Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr. 3-2009. Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s."

Transkript

1 Sunn Møring Nr s.10 Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen sjå side 6 Kåra til årets sjukepleiar s. 4 Trivst best i høgda s. 8 AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s. 14

2 LEIAR Organisering for framtida Denne våren har i stor grad vore prega av arbeidet med den framtidige strategien for Helse Sunnmøre. Dette er eit svært viktig arbeid og det har vore så langt eit stort engasjement kring dei arbeidsgruppene som er nedsett i samband med dette arbeidet. Det er bra! Arbeidsgruppa som er kome lengst er gruppa som ser på ny organisasjonsmodell for føretaket. Forslag til høyring blir sendt ut før ferien. Dette er eit vanskeleg og viktig arbeid. Å organisere føretaket for framtida slik at vi sikrar eit føretak som har ein fleksibel og smidig organisasjon og som har evna til å ta opp i seg endringar og å gjere omstillingar etter kvart som den faglege utviklinga går framover er viktig. I arbeidet legg vi vekt på å organisere føretaket slik at vi skal ha ein organisasjon som fremmer gode pasientforløp og som vil ha kvalitet i pasientbehandlinga i fokus. Det er ulike tankar om kva modell som fremmar dette best. Dette ser vi gjennom dei høyringsuttalane som er kome etter første runde på høyring og vi ser det også innad i arbeidsgruppa. Det er viktig å få fram alle desse meiningane i den fasen av arbeidet vi er i no. Dette gir nye tankar til løysingar og forhåpentlegvis bidreg til at vi får ei framtidig god organisering av Helse Sunnmøre. Samhandling er det mest brukte ordet for tida i samband med framtidige løysingar på dei utfordringane vi står overfor. Samhandlingsreforma er like rundt hjørnet og blir presentert i juni. Samhandling handlar i stor grad om å sjå pasientforløpa i ein samanheng frå kommunehelseteneste til spesialisthelseteneste og tilbake til kommunehelsetenesta. Å leggje større vekt på samhandling med kommunane til det beste for den einskilde pasient, må vere den rette utviklinga av helsetenesta. Det vil nok ta nokre år før ei slik reform går seg til, sidan dette sannsynlegvis både vil omhandle juridiske og økonomiske endringar av den samla helsetenesta. Vi ventar med spaning på kva som kjem i reforma. Som det er sagt mange gongar tidlegare vi står overfor omstillingar og endringar heile tida. Framtida er nettopp omstilling. Motivasjonen må vere at vi skal omstille for å gi eit betre tilbod til innbyggjarane våre. God sommar! Med vennleg helsing Astrid J. Eidsvik Skal gi Dei nye prioriteringsrettleiarane skal gjere det enklare for fagpersonell å prioritere pasientane som treng mest hjelp. Utarbeidinga av prioriteringsrettleiarane har samband med prioriteringsforskrifta frå Denne forskrifta har vore så vanskeleg å følgje at det ikkje har skjedd noko prioritering i det heile. Prioriteringsrettleiarane er ein reiskap som skal gjere det lettare å følgje prioriteringsforskrifta. Rettleiarane er ikkje bindande, men skal vere til hjelp for fagpersonell som tek imot søknader frå primærlegane, seier fagdirektør i Helse Sunnmøre, Odd Veddeng. Ulik praksis Prioriteringsrettleiarane er utarbeidde av Helsedirektoratet i samband med dei regionale helseføretaka. Legeforeininga og brukarorganisasjonar har også bidrege i prosessen. Målet er å lage ei rettleiing for kvart fagfelt før utgangen av Til no er 18 av 32 rettleiarar klare. I prioriteringsforskrifta går det fram at alle har rett til vurdering. Resultatet av vurderinga er at ein anten har rett til prioritert helsehjelp, eller at ein ikkje har det. Dei som blir prioriterte, skal få ein frist for når behandlinga skal starte. Ulik praksis frå fagpersonell i spesialisthelsetenesta har vore eit problem som gjer at pasientar i Norge har fått forskjellig behandling frå stad til stad. Riktig behandlingsfrist Prioriteringsrettleiarane skal hjelpe med å avgjere kven som skal ha prioritert rett til behandling, og når behandlingsfristen skal setjast. For å hjelpe til med dette er dei utstyrte med ulike tabellar som gjer det lettare å kategorisere pasientane. Prioriteringsrettleiarane skal sikre at dei sjukaste blir prioriterte og får behandling først, og at dei mindre presserande sjuke ikkje blir prioriterte først. Slik situasjonen har vore i Helse Sunnmøre, har det ikkje skjedd noka prioritering av pasientane når det gjeld rett til helsehjelp. Prioriteringsmåten har vore basert på fristsetjinga, men når alle i praksis får rett til prioritert helsehjelp, fører det til at mange får lange fristar, seier Veddeng. Framsida: Seksjon for barnehabilitering har dei seinare åra gjennomført eit prosjekt som inneber intensive treningsperiodar for barn med cerebral parese i gruppe. Arbeidet blei nyleg krona med Kvalitetsprisen 2008 i Helse Sunnmøre. Framsidebiletet viser spesialfysioterapeut Janne Sponland og borna i aksjon.

3 betre prioritering I dag klarer Helse Sunnmøre i snitt å starte behandlinga av pasientane innan fristane dei set. Likevel opplever mange pasientar fristbrot, kanskje litt for ofte, meiner Veddeng. Målet er at behandlinga av pasientane i Helse Sunnmøre er lik den som gjeld nasjonalt. Det blir forventa av avdelingane at dei bruker prioriteringsrettleiarane. Helse Midt-Norge arrangerer samlingar der fagpersonell får ein gjennomgang av rettleiarane. Vi kjem til å følgje nøyare med på praksisen i avdelingane når det gjeld oppfølging av behandlingsfristane i avdelingane, seier Veddeng. Prioriteringsrettleiarar er eit ledd i det å skape eit betre sikkerheitsnett rundt pasientane. Vi ønskjer eit meir finmaska system som kan fange opp behova pasientane har for helsehjelp på ein meir forsvarleg måte enn det vi klarer i dag, avsluttar han. Tekst og foto: Anbjørn Holme Fagdirektør Odd Veddeng fortel at prioriteringsrettleiarane er eit ledd i det å skape eit betre sikkerheitsnett rundt pasientane. SunnMøring - Juni

4 Blei årets sjukepleiar Det som varma mest, var at eg blei nominert til prisen frå eigne tilsette. Dette er ein pris til alle dei dyktige kollegaene som er med på å gjere kreftavdelinga til ei kvalitetsavdeling, seier Jorun Bøyum, avdelingssjef på kreftavdelinga i Helse Sunnmøre.

5 Foto: Peder Otto Dybvik Jorun Bøyum blei i mai tildelt prisen som årets sjukepleiar av Sjukepleiarforbundet i Møre og Romsdal. Prisen blei utdelt på Høgskulen i Ålesund på den internasjonale sjukepleiardagen den 14. mai. Audmjuk Å få tildelt prisen som årets sjukepleiar var både overraskande og hyggjeleg, seier Bøyum. Det var ein av dei unge sjukepleiarane på avdelinga som nominerte henne til prisen. Bøyum er svært takksam for å bli nominert av sine eigne kollegaer. Ho synest det er godt å sjå at andre legg merke til dei sidene ho sjølv legg vekt på i si yrkesutøving. Eg er svært audmjuk over at det blei meg som blei årets sjukepleiar. Det er svært mange dyktige sjukepleiarar som kunne fått denne. Sjukepleiarane er ikkje gruppa ein høyrer mest frå. Mange jobbar i det stille. Mitt ønske er at endå fleire sjukepleiarar står fram og viser kva faglege kvalitetar dei har. Vi har all grunn til å vere stolte over arbeidet vårt, seier Bøyum engasjert. Ho legg til at det å vere sjukepleiar ikkje er eit statusyrke, samstundes viser undersøkingar at sjukepleiarane er det yrket som har størst tillit i samfunnet. Føler eigeforhold Bøyum er bergensar, men har no budd i Ålesund i 29 år. På sjukehuset i Ålesund har ho vore involvert i ei rekkje spennande arbeidsoppgåver. Mellom anna heile prosessen med å byggje opp den moderne kreftavdelinga som no er fem år gamal. For tre år sidan blei ho avdelingsleiar for denne avdelinga. Eg føler nok eit visst eigeforhold til kreftavdelinga. Samstundes er eg på vakt for å ikkje å bli ein som går igjen i gangane her. Det er viktig å heile tida tenkje framover og ha ein visjon med det ein gjer. Skrekken er å bli som ein sjuande far i huset på avdelinga, seier ho og ler. Kva betyding har prisen for avdelinga? Slik eg ser det, er dette ein pris til alle som jobbar her. For å gjere ein god jobb sjølv er ein svært avhengig av dei rundt seg. Dei tilsette på kreftavdelinga er svært dyktige. Då vi opna den nye avdelinga, kunne vi starte med blanke ark. Kreftavdelinga er prega av å ha svært mange dyktige og entusiastiske medarbeidarar. Arbeidsmiljøet er svært godt, seier Bøyum. Då Ålesund opna den nye kreftavdelinga, var det mange, særleg frå dei store sjukehusa, som var skeptiske. Trass skepsisen til avdelinga vår har vi vist at vi er dyktige og kan levere, avsluttar Bøyum. NSH Årskonferanse i Ålesund i haust Samhandlingsreforma verkemiddel og praksis blir sentrale tema når Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) arrangerer årsmøte i Ålesund frå september. Konferansen, som skal finne stad på Rica Parken Hotel i Ålesund, har eit særs interessant program med foredragshaldarar frå både inn- og utland. Helse Sunnmøre har vore med på planlegginga av arrangementet som er opent for alle med interesse for leiing, planlegging og samhandling i helsetenesta. Hovudtema for NSH-konferansen er trendar og utviklingstrekk. Det vil mellom anna bli sett fokus på Samhandlingsreforma og organisatorisk samarbeid, samhandling i praksis, jus og ny teknologi, samt om vi i Norge har noko å lære av det amerikanske helsetenestesystemet. På programmet er det og ein bolk om Samhandlingsreforma og kva verkemiddel som skal til for å få til gode samhandlingsløysingar. Innanfor dette temaet er det sett av tid til ein debatt leia av Synnøve Farstad, partner i Apparero. Farstad er kjent som tidlegare kommunikasjonsdirektør i Helse Midt- Norge og NRK journalist. Ynskjer du å melde deg på kan du gå inn på nsh.no. Påmeldingsfristen er 7. august. «Kvalitetsutvalets ærespris» til Arne Hellevik Det blei nyleg klart at kvalitetskoordinator Arne Hellevik skal tildelast kvalitetsutvalets ærespris. Prisen, som ikkje blir delt ut årleg, blir gitt til medarbeidarar som har gjort ein spesiell innsats for kvalitetsarbeidet i Helse Sunnmøre. Prisutdelinga skjer fredag 4. september. I neste utgåve av SunnMøring kan du lese meir om Hellevik og arbeidet hans. Tekst og foto: Anbjørn Holme. SunnMøring - Juni

6 Fekk Kvalitetsprisen for 2008 i Helse Sunnmøre: Intensiv gruppetrening med gode resultat Tre timar trening kvar dag i tre veker økter som gjer god effekt. Barnehabiliteringa sitt intensive treningsprogram for barn med cerebral parese blei nyleg krona med Kvalitetsprisen for 2008.

7 25.mai starta barnehabiliteringa ein ny runde med intensivt treningsprogram for barn med CP. Spesialfysioterapeut Janne Sponland håpar det intensive treningsprogrammet blir eit fast tilbod innan habiliteringstenesta for barn. Seksjon for barnehabilitering har dei seinare åra gjennomført eit prosjekt som inneber intensive treningsperiodar for barn med cerebral parese i gruppe. Prosjektet «Intensiv habilitering motorisk trening av barn med CP i gruppe» starta i I mai i år blei det klart at seksjon for barnehabilitering får Kvalitetsprisen 2008 for dette vellukka opplegget. Gode forskingsresultat Prosjektet, som har fått midlar frå Helse- og sosialdepartementet, var del av eit større forskingsprosjekt i Bergen som gjekk føre seg frå 2005 til Spesialfysioterapeut Reidun Haavik var prosjektleiar. Prosjektet kunne i sluttrapporten vise til svært gode og konkrete resultat. Dette har gitt betydelege kvalitetsforbetringar i treningstilbodet til denne gruppa funksjonshemma barn, seier spesialfysioterapeut Janne Sponland. Ho har saman med fysioterapeut Anita Vegsund Sandanger og ergoterapeut Grethe Vasset hatt ansvar for gjennomføringa av dei praktiske øvingane. Arbeidet har vore tverrfagleg og har involvert både fysioterapeutar, ergoterapeutar, ein musikkterapeut og andre faggrupper ved seksjon for habilitering. Stor framgang Før vi sette i gang prosjektet, var vi veldig spente på om det var mogleg å gjennomføre treningsøkter på heile tre timar i gongen. Dette viste seg heldigvis å gå veldig bra. Problemet har heller vore at vi føler tida blir for kort, seier Sponland. Sjølve treningsopplegget består av ei rekkje ulike øvingar som skal trene balanse, kondisjon, styrke, gange, sitjestillingar og finmotorikk. Barna trener mykje på daglege praktiske gjeremål som det å kneppe knappar og knyte skolisser. Både før og etter treningsperiodane blir det gjennomført ei brei kartlegging av funksjonsnivået til barna. Det blir også sett opp konkrete mål for perioden. På denne måten kan ein måle eventuell framgang, seier Sponland. Ho fortel at det har vore veldig spennande å sjå kor stor framgang fleire av barna har hatt på berre dei tre vekene treningsopplegget varer. Ønskjer fast tilbod Prosjektperioden er no over, og seksjon for habilitering jobbar hardt for å få midlar, slik at intensiv trening i gruppe kan vidareførast som ein del av habiliteringa sitt tilbod til barn. Treningsperioden som starta 25.mai, er den siste som er planlagd foreløpig. Forskingsresultata er så lovande at seksjon for barnehabilitering meiner det bør bli eit fast tilbod innan habiliteringstenesta for barn. Tekst: Anbjørn Holme SunnMøring - Juni

8 Portrett portrett Namn: Sigbjørn Lid Stilling: Overlege ved akuttavdelinga på Volda sjukehus Alder: 47 år Sivil status: Gift, 3 barn Aktuell: Avslutta nyleg eit seks år langt engasjement i styret i Helse Sunnmøre. Trivst best i høgda Å sitje i styret har vore veldig spennande. Det har gitt meg eit innblikk i ei ny side av sjukehusdrifta, seier Sigbjørn Lid som nyleg takka av som styrerepresentant i Helse Sunnmøre. Den aktive Volda-legen er i sitt ess når han får gå turar i Sunnmørsalpane.

9 Fleksibiliteten i systemet er kanskje ein av dei store fordelane med å arbeide på eit lite sjukehus. Sigbjørn Lid, overlege ved akuttavdelinga på Volda sjukehus, avslutta nyleg engasjementet som styrerepresentant i Helse Sunnmøre. Han har vore medlem i til saman seks år som tilsvarer tre periodar mellom 2003 og Eit vidare perspektiv Lid fortel at styrearbeidet har gitt han eit vidare perspektiv på sjukehusdrift enn han hadde frå før. Gro Harlem Brundtland sa at alt heng saman med alt. Styrearbeidet har gjort at eg må sjå heilskapen i føretaket, i staden for at eg jobbar klinisk på mi eiga vesle tue, seier Lid. Men han legg til at han meiner dette er eit passande tidspunkt å trekkje seg tilbake på. Sigbjørn Lid byrja å jobbe på sjukehuset i Volda i Spesialiseringa i anestesi tok han i Eskilstuna (Sverige), Ålesund, Volda og til slutt på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Han var ferdig spesialist i Etter dette har han jobba på akuttavdelinga i Volda, der han i dag er overlege. Medisinsk embetseksamen tok han på NTNU i Trondheim i Vil ikkje spå framtida Korleis trur du framtida ser ut for sjukehuset i Volda og Helse Sunnmøre? Vi er inne i ein periode der framtida til Helse Sunnmøre blir diskutert inngåande. I føretaket blir det mellom anna drøfta korleis funksjonsfordelinga i helseføretaket skal sjå ut i åra som kjem. I Volda ønskjer vi å ha eit vanleg lokalsjukehus med basisfunksjonar som fødeavdeling og akuttavdeling. Dette trur vi er liv laga, seier Lid. Han viser til ulike medieoppslag den siste tida om framtida for helseføretaka. Den 15. mai uttalte styreleiar i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almelid, til Romsdals Budstikke at nokre sjukehus vil miste akuttmottaket. I Sunnmørsposten spådde dessutan Frp-politikar Oscar Grimstad at sjukehuset i Volda og Kristiansund kunne komme til å bli nedlagde grunna samhandlingsreforma. Det er klart at slike oppslag gjer noko med dei tilsette på sjukehuset. Dersom leiarar og andre kjem med slike små drypp til media, kan dette mellom anna gjere rekrutteringssituasjonen vanskelegare for små sjukehus som i Volda, fortel Lid. Sjølv tør eg ikkje spå noko om korleis situasjonen vil sjå ut om fem til ti år. Det eg er sikker på, er at det vil vere behov for sjukehus i Volda, i ei eller anna form, i lange tider framover, seier Lid. Han fortel at det er mykje som blir diskutert, og mykje som blir teke tak i for tida, men nokon gonger synes han endringane går litt vel fort. Elskar fjellet Sigbjørn voks opp på Lid, like utanfor Volda. I dag bur han i sjølve Volda med familien sin. Saman med kona Astrid har han tre søner på 12, 18 og 21 år. Sigbjørn er ein engasjert mann, også utanom jobben. Mellom anna er han engasjert i praktisk drift og vedlikehald av bedehuset i Volda. På varme sommardagar tek han gjerne ein tur i båten sin ein 18 fots skjergardsjeep. Båten blir brukt både til fiske og strandliv i sommarhalvåret. Men det han liker aller best, er å gå fjellturar. Eg koplar definitivt best av på fjellet. Eg liker å få brukt kroppen og vere i aktivitet, seier Lid. Eg går mykje på fjelltur, men er ikkje nokon spektakulær tinderanglar som klatrar opp loddrette fjellvegger i tau. Det eg driv med, er tradisjonell turgåing til fots og på ski, seier Lid. Like etter påske, på den første fotturen etter at skia blei parkerte, var Sigbjørn uheldig og pådrog seg ein lei kneskade. Dette resulterte i at han er delvis sjukmeld, og at det ikkje blir fjellturar denne sommaren. Sjølv om han har begynt å trene opp igjen kneet, vil det nok ta ei tid før han igjen kan gå i ulendt terreng. Ikkje kjekt for ein fjellmann. Meiningsfylt I tillegg til å arbeide på akuttavdelinga har Lid fått frigitt 25 prosent av stillinga si til å jobbe i det palliative teamet på kreftavdelinga. Dette arbeidet dreier seg om smertelindring for kreftpasientar som ikkje lenger har håp om å bli friske. I teamet arbeider to legar, to sjukepleiarar, ein fysioterapeut og ein prest. Pasientane i det palliative arbeidet skil seg ganske mykje frå pasientgruppa eg arbeider med til dagleg. I dette arbeidet har eg møtt mange utrulege menneske som viser styrke og krefter ein ikkje skulle tru var til stades i den situasjonen dei er i. Eg opplever dette arbeidet som svært meiningsfylt, seier Lid. Påliteleg og humoristisk Lid fortel om eit svært godt arbeidsmiljø på sjukehuset i Volda. Samhaldet og samarbeidet er godt, også på tvers av avdelingane. Det er lett å få hjelp, også dersom ein skulle trenge tilsyn frå legar på andre avdelingar med annan kompetanse enn ein sjølv. Han forklarar at denne fleksibiliteten i systemet kanskje er ein av dei store fordelane med å arbeide på eit lite sjukehus, seier Lid. Ei anna stor utfordring på eit lite sjukehus er at ein har færre å støtte seg på i faglege spørsmål. Lid fortel at sjølv om ein har mykje ansvar og står åleine med sin kompetanse, er samarbeidet på tvers av avdelingane til svært god nytte. At Lid er ein verdsett person i kollegiet, kjem tydeleg fram når vi ber arbeidskameraten og legen Rune Heggedal om å beskrive han. Sigbjørn og eg har jobba saman i mange år. Han er ein svært kjekk arbeidskollega med ein sterk humoristisk sans. Sigbjørn er ein dyktig anestesilege og ein person du alltid kan stole på, seier Heggedal. Rotekopp? Etter at vi har avslutta intervjuet og skal gå ut for å ta bilete, går vi innom Lids kontor for å hente jakka hans. Det er ein annan ting eg også er kjend for, seier han og smiler lurt. Han opnar døra og viser ein overfylt pult med stablar av papir. Her har ein neppe kunne sett bordplata på lange tider. Ein gong kom sonen min innom kontoret for å hente noko. Det første han sa då han såg den rotete skrivepulten var: Veit mamma om dette? Tekst: Anbjørn Holme SunnMøring - Juni

10 Fysikar Bjørn Erik Hjellset Fysikar i to helseføretak I juni 2008 byrja Bjørn Erik Hjellset i stillinga som fysikar ved Helse Sunnmøre. Det spesielle med stillinga er at ho er delt mellom Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal. Arbeidsoppgåvene til Hjellset omhandlar strålevern og kvalitetskontroll. Dette inneber mellom anna opplæring av tilsette, kursverksemd og arbeid som skal optimalisere kvaliteten på røntgenbileta. Han jobbar med røntgen, nukleærmedisin og er involvert alle stader i føretaket der stråling blir nytta. Organisert under kreftavdelinga Då stillinga skulle opprettast, såg ein det ikkje som naudsynt med ei heil stilling til å gjere desse oppgåvene. Derfor valde Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal å dele stillinga seg imellom. Stillinga blei organisert under kreftavdelinga fordi vi her allereie har tre tilsette fysikarar og dermed eit fagleg miljø. Arbeidsoppgåvene er elles ikkje direkte knytte til kreftavdelinga. Vi synest dette er ei god samarbeidsform mellom dei to føretaka, seier avdelingsleiar Jorunn Bøyum. Dette er første gongen helseføretaka har samarbeidd på denne måten. Hjellset er med andre ord den første som utfører dette arbeidet. Hans erfaringar etter vel eit år i tenesta er mellom anna at arbeidsoppgåvene er meir omfattande enn det ein gjekk ut frå i starten. Ikkje synleg nok Den største utfordringa eg møter i jobben, er reisetida. Ettersom eg har arbeidsoppgåver på fleire sjukehus innanfor dei to helseføretaka, blir det vanskeleg å få nok tid på kvar stad. Dette gjer det vanskeleg for meg å vere synleg i organisasjonen. Samtidig har eg eit stort ansvar som gjer det viktig for meg å vere synleg, forklarer Hjellset. Stor interesse Det han synest er mest givande i arbeidet, er møtet med dei tilsette rundt om i helseføretaka. Folk er svært lærevillige og ser heilt klart behovet for kunnskap om strålevern. Eg får svært mange gode spørsmål og innspel gjennom undervisinga og tilrettelegginga. Folk er lærevillige, seier Hjellset. Tekst og foto: Anbjørn Holme

11 Start ferien i Geiranger Mange gode tilbud på ferieprodukter. Solkremer fra Cliniderm, Vichy, Cosmica og Babyline Ta 3 betal for 2. Vi ønsker alle våre kunder en fin sommer! Helse Midt-Norge RHF med underverksemder har i perioda 2009 og 2010 spesialprisar for konferansar og til ansatte. Ta kontakt for sommaropphald og konferansar til hausten! Tel: SunnMøring - Juni

12 Dialysehistorie i Ei kort oversikt over dialysebehandlinga si historie, frå den spede byrjinga til dagens avanserte opplegg. Tekst: Alv J Skarbøvik, tidligare seksjonsoverlege i nefrologi ved medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Ålesund. Å erstatte nyrenes funksjon med ekstern apparatur, har oppteke legar i nesten 100 år. Den fyrste skriftlege beretninga eg har funne, stammar frå Abel, Rowntree og Turner frå Etter dette var det lenge stille, heilt til annen verdskrig, med muskelskadar og myoglobinproduserte tilfelle av akutt nyresvikt. Willem Pim Kolff i Nederland publiserte sine erfaringar i Etter krigen var mange sentra i sving med å finne løysningar på dette problemet. Eg vil nemne Nils Alwall i Lund, John P. Merrill i Boston, Fredrik Kiil i Oslo, Claus Brun i København og ikkje minst Belding H. Scribner i Seattle. Det vil føre altfor langt å gå i detalj om alle desse tidlige forsøka på å få i stand ein kunstig nyre som kunne fungere over tid. Eg kjenner best til tilhøva og utviklinga i Seattle, der eg gjorde teneste som senior renal fellow i Eit av dei viktigaste problema var å få til ein kontakt med pasientens blodsystem som kunne fungere over tid. Nils Alwalls forsøk på kaninar brukte gummi og glas til shunt mellom arterien og venen. Dette systemet koagulerte omgåande, og han måtte gi opp. På slutten av 1950-talet eksperimenterte Scribner med teflon som viste seg å vere betydeleg meir vevsvennleg og kunne ligge på plass over lengre tid utan at blodet koagulerte. Teflon er stivt og irriterte derfor karene slik at ein måtte skifte kar relativt ofte. På dette punkt kom ingeniøren Wayne Quinton han til hjelp og foreslo å setje inn eit silikonsegment shunten for å gjere den meir elastisk. Dette viste seg å halde stikk, og dei første pasientane i eit langtidsopplegg kunne starte behandlinga i Det andre problemet var å konstruere eit kunstig nyre som ville fungere. Skeggs-Leonards prototyp kom på marknaden i 1949, og modifikasjonar av dette nyret var faktisk i bruk fram til I 1955 kom Kolff med sin twin coil disposable. I desember 1957 og framover til 1962 arbeidet Fredrik Kiil med dette problemet, både i Oslo og under hans opphald ved fleire institusjonar i USA. Hans idé med platenyrer med cuprofan-konvoluttar blei godt motteke og blei bearbeidd mange stader i verda. Ein slik versjon var i bruk i Seattle tidleg på tallet. I 1966 kom Lipps med sin hulfibervariant som Cordis-Dow sette i produksjon. Desse to variantane, Kiil-typen og hulfibertypen, har vært i bruk til denne dag. Det tredje problemet var dialysevæska og proporsjoneringssystema som skulle levere dialysevæska til dialysatoaene. Her knytte Scribner kontakt med ein ingeniør i toppklasse, Albert Leslie Babb. Frå byrjinga av 1963 utvikla desse to eit unikt samarbeid like fram til årtusenskiftet. Babb konstruerte systemet som skulle levere dialysevæska til pasientane, og via diverse utregningar fann han også fram

13 Biletet viser professor Albert Leslie (Les) Babb frå Seattle, saman med meg (Skarbøvik) og ein Drake Willockmaskin som vi hadde fått låne hjå Jack Lund i Wingmed til våre forsøk med bicarbonat-dialysat i Biletet viser ein ung Dr. Skarbøvik saman med ein dialysepasient som får behandling med ein LG (Lars Grimsrud) dialysator. til proporsjonen 34:1, altså ein del salter mot 34 deler vann. Denne oppdaginga har også haldt seg til i dag. Dei første åra satsa ein på bicarbonat som anion, men etter kort tid blei dette forlatt på grunn av saltets ustabilitet og arbeidskrevjande opplegg. Mion foreslo i 1964 å bruke acetat i staden, sidan dette metaboliserast til bicarbonat i pasienten. Dette var faktisk i bruk like til Novello publiserte sin artikkel om acetatintoleranse i Denne sette fart i utviklinga av ei dialysevæske som pasientane kunne tolerere betre enn den gamle. Desse arbeida endte med Ulrich Graefes artikkel i 1978 om å ta i bruk bicarbonat igjen som anion. Dette slo igjennom internasjonalt, og etter ca blei dette tatt i bruk overalt. Det er interessant å lese om professor Scribners første pasient, Clyde Shields. Han blei tatt i behandling i 1960 og levde i 11 år på dialyse til han døydde av eit hjarteinfarkt i Han hadde malign hypertoni i byrjinga. Etter intens ultrafiltrasjon blei hans ekstracellulære rom tømt for overskotsvæske, og blodtrykket blei normalisert for resten av hans tid i dialyse. Den gong fants det ikkje effektive antihypertensiva. Pasienten fortalde etter ei tid at det føltes som å gå på puter. Han hadde byrjande neuropati, og denne forsvann då dialysetidene blei forlenga. Han fekk fleire kular rundt i kroppen. Desse viste seg å være calciumnedslag. Scribner visste at pasientar med ulcussykdom som brukte antacida, ofte hadde svært låge fosfatnivå i blodet. Sidan pasientens fosfatnivå i blodet var svært høgt, prøvde han antacida på Mr. Shields. Fosfatnivået gjekk ned, og kulene hans smelta vekk. Han var klar over at han på mange måtar var ein pionerpasient, og han hadde eit ideelt samarbeid med teamet rundt seg hele tida. Tidleg på 1970-talet blei ein klar over at nyrenes restfunksjon kunne ha stor betyding for dialyseoppleggene. Hadde pasients nyrer ein restfunksjon av noko betyding, ville ikkje neuropati inntreffe. Dei byrja å måle rest-clearance, og var denne under 2,5 til 3,0, trengtes betydelig meir dialyse for å unngå neuropati. Professor Babb lanserte sin dialysis-index, der ein kunne berekne dialysetida ut frå restfunksjon og pasientens høgd og vekt. Seinare, og på same grunnlag, lanserte han sin square meter hour hypothesis, og seinare sin middle molecule hypothesis. Denne gav opphav til mykje forsking, og i 1980 blei det avhalde eit to-dagars møte i Avignon som berre hadde middle molecules på agendaen. Omtrent samtidig kom Frank Gotch med si Kt/V hypotese, der urea og dets distribusjonsvolum i kroppen blir brukt til dialysekvantitering. Dette er vel den metoden som er mest i bruk i dag. På 1970-talet blei ein også klar over mangelen på D-vitamin hos nyresviktpasientar, også den supprimerende virkninga D-vitamin kan ha på parathyreoideafunksjonen. Nyresviktanemien har alltid oppteke nyrelegane. I 1984 publiserte Joe Eschbach sine forsøk med erythropoietin, og industrien sette umiddelbart i gang med å framstille dette kommersielt. Det er vel få nyresviktpasientar i dag som er nemneverdig plaga av anemi, noko som var ein svøpe i tidligare tider. De seinare år er en også blitt klar over amyloidosens avhengighet av åra i dialyse, og av beta-2-microglobulinets betyding i denne samanheng. Også den akselererande arteriosclerose desse pasientane opplever. Professor Per Fauchald skreiv ein artikkel i LNT-Nytt no. 4, 1992, der han gjekk inn i behandlingsopplegga i detalj. Eg vil henvise til denne. Der er mykje meir ein hadde kunna komme inn på, f. eks. osteodystrofien ved nyresvikt og aluminiumsproblema, vannrensing o.s.v., men plassen set grenser for dette. Eg burde vel tatt med nokon ord om peritonealdialyse, som blei lansert av Fred Boen og Henry Tenckhoff på 1960-talet, og Bob Popovick som lanserte CAPD. Men dette vil føre for langt i denne oversikten. Artikkelen har tidlegare stått på trykk i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte sitt blad LNT-nytt nr SunnMøring - Juni

14 Margrete Bjerkvik og Roar Berg er representantar i Helse Sunnmøre sitt AKAN-utval. AKAN tilbyr hjelp mot rus AKAN står for «Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk». Dersom du sjølv har rusproblem eller veit om andre på arbeidsplassen som har det, ønskjer AKAN-utvalet i Helse Sunnmøre at du tek kontakt. Dei kan hjelpe! Erfaringane frå folk som slit med rus, er at det går altfor lang tid før problema blir tekne tak i. Samstundes blir problema større di lenger tid som går. AKAN-arbeidet handlar om å stanse rusproblematikk på arbeidsplassen så tidleg som mogleg, seier Margrete Bjerkvik, mangeårig representant for Sjukepleiarforbundet i AKAN-utvalet i Helse Sunnmøre. Til dagleg er ho intensivsjukepleiar på intensivseksjonen på Volda sjukehus. Betre marknadsføring I utvalet sit også Roar Berg, som er representant frå arbeidsgivaren, Helse Sunnmøre. Han arbeider i administrasjonen på sjukehuset i Volda. Ikkje alle har høyrt om oss. Derfor satsar vi no på å marknadsføre oss betre internt i organisasjonen, seier Berg. AKAN-utvalet skal vere eit rådgivande utval. Det samla utvalet skal ikkje vere involvert i personalsaker. Derimot kan enkeltpersonar i utvalet involvere seg i saker knytte til personar med rusproblem. Medlemmene i AKAN-utvalet har altså ikkje innsyn i kvarandre sine saker. Dette er for at folk skal føle seg trygge nok til å komme med saker utan å vere redde for at mange skal få kjennskap til det, seier Berg. Dei to AKAN-representantane legg sterk vekt på kva rolle leiarane skal ha i saker med mistanke om rusproblematikk. Denne typen saker er vanskelege, og folk vegrar seg ofte for å ta tak i problemstillingane. Det er derfor viktig at leiarar tek ansvar. Leiaren må våge å erkjenne den uakseptable åtferda og konfrontere arbeidstakaren med kva ein ser og opplever. AKAN tilbyr hjelp AKAN tilbyr ulike opplegg som kan hjelpe arbeidstakaren ut av rusmisbruket. Dette er frivillige program som mellom anna inneheld skriftlege avtalar mellom arbeidstakar og arbeidsgivar, seier Berg. Ein viktig aktør i AKAN-sakene er personkontakten. Personkontakten er ein kollega som skal vere bindeleddet mellom rusmisbrukaren og arbeidsplassen. Dette skal byggje opp tryggleik og tillit for arbeidstakarar med rusproblem. Riset bak spegelen er at sakene kan bli personalsaker dersom AKAN-opplegget ikkje fungerer. Då er støtta frå AKAN-systemet borte og sjansen større for at sakene får meir alvorlege konsekvensar, seier Bjerkvik. Ho oppmodar folk til å ta kontakt dersom dei sjølve slit med rusproblem eller mistenkjer arbeidskollegaer for dette. Manglar lege I AKAN-utvalet for Helse Sunnmøre sit representantar frå ulike grupper i helseføretaket bedriftshelsetenesta, Norsk Sjukepleiarforbund, fagforbundet, i tillegg til ein representant frå arbeidsgivaren Helse Sunnmøre. For tida er det ingen lege representant i utvalet, noko Berg og Bjerkvik håper snart vil endre seg. Dei oppmodar legar om å bli med i AKAN-arbeidet. Tekst og foto: Anbjørn Holme Fakta om AKAN: arbeider førebyggjande mot rus på arbeidsplassen. er ein avtale frå 1963 mellom LO og Norges Industriforbund. er eit underutval under Arbeidsmiljøutvalet (AMU) AKAN-utvalet i Helse Sunnmøre har fem representantar og møtest om lag fire gonger i året. Les meir på akan.no

15 Magasin for Helse Sunnmøre Nytilsette i Helse Sunnmøre Liste over nytilsette i faste stillingar Redaktør/ kommunikasjonssjef: Solveig Moe Frøland / helse-sunnmore.no Prosjektleiar/ journalist: Anbjørn Holme Annonsekonsulent: Inghild Tillung Astrid Helen Sveen Abelseth Fagarbeider ved Audiopedagogisk seksjon ØNH avdelinga, Ålesund sjukehus. Byrja Svein Egil Sjåholm Saksbehandlar/Reiseplanleggar ved Kontoret for pasientreiser, Økonomiavdelinga, Ålesund sjukehus. Byrja Kjetil Hovden Driftsteknikar ved Allmennteknisk seksjon Serviceavdelinga, Ålesund sjukehus. Byrja Sven Erik Eik Driftsteknikar VVS-/ Automasjon ved Allmennteknisk seksjon Serviceavdelinga, Ålesund sjukehus. Byrja Juliann Clemetsen Seksjonsleiar ved Spesialseksjonen Vaksenpsykiatrisk avdeling, Ålesund sjukehus. Byrja Natalie Vartdal Assisterande avdelingssjukepleiar ved Akuttmottak/AMK, Ålesund sjukehus. Byrja Randi Spjutøy Avdelingssjukepleiar ved Felles sengepost Fys.med./Slag/ Geriatri, Ålesund sjukehus. Byrja Rita Skinnes Driftskonsulent ved Radiologisk avdeling, Ålesund sjukehus. Byrja Anne-Marit Engås Avdelingssjukepleiar ved Felles sengepost Gyn./Auge og Ortopedi, Ålesund sjukehus. Byrja Laila Moe Winjevoll Sjukepleiar I ved Medisinsk sengepost Medisinsk avdeling, Volda sjukehus. Byrja Henning Kongsvoll Avd.ingeniør, Medisin teknisk seksjon Serviceavdelinga, Volda sjukehus. Byrja Merete Fossheim Sjukepleiar ved Medisinsk sengepost Medisinsk avdeling, Volda sjukehus. Byrja Jon Magne Molnes Intensivsjukepleiar ved Mottaking/AMK Akuttavdelinga, Volda sjukehus. Byrja Små endringar i talet på ventande til behandling i Helse Sunnmøre Frå utgang av mars til utgangen av april er det små endringar i talet på personar som ventar på somatisk behandling i Helse Sunnmøre. Det er ein liten auke i talet på ventande over 120 dagar. Ein liten auke er det også i talet på ventande over 1 år. Dette gir utslag i at den gjennomsnittlege ventetida som har auka noko. Gjennomsnittleg ventetid 31.des des feb mars apr Helse Sunnmøre Volda sjukehus Ålesund sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital Talet på ventande til psykiatrisk behandling er stabile. Ved Volda sjukehus er det ein nedgang i talet på ventande til behandling innanfor fagområdet kvinnesjukdomar. Det er ein liten auke i talet på ventande til behandling for hjertesjukdomar og fordøyingssjukdomar. Elles så er det små endringar innanfor dei andre fagområda. Ved Ålesund sjukehus er det ein nedgang i talet på ventande til behandling i fagområda; generell kirurgi, fordøyingssjukdomar og augesjukdomar. Det er noko fleire ventande til behandling til fagområdet hudsjukdomar. Utover dette, er det små endringar. Tekst: Geir Vikestrand SunnMøring - Juni

16 BLAD B - Økonomi Returadresse: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund Til Praha steg for steg Ingen tek lenger heisen ved kirurgisk avdeling på sjukehuset i Volda. Etter at dei tilsette blei med på den landsomfattande skrittkonkurransen dytt.no, har dei ikkje lenger eit steg å miste. Ideen om å melde oss på konkurransen fekk vi då vi las om han i ein brosjyre som låg på avdelinga. Konkurransen gjekk ut på å gå distansen Oslo Praha innan 5. juni. Dette måtte vi vere med på, fortel sjukepleiar på kirurgisk avdeling Erna Sunde. Stor oppslutning Vi hengde opp ei liste på avdelinga, og etter kort tid var det heile 22 personar som hadde meldt seg på, noko som vil seie at dei fleste på avdelinga blei med både sjukepleiarar, hjelpepleiarar og legar. Dei 22 påmelde ble delte i tre jamstore lag, seier sjukepleiar Wenche Nygård Løvland, som blei utropt til lagleiar på eit av laga. Også medisinsk avdeling har meldt på to lag. Entusiasmen på avdelinga har vore enorm. Kvar deltakar har fått sin eigen skritteljar som dei har på seg alle dei timane dei går i døgnet. Fleire har også byrja å gå til jobb i staden for å køyre. Det er ingen tvil om at konkurranseinstinktet er sterkt hjå deltakarane. Kvar dag går dei inn på nettsidene til konkurransen og legg inn kor mange skritt dei har gått den dagen. Sjukepleiarane Wenche Nygård Løvland og Erna Sunde har gått mangfaldige kilometer dei siste månadene. Dei går ikkje eit steg utan at skritteljaren er med. Det har rett og slett grensa mot galskap. Når folk blir spurde om dei skal vere med på noko, svarer dei gjerne: Vi har ikkje tid. Vi skal ut og gå, seier Sunde. Gode resultat Då vi starta den 19.mars, visste vi at vi måtte gå skritt per dag for å komme til Praha innan 5. juni. Laget vårt nådde Praha allereie 27. april, seier Nygård. Den gode innsatsen har gjort at dei i skrivande stund ligg på 5. plass av 590 lag i det nasjonale samandraget. No er det Milano som er neste mål, men å klare dette innan 5. juni blir nok litt for ambisiøst, legg Nygård Løvland til. Dei to sjukepleiarane fortel om eit fantastisk samhald på avdelinga i perioden konkurransen har føregått. Dei understrekar at dei ikkje er med i konkurransen for å vinne. Dette gjer vi gjerne igjen, avsluttar dei. Tekst og foto: Anbjørn Holme

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning Sunn Møring Nr. 1-2011 Helse Sunnmøre jubilerer - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Side 14 Arbeider for betre finansieringsordning s. 2 Engasjert og erfaren s. 10 Med hjarte for Zambia

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr.

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr. Sunn Møring Nr. 3-2011 Høgtidleg opning av barne- og ungdomsavdelinga Gode minner frå Volda s. 6 Fest for jubilantane s. 8 Driftig doktor s. 12 LEIAR Helse Sunnmøre er om få dagar historie. Frå 1. juli

Detaljer

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6 Sunn Møring Nr. 1-2007 Stortingspolitikar Tom Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa i Ålesund og Volda. s. 6 Portrettet: Per Jan Osdal går frå helse til propellar. s. 8-9 - Maken til matfat finnast ikkje!

Detaljer

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6 Sunn Møring Nr. 2-2008 Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg.

Detaljer

Møring. Sunn. Høgtflygande redningsteneste. Nr. 1-2008. s. 10-11. Prisa av føretaket s. 12. Master om maske s. 2-3. Mor fortel om Nidcap s.

Møring. Sunn. Høgtflygande redningsteneste. Nr. 1-2008. s. 10-11. Prisa av føretaket s. 12. Master om maske s. 2-3. Mor fortel om Nidcap s. Sunn Møring Nr. 1-2008 Høgtflygande redningsteneste Helikopteret og legebilen på redningsbasen til Ålesund sjukehus har nærare 700 oppdrag i året. Søk og redning utgjer fire-fem prosent av arbeidsmengda.

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på.

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Helse vest magasinet frå sjukehusa på Vestlandet 2014 Beredskap til sjøs Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Behandlar i Afrika Sjukehusa er aktive i internasjonalt arbeid. Sunn mat,

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2007 Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Frisk nok Redaksjon for livet

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Tema: Senior Helse Bergen s. 8

Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2006 Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Skole i 113 s. 3 Kampen mot bakteriane s. 13 Medisinsk mekking s. 15 Det grå gullet Redaksjon Eldre arbeidstakere

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer