STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver"

Transkript

1 STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 Høgskolen og dens verdigrunnlag a Studiets navn b Mindfulness og den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Beskrivelse av studiet a Læringsutbytte b. Studiets relevans for arbeidslivet c Målgruppe og opptakskrav d Studiets innhold og oppbygging e Arbeids- og undervisningsformer f Studiekrav og eksamensordninger Emnebeskrivelser Emne 1: Sentrale perspektiver på mindfulness - 7,5 stp Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver - 15 stp Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon - 7,5 stp Pensum Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

3 1. Innledning Høgskolen og dens verdigrunnlag Haraldsplass diakonale høgskole eies av Bergen Diakonissehjem, som er en privat diakonal institusjon. Siden 1918 har Bergen Diakonissehjem drevet sykepleierutdanning og omsorgsarbeid, og driver i dag blant annet høgskole, et moderne akuttsykehus, et distriktspsykiatrisk senter og en ungdomsinstitusjon. Høgskolen bygger sin virksomhet på kristne grunnverdier som kommer til uttrykk gjennom en anerkjennelse av det enkelte menneskets unike verdi, ukrenkelighet og grunnleggende menneskerettigheter. Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker. Høgskolens studietilbud Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, etablert i 1987, utgjør den faglige basis for å utvikle dette nye studietilbudet. 1.a Studiets navn Videreutdanning i mindfulness. Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver. Mindfulness er et perspektiv og en tilnærming som vinner stadig større innflytelse innenfor terapi, veiledning, pedagogikk og ledelse. Mindfulness oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær, og beskriver en sinnstilstand kjennetegnet av en ikkedømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket. I dagligtale kan vi si at det er å møte egne følelser og tanker, og å møte andre mennesker med en vennlig og aksepterende holdning. Videreutdanning i mindfulness viser tilknytningen til den engelskspråklige tradisjonen for dette fagfeltet. Ordet er etter hvert kjent i mange sammenhenger også i Norge. Undertittelen viser til den norske oversettelsen av begrepet og sier samtidig hvem dette studiet retter seg mot. 1.b Mindfulness og den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver En tilnærming preget av oppmerksomt nærvær øves opp gjennom ulike praktiske øvelser. Det finnes økende støtte i forskningen for at systematisk trening på oppmerksomt nærvær har positive effekter på en rekke områder. I tillegg til å være en metode for stressmestring og økt livskvalitet, kan oppmerksomt nærvær også utgjøre en kompetanse for yrkesutøveren i møte med mennesker i ulike situasjoner. En åpen og ikke-dømmende holdning med forankring i øyeblikket påvirker hvordan vi har det og kvaliteten på det vi gjør og hvordan vi møter andre. I utøvelsen av ethvert yrke vil dette være avgjørende viktig for å etablere kontakt og utvikle relasjoner, og for å kunne arbeide effektivt med ulike oppgaver og nå angitte mål. Mindfulness er et universelt kulturelt fenomen med ulike historiske forløp og forgreininger. Forskjellige tradisjoner fra Vesten og Østens filosofi og praksis er i dag vevet sammen innenfor mindfulness-feltet. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

4 En viktig bidragsyter her er Jon Kabat-Zinn, som på slutten av 70-tallet utviklet et strukturert 8-ukers kursprogram som integrerer praktiske nærværsøvelser med kunnskap om stress og stressmestring (Mindfulness-based stress reduction MBSR). Programmet var opprinnelig et tilbud til pasienter med kroniske smerter og somatiske sykdommer, men det har etter hvert vist seg å bidra til stressmestring og livskvalitet for deltakere i en rekke ulike settinger. Programmets struktur har bidratt til at forskere har kunnet gjøre omfattende studier på de virkninger oppmerksomhetstrening har på ulike grupper mennesker, syke så vel som friske. Det er i dag mye forskning som viser positive resultater og effekter av en tilnærming basert på oppmerksomt nærvær i medisinsk og psykologisk behandling. Undervisning og ledelse blir også i større grad inkludert i forskningen. Oppmerksomt nærvær innebærer videre en mulig ressurs for profesjonsutøvere på ulike felt. Noen områder fremheves som spesielt betydningsfulle i denne sammenhengen. For det første har oppmerksomt nærvær en helsefremmende effekt for profesjonsutøveren, ved at det bidrar positivt i forhold til utbrenthet, stress, depresjon og angst. For det andre bidrar oppmerksomt nærvær til å styrke livskvaliteten gjennom en nysgjerrig og åpen holdning og til at personen møter sine omgivelser på en oppriktig måte. Videre viser forskning at oppmerksomt nærvær fremmer grunnleggende relasjonsferdigheter, som for eksempel profesjonsutøverens empatiske evne i møte med dem han skal gjøre tjenester for. Kvaliteten i arbeidet blir gjennom det oppmerksomme nærværet styrket. Oppmerksomt nærvær kan kultiveres gjennom et mangfold av ulike praktiske øvelser, hvor intensjonen er å være til stede på en ikke-dømmende måte i virkeligheten slik den er. Nærværstrening innebærer å komme i kontakt med en naturlig evne vi allerede har, til å være bevisst og oppmerksom på det som foregår her og nå, både i kropp, sinn og omgivelser. Ofte blir vi imidlertid forhindret fra å være helt og fullt til stede i øyeblikket. Vanlige årsaker til dette er at vi er oppslukt av det vi gjør (går på autopilot ), distrahert av andre stimuli som krever oppmerksomhet, eller fanget i egne tanker som tar oss bort fra øyeblikket. Formålet med nærværstrening er å styrke evnen til å forankre oppmerksomheten her og nå, samtidig som en opprettholder en vennlig holdning til det som til enhver tid er til stede i bevisstheten. Det handler således ikke om å skulle være avslappet eller harmonisk hele tiden, eller å tømme hodet for tanker. Å være menneske innebærer å bli berørt av livet, på godt og vondt. Men gjennom å bli mer oppmerksom på hva som skjer i kropp og sinn, og ved å møte dette med aksept og vennlighet, kan det bidra til at det en opplever, skaper mindre stress og uro. Et slikt romslig perspektiv på egne erfaringer kan sette oss i stand til å ta bedre valg i utfordrende situasjoner, og det kan også hjelpe oss til å forholde oss med åpenhet og nysgjerrighet til andre mennesker involvert i samme situasjon. Oppmerksomt nærvær innebærer en større romslighet og fleksibilitet i møte med ulike forhold i livet. Å akseptere det som er, innebærer ingen passiv godtagelse, men det er å forholde seg til livets ulike uttrykk åpent og inkluderende. Når repeterende tankemønstre låser handlingsrommet, bidrar oppmerksomt nærvær til ny bevegelse. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

5 Det ligger en praktisk form for livskunst i å leve et godt liv åpent mot sårbarhet, lidelse og forgjengelighet. Det oppmerksomme nærvær innebærer et helhetlig syn på mennesket. Det tar menneskets kroppslighet på alvor ved å fokusere på kroppen, bevisstgjøre på pusten og på sansefornemmelser. Det bidrar videre til bevisstgjøring av forholdet til følelser og til tanker og tankemønstre. Av særlig betydning her er styrkingen av emosjonsregulerende ferdigheter, ved at utøveren av oppmerksomt nærvær blir bedre kjent med egne følelsesreaksjoner og blir i stand til å modulere disse gjennom en aksepterende holdning. Når det gjelder tanker, viser forskning at systematisk nærværspraksis utvikler såkalt metakognitiv bevissthet. Dette innebærer en evne til å oppfatte tanker som forbigående mentale hendelser, snarere enn som sannheten om en selv og verden. På denne måten legges det til rette for en åpen, ikke-vitende og hypotesetestende holdning som er avgjørende for å kunne møte andre med undring, fleksibilitet og kreativitet. I tillegg er det god vitenskapelig støtte for at nærværstrening motvirker uhensiktsmessige tankeprosesser som grubling, bekymring og overdreven selvkritikk. Oppmerksomt nærvær har funnet sine former i ulike historiske epoker og forskjellige kulturkretser. Vi finner det i vår vestlige kulturkrets bl.a. i hellenistisk filosofi og stoikernes praksis, samt i kristendommens ulike kontemplative tradisjoner. Vi finner det videre i buddhismen og dens ulike tradisjoner. Den nyere interessen for fagfeltet er inspirert av østlig og buddhistisk tradisjon. I vestlig tradisjon er imidlertid båndene til østlig religion løst opp, og tradisjonen er skrevet inn i en sekulær tenkning som ivaretar universelle menneskelige egenskaper. Utdanningsprogrammet har sitt faglige grunnlag både i eksistensialistiskhumanistisk tenkning, og i den nyeste utviklingen innenfor kognitiv atferdsterapi der mindfulness er blitt en grunnpilar. Høgskolen har siden 1987 hatt et studietilbud i tverrfaglig veiledning. Dette studiet anvender kunnskap fra gestaltterapi. Denne kunnskapen vil bli integrert i studietilbudet i mindfulness der det støtter opp under og utfordrer fagfeltet. 2. Beskrivelse av studiet 2.a Læringsutbytte Hovedmålet med studiet er at studenten utvikler gode teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør vedkommende i stand til å ta i bruk oppmerksomt nærvær i sitt arbeid og sitt øvrige liv, og kritisk reflektere over sin praksis. Læringsutbytte etter endt studium Kunnskap: Kandidaten har kunnskaper om oppmerksomt nærvær sin historie, teorier om mindfulness, forskning på mindfulness og dens effekter Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

6 Kandidaten har kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger i faget Kandidaten har innsikt i og forstår betydningen av oppmerksomt nærvær sin egenart og plass i samfunnet Kandidaten kan anvende teorier fra den eksistensialistisk-humanistisk og den kognitiv atferdsfaglige litteraturen for å forstå og utvikle oppmerksomt nærvær Kandidaten har erfaringsbasert kunnskap tilegnet gjennom praktisering av oppmerksomt nærvær Kandidaten har kunnskaper til å vurdere og diskutere teoretiske og praktiske perspektiver på oppmerksomt nærvær Ferdigheter: Kandidaten anvender erfarings-, teori- og forskningsbasert kunnskap og kritisk vurderingsevne i utøvelsen av oppmerksomt nærvær Kandidaten praktiserer oppmerksomt nærvær i eget liv Kandidaten innarbeider oppmerksomt nærvær som perspektiv og metode i sin yrkesutøvelse Kandidaten treffer selvstendige og begrunnede valg og reflekterer kritisk over egen faglig utøvelse Kandidaten anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsog utviklingsarbeid i faglige problemstillinger Generell kompetanse: Kandidaten anvender en kritisk og reflekterende tilnærming til fagtradisjonen Kandidaten forstår betydningen av en vennlig og ikke-dømmende holdning og kultiverer en slik holdning i møte med seg selv og andre Kandidaten viser selvstendighet og ansvarlighet i utøvelse av mindfulness Kandidaten formidler teori og praksis knyttet til oppmerksomt nærvær muntlig og skriftlig 2.b. Studiets relevans for arbeidslivet I alle deler av samfunnet, både i offentlig og privat sektor, legges det stadig større vekt på godt samspill og samhandling mennesker i mellom. Dette skjer samtidig med at de trygge, stabile måtene å organisere samfunnet på endres. Økende ansvar legges på skuldrene til den enkelte leder, helsearbeider og lærer, samt medarbeider, klient, elev og student. Arbeidsmarkedet globaliseres og vårt utdanningssystem er i kontinuerlig endring. Kulturen kjennetegnes ved at vi utsettes for mange og motstridende stimuli. Urolighet og krav om å være tilgjengelig innebærer for mange en splittelse i livet. For å møte de kravene som stilles til åpenhet, fleksibilitet og kreativitet under disse stadig vekslende forhold, utfordres vi som samfunnsaktører både på vår forankring og vår åpenhet. Forskning i dag viser at en oppmerksomt nærværende og aksepterende grunnholdning hos helsearbeidere, pedagoger og ledere bidrar til at vekst og ny Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

7 læring kan finne sted. En oppmerksomt nærværende relasjonskompetanse gjør oss i stand til å møte våre medmennesker med vennlighet, nysgjerrighet og en åpen holdning. Studiet retter seg mot profesjonsutøvere i den hensikt at de kan anvende oppmerksomt nærvær i sin profesjonelle hverdag. 2.c Målgruppe og opptakskrav Målgruppen er personer som står i en undervisnings-, veilednings, støtte- og behandlingsrelasjon til andre. Studiet er også godt tilpasset ledere som står i daglige medarbeiderrelasjoner. Opptakskravet er minimum treårig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende. Aktuelt er helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskaplig bakgrunn, og minst to års relevant yrkeserfaring. Kurs i Mindfulness Basert Stress Reduksjon MBSR - er en integrert og obligatorisk del av studiet. Dersom studenten ikke kan gjennomføre 8 ukers MBSR kurset med ukentlige kveldssamlinger, vil det være anledning å søke om godkjenning av dokumentert gjennomført MBSR kurs annet sted. Dette må være kurs ledet av kvalifisert MBSR instruktør, etter anbefalte retningslinjer utarbeidet av norsk forening for oppmerksomt nærvær. 2.d Studiets innhold og oppbygging Videreutdanning i mindfulness Studiet er en teoretisk og praktisk rettet mestrings- og nærværsorientert utdanning for profesjonsutøvere. Studenten skal gjennom tre emner tilegne seg teoretiske kunnskaper, få praktisk trening i oppmerksomt nærvær og preget av denne holdningen møte andre. Studenten skal øve opp den faglige refleksjon og reflektere over praksis knyttet til oppmerksomt nærvær. Studiet er prosessorientert og opptatt av studentens personlige og faglige utvikling. Metodisk legges det vekt på å tilrettelegge situasjoner der studenten kan gjøre erfaringer med egne og andres praktisering av det oppmerksomme nærværet. Egen erfaring over tid er en forutsetning både for å forstå hva oppmerksomt nærvær er og for å kunne formidle det på en kyndig og troverdig måte til andre. Denne erfaringen etableres gjennom at 8- ukers programmet i MBSR og en retreatsamling inngår i studiet. Retreat er en samling hvor en trekker seg tilbake fra hverdagens distraksjoner, har øvelser i oppmerksomt nærvær og rom for stillhet. Refleksjon rundt praksis og metode bidrar til å fremme den kritiske analyse og gi økt bevissthet, oppmerksomhet og innsikt for det videre arbeidet med oppmerksomt nærvær gjennom utdanningen. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

8 Videreutdanningen har som mål å dyktiggjøre studenten i møte med de svært varierte og utfordrende situasjonene som han eller hun møter på jobb og i livet for øvrig. Et overordnet mål er å utdanne reflekterte praktikere som kan ta i bruk oppmerksomt nærvær i sin yrkesutøvelse. Han/ hun skal også kjenne til mindfulness- diskursen i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Studiets undervisningsform er en prosessorientert pedagogikk som fremmer studentens opplevelse av egen kropp, følelser og tanker der studenten gjennom egne erfaringer oppdager sine muligheter. Utdanningen fremmer således en oppmerksomt nærværende relasjonskompetanse der studenten utfordres til å praktisere den kompetansen som han eller hun kontinuerlig tilegner seg. Studiet er emnebasert og tilrettelagt for deltidsstudier. Til hvert emne blir ulike tema og fenomen gjenstand for utforsking, praktisk trening og refleksjon for studentene; individuelt, i grupper og i plenum. Studiets oppbygging Studiet er en post-bachelor videreutdanning med et omfang på 30 studiepoeng. Studiet er organisert som et deltidsstudium med normert studietid på et år, tilsvarende to semestre, og gjennomføres over 10 samlinger av 2 ½ dagers varighet, til sammen 25 dager. I tillegg kommer seks kveldssamlinger av 2 ½ timers varighet. Studiet består av tre hovedemner: Emne 1 Sentrale perspektiver på mindfulness gir en teoretisk og praktisk innføring i oppmerksomt nærvær. Emnet gjennomføres over to 2 ½ dagers samling, i tillegg kommer seks kveldssamlinger a 2 ½ time, det hele i 1. semester Studentens praktisering av oppmerksomt nærvær etableres ved gjennomføringen av programmet i nærværsbasert stressreduksjon (MBSR Mindfulness based stress reduction). Dette standardprogrammet går over 8 uker med 2 ½ times instruksjon per uke. Disse samlingene legges som kveldssamlinger i 1. semester. To av de åtte samlingene legges til kurssamlingene i 1. semester, mens de seks øvrige samlingene legges til en fast dag i ukene mellom samlingene. Det forventes at studenten i denne perioden etablerer en personlig praksis i oppmerksomt nærvær som deretter holdes ved like gjennom regelmessig anvendelse. Emnet utgjør 7,5 studiepoeng. Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver bygger ut den teoretiske forståelsen og vektlegger den forskningen som er gjort og gjøres på oppmerksomt nærvær og effektene av denne praksisen. Emnet viderefører og utvikler studentens erfaring gjennom praktisering av enkle program i praktiske nærværsøvelser og oppmerksomhetsbevegelser. En retreatsamling knyttet til en helg, der studentene bor sammen og det praktiseres stillhet, inngår i denne delen. Emnet har et omfang på 15 Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

9 studiepoeng og gjennomføres over fem 2 ½ dagers samlinger inkludert retreatsamlingen i 1. og 2. semester. Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon vektlegger studentens teoretiske formidling av oppmerksomt nærvær og fokuserer på studentens praktisering av og undervisning i oppmerksomt nærvær til andre. Emnet utgjør 7,5 studiepoeng og gjennomføres over tre 2 ½ dagers samling i 2. semester. Oversikt over mindfulnesstudiet, 30 studiepoeng Emne Semester/ antall samlinger Studiekrav Eksamensformer Vurdering Emne 1: 1.semester 2 logger og Innlevering Sentrale 2 x 2 ½ dagers refleksjonsnotat Bestått/ ikke bestått perspektiver på undervisningssamlinger mindfulness 6 x 2 ½ timers MBSR samling på Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon kveldstid 1. og 2. semester 5 x 2 ½ dagers undervisningssamlinger Inkl. en retreatsamling torsdag ettermiddag til lørdag kveld 2.semester 3 x 2 ½ dagers undervisningssamlinger 2 logger og refleksjonsnotat Gruppevis framlegg og kritisk drøfting av forskningsartikkel Prosjektoppgave: Plan for praktisering av oppmerksomt nærvær. (1500 ord) Praktisk: Lede mindfulnessøvelse med medstudenter Innlevering Bestått/ ikke bestått Innlevering Bestått/ ikke bestått Studiepoeng 7,5 stp 15 stp 7,5 stp 2.e Arbeids- og undervisningsformer Studenten tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger og faglig skjønn gjennom å følge undervisningsopplegget. Det forutsettes at studenten er fysisk til stede på emnesamlingene og deltar aktivt. Undervisningen tilrettelegges i 10 samlinger a 2 ½ dager, samt seks kveldssamlinger av 2 ½ timers varighet. Undervisningsformene er differensiert. Studentens praksis i feltet etableres ved gjennomføring av programmet i nærværsbasert stressreduksjon og praktisering av program i praktiske nærværsøvelser og oppmerksomhetsbevegelser. Undervisningen gjennomføres i form av erfaringslæring gjennom tilrettelagte øvelser, gruppearbeid, systematiserte refleksjonssekvenser, korte innlegg, forelesninger og litteraturstudier. Studiet stiller krav om høy egenaktivitet og utstrakt arbeid i grupper. Undervisning med tilhørende arbeidskrav Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

10 er derfor obligatorisk. Det forutsettes at studenten jobber med pensum og arbeidskrav mellom temasamlingene. Dette er studentens eget ansvar. Studenter som har gjennomført et åtte ukers program i MBSR i en annen sammenheng, kan søke om innpassing i studieprogrammet. Undervisning: I undervisningen legges det tilrette for oppdagelser gjennom praktiske øvelser i kombinasjon med refleksjon knyttet til sentral teori. Det holdes forelesninger om sentrale tema i tilknytning til hvert emne. Forelesningene har som mål å introdusere og oppdatere kunnskap som grunnlag for videre arbeid med emnene. I tilknytning til den regelmessige refleksjonen knyttet til det praktiske arbeidet på studiet integreres teori i form av kontekstuelle miniforelesninger fra lærere og framlegg fra studenter. Praksis i oppmerksomt nærvær 8-ukers kurs i nærværsbasert stressreduksjon gir en introduksjon til studentens praksis. Denne utvikles videre gjennom systematisk praktisering av praktiske nærværsøvelser og oppmerksomhetsbevegelser i utdanningen. Målet er at studenten etablerer praktisering av oppmerksomt nærvær i eget liv. En retreatsamling fredag ettermiddag til søndag kveld inngår også i utdanningen. Gjennom denne får studenten erfaring med å være i stillhet. Øvelser: Praktiske øvelser står sentralt i studiet. Disse har som mål å gi studentene erfaringer med ulike måter å praktisere oppmerksomt nærvær på og gjøre kunnskapen anvendbar i møtet med andre. Litteraturstudier: Hvert emne har eget pensum som studenten arbeider med på egen hånd. Litteraturstudiene har som mål å fremme selvstendig arbeid med spesifikke teorier og metoder på studiet. Oppgaveskriving: Studenten leverer inn skriftlige oppgaver i tilknytning til de ulike emnene. Dette gjøres i form av loggarbeid, refleksjonsnotater og en avsluttende prosjektoppgave. De skriftlige arbeidene har som mål å utfordre studenten til refleksjon og bearbeiding av tilegnet kunnskap og erfaring fra egen praktisering av oppmerksomt nærvær, undervisning, øvelser og litteraturstudier. Egenaktiviteter: Studentene skal danne egne kollokvie- og grupper for praktisk trening og faglig refleksjon. Disse er vesentlig i å integrere arbeidet med oppmerksomt nærvær mellom samlingene. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

11 E-læring: E-læringsplattformen It s learning blir benyttet aktivt i studentenes læringsprosess. Studentevaluering Studiet er gjenstand for systematisk studentevaluering og vurdering. Dette skjer gjennom utfylling av elektroniske evalueringsskjemaer som studentene vil bli bedt om å besvare etter å ha gjennomført hvert enkelt emne. Studentene evaluerer program- og studiekvalitet og inntaks- og rammekvalitet. Dialog på basis av muntlige tilbakemeldinger og respons fra studentene skjer i tillegg fortløpende gjennom hele studiet. Pensum Til hvert emne legges det opp ca. 500 sider pensumlitteratur for emner med 7,5 studiepoeng og ca sider pensumlitteratur for emner med 15 studiepoeng. Pensum er totalt på 2000 sider. 2.f Studiekrav og eksamensordninger Studiekrav til de enkelte emnene er skriving av logg, refleksjonsnotat og framlegg i klasse. Studiekravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent eller bestått/ ikke bestått I tillegg skrives en prosjektoppgave (ca ord) og studenten skal lede en mindfulnessøvelse med medstudenter. 3. Emnebeskrivelser 3.1 Emne 1: Sentrale perspektiver på mindfulness - 7,5 stp. Plassering: 1.semester Samlinger: 2 samlinger a 2 ½ dag samt 6 kvelder a 2 ½ time MBSR. Studentens læringsutbytte etter Emne 1: Studenten forklarer og viser til det begrepsapparatet og det sett med praksiser som virker integrerende mellom ulike teoretiske retninger Studenten tar i bruk grunnleggende ferdigheter i oppmerksomt nærvær Studenten er oppmerksom på egne holdninger Emnet gir en oversikt og innføring i mindfulness. Fokus er på ulike teorier, metoder og praksiser. Faget plasseres i en historisk og kulturell sammenheng. To sentrale retninger i moderne tilnærminger til oppmerksomt nærvær og tilhørende forskning beskrives og tematiseres. Disse er: Kognitiv-adferdsorientert teori Eksistensialistisk-humanistisk teori Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

12 Innlæring av grunnleggende praksis i oppmerksomt nærvær står sentralt i denne modulen. Innføring i en slik praksis gis ved gjennomføringen av programmet i nærværsbasert stressreduksjon som tar utgangspunkt i Jon Kabat-Zinn sitt arbeid. Sentrale temaer: Etablering av egen praktisering av oppmerksomt nærvær Grunnleggende ferdigheter i oppmerksomt nærvær Sentrale teorier og perspektiver på oppmerksomt nærvær Historisk og kulturell lokalisering av sentrale teorier Vitenskapsteori og kunnskapssyn Studiekrav: To loggarbeid mellom undervisningssamlingene der studentene dokumenterer egen utvikling Sammenfattende refleksjonsnotat med vekt på egen praksis i oppmerksomt nærvær og personlig vekst. Vurderingsform: Godkjent/ ikke godkjent 3.2 Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver - 15 stp. Plassering: 1. og 2. semester Samlinger: 5 samlinger a 2 ½ dag. Den ene samlinger er en retreat fredag kveld til søndag ettermiddag. Studentens læringsutbytte etter Emne 2: Studenten forstår og anvender teori fra ulike tilnærminger til oppmerksomt nærvær Studenten gjengir hovedfunn i forskningen på oppmerksomt nærvær Studenten er kjent med og kan vurdere ulike forskningsmetoder Studenten har erfaringskunnskap gjennom trening i oppmerksomhet og dialog Studenten viser respekt for og aksepterer mangfoldet i ulike måter å arbeide med oppmerksomt nærvær Emnet gir en videreføring av teorier fra de kognitiv-atferdsorienterte og de eksistensialistisk-humanistiske retningene. Metoder i gestaltterapien utlegges teoretisk og undersøkes gjennom øvelser som grunnlaget for å samtale om sine erfaringer i oppmerksomt nærvær Her legges grunnlaget for å utfolde dialog og reflektere rundt ulike former for praksis. Egen praksis i oppmerksomt nærvær videreføres med program i praktiske øvelser. Emnet inkluderer en retreatsamling der studentene bor sammen og hvor deler av undervisning og praksis gjennomføres i stillhet. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

13 Sentrale temaer: Egen praksis i oppmerksomt nærvær, inkludert en retreatsamling Kunnskapsgrunnlaget: Det vi vet om effekten av praksis i oppmerksomt nærvær og hvilke mekanismer og prosesser som er involvert Utdyping av sentrale teorier og forskning på oppmerksomt nærvær Innføring i to perspektiv på oppmerksomhet: awareness og mindfulness Dialog og refleksjon rundt ulike former for anvendelse av oppmerksomt nærvær Studiekrav To loggarbeid mellom undervisningssamlingene der studentene dokumenterer egen utvikling. Refleksjonsnotat om egen praksis i oppmerksomt nærvær med fokus på hvordan denne fremmer studentens personlige vekst. Notat viser til aktuell litteratur. Studentene skal på siste samling i emnet gruppevis legge fram og kritisk reflektere over en artikkel som presenterer forskningsarbeid i mindfulness. Vurderingsform Bestått/Ikke bestått. 3.3 Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon - 7,5 stp. Plassering: 2.semester Samlinger: 3 samlinger a 2 ½ dag Studentens læringsutbytte etter Emne 3: Studenten anvender og gjenkjenner sentrale teorier i eget arbeid med oppmerksomt nærvær Studenten gjennomfører og utfører selvstendige arbeider med oppmerksomt nærvær Studenten kan vurdere og formidle oppmerksomt nærvær teoretisk og praktisk skriftlig og muntlig Studentene kjenner til mangfoldet av ulike former for anvendelse av oppmerksomt nærvær Emnet har fokus på instruksjon av øvelser i oppmerksomt nærvær og dialog rundt ulike former for praksis. Praktisk trening i gjennomføring av oppmerksomt nærvær står sentralt. Sentrale temaer: Instruksjon av øvelser i oppmerksomt nærvær Dialog som metode og mål for utvikling og vekst Veiledning av andres praksis i oppmerksomt nærvær Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

14 Studiekrav - eksamen Prosjektoppgave (ca ord) der studenten skal beskrive en plan for gjennomføring av egen instruksjon av øvelse i oppmerksomt nærvær. Instruksjonen for øvelsen skal i sin helhet legges ved som vedlegg. Studenten skal bruke teori og referere til relevant pensumlitteratur i sin plan. Gjennomføring av ledet mindfulnessøvelse med medstudenter. Studenten får tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. Vurderingsform Prosjektoppgaven og ledet mindfulnessøvelse med medstudenter vurderes til godkjent/ikke godkjent. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

15 Haraldsplass diakonale høgskole Videreutdanning i Mindfulness 4. Pensum 2014 Pensum er totalt på 2000 sider. Kjernepensum vil omfatte 1700 sider. Studenten skal i tillegg velge 300 sider selvvalgt pensum. Pensum kan bli justert fram mot oppstart av studiet. Emne 1: Innføring i mindfulness Gran, S., Lie, K. A. & Kroese, A. (2011) Oppmerksomhetstrening : en historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness. Oslo, Gyldendal akademisk. (Ikke Kap.7, s ) Hecksher, M. S., Kronstrand Nielsen, L. & Piet, J. (2010) Mindfulness : manual til træning af bevidst nærvær. København, Reitzel. (Kap. 4, s ) Kroese, A. (2003) Stress : meditasjon, yoga, avspenningsteknikker. Oslo, Aschehoug. Nilsonne, Å. (2010). Mindfulness. Treningsredskap for hjernen. Oslo, Gyldendal Akademisk. Vøllestad, J. (2007) Oppmerksomt nærvær: meditative teknikker som utgangspunkt for psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 44 (7), s Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Beisser, A. (1970) The paradoxical theory of change. I: Fagan. J. & Shepherd, I. L. red. Gestalt therapy now: theory, techniques, applications. New York, Harper & Row. Tilgjengelig fra: Binder, P.-E. (2011) Et oppmerksomt liv : om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Bergen, Fagbokforlaget. Binder, P.-E. & Vøllestad, J. (2010) Å være tilstede sammen: oppmerksomt nærvær i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 47(2), s Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2003). The benfits of being present : mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), s Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

16 Braathen, E. (2011) Å akseptere det som er: om mindfulness og gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift, 8(2), s Christopher, J. C. & Maris, J. A. (2010) Integrating mindfulness as self-care into counselling and psychotherapy training. Counselling and Psychotherapy Research, 10(2), s De Vibe, M. F. et al. (2012) Mindfulness based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life, and social functioning in adults. Oslo, The Campbell Collaboration. Tilgjengelig fra: Ivey, A. E., Ivey, M. B. & D'Andrea, M. J. (2012) Theories of counseling and psychotherapy: a multicultural perspective. 7th ed. Los Angeles, Sage. (Part 2, Kap. 5-10, s ). Kabat-Zinn, J. (2013) Full catastrophe living: how to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation. Rev. and updated ed. London, Piatkus. (Erstatter 1. utg. fra Sidetall pensum angis senere) Stevens, J. O. (2007) Awareness: exploring, experimenting, experiencing. Gouldsboro, Me., Gestalt Journal Press. (Introduksjon og Kap. 1-3, s ) Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon Hecksher, M. S., Kronstrand Nielsen, L. & Piet, J. (2010) Mindfulness : manual til træning af bevidst nærvær. København, Reitzel. (Innledning, Kap. 1-3, s ) McCown, D., Reibel, D. & Micozzi, M. S. (2010) Teaching mindfulness : a practical guide for clinicians and educators. New York, Springer. Thelle, N. R. (2011) Rosiner, mindfulness og moral. Strek, (4). Tilgjengelig fra: Øiestad, G. (2004) Feedback. Oslo, Gyldendal akademisk. (Innledning og Kap. 1-9, s ). Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2015-2017 1 Innhold 1. Innledning... 3 Målet med studiet

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Studieplan for Tverrprofesjonell videreutdanning i universell utforming

Studieplan for Tverrprofesjonell videreutdanning i universell utforming Studieplan for Tverrprofesjonell videreutdanning i universell utforming Interprofessional Study in Universal Design 40 studiepoeng 40 ETC Diakonhjemmet Høgskole, Sandnes Revidert 16.12.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Norsk gestaltinstitutt Gestaltterapi Kortere studium, 120 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Studieplan 2013 2015. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2013 høst

Studieplan 2013 2015. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2013 høst Side 1/15 Studieplan 2013 2015 Videreutdanning i Kunst- kull 2013 høst 75 studiepoeng HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 58 3044 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Fax 32 20 64 10 info.drammen@hibu.no

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Helsepedagogikk i våre helseforetak

Helsepedagogikk i våre helseforetak Helsepedagogikk i våre helseforetak Rapport Helsepedagogikk 2014/06 Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring, Helse Sør-Øst. Sammendrag Rapporten Helsepedagogikk i våre helseforetak

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer