DREAM. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet Om implementering av resultater fra prosjekter Skap gode dager, Drammen, 2. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DREAM. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet Om implementering av resultater fra prosjekter Skap gode dager, Drammen, 2. juni 2014"

Transkript

1 DREAM Vitensenteret helse & teknologi implementering av Lean i helse-, sosial- og omsorgstjenestene et samarbeid mellom Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet Om implementering av resultater fra prosjekter Skap gode dager, Drammen, 2. juni 2014 Tom Eide, Professor, Dr.philos., Vitensenteret helse og teknologi Fakultet for helsevitenskap, HBV 1

2 Disposisjon Bakgrunn for prosjektet (nasjonalt, lokalt) Hva er lean? Dream = Lean & etikk: Hva er Lean? Hvorfor Lean i helse og omsorg? Implementering: kultur- og perspektivendring; naturlig motstand Hva har prosjektet konkret gått ut på; Hvordan har vi arbeidet?

3 Bakgrunn Helsetjenestene står overfor store utfordringer, særlig knyttet til en aldrende befolkning hjemmetjenester, sykehjem, rusomsorg, psykisk helse, etc. Internasjonalt: En bekymring for hvordan imøtekomme fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester I Norge: det samme... Helsetilsynet har dokumentert hyppig/alvorlig svikt Verdighetsgarantien er innført Samhandlingsreformen er iverksatt: Pasienten skal få rett behandling på rett sted til rett tid Helseministeren ønsker et pasient- ikke system-orientert helsevesen Kommunene: behov for omstilling til nye ansvars- og samhandlingsoppgaver + kompetanseheving Det blåser en Lean-vind over landet... HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 3

4 SELISE-prosjektet Vitensenteret helse og teknologi, FHV, HBV Bakgrunn: behov for omstillinger i offentlig sektor generelt og helse- og omsorgssektoren spesielt Innovasjonsprosjektet SELISE (Systems Engineering, LEAN, Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap) fikk støtte fra Norgesuniversitetet: Brukerorientert helseinnovasjon og sosialt entreprenørskap gjennom SELISE ( ) En tverrfaglig prosjektgruppe (helsefag, teknologi og økonomi) har bl.a. utviklet et Lean-konsept for helse- og omsorgstjenestene (studieemne + organisasjonsprosess) I nært samarbeid med Skap gode dager (v/ Lisbeth Bakken) ble konseptet utviklet og implementert som DREAM etikk, arbeidsflyt og medarbeiderskap HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 4

5 Hva er Lean? Lean kommer fra japansk bilindustri (Toyota) Lean betyr slank, og forbindes ofte med effektiv produksjon og rasjonalisering i organisasjoner Det finnes ingen klar og entydig definisjon på hva Lean er, bortsett fra at enkelt prinsipper går igjen Fokus i Lean er optimalisering av kundeverdi Lean-prinsipper og metoder anvendes i dag på en rekke områder, fra industri og næringsliv til helse Innen helse er Lean særlig anvendt på sykehus Ingen forskning om Lean i kommunehelsetjenesten Lean betraktes ofte som enten verktøy/metoder eller som tenkesett/filosofi

6 Lean som tenkesett Hovedtanken i lean er å se all aktivitet i organisasjonen i lys av en overordnet visjon om å skape maksimal verdi for brukeren Et mål for en enhver lean-organisasjon er å utvikle seg fra en nå-situasjon, hvor samspillet ikke er optimalt med tanke på å skape verdi for brukeren til en fremtid hvor aktiviteter som ikke skaper verdi for brukeren (waste) er fjernet, og alle spiller sammen og mot samme mål, nemlig å skape verdi for brukeren

7 Hvor trykker skoen nå? Undersøke nå-situasjonen - VSM HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 7

8 Hva er vår visjon? Hva er vårt potensiale? Hvor vil vi? HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 8

9 Hvordan skape en felles visjon? Møteplasser på tvers av alle enheter: 7 samlinger - forelesninger om Lean og etikk/lesning av bøker og artikler - gruppearbeider: verdistrømkartlegging, prosjektutvikling - visualisering: skrive på vegg-ark - plenumsamtaler på tvers, med ikke-normativ prosessledelse - ekskursjon til to Lean-virksomheter (helse + industri) Refleksjonsoppgaver, dels i grupper, dels individuelt - mitt grunnprosjekt/min kongstanke - hvor trykker skoen i min del av virksomheten når det gjelder etikk, kvalitet og særlig verdi for bruker? Lean-prosjekt, selvvalgt, men rettet mot brukerverdi - man valgte selv (pr enhet) hva og hvordan - man utarbeidet det dels i grupper, med noe veiledning - man valgte også selv presentasjonsform i plenum + oppgave HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 9

10 Lean-prinsipper Jidoka: Skape et felles tenkesett, en idé om en retning, en visjon av et mål Optimalisere kundeverdi (customer value) = forstå hva som har verdi for kunden, og levere dette JIT - Just-in-time: levere når behovet er der, ikke når det passer virksomheten Eliminere sløsing (waste) = fjerne alt som ikke bidrar til å skape kundeverdi Skape kontinuerlig flyt i produksjonen (flow) fra et kundeperspektiv: flyteffektivitet vs. ressurseffektivitet Flyten skal drives av etterspørsel, ikke ved å dytte på (pull vs. push) HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 10

11 Hvorfor er Lean så tiltrekkende? Lean har hatt stor suksess i industrien I næringslivet er det å kutte unødige kostnader en forutsetning for å overleve i hard konkurranse Også helse- og omsorgssektoren står overfor store økonomiske utfordringer i tiden som kommer Både staten og kommuneledere har et sterkt behov for å kutte kostnader Mange ledere har stor tro på Lean som metode til rasjonalisering av virksomheten Medarbeidere i mange virksomheter er tilsvarende skeptiske, til dels svært negative: ledelsen vil kutte kostnader, og det vil gå ut over både oss & kvaliteten HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 11

12 Lean mulige bremse/motstandsfaktorer Språk fra industri og næringsliv kundeverdi ( Er pasienten blitt kunde nå? ) verktøy (tools) ( Vi behandler mennesker, vi skrur ikke på maskiner! ) flytenhet (flow unit) = enheten som skal flyte gjennom virksomheten (som bilen gjennom fabrikken) ( helsetjenester er ikke et samlebånd! ) Anvendes som rasjonaliseringsverktøy ofte implementeres Lean for å kutte kostnader; engstelse for nedskjæringer ( Skal vi løpe fortere nå? ) frykt for stoppeklokkeledelse og detaljkontroll management by stress (NTL, UiO) HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 12

13 Drammen kommune HSO satser på økt brukerfokus i tjenestekjeden (DREAM Drammen, etikk, arbeidsflyt og medarbeiderskap). samarbeid med Høgskolen i Buskerud/Vestfold nytt utdanningstilbud i LEAN-metodikk. 34 ledere, rådgivere og fagpersoner deltar hensikten er å øke kompetansen på tjenesteutvikling med sterk brukermedvirkning og mer effektiv samhandling HSO-satsingen på LEAN-metodikk vil ta form og implementeres i løpet av 2014 Det er valgt å kalle satsingen i HSO for DREAM DREAM står for Etikk Arbeidsflyt Medarbeiderskap i DRammen kommune DREAM er et system for kontinuerlig forbedringsarbeid HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 13

14 Hvem er med? Alle er med 2-3 ledere/ressurspersoner fra hver av de 18 enhetene, inkl. direktørens stab; Skap gode dager (utviklingsenhet), tildelingskontoret, nav, rus, psykisk helse, helsetjenesten, Drammen helsehus, 8 HSOdistrikter (hjemmetjeneste/sykehjem), 2 tilrettelagte tjenester. HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 14

15 Lean og verdier (Poksinska 2010) I Lean helse fokuseres gjerne tre hovedoppgaver: å definere verdier fra et pasientperspektiv å kartlegge verdistrømmer, og å eliminere ekstraarbeid (waste) for å skape flyt Å skape flyt er den største utfordringen Medarbeidere trenger bedre prosessforståelse og evne til å identifisere sløsing og flaskehalser Dette er viktig, for når helsearbeidere møter et problem eller brudd på rutiner løser de problemet der og da uten å gjøre noe med årsaken til det Helsearbeidere er fokusert på å få jobben gjort, mens årsaken til problemet ofte ikke blir undersøkt Hvordan stimulere prosessforståelse i praksis?

16 Lean som metode Lean på helseområdet brukes vanligvis som en metode for prosess- og kvalitetsforbedring En oversikt over forskningen om Lean - helse viser at tre hovedområder fokuseres: å definere verdier fra et pasientperspektiv å kartlegge verdistrømmer, og å eliminere sløsing og ekstraarbeid (waste) i et forsøk på å skape kontinuerlig flyt Verdistrømkartlegging (value stream mapping, VSM) er den oftest brukte Lean-metoden i helse (Poksinska 2010)

17 Verdi og verdistrøm (en fortolkning: fra industri til helse) Begrepet verdi i primærhelsetjenesten betegner den tjenesten og informasjonen som pasienten ønsker og har behov på et gitt tidspunkt Begrepet tjeneste omfatter her alle helse-, sosial- og omsorgstjenester og medvirkning i utforming av disse En verdistrøm er den veien tjenesten og informasjonen følger fra behovet har er oppstått/registrert til tjenesten og informasjonen gjennom aktiviteter og prosesser er mottatt av brukeren/pasienten Verdistrømmen er ikke avsluttet før pasienten/ brukeren kan bekrefte å ha mottatt tjenesten og informasjonen

18 Hva er en verdistrømprosess? En serie aktiviteter mellom et start- og et sluttpunkt; en kunst å avgrense En prosess har et formål, en hensikt (direkte eller indirekte å skape verdi for bruker) Når samme prosess kartlegges av ulike parter, vil beskrivelsen ofte bli forskjellig brukerbehovet skal stå i sentrum; ikke mitt behov for å få det lettere, enklere, mer effektivt..

19 Verdistrømkartlegging (fortolkning fra industri til helse) Verdistrømkartlegging er en metode for å analysere flyten av tjenester og informasjon som er nødvendig for at pasienten skal få rett behandling på rett sted til rett tid (jf Samhandlingsreformen) Formålet med å kartlegge verdistrømmer er å utarbeide en strategi for forbedring og utvikling, det være seg på områder som kommunikasjon, brukermedvirkning, samhandling, organisering, organisasjonskultur, kompetanse, og/eller andre.

20 Flyt i helsesektoren (Poksinska 2010) Kontinuerlig flyt impliserer økt samarbeid og nedbrytning av barrierer mellom ulike enheter Å forbedre funksjonen på ett enkelt område er utilstrekkelig Det er nødvendig å integrere enkeltprosessene som tilhører de forskjellige enhetene i én verdistrøm (value flow) for å forbedre helheten og kontinuiteten i pasientomsorg (patient care) Hvordan få dette til i praksis økt samarbeid, nedbryting av barrierer mellom enheter og styrket kontinuitet i pasientomsorgen?

21 Fem lean-prinsipper i helse Forstå hva har verdi for pasienten/brukeren, og legge dette til grunn Identifiser aktiviteter som skaper verdi, og fjern unødvendige aktiviteter og sløsing av ressurser Sørg for kontinuerlig flyt i tjenestene, slik at pasienten slipper å vente og å ha mange å forholde seg til La pasientens behov styrer tilbudet, slik at flyten blir etterspørselsbasert (pull, ikke push); spør pasienten hva hun/han ønsker/synes er verdifullt Streb etter perfekte prosesser. Sørg for at alle ledd i kjeden av verdiskapende handlinger blir forbedret, ikke bare deler av den. (Womack, James & Jones, 2007)

22 Verdistrømanalyse å lære å se Brukerbehovet skal alltid stå i sentrum Man må trene på å se verdistrømmen Fem spørsmål i analyse av verdistrøm Verdi skaper den mer/nytteverdi for brukeren? Dugelig kan det utføres med god kvalitet hver gang Tilgjengelig kan det gjøres når brukere trenger det? Tilstrekkelig kan det gis i riktig mengde? Fleksibel kan det gjøres endringer hvis det trengs? (etter Wig 2012) 22

23 HAND LINGS PLAN Veien gjennom en verdistrømkartlegging Lag handlingsplan ( Kaizen plan ) Tegn fremtidig verdistrømkart Fjern svinn ( waste ) Beskriv status Hvilke rutiner kan vi droppe, ( current state ) og hva kan vi Lytt til Hva skaper verdi, organisere pasienten og hva ikke? bedre, hvor kan ( customer voice ) Dobbeltarbeid? vi heve Hvorfor, hvorfor, Hva er viktigst kvaliteten? hvorfor? for brukeren? ( future state ) Hvordan skape maksimal verdi for brukeren (rett tjeneste på rett sted til rett tid)? Kaizen (japansk) = varig forandring til det bedre, dvs. å gjøre små og store forbedringer i det daglige, i slekt med begrepet kollektiv mindfulness. (Weick, Obstfeld & Sutcliffe, 1999).

24 Grunnleggende antagelser Prinsipper i prosessen Den som har skoen på, vet best hvor den trykker (jf Karl Weick: organizational mindfulness) (etisk refleksjon) Dream innebærer endringsledelse, ikke noe man kan lese seg til/lære på kurs, det er noe man må gjøre (prosjekt) Selvbestemmelse er alltid en god ting: Lean står på dagsorden, hvordan kan du tenke deg å gå frem? (prosjekt) Kunnskap om hverandres virksomheter, kompetanse, brukere og utfordringer bygger ned barrierer (samlinger) Gode forbilder kan være til god hjelp (bedriftsbesøk) Praktiske metoder gjør det mulig å analysere i dybden, sammen med de som har skoen på, finne grunnene til dårlig vaner, rot-årsaker HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 24

25 Eksempel på refleksjonsoppgave: Hvor trykker skoen? Hvor trykker skoen i din virksomhet, slik du oppfatter det? Hva er den største utfordringen dere har? Hva synes du er (hoved)problemet der du er, det som det absolutt bør tas tak i og gjøres noe med? Diskuter og skriv: Det viktigste problemet vi har er... Svarene ble diskutert og skrevet opp på vegg-ark

26 Eksempel på refleksjonsoppgave: Hva er vår visjon? Hva er den overordnede visjonen for arbeidet? Hva er den bærende ideen for virksomheten? Hva er den samlende tanken, det ønskemålet man ønsker å strekke seg mot? Diskuter og skriv ned: Vår visjon er... Svarene ble diskutert og skrevet opp på vegg-ark

27 Lean og motivasjon (hvordan kan Lean-arbeid stimulere motivasjon?) Hva skjer med motivasjonen til medarbeidere hvis vi som ledere bare bestemmer oss for et prosjekt og setter i gang? Hva gir indre motivasjon? Tilknytning å delta, være med i et sosialt fellesskap, bli sett og anerkjent (jf coachende lederskap) Mestring og kompetanse, å være rimelig trygg på å få det til, men også gjerne litt utfordring Selvbestemmelse og kontroll, å ha en følelse av å kunne velge, delta i beslutning, påvirke hvordan oppgaver skal gjennomføres Deci & Ryan (2008), Ryan & Deci (2000)

28 Visuell styring

29 Eksamen en del av refleksjonen Siste samling: presentasjon av prosjektene i plenum Formål: å stimulere hele gruppen til felles refleksjon over hvordan realisere økt verdi for brukerne Form: 10 minutter i den form man måtte ønske, f eks akademisk presentere prosjektet, prosessen og funnene, og diskutere resultatene kunstnerisk fremføre noe ved prosjektet i en dramatisk, musikalsk eller på annen måte slik at det stimulerer refleksjon Etterfølgende refleksjon i plenum og ferdigstilling av rapport i løpet av to uker HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 29

30 Eksempler på prosjekter (mange med oppsiktsvekkende resultater) Det kunne vært allright å vite lite grann. Om korttidsopphold på institusjon etter sykehusopphold. Opplever brukeren å delta i utformingen av eget helsetilbud, og oppleves informasjonen å ha verdi? Korttids pasientforløp. En kartlegging v dagens praksis og rutiner i forbindelse med innkomst, vurderinger, behandling og utreise. Er forløpet ressurs- eller pasientfokusert? Flyteffektivitet for uavklarte ROP-pasienter et samhandlingsprosjekt. Hvorvidt får brukerne rett hjelp på rett sted og til rett tid? Hvor trykker skoen i de første møtene med hjemmesykepleien? Informasjon og kommunikasjon. Får brukere av hjemmesykepleien den hjelpen de trenger når behovet er der? Følges resultater av brukerundersøkelsene opp? Kommunikasjon i kontinuerlig forbedringsarbeid hvem gjør hva, hvordan og hvorfor, i ledergruppe og stab? Hvordan skape gode dager? Hvilke oppgaver utfører personalet i en langtidsavdeling for personer med demenssykdom, og hvorvidt skaper disse verdi for pasientene? Får de hjelp til det som er viktigst for dem? HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 30

31 Deltagerevaluering Forventninger ble oppfylt i stor eller meget stor grad Det ser ut til at kunnskapen om hverandre økte, at barrierer ble brutt ned og at fokus på brukerens beste ble styrket Spennende og utviklende, overraskende relevant til arbeid i helsesektoren Utrolig nyttig å høre/kjenne til arbeidet i andre grupper. Alle har forbedringspotensial, øket brukerfokus mm J Veldig bra med fokus på pasienten på det som skaper verdi for pasienten samt at det legges vekt på etikk Bra med forelesere som har forskjellig ståsted/ bakgrunn som kan utfordre til nye tankesett Jeg føler kurset har gitt meg ny kunnskap som gir nyttig verktøy til å gjennomføre prosesser som jeg lenge har ønsket men ikke helt riktig fått satt i system. Lærerikt å høre eksamensfremlegg HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 31

32 Har implementeringen funket? Det synes som implementeringen i uventet høy grad har stimulert til dialog og kommunikasjon på tvers, Det synes som det er skapt et felles fokus på det som har verdi for pasienten, Det mest overraskende: Mange av prosjektene synes etter relativt kort tid å ha gitt til dels oppsiktsvekkende resultater i form av muligheter til endringer med store positive konsekvenser for brukerne Ferdig implementert? Dette var første runde Prosessen kan bli bedre i alle ledd! Behov for videre skolering i metoder og kontinuerlige prosesser HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 32

33 Implementeringen synes å ha fått en god start Hvordan kan dette forklares? Ledelse: Prosjektet er eksplisitt prioritert av HSO-direktør/stab + i utviklingsenheten (Skap gode dager) Perspektiv: ikke innsparing (primært), men pasientfokus Alle med: Obligatorisk deltagelse fra enhetene (ledere/ressurser) Ikke-normative plenumsdialoger (regelmessige samlinger, 7 totalt på bakgrunn av forelesninger, gruppearbeid, med felles visualisering Løpende justeringer (dialog Vitensenteret/Skap gode dager) Bred kompetanse i gjennomføring: lean, etikk, helse og innovasjon Oversettelse fra industri til helse (kontinuerlig prosess) Holdning: Det er lov å gjøre feil! Innovasjon + implementering = overraskelser. Hvis man ikke bommer, har man ikke satset nok! HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 33

34 Veier videre... HBV - VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI 34

35 Litteratur Deci, Edward L. & Richard M. Ryan (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. Canadian Psychology (49), s Eide, Tom & Einar Aadland (2012). Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget. HOD (2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. Meld. St.47 ( ): Helse- og omsorgsdepartementet. Modig, Niklas & Pär Åhlström (2012). Dette er lean. Løsningen på effektivitetsparadokset. Stockholm: Rheologica. Poksinska, Bozena (2010). The current state of Lean implementation in health care: literature review. Quality. Management in Health Care, 19 (3): Ryan, Richard M. & Edward L. Deci (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist (55), s Weick, Karl E., David Obstfeld & Kathleen M. Sutcliffe (1999). Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness. I: Research in Organizational Behavior, Volume 1, red. R.S. Sutton & B.M. Staw. Stanford: Jai Press, s Womack, James P., Daniel T. Jones & Daniel Roos (2007). The Machine That Changed the World - The Story of Lean Production. Free Press.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean filosofi, metoder og verktøy, kan dette være noe for oss? Norsk forening for sterilforsyning Landsmøte 2013 v / Seniorrådgiver

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Statssekretær Lisbeth Normann Universitets- og høgskolerådet fagstrategiske enhet innen helse- og sosialfag, 1. oktober

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Historikk Psykisk helsearbeid 4 enheter - PLO; hjemmetjenesten, dagsenter, 2 bofellesskap +

Detaljer

Etikk og sykefravær. Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Birgit Aakre. 9. mar. 2012

Etikk og sykefravær. Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Birgit Aakre. 9. mar. 2012 Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Presentere: Begrunnelse for valg av tema Gjennomgå masteroppgaven/undersøkelsen og presentere resultatene Drøfte resultatene i et ledelsesperspektiv

Detaljer

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte. LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte.

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN

Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN Dagens tema Ingen enkle svar men mange spørsmål Målet mitt - Inspirere - Provosere - Diskutere Åpne opp for nye tankesett!

Detaljer

Etikk og sykefravær. Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Birgit Aakre. 4. mai. 2012

Etikk og sykefravær. Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Birgit Aakre. 4. mai. 2012 Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Presentere Begrunnelse for valg av tema Gjennomgå undersøkelsen og presentere resultatene Drøfte resultatene i et ledelsesperspektiv Hvorfor

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Noen overordnede konklusjoner - 1 Det er skapt et engasjement for endring

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Brukermedvirkning en forutsetning for kvalitet i rehabilitering. Inger Johansen PhD Spes allmennmedisin

Brukermedvirkning en forutsetning for kvalitet i rehabilitering. Inger Johansen PhD Spes allmennmedisin Brukermedvirkning en forutsetning for kvalitet i rehabilitering Inger Johansen PhD Spes allmennmedisin Larvik kommunale rehabiliteringssenter Rehabilitering - definisjon Tidsavgrensede planlagte prosesser

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann Dannevig, programleder www.lillehammer.kommune.no Hva er lean?

Detaljer

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring 1 Om hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmetode som tar utgangspunkt i hva personen mener er viktig å mestre og å delta

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

Læringslean fase 2. film. Max Jenssen personalsjef. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Læringslean fase 2. film. Max Jenssen personalsjef. Foto: Trym Ivar Bergsmo Læringslean fase 2 film Foto: Trym Ivar Bergsmo Max Jenssen personalsjef Organisasjonsutvikling STRATEGI HARSTAD KOMMUNE Læring og utvikling Læringslean Andre forhold: - lederoppfølging - faglig utvikling

Detaljer

Etikk og etisk refleksjon. Pernille Næss, avd. HEV

Etikk og etisk refleksjon. Pernille Næss, avd. HEV Etikk og etisk refleksjon Pernille Næss, avd. HEV Etikk og moral Moral: Personlige (og felles) oppfatninger om hva som er rett og galt Etikk: Systematisk refleksjon over rett og galt System 1: Rask,

Detaljer

Etikk og demens. Demenskonferanse Innlandet Lillehammer 26.januar 2016

Etikk og demens. Demenskonferanse Innlandet Lillehammer 26.januar 2016 Etikk og demens Demenskonferanse Innlandet Lillehammer 26.januar 2016 Hanne Norum Hollekim Rådgiver i Stange kommune/samarbeid om etisk kompetanseheving, KS Et samarbeidsprosjekt mellom: -Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester KS oppstartkonferanse for pulje 4 Gardermoen, 1. og 2. juni 2010 Tom Eide og Einar Aadland Diakonhjemmet

Detaljer

Brukermedvirkning i kommunene føringer

Brukermedvirkning i kommunene føringer Brukermedvirkning i kommunene føringer Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør, omsorgstjenesteavdelingen, Helsedirektoratet Helse- og omsorgskonferansen 17. oktober, Fylkesmannen i Nord og Sør- Trøndelag

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

SEPREP Læringsnettverk innen psykisk helse og rus. Pernille Næss

SEPREP Læringsnettverk innen psykisk helse og rus. Pernille Næss SEPREP 21.01.16 Læringsnettverk innen psykisk helse og rus Pernille Næss «Sammen om mestring»: Brukeren skal være viktigste aktør Pasientens helsevesen Et grunnleggende spørsmål er: Hvis pasienten fikk

Detaljer

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Omorganisering Brukermedvirkning Retningslinjer Eldrebølge Kvalitetsforskrifter Avviksmeldinger Prioriteringer

Detaljer

med LEAN www.lillehammer.kommune.no

med LEAN www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring med LEAN som metode Fokus på tjenesteytingen Virkelighetsbeskrivelse Krav om bedre og flere produkter Uendrede eller færre økonomiske ressurser Kamp om hendene og kompetansen Dette

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Til daglig: «Digitalt tilsyn»

Til daglig: «Digitalt tilsyn» Implementering av velferdsteknologi: Hvordan påvirker digitalt tilsyn innovasjon i tjenester og hvordan påvirker det organisasjonen? Til daglig: «Digitalt tilsyn» ehelseuka 2014 3. juni 2014, UiA, Campus

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

Hvilke etiske utfordringer er det ved bruk av velferdsteknologi? FoU- leder Bjørg Th. Landmark

Hvilke etiske utfordringer er det ved bruk av velferdsteknologi? FoU- leder Bjørg Th. Landmark Hvilke etiske utfordringer er det ved bruk av velferdsteknologi? FoU- leder Bjørg Th. Landmark Fagrapport Hva er velferdsteknologi Hvorfor satse på velferdsteknologi Hva er utfordringene Behov for lovregulering

Detaljer

"Brukerorientert helseinnovasjon og sosialt entreprenørskap gjennom SELISE"

Brukerorientert helseinnovasjon og sosialt entreprenørskap gjennom SELISE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT NUV-E05/2011 "Brukerorientert helseinnovasjon og sosialt entreprenørskap gjennom SELISE" SELISE prosjektet har pågått i perioden 2012 2014. Denne rapporten oppsummerer resultatoppnåelse

Detaljer

Veiledningshefte til faddere

Veiledningshefte til faddere Veiledningshefte til faddere Til deg som er fadder for en ny medarbeider Dette introduksjonsheftet er utarbeidet som et hjelpemiddel i arbeidet som knytter seg til opplæring og veiledning av nyansatte,

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Hvordan heve etisk kompetanse? 29.04.14. Gry Caroline Aarnes

Hvordan heve etisk kompetanse? 29.04.14. Gry Caroline Aarnes Hvordan heve etisk kompetanse? 29.04.14 Gry Caroline Aarnes Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger. Etikk: Moralens

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11.

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Oppdrag som en del av LUO Gjennomført en stor organisatorisk endring i UNN etterpå skulle ny struktur

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes.

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Presentasjon for Abelia 3. feb. 2011 Lasse Lund, IFE Pål Eriksen, Nofima Ingeborg Lund, SINTEF Hva kan arbeidsmiljøundersøkelser gi for

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Autentisk ledelse og mindfulness Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Karakteristika ved den autentiske lederen Forstår sin misjon: Perspektiv, motivert av personlig overbevisning (lidenskap) Praktiserer

Detaljer

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver SINTEF Raufoss Manufacturing AS Agenda 10:15 10:45 Lean bakgrunn, Toyotas 14 prinsipper 10:45 11:30 Sløsing, observasjon

Detaljer

Tema: Hva er etikk? FoU rådgiver Bjørg Th. Landmark

Tema: Hva er etikk? FoU rådgiver Bjørg Th. Landmark Tema: Hva er etikk? FoU rådgiver Bjørg Th. Landmark Skap gode dager Hvordan anvende etisk kunnskap i klinisk praksis slik at den som utøver tjenester holder stø kurs mot visjonen skap gode dager Gjør etikken

Detaljer

God kompetanse god kvalitet

God kompetanse god kvalitet God kompetanse god kvalitet Læringsnettverket i lindrende behandling Kari Os, FoU leder, USHT Akershus Kvalitet Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. Den nasjonale

Detaljer

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Hvordan styrke etisk kompetanse? Oppstartkonferanse, 21.-22. april 2009 Tom Eide Diakonhjemmet Høgskole Hva kan vi gjøre? Etikkhåndboka en rekke metoder,

Detaljer

Øvre Eiker, 07. april 2011

Øvre Eiker, 07. april 2011 Øvre Eiker, 07. april 2011 1 Ledelsesutfordringer, ledelse og ledererfaringer - noen ord om egen erfaringsbase Ledelsesprinsipper Hvordan mener jeg man lykkes som leder Er helse og omsorg spesielt eller?

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Endring, motivasjon og kommunikasjon Helga S. Løvoll Seksjon for idrett og friluftsliv, Høgskolen i Volda Doktorgradskandidat v/ Hemilsenteret, UiB

Endring, motivasjon og kommunikasjon Helga S. Løvoll Seksjon for idrett og friluftsliv, Høgskolen i Volda Doktorgradskandidat v/ Hemilsenteret, UiB Endring, motivasjon og kommunikasjon Helga S. Løvoll Seksjon for idrett og friluftsliv, Høgskolen i Volda Doktorgradskandidat v/ Hemilsenteret, UiB Hva er innebærer det å ha det bra? Måte å operasjonalisere

Detaljer

Lean. i Molde kommune

Lean. i Molde kommune Lean i Molde kommune Gode medarbeidere! I Molde kommune har vi tradisjon for å drive utviklingsarbeid, både ved å lære av egne og andres erfaringer, men også gjennom egen nyskaping. Vi er dyktige i Molde

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Dialogmøte økonomi, Fylkesmannen

Dialogmøte økonomi, Fylkesmannen Dialogmøte økonomi, Fylkesmannen 29.03.17 1 Bakgrunn ubalanse i drift Stort akkumulert underskudd 38 mill. kr i netto driftsres. I 2008 etter finanskrisen Kommunestyret vedtok i september 2010 en prosjektplan

Detaljer

Hvordan forstå brukernes behov? Motivasjon, holdninger, bruk av verktøy Lyngdal 20.mars 2014 Anne-Britt Kjeldsberg

Hvordan forstå brukernes behov? Motivasjon, holdninger, bruk av verktøy Lyngdal 20.mars 2014 Anne-Britt Kjeldsberg Hvordan forstå brukernes behov? Motivasjon, holdninger, bruk av verktøy Lyngdal 20.mars 2014 Anne-Britt Kjeldsberg Disposisjon Presentasjon av Nøtterøy, LIFT, prosjekter, velferdsteknologi De fem fundamentene:

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU Lean i Norge Monica Rolfsen IØT, NTNU Den norske modellen Stor grad av likhet i lønn og status Omfattende velferdsstat Industrielle relasjoner/parter i arbeidslivet og forholdet mellom disse Human-centered

Detaljer

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning Reformer 1982 Kommunehelsetjenesteloven 1988 Sykehjem overført til kommunene HVPU-reformen

Detaljer

Lean IT + ITIL = sant?

Lean IT + ITIL = sant? Lean IT + ITIL = sant? Hva er Lean IT, og hvordan benytte dette i ITIL-miljøer Oslo 30. mai 2012 Monica Strand Seniorkonsulent Steria Steria Hva er Lean? Lean handler om å skape kundeverdi VA Verdiskapende

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Etikk og holdninger i eldreomsorgen. Etterutdanning i brukermedvirkning - med fokus på holdninger

Etikk og holdninger i eldreomsorgen. Etterutdanning i brukermedvirkning - med fokus på holdninger Etikk og holdninger i eldreomsorgen Etterutdanning i brukermedvirkning - med fokus på holdninger Kirsti Østhagen, seniorrådgiver Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 27. september 2010 N.K.S. Kløverinstitusjoner

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13 ENDRING OG LEDELSE Flytting av grenser på sykehus Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997 NY TEKNOLOGI Sektoren er svært teknologibasert IT, IKT og ny teknologi gjennomsyrer hverdagen Innovasjon og

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Bedre effekt av IKT jobb systematisk!

Bedre effekt av IKT jobb systematisk! NSF ehelsekonferanse Bedre effekt av IKT jobb systematisk! ehelse et nødvendig virkemiddel for samhandling 13. 14. mai 2009 Deloitte AS Tønsberg 13.mai 2009 Bedre effekt av IKT er mulig! Effekter fra IKT

Detaljer

Smidig Integrasjon - Hvordan bruke Lean teknikker for å få bedre kontroll over integrasjonsprosessen.

Smidig Integrasjon - Hvordan bruke Lean teknikker for å få bedre kontroll over integrasjonsprosessen. Smidig Integrasjon - Hvordan bruke Lean teknikker for å få bedre kontroll over integrasjonsprosessen. Integrasjonsdagene, 31. august 2012 Hvorfor jobbe Lean Integrasjon står for over 20-40% av et IT budsjett

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter Agenda Bakgrunn for samarbeidet mellom Husbanken og Norsk design- og arkitektursenter

Detaljer

Helseregion Stavanger. Martha Therese Gjestsen PhD kandidat Koordinator SESAM intervensjonsteam

Helseregion Stavanger. Martha Therese Gjestsen PhD kandidat Koordinator SESAM intervensjonsteam Helseregion Stavanger Martha Therese Gjestsen PhD kandidat Koordinator SESAM intervensjonsteam Befolkningsutvikling; generell befolkningsvekst Rogaland fylke Befolkningsutvikling; økende andel eldre Prosentvis

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet Anny S. Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette B. Nilsen Opplæringspakke-rehabilitering

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter?

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør og professor Uni Rokkansenteret NSH 7. desember 2009 Innhold Betydning

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd INTRODUKSJON TIL DAGEN Bjørn Grønli Innovasjonsansvarlig i Helse Sør-Øst RHF Medlem i styringsgruppen for InnoMed Statsråd Bjarne Håkon Hansens utfordring Satt litt på spissen:

Detaljer

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON John Richard Hanssen Trondheim, 14. januar 2014 14.01.2014 Medlem i Atelier Ilsvika og Skapende sirkler. Begge virksomhetene (samvirkene) er tverrfaglige i grenselandet

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked»

Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked» Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked» Improvement Group AS Kjetil Bang-Olsen System og Sikkerhet AS Werner Pedersen Agenda Introduksjon Problemstilling for

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer