Artikkel av Lena Myhrberg cand.mag, fysioterapeut/hms-rådgiver (eksamensoppgave ved Høgskolen i Vestfold, 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artikkel av Lena Myhrberg cand.mag, fysioterapeut/hms-rådgiver (eksamensoppgave ved Høgskolen i Vestfold, 2011)"

Transkript

1 Er nærværsarbeid keiserens nye klær i kampen mot sykefravær? Myte, mote eller bærekraftig innfallsvinkel? Er nærvær noe annet enn det motsatte av sykefravær? Artikkel av Lena Myhrberg cand.mag, fysioterapeut/hms-rådgiver (eksamensoppgave ved Høgskolen i Vestfold, 2011) Innledning Gjennom mer enn tyve års arbeid innen arbeidsmiljøutvikling har jeg notert meg ulike svingninger og trender i bransjen. For tiden er nærværsarbeid et hett tema. Både i arbeidslivet og i lovgivning i Norge har det de siste årene skjedd en fokusendring hvor vektlegging av arbeidstakernes funksjon og nærvær har fått økt oppmerksomhet, fremfor tidligere ensidig fokus på fravær og begrensninger. Nærværsbegrepet er mangfoldig og kan ikke bare sees som det motsatte av fravær. Det er uklart hvordan nærvær skal forstås og det er behov for å utforske temaet grundigere i arbeidslivet. Det er lite dokumentasjon å finne i fagtidsskrifter hvor temaet nærvær er hovedfokus. I elektronisk utgave av tidsskriftet Arbeidsmiljø, finnes ikke begrepet nærværsarbeid som søkealternativ. Hvis søket derimot rettes mot sykefraværsarbeid finner en mye, for eksempel (Børtnes 2010; Børtnes 2010; Leira 2010). Artikler som omhandler sykefravær viser til målsetninger om å redusere det. De belyser utvikling innen sykefravær, mulige årsaksforhold og tiltak med ulike grad av suksess. Med andre ord kan en påstå at målet ved å belyse sykefraværet er å øke nærværet, dersom en tolker nærvær som det motsatte av sykefravær (Gamperiene 2007; Johannesen 2007; Nesse 2008; Einarsen, Nygaard Øverland et al. 2011). Spørsmål som reiser seg ved en slik betraktning er: Er nærvær og sykefravær to sider av samme sak? Er nærvær det motsatte av sykefravær? Kan nærvær være noe annet enn det motsatte av sykefravær i arbeidsmiljøsammenheng? Hvordan fremme nærvær i norsk arbeidsliv? Er det et paradoks å fokusere så sterkt på noe som en vil bort fra, som en i mange år har gjort i forhold til sykefravær? Hvordan er forutsetningene for måloppnåelse ved å fokusere på målenes motpol? Med utgangspunkt i mangelen på funn med nærværsfokus i tidsskriftet, vil jeg i denne artikkelen først presentere noen forståelser av nærværsbegrepet, så reflektere over tilnærminger for å fremme nærvær og til sist se på nærvær ut fra noen aspekter innen organisasjonsteori. 1

2 Noen forståelser av nærværsbegrepet Først til spørsmålene i pkt. nr. 1 i innledningen. Er nærvær og sykefravær to sider av samme sak? Er nærvær det motsatte av sykefravær? Kan nærvær være noe annet enn det motsatte av sykefravær i arbeidsmiljøsammenheng? Jeg vil i dette avsnittet belyse nærværsbegrepet ut fra tre perspektiver som ikke er sykefraværsrelatert: Oppmerksomt nærvær Teori U Hvordan definerer ansatte selv begrepet nærvær? Erfaringer fra nærværsprosesser på kommunale arbeidsplasser Oppmerksomt nærvær/oppmerksomhetstrening/ Mindfulness Oppmerksomt nærvær (ON)/ Oppmerksomhetstrening (OT) / Mindfulness / representerer en nærværstilnærming som har gjort sitt inntog i Norge og som øker i omfang og etterspørsel. OT er en metode for selvregulering av helse og livskvalitet med dokumentert effekt (de Vibe 2008). OT har vist seg å være virkningsfull ved bl.a. stressrelaterte tilstander samt angst og depresjon (Walach, Nord et al. 2007; Hofmann, Sawyer et al. 2010). Mange andre studier er gjennomført innen OT. Linker til noen av disse finner en på I oppmerksomhetstrening vil en ved hjelp av bevisstgjøring, enkle øvelser og meditasjon igangsette en selvregulering av kroppens mekanismer, for eksempel ved stresshåndtering. OT har sin opprinnelse i østens kultur og er tilpasset vår vestlige verden på en måte som gjør den lett å lære og å praktisere. Den er ikke mystisk eller religiøst preget, men hverdagslig og lett tilgjengelig. Gjennom OT lærer en å være bevisst tilstede her og nå på en ikke dømmende måte. Med aksepterende holdning til egne tanker og erfaringer, uten å styre dem i noen bestemt retning og uten å evaluere dem, finner en roen i nuet (Vøllestad 2007; de Vibe 2008). Den amerikanske legen Jon Kabat-Zinn har vært en pioner innefor OT når det gjelder integreringen av østlig meditasjonspraksis i vestlig vitenskap og helsevesen (Kabat-Zinn 1994). I 1979 startet han en klinikk for «mindfulness-based stress reduction» (MBSR) ved universitetet i Massachusetts. Hans egen forskning viser gode resultater på stressrelaterte sykdommer. I Norge er legene Michael de Vibe og Andries Kroese de mest fremtredende innen OT. Ved å øke bevisstheten til seg selv, vil en også øke evnen til oppmerksomhet utad, til menneskene og tingene rundt oss. Arbeidslivet stiller krav til oppmerksomhet og effektivitet. 2

3 Med oppmerksomheten rettet til forhold utenfor en selv over lang tid, vil individets stressnivå øke og motstandskraften mot helsetrusler minke. Ved oppmerksomhetstrening får mennesket som helhet restitusjon og påfyll mentalt og fysisk. Som helsefremmende og forebyggende tiltak kan det, etter min mening, synes som om denne tilnærmingen til nærvær i arbeidslivet fortjener økt fokus i fremtiden. Teori U Dr.C. Otto Scharmer ved Massachusets Institute of Technology, har formulert Teori U. Hans funn er basert på samtaler og intervjuer med 150 teoretikere og personer med ledende posisjoner fra hele verden. Scharmer har utforsket hva som ligger til grunn for beslutninger og handlinger hos individer og i organisasjoner. Hva er de egentlige drivkraftene bak beslutninger? Hvordan finne veien til drivkraftene? Kan man oppnå økt grad av bevissthet rundt drivkraftene? Hvordan påvirkes resultatet hvis drivkraftene er bevisste? (Scharmer 2007). Tittelen på en av hans bøker er Theory U - leading from the future as it emerges. Hvordan vi former fremtiden i det den oppstår gjennom læring, refleksjon og bevissthet, er kjernen i hans budskap. I form av en U illustrerer han en refleksjonssløyfe som inneholder flere punkter og som kan utvikles fra å gjelde individer til grupper, organisasjoner og samfunnssystemer. U en beskriver trinnvise komponenter i en lærings- og refleksjonsprosess. Vi mennesker registrerer først verden utfra våre vante mønstre og vår førforståelse (downloading). Vi er observatører. I neste trinn (seeing) er vi fortsatt observatører, men vi er oss mer bevisst det vi ser. I tredje trinn på vei ned i U en oppdager vi at vi er en del av helheten og ser oss selv som en del av den. Gjennom å være en del av helheten, påvirker vi den. Vi står ikke lenger utenfor og betrakter. Scharmer henviser her til Senge og systemtenkningen (Scharmer 2007, s.143). Vi slipper taket (letting go) i våre forestillinger og oppfattelser og beveger oss til bunnen av U en. Her befinner seg den blinde flekken, ifølge Scharmer, som er selve kjernen til våre handlinger. Han kaller fasen for presencing en kobling mellom presence (nuet, nærværet) og sensing (føle, fornemme)(egne oversettelser). Her oppdager vi den egentlige kilden til våre beslutninger. Gjennom å koble nuet med våre fornemmelser, klarer vi å agere utfra den ønskede fremtiden som vi derved påvirker til å bli virkelighet. Ved å la nuet og fornemmelsene slippe til (letting come) beveger vi oss oppover på andre siden i U en mot handlingene som utkrystalliserer seg gjennom den bevisstgjørende prosessen (crystallizing). Visjoner og intensjoner blir tydelige. Videre oppover i U en til utvikling av fremtiden gjennom utprøving av handlinger (prototyping) og til slutt helt øverst i U ens høyre 3

4 del hvor vi gjennomfører de handlingene som fører til den ønskede fremtiden, hvor resultatene blir til virkelighet (performing). Scharmer sin U-teori er interessant i forhold til utvikling og læring i organisasjoner med nærvær som overskrift, mener jeg. Den viser en tanke-/hendelsesrekke som er forklarende og bevisstgjørende ved beslutningsprosesser både på individ og organisasjonsnivå. Hvordan definerer ansatte selv begrepet nærvær. Erfaringer fra nærværsprosesser på kommunale arbeidsplasser. I Fredrikstad kommune pågår et arbeid med å operasjonalisere begrepene nærværsarbeid og nærværskultur. Arbeidet er initiert av kommuneledelsen. Ett av kommunens mål i nåværende planperiode er å utvikle god nærværskultur. I bunn av dette ligger også et ønske om å redusere sykefraværet. Hvordan nærværskultur skal defineres og måles er fortsatt uklart. Et av tiltakene er å skifte navn på sykefraværsrapporter til nærværsrapporter. Nærværsprosenten rapporteres som den motsatte verdien til sykefraværsprosenten, altså to sider av samme sak. Ved å bytte ut begrepet sykefraværsarbeid mot nærværsarbeid viser imidlertid ledelsen et ønske om å snu fokus fra å kjempe mot noe uønsket til å arbeide for å oppnå et ønsket resultat. Et annet tiltak er å engasjere samtlige ansatte i prosesser hvor de blir invitert til selv å definere viktige komponenter i god nærværskultur, i tillegg til sine personlige nærværsfaktorer. Undertegnede er engasjert som prosessveileder. I en nominell gruppeprosess definerer de satsningsområder og handlingspunkter som skal styrke nærværet på egen arbeidsplass (Farner 2008). Innledningsvis blir de ansatte utfordret til egen refleksjon rundt begrepsdefinisjon av nærvær. Definisjonene fra de ansatte bekrefter at nærvær er et begrep med mange aspekter og stor mangfoldighet. Eksempler på ansattes definisjoner av nærvær: sosialt samvær med kollegaer, trivsel, omsorg for hverandre, engasjement, motivasjon, evne til å omstille seg, inkludert, tydelighet, humor, takhøyde, kjenne seg betydningsfull, å være en del av det sosiale fellesskapet også under sykefravær, være tilstede fysisk og mentalt, fleksibel arbeidstid, hjemmekontor. Det blir presisert at fysisk tilstedeværelse ikke er noen forutsetning for å være nærværende på jobb. Gjennom fleksible hjemmekontorer er det fullt mulig å være på arbeid selv ved fysisk fravær. Disse stikkordene blir så utdypet og konkretisert under den videre prosessen, og ender opp med handlingspunkter på nærværsfaktorer som man ønsker å styrke eller opprettholde. 4

5 Tilnærminger for å fremme nærvær Så til spørsmålene i pkt. nr. 2 i innledningen. Hvordan fremme nærvær i norsk arbeidsliv? Er det et paradoks å fokusere så sterkt på noe som en vil bort fra, som en i mange år har gjort i forhold til sykefravær? Hvordan er forutsetningene for måloppnåelse ved å fokusere på målenes motpol? Nedenfor presenteres noen eksempler på tilnærminger fra de siste årtiendene. I arbeidsmiljøarbeidet har vi gjennom årene sett ulike retninger og trender. I den reviderte AML i 2005 ble kravene til helsefremmende arbeid i organisasjoner styrket gjennom formålsparagrafen. Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon (Arbeidsdepartementet 2005). Bruk av begrepet helsefremmende arbeidsplasser tok fart etter en arbeidsmiljøkonferanse i 2002 som resulterte i Lillestrøm-erklæringen (STAMI 2002). Erklæringen beskriver i positive termer mål og tilnærminger for utvikling av helsefremmende arbeidsplasser i Norge. Helsefremmende arbeidsplasser som begrep brukes i dag i ulike sammenheng. Den generelle oppfattelsen av begrepsinnholdet ser ut til å være positivt ladet, slik at adjektivet helsefremmende også har fått en kommersiell verdi. I helsefremmende arbeid er salutogen tilnærming en grunnholdning. Salutogenense betyr helsens opprinnelse, dvs. at en søker etter årsaken til det friske, vel fungerende hos organisasjoner så vel som individer. Salutogenesen har sin opprinnelse hos den amerikansk-israelske sosiologen Aaron Antonovsky ( ) som i etterkrigstiden forsket på jødiske kvinner som hadde overlevd de tyske konsentrasjonsleirene. Noen av disse levde gode liv og vurderte sin fysiske og psykiske helse som god. Antonovsky undret seg over hvordan dette faktisk var mulig etter de grusomhetene de hadde opplevd. Gjennom intervjuer med kvinnene søkte han svar på det han kalte helsens opprinnelse salutogenesen. (Antonovsky 1991). De siste ti årene har arbeidsmiljøarbeidet vært preget av tilnærminger i retning positiv psykologi. I stedet for å bruke store ressurser på kartlegging av årsaker til mistrivsel og uhelse, har en valgt å bruke metoder med fokus på nåtid som utgangspunkt for en fremtid slik en ønsker den. Troen på at en må forstå problemene for å kunne løse dem har dreid til troen på at måloppnåelsen er nærmere hvis en allerede fra starten i et utviklingsarbeid klarer å definere og konkretisere hvordan virkeligheten vil se ut når målet er oppnådd. Løsningsfokusert tilnærming (LØFT), som har festet rot i mange organisasjoner, er et eksempel på denne innfallsvinkelen. LØFT representerer en tilnærming som tar utgangspunkt i at problemer løses mest effektivt ved å ta sikte på den ønskede tilstanden i 5

6 tidlig fase, i motsetning til å utforske årsaker til problemer. Ved å sette lys på fremtiden slik en vil ha den, vil veien dit utkrystallisere seg tydeligere enn ved å fokusere på problembeskrivelser (Johnsrud Langslet 2000). Hvis målet for eksempel er større nærvær i arbeidslivet, er det således en forutsetning å definere hva som vil være annerledes når nærværet er slik en ønsker det. Først da er det mulig å stake ut veien mot målet og vite når en er der. Appreciative Inquiry (AI) er enda et eksempel på en tilnærming med sine røtter i positiv psykologi. I AI tar en utgangspunkt i en nysgjerrig søken etter eksisterende og nye muligheter. Det er en utforskende metode for å undersøke og oppdage både det som er og det som kunne være. Det er en offensiv strategi som utforsker potensialet, i motsetning til svakhetene (Hauger 2008). Utvikling av langtidsfriske arbeidstakere har også versert i arbeidslivet i noen år i form av kurs og som metodekonsept. I følge gründeren av konseptet langtidsfrisk, den svenske bedriftslegen Johnny Johnsson, vil prosentandelen langtidsfriske på en arbeidsplass være et kjennetegn på organisasjonens helsetilstand. Johnssons definisjon på langtidsfrisk er arbeidstakere med to år uten noen form for sykefravær og som har vært ansatt i minst tre år langtidsfriske (Johnsson 2003). Interessant i denne tilnærmingen er at den er sterkt settingsfokusert, dvs. at det er arbeidsplassens tilstand som beskrives gjennom prosentandele. Fokus er på den settingen om arbeidsplassen utgjør (Green, Poland et al. 2000). Prosentberegningene på langtidsfriske kan ikke ses på individnivå, de er kun interessante i gruppeperspektiv som mål på organisasjonens tilstand. Konseptet Langtidsfrisk presenterer en oppskrift for utvikling av godt arbeidsmiljø hvor en legger liten vekt på problembeskrivelse i den overbevisning at det er kortere vei til målet hvis en først beskriver hvordan målet ser ut. Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er en forutsetning for vellykkede resultater i arbeidsmiljøutvikling. Dette er velkjent for alle som arbeider i arbeidsmiljøbransjen, men kan likevel bli forsømt i praksis. Servering av ferdige løsninger på en arbeidsplass blir sjelden godt mottatt og resultatene uteblir. Hvis derimot de berørte partene deltar i utformingen av løsningene, skaper dette forankring og forpliktelser hos alle involverte. Det er viktig å anerkjenne kraften i medvirkningsprosesser og legge forutsetningene tilrette for engasjement blant dem det gjelder (Aarø 2000; Ausland, Hauge et al. 2003; Hansson 2004). 6

7 Sett fra innfallsvinklene i dette avsnittet, vil jeg påstå at forutseningene for måloppnåelse i nærværsarbeidet øker ved en tilnærming med fokus på nærvær i motsetning til sykefravær, og med involvering av dem det gjelder. Nærvær som myte i organisasjonsteori. Er nærværsarbeid keiserens nye klær? I dette avsnittet vil jeg se på nærvær utfra tre perspektiver innen organisasjonsteori - instrumentelt, kulturelt og myteperspektiv. I et instrumentelt perspektive ser en organisasjonen som et redskap for å nå gitte mål som er viktige for samfunnet. Offentlig virksomhet har stor grad av dette. I et kulturelt perpsktiv ser en organisasjonen som en organisme med et særpreg som er et resultat av langsiktig utvikling av uformelle normer og verdier (Christensen, Lægreid et al. 2009). Mens det kulturelle perspektivet representerer de normer og verdier som utvikles over tid og gir organisasjonen et særpreg som skiller den fra andre, så er myteperspektivet mer opptatt av verdier i omgivelsene og som er mer skiftende. Myter spres ofte raskt og de kan tas inn i organisasjoner uten at de nødvendigvis gir noen instrumentell effekt. Myter kan være moter, noe som alle må ha. Eksempler på myter innen offentlig næring er konkurranseutsetting, innføring av servicetorg, balansert målstyring, fleksible arbeidsplasser. Mytene fremstår som oppskrifter, for eksempel at noen har gjennomført en vellykket prosess og publiserer sine positive erfaringer. Oppskriftene spres utover og blir etter hvert legitimerte oppskrifter på hvordan man bør drive deler eller hele organisasjonen. Oppskriftene spres via ulike veier, for eksempel konsulentselskaper, media, høgskoler, store multinasjonale selskaper. Når nye oppskrifter oppstår i organisasjonslivet, begir de seg ut på reise i organisasjonene. Oppskrifters reise inn i en organisasjon kalles adoptering. Hvorfor skjer dette? Ledelsen finner en oppskrift som tiltaler og som ser ut til å kunne løse de problemstillingene som de har akkurat nå, for eksempel å øke nærværet. Dette blir en normativt basert adoptering, dvs. en følge av ulike faggruppers og profesjoners felles normer, verdier og kunnskaper. Et eksempel på såkalt tvangsmessig adoptering var innføring av internkontrollen i sin tid. Den ble lovpålagt med krav om innføring men med rom for tilpasninger til egen bedrift. En tredje form kalles for mimetisk adoptering. Det betyr at vi tar til oss ting som andre har gjort med gode resultater. Vi etterligner, men oversetter det slik at det passer til våre egne rammer og forutsetninger (Christensen, Lægreid et al. 2009). 7

8 Fokuset på nærværsarbeid i norske kommuner ser jeg som normativt basert adoptering. Et kjent eksempel er Mandal kommune som allerede i 2003 etablerte et nærværsprosjekt basert på tillit til de ansatte ved å innføre 365 egenmeldingsdager. Målet var å redusere sykefravær (Johannesen 2007). I Sandefjord pågår en studie om nærværsforståelse blant seniorer og ledere i kommunal helse- og sosialtjeneste. Hvilke forhold mener de har betydning for nærvær i arbeidslivet? Hvordan trekke lærdom av dette? (Vinje 2011). I Fredrikstad kommune pågår nærværsprosesser i stor skala som involverer ansatte og ledere på alle nivåer i organisasjonen. Disse eksemplene er resultater av faggruppers kunnskap, verdier og normer. En kan også reflektere over om ikke eksemplene ovenfor representerer mimetisk adoptering, dvs. etterligning av andres oppskrifter. Nærvær som overskrift i arbeidsmiljøsammenheng er fortsatt i sin vugge. Det er behov for flere studier og forskning på tilnærminger før en kan snakke om oppskrifter innen området. Jeg mener derfor at nærværsarbeidet på norske arbeidsplasser er et uttrykk for den normative adopteringen. Det er et ønske om å tilegne seg nye innfallsvinkler på kjente utfordringer og som fagmiljøer setter fokus på. Jeg konkluderer imidlertid med at svaret på det grunnleggende spørsmålet fortsatt er uklart. Er nærværsarbeidet i organisasjoner virkelig noe annet enn keiserens nye klær - en ny innpakning av kampen mot sykefravær? Svarene er antagelig like mange som spørsmålene i denne komplekse problemstillingen. Oppsummering Nærværsarbeid er i ferd med å innta en posisjon i norsk arbeidsliv. I denne artikkelen presenters refleksjoner rundt to hovedpunkter: Er nærvær og sykefravær to sider av samme sak? Er nærvær det motsatte av sykefravær? Eller kan nærvær være noe annet det motsatte av sykefravær i arbeidsmiljøsammenheng? Hvordan fremme nærvær i norsk arbeidsliv? Er det et paradoks å fokusere så sterkt på noe som en vil bort fra, som en gjennom mange år har gjort i forhold til. sykefravær? Hvordan er forutsetningene for måloppnåelse ved å fokusere på målenes motpol? Ulikt innhold kan legges i nærværsbegrepet. Tre eksempler er trukket frem, oppmerksomhetstrening / mindfulness, dvs. å være tilstede i nuet med ikke-dømmende, aksepterende holdning, Scharmer s teori U som beskriver en modell for å forstå hvor kjernen til våre beslutninger og handlinger ligger og til slutt noen begrepsdefinisjoner som 8

9 ansatte i Fredrikstad kommune selv har definert i gruppeprosesser med nærvær som overskrift. For å fremme nærvær på arbeidsplasser bør en ha en bevisst tilnærming i det praktiske arbeidet med involvering av de ansatte og med fokus på positive mål, dvs. hva en ønsker å oppnå, i motsetning til hva en vil unngå, jfr. nærvær vs. sykefravær. Til slutt blir nærværsarbeid drøftet ut fra tre organisasjonsteoretiske perspektiver, instrumentelt, kulturelt og mytisk. Min konklusjon er at nærvær er riktig fokus hvis en ønsker å oppnå god helse og økt tilstedeværelse i arbeidslivet. Flere studier og forskningsarbeid trengs på området. Mange spørsmål bør stilles. Hvordan er for eksempel sammenhengen mellom nærværsarbeid og sykenærvær? Hvordan skal nærvær måles i arbeidslivet? Er god nærværskultur på en arbeidsplass forenlig med et høyt sykefravær? 9

10 Referanser Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. [Stockholm], Natur och Kultur. Arbeidsdepartementet (2005). Arbeidsmiljøloven. Arbeidsdepartementet. Oslo, Gyldendal Akademisk. Ausland, L. H., H. A. Hauge, et al. (2003). Kan etterutdanning bidra til mer helsefremmend arbeidsplasser? Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen, Fagbokforlaget: Børtnes, T. (2010). "10 prosent har 80 prosent av fraværet." Arbeidsmiljø 02(2010). Børtnes, T. (2010). "Høy sysselsetnng = høyt sykefravær." Arbeidsmiljø 01(2010). Christensen, T., P. Lægreid, et al. (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte. Oslo, Universitetsforl. 1. utg de Vibe, M. (2008). "Oppmerksomhetstrening og stressmestring." from 348.cms. Einarsen, S., S. Nygaard Øverland, et al. (2011). Å redusere bedriftens sykefravær - et håpløst prosjekt? Det gode arbeidsmiljø. S. Einarsen and A. Skogstad. Bergen, Fagbokforlaget: Farner, A. (2008). Verksted som verktøy. Oslo, Kommuneforlaget AS. Gamperiene, M., Grimsmo, A., Sørensen, B.Aa. (2007). Kunnskapsstatus Tema 1: Sykefravær. AFInotat 11/2007. Oslo. 11/2007. Green, L. W., B. D. Poland, et al. (2000). The settings approach to health promotion. Settings for health promotion: linking theory and practice. B. D. Poland, L. W. Green and I. Rootman. Thousand Oaks, Calif., Sage Publications: Hansson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Malmö, Studentlitteratur. Hauger, B. H., Thomas GeddeKongsbak, Henrik (2008). Organisasjoner som begeistrer : Appreciative inquiry. Oslo, Kommuneforlaget. Hofmann, S. G., A. T. Sawyer, et al. (2010). "The effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta- Analytic Review." Journal of Consulting and Clinical Psychology 78(2): Johannesen, S. V. (2007). "Sluttrapport Prosjekt Nærvær." from et/tillitsprosjektet%20- %20evalueringsrapport%20prosjekt%20nrvr%20%20for%20perioden% %20endelig% %20_2_.pdf. Johnsrud Langslet, G. (2000). LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS. Kabat-Zinn, J. (1994). Vart du än går är du där. Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur. Leira, H. L. (2010). "Myter om sykefraværet." Arbeidsmiljø 02(2010). Nesse, H. (2008) Nærvær i arbeidslivet - en survey undersøkelse av forpleiningsansatte i Nordsjøen. 10

11 Scharmer, C. O. (2007). Theory U : leading from the future as it emerges : the social technology of presencing. Cambridge, Mass., Society for Organizational Learning. STAMI (2002). "Lillestrøm-erklæringen." 2002, from Vinje, H. A., L. (2011). Sammenfattet forskningsplan "Nærvær i arbeidslivet". Horten, Høgskolen i Vestfold. Vøllestad, J. (2007). "Oppmerksomt nærvær." Tidsskrift for norsk psykologforening 44:2007: Walach, H., E. Nord, et al. (2007). "Mindfulness-Based Stress Reduction for Personnel Development: A Pilot Evaluation." International Journal of Stress Management 14(2): Aarø, L. E. (2000). Helsefremmende tiltak i arbeidslivet. Det gode arbeidsmiljø. S. Einarsen and A. Skogstad. Bergen, Fagbokforlaget:

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009

Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009 Prosessveileder Langtidsfrisk Solveig G. Moen, daglig leder v/ HMS-senteret Melhus og livsstilsveileder ved Røros Rehabiliteteringssenter avd. Trondheim. Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009

Detaljer

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær?

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Konferanse om oppmerksomt nærvær i arbeidsliv og ledelse 9 november 2013 Liv Haugli Ingunn Nafstad Innhold Om sykefravær

Detaljer

Hvordan forebygge sykefravær og skape helsefremmede arbeidsplasser?

Hvordan forebygge sykefravær og skape helsefremmede arbeidsplasser? Hvordan forebygge sykefravær og skape helsefremmede arbeidsplasser? Solveig G. Moen HMS-senteret Melhus as Hvordan ser vi på arbeidet? Et nødvendig onde for å få lønn til det vi ønsker oss? Et sted hvor

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Hvordan kan vi skape helsefremmende arbeidsplasser?

Hvordan kan vi skape helsefremmende arbeidsplasser? Hvordan kan vi skape helsefremmende arbeidsplasser? Arbeidsmiljøkonferansen 2017, Ålesund NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal May-Britt Flønes, seniorrådgiver Arbeidsmiljøloven 1-1: Lovens formål a)

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Krise- og stressmestring på arbeidsplassen. NAV Arbeidslivssenter i Oppland

Krise- og stressmestring på arbeidsplassen. NAV Arbeidslivssenter i Oppland Krise- og stressmestring på arbeidsplassen NAV Arbeidslivssenter i Oppland Målet for samlingen: Målet for samlingen er å gi deltakerne økt kompetanse og trygghet i møte med ansatte som opplever kriser

Detaljer

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser?

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Bjørn Lau, dr.philos Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykolog/forskningsrådgiver Universitetet i Oslo, professor II Gammelt perspektiv

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

MINDFULNESS MBSR VELKOMMEN TIL KURS! HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM AKSEPT FÅR MAN INNSIKT,

MINDFULNESS MBSR VELKOMMEN TIL KURS! HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM AKSEPT FÅR MAN INNSIKT, MINDFULNESS MBSR DET ORIGINALE TRENINGSPROGRAMMET UTVIKLET AV JOHN KABAT-ZINN VED THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER USA HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM

Detaljer

Hvor skal vi fremme den ansattes helse?

Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Skal vi ha helsefremmende aktiviteter på arbeidsplassen eller skal vi ha arbeidsplasser som fremmer den ansattes helse? arbejdsmiljøkonferencen 20.-21. oktober 2008

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Gode grep for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. NAV Arbeidslivssenter Oppland

Gode grep for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. NAV Arbeidslivssenter Oppland Gode grep for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser NAV Arbeidslivssenter Oppland Dagens mål Skape en felles forståelse for begrepet Helsefremmende arbeidsplasser Hvordan jobbe med Helsefremmende Arbeidsplasser

Detaljer

Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter. Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver

Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter. Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver Salutogenese - å fremme og opprettholde helse og velvære Aaron Antonovsky Ordet kommer av saluto:

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/ Relasjoner i tverrfaglig samarbeid MAY BRITT DRUGLI 15/11-2016 Samarbeid rundt barn og unge Relasjoner på mange plan må fungere Barn/ungdom foreldre Foreldre-profesjonell Foreldresamarbeid kan i seg selv

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Arbeidsplasser som gir helse

Arbeidsplasser som gir helse Arbeidsplasser som gir helse Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte? Folkehelsekonferansen 2014 Hefa åpning HELSE sosial velvære psykisk velvære

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Multifunksjonshemming Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Hvordan lytte til barn, ungdom og voksne med multifunksjonshemming og prøve å forstå hva eleven formidler? Lytting

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Nordlandssykehuset 2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Vinter/vår 2015, Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik STUDIEPLAN HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Illustrasjonsfotoer:

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Idébanken 1

Idébanken 1 09.10.2015 Idébanken 1 Hvordan skape et godt arbeidsmiljø uten stress Henvender seg til ledere og medarbeidere Del 1 Hva er stress? Del 2 Hvordan skaper vi et godt arbeidsmiljø? 09.10.2015 Idébanken

Detaljer

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær 14 Hvorfor er det viktig å redusere sykefraværet egentlig? Norge trenger arbeidskraft Alt fravær er ikke sykdom (3-4%

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Ins;tu= for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Forsker I, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest Mindfulness

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Heidi Andersen Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon 1. Hva er oppmerksomt

Detaljer

Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten?

Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? Sikkerhetskonferansen, Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? Dr.ing stipendiat Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU http://leo.iot.ntnu.no/~albrecht/ 1 Hvordan

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING Katrine Giæver Organisering av språkarbeid Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (Rundskriv F01-2011)

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

KOMMUNIKASJON Noen refleksjoner rundt dialog, empatisk kommunikasjon og tilstedeværelse. Lærings- og mestringssenteret, Fagavdelingen SSHF

KOMMUNIKASJON Noen refleksjoner rundt dialog, empatisk kommunikasjon og tilstedeværelse. Lærings- og mestringssenteret, Fagavdelingen SSHF KOMMUNIKASJON Noen refleksjoner rundt dialog, empatisk kommunikasjon og tilstedeværelse 1 Kommunikasjonsmodellen Oppmerksom på meg selv Anerkjenne meg selv Oppmerksom på andre Anerkjenne de andre Bruke

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Salutogen brukermedvirkning: erfaringer fra samarbeid mellom rådgivningsgruppe og forskere God psykisk helse fra hva til hvordan

Salutogen brukermedvirkning: erfaringer fra samarbeid mellom rådgivningsgruppe og forskere God psykisk helse fra hva til hvordan Salutogen brukermedvirkning: erfaringer fra samarbeid mellom rådgivningsgruppe og forskere God psykisk helse fra hva til hvordan Nina Helen Mjøsund Ph.d., cand.san., spesialsykepleier Fungerende forskningssjef,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent)

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent) Styrkebasert bedriftsutvikling Pål Tanggaard (Lent) Hvordan skape en kultur der vi tar i bruk hverandres styrker, gjør hverandre gode og skaper fremragende resultater? Agenda: 1. Oppvarming og intro om

Detaljer

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Med ordet konflikt forbinder jeg... Arbeid for deg selv i ca 2 minutter. Skriv ned ethvert ord du tenker

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Prosjektleder: Forsker Anne Inga Hilsen www.afi.no Evaluering av LTF-arbeidet 2010-2012 Hovedmål: Å skape langsiktig helsefremmende arbeidsplasser der Langtidsfrisk

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

ETIKK OG JUS DILEMMAER I LEGERS HVERDAG LÆRINGSMÅL

ETIKK OG JUS DILEMMAER I LEGERS HVERDAG LÆRINGSMÅL ETIKK OG JUS MODUL III desember 2014 Gorm Are Grammeltvedt LÆRINGSMÅL Deltakerne får en innføring i sammenhengen mellom etikk og jus, og hvordan disse virker inn på hverandre. Hovedfokus vil ligge på etiske

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

9/18/13. Ekte lykke? Hvorfor lykke? Functional Well-Being Approach. Hedonia Feeling good Presence of pleasure, absence of pain Reach goal

9/18/13. Ekte lykke? Hvorfor lykke? Functional Well-Being Approach. Hedonia Feeling good Presence of pleasure, absence of pain Reach goal 9/18/13 Helsefremmende Arbeidsplasser BI Oslo 18.09.2013 Helsefremming i praksis: Positive faktorer som drivkraft for gode prestasjoner Lisa Vivoll Staume Faglig leder / PhD* Hvorfor lykke? Ekte lykke?

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Likemannsarbeid som styrker brukeren

Likemannsarbeid som styrker brukeren Likemannsarbeid som styrker brukeren Felles opplevelse som styrker Erkjennelse og bearbeiding av sjokket Ha noen å dele tankene med Å definere seg selv i forhold til de andre Veien ut av lært hjelpeløshet

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene.

Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene. Sensurveiledning sos 2018 h 14 Svar på to av de tre oppgavene. Hver oppgave teller 1/2. Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene. Organisasjonskultur. Forklar hva som

Detaljer

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014 Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Refleksjon - et sentralt verktøy i en lærende organisasjon generelt og i barnehagevandring spesielt. Forventninger

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Hvordan kan vi sammen skape et skolemiljø der engasjement, pågangsmot, livsglede og håp preger hverdagen?

Hvordan kan vi sammen skape et skolemiljø der engasjement, pågangsmot, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan kan vi sammen skape et skolemiljø der engasjement, pågangsmot, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan bør vi opptre for å forløse hverandres store potensialer? SMART kurs september 2016 Dagen

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

Utvikling og vekst med styrker og lykke som drivkraft. Torkjell Winje Kinisk psykolog og Lederutvikler

Utvikling og vekst med styrker og lykke som drivkraft. Torkjell Winje Kinisk psykolog og Lederutvikler Utvikling og vekst med styrker og lykke som drivkraft. Torkjell Winje Kinisk psykolog og Lederutvikler Program Psykisk helse og uhelse. Hva er god psykisk helse? Hva må vi gjøre mer av? Følelsenes betydning

Detaljer

Livsstyrketreningsprogram. Kursoversikt. - Å mestre livet og jobben. Lærings- og meistringssenteret, Avdeling Florø

Livsstyrketreningsprogram. Kursoversikt. - Å mestre livet og jobben. Lærings- og meistringssenteret, Avdeling Florø Livsstyrketreningsprogram Kursoversikt - Å mestre livet og jobben Lærings- og meistringssenteret, Avdeling Florø 8 november 2017 fagsamling for nettverk for læring og mestring Helse Vest Livsstyrketrening

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert LSU300 1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Kandidat 5307 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 LSU300- Kr.sand - oppgave 1 Skriveoppgave

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Mindfulness hvordan virker det? Jon Vøllestad Psykolog Solli DPS 11.05.2012 Spørsmål Hva er mindfulness? Virker mindfulness-baserte tilnærminger? Hvilke prosesser eller mek ekanismer bidrar til effekt?

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13 ENDRING OG LEDELSE Flytting av grenser på sykehus Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997 NY TEKNOLOGI Sektoren er svært teknologibasert IT, IKT og ny teknologi gjennomsyrer hverdagen Innovasjon og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST?

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? Et hefte til refleksjon og inspirasjon September 2013 INNHOLD 1. Innledning 2. Administrative oppgaver en tidstyv? 3. Rapportering verdifullt eller belastende? 4. Tidsklemma?

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer