Helse- og omsorgsplan Høringsutkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast"

Transkript

1 Helse- og omsorgsplan Høringsutkast LUND KOMMUNE November 2013

2 Helse- og omsorgsplan Høringsutkast 1 1 Innhold 2 FORORD VISJON OG MÅL FELLES VISJON OG HOVEDMÅL MÅL FOR VIRKSOMHETENE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I LUND SAMHANDLINGSREFORMEN SAMHANDLINGSREFORMEN I LUND BYGGE OPP HEIMESJUKEPLEIEN REDUSERE VED SJUKEHEIMEN LEGETJENESTEN STATUS UTFORDRINGER HELSESTASJONEN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK NAV LUND STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK BARNEVERN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK PSYKISK HELSETJENESTE STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK SJUKEHEIMEN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK HEIMETJENESTEN STATUS DEMENSOMSORG OG KREFTSJUKEPLEIE UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK... 12

3 13 BO OG AVLASTING STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK KOORDINERING AV TJENESTENE STATUS OG UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK VELFERDSTEKNOLOGI STATUS OG UTFORDRINGER KVARDAGSREHABILITERING STATUS OG UTFORDRINGER AKUTTBEREDSKAP LUND AMBULANSE KRISETEAMET HANDLINGSPLAN FOR DRIFT OG INVESTERING

4 2 Forord Helse- og omsorgsplanen omfatter fagområdene omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven, samt sosialtjenesten i NAV, psykisk helsetjeneste og barnevern. Planen et utarbeidet av et planutvalg oppnevnt av helse- og omsorgsutvalget den , sak 25/13. Planutvalget ble sammensatt slik: Leder Kjell Erfjord (Krf), Ragnhild Kjørmo (Frp), Borgny Eik (V), Regine Heskestad (SP), Magne Leirflåt (Ap) og Kjell Moen (H). Svanhild Kittang (tillitsvalgt). Kommunalsjef Trond A Skjæveland har vært planutvalgets sekretær. Planutvalget har hatt 9 møter, og utvalgets innstilling er enstemmig. Planen utfylles av Edruskapspolitisk handlingsplan, Folkehelseplan, Kompetanseplan for helse og omsorg. 3 Visjon og mål 3.1 Felles visjon og hovedmål Helse- og omsorg har utviklet en visjon og et hovedmål for etaten. Visjon: Sammen for et godt liv Hovedmål: Vi skal være engasjerte og tilgjengelige ansatte 3.2 Mål for virksomhetene Mål for pleie og omsorg samla Færre langtidsplasser i sjukeheim flere tjenester ytes i heimen Styrke heimebaserte tjenester Mål heimetjenesten Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. 3

5 Mål sjukeheimen Gi rett hjelp til rett tid Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner Mål NAV sosial Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. Mål Bo og avlasting Tilpasse tilbudet ut fra interesser, ressurser og behov. Mål psykisk helse Bidra til god psykisk helse gjennom fokus på mestring og bruk av egne ressurser. 4 Befolkningsutviklingen i Lund SSB sin befolkningsframskriving for Lund kommunes befolkning, etter alternativet lav nasjonal vekst, beregnes å øke fra i 2013 til i Framover beregnes folkemengden å øke jevnt, og utgjøre i 2020 og videre til i Antallet under 19 år beregnes å bli stabilt på rundt 900. Innbyggere i arbeidsfør alder år øker noe fra til For de eldste ventes slik utvikling fram mot 2030: Framskrevet folkemengde eldre, låg nasjonal vekst år eller eldre år år I planperioden fram til 2017 øker antallet år, mens antall 80+ er stabilt. Etter 2017 beregnes antallet mellom 67 og 89 år å øke med tiltakende styrke. Antallet over 90 år beregnes 4

6 derimot å avta fram til 2024, for deretter å øke noe. Antallet med demenssjukdom vil avta fra dagens ca 45 til ca 38 fram mot 2020, for deretter å øke til dagens nivå. Oppsummert beregnes i planperioden antallet mellom 20 og 89 år å øke, med hovedvekt på eldre mellom 67 og 79 år. For de øvrige aldersgrupper blir det mindre endringer. Økning i antallet i alderen 67 til 89 år vil bli betydelig etter Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen skal medvirke til et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Folk skal få bedre bistand til koordinering av behandling og oppfølging, og få mer av den helsehjelpen de trenger nær der de bor. Oppfølging av personer med kroniske lidelser skal bli bedre og flere skal få hjelp til å legge om levevaner. (Helsedirektoratet) Reformen er en retningsreform. Vi skal da være på veg. 5.1 Samhandlingsreformen i Lund I saken Samhandlingsreformen i Lund krav, planer og tiltak behandlet ble følgende grep for å nå reformen vedtatt: Færre langtidsplasser i sjukeheim flere med heldøgns pleie og omsorg i egen bolig Øremerke 3 korttidsplasser, fra 2015 ble foreslått økning til 4 plasser Overføre av ressurser fra sjukeheimen til heimetjenesten Etablere inntil 8 plasser med heldøgns pleie i omsorgsboligene Etablere nattpatrulje Tilbud om årlig trygghetsbesøk fra fylte 75 år Kompetansebygging Raskt ta mot utskrivingsklare pasienter fra sjukehusene Etablere øyeblikkelig hjelp gjennom interkommunalt samarbeid. 5.2 Bygge opp heimesjukepleien redusere ved sjukeheimen Antallet sjukeheimsplasser ble i saken foreslått redusert, og sjukeheim retta inn mot de mest krevende dementsjuke og personer med særlig stort medisinsk pleiebehov. Veksten i antall innbyggere som forventes å ha behov for heldøgns pleie og omsorg ble foreslått dekket ved at flere omsorgsboliger tilknyttes heldøgns pleie og omsorg. I 2011 ble 1,3 stilling overført fra sjukeheimen til heimetjenesten. En forutsetning for å bygge opp heldøgnstilbud utenfor sjukeheimen er at heimetjenesten reelt styrkes dag/aften, og at nattpatrulje etableres. Når trykket på sjukeheimen blir mindre trekkes ressurser inn. 5

7 6 Legetjenesten 6.1 Status Tjenesten har følgende funksjoner Fysio- ergoterapi har 2 privatpraktiserende fysioterapeuter i 100 % driftavtaler + 1 driftavtale mot Lundheim. I tillegg 100 % kommunal fysioterapeut og 100 % kommunal ergoterapeut. De private utfører kurativ virksomhet etter henvisning. De kommunale følger opp beboere på sjukeheimen, samt oppfølgning enkeltsaker og i ansvarsgrupper. Jordmortjeneste kjøpes fra SSHF 1 dag i uken. Lokalisert til legesenter. Tjenesten gir tilbud om kontroll av gravide etter nasjonale retningslinjer. Det er månedlige tverrfaglige møter med helsestasjon og leger. Asyltjeneste har 0,5 årsverk asylkoordinator og 20 % legetjeneste. Oppgaver er førstegangsundersøkelse av alle asylsøkere, oppfølgning av asylsøkere, profylaktiske undersøkelser av barn, og oppfølging av smittevernsaker (TB). Legetjeneste består av 3 årsverk + 1 årsverk som utdanningslege. Oppgaver fordeles slik: Privat drift Fastlegefunksjon. Listelengde 3 x 1200 pasienter. 5 dager i uken/ 3 leger / 15 potentielle kurative dager. Tilmeldt 3 x 1000 pasienter personer krever 11 kurative dager. Legevakt dag (8-16) på hverdager. Offentlig tjenester Sykehjem lege (9 timer i uken). Tilsynslege Lundheim Folkehøyskole (3 timer i uken). Helsestasjonslege (6 timer i uken). Asyllege (7 timer i uken). Utdanning av turnuslege løpende på skift. Veiledning. Kommuneoverlege (7 + 7 timer i uken)/( vikar 2 timer i uken) Kommunen kjøper legevakttjeneste fra Eigersund kommune for bosatte i Heskestad-området, og fra SSHF Flekkefjord sykehus for øvrige innbyggere. 6.2 Utfordringer Fysio- og ergoterapi melder om stigende behov i samfunnet generelt, og i institusjon. Faggruppene bidrar sentralt for å legge til rette for å bo heime lengst mulig. Asyltjenesten vil prioritere optimalisering av tjeneste (samarbeid helsestasjon, legetjeneste, smittevern), samt felles journalsystem. Legetjenestens utfordringer knytter seg til legedekning sykeheim. Utskrivningsklare pasienter er en utfordring. Tilgjengelighet etter forskrift (fellesliste). Etterlyser mulighet for utvikling av tverrfaglig samarbeid. Rolle i forebygging og folkehelse må fokuseres. 6

8 7 Helsestasjonen 7.1 Status Tjenesten er bemannet med ledende helsesøster 0,8, helsesøster 1,2, alle utdannet helsesøster eller under utdanning, og familiekonsulent 0,5 stilling. Lege er tilnyttet 6 timer uka og fysioterapeut. Som en av svært få kommuner følger Lund kommune opp lovpålagte krav til konsultasjoner retta mot barn 0-6 år. I tillegg kommer at over halvparten av barna har ekstra konsultasjoner grunnet prematur fødsel og skader mv. Lokalene anses hensiktsmessige, men mangel av eget kontor til jordmor fører til hun er i legesenteret. Helsestasjonen melder om økt pågang knytta til foresatte med barn, og unge under 16 år. Tjenesten har lite kontakt med åringer, disse følges opp i NAV og i legetjenesten. Livsstilssykdommer som overvekt, røyking, alkoholmisbruk og spørsmål knytta til seksuell debutalder og psykisk helse bidrar til økt pågang. Gjennomgående er ønsker om veiledning og støtte i en krevende hverdag. Av tiltak kan nevnes løsningsfokuserte tiltak LØFT, motiverende intervju samtaler, foreldreveiledning og systemteoretisk familietilnærming. En del henvises for terapi i spesialisthelsetjenesten. 7.2 Utfordringer Krav til økt koordinering av tjenestene og større grad av samhandling bidrar til stigende antall samarbeids møter, ansvarsgrupper, tverrfaglige møter og ressursteam som krever helsestasjonens tid og oppmerksomhet. Spesielt samarbeidet med barnehagene bør styrkes. For barn 6-12 år oppleves stigende antall henvendelse fra barnet selv, dets lærer eller foreldre ut fra at barnet ikke har det godt. Tiltak er primært støttesamtaler og ulike typer råd og veiledning mellom barn og helsesøster, og/eller foreldre og helsesøster. Ungdom år viser stigende henvendelsesmønster. Den unge har det ikke godt; er ensom, trives ikke på skole eller heime. Generelt meldes om flere barn og unge som helsestasjonen må varsle barnevernet ut fra behov for å fremme bekymringsmeldinger. Helsestasjonen har opplysningsplikt når barnet ikke lever under forsvarlige forhold. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging av flere samtidige tjenester skal ha tilbud om individuell plan (IP) og ansvarsgruppe. Helsestasjonen påpeker behov for å tydeliggjøre og sette av tilstrekkelige ressurser til å drifte koordinerende enhet i kommunen for å tilrettelegge for IP og profesjonalisere koordineringen av kommunens ressurser overfor de mest krevende brukerne/pasientene. Forslag om styrking av koordinerende enhet er inntatt i kapitlet Koordinerende enhet. Generelle konsultasjoner hos flyktninger. En del av disse er krevende grunnet utfordringer ved kultur, språk, traumer osv. 7

9 7.3 Forslag til tiltak 1. Øke helsesøsterressurs med 20 % til innsats primært i barnehager. 2. Styrke innsats for barn med psykiske problemer med 50 % stilling. 8 NAV Lund 8.1 Status NAV Lund har statlige og kommunale oppgaver. De statlige oppgaver knytter seg i hovedsak til arbeidsrettet oppfølging og aktiv ut mot næringslivet ang veiledning på sykefraværsområdet og tilrettelegging. De kommunale oppgavene skal rettes inn mot å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og sikre at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Tiltak NAV administrerer omfatter sosialhjelp, råd og veiledning. Fattigdomsbekjempelse, herunder Kvalifiseringsprogrammet som skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. Flyktningtjenesten ble tilført NAV i 2012, og administrerer mottak av 10 flyktninger årlig etter vedtak i kommunestyret. Arbeidet innebærer bosetting og oppfølging i Introduksjonsordningen. 8.2 Utfordringer NAVs opprinnelige fokus var at brukere hadde midler til livsopphold. Nå kreves større vekt på kvalitet i tjenesten, herunder at barn skal følges tett opp. Dette innebærer et helhetlig perspektiv, der forebygging er en vesentlig del av arbeidet. Dette krever en del merarbeid. Ungdom som har falt ut av videregående skole krever er et prioritert innsatsfelt. Sammen med Oppfølgingstjenesten arbeider NAV med mål om enten opplæring eller arbeid. Denne gruppen er utrolig krevende, siden de ofte har en del tilleggsutfordringer. Personer med rusproblemer følges vesentlig opp med veiledning og hjelp med innsøk til institusjon, men ikke miljøarbeid. NAV kontoret har etablert et tett samarbeid med Oppsøkende Behandlingsteam i Dalane (OBD), som bistår rusmisbrukere og pårørende for å takle misbruket. Personer med psykiske problemer er en stor utfordring. NAV og psykisk helsetjeneste har et tett samarbeid for å følge opp brukere bl.a. med bistand for å stå i arbeidsforholdet til tross for psykiske plager (IPS i Dalane). Lund Kommune har 5 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)-plasser hos Uninor. Det er for lang avstand for en rekke brukere til å ta arbeid i avdelingene i Egersund og Bjerkreim. Mulighet for VTAplasser i Flekkefjord eller helst Lund følges opp. VTA-plass er i utgangspunktet tiltenkt en brukergruppe som f.eks. er fysisk eller psykisk utviklingshemma. Personer som mottar uføretrygd pga i muskel- og skjelettplager og psykiske 8

10 problemer er også aktuelle for VTA. Det er også ønskelig å etablere VTA plasser i privat virksomhet. Individuell plan (IP) skal tilbys bruker ved behov for langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen. Dette arbeidet må vi ha enda mer fokus på i framtiden. Det er nødvendig å sikre at kommunen kan stille opp med en egnet koordinator av IP, se forslag til tiltak under kapitlet Koordinerende enhet. 8.3 Forslag til tiltak 3. Miljøarbeider for boligsosialt arbeid i 50 % stilling. 4. Styrke bemanning på NAV kontor med 50 % stilling. 5. VTA-plasser bør etableres i Lund, alternativt vurderes plasser i Flekkefjord. 9 Barnevern 9.1 Status Utførelsen av Lund kommunes ansvar etter barnevernsloven ble fra november 2011 overført til Dalane barnevern etter betydelige problemer med bemanning og kompetanse da kommunen hadde egen tjeneste. Som i landet for øvrig har volum på barn som mottar tiltak fra barnevernet, og kostnadene, økt i Lund de seinere år. Økningen blir ekstra merkbar i Lund som følge av et visst etterslep på barnevernsområdet. Barnevernsloven fastsetter at Kommunen må sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I Rusmiddelpolitisk handlingsplan er følgende målgrupper prioritert som nr 1 og 2: Barn av foreldre med rusproblemer/psykisk lidelse. Unge fra 12 til 22 år som faller ut av skolen og sliter psykisk, gjerne med kriminell atferd og som tester rusmidler eller har utviklet avhengighet. 9.2 Utfordringer Med et robust og faglig meget forsvarlig driftskonsept i Dalane barnevern, vil Lund kommunes hovedutfordring være å bistå utsatte barn og unge tidligst mulig for å forebygge sterkere og dyrere tiltak når barna blir eldre. Kostnadene til barnevern i Lund kan mest effektivt begrenses ved at barn ikke utsettes for vold og overgrep i familien, beskyttes for incest og rusmiddelmisbruk. Barn med særskilte behov bør bistås i sitt vanlige miljø slik at de får en god og sikker oppvekst. Kommunens berørte tjenester retta mot utsatte barn skal samarbeide tett gjennom Samordingsportalen. På tross av god hjelp i heimen, barnehagen eller skolen vil en del barn fortsatt ha behov for kortere eller lengre opphold i fosterheim eller annet tiltak. 9

11 9.3 Forslag til tiltak 6. Sikre tilstrekkelige ressurser til barn og unge som trenger hjelp fra barnevernet. 7. Gjennom styring av, og samarbeid med Dalane barnevern, skal god kvalitet på utført barnevern i kommunen sikres, samtidig som kostnadsbesparende tiltak iverksettes hvor mulig. 10 Psykisk helsetjeneste 10.1 Status Psykisk helse er bemannet med 3,15 stilling. Antall brukere er 55, vesentlig mellom 20 og 60 år. Diagnoser spenner fra lett angst til personer med tvangsvedtak. Tilbudet er primært samtaler, aktiviteter i Huset og turer, deltakelse i ansvarsgrupper, oppfølging av familier og kurs i depresjonsmestring (KID-kurs). I tillegg til kommunens tilbud innen psykisk helse mottar brukere med psykiske problemer bistand fra bl.a. Dalane DPS, psykologer og leger. Dalane DPS følger tett opp brukere med tvangsvedtak bosatt i kommunen Utfordringer Tjenesten vil ytterligere vektlegge forebyggende arbeid. Styrke bistand til personer med psykiske lidelser for å komme inn, stå, i arbeidsforhold. Bistå særskilt de yngre brukerne i miljøtiltak. Det er behov for å avklare hvordan Psykisk helse bedre skal kunne følge opp brukere som under habiliteringstjenesten. På ettermiddagstid og i helgene er det heimetjenesten som i nødvendig utstrekning følger opp brukere underlagt Psykisk helse som har særskilt behov for oppfølging. Det er behov for kompetanseoppbygging i heimetjenesten innen psykiatrifagfeltet forutsatt denne arbeidsfordeling videreføres Forslag til tiltak 8. Etaten trenger å styrke fagkompetansen rusbehandling, jfr innspill under NAV Lund. 9. Psykisk helse tilbyr et KID-kurs årlig. 10

12 11 Sjukeheimen 11.1 Status Ved sjukeheimen blir beboerne stadig eldre, mer krevende og sjukere. Samhandlingsreformen har ført til større behov for KT-plasser, og opptrening av utskrevne pasienter fra sjukehusene. Antallet pasientsenger er redusert fra 35 i 2012 til 28 i Dette har gitt 25 langtidssenger og 3 for korttidsopphold. I tillegg kommer 3 plasser i samhandlingsrommet Utfordringer Det foreslås i budsjett 2014 å rehabilitere rom i Krokens gamle del. Dette gjøres for å ha mulighet til etablere sjukeheimen med langtidssenger, avlasting og kriserom/opphold ved livets slutt med 28 plasser. Samtidig skilles disse plassene fra tjenester som foreslås overført heimetjenesten. Samhandlingsplasser og korttidsopphold vil bli vurdert overført heimetjenesten. Skoleelever, bondekvinnelag mv er inne på omsorgssenteret. Syng med oss drives videre på kveldstid. Forholdene bør legges til rette slik at flere frivillige trekkes inn for fritidsaktiviteter, lesegrupper osv Forslag til tiltak 10. Antall sjukeheimsplasser beholdes på Rehabilitering av gamle Kroken gjennomføres i Frivillige trekker mer inn i drift og beboeroppfølging. 12 Heimetjenesten 12.1 Status Heimesjukepleien har virketid 0730 til 2230 alle dager. Det er god sjukepleiedekning. Kommunens nattjeneste består av sjukeheimens 3 nattevakter som også dekker de 35 omsorgsboligene ved omsorgssenteret. Økning i antall daglige brukere har vært mellom 20 og 30 % i løpet av 2013, og utgjør ca 140 daglig. 47 mottar heimehjelp Demensomsorg og kreftsjukepleie Lund kommune har Demensteam med koordinator. Demensteamet skal bidra til det helhetlige demensarbeidet i kommunen med fokus på utredning, planlegging, iverksetting og oppfølging av tiltak overfor personer med demens, og deres pårørende. Det arbeides for å avsette ressurser for mer systematisk oppfølging av pårørende i form av undervisning og mulighet for samtale. 11

13 Dagsenteret for heimeboende med demens har 7 plasser 3 ukedager, og 4 plasser 2 ukedager. Utvida åpningstid på kveld og i helg vil ytterligere bidra til at heimeboende med demens kan klare seg lenger i egen heim. Lund kommune har etablert 40 % stilling for kreftsjukepleier med i prinsippet hele kommunen som innsatsområde. Stillingen er inntil videre underlagt virksomhetsleder for heimesjukepleien Utfordringer Tidligere utskriving fra sjukehus til egen heim fordrer økt innsats fra heimetjenesten. Det er sterkt behov for økning i antall stillinger for forsvarlig pleie og omsorg retta mot den økende brukermassen. Inntil 4 samhandlingsplasser fordelt på to rom knyttes til heimetjenesten med nødvendig og fleksibel bemanning. Det anbefales foreløpig etablert inntil 6 heldøgns plasser i omsorgsboligene tilknyttet omsorgssenteret fram mot Dette vil direkte avlaste sjukeheimen, og samtidig føre til terskelen for sjukeheimsplass øker. Flere plasser med heldøgns pleie bør på lang sikt vurderes i alle omsorgsboligene plassert under tak i omsorgssenteret slik at tilbudet blir relativt likt dagens sjukeheimsplasser, men med større mulighet til å velge å oppholde seg i egen bolig. Trygghetsbesøk til de som fyller 75 år vil fungere forebyggende, og det foreslås at dette startes opp tidlig i perioden. Private boformer med målgruppe 60+/omsorgsboliger er aktuelle alternativ til kommunens boliger, jfr Nysted og tomter bak Coop Extra. Tilpassing av private boliger for universell utforming for å kunne bo heime lengst mulig, er et viktig satsingsområde. Husbankordninger og bistand fra bygningsteknisk og ergoterapeut mfl. nyttes når det er hensiktsmessig. Heimehjelp er det begrensa kapasitet til, og mest mulig av dette bør ivaretas av familie, naboer, frivillige, andre private. Det lages sak om hva som skal være praktisk bistand i Lund, og om heimehjelp skal konkurranseutsettes. Pårørende vil neppe bli en stor ressurs å spille på framover fordi mange unge flytter fra kommunen, og dermed ikke er tilgjengelige når foreldrene blir omsorgsavhengige Forslag til tiltak 13. Øke ressursene i heimetjenesten for å dekke økt behov for heimebaserte tjenester. 14. Etablering av Samhandlingsrom i 2 ordinære rom i sjukeheimen, med plass til 2+2 beboere. 15. Nattpatrulje etableres. 16. Trygghetsbesøk til heimeboende som fyller 75 år starter opp i heldøgns plasser i omsorgsboliger under tak etableres innen Frivillige trekkes inn der det er mulig for å utfylle heimetjenestens tilbud. 19. Styrke heimetjenestens psykiatrikompetanse. 20. Utvide åpningstida ved dagsenter for personer med demens. 12

14 13 Bo og avlasting 13.1 Status Avdelingen tilbyr god basalomsorg, og en kjerne av stabile ansatte gir godt grunnlag for driften. Enheten har hatt skiftende ledelse og administrasjons struktur. Den gjeldende struktur anses som hensiktsmessig. Det er 4 brukere i permanent heldøgns botilbud, samt 5 på avlastning. De fleste er unge. Drift i avlastning er nylig effektivisert, har gått bort fra 1:1-oppfølging Utfordringer Det er, og vil bli, store utfordringer knytta til brukeres adferd. Krevende diagnoser setter krav til faglighet for å unngå forverring av brukernes situasjon. Andel høgskoleutdannede bør bli høgere, samt satse på miljøterapeutisk skolering av nøkkelansatte. Framtidige brukere vil øke behov for økonomi og personell, selv om det også vil generere enkelte driftsfordeler med bedre utnyttelse av personell. Vedtak og individuelle planer er under revisjon. Nybygg foreslås reist 2015 i budsjettet. Høg arealutnyttelse må sikres i planleggingsprosessen slik at framtidig behov dekkes Forslag til tiltak 21. Sikre tilstrekkelig dekning av miljøterapeutiske tjenester for unge mennesker med markant nedsatt funksjonsnivå. 22. Det lages plan for forsvarlige botilbud til unge mennesker med behov for tilrettelagt bolig (miljøterapeutisk tiltak, tilsyn osv.) 14 Koordinering av tjenestene 14.1 Status og utfordringer Lund kommune har etablert Samordningsteam for å koordinere tjenestene i helse og omsorg, samt samarbeidende enheter og etater. Dette for å følge opp kravene i lovverket om at bruker skal oppleve koordinerte tjenester som har kjennskap til hverandres tilbud. Samarbeidet om rehabilitering, korttidsopphold, utskrivingsklare pasienter er krevende, men relativt godt i praksis. Ressurssituasjonen er krevende Forslag til tiltak 23. Koordinerende enhet tilknyttes ny 50 % stilling, primært vernepleier eller helsesøster. 13

15 15 Velferdsteknologi 15.1 Status og utfordringer Dalanekommunene søker om statlige midler til velferdsteknologi. Det er mange muligheter, og mange uklare forhold, knytta til feltet. Avansert trygghetsalarm er aktuelt å vurdere i Dalane. Vil ventelig bety lite i praksis de nærmeste 2-3 år, men vi skal følge med og være nysgjerrige. Økonomiske begrensninger for en aktiv satsing er åpenbare for Lund. 16 Kvardagsrehabilitering 16.1 Status og utfordringer Skal bidra til at personer som har mulighet til å utføre egen omsorg og stell gjør dette sjøl. Trening, motivering er sentrale begrep. Sjukepleier, ergo- og fysioterapeut er sentrale ved vurderinger. Ressurskrevende å iverksette tiltak, spesielt i liten kommune. På lang sikt, og når volum på kommunens innsats står i forhold til antall aktuelle brukere, er dette besparende for kommunen, og gir et bedre liv for brukerne. Brukere som søker for eksempel heimehjelp blir gjerne sjølhjulpne etter oppfølging fra kvardagsrehabiliteringsteam. Det er viktig å følge med på hvordan dette fungerer i andre mindre kommuner før vi iverksetter dette i Lund. Interkommunal tjeneste kan være fornuftig alternativ. 17 Akuttberedskap 17.1 Lund ambulanse Lund kommune opererer Lund ambulanse på vegne av SUS, foreløpig med kontrakt til august Ambulansens innsats ledes av nødmeldetjenesten AMK som mottar alle henvendelser fra nødnummeret Stavanger AMK har den regionale funksjonen for hele Helse Vest Kriseteamet Kriseteamet i Lund inntrer ved akutte kriser hvor hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig. Teamet definerer selv sitt bidrag i krisesituasjonen. Arbeidet retter seg mot nære pårørende og nærmiljøet. Kriseteamet deltar i minnestunder og lignende. Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for Kriseteamets jobb. Teamet består av 5 personer, og er selvsupplerende. Plan for Kriseteamet er under revisjon. 14

16 18 Handlingsplan for drift og investering Drift: Tiltak Sjukeheimen, kompensere underdekning for bruk av 30 senger. Reduksjon når heimetjenesten er bygget opp Etablere nattpatrulje, 1,87 stl Drift fra Styrke heimesjukepleien, 1,0 stl fra Økning fra Lisenser styringssystemer p&o Styrke psykisk helse barn, inkl koordinerende funksjon, 0,5 stl 250 Dagsenter dementsjuke, utvide lø/sø og en kveld i uka, statstilskott søkes 300 Reinhold omsorgssenteret, gamle Kroken mv. 0,2 stl 100 Leiebil, fra 4 til 5 i heimetjenesten (reduksjon 20 i bruk av privatbil) 60 Miljøterapeut boliger med særskilt oppfølgingsbehov 300 Koordinator demensteam, 0,2 %

17 Investering: Tiltak Sjukeheimen; Rehabilitering av gamle Kroken, 7 pl. Husbanken dekker 40 % Omsorgsboliger Bo og avlasting Framskyves fra 2016 til Husbanken dekker 30 % Elektronisk samhandling til sjukehusene Sjukeheimen; Dampkondensator 3 stk

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer