ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet

2 Innhold Aktivitetene i Kvinnefeltet 2 Forord 3 Høydepunkter Deltakelse 6 Helse 8 Oppvekst 10 Samarbeidspartnere 12 Året i tall 14 Aktivitetene i Kvinnefeltet Stella Røde Kors kvinnesenter er en arena for få nye venner, bygge nettverk og få muligheten til å bli bedre kjent med - og delta i - det norske samfunnet. Stella fokuserer på kompetanseheving og selvutvikling gjennom et bredt kurstilbud, prosjekter som Praktikantprogrammet, Stella Kafé og Stella Mentor og deltagelse i frivillig arbeid. MARTE nettverksenter er et tilbud til aleneforsørgere og barna deres. Senteret er en sosial møteplass drevet av frivillige og aktivitetstilbudet er inkluderende og innholdsrikt. Kvinnekafeene er åpne møteplasser i Oslo sentrum, i Groruddalen og på Mortensrud, der kvinner ukentlig møtes til sosialt samvær og fysisk aktivitet. Det tilbys ulike kurs som språktrening og datahjelp, samt utflukter med prosjektet Uterom. Aktiviteter for barn på krisesenter tar med barn som bor på krisesenter ut på aktiviteter; alt fra turer til skøytebanen, bowling, kino, lekeland eller bibliotek. Når mennesker blir handelsvare driver tre tiltak for ofre for menneskehandel. Målsetningen med tiltakene Sophia Røde Kors leksehjelp og Aurora Røde Kors nettverksarbeid er å skape stabilitet og trygghet i hverdagen, samt styrke mestringsfølelse og selvtillit. Rett til å bli sett ble startet med sikte på å nå ut til flere ofre for menneskehandel enn vi gjør i dag, og å øke kunnskapsgrunnlaget om andre former for utnyttelse enn tvangsprostitusjon. Forord Vi snakket om kunnskap og hvordan du skal forstå samfunnet, da bør du studere! Da forstår du det! Hvis du ikke går på skole eller ikke har noen peiling på regler eller lover, da vet du ikke hvordan du skal komme videre. Det er en utfordring, for da blir du bare fokusert på bare å komme i arbeid, og det er fint men for meg, så vil jeg ha begge deler. Akkurat som jeg vil ha muligheten til å få arbeide, så vil jeg ha noen som kan hjelpe meg og ta hånden min, til å veilede meg i det som jeg ønsker. Fordi jeg bor her og ser at mitt liv er også her. Så jeg føler meg inkludert og jeg føler at jeg er en del av samfunnet. Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god oppvekst. Rundt 400 engasjerte og dyktige frivillige driver inkluderende aktiviteter for kvinner, hovedsakelig med minoritetsbakgrunn, og barn i sårbare situasjoner. I løpet av 2013 har prosjektene i Kvinnefeltet økt sin aktivitet, både i antall aktivitetstimer, antall registrerte deltakere på aktivitetene, og antall frivillige arbeidstimer. Røde Kors har i 2013 satt søkelys på ensomhet som humanitær utfordring i Norge. Røde Kors bekjemper ensomhet gjennom våre aktiviteter, der vi legger til rette for deltakelse og møter mellom mennesker. Denne rapporten viser hvordan vi i Kvinnefeltet i 2013 har fokusert på dette i arbeidet med våre tre (Deltaker, Stella fra «Tett på Innvandrerkvinner» Nova rapport 2013) satsningsområder: Deltakelse, helse og oppvekst. Det er gjennom samarbeid vi blir gode, både internt i Røde Kors og sammen med våre samarbeidspartnere. Aleris, Gjensidigestiftelsen, ExstraStiftelsen og Microsoft har vært noen av våre viktigste støttespillere dette året. Dette året har Kvinnefeltet tatt en talspersonrolle, i tett dialog med våre deltakere, og vi har jobbet for å legge til rette for at minoritetskvinners ønsker og meninger blir synliggjort, slik at deres behov i større grad blir ivaretatt av beslutningstakere. Vi markerte stemmerettsjubileet for kvinner blant annet med egen valgdebatt på Stella - Røde Kors kvinnesenter. Hver dag møter vi kvinner med stort engasjement og mot, og vi håper du vil la deg inspirere av denne årsrapporten for 2013! 3

3 Høydepunkter årsdag og åpning av Stella Kafé 1. februar ble Stella ett år og dagen ble feiret med kaffe og kake for deltakere, frivillige og ansatte. Gjennom frivillig arbeid på Stella Kafé møtes kvinner med ulik bakgrunn, språk og historier for å lage mat, praktisere norsk, lære om kafédrift og bygge nettverk. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen, og generalsekretær Hans Christian Lillehagen var til stede under åpningen 8. mai. Åpning av Rett til å bli sett Rett til å bli sett er et samtaletilbud hvor frivillige tilbyr informasjon om rettigheter og muligheter for bistand og beskyttelse til mulige ofre for menneskehandel. Etter en kartlegging i 2012 åpnet tilbudet 28. oktober Prosjektet er et ukentlig tilbud som foregår på Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, drevet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors. Samarbeid med TINE og presentasjon på «Partnership for Change» I anledning den årlige konferansen «Partnership for Change» gikk vi i mai på Opera-scenen i Oslo sammen med TINE. Selma Mehmedovic fra Oslo Røde Kors og ernæringsrådgiver Anne Katrine Wahl fra TINE fortalte et lydhørt publikum om vårt felles ernæringsprosjekt for innvandrerkvinner på Kvinnekafeene. Konferansen samlet i underkant av 500 deltakere fra flere land. Valgdebatt på Stella Røde Kors kvinnesenter I 2013 gjennomførte vi en satsning med midler fra UNESCO, der vi hadde fokus på deltakelse. Som en del av prosjektet gjennomførte vi en partidebatt på Stella i september, der vi fikk representanter fra seks ulike partier på besøk. Omtrent 50 kvinner møtte opp og deltakerne fikk selv anledning til å stille spørsmål direkte til politikerne. Rapportlansering og Humanitært Forum Gjensidigestiftelsen Samarbeidspartnere Mange besøk Tett på innvandrerkvinner er en fersk rapport fra Røde Kors og NOVA. Rapporten slår fast: Selv med høyere utdanning i bagasjen er det fortsatt vanskelig for innvandrerkvinner å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vi arrangerte paneldebatt med (f.v.) daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, Maria José Hansen, Nour al Houda Thay Thay og generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid. Gjensidigestiftelsen har dette året vært vår viktigste samarbeidspartner. På vinterlekene til UTEROM i februar mottok leder for Kvinnefeltet, Elisabeth Dahl Hansen, det største samlede beløpet som noen gang er gitt til Oslo Røde Kors. Gjennom året har vi mange samarbeidspartnere som bidrar i Kvinnefeltet. Her er et eksempel fra Dell, med en hel gjeng som stilte opp på dugnad på MARTE nettverksenter i mai I 2013 har Kvinnefeltet fått besøk fra mange beslutningstakere og samarbeidspartnere som vil høre mer om vårt arbeid og snakke med kvinnene som benytter seg av tilbudene våre. Bildet er fra daværende likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sitt besøk på Stella i februar. 4 5

4 Deltakelse Kvinner i Oslo møter mange barrierer for å kunne delta i samfunnet. Gjennom en fokusert satsning på deltakelse bidrar Kvinnefeltet til økt integrering og mindre sosial isolasjon blant kvinnene som bruker tilbudene våre. Svært mange av kvinnene vi møter har deltakelse i arbeidslivet som sitt hovedmål, men opplever vanskeligheter med å få innpass. På Stella har vi samlet mange ulike tilbud som gir kunnskap om norsk arbeidsliv, samt praktisk hjelp og støtte i søknadsprosessen. I 2013 avsluttet vi piloten til Stellas praktikantprogram, og resultatet er fantastisk: Av de ni som fullførte, har åtte fått relevant arbeid. Suksesskriterier er en langvarig, relevant arbeidspraksis; deltakelse i et arbeidsfellesskap; individuell oppfølging og veiledning fra prosjektet; en tydelig leder og en god fadder på arbeidsplassen. Runde to av programmet ble startet i september, med syv deltakere. «Vi har fått en ny og spennende medarbeider, med annen arbeidsbakgrunn enn de fleste andre på arbeidsstedet. Det er spennende og berikende for arbeidsmiljøet» (HR-leder hos bedrift som deltar i Praktikantprogrammet) Det norske demokratiet gir i teorien alle statsborgere like muligheter til å delta. I praksis ser man likevel store forskjeller mellom ulike grupper. For å sikre et velfungerende demokrati er det avgjørende at man jobber målrettet med de gruppene som i liten grad deltar i samfunnet generelt og demokratiet spesielt. I forbindelse med valget 2013 har vi hatt stort fokus på informasjon og samtaler om demokratiet i Norge og viktigheten av å delta i valget. På Stella har frivillige utviklet kurstilbudet Deg i det norske samfunnet, og vi inviterte til valgdebatt der politikere fra alle de største partiene var til stede for å diskutere politikk med deltakere fra hele Kvinnefeltet. Ved å tilrettelegge for direkte kontakt mellom deltakere og politikere, ønsket vi å vekke interesse for valget og understreke betydningen av kvinnenes stemme i et demokrati som Norge. «Nå forstår jeg mer og har blitt sikker på hva jeg skal stemme» (Deltaker på valgdebatten, Stella) Vi har i 2013 fokusert enda mer på å bruke frivilligheten som nøkkel for deltakelse. Stadig flere av våre deltakere blir også med som frivillige, og opplever at de har mye å bidra med, samtidig som de får nye nettverk, opplever mestring og bygger på egen kompetanse. I prosjektet «Mat med mål og mening» tok vi dette arbeidet enda et steg, og startet en frivillig arena med fokus på arbeidstrening, deltakelse og mestring, fremfor levering og resultater. Prosjektet startet opp i februar 2013, og tilbyr tilpasset frivillig arbeid i Stella Kafé. De frivillige får arbeidskvalifisering, praktiserer norsk og tilegner seg nye praktiske og administrative ferdigheter, i tillegg til at de opplever mestring og økt selvtillit. Gjennom vår deltakelse i forskningsprosjektet Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet, bygger vi fagkunnskap om hvordan Kvinnefeltet og Røde Kors kan bidra i enda større grad til deltakelse for kvinner i Oslo. Alle medborgeres rett til å være delaktige i sin hverdag, såvel som i samfunnet, er nedfelt som en rettighet i norsk lov. Deltakelse er for oss både en overordnet målsetting og et virkemiddel. Vi mener en helhetlig tankegang om hva som fremmer og opprettholder deltakelse er viktig. Likevel ser vi at språk og arbeid er to av de viktigste nøklene for deltakelse i samfunnet, og vi har derfor et spesielt fokus på dette. For å kunne delta aktivt i det norske samfunnet er språk en forutsetning. Flertallet av deltakerne på våre aktiviteter har annen bakgrunn enn norsk, og forteller at muligheten til å styrke og praktisere norsk språk er en viktig årsak til at de deltar i våre aktiviteter. Vi har i 2013 jobbet mye med å utvikle norsktreningstilbudet på alle nivåer, på tvers av våre tilbud. På Kvinnekafeene har vi samarbeidet tett med Flyktningefeltet, og dratt nytte av deres kompetanse og metodikk, for å tilby et drop-in norsktreningstilbud tilpasset deltakernes nivå. På MARTE har vi startet tilbudet Marte snakker norsk, der en fast deltakergruppe som ønsker å bli bedre i norsk får tett oppfølging. Stella Kafé har gitt oss en ny arena for tilpasset norsktrening på nybegynnernivå, mens andre tilbud på Stella, som samtalegrupper og kurs i coaching og samfunnslære, gir rom for å bruke språket til diskusjoner og fag. Deltakelse i arbeidsmarked Hver femte kvinne i Oslo har minoritetsbakgrunn. Blant arbeidsløse kvinner i Oslo har 3 av 4 minoritetsbakgrunn. Arbeidsledigheten blant minoritetskvinner er 300 % større enn blant deres etnisk norske medsøstere. Valgdeltakelse Kvinner med landbakgrunn fra Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom- Amerika har en valgdeltakelse på 53 % mot 82 % med nordisk bakgrunn. Til sammen hadde personer med innvandrerbakgrunn stemmerett i Dette utgjorde 6 % av alle med stemmerett ved fjordårets stortingsvalg. (SSB Kvinner i yrkesaktiv alder: år og SSB 2013) 6 7

5 Helse «Vinteren kan være tøff. Det er glatt ute og korte dager. UTEROM er veldig bra fordi vi får oppleve noe vi ikke er vant med. Barna mine liker det spesielt godt. De er født i Norge og har glede av vinterleker (Deltaker, Kvinnekafé og Uterom) En av Kvinnefeltets hovedsatsninger de siste årene er arbeidet med helsefremmende aktiviteter for våre deltakere. Vi erfarer at det er store utfordringer knyttet til helse blant kvinner generelt og kvinner med minoritetsbakgrunn spesielt. Forskning peker på manglende kunnskap om psykisk helse blant innvandrergrupper i det offentlige helsetilbudet, og behov for større kompetanse på dette området. Gjennom våre lavterskeltilbud med åpne møteplasser når vi ut til et mangfold av kvinner, og forebygger ensomhet og sosial isolasjon. Vi møter daglig kvinner i sårbare livssituasjoner og sentralt i det helsefremmende arbeidet er at hver enkelt deltaker på våre aktiviteter skal oppleve å bli sett og anerkjent. For personer utsatt for menneskehandel er utfordringene spesielt store. Både hverdagen og fremtiden er usikker, og fylt med vanskelige avgjørelser og tanker. Det å ha noe å fylle dagene med, og noe å glede seg til, er svært viktig for den enkeltes psykiske helse. Gjennom våre tiltak for personer utsatt for menneskehandel jobber vi med å styrke mestringsfølelse og selvtillit, og å skape sosiale nettverk og positive opplevelser. Vi erfarer at frivilligheten spiller en viktig rolle i arbeidet med ofre for menneskehandel. Det at den frivillige ikke får betalt for å stille opp skaper tillit og gode relasjoner. Dette kan spille en viktig rolle i å få tillit til myndigheter og andre tiltak, og har en positiv effekt på deltakelse i andre tilbud. I 2013 har vi blant annet utvidet og videreutviklet tilbudet om samtalegrupper på flere av aktivitetene. Dette har blitt et populært forum hvor kvinnene møtes og får snakket sammen om små og store utfordringer i hverdagen. På onsdager fra kl 1300 til kl 1500 møtes mellom seks og åtte deltakere til gruppeaktiviteten «Stella Snakk». Hensikten er å gi hjelp til selvhjelp gjennom samtaler og diskusjoner om temaer som deltakerne er opptatt av, og ved å dele erfaringer, synspunkter og kunnskaper om livet som innvandrer i Norge. Deltakerne er aktive, både i valg av temaer som tas opp i gruppen og i menings- og erfaringsutveksling. Som kursledere har vi hatt ansvar for å sørge for at alle blir sett og hørt og får anledning til å bidra i diskusjoner og refleksjoner. Deltakerne har delt problemer, utfordringer, løsninger og gleder. De har gitt uttrykk for at det har vært viktig å høre andres meninger, bli kjent med forskjellige synspunkter, dele erfaringer, og være i et sosialt fellesskap. Som kursledere har vi forsøkt å bidra til en balanse mellom problemfokus og ressursfokus. Vi har erfart at det kan være en hjelp å sette ord på tanker og hendelser. Man kan få nye perspektiver når man hører at andre opplever det samme som en selv. Det har vært til hjelp å få vite hvordan andre takler en vanskelig situasjon. Selvtilliten er blitt styrket ved å få anerkjennelse fra andre og ved selv å være en støtte for andre i gruppa. Noen ganger har vi kunnet høre en knappenål falle. Av og til har øyne fyltes med tårer. Og ikke minst: Stella Snakk har bidratt til latter og glede og en følelse av fellesskap. Hvilke temaer har vært i fokus? Her er noen smakebiter: Barneoppdragelse i Norge og i andre land; mitt første møte med Norge; innvandrerfamilier i møte med tjenesteapparatet; rettssystemer og demokrati; grensesetting for en seksåring; tospråklige familier; rusmidler og rusmisbruk; kvinnerollen og kvinners rettigheter; likestilling; språk og selvtillit; billedkunst i ulike land; hva forbindes med norsk kultur; høytider og tradisjoner; jobbintervju; erfaringer med helsetjenesten i Norge; været og hvorfor det er viktig å lære språk. Man lærer språk ved å bruke det, og flere deltakere har sagt og vist at Stella Snakk har bidratt til at de behersker norsk bedre, og at noen barrierer er bygd ned med hensyn til å tørre å ta ordet på norsk. Som kursledere har vi erfart Stella Snakk som en arena for gjensidig inspirasjon og glede, som et pusterom i hverdagen, og som en stimulans til å få nye perspektiver på mennesker og samfunn. (Frivillige samtalepartnere, om samtalegruppen Stella Snakk) I 2013 har vi også hatt et sterkere fokus på fysisk helse både på kafeene våre og Stella. I november arrangerte de frivillige i Stellas helsegruppe heldagsseminaret «Ta vare på helsa di i vinter». Rundt 40 deltakere fra alle aktivitetene i Kvinnefeltet deltok i workshops om stressmestring, kosthold og dansemeditasjon. Våre tilbud om fysisk aktivitet som yoga, zumba og magedans er veldig populære, i likhet med våre Uterom-turer. I 2013 har vi lagt grunnmuren for å styrke sistnevnte tilbud, gjennom en egen frivilliggruppe med ansvar for utvikling og drift av et allsidig turprogram. For den enkelte kan dette bidra til et pusterom i hverdagen, samt inspirasjon til egne turopplevelser sammen med barna. Helse blant innvandrerbefolkningen Økte forekomster av psykiske og psykosomatiske plager blant innvandrere er en indikasjon på at en del personer innenfor denne gruppen opplever store belastninger. Å starte et nytt liv i et nytt samfunn er en prosess som krever overskudd. Psykiske og psykosomatiske lidelser kan virke hemmende på denne prosessen. (Stortingsmelding nr.6 «En helhetlig intergreringspolitikk. Mangfold og fellesskap» :66) 8 9

6 Oppvekst «Maten var veldig god. Perfekt. Tusen Takk for gavene, nydelig mat og takk for de gode timene som vi koste oss på Marte. Det var virkelig glede Jul inni oss. Er så glad og hører Jule sang. I hele kroppen min kommer full av følelse. Vi er blitt ganske kjent med den norsk kultur tradisjonen. Og det liker vi» (Mor til gutt 13 år, MARTE) mener at dette har positive ringvirkninger i barnas liv. På MARTE skaper vi gode minner sammen i høytider og på merkedager. I 2013 var det 70 deltakere, barn og frivillige som feiret jul på senteret. «Hun bor jo like ved meg, vi kan møtes på lekeplassen hjemme. Det er mye morsommere å gjøre det sammen med noen» (Jente, MARTE) I Kvinnefeltet er vi bekymret for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt, ikke får de samme mulighetene som andre barn. Vårt fokus er derfor et innholdsrikt aktivitetstilbud fylt med lek og opplevelser for barna. «Et samfunn er avhengig av neste generasjons muligheter og utvikling» (Kvello, Øyvind, 2012, Oppvekstmiljø og sosialisering ) I Kvinnefeltet er vi bekymret for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt, ikke får de samme mulighetene som andre barn. Forskning viser at barn som lever i familier med enslige forsørgere er mer utsatt for fattigdom enn barn som lever i familier der foreldrene er samboere eller gift. Fattige barn bor i husholdninger som har begrenset tilgang til forbruksgoder, fritidsboliger, organisert aktivitet og ulike kulturtilbud. Flere dager i uka tilrettelegger vi derfor for gode samlingsstunder og opplevelser for mange barn. I 2013 var frivillige og barn på tur til blant annet til lekeland, kino og Teknisk Museum. Når foreldrene har det bra, påvirker det et barns oppvekst på en positiv måte. Vi arbeider for å øke livskvaliteten og overskuddet til foreldre, og ønsker å stimulere til vekst og egenutvikling gjennom aktiviteter som yoga, stressmestring og mindfulness. MARTE startet også opp en egen barselgruppe treff hver fredag i samarbeid med Amathea denne høsten. Vi «Vi hadde en veldig fin julefeiring hos dere i år. Datteren min storkoste seg og det var fantastisk godmat. Og flotte gaver som vi får masse glede av fremover! Det er et fantastisk tilbud for oss slitne aleneforeldre. Tusen takk.» (Mor til jente 2 år, MARTE) Uten ferieplaner kan sommeren kan bli lang for mange barn, og i 2013 har vi derfor fokusert på å skape et godt og variert ferietilbud. Det kan være av stor betydning for barn å ha gode opplevelser å fortelle om når ferien er over. 30 spente og glade deltakere og barn dro i sommer til Tusenfryd, og for flere var dette feriens store høydepunkt, og en mulighet til å knytte nye vennskap: Barnefattigdom Et pusterom i hverdagen er spesielt viktig for barn som bor på krisesenter. Vårt fokus er å gi barna positive opplevelser og kontinuitet i en uforutsigbar hverdag. I 2013 har frivillige på krisesenteret tatt med nærmere 1000 barn ut på ulike opplevelser, som for eksempel bowling, kino og teater. Aktiviteten gir også mødrene et nødvendig avbrekk og verdifull voksentid. Barnefattigdom er mer utbredt i store byer. Gjennom vår satsning på oppvekstaktiviteter får barn like muligheter og tilgang til opplevelser, uavhengig av livssituasjon. Forskjellene i hovedstaden øker, og vår innsats blir derfor desto viktigere. Det er særlig barn med foreldre utenfor arbeidslivet, barn av enslige forsørgere og barn i barnerike innvandrerfamilier som lever i lavinntektshushold i Norge. I underkant av åtte % av barna som bor i Norge opplevde vedvarende lavinntekt i perioden 2008 til 2010 i følge EUs lavinnteksmål. Innvandrerbarn er klart overrepresentert. (Fattigdom og levekår i Norge - Status 2012, NAV) 10 11

7 Samarbeidspartnere i Kvinnefeltet REGiOn øst OslO Røde kors Kvinnefeltet har i 2013 brukt tid på å utvikle tett samarbeid med våre næringslivspartnere. Vi opplever samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon. Bedriftene som støtter oss har et sammenfallende verdigrunnlag med Røde Kors, og ønsker å bidra til vårt arbeid for integrering, deltakelse, bedre helse og trygge oppvekstsvilkår «Det er spennende å se hvordan folk tolker konflikter annerledes, og hvordan man sammen kan kommer fram til sikkert hundre forskjellige løsninger istedenfor hvis man sitter alene, da blir alt så mye vanskeligere». Alexandra (frivillig, 23 år) i Oslo. Den økonomiske støtten er svært betydningsfull for Kvinnefeltet; samtidig ser vi at samarbeidet ofte favner større deler av vårt arbeid gjennom gjensidig kompetansedeling og kunnskapsutvikling. På denne måten bidrar våre samarbeidspartnere til drift og videreutvikling av våre aktiviteter. Gjensidigestiftelsen har i 2013 vært vår største og viktigste samarbeidspartner, og støtten har muliggjort en offensiv satsning på å videreutvikle våre aktiviteter. I tillegg har vi hatt fokus på synlighet og hvordan vi sprer erfaringene fra arbeidet i Kvinnefeltet til andre Røde Kors distrikt. Ved å delta på Arendalskonferansen i sommer fikk vi en enda større forståelse for hvordan vi oppfyller felles mål ved å optimalisere bruken av økonomiske bidrag og nyttiggjøre oss av hverandres kompetanse og nettverk. Takk til alle våre samarbeidspartnere dette året! Gjensidigestiftelsen er mye mer enn en økonomisk støttespiller. Stiftelsen er en nær samarbeidspartner som bidrar til utvikling av prosjektene, og som hjelper oss som organisasjon til å yte vårt beste for de kvinnene som kommer til oss, sier Elisabeth Dahl Hansen, leder av Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors. En uvurderlig samarbeidspartner Enhet for Mangfold og Integrering Velferdsetaten Microsoft Tine UNESO Extrastiftelsen DNB Dell SEB KappAhl KPMG Reitangruppen Våre samarbeidspartnere i 2013 DFDS Seaways Aleris General Electric Maxus ( Adecco GE Oil & Gas Likestillingssenteret v/ Goro Ree-Lindstad (frivillighet holder workshops og sitter i prosjektgruppa for Stella Mentor) Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (samarbeid med Stella) Extrastiftelsen NAV Farve (Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet) NAVDir IMDI (Norsktreningsseminar i Avd. for inkludering og mangfold) HEV (Stella) Helsedirektoratet Humac Barnehjelpen Oslo Kommune Liv Ulven Stiftelsen 40 GjEnsidiGEstiftElsEn 2012 Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors har vært et satsningsområde siden 2009 som omfatter alle aktiviteter for og med kvinner. Viktigste prioriteringsområder i Kvinnefeltet er helse, samfunnsengasjement og barn og unges oppvekstsvilkår. Vi samarbeider tett med næringslivet og med andre frivillige organisasjoner. Gjensidigestiftelsen har vært med oss helt fra begynnelsen og kan ta mye av æren for at vi har kommet dit vi er i dag, sier Dahl Hansen. Den største satsingen i 2012 har vært etableringen av Stella Røde Kors kvinnesenter. Stella åpnet opp 1. februar, og har hatt full aktivitet fra dag én. Hele senteret er drevet av frivillige, som hver ukedag er til stede for veiledning, praktisk hjelp, internettkafe og sosialt nettverk. Senteret har også tilbud som jobbkurs, språktrening, yoga og workshops. Blant annet har det vært workshop om entreprenørskap, intervjuteknikk og mindfullness. Stella har XXXXX (Fra årsrapporten til Gjensidgestiftelsen 2013) 12 13

8 Året i tall «Jeg synes Stella gjør en god jobb for å integrere kvinner, ikke bare deltakere, men frivillige også. Den frivillige jobben jeg gjør på Stella er min første jobb i Norge, og det hjelper meg mye for å føle seg litt mer integrert i det norske samfunnet» (Kvinne, 28 år, fra Russland, bodd i Norge i ett år) Frivillighet I løpet av 2013 har prosjektene i Kvinnefeltet økt sin aktivitet, både i antall aktivitetstimer, antall registrerte deltagere på aktivitetene, og antall frivillige arbeidstimer. Flere kvinner, barn og frivillige deltar på flere arenaer. Aktiviter Antall frivillige Antall timer Aktivitetstimer per uke MARTE nettverkssenter (3,4 årverk) 27 Stella Røde Kors kvinnesenter (12,9 årsverk) 76 Kvinnekafeene (4.3 årsverk) 26 Når Mennesker blir handelsvare (2,7 årsverk) 33 Aktiviteter for barn på krisesenter (2,3 årsverk) 7 Uterom 6 Totalt (25,2 årsverk) 169 Deltakelse Stadig flere av våre deltakere blir også med som frivillige, og opplever at de har mye å bidra med, samtidig som de får nye nettverk, opplever mestring og bygger på egen kompetanse. Til sammen utgjorde vår fantastiske frivilliggruppe 25 årsverk i Aktivitet Kvinner Barn Besøk kvinner Besøk barn MARTE nettverkssenter Stella Røde Kors kvinnesenter Kvinnekafeene Når mennesker blir handelsvare 28 2 Uterom Aktiviteter for barn på 720 krisesenter Totalt

9 Stella Røde Kors kvinnesenter Når mennesker blir handelsvare Aktiviteter for barn på krisesenter Marte nettverkssenter Kvinnekafeene Åpen møteplass med veiledning Jobbfokus Sophia Røde Kors leksehjelp Aurora Røde kors nettverksarbeid Aktiviteter og lek for barn. Tirsdag, torsdag og søndag. Temakveld Søndagsmiddag Sying og håndarbeid Datahjelp Engelsk Stella Snakk samtalegruppe Yoga Dansemeditasjon NLP-kommunikasjon Enneagrammet Bli med ta ordet. Norsktrening, norsk kultur og samfunn Rett til å bli sett Søndagsturer Barselgruppe Marte snakker norsk Kvinnekafé Samtalegrupper Feiring av høytid Uterom (aktiviteter for voksne og barn går parallelt) Norsktrening på ORKIS kvinnekafé Deltakelse et par ganger i måneden, på ORKIS kvinnekafé Yoga og magedans, torsdager ORKIS kvinnekafé Trening i muntlig norsk gjennom samtaler og aktivitet Helseforedrag Stella forteller. Norsktrening og presentasjonsteknikk Deg i det norske samfunnet Datakurs Somalisk kvinnegruppe på Grorud kvinnekafé fredager Gåtur på søndager Språkkos Praktikantprogammet Stella Mentor Stella Kafé 16 17

10 Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors, og ble grunnlagt i Røde Kors er en humanitær, upartisk og nøytral, frivillig medlemsstyrt organisasjon. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Kvinnefeltet Oslo Røde Kors Chr. Krohgs gate 15 Postboks 3, Grønland 0133 OSLO Telefon Til stede i byen din!

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Kommunalpolitisk toppmøte/ks Landsting Kristiansand, 15.-17. februar 2016

Kommunalpolitisk toppmøte/ks Landsting Kristiansand, 15.-17. februar 2016 Kommunalpolitisk toppmøte/ks Landsting Kristiansand, 15.-17. februar 2016 «Nøkler til fellesskap» - Med grunnlag i FOU-støttet faglig og politisk medlemsdialog En medlemsdialog for å forebygge utenforskap

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo 2 Foredrag Barn bolig, noe bakgrunn Boligfordeling i Norge

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE STORKLUBBEN 2016-2018 REGNBUEN BARNEHAGE ET BARN ER SOM EN SOMMERFUGL I VINDEN Noen flyr høyere enn andre, men alle flyr så godt de kan. Så hvorfor sammenligne dem. Hver av dem er forskjellige, Spesielle

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ny sjanse. Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bergen kommune

Ny sjanse. Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bergen kommune Ny sjanse Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bakgrunn for Ny sjanse Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom Prosjektstart i 2005 - statlige midler fra Integrering og mangfoldsdirektoratet.

Detaljer

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Det er store forskjeller i levekår mellom innvandrermenn og innvandrerkvinner. står i større grad utenfor arbeidslivet enn menn, de gjør mer husarbeid, snakker

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark. «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere

Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark. «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere «Nye talenter»// Mål Målet i prosjektet er å bidra til: «Økt overgang til

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Mangfold og integrering i Posten og Bring

Mangfold og integrering i Posten og Bring Mangfold og integrering i Posten og Bring FARVE Konferansen 29 oktober 2015 Fra postdistributør 2 til nordisk post- og logistikkonsern 3 Posten og Bring - to sider av samme sak Posten mot privatmarkedet

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Månedsplan for Haukene januar 2014

Månedsplan for Haukene januar 2014 Månedsplan for Haukene januar 2014 Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger Mål: Små barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor alle barna får mulighet

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

Støtte og styrke til trygghet

Støtte og styrke til trygghet Støtte og styrke til trygghet Innholdsfortegnelse 1. Innledning:... 3 1.1 Hva er Åpen barnehage i Familiens hus?... 3 1.2 Formål... 4 2. Rammefaktorer... 5 2.1 Hva er en årsplan?... 6 3. Åpen barnehage

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015 Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Alle skal ha et likeverdig tilbud og helse- og omsorgstjenester

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer