Helse- og omsorgsplan Høringsutkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast"

Transkript

1 Helse- og omsorgsplan Høringsutkast LUND KOMMUNE November 2013

2 Helse- og omsorgsplan Høringsutkast 1 1 Innhold 2 FORORD VISJON OG MÅL FELLES VISJON OG HOVEDMÅL MÅL FOR VIRKSOMHETENE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I LUND SAMHANDLINGSREFORMEN SAMHANDLINGSREFORMEN I LUND BYGGE OPP HEIMESJUKEPLEIEN REDUSERE VED SJUKEHEIMEN LEGETJENESTEN STATUS UTFORDRINGER HELSESTASJONEN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK NAV LUND STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK BARNEVERN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK PSYKISK HELSETJENESTE STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK SJUKEHEIMEN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK HEIMETJENESTEN STATUS DEMENSOMSORG OG KREFTSJUKEPLEIE UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK... 12

3 13 BO OG AVLASTING STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK KOORDINERING AV TJENESTENE STATUS OG UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK VELFERDSTEKNOLOGI STATUS OG UTFORDRINGER KVARDAGSREHABILITERING STATUS OG UTFORDRINGER AKUTTBEREDSKAP LUND AMBULANSE KRISETEAMET HANDLINGSPLAN FOR DRIFT OG INVESTERING

4 2 Forord Helse- og omsorgsplanen omfatter fagområdene omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven, samt sosialtjenesten i NAV, psykisk helsetjeneste og barnevern. Planen et utarbeidet av et planutvalg oppnevnt av helse- og omsorgsutvalget den , sak 25/13. Planutvalget ble sammensatt slik: Leder Kjell Erfjord (Krf), Ragnhild Kjørmo (Frp), Borgny Eik (V), Regine Heskestad (SP), Magne Leirflåt (Ap) og Kjell Moen (H). Svanhild Kittang (tillitsvalgt). Kommunalsjef Trond A Skjæveland har vært planutvalgets sekretær. Planutvalget har hatt 9 møter, og utvalgets innstilling er enstemmig. Planen utfylles av Edruskapspolitisk handlingsplan, Folkehelseplan, Kompetanseplan for helse og omsorg. 3 Visjon og mål 3.1 Felles visjon og hovedmål Helse- og omsorg har utviklet en visjon og et hovedmål for etaten. Visjon: Sammen for et godt liv Hovedmål: Vi skal være engasjerte og tilgjengelige ansatte 3.2 Mål for virksomhetene Mål for pleie og omsorg samla Færre langtidsplasser i sjukeheim flere tjenester ytes i heimen Styrke heimebaserte tjenester Mål heimetjenesten Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. 3

5 Mål sjukeheimen Gi rett hjelp til rett tid Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner Mål NAV sosial Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. Mål Bo og avlasting Tilpasse tilbudet ut fra interesser, ressurser og behov. Mål psykisk helse Bidra til god psykisk helse gjennom fokus på mestring og bruk av egne ressurser. 4 Befolkningsutviklingen i Lund SSB sin befolkningsframskriving for Lund kommunes befolkning, etter alternativet lav nasjonal vekst, beregnes å øke fra i 2013 til i Framover beregnes folkemengden å øke jevnt, og utgjøre i 2020 og videre til i Antallet under 19 år beregnes å bli stabilt på rundt 900. Innbyggere i arbeidsfør alder år øker noe fra til For de eldste ventes slik utvikling fram mot 2030: Framskrevet folkemengde eldre, låg nasjonal vekst år eller eldre år år I planperioden fram til 2017 øker antallet år, mens antall 80+ er stabilt. Etter 2017 beregnes antallet mellom 67 og 89 år å øke med tiltakende styrke. Antallet over 90 år beregnes 4

6 derimot å avta fram til 2024, for deretter å øke noe. Antallet med demenssjukdom vil avta fra dagens ca 45 til ca 38 fram mot 2020, for deretter å øke til dagens nivå. Oppsummert beregnes i planperioden antallet mellom 20 og 89 år å øke, med hovedvekt på eldre mellom 67 og 79 år. For de øvrige aldersgrupper blir det mindre endringer. Økning i antallet i alderen 67 til 89 år vil bli betydelig etter Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen skal medvirke til et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Folk skal få bedre bistand til koordinering av behandling og oppfølging, og få mer av den helsehjelpen de trenger nær der de bor. Oppfølging av personer med kroniske lidelser skal bli bedre og flere skal få hjelp til å legge om levevaner. (Helsedirektoratet) Reformen er en retningsreform. Vi skal da være på veg. 5.1 Samhandlingsreformen i Lund I saken Samhandlingsreformen i Lund krav, planer og tiltak behandlet ble følgende grep for å nå reformen vedtatt: Færre langtidsplasser i sjukeheim flere med heldøgns pleie og omsorg i egen bolig Øremerke 3 korttidsplasser, fra 2015 ble foreslått økning til 4 plasser Overføre av ressurser fra sjukeheimen til heimetjenesten Etablere inntil 8 plasser med heldøgns pleie i omsorgsboligene Etablere nattpatrulje Tilbud om årlig trygghetsbesøk fra fylte 75 år Kompetansebygging Raskt ta mot utskrivingsklare pasienter fra sjukehusene Etablere øyeblikkelig hjelp gjennom interkommunalt samarbeid. 5.2 Bygge opp heimesjukepleien redusere ved sjukeheimen Antallet sjukeheimsplasser ble i saken foreslått redusert, og sjukeheim retta inn mot de mest krevende dementsjuke og personer med særlig stort medisinsk pleiebehov. Veksten i antall innbyggere som forventes å ha behov for heldøgns pleie og omsorg ble foreslått dekket ved at flere omsorgsboliger tilknyttes heldøgns pleie og omsorg. I 2011 ble 1,3 stilling overført fra sjukeheimen til heimetjenesten. En forutsetning for å bygge opp heldøgnstilbud utenfor sjukeheimen er at heimetjenesten reelt styrkes dag/aften, og at nattpatrulje etableres. Når trykket på sjukeheimen blir mindre trekkes ressurser inn. 5

7 6 Legetjenesten 6.1 Status Tjenesten har følgende funksjoner Fysio- ergoterapi har 2 privatpraktiserende fysioterapeuter i 100 % driftavtaler + 1 driftavtale mot Lundheim. I tillegg 100 % kommunal fysioterapeut og 100 % kommunal ergoterapeut. De private utfører kurativ virksomhet etter henvisning. De kommunale følger opp beboere på sjukeheimen, samt oppfølgning enkeltsaker og i ansvarsgrupper. Jordmortjeneste kjøpes fra SSHF 1 dag i uken. Lokalisert til legesenter. Tjenesten gir tilbud om kontroll av gravide etter nasjonale retningslinjer. Det er månedlige tverrfaglige møter med helsestasjon og leger. Asyltjeneste har 0,5 årsverk asylkoordinator og 20 % legetjeneste. Oppgaver er førstegangsundersøkelse av alle asylsøkere, oppfølgning av asylsøkere, profylaktiske undersøkelser av barn, og oppfølging av smittevernsaker (TB). Legetjeneste består av 3 årsverk + 1 årsverk som utdanningslege. Oppgaver fordeles slik: Privat drift Fastlegefunksjon. Listelengde 3 x 1200 pasienter. 5 dager i uken/ 3 leger / 15 potentielle kurative dager. Tilmeldt 3 x 1000 pasienter personer krever 11 kurative dager. Legevakt dag (8-16) på hverdager. Offentlig tjenester Sykehjem lege (9 timer i uken). Tilsynslege Lundheim Folkehøyskole (3 timer i uken). Helsestasjonslege (6 timer i uken). Asyllege (7 timer i uken). Utdanning av turnuslege løpende på skift. Veiledning. Kommuneoverlege (7 + 7 timer i uken)/( vikar 2 timer i uken) Kommunen kjøper legevakttjeneste fra Eigersund kommune for bosatte i Heskestad-området, og fra SSHF Flekkefjord sykehus for øvrige innbyggere. 6.2 Utfordringer Fysio- og ergoterapi melder om stigende behov i samfunnet generelt, og i institusjon. Faggruppene bidrar sentralt for å legge til rette for å bo heime lengst mulig. Asyltjenesten vil prioritere optimalisering av tjeneste (samarbeid helsestasjon, legetjeneste, smittevern), samt felles journalsystem. Legetjenestens utfordringer knytter seg til legedekning sykeheim. Utskrivningsklare pasienter er en utfordring. Tilgjengelighet etter forskrift (fellesliste). Etterlyser mulighet for utvikling av tverrfaglig samarbeid. Rolle i forebygging og folkehelse må fokuseres. 6

8 7 Helsestasjonen 7.1 Status Tjenesten er bemannet med ledende helsesøster 0,8, helsesøster 1,2, alle utdannet helsesøster eller under utdanning, og familiekonsulent 0,5 stilling. Lege er tilnyttet 6 timer uka og fysioterapeut. Som en av svært få kommuner følger Lund kommune opp lovpålagte krav til konsultasjoner retta mot barn 0-6 år. I tillegg kommer at over halvparten av barna har ekstra konsultasjoner grunnet prematur fødsel og skader mv. Lokalene anses hensiktsmessige, men mangel av eget kontor til jordmor fører til hun er i legesenteret. Helsestasjonen melder om økt pågang knytta til foresatte med barn, og unge under 16 år. Tjenesten har lite kontakt med åringer, disse følges opp i NAV og i legetjenesten. Livsstilssykdommer som overvekt, røyking, alkoholmisbruk og spørsmål knytta til seksuell debutalder og psykisk helse bidrar til økt pågang. Gjennomgående er ønsker om veiledning og støtte i en krevende hverdag. Av tiltak kan nevnes løsningsfokuserte tiltak LØFT, motiverende intervju samtaler, foreldreveiledning og systemteoretisk familietilnærming. En del henvises for terapi i spesialisthelsetjenesten. 7.2 Utfordringer Krav til økt koordinering av tjenestene og større grad av samhandling bidrar til stigende antall samarbeids møter, ansvarsgrupper, tverrfaglige møter og ressursteam som krever helsestasjonens tid og oppmerksomhet. Spesielt samarbeidet med barnehagene bør styrkes. For barn 6-12 år oppleves stigende antall henvendelse fra barnet selv, dets lærer eller foreldre ut fra at barnet ikke har det godt. Tiltak er primært støttesamtaler og ulike typer råd og veiledning mellom barn og helsesøster, og/eller foreldre og helsesøster. Ungdom år viser stigende henvendelsesmønster. Den unge har det ikke godt; er ensom, trives ikke på skole eller heime. Generelt meldes om flere barn og unge som helsestasjonen må varsle barnevernet ut fra behov for å fremme bekymringsmeldinger. Helsestasjonen har opplysningsplikt når barnet ikke lever under forsvarlige forhold. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging av flere samtidige tjenester skal ha tilbud om individuell plan (IP) og ansvarsgruppe. Helsestasjonen påpeker behov for å tydeliggjøre og sette av tilstrekkelige ressurser til å drifte koordinerende enhet i kommunen for å tilrettelegge for IP og profesjonalisere koordineringen av kommunens ressurser overfor de mest krevende brukerne/pasientene. Forslag om styrking av koordinerende enhet er inntatt i kapitlet Koordinerende enhet. Generelle konsultasjoner hos flyktninger. En del av disse er krevende grunnet utfordringer ved kultur, språk, traumer osv. 7

9 7.3 Forslag til tiltak 1. Øke helsesøsterressurs med 20 % til innsats primært i barnehager. 2. Styrke innsats for barn med psykiske problemer med 50 % stilling. 8 NAV Lund 8.1 Status NAV Lund har statlige og kommunale oppgaver. De statlige oppgaver knytter seg i hovedsak til arbeidsrettet oppfølging og aktiv ut mot næringslivet ang veiledning på sykefraværsområdet og tilrettelegging. De kommunale oppgavene skal rettes inn mot å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og sikre at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Tiltak NAV administrerer omfatter sosialhjelp, råd og veiledning. Fattigdomsbekjempelse, herunder Kvalifiseringsprogrammet som skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. Flyktningtjenesten ble tilført NAV i 2012, og administrerer mottak av 10 flyktninger årlig etter vedtak i kommunestyret. Arbeidet innebærer bosetting og oppfølging i Introduksjonsordningen. 8.2 Utfordringer NAVs opprinnelige fokus var at brukere hadde midler til livsopphold. Nå kreves større vekt på kvalitet i tjenesten, herunder at barn skal følges tett opp. Dette innebærer et helhetlig perspektiv, der forebygging er en vesentlig del av arbeidet. Dette krever en del merarbeid. Ungdom som har falt ut av videregående skole krever er et prioritert innsatsfelt. Sammen med Oppfølgingstjenesten arbeider NAV med mål om enten opplæring eller arbeid. Denne gruppen er utrolig krevende, siden de ofte har en del tilleggsutfordringer. Personer med rusproblemer følges vesentlig opp med veiledning og hjelp med innsøk til institusjon, men ikke miljøarbeid. NAV kontoret har etablert et tett samarbeid med Oppsøkende Behandlingsteam i Dalane (OBD), som bistår rusmisbrukere og pårørende for å takle misbruket. Personer med psykiske problemer er en stor utfordring. NAV og psykisk helsetjeneste har et tett samarbeid for å følge opp brukere bl.a. med bistand for å stå i arbeidsforholdet til tross for psykiske plager (IPS i Dalane). Lund Kommune har 5 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)-plasser hos Uninor. Det er for lang avstand for en rekke brukere til å ta arbeid i avdelingene i Egersund og Bjerkreim. Mulighet for VTAplasser i Flekkefjord eller helst Lund følges opp. VTA-plass er i utgangspunktet tiltenkt en brukergruppe som f.eks. er fysisk eller psykisk utviklingshemma. Personer som mottar uføretrygd pga i muskel- og skjelettplager og psykiske 8

10 problemer er også aktuelle for VTA. Det er også ønskelig å etablere VTA plasser i privat virksomhet. Individuell plan (IP) skal tilbys bruker ved behov for langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen. Dette arbeidet må vi ha enda mer fokus på i framtiden. Det er nødvendig å sikre at kommunen kan stille opp med en egnet koordinator av IP, se forslag til tiltak under kapitlet Koordinerende enhet. 8.3 Forslag til tiltak 3. Miljøarbeider for boligsosialt arbeid i 50 % stilling. 4. Styrke bemanning på NAV kontor med 50 % stilling. 5. VTA-plasser bør etableres i Lund, alternativt vurderes plasser i Flekkefjord. 9 Barnevern 9.1 Status Utførelsen av Lund kommunes ansvar etter barnevernsloven ble fra november 2011 overført til Dalane barnevern etter betydelige problemer med bemanning og kompetanse da kommunen hadde egen tjeneste. Som i landet for øvrig har volum på barn som mottar tiltak fra barnevernet, og kostnadene, økt i Lund de seinere år. Økningen blir ekstra merkbar i Lund som følge av et visst etterslep på barnevernsområdet. Barnevernsloven fastsetter at Kommunen må sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I Rusmiddelpolitisk handlingsplan er følgende målgrupper prioritert som nr 1 og 2: Barn av foreldre med rusproblemer/psykisk lidelse. Unge fra 12 til 22 år som faller ut av skolen og sliter psykisk, gjerne med kriminell atferd og som tester rusmidler eller har utviklet avhengighet. 9.2 Utfordringer Med et robust og faglig meget forsvarlig driftskonsept i Dalane barnevern, vil Lund kommunes hovedutfordring være å bistå utsatte barn og unge tidligst mulig for å forebygge sterkere og dyrere tiltak når barna blir eldre. Kostnadene til barnevern i Lund kan mest effektivt begrenses ved at barn ikke utsettes for vold og overgrep i familien, beskyttes for incest og rusmiddelmisbruk. Barn med særskilte behov bør bistås i sitt vanlige miljø slik at de får en god og sikker oppvekst. Kommunens berørte tjenester retta mot utsatte barn skal samarbeide tett gjennom Samordingsportalen. På tross av god hjelp i heimen, barnehagen eller skolen vil en del barn fortsatt ha behov for kortere eller lengre opphold i fosterheim eller annet tiltak. 9

11 9.3 Forslag til tiltak 6. Sikre tilstrekkelige ressurser til barn og unge som trenger hjelp fra barnevernet. 7. Gjennom styring av, og samarbeid med Dalane barnevern, skal god kvalitet på utført barnevern i kommunen sikres, samtidig som kostnadsbesparende tiltak iverksettes hvor mulig. 10 Psykisk helsetjeneste 10.1 Status Psykisk helse er bemannet med 3,15 stilling. Antall brukere er 55, vesentlig mellom 20 og 60 år. Diagnoser spenner fra lett angst til personer med tvangsvedtak. Tilbudet er primært samtaler, aktiviteter i Huset og turer, deltakelse i ansvarsgrupper, oppfølging av familier og kurs i depresjonsmestring (KID-kurs). I tillegg til kommunens tilbud innen psykisk helse mottar brukere med psykiske problemer bistand fra bl.a. Dalane DPS, psykologer og leger. Dalane DPS følger tett opp brukere med tvangsvedtak bosatt i kommunen Utfordringer Tjenesten vil ytterligere vektlegge forebyggende arbeid. Styrke bistand til personer med psykiske lidelser for å komme inn, stå, i arbeidsforhold. Bistå særskilt de yngre brukerne i miljøtiltak. Det er behov for å avklare hvordan Psykisk helse bedre skal kunne følge opp brukere som under habiliteringstjenesten. På ettermiddagstid og i helgene er det heimetjenesten som i nødvendig utstrekning følger opp brukere underlagt Psykisk helse som har særskilt behov for oppfølging. Det er behov for kompetanseoppbygging i heimetjenesten innen psykiatrifagfeltet forutsatt denne arbeidsfordeling videreføres Forslag til tiltak 8. Etaten trenger å styrke fagkompetansen rusbehandling, jfr innspill under NAV Lund. 9. Psykisk helse tilbyr et KID-kurs årlig. 10

12 11 Sjukeheimen 11.1 Status Ved sjukeheimen blir beboerne stadig eldre, mer krevende og sjukere. Samhandlingsreformen har ført til større behov for KT-plasser, og opptrening av utskrevne pasienter fra sjukehusene. Antallet pasientsenger er redusert fra 35 i 2012 til 28 i Dette har gitt 25 langtidssenger og 3 for korttidsopphold. I tillegg kommer 3 plasser i samhandlingsrommet Utfordringer Det foreslås i budsjett 2014 å rehabilitere rom i Krokens gamle del. Dette gjøres for å ha mulighet til etablere sjukeheimen med langtidssenger, avlasting og kriserom/opphold ved livets slutt med 28 plasser. Samtidig skilles disse plassene fra tjenester som foreslås overført heimetjenesten. Samhandlingsplasser og korttidsopphold vil bli vurdert overført heimetjenesten. Skoleelever, bondekvinnelag mv er inne på omsorgssenteret. Syng med oss drives videre på kveldstid. Forholdene bør legges til rette slik at flere frivillige trekkes inn for fritidsaktiviteter, lesegrupper osv Forslag til tiltak 10. Antall sjukeheimsplasser beholdes på Rehabilitering av gamle Kroken gjennomføres i Frivillige trekker mer inn i drift og beboeroppfølging. 12 Heimetjenesten 12.1 Status Heimesjukepleien har virketid 0730 til 2230 alle dager. Det er god sjukepleiedekning. Kommunens nattjeneste består av sjukeheimens 3 nattevakter som også dekker de 35 omsorgsboligene ved omsorgssenteret. Økning i antall daglige brukere har vært mellom 20 og 30 % i løpet av 2013, og utgjør ca 140 daglig. 47 mottar heimehjelp Demensomsorg og kreftsjukepleie Lund kommune har Demensteam med koordinator. Demensteamet skal bidra til det helhetlige demensarbeidet i kommunen med fokus på utredning, planlegging, iverksetting og oppfølging av tiltak overfor personer med demens, og deres pårørende. Det arbeides for å avsette ressurser for mer systematisk oppfølging av pårørende i form av undervisning og mulighet for samtale. 11

13 Dagsenteret for heimeboende med demens har 7 plasser 3 ukedager, og 4 plasser 2 ukedager. Utvida åpningstid på kveld og i helg vil ytterligere bidra til at heimeboende med demens kan klare seg lenger i egen heim. Lund kommune har etablert 40 % stilling for kreftsjukepleier med i prinsippet hele kommunen som innsatsområde. Stillingen er inntil videre underlagt virksomhetsleder for heimesjukepleien Utfordringer Tidligere utskriving fra sjukehus til egen heim fordrer økt innsats fra heimetjenesten. Det er sterkt behov for økning i antall stillinger for forsvarlig pleie og omsorg retta mot den økende brukermassen. Inntil 4 samhandlingsplasser fordelt på to rom knyttes til heimetjenesten med nødvendig og fleksibel bemanning. Det anbefales foreløpig etablert inntil 6 heldøgns plasser i omsorgsboligene tilknyttet omsorgssenteret fram mot Dette vil direkte avlaste sjukeheimen, og samtidig føre til terskelen for sjukeheimsplass øker. Flere plasser med heldøgns pleie bør på lang sikt vurderes i alle omsorgsboligene plassert under tak i omsorgssenteret slik at tilbudet blir relativt likt dagens sjukeheimsplasser, men med større mulighet til å velge å oppholde seg i egen bolig. Trygghetsbesøk til de som fyller 75 år vil fungere forebyggende, og det foreslås at dette startes opp tidlig i perioden. Private boformer med målgruppe 60+/omsorgsboliger er aktuelle alternativ til kommunens boliger, jfr Nysted og tomter bak Coop Extra. Tilpassing av private boliger for universell utforming for å kunne bo heime lengst mulig, er et viktig satsingsområde. Husbankordninger og bistand fra bygningsteknisk og ergoterapeut mfl. nyttes når det er hensiktsmessig. Heimehjelp er det begrensa kapasitet til, og mest mulig av dette bør ivaretas av familie, naboer, frivillige, andre private. Det lages sak om hva som skal være praktisk bistand i Lund, og om heimehjelp skal konkurranseutsettes. Pårørende vil neppe bli en stor ressurs å spille på framover fordi mange unge flytter fra kommunen, og dermed ikke er tilgjengelige når foreldrene blir omsorgsavhengige Forslag til tiltak 13. Øke ressursene i heimetjenesten for å dekke økt behov for heimebaserte tjenester. 14. Etablering av Samhandlingsrom i 2 ordinære rom i sjukeheimen, med plass til 2+2 beboere. 15. Nattpatrulje etableres. 16. Trygghetsbesøk til heimeboende som fyller 75 år starter opp i heldøgns plasser i omsorgsboliger under tak etableres innen Frivillige trekkes inn der det er mulig for å utfylle heimetjenestens tilbud. 19. Styrke heimetjenestens psykiatrikompetanse. 20. Utvide åpningstida ved dagsenter for personer med demens. 12

14 13 Bo og avlasting 13.1 Status Avdelingen tilbyr god basalomsorg, og en kjerne av stabile ansatte gir godt grunnlag for driften. Enheten har hatt skiftende ledelse og administrasjons struktur. Den gjeldende struktur anses som hensiktsmessig. Det er 4 brukere i permanent heldøgns botilbud, samt 5 på avlastning. De fleste er unge. Drift i avlastning er nylig effektivisert, har gått bort fra 1:1-oppfølging Utfordringer Det er, og vil bli, store utfordringer knytta til brukeres adferd. Krevende diagnoser setter krav til faglighet for å unngå forverring av brukernes situasjon. Andel høgskoleutdannede bør bli høgere, samt satse på miljøterapeutisk skolering av nøkkelansatte. Framtidige brukere vil øke behov for økonomi og personell, selv om det også vil generere enkelte driftsfordeler med bedre utnyttelse av personell. Vedtak og individuelle planer er under revisjon. Nybygg foreslås reist 2015 i budsjettet. Høg arealutnyttelse må sikres i planleggingsprosessen slik at framtidig behov dekkes Forslag til tiltak 21. Sikre tilstrekkelig dekning av miljøterapeutiske tjenester for unge mennesker med markant nedsatt funksjonsnivå. 22. Det lages plan for forsvarlige botilbud til unge mennesker med behov for tilrettelagt bolig (miljøterapeutisk tiltak, tilsyn osv.) 14 Koordinering av tjenestene 14.1 Status og utfordringer Lund kommune har etablert Samordningsteam for å koordinere tjenestene i helse og omsorg, samt samarbeidende enheter og etater. Dette for å følge opp kravene i lovverket om at bruker skal oppleve koordinerte tjenester som har kjennskap til hverandres tilbud. Samarbeidet om rehabilitering, korttidsopphold, utskrivingsklare pasienter er krevende, men relativt godt i praksis. Ressurssituasjonen er krevende Forslag til tiltak 23. Koordinerende enhet tilknyttes ny 50 % stilling, primært vernepleier eller helsesøster. 13

15 15 Velferdsteknologi 15.1 Status og utfordringer Dalanekommunene søker om statlige midler til velferdsteknologi. Det er mange muligheter, og mange uklare forhold, knytta til feltet. Avansert trygghetsalarm er aktuelt å vurdere i Dalane. Vil ventelig bety lite i praksis de nærmeste 2-3 år, men vi skal følge med og være nysgjerrige. Økonomiske begrensninger for en aktiv satsing er åpenbare for Lund. 16 Kvardagsrehabilitering 16.1 Status og utfordringer Skal bidra til at personer som har mulighet til å utføre egen omsorg og stell gjør dette sjøl. Trening, motivering er sentrale begrep. Sjukepleier, ergo- og fysioterapeut er sentrale ved vurderinger. Ressurskrevende å iverksette tiltak, spesielt i liten kommune. På lang sikt, og når volum på kommunens innsats står i forhold til antall aktuelle brukere, er dette besparende for kommunen, og gir et bedre liv for brukerne. Brukere som søker for eksempel heimehjelp blir gjerne sjølhjulpne etter oppfølging fra kvardagsrehabiliteringsteam. Det er viktig å følge med på hvordan dette fungerer i andre mindre kommuner før vi iverksetter dette i Lund. Interkommunal tjeneste kan være fornuftig alternativ. 17 Akuttberedskap 17.1 Lund ambulanse Lund kommune opererer Lund ambulanse på vegne av SUS, foreløpig med kontrakt til august Ambulansens innsats ledes av nødmeldetjenesten AMK som mottar alle henvendelser fra nødnummeret Stavanger AMK har den regionale funksjonen for hele Helse Vest Kriseteamet Kriseteamet i Lund inntrer ved akutte kriser hvor hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig. Teamet definerer selv sitt bidrag i krisesituasjonen. Arbeidet retter seg mot nære pårørende og nærmiljøet. Kriseteamet deltar i minnestunder og lignende. Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for Kriseteamets jobb. Teamet består av 5 personer, og er selvsupplerende. Plan for Kriseteamet er under revisjon. 14

16 18 Handlingsplan for drift og investering Drift: Tiltak Sjukeheimen, kompensere underdekning for bruk av 30 senger. Reduksjon når heimetjenesten er bygget opp Etablere nattpatrulje, 1,87 stl Drift fra Styrke heimesjukepleien, 1,0 stl fra Økning fra Lisenser styringssystemer p&o Styrke psykisk helse barn, inkl koordinerende funksjon, 0,5 stl 250 Dagsenter dementsjuke, utvide lø/sø og en kveld i uka, statstilskott søkes 300 Reinhold omsorgssenteret, gamle Kroken mv. 0,2 stl 100 Leiebil, fra 4 til 5 i heimetjenesten (reduksjon 20 i bruk av privatbil) 60 Miljøterapeut boliger med særskilt oppfølgingsbehov 300 Koordinator demensteam, 0,2 %

17 Investering: Tiltak Sjukeheimen; Rehabilitering av gamle Kroken, 7 pl. Husbanken dekker 40 % Omsorgsboliger Bo og avlasting Framskyves fra 2016 til Husbanken dekker 30 % Elektronisk samhandling til sjukehusene Sjukeheimen; Dampkondensator 3 stk

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan LUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5.12.2013, sak 51/13: Kommunestyret vedtar Helse- og omsorgsplan 2014-2017. Forslagene i kapittel 19 Handlingsplan blir vurdert i forbindelse med framtidige budsjett

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Oslo kommune Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Personlighetspsykiatri-konferansen 15.11.2012 Disposisjon 1) Om

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen av lov av 1. juni 1989 nr 4 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Dialogseminaret 2010 - Åre -

Dialogseminaret 2010 - Åre - Dialogseminaret 2010 - Åre - - utfordringer og muligheter for Innherred samkommune Levanger kommune den 19.02.2010 3 hovedutfordringer for helseområdet i kommunene ble til 4: Kapasitet (demografiutviklingen)

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Legeplan Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Overordnet mål Kommunen skal sikre at innbyggere har tilgjengelige legetjenester av god kvalitet og som samhandler godt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

RESULTATVURDERING 2009

RESULTATVURDERING 2009 Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.03.10 sak 3/10 vedlegg RESULTATVURDERING INNLEDNING Resultatenhet Fysio- og ergoterapi skal bidra til å fremme helse, forebygge helseproblemer og gi innbyggere med

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid,

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, ø 1.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG ROGALAND HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin

PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG ROGALAND HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I ROGALAND 25.02.2016 Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin 1 Primærhelsemeldingen Meld. St. 26 (2014 2015) Melding til Stortinget Fremtidens primærhelsetjeneste

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Kommunens ansvar for legetjeneste Etter ny Helse- og omsorgstjenestelov er det

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN. En presentasjon av hovedtrekkene

SAMHANDLINGSREFORMEN. En presentasjon av hovedtrekkene SAMHANDLINGSREFORMEN En presentasjon av hovedtrekkene Hva er samhandlingsreformen? Overføring av oppgaver og ressurser innen helsetjenesten fra stat til kommune Fra institusjonell behandling til helsefremmende

Detaljer