Hellerudtoppen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hellerudtoppen barnehage"

Transkript

1 Hellerudtoppen barnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...16 OM ÅRSPLANMALEN...17 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Hellerudtoppen barnehage er foreldredrevet og har vært i drift siden høsten Barnehagen har en avdeling med barn fra 2-6 år, og 5 ansatte i grunnbemanningen fordelt på tre 100 % stillinger og en 10 %. Barnehagen ligger fint til i utkanten av Hellerudtoppen borettslag, og helt inntil Østmarkas grense. Dette benytter vi oss av på vår ukentlige turdag. Vi har en flott naturtomt som utelekeplass. Vi har et hyggelig innemiljø, med flere rom vi kan fordele oss på i løpet av dagen. Vi er mye ute hele året, og er opptatt av naturen og skiftene som skjer i følge med årstidene. Oppmerksomt nærvær (mindfulness) brukes sammen med barna for å skape ro og tilstedeværelse i kroppen. Vi har en stabil og god personalgruppe med allsidig og lang erfaring i arbeid med barn. Barnehagens slagord og visjon: NaturligVis! Natur, klokskap og omsorg i fokus for barn, foreldre og ansatte. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Årsplan

4 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Hvert barn skal få et tilbud som er tilpasset den enkeltes situasjon og individuelle forutsetninger, innenfor regelverkets rammer. Våre ansatte har gode norskkunnskaper, de går jevnlig på kurs for å oppdatere seg faglig og øke sin kompetanse. Språkstimulering i lek, hverdagsaktiviteter og grupper inndelt etter alder og utviklingsnivå. Tras blir brukt for språkkartlegging i samarbeid med foreldre. InPed materiell, Snakkepakken, Tall-og språksprell, bøker med konkreter m.m benyttes systematisk i aldersinndelte grupper. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Barna blir møtt på en omsorgsfull og oppmerksom måte, de blir sett, hørt og respektert. Barna opplever glede og trygghet, i et miljø som er rolig og undrende. De voksne skaper gode læringsarenaer for utvikling i lek og samspill, og i strukturerte situasjoner. Satsningsområde i 2015: Oppmerksomt nærvær for barn og voksne. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skaper en forutsigbar hverdag med klare rammer og trygghet, med en fleksibel og glad undertone. Organisering ved at barn og voksne fordeler seg på ulike rom, i mindre grupper, og med varierte aktiviteter. Vi er tilstede der barna er, oppmerksomme, undrende og tydelige. Ukentlig turdag, utelek hver dag på naturtomt. Gruppedeling etter alder og modenhet, der innholdet er valgt for å stimulere og skape gode læringsopplevelser for hvert enkelt barn. Oppmerksomt nærvær (mindfulness) i grupper og naturlige situasjoner i løpet av dagen. Fokus på pust, ro, massere hverandre, enkle yogaøvelser, hvilestund og å oppleve kroppen sin i trygge omgivelser. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN Årsplan

5 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Sammen med barna setter vi ord på følelser, og snakker om vennskap både i naturlige situasjoner og i samlinger / grupper. Barna skal gjøres kjent med ulike følelsesuttrykk som blid, glad, sur, sint, skuffet og lei seg. Voksne er gode forbilder ved å vise respekt for andre mennesker og naturen. Grupper delt inn etter barnas alder og modenhet gir rom for læring og lek, konsentrasjon og fordypning. Vi markerer høytider som påske, 17.mai, jul og FN dagen. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Planer for uka og perioden gir rom for barnas initiativ, spontanitet og interesser. De voksne er lydhøre og oppmerksomme overfor barnas ønsker, behov og utforskertrang. Ut fra observasjonene av hva som "treffer" barna velges aktiviteter. Vi observerer og legger merke til de minste barnas kroppslige uttrykk for hva de liker å gjøre, disse nonverbale signalene tas med i valg av aktiviteter. Barna lærer hvordan de kan løse konflikter selv, og sette sine egne grenser for omverdenen ut fra sine egne behov og ønsker. Valgfrihet ut fra interesser og behov ved valg av aktiviteter. Alle behøver ikke være med på alt. Årsplan

6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Tilvenningssamtale i løpet av de tre første dagene i barnehagen. Foreldresamtale to ganger i året, eller flere ved behov. Foreldremøter to ganger i året. Informasjon, medvirkning og gruppesamtaler. Foreldrene blir møtt på en god og trygg måte av personalet i barnehagen, og skal være trygge på at de kan ta opp saker av ulik art med personalet. Foreldrene deltar aktivt i barnehagens drift. Foreldrene mottar informasjon på mail om innholdet i barnehagen. Periodeplaner, evaluering og dokumentasjon sendes ut på mail til alle. Hjemmeside. Mulighet til å sende sms med beskjeder. Samarbeidsutvalget er deltakende i utarbeidelse av årsplan. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Utelek hver dag på vår naturlekeplass. Ukentlig turdag. Dagsrytme som sikrer en god veksling mellom aktivitet og hvile. Hvilestund og rolig høytlesning / lydbok hver dag. De barna som trenger det sover ute i vogn. Barna gis mulighet til variert lek og fysisk utfoldelse. Vi bruker Grendehuslokalet i andre etasje til fysisk aktivitet i mindre grupper. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Årsplan

7 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi har fokus på anerkjennelse og aksept, det er spennende at vi alle er forskjellige og unike. I smågrupper møtes barna der de er ut fra modenhet og alder. Vi hjelper barna å oppleve mestringsfølelse i å omgås andre på en god måte. Vi gir barna kjennskap til de ulike kulturer og språk som er representert i barnehagen. Dette bearbeides ved å bruke alle Rammeplanens fagområder. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi gir positiv oppmerksomhet når barna f.eks er hjelpsomme, inkluderer andre i lek eller deler med andre. Det som er bra skal forsterkes. "Du og jeg og vi to" Kari Lamer. Barna skal ha venner, og vi legger tilrette for utvikling av vennskap i barnehagen. De voksne er i forkant, deltar og hjelper de barna som trenger det i å klare å omgås andre på en god måte. De voksne hjelper barna å håndtere konfliktsituasjoner på en god måte. I grupper skapes gode felles opplevelser som barna kan ta med inn i leken. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Årsplan

8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Gruppe en dag i uka for skolestartere Samarbeid med Hellerud barnehage med felles aktiviteter Gi barna en positiv forventning, trygghet og nysgjerrrighet før skolestart Samarbeid med Trasop skole / aktivitetsskolen for en best mulig overgang fra barnehagen. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Planleggingsdager og personalmøter på kveldstid brukes til å planlegge, dokumentere og vurdere barnehagens innhold og pedagogiske virksomhet. Foreldre får informasjon på hjemmesiden, ved oppslag i gangen, muntlig og på mail. Periodeplaner brukes til hvert tema, og evalueres underveis og i ettertid. Evaluering av årsplan i mai og november. Medvirkning tilrettelegges på foreldremøter, foreldresamtaler og et tett og godt samarbeid i det daglige. Barna deles på to rom ved måltider, noe som sikrer at alle blir sett og hørt, og kan komme med sine meninger om barnehagens aktiviteter og innhold. Observasjonsmateriell blir brukt i samarbeid med barnas foreldre. Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Årsplan

10 Vi bruker språket aktivt sammen med barna i hverdagsaktiviteter, tilrettelagte aktiviteter og lek. Naturlige situasjoner brukes til å sette ord på det som skjer, både konkret og følelser. Gjeldende fra høsten 2015: Skrivedans KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Tilrettelegging for at barna skal føle glede, mestring og trygghet i å kommunisere og uttrykke seg på ulike måter. Enkel eventyr fortelles, synges og vises med konkreter. Snakkepakken. Måltidet brukes til samtaler, lesing og kommunikasjon i ro og fred. Sanger, rim, regler, rytmer, telleregler i samling, grupper, lek og hverdagsaktiviteter. I små grupper får barna mulighet til å sette ord på egne opplevelser, følelser og tanker. - Vi leser bøker tilpasset barna etter hvert måltid. Rim, regler og eventyr. Spille spill i små grupper. Grupper; aktiviteter fra Snakkepakken, Tall- og Språksprell m.m. Bli kjent med egen forbokstav,og andre tall og bokstaver når interessen er der. Strukturert opplegg fra Tall-og språksprell (sortering, størrelse, gåter, rim og regler osv) Tilrettelegging for utforsking og nysgjerrighet ovenfor lekeskriving, gjenkjennelse av ordbilder og tall / mengde ut fra barnas interesser. Bokkoffert der barna får presentere en bok de har med hjemmefra for de andre. Bli kjent med eget navns ordbilde. Øve på å skrive og kjenne igjen forbokstav, og om interesse hele navnet og flere bokstaver. Årsplan

11 KROPP BEVEGELSE HELSE Ro, trygghet og nærhet fra voksne ved måltidet gir rom for gode opplevelser. Vi legger tilrette for allsidig kroppslig og sansemotorisk lek ute og inne. Organisering av hverdagen som gir god veksling mellom aktivitet, måltider og hvile. Begynnende øvelse i enkel påkledning med motiverende støtte. hvilestund, yoga, massasje, fokus på pust (mindfulness) Vi legger tilrette for fysiske utfordringer på den fine naturlekeplassen vår, inne, i grendehuslokalene og på tur. 4 og 5 åringene får klatre opp på hemsen og er med på skiskole. Sang- og regelleker ute og ikke. Barna får lære om kroppen, og de voksne tar tak i det barna er interessert i. Hvilestund, yoga, massasje, fokus på pust (mindfulness) Oppleve at alle er forskjellige, oppleve det unike hos hverandre. Kunnskap om menneskekroppen. Enkel massasje av hverandre. Øve på selvstendighet ved måltid, påkledning og toalettbesøk. Regelleker. Hvilestund, yoga, fokus på pust. (mindfulness) Årsplan

12 KUNST KULTUR KREATIVITET Tilrettelegging slik at barna kan bruke kroppens sanseapparat og utfolde seg kreativt med ulike formingsmaterialer. Sang, musikk, rytme og dans. Sansemotoriske opplevelser. Rim og regler, sangleker og bevegelsesleker. Musikkgruppe: rytmeinstrumenter, bevegelse til musikk, dans, sang. Kreative formingsaktiviteter, allsidig materiell settes fram, barna får utforske og finne sine egne uttrykk. Tilgjengelig utkledningstøy Musikk, sang og rytme. Dramatisering, teaterturer og andre kulturopplevelser. Kreative formingsaktiviteter. Mulighet for å veve. Barna skaper egne tekster, rim og sanger i førskolegruppa. Tilgjengelig utkledningstøy. Naturmaterialer tas med og brukes kreativt i formingsaktivitet ute eller inne. Teaterturer og andre kulturopplevelser. Dramatisering av eventyr. Årsplan

13 NATUR MILJØ TEKNIKK Turdag en dag i uka. Barna gis mulighet til å oppleve gleden over å være ute i naturen med alle sanser. Barna skal få kjennskap til noen av dyrene som lever i skogen og på gården. Vi legger merke til forandringene i naturen gjennom årstidene. Konstruksjonslek med duplo, klosser og togbane m.m Utforsking av vann, snø og sand i sandkassa og i skogen. Ukentlig turdag Barna får kunnskap om naturen og dyrene i skogen. Rusken aksjon på våren. Eksperimentering med farger, ulike materialer som sang, vann, snø og is ut fra interesse og modenhet. Erfaring med teknikk: pc, fotoapparat, cd spiller, ipad, lego, klosser, spill m.m. Barna skal lære om kjærlighet til naturen og samspillet mellom natur og mennesker. Ukentlig turdag. Barna får kjennskap til naturen, årstidene og dyrene i skogen. Kjærlighet til naturen og samspillet mellom natur og mennesker. Begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død. Rusken aksjon på våren. Få innsikt i produksjon av matvarer. Vi eksperimenterer med farger, ulike materialer som sand, vann, snø og is. Årsplan

14 Konfliktløsning i naturlige situasjoner. Voksne veileder. Markering av høytider Konfliktløsning i naturlige situasjoner, med veiledning fra voksne. "Stopp-regel", å kunne si fra om noen tråkker over streken. Barna får hjelp til å løse konflikter med språket. Markering av høytider. ETIKK RELIGION FILOSOFI Forut og PlanNorge opplegg, bli kjent med andre kulturer. Lære gode sosiale ferdigheter: eks å vente på tur, være hjelpsomme og sette seg inn i andres situasjon. Markering av høytider. Forut og PlanNorge opplegg, bli kjent med andre kulturer. Bli kjent med de kulturer som er representert i barnehagen. Lære sosiale ferdigheter ut fra sitt eget ståsted, f.eks å inkludere andre i lek. Bruk av filosofiverktøy i grupper, rom for undring og fundering over ulike tema. Vi innhenter informasjon om det barna er opptatt av sammen. Vi skaper interesse for, og bidrar til toleranse og forståelse for ulike kulturer og måter å leve på. Filosofi verktøy. NÆRMILJØ SAMFUNN Turer i nærmiljøet og i byen, f.eks Slottet før 17.mai, Rådhuset, parker eller bibliotek. Turer med offentlig kommunikasjon som buss, t-bane og trikk. Vi øver på å følge enkle regler. Undring og samtaler om hvordan våre valg og handlinger kan påvirke andre mennesker og omgivelsene. Turer i nærmiljøet og til byen med offentlig kommunikasjon. Barna får kunnskap om samene, Norges urbefolkning. Turer i nærmiljøet og i byen. Begynnende kunnskaper om menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Kunnskaper om likestilling og demokrati. Barna tilegner seg kunnskaper om samene, Norges urbefolkning. Årsplan

15 Duplo, klosser, bøker, spill brukes aktivt - med fokus på fagområdet. Spille spill med fokus på antall, rom og form. "Tall og språksprell" brukes i førskolegruppa. ANTALL FORM ROM Eventyr, sanger og aktiviteter fra "Snakkepakken" og fra boka "En to, støvel og sko" m. m Sanger, telleregler, eventyr med fokus på telling, begreper og f.eks preposisjoner. Romforståelse: hinderløyper og ulik fysisk aktivitet ute / inne. Telling. Aktiviteter og eventyr fra "Snakkepakken", "Fem, seks, det kommer en heks" og "Tall og språksprell" i grupper og samling. Bevisste voksne som bruker korrekte benevnelser på former og andre matematisk fenomener. Ulike spill med fokus på antall, rom og form. Rom for undring, utforskning og interesse for ulike matematiske fenomener som avstand, volum, vekt og tid. Vi legger tilrette for utforskning og resonering i naturlige situasjoner og likheter, ulikheter, størrelser og antall. Årsplan

16 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 2. januar Planleggingsdag Januar Juletrefest arrangert av foreldrene 13.januar - 10.februar Skiskole 5 ganger for barna født i februar Felles planleggingsdag med Bydel Alna. 19. februar Karneval kl Tema: Skinnvotten (bestemt av barna) Mars Foreldremøte Påskeferie Barnehagen er stengt til og med April Forut morgen. Innsamling til Forut. Kl mai Mai Mai 17.mai markering sammen med Hellerud barnehage Tur til Slottet. Rusken. 11. Juni Sommerfest for barn, foreldre, søsken og ansatte. Sommerstengt Uke 28, 29 og 30 August Tilvenning nye barn 21. August Planleggingsdag 3. September Foreldremøte 23. oktober FN- frokost, vi markere FN dagen 30. oktober Planleggingsdag på Østlandske lærestevne Desember Juleferie Lucia, Tur til Markanissen, Juleteater, Nissefest, Gløgg og pepperkaker. Barnehagen er stengt fra og med juleaften til og med 1.januar Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Ingeborg Andresen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

17 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Grønland barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer