Artikkel av Lena Myhrberg cand.mag, fysioterapeut/hms-rådgiver (eksamensoppgave ved Høgskolen i Vestfold, 2011)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artikkel av Lena Myhrberg cand.mag, fysioterapeut/hms-rådgiver (eksamensoppgave ved Høgskolen i Vestfold, 2011)"

Transkript

1 Er nærværsarbeid keiserens nye klær i kampen mot sykefravær? Myte, mote eller bærekraftig innfallsvinkel? Er nærvær noe annet enn det motsatte av sykefravær? Artikkel av Lena Myhrberg cand.mag, fysioterapeut/hms-rådgiver (eksamensoppgave ved Høgskolen i Vestfold, 2011) Innledning Gjennom mer enn tyve års arbeid innen arbeidsmiljøutvikling har jeg notert meg ulike svingninger og trender i bransjen. For tiden er nærværsarbeid et hett tema. Både i arbeidslivet og i lovgivning i Norge har det de siste årene skjedd en fokusendring hvor vektlegging av arbeidstakernes funksjon og nærvær har fått økt oppmerksomhet, fremfor tidligere ensidig fokus på fravær og begrensninger. Nærværsbegrepet er mangfoldig og kan ikke bare sees som det motsatte av fravær. Det er uklart hvordan nærvær skal forstås og det er behov for å utforske temaet grundigere i arbeidslivet. Det er lite dokumentasjon å finne i fagtidsskrifter hvor temaet nærvær er hovedfokus. I elektronisk utgave av tidsskriftet Arbeidsmiljø, finnes ikke begrepet nærværsarbeid som søkealternativ. Hvis søket derimot rettes mot sykefraværsarbeid finner en mye, for eksempel (Børtnes 2010; Børtnes 2010; Leira 2010). Artikler som omhandler sykefravær viser til målsetninger om å redusere det. De belyser utvikling innen sykefravær, mulige årsaksforhold og tiltak med ulike grad av suksess. Med andre ord kan en påstå at målet ved å belyse sykefraværet er å øke nærværet, dersom en tolker nærvær som det motsatte av sykefravær (Gamperiene 2007; Johannesen 2007; Nesse 2008; Einarsen, Nygaard Øverland et al. 2011). Spørsmål som reiser seg ved en slik betraktning er: Er nærvær og sykefravær to sider av samme sak? Er nærvær det motsatte av sykefravær? Kan nærvær være noe annet enn det motsatte av sykefravær i arbeidsmiljøsammenheng? Hvordan fremme nærvær i norsk arbeidsliv? Er det et paradoks å fokusere så sterkt på noe som en vil bort fra, som en i mange år har gjort i forhold til sykefravær? Hvordan er forutsetningene for måloppnåelse ved å fokusere på målenes motpol? Med utgangspunkt i mangelen på funn med nærværsfokus i tidsskriftet, vil jeg i denne artikkelen først presentere noen forståelser av nærværsbegrepet, så reflektere over tilnærminger for å fremme nærvær og til sist se på nærvær ut fra noen aspekter innen organisasjonsteori. 1

2 Noen forståelser av nærværsbegrepet Først til spørsmålene i pkt. nr. 1 i innledningen. Er nærvær og sykefravær to sider av samme sak? Er nærvær det motsatte av sykefravær? Kan nærvær være noe annet enn det motsatte av sykefravær i arbeidsmiljøsammenheng? Jeg vil i dette avsnittet belyse nærværsbegrepet ut fra tre perspektiver som ikke er sykefraværsrelatert: Oppmerksomt nærvær Teori U Hvordan definerer ansatte selv begrepet nærvær? Erfaringer fra nærværsprosesser på kommunale arbeidsplasser Oppmerksomt nærvær/oppmerksomhetstrening/ Mindfulness Oppmerksomt nærvær (ON)/ Oppmerksomhetstrening (OT) / Mindfulness / representerer en nærværstilnærming som har gjort sitt inntog i Norge og som øker i omfang og etterspørsel. OT er en metode for selvregulering av helse og livskvalitet med dokumentert effekt (de Vibe 2008). OT har vist seg å være virkningsfull ved bl.a. stressrelaterte tilstander samt angst og depresjon (Walach, Nord et al. 2007; Hofmann, Sawyer et al. 2010). Mange andre studier er gjennomført innen OT. Linker til noen av disse finner en på I oppmerksomhetstrening vil en ved hjelp av bevisstgjøring, enkle øvelser og meditasjon igangsette en selvregulering av kroppens mekanismer, for eksempel ved stresshåndtering. OT har sin opprinnelse i østens kultur og er tilpasset vår vestlige verden på en måte som gjør den lett å lære og å praktisere. Den er ikke mystisk eller religiøst preget, men hverdagslig og lett tilgjengelig. Gjennom OT lærer en å være bevisst tilstede her og nå på en ikke dømmende måte. Med aksepterende holdning til egne tanker og erfaringer, uten å styre dem i noen bestemt retning og uten å evaluere dem, finner en roen i nuet (Vøllestad 2007; de Vibe 2008). Den amerikanske legen Jon Kabat-Zinn har vært en pioner innefor OT når det gjelder integreringen av østlig meditasjonspraksis i vestlig vitenskap og helsevesen (Kabat-Zinn 1994). I 1979 startet han en klinikk for «mindfulness-based stress reduction» (MBSR) ved universitetet i Massachusetts. Hans egen forskning viser gode resultater på stressrelaterte sykdommer. I Norge er legene Michael de Vibe og Andries Kroese de mest fremtredende innen OT. Ved å øke bevisstheten til seg selv, vil en også øke evnen til oppmerksomhet utad, til menneskene og tingene rundt oss. Arbeidslivet stiller krav til oppmerksomhet og effektivitet. 2

3 Med oppmerksomheten rettet til forhold utenfor en selv over lang tid, vil individets stressnivå øke og motstandskraften mot helsetrusler minke. Ved oppmerksomhetstrening får mennesket som helhet restitusjon og påfyll mentalt og fysisk. Som helsefremmende og forebyggende tiltak kan det, etter min mening, synes som om denne tilnærmingen til nærvær i arbeidslivet fortjener økt fokus i fremtiden. Teori U Dr.C. Otto Scharmer ved Massachusets Institute of Technology, har formulert Teori U. Hans funn er basert på samtaler og intervjuer med 150 teoretikere og personer med ledende posisjoner fra hele verden. Scharmer har utforsket hva som ligger til grunn for beslutninger og handlinger hos individer og i organisasjoner. Hva er de egentlige drivkraftene bak beslutninger? Hvordan finne veien til drivkraftene? Kan man oppnå økt grad av bevissthet rundt drivkraftene? Hvordan påvirkes resultatet hvis drivkraftene er bevisste? (Scharmer 2007). Tittelen på en av hans bøker er Theory U - leading from the future as it emerges. Hvordan vi former fremtiden i det den oppstår gjennom læring, refleksjon og bevissthet, er kjernen i hans budskap. I form av en U illustrerer han en refleksjonssløyfe som inneholder flere punkter og som kan utvikles fra å gjelde individer til grupper, organisasjoner og samfunnssystemer. U en beskriver trinnvise komponenter i en lærings- og refleksjonsprosess. Vi mennesker registrerer først verden utfra våre vante mønstre og vår førforståelse (downloading). Vi er observatører. I neste trinn (seeing) er vi fortsatt observatører, men vi er oss mer bevisst det vi ser. I tredje trinn på vei ned i U en oppdager vi at vi er en del av helheten og ser oss selv som en del av den. Gjennom å være en del av helheten, påvirker vi den. Vi står ikke lenger utenfor og betrakter. Scharmer henviser her til Senge og systemtenkningen (Scharmer 2007, s.143). Vi slipper taket (letting go) i våre forestillinger og oppfattelser og beveger oss til bunnen av U en. Her befinner seg den blinde flekken, ifølge Scharmer, som er selve kjernen til våre handlinger. Han kaller fasen for presencing en kobling mellom presence (nuet, nærværet) og sensing (føle, fornemme)(egne oversettelser). Her oppdager vi den egentlige kilden til våre beslutninger. Gjennom å koble nuet med våre fornemmelser, klarer vi å agere utfra den ønskede fremtiden som vi derved påvirker til å bli virkelighet. Ved å la nuet og fornemmelsene slippe til (letting come) beveger vi oss oppover på andre siden i U en mot handlingene som utkrystalliserer seg gjennom den bevisstgjørende prosessen (crystallizing). Visjoner og intensjoner blir tydelige. Videre oppover i U en til utvikling av fremtiden gjennom utprøving av handlinger (prototyping) og til slutt helt øverst i U ens høyre 3

4 del hvor vi gjennomfører de handlingene som fører til den ønskede fremtiden, hvor resultatene blir til virkelighet (performing). Scharmer sin U-teori er interessant i forhold til utvikling og læring i organisasjoner med nærvær som overskrift, mener jeg. Den viser en tanke-/hendelsesrekke som er forklarende og bevisstgjørende ved beslutningsprosesser både på individ og organisasjonsnivå. Hvordan definerer ansatte selv begrepet nærvær. Erfaringer fra nærværsprosesser på kommunale arbeidsplasser. I Fredrikstad kommune pågår et arbeid med å operasjonalisere begrepene nærværsarbeid og nærværskultur. Arbeidet er initiert av kommuneledelsen. Ett av kommunens mål i nåværende planperiode er å utvikle god nærværskultur. I bunn av dette ligger også et ønske om å redusere sykefraværet. Hvordan nærværskultur skal defineres og måles er fortsatt uklart. Et av tiltakene er å skifte navn på sykefraværsrapporter til nærværsrapporter. Nærværsprosenten rapporteres som den motsatte verdien til sykefraværsprosenten, altså to sider av samme sak. Ved å bytte ut begrepet sykefraværsarbeid mot nærværsarbeid viser imidlertid ledelsen et ønske om å snu fokus fra å kjempe mot noe uønsket til å arbeide for å oppnå et ønsket resultat. Et annet tiltak er å engasjere samtlige ansatte i prosesser hvor de blir invitert til selv å definere viktige komponenter i god nærværskultur, i tillegg til sine personlige nærværsfaktorer. Undertegnede er engasjert som prosessveileder. I en nominell gruppeprosess definerer de satsningsområder og handlingspunkter som skal styrke nærværet på egen arbeidsplass (Farner 2008). Innledningsvis blir de ansatte utfordret til egen refleksjon rundt begrepsdefinisjon av nærvær. Definisjonene fra de ansatte bekrefter at nærvær er et begrep med mange aspekter og stor mangfoldighet. Eksempler på ansattes definisjoner av nærvær: sosialt samvær med kollegaer, trivsel, omsorg for hverandre, engasjement, motivasjon, evne til å omstille seg, inkludert, tydelighet, humor, takhøyde, kjenne seg betydningsfull, å være en del av det sosiale fellesskapet også under sykefravær, være tilstede fysisk og mentalt, fleksibel arbeidstid, hjemmekontor. Det blir presisert at fysisk tilstedeværelse ikke er noen forutsetning for å være nærværende på jobb. Gjennom fleksible hjemmekontorer er det fullt mulig å være på arbeid selv ved fysisk fravær. Disse stikkordene blir så utdypet og konkretisert under den videre prosessen, og ender opp med handlingspunkter på nærværsfaktorer som man ønsker å styrke eller opprettholde. 4

5 Tilnærminger for å fremme nærvær Så til spørsmålene i pkt. nr. 2 i innledningen. Hvordan fremme nærvær i norsk arbeidsliv? Er det et paradoks å fokusere så sterkt på noe som en vil bort fra, som en i mange år har gjort i forhold til sykefravær? Hvordan er forutsetningene for måloppnåelse ved å fokusere på målenes motpol? Nedenfor presenteres noen eksempler på tilnærminger fra de siste årtiendene. I arbeidsmiljøarbeidet har vi gjennom årene sett ulike retninger og trender. I den reviderte AML i 2005 ble kravene til helsefremmende arbeid i organisasjoner styrket gjennom formålsparagrafen. Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon (Arbeidsdepartementet 2005). Bruk av begrepet helsefremmende arbeidsplasser tok fart etter en arbeidsmiljøkonferanse i 2002 som resulterte i Lillestrøm-erklæringen (STAMI 2002). Erklæringen beskriver i positive termer mål og tilnærminger for utvikling av helsefremmende arbeidsplasser i Norge. Helsefremmende arbeidsplasser som begrep brukes i dag i ulike sammenheng. Den generelle oppfattelsen av begrepsinnholdet ser ut til å være positivt ladet, slik at adjektivet helsefremmende også har fått en kommersiell verdi. I helsefremmende arbeid er salutogen tilnærming en grunnholdning. Salutogenense betyr helsens opprinnelse, dvs. at en søker etter årsaken til det friske, vel fungerende hos organisasjoner så vel som individer. Salutogenesen har sin opprinnelse hos den amerikansk-israelske sosiologen Aaron Antonovsky ( ) som i etterkrigstiden forsket på jødiske kvinner som hadde overlevd de tyske konsentrasjonsleirene. Noen av disse levde gode liv og vurderte sin fysiske og psykiske helse som god. Antonovsky undret seg over hvordan dette faktisk var mulig etter de grusomhetene de hadde opplevd. Gjennom intervjuer med kvinnene søkte han svar på det han kalte helsens opprinnelse salutogenesen. (Antonovsky 1991). De siste ti årene har arbeidsmiljøarbeidet vært preget av tilnærminger i retning positiv psykologi. I stedet for å bruke store ressurser på kartlegging av årsaker til mistrivsel og uhelse, har en valgt å bruke metoder med fokus på nåtid som utgangspunkt for en fremtid slik en ønsker den. Troen på at en må forstå problemene for å kunne løse dem har dreid til troen på at måloppnåelsen er nærmere hvis en allerede fra starten i et utviklingsarbeid klarer å definere og konkretisere hvordan virkeligheten vil se ut når målet er oppnådd. Løsningsfokusert tilnærming (LØFT), som har festet rot i mange organisasjoner, er et eksempel på denne innfallsvinkelen. LØFT representerer en tilnærming som tar utgangspunkt i at problemer løses mest effektivt ved å ta sikte på den ønskede tilstanden i 5

6 tidlig fase, i motsetning til å utforske årsaker til problemer. Ved å sette lys på fremtiden slik en vil ha den, vil veien dit utkrystallisere seg tydeligere enn ved å fokusere på problembeskrivelser (Johnsrud Langslet 2000). Hvis målet for eksempel er større nærvær i arbeidslivet, er det således en forutsetning å definere hva som vil være annerledes når nærværet er slik en ønsker det. Først da er det mulig å stake ut veien mot målet og vite når en er der. Appreciative Inquiry (AI) er enda et eksempel på en tilnærming med sine røtter i positiv psykologi. I AI tar en utgangspunkt i en nysgjerrig søken etter eksisterende og nye muligheter. Det er en utforskende metode for å undersøke og oppdage både det som er og det som kunne være. Det er en offensiv strategi som utforsker potensialet, i motsetning til svakhetene (Hauger 2008). Utvikling av langtidsfriske arbeidstakere har også versert i arbeidslivet i noen år i form av kurs og som metodekonsept. I følge gründeren av konseptet langtidsfrisk, den svenske bedriftslegen Johnny Johnsson, vil prosentandelen langtidsfriske på en arbeidsplass være et kjennetegn på organisasjonens helsetilstand. Johnssons definisjon på langtidsfrisk er arbeidstakere med to år uten noen form for sykefravær og som har vært ansatt i minst tre år langtidsfriske (Johnsson 2003). Interessant i denne tilnærmingen er at den er sterkt settingsfokusert, dvs. at det er arbeidsplassens tilstand som beskrives gjennom prosentandele. Fokus er på den settingen om arbeidsplassen utgjør (Green, Poland et al. 2000). Prosentberegningene på langtidsfriske kan ikke ses på individnivå, de er kun interessante i gruppeperspektiv som mål på organisasjonens tilstand. Konseptet Langtidsfrisk presenterer en oppskrift for utvikling av godt arbeidsmiljø hvor en legger liten vekt på problembeskrivelse i den overbevisning at det er kortere vei til målet hvis en først beskriver hvordan målet ser ut. Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er en forutsetning for vellykkede resultater i arbeidsmiljøutvikling. Dette er velkjent for alle som arbeider i arbeidsmiljøbransjen, men kan likevel bli forsømt i praksis. Servering av ferdige løsninger på en arbeidsplass blir sjelden godt mottatt og resultatene uteblir. Hvis derimot de berørte partene deltar i utformingen av løsningene, skaper dette forankring og forpliktelser hos alle involverte. Det er viktig å anerkjenne kraften i medvirkningsprosesser og legge forutsetningene tilrette for engasjement blant dem det gjelder (Aarø 2000; Ausland, Hauge et al. 2003; Hansson 2004). 6

7 Sett fra innfallsvinklene i dette avsnittet, vil jeg påstå at forutseningene for måloppnåelse i nærværsarbeidet øker ved en tilnærming med fokus på nærvær i motsetning til sykefravær, og med involvering av dem det gjelder. Nærvær som myte i organisasjonsteori. Er nærværsarbeid keiserens nye klær? I dette avsnittet vil jeg se på nærvær utfra tre perspektiver innen organisasjonsteori - instrumentelt, kulturelt og myteperspektiv. I et instrumentelt perspektive ser en organisasjonen som et redskap for å nå gitte mål som er viktige for samfunnet. Offentlig virksomhet har stor grad av dette. I et kulturelt perpsktiv ser en organisasjonen som en organisme med et særpreg som er et resultat av langsiktig utvikling av uformelle normer og verdier (Christensen, Lægreid et al. 2009). Mens det kulturelle perspektivet representerer de normer og verdier som utvikles over tid og gir organisasjonen et særpreg som skiller den fra andre, så er myteperspektivet mer opptatt av verdier i omgivelsene og som er mer skiftende. Myter spres ofte raskt og de kan tas inn i organisasjoner uten at de nødvendigvis gir noen instrumentell effekt. Myter kan være moter, noe som alle må ha. Eksempler på myter innen offentlig næring er konkurranseutsetting, innføring av servicetorg, balansert målstyring, fleksible arbeidsplasser. Mytene fremstår som oppskrifter, for eksempel at noen har gjennomført en vellykket prosess og publiserer sine positive erfaringer. Oppskriftene spres utover og blir etter hvert legitimerte oppskrifter på hvordan man bør drive deler eller hele organisasjonen. Oppskriftene spres via ulike veier, for eksempel konsulentselskaper, media, høgskoler, store multinasjonale selskaper. Når nye oppskrifter oppstår i organisasjonslivet, begir de seg ut på reise i organisasjonene. Oppskrifters reise inn i en organisasjon kalles adoptering. Hvorfor skjer dette? Ledelsen finner en oppskrift som tiltaler og som ser ut til å kunne løse de problemstillingene som de har akkurat nå, for eksempel å øke nærværet. Dette blir en normativt basert adoptering, dvs. en følge av ulike faggruppers og profesjoners felles normer, verdier og kunnskaper. Et eksempel på såkalt tvangsmessig adoptering var innføring av internkontrollen i sin tid. Den ble lovpålagt med krav om innføring men med rom for tilpasninger til egen bedrift. En tredje form kalles for mimetisk adoptering. Det betyr at vi tar til oss ting som andre har gjort med gode resultater. Vi etterligner, men oversetter det slik at det passer til våre egne rammer og forutsetninger (Christensen, Lægreid et al. 2009). 7

8 Fokuset på nærværsarbeid i norske kommuner ser jeg som normativt basert adoptering. Et kjent eksempel er Mandal kommune som allerede i 2003 etablerte et nærværsprosjekt basert på tillit til de ansatte ved å innføre 365 egenmeldingsdager. Målet var å redusere sykefravær (Johannesen 2007). I Sandefjord pågår en studie om nærværsforståelse blant seniorer og ledere i kommunal helse- og sosialtjeneste. Hvilke forhold mener de har betydning for nærvær i arbeidslivet? Hvordan trekke lærdom av dette? (Vinje 2011). I Fredrikstad kommune pågår nærværsprosesser i stor skala som involverer ansatte og ledere på alle nivåer i organisasjonen. Disse eksemplene er resultater av faggruppers kunnskap, verdier og normer. En kan også reflektere over om ikke eksemplene ovenfor representerer mimetisk adoptering, dvs. etterligning av andres oppskrifter. Nærvær som overskrift i arbeidsmiljøsammenheng er fortsatt i sin vugge. Det er behov for flere studier og forskning på tilnærminger før en kan snakke om oppskrifter innen området. Jeg mener derfor at nærværsarbeidet på norske arbeidsplasser er et uttrykk for den normative adopteringen. Det er et ønske om å tilegne seg nye innfallsvinkler på kjente utfordringer og som fagmiljøer setter fokus på. Jeg konkluderer imidlertid med at svaret på det grunnleggende spørsmålet fortsatt er uklart. Er nærværsarbeidet i organisasjoner virkelig noe annet enn keiserens nye klær - en ny innpakning av kampen mot sykefravær? Svarene er antagelig like mange som spørsmålene i denne komplekse problemstillingen. Oppsummering Nærværsarbeid er i ferd med å innta en posisjon i norsk arbeidsliv. I denne artikkelen presenters refleksjoner rundt to hovedpunkter: Er nærvær og sykefravær to sider av samme sak? Er nærvær det motsatte av sykefravær? Eller kan nærvær være noe annet det motsatte av sykefravær i arbeidsmiljøsammenheng? Hvordan fremme nærvær i norsk arbeidsliv? Er det et paradoks å fokusere så sterkt på noe som en vil bort fra, som en gjennom mange år har gjort i forhold til. sykefravær? Hvordan er forutsetningene for måloppnåelse ved å fokusere på målenes motpol? Ulikt innhold kan legges i nærværsbegrepet. Tre eksempler er trukket frem, oppmerksomhetstrening / mindfulness, dvs. å være tilstede i nuet med ikke-dømmende, aksepterende holdning, Scharmer s teori U som beskriver en modell for å forstå hvor kjernen til våre beslutninger og handlinger ligger og til slutt noen begrepsdefinisjoner som 8

9 ansatte i Fredrikstad kommune selv har definert i gruppeprosesser med nærvær som overskrift. For å fremme nærvær på arbeidsplasser bør en ha en bevisst tilnærming i det praktiske arbeidet med involvering av de ansatte og med fokus på positive mål, dvs. hva en ønsker å oppnå, i motsetning til hva en vil unngå, jfr. nærvær vs. sykefravær. Til slutt blir nærværsarbeid drøftet ut fra tre organisasjonsteoretiske perspektiver, instrumentelt, kulturelt og mytisk. Min konklusjon er at nærvær er riktig fokus hvis en ønsker å oppnå god helse og økt tilstedeværelse i arbeidslivet. Flere studier og forskningsarbeid trengs på området. Mange spørsmål bør stilles. Hvordan er for eksempel sammenhengen mellom nærværsarbeid og sykenærvær? Hvordan skal nærvær måles i arbeidslivet? Er god nærværskultur på en arbeidsplass forenlig med et høyt sykefravær? 9

10 Referanser Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. [Stockholm], Natur och Kultur. Arbeidsdepartementet (2005). Arbeidsmiljøloven. Arbeidsdepartementet. Oslo, Gyldendal Akademisk. Ausland, L. H., H. A. Hauge, et al. (2003). Kan etterutdanning bidra til mer helsefremmend arbeidsplasser? Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen, Fagbokforlaget: Børtnes, T. (2010). "10 prosent har 80 prosent av fraværet." Arbeidsmiljø 02(2010). Børtnes, T. (2010). "Høy sysselsetnng = høyt sykefravær." Arbeidsmiljø 01(2010). Christensen, T., P. Lægreid, et al. (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte. Oslo, Universitetsforl. 1. utg de Vibe, M. (2008). "Oppmerksomhetstrening og stressmestring." from 348.cms. Einarsen, S., S. Nygaard Øverland, et al. (2011). Å redusere bedriftens sykefravær - et håpløst prosjekt? Det gode arbeidsmiljø. S. Einarsen and A. Skogstad. Bergen, Fagbokforlaget: Farner, A. (2008). Verksted som verktøy. Oslo, Kommuneforlaget AS. Gamperiene, M., Grimsmo, A., Sørensen, B.Aa. (2007). Kunnskapsstatus Tema 1: Sykefravær. AFInotat 11/2007. Oslo. 11/2007. Green, L. W., B. D. Poland, et al. (2000). The settings approach to health promotion. Settings for health promotion: linking theory and practice. B. D. Poland, L. W. Green and I. Rootman. Thousand Oaks, Calif., Sage Publications: Hansson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Malmö, Studentlitteratur. Hauger, B. H., Thomas GeddeKongsbak, Henrik (2008). Organisasjoner som begeistrer : Appreciative inquiry. Oslo, Kommuneforlaget. Hofmann, S. G., A. T. Sawyer, et al. (2010). "The effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta- Analytic Review." Journal of Consulting and Clinical Psychology 78(2): Johannesen, S. V. (2007). "Sluttrapport Prosjekt Nærvær." from et/tillitsprosjektet%20- %20evalueringsrapport%20prosjekt%20nrvr%20%20for%20perioden% %20endelig% %20_2_.pdf. Johnsrud Langslet, G. (2000). LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS. Kabat-Zinn, J. (1994). Vart du än går är du där. Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur. Leira, H. L. (2010). "Myter om sykefraværet." Arbeidsmiljø 02(2010). Nesse, H. (2008) Nærvær i arbeidslivet - en survey undersøkelse av forpleiningsansatte i Nordsjøen. 10

11 Scharmer, C. O. (2007). Theory U : leading from the future as it emerges : the social technology of presencing. Cambridge, Mass., Society for Organizational Learning. STAMI (2002). "Lillestrøm-erklæringen." 2002, from Vinje, H. A., L. (2011). Sammenfattet forskningsplan "Nærvær i arbeidslivet". Horten, Høgskolen i Vestfold. Vøllestad, J. (2007). "Oppmerksomt nærvær." Tidsskrift for norsk psykologforening 44:2007: Walach, H., E. Nord, et al. (2007). "Mindfulness-Based Stress Reduction for Personnel Development: A Pilot Evaluation." International Journal of Stress Management 14(2): Aarø, L. E. (2000). Helsefremmende tiltak i arbeidslivet. Det gode arbeidsmiljø. S. Einarsen and A. Skogstad. Bergen, Fagbokforlaget:

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger Lena Myhrberg, MSc., helsefremmende arbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HMS-rådgiver/fysioterapeut, HMS-avdelingen,

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HVILKE FAKTORER FREMMER EN GOD IA-PRAKSIS I VIRKSOMHETENE? Masteroppgave i Endringsledelse av Jannicke Åsbø Andersen og Cecilie Løvåsen Grøtteland Universitetet

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy?

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Avdeling for økonomi og ledelsesfag Edin Pita Masteroppgave Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Performance appraisal - a useful management tool? MPA 7 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Er arbeid helsefremmende?

Er arbeid helsefremmende? Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Sammendrag: Artikkelen ser på menneskets grunnleggende behov for å være i aktivitet og arbeid. Er det sammenheng mellom aktivitet og

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd?

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? 1 det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det -Aristoteles DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? Masteroppgave i endringsledelse

Detaljer

Torbjørn Simonnes. Foto: Colourbox

Torbjørn Simonnes. Foto: Colourbox Torbjørn Simonnes Foto: Colourbox Universitetet i Stavanger MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE SEMESTER: Våren 2014 TITTEL PÅ MASTEROPPGAVE: Hvordan kan organisasjoner forebygge produktivitetstap forårsaket

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer

Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med. veilednings- og oppfølgingsloser. Heidi Tolnes Fossen

Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med. veilednings- og oppfølgingsloser. Heidi Tolnes Fossen Heidi Tolnes Fossen Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med veilednings- og oppfølgingsloser En kvalitativ studie om veilednings- og oppfølgingslosenes kompetanse har gitt en merverdi til andre

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer