Velkommen til Lindegaard!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Lindegaard!"

Transkript

1

2 Velkommen til Lindegaard! INNLEDNING Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt viktig og nyttig informasjon til dere foreldre og foresatte. Lindegaard er en av flere familiebarnehager tilknyttet Tårnsvalen barnehage AS som eies av Cecilie Røhnebeck. Tårnsvalen Barnehage A/S består av 3 barnehager og 7 familiebarnehager i Oslo og Bærum. I Bærum finner vi Lindegaard familiebarnehage og Vallerstua barnehage. HVORFOR HAR VI ÅRSPLAN? Planlegging av den pedagogiske virksomheten i barnehagen er veldig viktig. Gode planer gjør det lettere for personalet å begrunne arbeidet. Med klare kortsiktige og langsiktige målsettinger kan personalet kontrollere og vurdere det arbeide som gjøres. På denne måten kan man stadig forbedre og utvikle barnehagen. Gjennom skriftlige planer kan barnehagen synliggjøre sin virksomhet utad. Administrasjonen: Skogfaret 28, 0382 Oslo. Telefon: E-post: web: Lindegaard: Gamle Drammensvei 142 A, 1363 Høvik Mobil: LITT OM BARNEHAGENS IDEER OG VISJONER Vi brenner for å bygge opp selvtilliten hos barnet mestringsglede, hjelpe barnet til å hjelpe seg selv. Dette gjøres ved å tilby barnet et stimulerende miljø hvor barnet får lære å mestre og der barnet føler at det blir verdsatt og Lindegaards åpningstider: respektert. Barnet får en sjanse til å utvikle seg i sitt eget tempo, ikke alle Vi har stengt romjul og påske, samt hele juli. forventes å lære samtidig. Dette fører til at barna opparbeider seg konsentrasjonsevne, selvstendighet og selvtillit. Barnet skal også få flere muligheter til å hente seg inn og finne ro i løpet av barnehagedagen. Noe av verktøyene vi bruker er Montessori, oppmerksomt nærvær (Mindfulness) og barn i balanse-øvelser. (Se barn i balanse) Basis for normal personlighetsutvikling bygger på dype og langvarige følelsesmessige relasjoner til foreldre og andre viktige voksne og ved å være oppmerksomt nærværende, vise omsorg og varme, bygger vi videre på det barnet bringer med seg hjemmefra. Ved orden, rutiner og frihet innenfor grenser som barna kan mestre i forhold til alder og utvikling, skaper vi en trygg ramme rundt barnehagen. Barnehagen skal bidra til å utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle toleranse, ta hensyn til og ha omsorg for andre.

3 AKTIVITET MÅL METODE Levering om morgenen Barna skal føle seg velkomne når de kommer i barnehagen. Barna skal føle seg trygge når foreldrene går. Måltider: Bordskikk, høflighet. Garderobe: Hvile/sove: Rydding: Toalett/hygiene: Samlingsstund: Frilek: Utvikle kommunikasjon og fellesskap. Lære å spise selv. Bli mett, barna får den maten de trenger. Utvikle selvstendighet. Ønsker å lære barna å kle på seg selv etter hvert. I denne sammenhengen vil de også lære viktige begreper i forhold til kropp og påkledning. Utvikle selvstendighet. Mulighet til fred og ro. Barna trenger et avbrekk fra lek og andre barnehageaktiviteter. Vi vil la barna få to rolige stunder på dagen. (Se barn i balanse) Ønsker å lære barna å rydde etter seg. Lære dem å holde orden. Barna skal få lære om hvor viktig det med renslighet og personlig hygiene. Forhindre smitte i barnehagen. Skape et fellesskap. Ha en hyggelig stund sammen. Lære å synge. Lære å lytte (og snakke i forsamlinger.) Gjennom frileken skal barna utvikles og stimuleres sosialt, emosjonelt, språklig, intellektuelt og motorisk. Utvikle konsentrasjon om det man holder på med. Vi møter barna i garderoben og ønsker dem velkommen. Vi gir en følelse av ro gjennom dempet belysning og gode lukter. Vi hjelper barnet inn i en aktivitet når det kommer inn til barnehagen. Sitte fint mens de spiser og vente på tur. Takke for maten. Barna blir oppmuntret til å spise opp maten sin, men det er ingen spisetvang. Barna skal få tid nok til å spise. Velge pålegg. Oppmuntre til å prøve selv og finne sine egne klær. Ta av sko/støvler på støvelmopeden og sette dem på plass. La barna få prøve å kle på seg selv, under veiledning og hjelp fra de voksne. Lære å vente på tur. De minste barna sover. De større barna som ikke lenger trenger å sove, hviler med lesestund eller lytter til rolig musikk. Vi leser bok, har yoga og qi gong, synger eller lignende i tretiden. Når vi skal begynne på noe nytt, oppmuntrer vi barna til å være med å rydde. Voksne skifter bleier ved behov. Faste rutiner på håndvask før og etter mat. Engangsunderlag ved bleieskift. Vi sitter i en ring og snakker sammen, synger sanger, leser bøker og lignende. Vi har respekt for barnas lek og vil ikke forstyrre unødvendig. Voksne skal delta i leken på barnas premisser. Oppmuntre barna til å leke sammen. Bruk av språk til å planlegge lek og under lek. Lære barna om å vente på sin tur og å innlemme andre i sin lek. Voksne skal være tilgjengelige i lek og ved konflikter. Voksne observerer leken. Voksne er sammen med barna og skaper interesse for aktivitet/lek.

4 DAGLIGE GJØREMÅL Faste rutiner Håndvask etter mat Noen gjøremål gjentar seg hver dag til faste tider, for eksempel håndvask, måltidene, samlingsstund, bleieskift. Disse aktivitetene kaller vi rutinesituasjoner. Rutinesituasjonene er med på å skape: Trygghet. Det kjente gjør at barna vet hva dagen bringer. Selvstendighet. Viktig at barna får tid i rutinesituasjonene, så de får muligheten til å klare selv. Tidsbegrep. Ved stadig gjentakelser får barna en viss oppfatning av tiden. De vil da bruke tidsbegreper som før vi spiser, etter samling, etter vi har spist frukt og lignende. Rutinesituasjoner. Gode læringssituasjoner for barna. Den gjensidige kontakten mellom barna og de voksne gir rutinesituasjonene stor verdi. Leken Barnehageloven sier om leken at: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Leken er barnas viktigste uttrykksform og en måte og forholde seg til verden på. Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er på liksom, den ligger utenfor det vi oppfatter som den virkelige verden. Vi ønsker å skape en god lekekultur hvor aller barna inkluderes. Dette vil vi gjøre ved å gi barna gode fellesopplevelser og ved å skape en trygg ramme rundt dem. Vi vil jobbe med barnas sosial kompetanse (evnen til å kunne gå inn i leken sammen med andre på en positiv måte), og oppmuntre dem til å ta andre unger inn i leken. Personalet vil være aktive Samarbeid i sandkassen deltagere i barnas lek, men på barnas premisser. Leken er i stor grad preget av barnas initiativ og fantasi. Det er viktig for oss å respektere barnas lek og ta vare på dens egenverdi. Vi ønsker å gi mye rom for frileken. Man kan ikke bare se på leken som et pedagogisk virkemiddel for å fremme barnets utvikling. Det er viktig å huske at for barnet er det et mål i seg selv å leke.

5 Det nye formålet i rammeplanen sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det nye formålet uttrykker samfunnets endring i synet på barn og voksnes ansvar for å behandle barn som likeverdige individer. Formålet understreker at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring, og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre. Perspektivet i den nye formålsbestemmelsen er utvidet til også å omfatte naturen. Å ta vare på naturen og hverandre rommer både empati og økologisk ansvar, og skal være en naturlig del av barnas danningsprosess. Alle barnehager i Norge, uansett eierforhold, vil være forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med dette felles verdigrunnlaget; Respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. På Lindegaard er vi veldig opptatt av at alle respekterer hverandre, både store og små. Dette gjør vi bl.a. ved å: Tilstedeværelse i malingsstunden - Si ifra før vi tørker en snørrete nese eller vasker et skittent fjes. - Spørre om det er greit å massere barnet, og gir oss om barnet sier/viser at det ikke vil. Det er viktig å huske at selv de små har egne grenser på hva de synes er greit og ikke. - Gir barnet en beskjed i forkant om bleieskift dersom barnet er veldig inne i leken, slik at det gis tid til å avvikle det man driver på med. - Snakke TIL barna, ikke OM barna. - Ha voksne som fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke på ting de skal gjøre senere. (Mindfulness) - Bruke montessorrirommet vårt, hvor barna får komme inn når de vil og jobbe med det de vil. Her korrigeres ikke barna, men hjelpes i gang og får jobbe i fred uten at de avbrytes. - Gå turer i nærmiljøet og se på naturen, insekter og omgivelser. Vi plukker frukt og planter blomster. - Plukke søppel på tur. - Kildesortere i barnehagen. - Oppmuntre barna til å leke sammen, dele og bry seg om hverandre og veilede dem gjennom konflikter. - Ta hensyn til allergier og religion når vi lager og serverer mat til barna. - Være gode forbilder.

6 Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor danning, omsorg, lek og læring står sentralt. Både omsorg, læring, lek og danning flettes inn i hverandre i barnehagehverdagen vår. Omsorg: Gjennom å gi barna mye varme og omsorg, være tydelige og oppmerksomt tilstedeværende voksne ønsker vi å gi barna en bekreftelse på hvem de er og at de er en viktig brikke i et godt miljø. Vi skal med vår omsorg vise at alle er like mye verdt selv om man er forskjellige. Dette skal det være rom for å undre seg over også. Omsorg og respekt barna imellom er også viktig for å utvikle sosial kompetanse, noe Barn i balanse (hvor barna bl.a. masserer hverandre) hjelper til med. Læring: En grunnleggende brikke i barns liv er leken. Barna vil få rikelig med tid og mulighet til å leke. Her foregår mesteparten av barns læring, de lærer samspill seg imellom, utvikler sosial kompetanse, lekekompetanse, lærer seg konfliktløsing og kommunikasjon. Hele tiden under veiledning av trygge, tydelige og omsorgsfulle voksne. Fint å gi og motta hodemassasje Danning: Danning handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og å reflektere over det en gjør i samspill med andre. Danning er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barna må få utfordringer. Muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. På Lindegaard er vi opptatte av at alle blir inkludert og får mulighet til å utvikle seg i eget tempo. Det er viktig at både barn og voksne respekterer hverandre og viser forståelse og omsorg for hverandre, dette lærer de bl.a. gjennom lek og massasjestunder.

7 Tårnsvalen Barnehage as mindfulness-barnehagene BARN I BALANSE Vårt pedagogiske perspektiv er å støtte barn i å finne indre styring, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet Med Barn i balanse ønsker Tårnsvalen Barnehager å gi barna et pusterom i en stressende hverdag. Vårt samfunn har et høyt tempo og intensitet. Vi ser det også på barneprogrammer på TV og barnefilmer der det er mye lyd, farger og raske skifter. Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Vi ønsker å tilby en balanse i våre mindfulness-barnehager, der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke en naturlig evne til tilstedeværelse vi alle er født med, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis. I tillegg til ytre påvirkning, aktivitet, lyd, tempo og begeistring, som alltid er til stede i barnehager, vil vi i Tårnsvalen Barnehager legge vekt på barna og de voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom berøring, bevegelse, livssamtaler, ro og stillhet. I denne sammenheng bruker vi f.eks. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder. Vi har bl.a. egen yogainstruktør som kommer en gang i måneden. Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå våre mål med Barn i balanse. Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva man skal gjøre på ettermiddagen. Gjennom de forskjellige metodene (massasjen, yoga osv), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en god opplevelse av ro og balanse. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss til å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og virker stressreduserende. Mindfulness Oppmerksomt nærvær bygger på en gammel asiatisk tradisjon, men anvendes også innenfor vestlig psykologi til blant annet stressmestring. Mindfulness dreier seg om å styrke evnen til være fullt og helt oppmerksom på her og nå, for eksempel ved å fokusere på det som skjer i kroppen akkurat nå. Voksne kan bl.a. bruke meditasjon, barn trenger andre veier til å få denne fokus og ro, for eksempel berøring, langsom bevegelse, ledet stillestund osv. Barn i balanse skal ikke erstatte fri lek, glede og utfoldelse i barnehagen. Det skal være et pusterom for barn og voksne i barnehagehverdagen.

8 Oversikt over bruk av barn i balanse -elementer i vår hverdag. 1) Dempet belysning og gode dufter i gangen på morgenen. Vi ønsker at barn og voksne skal finne ro i det de kommer i barnehagen, og prøver å legge til rette for dette på denne måten. Vi prøver også å møte hvert enkelt barn ute i gangen og ønske velkommen. 2) Vi tar i bruk tibetansk symbal i overgangssituasjoner og ved time out. Når vi hører symbalen lukker vi øynene, trekker pusten dypt flere ganger og bare puster til lyden av symbelen er helt hvisket ut. Nå kommer det en beskjed, om det er endring i aktiviteter eller om vi fortsetter der vi slapp. 3) Store deler av året bruker vi lys på bordet under måltidene. Dette er et symbol på at vi har et harmonisk og sosial måltid med bruk av rolig stemme. 4) Vi bruker massasje som vei inn til nærvær og balanse. Massasje kan vi bruke både planlagt og mer spontant. Etter soving er barna ekstra mottakelige for massasje og nærvær, så det aller seg naturlig at det meste av massasje foregår rundt den tiden. Massasjen foregår utenpå klærne. Noen barn er så små at det kan være vanskelig for dem å svare på om de vil ha massasje eller ikke, og evt. hvor lenge. Derfor bruker vi tepper som barna kan legge seg på om de vil ha massasje. Når de ikke vil mer går de vekk fra teppet. Det starter som regel med at de voksne masserer barna, men etter hvert vil barna ta initiativ til å massere hverandre eller en voksen. Noen barn ønsker kun massasje fra andre barn. Vi er påpasselige at barna spør hverandre om det er greit at de masserer et barn, og hvor det er greit å bli massert. Slik lærer de å respektere hverandres grenser. Man kan bruke ball eller bil på ryggen, og man kan ha hånd og fotmassasje med olje. Man finner fort ut hva barna liker og ikke liker. 5) Vi får jevnlig besøk av Ina, Tårnsvalens egne yogainstruktør. Hun kommer onsdag andre uken i måneden kl Da stenger vi dørene og slår av telefonen slik at ingen kan forstyrre oss. Kommer dere i denne tiden må dere vente til vi er ferdige med yogaøvelsene, da åpner vi dørene igjen. 6) Vi tar gjerne noen yogaøvelser ute eller på tur. Dette er gøy! 7) Vi leker oss med forskjellige spa-elementer. Alle nyter vi å bli stelt med, enten man kan sette seg med i et deilig skumbad, pleie føttene med fotbad og såpeblomster, nyte lukten av duftlys og få lakket neglene sine eller få en ny hårfrisyre. Barna elsker det! 8) Vi bruker en form for livssamtaler. I livssamtalen er det meningen at hvert enkelt barn skal få snakke om de dypere ting i livet uten at noen kan avbryte. I familiebarnehagene er barna litt for små til dette, men det å få fokus på seg selv en liten periode kan vi få til ved å synge om barnet samtidig som det får spille på en rasle, tromme eller lignende. En annen form for livssamtale med de minste kan være når den voksne kommenterer at et annet barn gråter, er lei seg og får trøst. Eller om det er uglen som synger, vannet som renner, barna som er glade, votten som skal på osv. Det er også viktig å være lydhør for barnas kommentarer og observasjoner. 9) Andre portaler: Andre veier inn til nærvær kan være kunst og kreativitet (male med/uten musikk, sminke hverandre), konsentrasjon om en oppgave (.eks. montessorijobbing) m.m. Felles opplevelser ute i naturen, som naturvev, blomsterplukking, insektsforsking etc.

9 Lindegaard er inspirert av Montessoripedagogikk På Lindegaard har vi et miljø som setter barnet i sentrum. Alle materialene er lett tilgjengelige for barna, plassert på hyller tilpasset deres høyde. Møblene er tilpasset slik at barn kan sitte behagelig og utsmykning og bilder er plassert i barnas synshøyde. Objektene som er plassert på hyllene i jobbrommet er materialer snarere enn leker. Barna arbeider med materialer i stedet for å leke med leker. Dette tillater barna å få mest mulig utbytte fra omgivelsene gjennom en opplevelse av egenverd den samme opplevelsen de voksne får gjennom å dra på jobben og utføre et arbeid. Barna får komme inn på jobbrommet når de har lyst, så sant vi har mulighet til det. Arbeidet gjør barna mer konsentrerte, rolige og selvstendige. Hvert barnehageår får nye assistenter komme på besøk til Knerten montessoribarnehage på Røa, hvor de får se montessori i praksis i en familiebarnehage og få inspirasjon til selv å arbeide med dette sammen med barna. Montessorimetoden: Dette utdanningssystemet er både en filosofi om barnets utvikling og en logisk forklaring for å veilede slik vekst, utviklet av Maria Montessori - Metoden er basert på barnets utviklingsbehov for frihet innenfor grenser, i tillegg til et nøye tilrettelagt miljø som garanterer tilgang til materialer og erfaringer. - Gjennom dette utvikles barnets intelligens i tillegg til fysiske og psykologiske ferdigheter. Metoden er utviklet for fullt ut å utnytte barns trang til å lære og deres unike evne til å utvikle deres egen dyktighet. - Barn har en stor forkjærlighet for meningsfylte oppgaver. De arbeider imidlertid ikke som voksne for å fullføre en oppgave, men for selve aktivitetens skyld. Det er denne aktiviteten som tillater barnet å oppnå sitt viktigste mål: utviklingen av seg selv sine mentale, fysiske og psykologiske krefter. Til venstre et eksempel på Montessorrijobbing, her skal perlene puttes på stangen i en bestemt rekkefølge.

10 MEDVIRKNING I BARNEHAGEN: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Medvirkning er ikke det samme som å la barn velge fritt og la dem gjøre som de vil, men gi det enkelte barn innflytelse på hva som skal skje og hvordan det gjøres. Medvirkning handler om å bli tatt på alvor. Bli spurt, lyttet til og akseptert. Få lov til å prøve selv. Det handler om å lage gode dialoger mellom barna og personalet, der den voksne lytter, anerkjenner og tar imot mer enn å gi. Som voksne må vi la oss påvirke og godta at barna selv har synspunkter på hva de har behov for. Full fokus på matlaging Slik jobber vi med medvirkning på Lindegaard: - Dagens kokk er i stor grad med på å lage mat, samt dekke på og servere mat til de andre, og de får være med å rydde. - Alle store barn har sin egen kanne som de kan skjenke seg drikke fra til frokost og halv tre-mat. - Alle barna sitter til de fleste er ferdige, de går fra og har hver sin knagg med vaskeklut hvor de selv vasker ansikt og hender. - Barna får valg mellom melk eller vann til frokost og halv tre-mat. (Til varmmat serveres det vann.) - Vi har smøremat hver dag til andre måltid, hvor barna får velge pålegg, øver på å smøre selv o.l - Alle barna har hver sin vannflaske som de kan drikke av når som helst når de er tørste. - På biblioteket får barna være med å finne bøker som de vil vi skal låne til barnehagen. - Barna har med termos på turdagen som de læres opp til å håndtere selv. - Vi oppmuntrer barna til å prøve selv å: Kle på seg selv (med hjelp), reise seg opp selv, klatre opp til stellebordet, gå på potte, komme seg opp/ned trapper, gå på sine egne ben på tur, helle fra termos, smøre mat, velge seg pålegg. Følg gjerne opp hjemme!

11 BÆRUM KOMMUNES SATSNINGSOMRÅDER: I samarbeid med styrere har Barnehagekontoret har kommet frem til disse fem satsningsområder som vi skal ha ekstra fokus på i årene som kommer: 1. Barnehagen som læringsarena 2. Barn med behov for ekstra støtte 3. Barn under tre år 4. Sammen for barn og unge 5. Språk Vi lærer mye teknikk gjennom sanseveggen Barnehagen som læringsarena: - Vi fokuserer på ett fagområde hver måned, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene. - Vi er opptatte av at barna skal få medvirke i sin egen hverdag, dette skriver vi mer under avsnittet Medvirkning i barnehagen. - Vi dokumenterer barnas barnehagehverdag med bilder, og er opptatte av hva slags bilder vi tar. - Barnas fysiske læringsmiljø blir evaluert hvert år og det skjer stadige forbedringer. Barna har fargestasjoner i lekeområdet for å dele opp rommet og vi er opptatte av visuelt behagelige rom uten høy visuell kompleksitet.(visuell støy.) Vi har eget montessorirom hvor barna kan jobbe i ro og fred og vi har fått sansevegg. Det nyeste nå er at uteområdet skal forbedres slik at det blir mer oversiktig og brukervennlig. - De voksne får opplæring i bevisst tilstedeværelse, yoga og massasje, samt kurs gjennom Bærum kommune. - Sosial kompetanse - Foreldrene medvirker gjennom å komme med innspill til årsplanen på foreldremøte, og gjennom foreldresamtaler to ggr. i året. Vi har også foreldrekaffe en gang i måneden hvor foreldrene kan møtes og de kan selvsagt komme med innspill til forbedringer, ideer og lignende både muntlig og via mail gjennom hele året. - Ved å gi barna mulighet til å finne sin egen indre ro inspirerer vi dem til å utvikle seg som selvstendig individ og

12 dra nytte av det potensialet de har inni seg. - Vi kommer til å dele opp barnegruppen i to en del i år. Da vil de yngste ha fokus på sosial kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne. De eldste vil i tillegg til å ha fortsatt fokus på sosial kompetanse også lære litt om farger, former, begreper, enkle spill, finmotoriske aktiviteter, turtakingsregler, m.m. Barn med behov for ekstra støtte: - Alle med-skjema som fanger opp om noen trenger noe ekstra, samt TRAS ved tegn til dårlig språkutvikling. - Vi bruker rådgivingstelefonen til PPT når vi føler vi trenger ekstra hjelp til å finne ut om noen trenger hjelp utover det vanlige. - Vi samarbeider med helsestasjonen til barnet. - Vi samarbeider med foreldrene for å se helheten i barnet og tar nytte av kunnskapen de alt har om barnet sitt. Vi veileder foreldrene ved behov. Barn under tre år: - Trygge barna i hverdagen gjennom å gi mye omsorg og oppmuntring. - Stell. (Bleieskift, tørke snørr, av/på-kledning, etc.) - Selvstendighetstrening. (Rydde, kle på/av, dekke bord, vaske hender, reise seg uten hjelp, turgåing, spise selv, etc) - Ro. (Rolige stunder to ganger om dagen, ro gjennom massasje, yoga, rolige stemmer, lite visuell støy, m.m.) - Rim, regler og sanger. - Organiserte aktiviteter. (Turer, baking, forming, samlingsstund, yoga, massasje, montessori, etc.) - Samspill med andre barn. Sammen for barn og unge (forebygging): - Vi ringer PPT anonymt om det er noe vi er usikre på. - Vi sender søknad om ekstra hjelp til PPT om foreldrene ønsker dette og vi synes behovet er der.

13 - Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta aktivt i lek og andre aktiviteter I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene. Barn i småbarnsalderen har stort behov for tumleplass ute og inne og for ro og konsentrasjon. Utformingen må ta hensyn til at barn har behov for å danne grupper og at det foregår ulike aktiviteter på samme tid. Tilgjengelige leker og materiell i et oversiktlig miljø skaper grunnlag for barns lek og aktiviteter og for organisering av ulike læringssituasjoner. I Lindegaard har vi: - Fargestasjoner for forskjellig type lek. - Fargesortering av enkelte leker i ryddesituasjon. - Eget jobbrom for montessorri-jobbing. - En hule hvor man kan trekke seg litt unna og ha det stille. - Sansevegg. - Lavere bord slik at barna kommer seg lett til og fra bordet på egen hånd. - Bordet for voksenstyrte aktiviteter og spising er litt skjermet fra annen lek. - Visuelt behagelig rom uten høy visuell kompleksitet (farger som slår hverandre i hjel) - Lavt lydnivå - Speil i barnehøyde med en knagg og klut til hvert barn slik at de selv kan vaske seg etter måltidene. Mål: - Et bedre uteområde som er mer oversiktig, med dukkehus, husker og trestokker overfor sandkassen. - Tibetanske symbaler som skal brukes i overgangssituasjoner for å gjøre alle barna rolige og fokuserte. - Fargesortere all duplo i tillegg til nåværende fargesortering av bilene. - Opprustning av sansevegg. Språk: - Vi ønsker å bedre språkutviklingen og derigjennom sosial kompetanse ved å ha fokus på språk i barnehagen. Se neste side.

14 SATSNINGSOMRÅDET VÅRT: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk og er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Derfor vil vi ha fokus på språk dette året. Vi jobber aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende og stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen. Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til det barnet sier og gir gode forklaringer når barn spør og er undrende. Språkstimulering praktiseres gjennom hverdagsaktiviteter som: Måltider, lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, eventyr, sanger, rim, regler, garderobesituasjoner, på turer, samlinger, pekebøker, yoga og ved å utforske skriftspråket. Lek med ord, lyttetrening, gjenfortelling, klappe ordrytmer, la barna være med på ulike situasjoner der personalet skriver, bibliotekbesøk, oppmuntre til lekeskriving og å jobbe med bokstavlyder er også innfallsvinkler vi benytter seg av i sammenheng med språkstimulering. Etter deltakelse på kommunens kurs Grep om begreper, startet vi opp med språkgrupper forrige barnehageår. Vi følger opp dette i år. - Språkgruppe to ganger i uken for de eldste, en gang i uken blir ordet tatt med ut i samling og forsket på sammen med de små etter selve språkgruppen. - Linn i nettverksmøter med pedagoger i andre bhg, hvor de utveksler erfaringer/ideer til å jobbe med språk for de yngste. - Pernille og Mari på grep om begreper i regi Bærum kommune, hvor de lærer å jobbe med språk i gruppe. - Turer til biblioteket, låne med bøker og eventyrposer til barnehagen. - Flanellograf. - Eventyr som tema gjennom hele året. - Kalender i samlingsstund hvor vi snakker om ukedager, årstider, vær, dato. - Bordteater. - Dramatisering av eventyr. - Mye sang, musikk, vers, rim og regler brukes i hverdagen. - Vi ser på bokstaver og tall med de eldste, de er alt interessert i bokstaver etter et halvt år med språkgruppe. - Uformell språkopplæring i her og nå - situasjoner I tidligere år har vi hatt fokus på kropp, bevegelse og helse. Og vi fortsetter å jobbe for at barna i barnehagen: - utvikler kroppsbeherskelse, grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning. - utvikler positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer. - utvikler positive holdninger til turer og friluftsliv ute. - tilegner seg gode vaner og får grunnleggende kunnskap om hvordan de kan ivareta egen kropp, helse og velvære. - Får varm mat med mye forskjellige grønnsaker fire dager i uken, lærer å spise med bestikk og lærer sosiale normer og regler for god bordskikk. - får hjemmebakt grovbrød med valgfritt sukkerfritt pålegg til andre måltid, hvor barna lærer å smøre selv. - får mat de tåler, enten det er allergi eller religion som setter begrensninger. - har gode rutiner på god hygiene i hverdagen, både ved håndvask og bleieskift.

15 GREIT Å VITE OM VÅR HVERDAG: Annenhver tirsdag og torsdag: drar vi på tur. Da drar vi kl presis for at barna skal få mest mulig ut av turdagen. De som ikke er i barnehagen når vi drar må enten komme etter med barnet eller vente med å levere til vi er tilbake fra tur. Denne dagen trenger barna å ha med matpakke og en termos med egnet drikke etter årstiden, denne bør være enkel for barnet å åpne selv og temperert. Fredager serverer vi smoothie til barna istedenfor frukt, og vi har små Frilek inne/ute yogaøvelser de får prøve seg på. Dette har vi kalt vår yoga og smoothiedag. Sove/hviletid: I en lang og opplevelsesrik barnehagehverdag er det viktig at barna får roe seg ned og sove/hvile i løpet av dagen. Barna som skal sove ligger enten ute i vogner eller på madrasser på soverommet. De som skal sove i vogn SKAL ha seler til sikring i vognen, om vinteren må voksiposer og lignende ha hull til seler slik at barnet til enhver tid er sikret under soving. Er ikke dette i orden må barnet sove inne på madrass. De som sover i vogner må også ha regntrekk (samt myggnett om sommeren) i barnehagen hver dag Sove/hviletid Ta gjerne med et kosedyr og evt. smokk til sovestunden. Vi har puter og tepper nok til alle. Vi vekker ikke barn som sover uten en veldig god grunn! Samlingsstund: Vi har en liten samlingsstund for å roe ned barna før maten, hvor vi synger sanger, leser bok, teller, forteller eventyr, yoga, qi gong eller lignende. En rolig stund hvor barna får trening i å sitte rolig, vente på tur, konsentrere seg og lytte til hverandre. Bursdag: Vi feirer bursdager ved å ha bursdagssamling, synge bursdagssang ved bordet og lage krone til bursdagsbarnet. Foreldrene tar med noe som vi kan kose oss med, gjerne noe sukkerfritt. Henting: Når barnet hentes på ettermiddagen skal de voksne kunne formidle hvordan dagen til barnet har vært. Dersom andre enn foreldrene henter må vi informeres på forhånd. Dagsrytme Barnehagen åpner Valgfri frokost m valgfritt melk/vann Dagens kokk lager mat med tidligvakten Bleieskift/pottetrening m massasje, språktrening og håndvask Ryddestund Samlingsstund Varm lunsj Bleieskift/pottetrening/håndvask Smøremat + fruktfat m valgfritt melk/vann Rolig stund med lesing, yoga eller lignende Frilek ute/inne Alle foreldre er ankommet bhg Barnehagen stenger.

16 PRESENTASJON AV PERSONALET I Tårnsvalen er vi opptatt av at de ansatte trives og er til stede både for barna, foreldrene og kollegaer. For å kunne være det er det viktig å ta vare på seg selv og ha det bra. Tårnsvalen er ganske unik på dette, vi har både kurs og planleggingsdager hvor alle ansatte lærer selvutvikling. Vi tar vare på andre gjennom å lære å ta vare på oss selv. Disse kursene har tidligere vært yoga, massasjeteknikker, tilstedeværelse i eget liv, kommunikasjon gjennom profesjonelt, personlig og privat språk, og mye, mye mer. Assistentene er med på å lage årsplan og ukeplaner for sin barnehage sammen med kollegaer og faglig veileder. Tårnsvalen har treningsavtale med SATS, 1 times aromamassasje for de ansatte tre ganger i året i arbeidstiden, vi er medlem av PBL (Private barnehagers landsforbund) som sørger for at alt går riktig for seg. Et eget oppfølgingsprogram for nye assistenter, samt klare regler for brannsikkerhet, HMS og en internkontroll som er lett forståelig gjør også hverdagen enklere. De som jobber på Lindegaard er: LINN STENSNES Assistent 100% MARI SKJÆRAASEN Assistent 100% SIW MEYER-ANDERSEN Faglig veileder, til stede på tirsdager. PERNILLE AAS Ekstra assistent, jobber mandager og torsdager.

17 Barna på Lindegaard barn barn Linn og Mari er kontaktpersonene til barna, de har fire barn hver. Kontaktpersonen har innkjøring med sine barn og er ansvarlig for å passe på at barnet har en god hverdag i barnehagen. Kontaktpersonen er også ansvarlig for observering ( ALLE MED-skjema ) og dokumentasjon for sine barn, og for å lede foreldresamtalene FORELDRESAMARBEID: I en familiebarnehage med få barn og foreldre er det mye enklere å få til et godt foreldresamarbeid enn i større barnehager. Vi er glade for alt av innspill dere som foreldre har og prøver å samarbeide så godt det lar seg gjøre med å gjøre ditt barns hverdag trygg, utviklende og opplevelsesrik. Vi tar hensyn til de forskjellige barnas søvn/hvilebehov, matønsker, innspill til turer, tema etc. Det er morsomt og spennende med engasjerte foreldre! Hvert år innkaller vi til foreldremøte hvor vi gjennomgår det vi har planlagt i årsplanen, og foreldregruppen kan komme med innspill og ønsker til hva som skal være i den. Årsplanen blir godkjent av samarbeidsutvalget i barnehagen (SU), som består av: Stedfortreder for eier: Tone Mila (Tlf.: ) Pedagogisk veileder: Siw Meyer-Andersen (Tlf.: el. e-post: Foreldrekontakt: Cecilie Rachlew (Tlf.: el. e-post: og vara: Ann Cathrin Irgens ( el. e-post: Foreldrekontakten kan dere ta kontakt med om det er noe dere er misfornøyd med i barnehagen og ikke vil snakke med barnehagens personale. Hun fungerer som et mellomledd mellom foreldrene og barnehagen, og kan ta opp saker på vegne av foreldrene.

18 SYSTEMATISK DOKUMENTASJON OG VURDERINGSARBEID Alle barnehager i Bærum er pliktig til å etablere redskap og praksis for systematisk dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Vi på Lindegaard har laget en plan om hvordan vi vil dokumentere mest mulig av hverdagen vår: Kontaktperson. Denne vil følge barnet ekstra opp, trygge barnet ved innkjøring, observere utvikling og være med på foreldresamtalene. Ukeplan Hver fredag får foreldrene plan over neste ukes aktiviteter, mat og lignende. Månedsbrev: I begynnelsen av hver måned sender vi ut månedsbrev hvor vi snakker litt om hva vi har gjorde måneden før og hva som skjer fremover. Foreldresamtale: To ganger i året har vi en samtale med foreldrene om barnas utvikling. Det er kontaktpersonen som leder møtet, men faglig veileder er også til stede. Vi benytter oss av observasjonsmaterialet Alle med. Bilder: Vi tar bilder som vi setter inn i barnas permer. Vi har elektronisk bilderamme i gangen hvor vi viser litt fra barnehagehverdagen vår. I månedsbrevet kan man se bilder av hva barna har gjort, alle barna skal være med på bildene. Barnas permer. Hvert enkelt barn har sin egen perm hvor vi setter inn tegninger, malerier og bilder. Barna får denne med seg på sommerfesten i juni hvert år. Tilbakemeldinger: Når foreldrene kommer for å hente barnet skal personalet kunne fortelle om hvordan barnets dag har vært, hva vi har gjort osv. Evaluere: Vi evaluerer brannøvelser, aktiviteter, temaer og alt vi gjør i barnehagen. Dette gjøres fortløpende gjennom året. Årsplan: Vi lager en plan for hva vi skal gjøre i løpet av året.

19 RAMMEPLAN Rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det settes fokus på dokumentasjon og vurderingsarbeid og ikke minst barnas rett til medvirkning og foresattes rett til å være med å forme barnehagehverdagen. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Sosial kompetanse og språkmiljø/språkstimulering samt 7 fagområder, er noe rammeplanen krever at barnehagen er innom i løpet av barnehageåret. Sosial kompetanse står sentralt i barnehagehverdagen. Det vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I samspill med andre får barna erfaringer som står helt sentralt for deres utvikling av sosial kompetanse. Vi deler dette i 5 hovedområder: 1) Empati og rolletaking (evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser; å kunne sette seg inn i den andres rolle og hvordan den andre har det. ) 2) Pro sosial adferd (positive holdninger og handlinger overfor andre; trøste, hjelpe, hente hjelp, dele, oppmuntre, inkludere, være omtenksom, vise omsorg.) 3) Selvkontroll (å klare å utsette egne ønsker og behov i visse situasjoner: vente på tur, kompromisse, takle konflikter, styre aggresjon, utsette umiddelbar belønning, fire på egne krav. ) 4) Selvhevdelse (evnen til å ta initiativ i forhold til andre: tørre spørre om å få bli med i lek, være aktiv i leken og andre gruppeaktiviteter, hevde egne meninger/ønsker/ behov, stå i mot gruppepress, ta kontakt på passende måte.) 5) Lek, glede og humor (evnen til å forstå lekesignalene, kunne gå inn og ut av leken, følge lekens skjulte regler: gjensidighet i leken, føle glede, forstå på liksom og på ordentlig, mimikk, kroppsspråk og fantasi.) DE SYV FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form I Lindegaard har vi valgt å ta for oss ett og ett fagområde for hver måned i løpet av barnehageåret, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene.

20 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Barnehagen åpner 31 Innkjøring for Oscar 1 Innkjøring for Selma Planleggingsdag, barnehagen stengt Innkjøring for Ulrik Linn og Mari til Knerten montessori barnehage Satsningsområde: Nærmiljø og samfunn - Tilvenning av nye barn. - Turer i nærmiljøet. - Frilek inne og ute. - Lage familiehus sammen med barna Siw og Pernille til Knerten Montessori barnehage Foreldremøte Gj.gang av årsplan/su-valg Barnas medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet. 31 Barna har rett til å være med å påvirke sin egen hverdag. Personalet må sørge for at det blir satt av tid og rom til barnas medvirkning. Ser an situasjon, alder og modning av barnet. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - Medbestemmelserett. - Aktiv bruk av natur og nærmiljø - Arbeide med likestilling mellom jenter og gutter, begge parter skal bli hørt like mye.

21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Linn på nettverksmøte Foreldrekaffe Førstehj.kurs for assistentene kl Linn på kurs Yoga med Ina Pernille og Mari på kurs Satsningsområde: Kommunikasjon, språk og tekst - Samlingsstunder med sanger, rim og regler om eventyr. - Samtale i hverdagen. - Barnas familiehus. - Lese pekebøker - Språkgrupper. - Dramatisere eventyr - Språkstimulering på stellebordet - Male/tegne fra eventyrene. - Lage eventyrskog. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehages innhold. Kommunikasjonen foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

22 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG DUGNAD Yoga med Ina Ulrik 1 år Øyvind 2 år De store teater kl 11 (Karius&Baktus) Satsningsområde: Antall, rom og form - Jobbe/leke med former - Telle - Begrepsleker (Bl.a. dra på bjørnejakt ) - Måle i glass, måle regn - Montessorri - Talleventyr - Finger/tåregler - Lage målestokk/måle barna. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - at vi vil legge til rette for at barna i leken og hverdagsaktiviteter skal få erfaring med ulike typer størrelser, former, mål gjennom å sortere og sammenligne. - være bevisst vårt eget begrepsbruk om matematiske fenomener, f.eks. si sirkel istedenfor runding, trekanter, firkanter, antall, større/mindre osv. På denne måten får barna muligheten til å tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. Foreldresamtaler

23 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGGINGS DAG, bhg stengt Østl. lærerstevne Yoga med Ina Mindfulness Mindfulness konferansen konferansen Lysfest med foreldre (kunst) Satsningsområde: Kunst, kultur og kreativitet - Male til musikk/forskjellige malingsteknikker - Yoga danselek - Dramatisere eventyr - Dukketeater - Skyggeteater - Lysfest - Emma sansehus Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur, og til selv å utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.

24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG søndag i advent 3 Vi introduserer julekalenderen 4 5 Yoga med Ina søndag i advent søndag i advent Nissefrokost m foreldre + nissefest 24 Julaften juledag Gløgg og pepperkaker ved henting juledag søndag i advent Satsningsområde: Etikk, religion og filosofi - Juleforberedelser - Juleverksted - Nissefrokost/nissefest - Julekrybbe /Juleevangeliet - Synge julesanger - Gløgg og pepperkaker - Kalender - Æsops fabler - Barnehagebesøk til Høvik kirke for de eldste Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier.

25 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGGINGS DAG, bhg. stengt Jenny 3 år Foreldrekaffe Satsningsområde: Natur, miljø og teknikk - Snømenn - Aking - Lage snølykt - Vintereventyr - Smelte snø/ fryse vann - Lage snøkrystaller i papir - Fokus på været Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelsen forsamspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - aktiv bruk av natur og nærmiljø - se på forandringene i naturen gjennom året - samtale om livets gang for mennesker, dyr og planter

26 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Lage fastelavnsris KARNEVAL! 9 10 Fastelavnssøndag Ludvig 2 år Foreldrekaffe Jonas 3 år Satsningsområde: Antall, rom og form - Jobbe/leke med former - Tall-lek - Montessorri - Talleventyr - Finger/tåregler - Måle barna og se hvor mye de har vokst - Karneval Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - at vi vil legge til rette for at barna i leken og hverdagsaktiviteter skal få erfaring med ulike typer størrelser, former, mål gjennom å sortere og sammenligne. - være bevisst vårt eget begrepsbruk om matematiske fenomener, f.eks. si sirkel istedenfor runding, trekanter, firkanter, antall, større/mindre osv. På denne måten får barna muligheten til å tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.

27 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Påskefrokost Satsningsområde: Kunst, kultur og kreativitet Skjærtorsdag Lage påskepynt - Påsketur - Male til musikk/forskjellige malingsteknikker - Yoga danselek - Så karse - Emma sansehus Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur, og til selv å utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.

28 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG påskedag 2 PLANLEGGINGS DAG, bhg. stengt Oscar 2 år DUGNAD Satsningsområde: Kropp, bevegelse og helse - Massasje - Aketurer om det er snø - Hinderløyper ute og inne - Yoga - Turer i forskjellig terreng - Ballspill - Bevegelseslek - Stillhetsøvelser - Pusteøvelser Foreldresamtaler I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utviklingen av sosial kompetanse. Med sosial kompetanse menes evnen til å kunne gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - samtale - variert fysisk aktivitet både ute og inne - både fin- og grovmotoriske aktiviteter - organisering av hverdagen slik at det finnes veksling mellom ro, aktivitet og måltider, bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner - aktiv bruk av natur og nærmiljø.

29 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 Arbeidernes dag, barnehagen stengt. Selma 2 år Kristi himmelfarts dag maifest 10 PLANLEGGINGS DAG, bhg. stengt Nasjonaldagen pinsedag pinsedag 21 Ada Sofie 3 år Foreldrekaffe Satsningsområde: Natur, miljø og teknikk 30 - Lage egne flagg - Forberede seg til 17. maifeiring - Synge maisanger/ja, vi elsker - Natureventyr - Turer i naturen - Naturvev - Presse blomster Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelsen forsamspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - aktiv bruk av natur og nærmiljø - være med på innhøsting av frukt og/eller grønnsaker - se på forandringene i naturen gjennom året - samtale om livets gang for mennesker, dyr og planter

30 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Satsningsområde: Kommunikasjon, språk og tekst - Sanger, rim og regler om eventyr. - Samtale i hverdagen. - Sommersanger - Språkgrupper. - Dramatisere eventyr - Sommereventyr - Studere insekter Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehages innhold. Kommunikasjonen foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt viktig

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer