Velkommen til Lindegaard!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Lindegaard!"

Transkript

1

2 Velkommen til Lindegaard! INNLEDNING Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt viktig og nyttig informasjon til dere foreldre og foresatte. Lindegaard er en av flere familiebarnehager tilknyttet Tårnsvalen barnehage AS som eies av Cecilie Røhnebeck. Tårnsvalen Barnehage A/S består av 3 barnehager og 7 familiebarnehager i Oslo og Bærum. I Bærum finner vi Lindegaard familiebarnehage og Vallerstua barnehage. HVORFOR HAR VI ÅRSPLAN? Planlegging av den pedagogiske virksomheten i barnehagen er veldig viktig. Gode planer gjør det lettere for personalet å begrunne arbeidet. Med klare kortsiktige og langsiktige målsettinger kan personalet kontrollere og vurdere det arbeide som gjøres. På denne måten kan man stadig forbedre og utvikle barnehagen. Gjennom skriftlige planer kan barnehagen synliggjøre sin virksomhet utad. Administrasjonen: Skogfaret 28, 0382 Oslo. Telefon: E-post: web: Lindegaard: Gamle Drammensvei 142 A, 1363 Høvik Mobil: LITT OM BARNEHAGENS IDEER OG VISJONER Vi brenner for å bygge opp selvtilliten hos barnet mestringsglede, hjelpe barnet til å hjelpe seg selv. Dette gjøres ved å tilby barnet et stimulerende miljø hvor barnet får lære å mestre og der barnet føler at det blir verdsatt og Lindegaards åpningstider: respektert. Barnet får en sjanse til å utvikle seg i sitt eget tempo, ikke alle Vi har stengt romjul og påske, samt hele juli. forventes å lære samtidig. Dette fører til at barna opparbeider seg konsentrasjonsevne, selvstendighet og selvtillit. Barnet skal også få flere muligheter til å hente seg inn og finne ro i løpet av barnehagedagen. Noe av verktøyene vi bruker er Montessori, oppmerksomt nærvær (Mindfulness) og barn i balanse-øvelser. (Se barn i balanse) Basis for normal personlighetsutvikling bygger på dype og langvarige følelsesmessige relasjoner til foreldre og andre viktige voksne og ved å være oppmerksomt nærværende, vise omsorg og varme, bygger vi videre på det barnet bringer med seg hjemmefra. Ved orden, rutiner og frihet innenfor grenser som barna kan mestre i forhold til alder og utvikling, skaper vi en trygg ramme rundt barnehagen. Barnehagen skal bidra til å utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle toleranse, ta hensyn til og ha omsorg for andre.

3 AKTIVITET MÅL METODE Levering om morgenen Barna skal føle seg velkomne når de kommer i barnehagen. Barna skal føle seg trygge når foreldrene går. Måltider: Bordskikk, høflighet. Garderobe: Hvile/sove: Rydding: Toalett/hygiene: Samlingsstund: Frilek: Utvikle kommunikasjon og fellesskap. Lære å spise selv. Bli mett, barna får den maten de trenger. Utvikle selvstendighet. Ønsker å lære barna å kle på seg selv etter hvert. I denne sammenhengen vil de også lære viktige begreper i forhold til kropp og påkledning. Utvikle selvstendighet. Mulighet til fred og ro. Barna trenger et avbrekk fra lek og andre barnehageaktiviteter. Vi vil la barna få to rolige stunder på dagen. (Se barn i balanse) Ønsker å lære barna å rydde etter seg. Lære dem å holde orden. Barna skal få lære om hvor viktig det med renslighet og personlig hygiene. Forhindre smitte i barnehagen. Skape et fellesskap. Ha en hyggelig stund sammen. Lære å synge. Lære å lytte (og snakke i forsamlinger.) Gjennom frileken skal barna utvikles og stimuleres sosialt, emosjonelt, språklig, intellektuelt og motorisk. Utvikle konsentrasjon om det man holder på med. Vi møter barna i garderoben og ønsker dem velkommen. Vi gir en følelse av ro gjennom dempet belysning og gode lukter. Vi hjelper barnet inn i en aktivitet når det kommer inn til barnehagen. Sitte fint mens de spiser og vente på tur. Takke for maten. Barna blir oppmuntret til å spise opp maten sin, men det er ingen spisetvang. Barna skal få tid nok til å spise. Velge pålegg. Oppmuntre til å prøve selv og finne sine egne klær. Ta av sko/støvler på støvelmopeden og sette dem på plass. La barna få prøve å kle på seg selv, under veiledning og hjelp fra de voksne. Lære å vente på tur. De minste barna sover. De større barna som ikke lenger trenger å sove, hviler med lesestund eller lytter til rolig musikk. Vi leser bok, har yoga og qi gong, synger eller lignende i tretiden. Når vi skal begynne på noe nytt, oppmuntrer vi barna til å være med å rydde. Voksne skifter bleier ved behov. Faste rutiner på håndvask før og etter mat. Engangsunderlag ved bleieskift. Vi sitter i en ring og snakker sammen, synger sanger, leser bøker og lignende. Vi har respekt for barnas lek og vil ikke forstyrre unødvendig. Voksne skal delta i leken på barnas premisser. Oppmuntre barna til å leke sammen. Bruk av språk til å planlegge lek og under lek. Lære barna om å vente på sin tur og å innlemme andre i sin lek. Voksne skal være tilgjengelige i lek og ved konflikter. Voksne observerer leken. Voksne er sammen med barna og skaper interesse for aktivitet/lek.

4 DAGLIGE GJØREMÅL Faste rutiner Håndvask etter mat Noen gjøremål gjentar seg hver dag til faste tider, for eksempel håndvask, måltidene, samlingsstund, bleieskift. Disse aktivitetene kaller vi rutinesituasjoner. Rutinesituasjonene er med på å skape: Trygghet. Det kjente gjør at barna vet hva dagen bringer. Selvstendighet. Viktig at barna får tid i rutinesituasjonene, så de får muligheten til å klare selv. Tidsbegrep. Ved stadig gjentakelser får barna en viss oppfatning av tiden. De vil da bruke tidsbegreper som før vi spiser, etter samling, etter vi har spist frukt og lignende. Rutinesituasjoner. Gode læringssituasjoner for barna. Den gjensidige kontakten mellom barna og de voksne gir rutinesituasjonene stor verdi. Leken Barnehageloven sier om leken at: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Leken er barnas viktigste uttrykksform og en måte og forholde seg til verden på. Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er på liksom, den ligger utenfor det vi oppfatter som den virkelige verden. Vi ønsker å skape en god lekekultur hvor aller barna inkluderes. Dette vil vi gjøre ved å gi barna gode fellesopplevelser og ved å skape en trygg ramme rundt dem. Vi vil jobbe med barnas sosial kompetanse (evnen til å kunne gå inn i leken sammen med andre på en positiv måte), og oppmuntre dem til å ta andre unger inn i leken. Personalet vil være aktive Samarbeid i sandkassen deltagere i barnas lek, men på barnas premisser. Leken er i stor grad preget av barnas initiativ og fantasi. Det er viktig for oss å respektere barnas lek og ta vare på dens egenverdi. Vi ønsker å gi mye rom for frileken. Man kan ikke bare se på leken som et pedagogisk virkemiddel for å fremme barnets utvikling. Det er viktig å huske at for barnet er det et mål i seg selv å leke.

5 Det nye formålet i rammeplanen sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det nye formålet uttrykker samfunnets endring i synet på barn og voksnes ansvar for å behandle barn som likeverdige individer. Formålet understreker at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring, og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre. Perspektivet i den nye formålsbestemmelsen er utvidet til også å omfatte naturen. Å ta vare på naturen og hverandre rommer både empati og økologisk ansvar, og skal være en naturlig del av barnas danningsprosess. Alle barnehager i Norge, uansett eierforhold, vil være forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med dette felles verdigrunnlaget; Respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. På Lindegaard er vi veldig opptatt av at alle respekterer hverandre, både store og små. Dette gjør vi bl.a. ved å: Tilstedeværelse i malingsstunden - Si ifra før vi tørker en snørrete nese eller vasker et skittent fjes. - Spørre om det er greit å massere barnet, og gir oss om barnet sier/viser at det ikke vil. Det er viktig å huske at selv de små har egne grenser på hva de synes er greit og ikke. - Gir barnet en beskjed i forkant om bleieskift dersom barnet er veldig inne i leken, slik at det gis tid til å avvikle det man driver på med. - Snakke TIL barna, ikke OM barna. - Ha voksne som fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke på ting de skal gjøre senere. (Mindfulness) - Bruke montessorrirommet vårt, hvor barna får komme inn når de vil og jobbe med det de vil. Her korrigeres ikke barna, men hjelpes i gang og får jobbe i fred uten at de avbrytes. - Gå turer i nærmiljøet og se på naturen, insekter og omgivelser. Vi plukker frukt og planter blomster. - Plukke søppel på tur. - Kildesortere i barnehagen. - Oppmuntre barna til å leke sammen, dele og bry seg om hverandre og veilede dem gjennom konflikter. - Ta hensyn til allergier og religion når vi lager og serverer mat til barna. - Være gode forbilder.

6 Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor danning, omsorg, lek og læring står sentralt. Både omsorg, læring, lek og danning flettes inn i hverandre i barnehagehverdagen vår. Omsorg: Gjennom å gi barna mye varme og omsorg, være tydelige og oppmerksomt tilstedeværende voksne ønsker vi å gi barna en bekreftelse på hvem de er og at de er en viktig brikke i et godt miljø. Vi skal med vår omsorg vise at alle er like mye verdt selv om man er forskjellige. Dette skal det være rom for å undre seg over også. Omsorg og respekt barna imellom er også viktig for å utvikle sosial kompetanse, noe Barn i balanse (hvor barna bl.a. masserer hverandre) hjelper til med. Læring: En grunnleggende brikke i barns liv er leken. Barna vil få rikelig med tid og mulighet til å leke. Her foregår mesteparten av barns læring, de lærer samspill seg imellom, utvikler sosial kompetanse, lekekompetanse, lærer seg konfliktløsing og kommunikasjon. Hele tiden under veiledning av trygge, tydelige og omsorgsfulle voksne. Fint å gi og motta hodemassasje Danning: Danning handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og å reflektere over det en gjør i samspill med andre. Danning er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barna må få utfordringer. Muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. På Lindegaard er vi opptatte av at alle blir inkludert og får mulighet til å utvikle seg i eget tempo. Det er viktig at både barn og voksne respekterer hverandre og viser forståelse og omsorg for hverandre, dette lærer de bl.a. gjennom lek og massasjestunder.

7 Tårnsvalen Barnehage as mindfulness-barnehagene BARN I BALANSE Vårt pedagogiske perspektiv er å støtte barn i å finne indre styring, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet Med Barn i balanse ønsker Tårnsvalen Barnehager å gi barna et pusterom i en stressende hverdag. Vårt samfunn har et høyt tempo og intensitet. Vi ser det også på barneprogrammer på TV og barnefilmer der det er mye lyd, farger og raske skifter. Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Vi ønsker å tilby en balanse i våre mindfulness-barnehager, der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke en naturlig evne til tilstedeværelse vi alle er født med, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis. I tillegg til ytre påvirkning, aktivitet, lyd, tempo og begeistring, som alltid er til stede i barnehager, vil vi i Tårnsvalen Barnehager legge vekt på barna og de voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom berøring, bevegelse, livssamtaler, ro og stillhet. I denne sammenheng bruker vi f.eks. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder. Vi har bl.a. egen yogainstruktør som kommer en gang i måneden. Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå våre mål med Barn i balanse. Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva man skal gjøre på ettermiddagen. Gjennom de forskjellige metodene (massasjen, yoga osv), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en god opplevelse av ro og balanse. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss til å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og virker stressreduserende. Mindfulness Oppmerksomt nærvær bygger på en gammel asiatisk tradisjon, men anvendes også innenfor vestlig psykologi til blant annet stressmestring. Mindfulness dreier seg om å styrke evnen til være fullt og helt oppmerksom på her og nå, for eksempel ved å fokusere på det som skjer i kroppen akkurat nå. Voksne kan bl.a. bruke meditasjon, barn trenger andre veier til å få denne fokus og ro, for eksempel berøring, langsom bevegelse, ledet stillestund osv. Barn i balanse skal ikke erstatte fri lek, glede og utfoldelse i barnehagen. Det skal være et pusterom for barn og voksne i barnehagehverdagen.

8 Oversikt over bruk av barn i balanse -elementer i vår hverdag. 1) Dempet belysning og gode dufter i gangen på morgenen. Vi ønsker at barn og voksne skal finne ro i det de kommer i barnehagen, og prøver å legge til rette for dette på denne måten. Vi prøver også å møte hvert enkelt barn ute i gangen og ønske velkommen. 2) Vi tar i bruk tibetansk symbal i overgangssituasjoner og ved time out. Når vi hører symbalen lukker vi øynene, trekker pusten dypt flere ganger og bare puster til lyden av symbelen er helt hvisket ut. Nå kommer det en beskjed, om det er endring i aktiviteter eller om vi fortsetter der vi slapp. 3) Store deler av året bruker vi lys på bordet under måltidene. Dette er et symbol på at vi har et harmonisk og sosial måltid med bruk av rolig stemme. 4) Vi bruker massasje som vei inn til nærvær og balanse. Massasje kan vi bruke både planlagt og mer spontant. Etter soving er barna ekstra mottakelige for massasje og nærvær, så det aller seg naturlig at det meste av massasje foregår rundt den tiden. Massasjen foregår utenpå klærne. Noen barn er så små at det kan være vanskelig for dem å svare på om de vil ha massasje eller ikke, og evt. hvor lenge. Derfor bruker vi tepper som barna kan legge seg på om de vil ha massasje. Når de ikke vil mer går de vekk fra teppet. Det starter som regel med at de voksne masserer barna, men etter hvert vil barna ta initiativ til å massere hverandre eller en voksen. Noen barn ønsker kun massasje fra andre barn. Vi er påpasselige at barna spør hverandre om det er greit at de masserer et barn, og hvor det er greit å bli massert. Slik lærer de å respektere hverandres grenser. Man kan bruke ball eller bil på ryggen, og man kan ha hånd og fotmassasje med olje. Man finner fort ut hva barna liker og ikke liker. 5) Vi får jevnlig besøk av Ina, Tårnsvalens egne yogainstruktør. Hun kommer onsdag andre uken i måneden kl Da stenger vi dørene og slår av telefonen slik at ingen kan forstyrre oss. Kommer dere i denne tiden må dere vente til vi er ferdige med yogaøvelsene, da åpner vi dørene igjen. 6) Vi tar gjerne noen yogaøvelser ute eller på tur. Dette er gøy! 7) Vi leker oss med forskjellige spa-elementer. Alle nyter vi å bli stelt med, enten man kan sette seg med i et deilig skumbad, pleie føttene med fotbad og såpeblomster, nyte lukten av duftlys og få lakket neglene sine eller få en ny hårfrisyre. Barna elsker det! 8) Vi bruker en form for livssamtaler. I livssamtalen er det meningen at hvert enkelt barn skal få snakke om de dypere ting i livet uten at noen kan avbryte. I familiebarnehagene er barna litt for små til dette, men det å få fokus på seg selv en liten periode kan vi få til ved å synge om barnet samtidig som det får spille på en rasle, tromme eller lignende. En annen form for livssamtale med de minste kan være når den voksne kommenterer at et annet barn gråter, er lei seg og får trøst. Eller om det er uglen som synger, vannet som renner, barna som er glade, votten som skal på osv. Det er også viktig å være lydhør for barnas kommentarer og observasjoner. 9) Andre portaler: Andre veier inn til nærvær kan være kunst og kreativitet (male med/uten musikk, sminke hverandre), konsentrasjon om en oppgave (.eks. montessorijobbing) m.m. Felles opplevelser ute i naturen, som naturvev, blomsterplukking, insektsforsking etc.

9 Lindegaard er inspirert av Montessoripedagogikk På Lindegaard har vi et miljø som setter barnet i sentrum. Alle materialene er lett tilgjengelige for barna, plassert på hyller tilpasset deres høyde. Møblene er tilpasset slik at barn kan sitte behagelig og utsmykning og bilder er plassert i barnas synshøyde. Objektene som er plassert på hyllene i jobbrommet er materialer snarere enn leker. Barna arbeider med materialer i stedet for å leke med leker. Dette tillater barna å få mest mulig utbytte fra omgivelsene gjennom en opplevelse av egenverd den samme opplevelsen de voksne får gjennom å dra på jobben og utføre et arbeid. Barna får komme inn på jobbrommet når de har lyst, så sant vi har mulighet til det. Arbeidet gjør barna mer konsentrerte, rolige og selvstendige. Hvert barnehageår får nye assistenter komme på besøk til Knerten montessoribarnehage på Røa, hvor de får se montessori i praksis i en familiebarnehage og få inspirasjon til selv å arbeide med dette sammen med barna. Montessorimetoden: Dette utdanningssystemet er både en filosofi om barnets utvikling og en logisk forklaring for å veilede slik vekst, utviklet av Maria Montessori - Metoden er basert på barnets utviklingsbehov for frihet innenfor grenser, i tillegg til et nøye tilrettelagt miljø som garanterer tilgang til materialer og erfaringer. - Gjennom dette utvikles barnets intelligens i tillegg til fysiske og psykologiske ferdigheter. Metoden er utviklet for fullt ut å utnytte barns trang til å lære og deres unike evne til å utvikle deres egen dyktighet. - Barn har en stor forkjærlighet for meningsfylte oppgaver. De arbeider imidlertid ikke som voksne for å fullføre en oppgave, men for selve aktivitetens skyld. Det er denne aktiviteten som tillater barnet å oppnå sitt viktigste mål: utviklingen av seg selv sine mentale, fysiske og psykologiske krefter. Til venstre et eksempel på Montessorrijobbing, her skal perlene puttes på stangen i en bestemt rekkefølge.

10 MEDVIRKNING I BARNEHAGEN: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Medvirkning er ikke det samme som å la barn velge fritt og la dem gjøre som de vil, men gi det enkelte barn innflytelse på hva som skal skje og hvordan det gjøres. Medvirkning handler om å bli tatt på alvor. Bli spurt, lyttet til og akseptert. Få lov til å prøve selv. Det handler om å lage gode dialoger mellom barna og personalet, der den voksne lytter, anerkjenner og tar imot mer enn å gi. Som voksne må vi la oss påvirke og godta at barna selv har synspunkter på hva de har behov for. Full fokus på matlaging Slik jobber vi med medvirkning på Lindegaard: - Dagens kokk er i stor grad med på å lage mat, samt dekke på og servere mat til de andre, og de får være med å rydde. - Alle store barn har sin egen kanne som de kan skjenke seg drikke fra til frokost og halv tre-mat. - Alle barna sitter til de fleste er ferdige, de går fra og har hver sin knagg med vaskeklut hvor de selv vasker ansikt og hender. - Barna får valg mellom melk eller vann til frokost og halv tre-mat. (Til varmmat serveres det vann.) - Vi har smøremat hver dag til andre måltid, hvor barna får velge pålegg, øver på å smøre selv o.l - Alle barna har hver sin vannflaske som de kan drikke av når som helst når de er tørste. - På biblioteket får barna være med å finne bøker som de vil vi skal låne til barnehagen. - Barna har med termos på turdagen som de læres opp til å håndtere selv. - Vi oppmuntrer barna til å prøve selv å: Kle på seg selv (med hjelp), reise seg opp selv, klatre opp til stellebordet, gå på potte, komme seg opp/ned trapper, gå på sine egne ben på tur, helle fra termos, smøre mat, velge seg pålegg. Følg gjerne opp hjemme!

11 BÆRUM KOMMUNES SATSNINGSOMRÅDER: I samarbeid med styrere har Barnehagekontoret har kommet frem til disse fem satsningsområder som vi skal ha ekstra fokus på i årene som kommer: 1. Barnehagen som læringsarena 2. Barn med behov for ekstra støtte 3. Barn under tre år 4. Sammen for barn og unge 5. Språk Vi lærer mye teknikk gjennom sanseveggen Barnehagen som læringsarena: - Vi fokuserer på ett fagområde hver måned, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene. - Vi er opptatte av at barna skal få medvirke i sin egen hverdag, dette skriver vi mer under avsnittet Medvirkning i barnehagen. - Vi dokumenterer barnas barnehagehverdag med bilder, og er opptatte av hva slags bilder vi tar. - Barnas fysiske læringsmiljø blir evaluert hvert år og det skjer stadige forbedringer. Barna har fargestasjoner i lekeområdet for å dele opp rommet og vi er opptatte av visuelt behagelige rom uten høy visuell kompleksitet.(visuell støy.) Vi har eget montessorirom hvor barna kan jobbe i ro og fred og vi har fått sansevegg. Det nyeste nå er at uteområdet skal forbedres slik at det blir mer oversiktig og brukervennlig. - De voksne får opplæring i bevisst tilstedeværelse, yoga og massasje, samt kurs gjennom Bærum kommune. - Sosial kompetanse - Foreldrene medvirker gjennom å komme med innspill til årsplanen på foreldremøte, og gjennom foreldresamtaler to ggr. i året. Vi har også foreldrekaffe en gang i måneden hvor foreldrene kan møtes og de kan selvsagt komme med innspill til forbedringer, ideer og lignende både muntlig og via mail gjennom hele året. - Ved å gi barna mulighet til å finne sin egen indre ro inspirerer vi dem til å utvikle seg som selvstendig individ og

12 dra nytte av det potensialet de har inni seg. - Vi kommer til å dele opp barnegruppen i to en del i år. Da vil de yngste ha fokus på sosial kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne. De eldste vil i tillegg til å ha fortsatt fokus på sosial kompetanse også lære litt om farger, former, begreper, enkle spill, finmotoriske aktiviteter, turtakingsregler, m.m. Barn med behov for ekstra støtte: - Alle med-skjema som fanger opp om noen trenger noe ekstra, samt TRAS ved tegn til dårlig språkutvikling. - Vi bruker rådgivingstelefonen til PPT når vi føler vi trenger ekstra hjelp til å finne ut om noen trenger hjelp utover det vanlige. - Vi samarbeider med helsestasjonen til barnet. - Vi samarbeider med foreldrene for å se helheten i barnet og tar nytte av kunnskapen de alt har om barnet sitt. Vi veileder foreldrene ved behov. Barn under tre år: - Trygge barna i hverdagen gjennom å gi mye omsorg og oppmuntring. - Stell. (Bleieskift, tørke snørr, av/på-kledning, etc.) - Selvstendighetstrening. (Rydde, kle på/av, dekke bord, vaske hender, reise seg uten hjelp, turgåing, spise selv, etc) - Ro. (Rolige stunder to ganger om dagen, ro gjennom massasje, yoga, rolige stemmer, lite visuell støy, m.m.) - Rim, regler og sanger. - Organiserte aktiviteter. (Turer, baking, forming, samlingsstund, yoga, massasje, montessori, etc.) - Samspill med andre barn. Sammen for barn og unge (forebygging): - Vi ringer PPT anonymt om det er noe vi er usikre på. - Vi sender søknad om ekstra hjelp til PPT om foreldrene ønsker dette og vi synes behovet er der.

13 - Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta aktivt i lek og andre aktiviteter I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene. Barn i småbarnsalderen har stort behov for tumleplass ute og inne og for ro og konsentrasjon. Utformingen må ta hensyn til at barn har behov for å danne grupper og at det foregår ulike aktiviteter på samme tid. Tilgjengelige leker og materiell i et oversiktlig miljø skaper grunnlag for barns lek og aktiviteter og for organisering av ulike læringssituasjoner. I Lindegaard har vi: - Fargestasjoner for forskjellig type lek. - Fargesortering av enkelte leker i ryddesituasjon. - Eget jobbrom for montessorri-jobbing. - En hule hvor man kan trekke seg litt unna og ha det stille. - Sansevegg. - Lavere bord slik at barna kommer seg lett til og fra bordet på egen hånd. - Bordet for voksenstyrte aktiviteter og spising er litt skjermet fra annen lek. - Visuelt behagelig rom uten høy visuell kompleksitet (farger som slår hverandre i hjel) - Lavt lydnivå - Speil i barnehøyde med en knagg og klut til hvert barn slik at de selv kan vaske seg etter måltidene. Mål: - Et bedre uteområde som er mer oversiktig, med dukkehus, husker og trestokker overfor sandkassen. - Tibetanske symbaler som skal brukes i overgangssituasjoner for å gjøre alle barna rolige og fokuserte. - Fargesortere all duplo i tillegg til nåværende fargesortering av bilene. - Opprustning av sansevegg. Språk: - Vi ønsker å bedre språkutviklingen og derigjennom sosial kompetanse ved å ha fokus på språk i barnehagen. Se neste side.

14 SATSNINGSOMRÅDET VÅRT: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk og er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Derfor vil vi ha fokus på språk dette året. Vi jobber aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende og stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen. Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til det barnet sier og gir gode forklaringer når barn spør og er undrende. Språkstimulering praktiseres gjennom hverdagsaktiviteter som: Måltider, lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, eventyr, sanger, rim, regler, garderobesituasjoner, på turer, samlinger, pekebøker, yoga og ved å utforske skriftspråket. Lek med ord, lyttetrening, gjenfortelling, klappe ordrytmer, la barna være med på ulike situasjoner der personalet skriver, bibliotekbesøk, oppmuntre til lekeskriving og å jobbe med bokstavlyder er også innfallsvinkler vi benytter seg av i sammenheng med språkstimulering. Etter deltakelse på kommunens kurs Grep om begreper, startet vi opp med språkgrupper forrige barnehageår. Vi følger opp dette i år. - Språkgruppe to ganger i uken for de eldste, en gang i uken blir ordet tatt med ut i samling og forsket på sammen med de små etter selve språkgruppen. - Linn i nettverksmøter med pedagoger i andre bhg, hvor de utveksler erfaringer/ideer til å jobbe med språk for de yngste. - Pernille og Mari på grep om begreper i regi Bærum kommune, hvor de lærer å jobbe med språk i gruppe. - Turer til biblioteket, låne med bøker og eventyrposer til barnehagen. - Flanellograf. - Eventyr som tema gjennom hele året. - Kalender i samlingsstund hvor vi snakker om ukedager, årstider, vær, dato. - Bordteater. - Dramatisering av eventyr. - Mye sang, musikk, vers, rim og regler brukes i hverdagen. - Vi ser på bokstaver og tall med de eldste, de er alt interessert i bokstaver etter et halvt år med språkgruppe. - Uformell språkopplæring i her og nå - situasjoner I tidligere år har vi hatt fokus på kropp, bevegelse og helse. Og vi fortsetter å jobbe for at barna i barnehagen: - utvikler kroppsbeherskelse, grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning. - utvikler positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer. - utvikler positive holdninger til turer og friluftsliv ute. - tilegner seg gode vaner og får grunnleggende kunnskap om hvordan de kan ivareta egen kropp, helse og velvære. - Får varm mat med mye forskjellige grønnsaker fire dager i uken, lærer å spise med bestikk og lærer sosiale normer og regler for god bordskikk. - får hjemmebakt grovbrød med valgfritt sukkerfritt pålegg til andre måltid, hvor barna lærer å smøre selv. - får mat de tåler, enten det er allergi eller religion som setter begrensninger. - har gode rutiner på god hygiene i hverdagen, både ved håndvask og bleieskift.

15 GREIT Å VITE OM VÅR HVERDAG: Annenhver tirsdag og torsdag: drar vi på tur. Da drar vi kl presis for at barna skal få mest mulig ut av turdagen. De som ikke er i barnehagen når vi drar må enten komme etter med barnet eller vente med å levere til vi er tilbake fra tur. Denne dagen trenger barna å ha med matpakke og en termos med egnet drikke etter årstiden, denne bør være enkel for barnet å åpne selv og temperert. Fredager serverer vi smoothie til barna istedenfor frukt, og vi har små Frilek inne/ute yogaøvelser de får prøve seg på. Dette har vi kalt vår yoga og smoothiedag. Sove/hviletid: I en lang og opplevelsesrik barnehagehverdag er det viktig at barna får roe seg ned og sove/hvile i løpet av dagen. Barna som skal sove ligger enten ute i vogner eller på madrasser på soverommet. De som skal sove i vogn SKAL ha seler til sikring i vognen, om vinteren må voksiposer og lignende ha hull til seler slik at barnet til enhver tid er sikret under soving. Er ikke dette i orden må barnet sove inne på madrass. De som sover i vogner må også ha regntrekk (samt myggnett om sommeren) i barnehagen hver dag Sove/hviletid Ta gjerne med et kosedyr og evt. smokk til sovestunden. Vi har puter og tepper nok til alle. Vi vekker ikke barn som sover uten en veldig god grunn! Samlingsstund: Vi har en liten samlingsstund for å roe ned barna før maten, hvor vi synger sanger, leser bok, teller, forteller eventyr, yoga, qi gong eller lignende. En rolig stund hvor barna får trening i å sitte rolig, vente på tur, konsentrere seg og lytte til hverandre. Bursdag: Vi feirer bursdager ved å ha bursdagssamling, synge bursdagssang ved bordet og lage krone til bursdagsbarnet. Foreldrene tar med noe som vi kan kose oss med, gjerne noe sukkerfritt. Henting: Når barnet hentes på ettermiddagen skal de voksne kunne formidle hvordan dagen til barnet har vært. Dersom andre enn foreldrene henter må vi informeres på forhånd. Dagsrytme Barnehagen åpner Valgfri frokost m valgfritt melk/vann Dagens kokk lager mat med tidligvakten Bleieskift/pottetrening m massasje, språktrening og håndvask Ryddestund Samlingsstund Varm lunsj Bleieskift/pottetrening/håndvask Smøremat + fruktfat m valgfritt melk/vann Rolig stund med lesing, yoga eller lignende Frilek ute/inne Alle foreldre er ankommet bhg Barnehagen stenger.

16 PRESENTASJON AV PERSONALET I Tårnsvalen er vi opptatt av at de ansatte trives og er til stede både for barna, foreldrene og kollegaer. For å kunne være det er det viktig å ta vare på seg selv og ha det bra. Tårnsvalen er ganske unik på dette, vi har både kurs og planleggingsdager hvor alle ansatte lærer selvutvikling. Vi tar vare på andre gjennom å lære å ta vare på oss selv. Disse kursene har tidligere vært yoga, massasjeteknikker, tilstedeværelse i eget liv, kommunikasjon gjennom profesjonelt, personlig og privat språk, og mye, mye mer. Assistentene er med på å lage årsplan og ukeplaner for sin barnehage sammen med kollegaer og faglig veileder. Tårnsvalen har treningsavtale med SATS, 1 times aromamassasje for de ansatte tre ganger i året i arbeidstiden, vi er medlem av PBL (Private barnehagers landsforbund) som sørger for at alt går riktig for seg. Et eget oppfølgingsprogram for nye assistenter, samt klare regler for brannsikkerhet, HMS og en internkontroll som er lett forståelig gjør også hverdagen enklere. De som jobber på Lindegaard er: LINN STENSNES Assistent 100% MARI SKJÆRAASEN Assistent 100% SIW MEYER-ANDERSEN Faglig veileder, til stede på tirsdager. PERNILLE AAS Ekstra assistent, jobber mandager og torsdager.

17 Barna på Lindegaard barn barn Linn og Mari er kontaktpersonene til barna, de har fire barn hver. Kontaktpersonen har innkjøring med sine barn og er ansvarlig for å passe på at barnet har en god hverdag i barnehagen. Kontaktpersonen er også ansvarlig for observering ( ALLE MED-skjema ) og dokumentasjon for sine barn, og for å lede foreldresamtalene FORELDRESAMARBEID: I en familiebarnehage med få barn og foreldre er det mye enklere å få til et godt foreldresamarbeid enn i større barnehager. Vi er glade for alt av innspill dere som foreldre har og prøver å samarbeide så godt det lar seg gjøre med å gjøre ditt barns hverdag trygg, utviklende og opplevelsesrik. Vi tar hensyn til de forskjellige barnas søvn/hvilebehov, matønsker, innspill til turer, tema etc. Det er morsomt og spennende med engasjerte foreldre! Hvert år innkaller vi til foreldremøte hvor vi gjennomgår det vi har planlagt i årsplanen, og foreldregruppen kan komme med innspill og ønsker til hva som skal være i den. Årsplanen blir godkjent av samarbeidsutvalget i barnehagen (SU), som består av: Stedfortreder for eier: Tone Mila (Tlf.: ) Pedagogisk veileder: Siw Meyer-Andersen (Tlf.: el. e-post: Foreldrekontakt: Cecilie Rachlew (Tlf.: el. e-post: og vara: Ann Cathrin Irgens ( el. e-post: Foreldrekontakten kan dere ta kontakt med om det er noe dere er misfornøyd med i barnehagen og ikke vil snakke med barnehagens personale. Hun fungerer som et mellomledd mellom foreldrene og barnehagen, og kan ta opp saker på vegne av foreldrene.

18 SYSTEMATISK DOKUMENTASJON OG VURDERINGSARBEID Alle barnehager i Bærum er pliktig til å etablere redskap og praksis for systematisk dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Vi på Lindegaard har laget en plan om hvordan vi vil dokumentere mest mulig av hverdagen vår: Kontaktperson. Denne vil følge barnet ekstra opp, trygge barnet ved innkjøring, observere utvikling og være med på foreldresamtalene. Ukeplan Hver fredag får foreldrene plan over neste ukes aktiviteter, mat og lignende. Månedsbrev: I begynnelsen av hver måned sender vi ut månedsbrev hvor vi snakker litt om hva vi har gjorde måneden før og hva som skjer fremover. Foreldresamtale: To ganger i året har vi en samtale med foreldrene om barnas utvikling. Det er kontaktpersonen som leder møtet, men faglig veileder er også til stede. Vi benytter oss av observasjonsmaterialet Alle med. Bilder: Vi tar bilder som vi setter inn i barnas permer. Vi har elektronisk bilderamme i gangen hvor vi viser litt fra barnehagehverdagen vår. I månedsbrevet kan man se bilder av hva barna har gjort, alle barna skal være med på bildene. Barnas permer. Hvert enkelt barn har sin egen perm hvor vi setter inn tegninger, malerier og bilder. Barna får denne med seg på sommerfesten i juni hvert år. Tilbakemeldinger: Når foreldrene kommer for å hente barnet skal personalet kunne fortelle om hvordan barnets dag har vært, hva vi har gjort osv. Evaluere: Vi evaluerer brannøvelser, aktiviteter, temaer og alt vi gjør i barnehagen. Dette gjøres fortløpende gjennom året. Årsplan: Vi lager en plan for hva vi skal gjøre i løpet av året.

19 RAMMEPLAN Rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det settes fokus på dokumentasjon og vurderingsarbeid og ikke minst barnas rett til medvirkning og foresattes rett til å være med å forme barnehagehverdagen. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Sosial kompetanse og språkmiljø/språkstimulering samt 7 fagområder, er noe rammeplanen krever at barnehagen er innom i løpet av barnehageåret. Sosial kompetanse står sentralt i barnehagehverdagen. Det vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I samspill med andre får barna erfaringer som står helt sentralt for deres utvikling av sosial kompetanse. Vi deler dette i 5 hovedområder: 1) Empati og rolletaking (evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser; å kunne sette seg inn i den andres rolle og hvordan den andre har det. ) 2) Pro sosial adferd (positive holdninger og handlinger overfor andre; trøste, hjelpe, hente hjelp, dele, oppmuntre, inkludere, være omtenksom, vise omsorg.) 3) Selvkontroll (å klare å utsette egne ønsker og behov i visse situasjoner: vente på tur, kompromisse, takle konflikter, styre aggresjon, utsette umiddelbar belønning, fire på egne krav. ) 4) Selvhevdelse (evnen til å ta initiativ i forhold til andre: tørre spørre om å få bli med i lek, være aktiv i leken og andre gruppeaktiviteter, hevde egne meninger/ønsker/ behov, stå i mot gruppepress, ta kontakt på passende måte.) 5) Lek, glede og humor (evnen til å forstå lekesignalene, kunne gå inn og ut av leken, følge lekens skjulte regler: gjensidighet i leken, føle glede, forstå på liksom og på ordentlig, mimikk, kroppsspråk og fantasi.) DE SYV FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form I Lindegaard har vi valgt å ta for oss ett og ett fagområde for hver måned i løpet av barnehageåret, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene.

20 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Barnehagen åpner 31 Innkjøring for Oscar 1 Innkjøring for Selma Planleggingsdag, barnehagen stengt Innkjøring for Ulrik Linn og Mari til Knerten montessori barnehage Satsningsområde: Nærmiljø og samfunn - Tilvenning av nye barn. - Turer i nærmiljøet. - Frilek inne og ute. - Lage familiehus sammen med barna Siw og Pernille til Knerten Montessori barnehage Foreldremøte Gj.gang av årsplan/su-valg Barnas medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet. 31 Barna har rett til å være med å påvirke sin egen hverdag. Personalet må sørge for at det blir satt av tid og rom til barnas medvirkning. Ser an situasjon, alder og modning av barnet. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - Medbestemmelserett. - Aktiv bruk av natur og nærmiljø - Arbeide med likestilling mellom jenter og gutter, begge parter skal bli hørt like mye.

21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Linn på nettverksmøte Foreldrekaffe Førstehj.kurs for assistentene kl Linn på kurs Yoga med Ina Pernille og Mari på kurs Satsningsområde: Kommunikasjon, språk og tekst - Samlingsstunder med sanger, rim og regler om eventyr. - Samtale i hverdagen. - Barnas familiehus. - Lese pekebøker - Språkgrupper. - Dramatisere eventyr - Språkstimulering på stellebordet - Male/tegne fra eventyrene. - Lage eventyrskog. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehages innhold. Kommunikasjonen foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

22 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG DUGNAD Yoga med Ina Ulrik 1 år Øyvind 2 år De store teater kl 11 (Karius&Baktus) Satsningsområde: Antall, rom og form - Jobbe/leke med former - Telle - Begrepsleker (Bl.a. dra på bjørnejakt ) - Måle i glass, måle regn - Montessorri - Talleventyr - Finger/tåregler - Lage målestokk/måle barna. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - at vi vil legge til rette for at barna i leken og hverdagsaktiviteter skal få erfaring med ulike typer størrelser, former, mål gjennom å sortere og sammenligne. - være bevisst vårt eget begrepsbruk om matematiske fenomener, f.eks. si sirkel istedenfor runding, trekanter, firkanter, antall, større/mindre osv. På denne måten får barna muligheten til å tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. Foreldresamtaler

23 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGGINGS DAG, bhg stengt Østl. lærerstevne Yoga med Ina Mindfulness Mindfulness konferansen konferansen Lysfest med foreldre (kunst) Satsningsområde: Kunst, kultur og kreativitet - Male til musikk/forskjellige malingsteknikker - Yoga danselek - Dramatisere eventyr - Dukketeater - Skyggeteater - Lysfest - Emma sansehus Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur, og til selv å utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.

24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG søndag i advent 3 Vi introduserer julekalenderen 4 5 Yoga med Ina søndag i advent søndag i advent Nissefrokost m foreldre + nissefest 24 Julaften juledag Gløgg og pepperkaker ved henting juledag søndag i advent Satsningsområde: Etikk, religion og filosofi - Juleforberedelser - Juleverksted - Nissefrokost/nissefest - Julekrybbe /Juleevangeliet - Synge julesanger - Gløgg og pepperkaker - Kalender - Æsops fabler - Barnehagebesøk til Høvik kirke for de eldste Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier.

25 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGGINGS DAG, bhg. stengt Jenny 3 år Foreldrekaffe Satsningsområde: Natur, miljø og teknikk - Snømenn - Aking - Lage snølykt - Vintereventyr - Smelte snø/ fryse vann - Lage snøkrystaller i papir - Fokus på været Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelsen forsamspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - aktiv bruk av natur og nærmiljø - se på forandringene i naturen gjennom året - samtale om livets gang for mennesker, dyr og planter

26 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Lage fastelavnsris KARNEVAL! 9 10 Fastelavnssøndag Ludvig 2 år Foreldrekaffe Jonas 3 år Satsningsområde: Antall, rom og form - Jobbe/leke med former - Tall-lek - Montessorri - Talleventyr - Finger/tåregler - Måle barna og se hvor mye de har vokst - Karneval Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - at vi vil legge til rette for at barna i leken og hverdagsaktiviteter skal få erfaring med ulike typer størrelser, former, mål gjennom å sortere og sammenligne. - være bevisst vårt eget begrepsbruk om matematiske fenomener, f.eks. si sirkel istedenfor runding, trekanter, firkanter, antall, større/mindre osv. På denne måten får barna muligheten til å tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.

27 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Påskefrokost Satsningsområde: Kunst, kultur og kreativitet Skjærtorsdag Lage påskepynt - Påsketur - Male til musikk/forskjellige malingsteknikker - Yoga danselek - Så karse - Emma sansehus Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur, og til selv å utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.

28 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG påskedag 2 PLANLEGGINGS DAG, bhg. stengt Oscar 2 år DUGNAD Satsningsområde: Kropp, bevegelse og helse - Massasje - Aketurer om det er snø - Hinderløyper ute og inne - Yoga - Turer i forskjellig terreng - Ballspill - Bevegelseslek - Stillhetsøvelser - Pusteøvelser Foreldresamtaler I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utviklingen av sosial kompetanse. Med sosial kompetanse menes evnen til å kunne gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - samtale - variert fysisk aktivitet både ute og inne - både fin- og grovmotoriske aktiviteter - organisering av hverdagen slik at det finnes veksling mellom ro, aktivitet og måltider, bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner - aktiv bruk av natur og nærmiljø.

29 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 Arbeidernes dag, barnehagen stengt. Selma 2 år Kristi himmelfarts dag maifest 10 PLANLEGGINGS DAG, bhg. stengt Nasjonaldagen pinsedag pinsedag 21 Ada Sofie 3 år Foreldrekaffe Satsningsområde: Natur, miljø og teknikk 30 - Lage egne flagg - Forberede seg til 17. maifeiring - Synge maisanger/ja, vi elsker - Natureventyr - Turer i naturen - Naturvev - Presse blomster Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelsen forsamspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Arbeid med dette fagområdet vil skje blant annet gjennom: - aktiv bruk av natur og nærmiljø - være med på innhøsting av frukt og/eller grønnsaker - se på forandringene i naturen gjennom året - samtale om livets gang for mennesker, dyr og planter

30 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Satsningsområde: Kommunikasjon, språk og tekst - Sanger, rim og regler om eventyr. - Samtale i hverdagen. - Sommersanger - Språkgrupper. - Dramatisere eventyr - Sommereventyr - Studere insekter Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehages innhold. Kommunikasjonen foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt viktig

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! p Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

SONEPLAN FOR RØD SONE

SONEPLAN FOR RØD SONE SONEPLAN FOR RØD SONE 2014/2015 Barnets tid ditt og mitt ansvar BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro PERIODEPLAN

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Videre har vi hatt fokus på de to satsningsområdene for 2009. Matematisk kompetanse og språk.

Videre har vi hatt fokus på de to satsningsområdene for 2009. Matematisk kompetanse og språk. ÅS KOMMUNE EVALUERING AV FORRIGE PERIODE Vinteren har virkelig vært tilstede i år, og vi har gledet oss masse over snøen. Vi har akt, laget snømenn, laget snøhuler og virkelig boltret oss. Turene til bål

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer