ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet

2 Innhold Aktivitetene i Kvinnefeltet 2 Forord 3 Høydepunkter Deltakelse 6 Helse 8 Oppvekst 10 Samarbeidspartnere 12 Året i tall 14 Aktivitetene i Kvinnefeltet Stella Røde Kors kvinnesenter er en arena for få nye venner, bygge nettverk og få muligheten til å bli bedre kjent med - og delta i - det norske samfunnet. Stella fokuserer på kompetanseheving og selvutvikling gjennom et bredt kurstilbud, prosjekter som Praktikantprogrammet, Stella Kafé og Stella Mentor og deltagelse i frivillig arbeid. MARTE nettverksenter er et tilbud til aleneforsørgere og barna deres. Senteret er en sosial møteplass drevet av frivillige og aktivitetstilbudet er inkluderende og innholdsrikt. Kvinnekafeene er åpne møteplasser i Oslo sentrum, i Groruddalen og på Mortensrud, der kvinner ukentlig møtes til sosialt samvær og fysisk aktivitet. Det tilbys ulike kurs som språktrening og datahjelp, samt utflukter med prosjektet Uterom. Aktiviteter for barn på krisesenter tar med barn som bor på krisesenter ut på aktiviteter; alt fra turer til skøytebanen, bowling, kino, lekeland eller bibliotek. Når mennesker blir handelsvare driver tre tiltak for ofre for menneskehandel. Målsetningen med tiltakene Sophia Røde Kors leksehjelp og Aurora Røde Kors nettverksarbeid er å skape stabilitet og trygghet i hverdagen, samt styrke mestringsfølelse og selvtillit. Rett til å bli sett ble startet med sikte på å nå ut til flere ofre for menneskehandel enn vi gjør i dag, og å øke kunnskapsgrunnlaget om andre former for utnyttelse enn tvangsprostitusjon. Forord Vi snakket om kunnskap og hvordan du skal forstå samfunnet, da bør du studere! Da forstår du det! Hvis du ikke går på skole eller ikke har noen peiling på regler eller lover, da vet du ikke hvordan du skal komme videre. Det er en utfordring, for da blir du bare fokusert på bare å komme i arbeid, og det er fint men for meg, så vil jeg ha begge deler. Akkurat som jeg vil ha muligheten til å få arbeide, så vil jeg ha noen som kan hjelpe meg og ta hånden min, til å veilede meg i det som jeg ønsker. Fordi jeg bor her og ser at mitt liv er også her. Så jeg føler meg inkludert og jeg føler at jeg er en del av samfunnet. Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god oppvekst. Rundt 400 engasjerte og dyktige frivillige driver inkluderende aktiviteter for kvinner, hovedsakelig med minoritetsbakgrunn, og barn i sårbare situasjoner. I løpet av 2013 har prosjektene i Kvinnefeltet økt sin aktivitet, både i antall aktivitetstimer, antall registrerte deltakere på aktivitetene, og antall frivillige arbeidstimer. Røde Kors har i 2013 satt søkelys på ensomhet som humanitær utfordring i Norge. Røde Kors bekjemper ensomhet gjennom våre aktiviteter, der vi legger til rette for deltakelse og møter mellom mennesker. Denne rapporten viser hvordan vi i Kvinnefeltet i 2013 har fokusert på dette i arbeidet med våre tre (Deltaker, Stella fra «Tett på Innvandrerkvinner» Nova rapport 2013) satsningsområder: Deltakelse, helse og oppvekst. Det er gjennom samarbeid vi blir gode, både internt i Røde Kors og sammen med våre samarbeidspartnere. Aleris, Gjensidigestiftelsen, ExstraStiftelsen og Microsoft har vært noen av våre viktigste støttespillere dette året. Dette året har Kvinnefeltet tatt en talspersonrolle, i tett dialog med våre deltakere, og vi har jobbet for å legge til rette for at minoritetskvinners ønsker og meninger blir synliggjort, slik at deres behov i større grad blir ivaretatt av beslutningstakere. Vi markerte stemmerettsjubileet for kvinner blant annet med egen valgdebatt på Stella - Røde Kors kvinnesenter. Hver dag møter vi kvinner med stort engasjement og mot, og vi håper du vil la deg inspirere av denne årsrapporten for 2013! 3

3 Høydepunkter årsdag og åpning av Stella Kafé 1. februar ble Stella ett år og dagen ble feiret med kaffe og kake for deltakere, frivillige og ansatte. Gjennom frivillig arbeid på Stella Kafé møtes kvinner med ulik bakgrunn, språk og historier for å lage mat, praktisere norsk, lære om kafédrift og bygge nettverk. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen, og generalsekretær Hans Christian Lillehagen var til stede under åpningen 8. mai. Åpning av Rett til å bli sett Rett til å bli sett er et samtaletilbud hvor frivillige tilbyr informasjon om rettigheter og muligheter for bistand og beskyttelse til mulige ofre for menneskehandel. Etter en kartlegging i 2012 åpnet tilbudet 28. oktober Prosjektet er et ukentlig tilbud som foregår på Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, drevet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors. Samarbeid med TINE og presentasjon på «Partnership for Change» I anledning den årlige konferansen «Partnership for Change» gikk vi i mai på Opera-scenen i Oslo sammen med TINE. Selma Mehmedovic fra Oslo Røde Kors og ernæringsrådgiver Anne Katrine Wahl fra TINE fortalte et lydhørt publikum om vårt felles ernæringsprosjekt for innvandrerkvinner på Kvinnekafeene. Konferansen samlet i underkant av 500 deltakere fra flere land. Valgdebatt på Stella Røde Kors kvinnesenter I 2013 gjennomførte vi en satsning med midler fra UNESCO, der vi hadde fokus på deltakelse. Som en del av prosjektet gjennomførte vi en partidebatt på Stella i september, der vi fikk representanter fra seks ulike partier på besøk. Omtrent 50 kvinner møtte opp og deltakerne fikk selv anledning til å stille spørsmål direkte til politikerne. Rapportlansering og Humanitært Forum Gjensidigestiftelsen Samarbeidspartnere Mange besøk Tett på innvandrerkvinner er en fersk rapport fra Røde Kors og NOVA. Rapporten slår fast: Selv med høyere utdanning i bagasjen er det fortsatt vanskelig for innvandrerkvinner å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vi arrangerte paneldebatt med (f.v.) daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, Maria José Hansen, Nour al Houda Thay Thay og generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid. Gjensidigestiftelsen har dette året vært vår viktigste samarbeidspartner. På vinterlekene til UTEROM i februar mottok leder for Kvinnefeltet, Elisabeth Dahl Hansen, det største samlede beløpet som noen gang er gitt til Oslo Røde Kors. Gjennom året har vi mange samarbeidspartnere som bidrar i Kvinnefeltet. Her er et eksempel fra Dell, med en hel gjeng som stilte opp på dugnad på MARTE nettverksenter i mai I 2013 har Kvinnefeltet fått besøk fra mange beslutningstakere og samarbeidspartnere som vil høre mer om vårt arbeid og snakke med kvinnene som benytter seg av tilbudene våre. Bildet er fra daværende likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sitt besøk på Stella i februar. 4 5

4 Deltakelse Kvinner i Oslo møter mange barrierer for å kunne delta i samfunnet. Gjennom en fokusert satsning på deltakelse bidrar Kvinnefeltet til økt integrering og mindre sosial isolasjon blant kvinnene som bruker tilbudene våre. Svært mange av kvinnene vi møter har deltakelse i arbeidslivet som sitt hovedmål, men opplever vanskeligheter med å få innpass. På Stella har vi samlet mange ulike tilbud som gir kunnskap om norsk arbeidsliv, samt praktisk hjelp og støtte i søknadsprosessen. I 2013 avsluttet vi piloten til Stellas praktikantprogram, og resultatet er fantastisk: Av de ni som fullførte, har åtte fått relevant arbeid. Suksesskriterier er en langvarig, relevant arbeidspraksis; deltakelse i et arbeidsfellesskap; individuell oppfølging og veiledning fra prosjektet; en tydelig leder og en god fadder på arbeidsplassen. Runde to av programmet ble startet i september, med syv deltakere. «Vi har fått en ny og spennende medarbeider, med annen arbeidsbakgrunn enn de fleste andre på arbeidsstedet. Det er spennende og berikende for arbeidsmiljøet» (HR-leder hos bedrift som deltar i Praktikantprogrammet) Det norske demokratiet gir i teorien alle statsborgere like muligheter til å delta. I praksis ser man likevel store forskjeller mellom ulike grupper. For å sikre et velfungerende demokrati er det avgjørende at man jobber målrettet med de gruppene som i liten grad deltar i samfunnet generelt og demokratiet spesielt. I forbindelse med valget 2013 har vi hatt stort fokus på informasjon og samtaler om demokratiet i Norge og viktigheten av å delta i valget. På Stella har frivillige utviklet kurstilbudet Deg i det norske samfunnet, og vi inviterte til valgdebatt der politikere fra alle de største partiene var til stede for å diskutere politikk med deltakere fra hele Kvinnefeltet. Ved å tilrettelegge for direkte kontakt mellom deltakere og politikere, ønsket vi å vekke interesse for valget og understreke betydningen av kvinnenes stemme i et demokrati som Norge. «Nå forstår jeg mer og har blitt sikker på hva jeg skal stemme» (Deltaker på valgdebatten, Stella) Vi har i 2013 fokusert enda mer på å bruke frivilligheten som nøkkel for deltakelse. Stadig flere av våre deltakere blir også med som frivillige, og opplever at de har mye å bidra med, samtidig som de får nye nettverk, opplever mestring og bygger på egen kompetanse. I prosjektet «Mat med mål og mening» tok vi dette arbeidet enda et steg, og startet en frivillig arena med fokus på arbeidstrening, deltakelse og mestring, fremfor levering og resultater. Prosjektet startet opp i februar 2013, og tilbyr tilpasset frivillig arbeid i Stella Kafé. De frivillige får arbeidskvalifisering, praktiserer norsk og tilegner seg nye praktiske og administrative ferdigheter, i tillegg til at de opplever mestring og økt selvtillit. Gjennom vår deltakelse i forskningsprosjektet Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet, bygger vi fagkunnskap om hvordan Kvinnefeltet og Røde Kors kan bidra i enda større grad til deltakelse for kvinner i Oslo. Alle medborgeres rett til å være delaktige i sin hverdag, såvel som i samfunnet, er nedfelt som en rettighet i norsk lov. Deltakelse er for oss både en overordnet målsetting og et virkemiddel. Vi mener en helhetlig tankegang om hva som fremmer og opprettholder deltakelse er viktig. Likevel ser vi at språk og arbeid er to av de viktigste nøklene for deltakelse i samfunnet, og vi har derfor et spesielt fokus på dette. For å kunne delta aktivt i det norske samfunnet er språk en forutsetning. Flertallet av deltakerne på våre aktiviteter har annen bakgrunn enn norsk, og forteller at muligheten til å styrke og praktisere norsk språk er en viktig årsak til at de deltar i våre aktiviteter. Vi har i 2013 jobbet mye med å utvikle norsktreningstilbudet på alle nivåer, på tvers av våre tilbud. På Kvinnekafeene har vi samarbeidet tett med Flyktningefeltet, og dratt nytte av deres kompetanse og metodikk, for å tilby et drop-in norsktreningstilbud tilpasset deltakernes nivå. På MARTE har vi startet tilbudet Marte snakker norsk, der en fast deltakergruppe som ønsker å bli bedre i norsk får tett oppfølging. Stella Kafé har gitt oss en ny arena for tilpasset norsktrening på nybegynnernivå, mens andre tilbud på Stella, som samtalegrupper og kurs i coaching og samfunnslære, gir rom for å bruke språket til diskusjoner og fag. Deltakelse i arbeidsmarked Hver femte kvinne i Oslo har minoritetsbakgrunn. Blant arbeidsløse kvinner i Oslo har 3 av 4 minoritetsbakgrunn. Arbeidsledigheten blant minoritetskvinner er 300 % større enn blant deres etnisk norske medsøstere. Valgdeltakelse Kvinner med landbakgrunn fra Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom- Amerika har en valgdeltakelse på 53 % mot 82 % med nordisk bakgrunn. Til sammen hadde personer med innvandrerbakgrunn stemmerett i Dette utgjorde 6 % av alle med stemmerett ved fjordårets stortingsvalg. (SSB Kvinner i yrkesaktiv alder: år og SSB 2013) 6 7

5 Helse «Vinteren kan være tøff. Det er glatt ute og korte dager. UTEROM er veldig bra fordi vi får oppleve noe vi ikke er vant med. Barna mine liker det spesielt godt. De er født i Norge og har glede av vinterleker (Deltaker, Kvinnekafé og Uterom) En av Kvinnefeltets hovedsatsninger de siste årene er arbeidet med helsefremmende aktiviteter for våre deltakere. Vi erfarer at det er store utfordringer knyttet til helse blant kvinner generelt og kvinner med minoritetsbakgrunn spesielt. Forskning peker på manglende kunnskap om psykisk helse blant innvandrergrupper i det offentlige helsetilbudet, og behov for større kompetanse på dette området. Gjennom våre lavterskeltilbud med åpne møteplasser når vi ut til et mangfold av kvinner, og forebygger ensomhet og sosial isolasjon. Vi møter daglig kvinner i sårbare livssituasjoner og sentralt i det helsefremmende arbeidet er at hver enkelt deltaker på våre aktiviteter skal oppleve å bli sett og anerkjent. For personer utsatt for menneskehandel er utfordringene spesielt store. Både hverdagen og fremtiden er usikker, og fylt med vanskelige avgjørelser og tanker. Det å ha noe å fylle dagene med, og noe å glede seg til, er svært viktig for den enkeltes psykiske helse. Gjennom våre tiltak for personer utsatt for menneskehandel jobber vi med å styrke mestringsfølelse og selvtillit, og å skape sosiale nettverk og positive opplevelser. Vi erfarer at frivilligheten spiller en viktig rolle i arbeidet med ofre for menneskehandel. Det at den frivillige ikke får betalt for å stille opp skaper tillit og gode relasjoner. Dette kan spille en viktig rolle i å få tillit til myndigheter og andre tiltak, og har en positiv effekt på deltakelse i andre tilbud. I 2013 har vi blant annet utvidet og videreutviklet tilbudet om samtalegrupper på flere av aktivitetene. Dette har blitt et populært forum hvor kvinnene møtes og får snakket sammen om små og store utfordringer i hverdagen. På onsdager fra kl 1300 til kl 1500 møtes mellom seks og åtte deltakere til gruppeaktiviteten «Stella Snakk». Hensikten er å gi hjelp til selvhjelp gjennom samtaler og diskusjoner om temaer som deltakerne er opptatt av, og ved å dele erfaringer, synspunkter og kunnskaper om livet som innvandrer i Norge. Deltakerne er aktive, både i valg av temaer som tas opp i gruppen og i menings- og erfaringsutveksling. Som kursledere har vi hatt ansvar for å sørge for at alle blir sett og hørt og får anledning til å bidra i diskusjoner og refleksjoner. Deltakerne har delt problemer, utfordringer, løsninger og gleder. De har gitt uttrykk for at det har vært viktig å høre andres meninger, bli kjent med forskjellige synspunkter, dele erfaringer, og være i et sosialt fellesskap. Som kursledere har vi forsøkt å bidra til en balanse mellom problemfokus og ressursfokus. Vi har erfart at det kan være en hjelp å sette ord på tanker og hendelser. Man kan få nye perspektiver når man hører at andre opplever det samme som en selv. Det har vært til hjelp å få vite hvordan andre takler en vanskelig situasjon. Selvtilliten er blitt styrket ved å få anerkjennelse fra andre og ved selv å være en støtte for andre i gruppa. Noen ganger har vi kunnet høre en knappenål falle. Av og til har øyne fyltes med tårer. Og ikke minst: Stella Snakk har bidratt til latter og glede og en følelse av fellesskap. Hvilke temaer har vært i fokus? Her er noen smakebiter: Barneoppdragelse i Norge og i andre land; mitt første møte med Norge; innvandrerfamilier i møte med tjenesteapparatet; rettssystemer og demokrati; grensesetting for en seksåring; tospråklige familier; rusmidler og rusmisbruk; kvinnerollen og kvinners rettigheter; likestilling; språk og selvtillit; billedkunst i ulike land; hva forbindes med norsk kultur; høytider og tradisjoner; jobbintervju; erfaringer med helsetjenesten i Norge; været og hvorfor det er viktig å lære språk. Man lærer språk ved å bruke det, og flere deltakere har sagt og vist at Stella Snakk har bidratt til at de behersker norsk bedre, og at noen barrierer er bygd ned med hensyn til å tørre å ta ordet på norsk. Som kursledere har vi erfart Stella Snakk som en arena for gjensidig inspirasjon og glede, som et pusterom i hverdagen, og som en stimulans til å få nye perspektiver på mennesker og samfunn. (Frivillige samtalepartnere, om samtalegruppen Stella Snakk) I 2013 har vi også hatt et sterkere fokus på fysisk helse både på kafeene våre og Stella. I november arrangerte de frivillige i Stellas helsegruppe heldagsseminaret «Ta vare på helsa di i vinter». Rundt 40 deltakere fra alle aktivitetene i Kvinnefeltet deltok i workshops om stressmestring, kosthold og dansemeditasjon. Våre tilbud om fysisk aktivitet som yoga, zumba og magedans er veldig populære, i likhet med våre Uterom-turer. I 2013 har vi lagt grunnmuren for å styrke sistnevnte tilbud, gjennom en egen frivilliggruppe med ansvar for utvikling og drift av et allsidig turprogram. For den enkelte kan dette bidra til et pusterom i hverdagen, samt inspirasjon til egne turopplevelser sammen med barna. Helse blant innvandrerbefolkningen Økte forekomster av psykiske og psykosomatiske plager blant innvandrere er en indikasjon på at en del personer innenfor denne gruppen opplever store belastninger. Å starte et nytt liv i et nytt samfunn er en prosess som krever overskudd. Psykiske og psykosomatiske lidelser kan virke hemmende på denne prosessen. (Stortingsmelding nr.6 «En helhetlig intergreringspolitikk. Mangfold og fellesskap» :66) 8 9

6 Oppvekst «Maten var veldig god. Perfekt. Tusen Takk for gavene, nydelig mat og takk for de gode timene som vi koste oss på Marte. Det var virkelig glede Jul inni oss. Er så glad og hører Jule sang. I hele kroppen min kommer full av følelse. Vi er blitt ganske kjent med den norsk kultur tradisjonen. Og det liker vi» (Mor til gutt 13 år, MARTE) mener at dette har positive ringvirkninger i barnas liv. På MARTE skaper vi gode minner sammen i høytider og på merkedager. I 2013 var det 70 deltakere, barn og frivillige som feiret jul på senteret. «Hun bor jo like ved meg, vi kan møtes på lekeplassen hjemme. Det er mye morsommere å gjøre det sammen med noen» (Jente, MARTE) I Kvinnefeltet er vi bekymret for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt, ikke får de samme mulighetene som andre barn. Vårt fokus er derfor et innholdsrikt aktivitetstilbud fylt med lek og opplevelser for barna. «Et samfunn er avhengig av neste generasjons muligheter og utvikling» (Kvello, Øyvind, 2012, Oppvekstmiljø og sosialisering ) I Kvinnefeltet er vi bekymret for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt, ikke får de samme mulighetene som andre barn. Forskning viser at barn som lever i familier med enslige forsørgere er mer utsatt for fattigdom enn barn som lever i familier der foreldrene er samboere eller gift. Fattige barn bor i husholdninger som har begrenset tilgang til forbruksgoder, fritidsboliger, organisert aktivitet og ulike kulturtilbud. Flere dager i uka tilrettelegger vi derfor for gode samlingsstunder og opplevelser for mange barn. I 2013 var frivillige og barn på tur til blant annet til lekeland, kino og Teknisk Museum. Når foreldrene har det bra, påvirker det et barns oppvekst på en positiv måte. Vi arbeider for å øke livskvaliteten og overskuddet til foreldre, og ønsker å stimulere til vekst og egenutvikling gjennom aktiviteter som yoga, stressmestring og mindfulness. MARTE startet også opp en egen barselgruppe treff hver fredag i samarbeid med Amathea denne høsten. Vi «Vi hadde en veldig fin julefeiring hos dere i år. Datteren min storkoste seg og det var fantastisk godmat. Og flotte gaver som vi får masse glede av fremover! Det er et fantastisk tilbud for oss slitne aleneforeldre. Tusen takk.» (Mor til jente 2 år, MARTE) Uten ferieplaner kan sommeren kan bli lang for mange barn, og i 2013 har vi derfor fokusert på å skape et godt og variert ferietilbud. Det kan være av stor betydning for barn å ha gode opplevelser å fortelle om når ferien er over. 30 spente og glade deltakere og barn dro i sommer til Tusenfryd, og for flere var dette feriens store høydepunkt, og en mulighet til å knytte nye vennskap: Barnefattigdom Et pusterom i hverdagen er spesielt viktig for barn som bor på krisesenter. Vårt fokus er å gi barna positive opplevelser og kontinuitet i en uforutsigbar hverdag. I 2013 har frivillige på krisesenteret tatt med nærmere 1000 barn ut på ulike opplevelser, som for eksempel bowling, kino og teater. Aktiviteten gir også mødrene et nødvendig avbrekk og verdifull voksentid. Barnefattigdom er mer utbredt i store byer. Gjennom vår satsning på oppvekstaktiviteter får barn like muligheter og tilgang til opplevelser, uavhengig av livssituasjon. Forskjellene i hovedstaden øker, og vår innsats blir derfor desto viktigere. Det er særlig barn med foreldre utenfor arbeidslivet, barn av enslige forsørgere og barn i barnerike innvandrerfamilier som lever i lavinntektshushold i Norge. I underkant av åtte % av barna som bor i Norge opplevde vedvarende lavinntekt i perioden 2008 til 2010 i følge EUs lavinnteksmål. Innvandrerbarn er klart overrepresentert. (Fattigdom og levekår i Norge - Status 2012, NAV) 10 11

7 Samarbeidspartnere i Kvinnefeltet REGiOn øst OslO Røde kors Kvinnefeltet har i 2013 brukt tid på å utvikle tett samarbeid med våre næringslivspartnere. Vi opplever samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon. Bedriftene som støtter oss har et sammenfallende verdigrunnlag med Røde Kors, og ønsker å bidra til vårt arbeid for integrering, deltakelse, bedre helse og trygge oppvekstsvilkår «Det er spennende å se hvordan folk tolker konflikter annerledes, og hvordan man sammen kan kommer fram til sikkert hundre forskjellige løsninger istedenfor hvis man sitter alene, da blir alt så mye vanskeligere». Alexandra (frivillig, 23 år) i Oslo. Den økonomiske støtten er svært betydningsfull for Kvinnefeltet; samtidig ser vi at samarbeidet ofte favner større deler av vårt arbeid gjennom gjensidig kompetansedeling og kunnskapsutvikling. På denne måten bidrar våre samarbeidspartnere til drift og videreutvikling av våre aktiviteter. Gjensidigestiftelsen har i 2013 vært vår største og viktigste samarbeidspartner, og støtten har muliggjort en offensiv satsning på å videreutvikle våre aktiviteter. I tillegg har vi hatt fokus på synlighet og hvordan vi sprer erfaringene fra arbeidet i Kvinnefeltet til andre Røde Kors distrikt. Ved å delta på Arendalskonferansen i sommer fikk vi en enda større forståelse for hvordan vi oppfyller felles mål ved å optimalisere bruken av økonomiske bidrag og nyttiggjøre oss av hverandres kompetanse og nettverk. Takk til alle våre samarbeidspartnere dette året! Gjensidigestiftelsen er mye mer enn en økonomisk støttespiller. Stiftelsen er en nær samarbeidspartner som bidrar til utvikling av prosjektene, og som hjelper oss som organisasjon til å yte vårt beste for de kvinnene som kommer til oss, sier Elisabeth Dahl Hansen, leder av Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors. En uvurderlig samarbeidspartner Enhet for Mangfold og Integrering Velferdsetaten Microsoft Tine UNESO Extrastiftelsen DNB Dell SEB KappAhl KPMG Reitangruppen Våre samarbeidspartnere i 2013 DFDS Seaways Aleris General Electric Maxus ( Adecco GE Oil & Gas Likestillingssenteret v/ Goro Ree-Lindstad (frivillighet holder workshops og sitter i prosjektgruppa for Stella Mentor) Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (samarbeid med Stella) Extrastiftelsen NAV Farve (Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet) NAVDir IMDI (Norsktreningsseminar i Avd. for inkludering og mangfold) HEV (Stella) Helsedirektoratet Humac Barnehjelpen Oslo Kommune Liv Ulven Stiftelsen 40 GjEnsidiGEstiftElsEn 2012 Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors har vært et satsningsområde siden 2009 som omfatter alle aktiviteter for og med kvinner. Viktigste prioriteringsområder i Kvinnefeltet er helse, samfunnsengasjement og barn og unges oppvekstsvilkår. Vi samarbeider tett med næringslivet og med andre frivillige organisasjoner. Gjensidigestiftelsen har vært med oss helt fra begynnelsen og kan ta mye av æren for at vi har kommet dit vi er i dag, sier Dahl Hansen. Den største satsingen i 2012 har vært etableringen av Stella Røde Kors kvinnesenter. Stella åpnet opp 1. februar, og har hatt full aktivitet fra dag én. Hele senteret er drevet av frivillige, som hver ukedag er til stede for veiledning, praktisk hjelp, internettkafe og sosialt nettverk. Senteret har også tilbud som jobbkurs, språktrening, yoga og workshops. Blant annet har det vært workshop om entreprenørskap, intervjuteknikk og mindfullness. Stella har XXXXX (Fra årsrapporten til Gjensidgestiftelsen 2013) 12 13

8 Året i tall «Jeg synes Stella gjør en god jobb for å integrere kvinner, ikke bare deltakere, men frivillige også. Den frivillige jobben jeg gjør på Stella er min første jobb i Norge, og det hjelper meg mye for å føle seg litt mer integrert i det norske samfunnet» (Kvinne, 28 år, fra Russland, bodd i Norge i ett år) Frivillighet I løpet av 2013 har prosjektene i Kvinnefeltet økt sin aktivitet, både i antall aktivitetstimer, antall registrerte deltagere på aktivitetene, og antall frivillige arbeidstimer. Flere kvinner, barn og frivillige deltar på flere arenaer. Aktiviter Antall frivillige Antall timer Aktivitetstimer per uke MARTE nettverkssenter (3,4 årverk) 27 Stella Røde Kors kvinnesenter (12,9 årsverk) 76 Kvinnekafeene (4.3 årsverk) 26 Når Mennesker blir handelsvare (2,7 årsverk) 33 Aktiviteter for barn på krisesenter (2,3 årsverk) 7 Uterom 6 Totalt (25,2 årsverk) 169 Deltakelse Stadig flere av våre deltakere blir også med som frivillige, og opplever at de har mye å bidra med, samtidig som de får nye nettverk, opplever mestring og bygger på egen kompetanse. Til sammen utgjorde vår fantastiske frivilliggruppe 25 årsverk i Aktivitet Kvinner Barn Besøk kvinner Besøk barn MARTE nettverkssenter Stella Røde Kors kvinnesenter Kvinnekafeene Når mennesker blir handelsvare 28 2 Uterom Aktiviteter for barn på 720 krisesenter Totalt

9 Stella Røde Kors kvinnesenter Når mennesker blir handelsvare Aktiviteter for barn på krisesenter Marte nettverkssenter Kvinnekafeene Åpen møteplass med veiledning Jobbfokus Sophia Røde Kors leksehjelp Aurora Røde kors nettverksarbeid Aktiviteter og lek for barn. Tirsdag, torsdag og søndag. Temakveld Søndagsmiddag Sying og håndarbeid Datahjelp Engelsk Stella Snakk samtalegruppe Yoga Dansemeditasjon NLP-kommunikasjon Enneagrammet Bli med ta ordet. Norsktrening, norsk kultur og samfunn Rett til å bli sett Søndagsturer Barselgruppe Marte snakker norsk Kvinnekafé Samtalegrupper Feiring av høytid Uterom (aktiviteter for voksne og barn går parallelt) Norsktrening på ORKIS kvinnekafé Deltakelse et par ganger i måneden, på ORKIS kvinnekafé Yoga og magedans, torsdager ORKIS kvinnekafé Trening i muntlig norsk gjennom samtaler og aktivitet Helseforedrag Stella forteller. Norsktrening og presentasjonsteknikk Deg i det norske samfunnet Datakurs Somalisk kvinnegruppe på Grorud kvinnekafé fredager Gåtur på søndager Språkkos Praktikantprogammet Stella Mentor Stella Kafé 16 17

10 Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors, og ble grunnlagt i Røde Kors er en humanitær, upartisk og nøytral, frivillig medlemsstyrt organisasjon. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Kvinnefeltet Oslo Røde Kors Chr. Krohgs gate 15 Postboks 3, Grønland 0133 OSLO Telefon Til stede i byen din!

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor? Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer