^auø Naturforvaltning AS \

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^auø Naturforvaltning AS \"

Transkript

1 ^auø Naturforvaltning AS \ Vår dato.: Vår ref.: hk Deres dato: Deres ref.: Prosjekt Buskerud Handelspark Rapport om biologisk mangfold Oppdragsgiver: Steen og Strøm Eiendomsforvaltning AS, Box 5067, Lidingø, Sverige Ved Allan Sønderbæk, Allan.Sonderbaek(?,steenstrom.com Oppdragstaker: Faun Naturforvaltning, 3870 Fyresdal Ved Helge Kiland, h k(?fnat.no Bakgrunn Det vises til privat forslag til reguleringsplan for Krokstad senterområde, forslagsstillere SK Buskerud AS og SK Krokstad AS ved Steen og Strøm Norge AS, datert Reguleringsforslaget er til behandling i Nedre Eiker kommune, som i den forbindelse har bedt om en utdyping av punkt 7.7 om biologisk mangfold. I notat fra kommunen til Steen og Strøm blir det foreslått at det foretas en rask gjennomgang av området med "registrering ved fagperson/biolog". Registrering Det er foretatt en registrering av naturtyper og vegetasjon Registreringen ble utført midt på dagen, i lett overskyet vær og svak vind. Hovedvekten ble lagt på arealene mot Drammenselva. Registrator var Helge Kiland, Faun Naturforvaltning. Området Området tjener i dag som handels- og industriområde for flere forskjellige virksomheter. Foruten Buskerud Storsenter og Krokstad Senter foregår det også lagring av jord, bildeler, oljefat med mer. Grunnen består av m tykke avsetninger av leire og sand over fjell. Berggrunnen tilhører Oslofeltets bergarter, som i dette området består av kalkstein. Området har hatt industrivirksomhet siden 1800-tallet, og mye av området nærmest elva har etter hvert også blitt fylt opp av forskjellig skrotmasse inneholdende asfalt, steinbiter, jernskrot osv. En ser ikke bort fra at deler av grunnen kan inneholde miljøfarlig avfall. Biologisk mangfold Drammenselva I Vann - Nett, som er utviklet i forbindelse med gjennomføringen av EU's vannrammedirektiv i Norge, er Avdelingskontor Evje Hovedkontor Fyresdal Avdelingskontor Skien Sentrumsbygget Fyresdal Næringshage Ole Cudriosgt. 25 ØL 4735 Evje 3870 Fyresdal Postboks 116 Sentrum 11 Telefon: Telefon: Skien n I l Telefax: Telefax: Telefon: E-post: Telefax: Bankgiro: Org nr: Internett :

2 Side 2 Drammensvassdraget foreløpig karakterisert som en sterkt modifisert vannforekomst (www.vannportalen.no). Grunnen er påvirkning fra tette urbane flater (mye), industri (moderat) og kommunale avløp (moderat). Som vanntype er elva klassifisert som stor kalkrik elv med klart vann. Som en av Norges viktigste lakseelver har elva nasjonal verdi. Elva har mange fiskeslag, bla ål som står på den norske rødlista. Elva er også tilhold for en lang rekke fuglearter, spesielt i tilknytning til evjer, kroksjøer, øyer og bukter. Mange av disse er registrert som egne naturtyper og lagt inn i Naturbasen. For Nedre Eiker kommune finner vi viktige naturtyper like sør for området, ved utløpet av Krokstadelva og i evjer på sørsida av elva. Under min befaring i området registrerte jeg ca 50 stokkender, 2 storskarv, ca 10 gråmåker og 3 knoppsvaner i den delen av elva som ligger rett ut for det planlagte senterområdet. Kantsoner mot elva Kantsonen mot elva er av varierende omfang og kvalitet. I sør, utenfor Buskerud Storsenter finner vi en smal brem av naturlig elvekant. Vegetasjonen tilhører rikstarrsump, 0 4 (Fremstad 1997). Kvass-starr er dominerende art. Andre innslag som blei registrert var kattehale, vassgro, strandrør, mjødurt, byhøymol, bekkeblom, slyngsøtvier og sverdlilje. I elvekanten vokser det også enkelte trær og busker, som hengepil, gråselje, vanlig selje, trollhegg og istervier. Naturlig kantsone mot elva Skråningen innafor, mot veien inneholder en rekke forskjellige ugras. Først og fremst skvallerkål og en del grasarter. Andre arter er burot, gjerdevikke, fuglevikke, stivdylle, kvitdodre, vanlig knoppurt, oksetunge, vindelslirekne, stornesle, matsyre, skogflatbelg, rødkløver, alsikekløver og legesteinkløver, reinfann, hundekjeks og kvitmaure.

3 Side 3 Tilsådd skråning utenfor Buskerud storsenter Videre nordover er elvekanten en bratt skråning prega av fyllmasser av noe ulik karakter (asfalt, jord, hellebiter, stein, jernskrap med videre). Området kan betegnes som Vegetasjon på veikanter og annen skrotmark, I 2 (Fremstad 1997). Slike områder kan også være viktige naturtyper, under forutsetning av at det har vært en kontinuitet i forstyrrelse og at artsinventaret ellers er spesielt rikt. Ofte vil slike områder gi grobunn for en del ettårige arter og arter som kan være forvilla fra hager og liknende. I tillegg til artene i veiskråningen registrerte jeg her engklokke, akeleie, moskuskattost, åkertistel, ormehode, sikori, aparges og kanadagullris. Innslaget av trær og busker var sparsomt. En del bjørk helt nord i området. Ellers noe sibirkornell, snøbær og istervier.

4 Side 4 Jorde nord for riksvei 283 Et område med lettbrukt dyrka jord, ca 5 da ligger på nordsida av riksvei 283. Ingen spesielle arter er registrert. Jordbruksareal vest for Krokstad senter, etter Institutt for skog og landskap, Avsluttende vurdering Gunstig klima og kalkrikt jordsmonn vil normalt gi grunnlag for et relativt rikt biologisk mangfold. Slik er det også i det området som foreslås regulert til Buskerud Handelspark. Det er imidlertid lite som taler for at vegetasjonen her er noe rikere og har større diversitet enn mye av de andre arealene langs Drammenselva. Men det er ikke nøyere undersøkt. De vegetasjonskledde partiene dekker bare en liten del av området og er sterkt påvirka av menneskelig aktivitet. Det er viktig å ta vare på kantsoner mot vassdrag. Det er det mange tungtveiende grunner for, bla hensynet til fisk og bunndyr, fugleliv og landskapsestetikk. Kantsonene har også en rik flora, noe den korte feltregistreringen også ga inntrykk av. De utgjør også viktige buffere mot forurensning og annen uheldig påvirkning fra land. Jeg vil derfor anbefale at det settes av rikelig med areal til utvikling av naturlige kantsoner mot vassdraget. Av hensyn til slike arealer bør ikke gang og sykkelveier, parker og lignende føres helt ut til elva. Noe bør stå igjen for fri og naturlig vegetasjonsutvikling. Det gjelder også eventuelle flomvoller, som bør legges et stykke innafor naturlig kantvegetasjon. Det som betegnes som skrotmark bør også gi plass til en mer naturlig vegetasjonsutvikling nærmest elvekanten. Et viktig mål bør være å ikke bryte den eksisterende vannlinjen med nye utfyllinger. Som tidligere nevnt er floraen i slike områder ofte betinga av gjentagne forstyrrelser i jorddekket. Enkelte inngrep vil derfor ikke nødvendigvis være negative, forutsatt at det ikke dreier seg om nedbygging, asfaltering, gruslegging og annen varig omdisponering. I og med årstida var ikke vilkåra for registrering og identifisering av plantearter de aller beste. Undersøkelser tidligere på året vil antakelig kunne komplettere artsinventaret noe. Et søk etter funn

5 Side 5 innlagt av Artsdatabanken (http://artskart.artasdatabanken.no/) viser at artene asparges, legesteinkløver, stivdylle og moskuskattost ikke tidligere er registrert i Nedre Eiker kommune. Flere av artene er til gjengjeld registrert med flere funn i Lier kommune. En bør derfor ikke legge for mye i at en art ikke er oppført med funn i kommunen tidligere. I følge Vanndirektivet skal den økologiske tilstanden i vannforekomsten bevares/eventuelt forbedres. Tiltak i kantsonene mot vassdrag må også vurderes i lys av dette. Referanser Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN - håndbok Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN - handbok Ny utgave revidert Fremstad, E Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12; Kart/databaser: Naturbasen, Artsdatabanken, Jord og landskap, Vanndirektivet, Fyresdal, Helge Kiland

6 Med vennlig hilsen For Faun Naturforvaltning AS XXXXXXXXXXXXXX Tlf: Epost:

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T RAPPORTENS TITTEL: Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss. FORFATTERE: Linn Eilertsen, Bjart

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012 Rapport Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus BM-rapport nr 6-2012 Dato: 20.11.2013 Tittel: BM-rapport nr. 6 (2012). Biologisk mangfold på Oslo lufthavn,

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Områdereguleringsplan Dale

Områdereguleringsplan Dale Ecofact rapport 65 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Dale Eiendomsutvikling AS Rune Søyland ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-063-5 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Ecofact rapport

Detaljer

Områderegulering av Kongsfjord og Veineset

Områderegulering av Kongsfjord og Veineset Vedlegg 2 Berlevåg kommune Områderegulering av Kongsfjord og Veineset Konsekvenser for biologisk mangfold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 447921 Kunde: Berlevåg kommune Områderegulering Kongsfjord

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Rafoss kraftverk. Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010

Rafoss kraftverk. Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010 Rafoss kraftverk Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010 Dato: 13.01.2010 Forord På oppdrag fra Sira-Kvina kraftselskap som tiltakshaver

Detaljer

Områdeplan Vårheia, Bergen kommune, Hordaland R A P P O R. Kartlegging av biologisk mangfold. Rådgivende Biologer AS 1501

Områdeplan Vårheia, Bergen kommune, Hordaland R A P P O R. Kartlegging av biologisk mangfold. Rådgivende Biologer AS 1501 Områdeplan Vårheia, Bergen kommune, Hordaland R A P P O R Kartlegging av biologisk mangfold T Rådgivende Biologer AS 1501 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Områdeplan Vårheia, Bergen kommune,

Detaljer

Biofokus-rapport 2013-34

Biofokus-rapport 2013-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra fylkesmannen i Hedmark supplert og oppdatert naturtypekartet i kommunen. Totalt 68 naturtypelokaliteter er beskrevet og avgrenset. Disse fordeler seg på 9 lokaliteter

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune NNI-RAPPORT nr. 60 Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune Kartlegging og verdivurdering av områder viktige for flora og fauna, med hovedvekt på fugl Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen, august

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

Konsekvensutredning KU. Naturmiljø og biomangfold. Kommunedelplan for Myrkdalen, Voss kommune

Konsekvensutredning KU. Naturmiljø og biomangfold. Kommunedelplan for Myrkdalen, Voss kommune Norsk Natur Informasjon-NNI Konsekvensutredning KU Naturmiljø og biomangfold Kommunedelplan for Myrkdalen, Voss kommune NNI-Rapport nr 195 Bergen, november 2008 NNI - Rapport nr. 195 Bergen, november 2008

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer