneverntjenesten vurdere om det i stedet bør settes i verk hjelpetiltak etter 4-4. Barneverntjenesten skal

16 også planlegge og sette i verk de hjelpetiltak som er nødvendige som oppfølging av institusjonsoppholdet. Et vedtak etter 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av påtalemyndigheten. 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. Plasseringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden som gjelder for vedtak etter 4-24 første og annet ledd. Barneverntjenesten kan la være å sette vedtaket i verk om forholdene tilsier det. Fylkesnemnda skal varsles om dette. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort

17

18 Barnevernvakten - Oppgjør 2014 Oppdatert per Moss 1 Sarpsborg Driftsutgifter Fredrikstad Fratrekk inntekter Oslo Netto Andre Betaling fra kommuner Sum andre For mye innbetalt fra kommuner Sum total saker 1143 Totalt antall saker: herav 1052 på delakerkommunene Total utgift til fordeling Utgifter minus refusjoner fra kommuner - se arkfane 2 Budsjettkontroll 2014 Saker fordelt på den enkelte kommune: For mye/ for Deltakerkommuner Antall saker 2013 Antall innbyggere Bruk fordeles Innbbyggere fordeles Sum Har betalt 2014 lite betalt 2014 Enebakk For lite betalt Frogn For mye betalt Nesodden For lite betalt Oppegård For mye betalt Ski For mye betalt Vestby For mye betalt Ås For mye betalt Sum deltakerkommuner For mye/ for Deltakerkommuner lite betalt 2014 Enebakk For lite betalt Frogn For mye betalt Nesodden For lite betalt Oppegård For mye betalt Ski For mye betalt Vestby For mye betalt Ås For mye betalt Sum

REVISJONSRAPPORT. Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak.

REVISJONSRAPPORT. Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak. REVISJONSRAPPORT Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak Lebesby kommune August 2009 Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02 forvaltningsrevisjon@ffk.no

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS

Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS På vegne av representantskapsleder Thore Vestby innkalles det til representantskapsmøte i Follo legevakt IKs Sted : Ski rådhus,formannskapssalen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift.

Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift. BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 212 Barnevernvakten v/ Romerike politidistrikt eies og drives av Lørenskog kommune og er underlagt Enhet for oppvekst og utdanning med barnevernsjef som

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder Kontrollutvalgan IS Vår dato: 16.11. 2009 Vår saksbehandler: Mietinen Sissel tlf. 78 96 24 01 sissel.mietinen(dffk.no GAMV1K rl! KOMMUNE S! W Gamvik kommune v/rådmann Svein Tønnessen Postboks 174 9770

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016 Barnevernplan Ringsaker kommune 2012 Periode 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mandat... 3 3 Plangruppa... 3 4 Plangruppas arbeid... 4 5 Sentrale dokumenter... 4 6 Mål for planen... 5 7 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste AUD ØRNES WE WILL RAPPORT 2014 Tittel: Forfatter: Dato: Bilder: Prosjekt: Prosjektleder: Oppdragsgiver: Rapport Eier: Aud Ørnes 24.01.14 Fra hjemmesiden

Detaljer

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret.

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret. TAKK Krisesenteret i Trondheim ønsker å takke alle som har bidratt til at vi har klart å drive et godt krisesenter også i 2010. Det er et omfattende arbeid og engasjement som er lagt ned for å opprettholde

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer