Helse- og omsorgsplan Høringsutkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast"

Transkript

1 Helse- og omsorgsplan Høringsutkast LUND KOMMUNE November 2013

2 Helse- og omsorgsplan Høringsutkast 1 1 Innhold 2 FORORD VISJON OG MÅL FELLES VISJON OG HOVEDMÅL MÅL FOR VIRKSOMHETENE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I LUND SAMHANDLINGSREFORMEN SAMHANDLINGSREFORMEN I LUND BYGGE OPP HEIMESJUKEPLEIEN REDUSERE VED SJUKEHEIMEN LEGETJENESTEN STATUS UTFORDRINGER HELSESTASJONEN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK NAV LUND STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK BARNEVERN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK PSYKISK HELSETJENESTE STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK SJUKEHEIMEN STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK HEIMETJENESTEN STATUS DEMENSOMSORG OG KREFTSJUKEPLEIE UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK... 12

3 13 BO OG AVLASTING STATUS UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK KOORDINERING AV TJENESTENE STATUS OG UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILTAK VELFERDSTEKNOLOGI STATUS OG UTFORDRINGER KVARDAGSREHABILITERING STATUS OG UTFORDRINGER AKUTTBEREDSKAP LUND AMBULANSE KRISETEAMET HANDLINGSPLAN FOR DRIFT OG INVESTERING

4 2 Forord Helse- og omsorgsplanen omfatter fagområdene omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven, samt sosialtjenesten i NAV, psykisk helsetjeneste og barnevern. Planen et utarbeidet av et planutvalg oppnevnt av helse- og omsorgsutvalget den , sak 25/13. Planutvalget ble sammensatt slik: Leder Kjell Erfjord (Krf), Ragnhild Kjørmo (Frp), Borgny Eik (V), Regine Heskestad (SP), Magne Leirflåt (Ap) og Kjell Moen (H). Svanhild Kittang (tillitsvalgt). Kommunalsjef Trond A Skjæveland har vært planutvalgets sekretær. Planutvalget har hatt 9 møter, og utvalgets innstilling er enstemmig. Planen utfylles av Edruskapspolitisk handlingsplan, Folkehelseplan, Kompetanseplan for helse og omsorg. 3 Visjon og mål 3.1 Felles visjon og hovedmål Helse- og omsorg har utviklet en visjon og et hovedmål for etaten. Visjon: Sammen for et godt liv Hovedmål: Vi skal være engasjerte og tilgjengelige ansatte 3.2 Mål for virksomhetene Mål for pleie og omsorg samla Færre langtidsplasser i sjukeheim flere tjenester ytes i heimen Styrke heimebaserte tjenester Mål heimetjenesten Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. 3

5 Mål sjukeheimen Gi rett hjelp til rett tid Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner Mål NAV sosial Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. Mål Bo og avlasting Tilpasse tilbudet ut fra interesser, ressurser og behov. Mål psykisk helse Bidra til god psykisk helse gjennom fokus på mestring og bruk av egne ressurser. 4 Befolkningsutviklingen i Lund SSB sin befolkningsframskriving for Lund kommunes befolkning, etter alternativet lav nasjonal vekst, beregnes å øke fra i 2013 til i Framover beregnes folkemengden å øke jevnt, og utgjøre i 2020 og videre til i Antallet under 19 år beregnes å bli stabilt på rundt 900. Innbyggere i arbeidsfør alder år øker noe fra til For de eldste ventes slik utvikling fram mot 2030: Framskrevet folkemengde eldre, låg nasjonal vekst år eller eldre år år I planperioden fram til 2017 øker antallet år, mens antall 80+ er stabilt. Etter 2017 beregnes antallet mellom 67 og 89 år å øke med tiltakende styrke. Antallet over 90 år beregnes 4

6 derimot å avta fram til 2024, for deretter å øke noe. Antallet med demenssjukdom vil avta fra dagens ca 45 til ca 38 fram mot 2020, for deretter å øke til dagens nivå. Oppsummert beregnes i planperioden antallet mellom 20 og 89 år å øke, med hovedvekt på eldre mellom 67 og 79 år. For de øvrige aldersgrupper blir det mindre endringer. Økning i antallet i alderen 67 til 89 år vil bli betydelig etter Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen skal medvirke til et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Folk skal få bedre bistand til koordinering av behandling og oppfølging, og få mer av den helsehjelpen de trenger nær der de bor. Oppfølging av personer med kroniske lidelser skal bli bedre og flere skal få hjelp til å legge om levevaner. (Helsedirektoratet) Reformen er en retningsreform. Vi skal da være på veg. 5.1 Samhandlingsreformen i Lund I saken Samhandlingsreformen i Lund krav, planer og tiltak behandlet ble følgende grep for å nå reformen vedtatt: Færre langtidsplasser i sjukeheim flere med heldøgns pleie og omsorg i egen bolig Øremerke 3 korttidsplasser, fra 2015 ble foreslått økning til 4 plasser Overføre av ressurser fra sjukeheimen til heimetjenesten Etablere inntil 8 plasser med heldøgns pleie i omsorgsboligene Etablere nattpatrulje Tilbud om årlig trygghetsbesøk fra fylte 75 år Kompetansebygging Raskt ta mot utskrivingsklare pasienter fra sjukehusene Etablere øyeblikkelig hjelp gjennom interkommunalt samarbeid. 5.2 Bygge opp heimesjukepleien redusere ved sjukeheimen Antallet sjukeheimsplasser ble i saken foreslått redusert, og sjukeheim retta inn mot de mest krevende dementsjuke og personer med særlig stort medisinsk pleiebehov. Veksten i antall innbyggere som forventes å ha behov for heldøgns pleie og omsorg ble foreslått dekket ved at flere omsorgsboliger tilknyttes heldøgns pleie og omsorg. I 2011 ble 1,3 stilling overført fra sjukeheimen til heimetjenesten. En forutsetning for å bygge opp heldøgnstilbud utenfor sjukeheimen er at heimetjenesten reelt styrkes dag/aften, og at nattpatrulje etableres. Når trykket på sjukeheimen blir mindre trekkes ressurser inn. 5

7 6 Legetjenesten 6.1 Status Tjenesten har følgende funksjoner Fysio- ergoterapi har 2 privatpraktiserende fysioterapeuter i 100 % driftavtaler + 1 driftavtale mot Lundheim. I tillegg 100 % kommunal fysioterapeut og 100 % kommunal ergoterapeut. De private utfører kurativ virksomhet etter henvisning. De kommunale følger opp beboere på sjukeheimen, samt oppfølgning enkeltsaker og i ansvarsgrupper. Jordmortjeneste kjøpes fra SSHF 1 dag i uken. Lokalisert til legesenter. Tjenesten gir tilbud om kontroll av gravide etter nasjonale retningslinjer. Det er månedlige tverrfaglige møter med helsestasjon og leger. Asyltjeneste har 0,5 årsverk asylkoordinator og 20 % legetjeneste. Oppgaver er førstegangsundersøkelse av alle asylsøkere, oppfølgning av asylsøkere, profylaktiske undersøkelser av barn, og oppfølging av smittevernsaker (TB). Legetjeneste består av 3 årsverk + 1 årsverk som utdanningslege. Oppgaver fordeles slik: Privat drift Fastlegefunksjon. Listelengde 3 x 1200 pasienter. 5 dager i uken/ 3 leger / 15 potentielle kurative dager. Tilmeldt 3 x 1000 pasienter personer krever 11 kurative dager. Legevakt dag (8-16) på hverdager. Offentlig tjenester Sykehjem lege (9 timer i uken). Tilsynslege Lundheim Folkehøyskole (3 timer i uken). Helsestasjonslege (6 timer i uken). Asyllege (7 timer i uken). Utdanning av turnuslege løpende på skift. Veiledning. Kommuneoverlege (7 + 7 timer i uken)/( vikar 2 timer i uken) Kommunen kjøper legevakttjeneste fra Eigersund kommune for bosatte i Heskestad-området, og fra SSHF Flekkefjord sykehus for øvrige innbyggere. 6.2 Utfordringer Fysio- og ergoterapi melder om stigende behov i samfunnet generelt, og i institusjon. Faggruppene bidrar sentralt for å legge til rette for å bo heime lengst mulig. Asyltjenesten vil prioritere optimalisering av tjeneste (samarbeid helsestasjon, legetjeneste, smittevern), samt felles journalsystem. Legetjenestens utfordringer knytter seg til legedekning sykeheim. Utskrivningsklare pasienter er en utfordring. Tilgjengelighet etter forskrift (fellesliste). Etterlyser mulighet for utvikling av tverrfaglig samarbeid. Rolle i forebygging og folkehelse må fokuseres. 6

8 7 Helsestasjonen 7.1 Status Tjenesten er bemannet med ledende helsesøster 0,8, helsesøster 1,2, alle utdannet helsesøster eller under utdanning, og familiekonsulent 0,5 stilling. Lege er tilnyttet 6 timer uka og fysioterapeut. Som en av svært få kommuner følger Lund kommune opp lovpålagte krav til konsultasjoner retta mot barn 0-6 år. I tillegg kommer at over halvparten av barna har ekstra konsultasjoner grunnet prematur fødsel og skader mv. Lokalene anses hensiktsmessige, men mangel av eget kontor til jordmor fører til hun er i legesenteret. Helsestasjonen melder om økt pågang knytta til foresatte med barn, og unge under 16 år. Tjenesten har lite kontakt med åringer, disse følges opp i NAV og i legetjenesten. Livsstilssykdommer som overvekt, røyking, alkoholmisbruk og spørsmål knytta til seksuell debutalder og psykisk helse bidrar til økt pågang. Gjennomgående er ønsker om veiledning og støtte i en krevende hverdag. Av tiltak kan nevnes løsningsfokuserte tiltak LØFT, motiverende intervju samtaler, foreldreveiledning og systemteoretisk familietilnærming. En del henvises for terapi i spesialisthelsetjenesten. 7.2 Utfordringer Krav til økt koordinering av tjenestene og større grad av samhandling bidrar til stigende antall samarbeids møter, ansvarsgrupper, tverrfaglige møter og ressursteam som krever helsestasjonens tid og oppmerksomhet. Spesielt samarbeidet med barnehagene bør styrkes. For barn 6-12 år oppleves stigende antall henvendelse fra barnet selv, dets lærer eller foreldre ut fra at barnet ikke har det godt. Tiltak er primært støttesamtaler og ulike typer råd og veiledning mellom barn og helsesøster, og/eller foreldre og helsesøster. Ungdom år viser stigende henvendelsesmønster. Den unge har det ikke godt; er ensom, trives ikke på skole eller heime. Generelt meldes om flere barn og unge som helsestasjonen må varsle barnevernet ut fra behov for å fremme bekymringsmeldinger. Helsestasjonen har opplysningsplikt når barnet ikke lever under forsvarlige forhold. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging av flere samtidige tjenester skal ha tilbud om individuell plan (IP) og ansvarsgruppe. Helsestasjonen påpeker behov for å tydeliggjøre og sette av tilstrekkelige ressurser til å drifte koordinerende enhet i kommunen for å tilrettelegge for IP og profesjonalisere koordineringen av kommunens ressurser overfor de mest krevende brukerne/pasientene. Forslag om styrking av koordinerende enhet er inntatt i kapitlet Koordinerende enhet. Generelle konsultasjoner hos flyktninger. En del av disse er krevende grunnet utfordringer ved kultur, språk, traumer osv. 7

9 7.3 Forslag til tiltak 1. Øke helsesøsterressurs med 20 % til innsats primært i barnehager. 2. Styrke innsats for barn med psykiske problemer med 50 % stilling. 8 NAV Lund 8.1 Status NAV Lund har statlige og kommunale oppgaver. De statlige oppgaver knytter seg i hovedsak til arbeidsrettet oppfølging og aktiv ut mot næringslivet ang veiledning på sykefraværsområdet og tilrettelegging. De kommunale oppgavene skal rettes inn mot å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og sikre at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Tiltak NAV administrerer omfatter sosialhjelp, råd og veiledning. Fattigdomsbekjempelse, herunder Kvalifiseringsprogrammet som skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. Flyktningtjenesten ble tilført NAV i 2012, og administrerer mottak av 10 flyktninger årlig etter vedtak i kommunestyret. Arbeidet innebærer bosetting og oppfølging i Introduksjonsordningen. 8.2 Utfordringer NAVs opprinnelige fokus var at brukere hadde midler til livsopphold. Nå kreves større vekt på kvalitet i tjenesten, herunder at barn skal følges tett opp. Dette innebærer et helhetlig perspektiv, der forebygging er en vesentlig del av arbeidet. Dette krever en del merarbeid. Ungdom som har falt ut av videregående skole krever er et prioritert innsatsfelt. Sammen med Oppfølgingstjenesten arbeider NAV med mål om enten opplæring eller arbeid. Denne gruppen er utrolig krevende, siden de ofte har en del tilleggsutfordringer. Personer med rusproblemer følges vesentlig opp med veiledning og hjelp med innsøk til institusjon, men ikke miljøarbeid. NAV kontoret har etablert et tett samarbeid med Oppsøkende Behandlingsteam i Dalane (OBD), som bistår rusmisbrukere og pårørende for å takle misbruket. Personer med psykiske problemer er en stor utfordring. NAV og psykisk helsetjeneste har et tett samarbeid for å følge opp brukere bl.a. med bistand for å stå i arbeidsforholdet til tross for psykiske plager (IPS i Dalane). Lund Kommune har 5 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)-plasser hos Uninor. Det er for lang avstand for en rekke brukere til å ta arbeid i avdelingene i Egersund og Bjerkreim. Mulighet for VTAplasser i Flekkefjord eller helst Lund følges opp. VTA-plass er i utgangspunktet tiltenkt en brukergruppe som f.eks. er fysisk eller psykisk utviklingshemma. Personer som mottar uføretrygd pga i muskel- og skjelettplager og psykiske 8

10 problemer er også aktuelle for VTA. Det er også ønskelig å etablere VTA plasser i privat virksomhet. Individuell plan (IP) skal tilbys bruker ved behov for langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen. Dette arbeidet må vi ha enda mer fokus på i framtiden. Det er nødvendig å sikre at kommunen kan stille opp med en egnet koordinator av IP, se forslag til tiltak under kapitlet Koordinerende enhet. 8.3 Forslag til tiltak 3. Miljøarbeider for boligsosialt arbeid i 50 % stilling. 4. Styrke bemanning på NAV kontor med 50 % stilling. 5. VTA-plasser bør etableres i Lund, alternativt vurderes plasser i Flekkefjord. 9 Barnevern 9.1 Status Utførelsen av Lund kommunes ansvar etter barnevernsloven ble fra november 2011 overført til Dalane barnevern etter betydelige problemer med bemanning og kompetanse da kommunen hadde egen tjeneste. Som i landet for øvrig har volum på barn som mottar tiltak fra barnevernet, og kostnadene, økt i Lund de seinere år. Økningen blir ekstra merkbar i Lund som følge av et visst etterslep på barnevernsområdet. Barnevernsloven fastsetter at Kommunen må sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I Rusmiddelpolitisk handlingsplan er følgende målgrupper prioritert som nr 1 og 2: Barn av foreldre med rusproblemer/psykisk lidelse. Unge fra 12 til 22 år som faller ut av skolen og sliter psykisk, gjerne med kriminell atferd og som tester rusmidler eller har utviklet avhengighet. 9.2 Utfordringer Med et robust og faglig meget forsvarlig driftskonsept i Dalane barnevern, vil Lund kommunes hovedutfordring være å bistå utsatte barn og unge tidligst mulig for å forebygge sterkere og dyrere tiltak når barna blir eldre. Kostnadene til barnevern i Lund kan mest effektivt begrenses ved at barn ikke utsettes for vold og overgrep i familien, beskyttes for incest og rusmiddelmisbruk. Barn med særskilte behov bør bistås i sitt vanlige miljø slik at de får en god og sikker oppvekst. Kommunens berørte tjenester retta mot utsatte barn skal samarbeide tett gjennom Samordingsportalen. På tross av god hjelp i heimen, barnehagen eller skolen vil en del barn fortsatt ha behov for kortere eller lengre opphold i fosterheim eller annet tiltak. 9

11 9.3 Forslag til tiltak 6. Sikre tilstrekkelige ressurser til barn og unge som trenger hjelp fra barnevernet. 7. Gjennom styring av, og samarbeid med Dalane barnevern, skal god kvalitet på utført barnevern i kommunen sikres, samtidig som kostnadsbesparende tiltak iverksettes hvor mulig. 10 Psykisk helsetjeneste 10.1 Status Psykisk helse er bemannet med 3,15 stilling. Antall brukere er 55, vesentlig mellom 20 og 60 år. Diagnoser spenner fra lett angst til personer med tvangsvedtak. Tilbudet er primært samtaler, aktiviteter i Huset og turer, deltakelse i ansvarsgrupper, oppfølging av familier og kurs i depresjonsmestring (KID-kurs). I tillegg til kommunens tilbud innen psykisk helse mottar brukere med psykiske problemer bistand fra bl.a. Dalane DPS, psykologer og leger. Dalane DPS følger tett opp brukere med tvangsvedtak bosatt i kommunen Utfordringer Tjenesten vil ytterligere vektlegge forebyggende arbeid. Styrke bistand til personer med psykiske lidelser for å komme inn, stå, i arbeidsforhold. Bistå særskilt de yngre brukerne i miljøtiltak. Det er behov for å avklare hvordan Psykisk helse bedre skal kunne følge opp brukere som under habiliteringstjenesten. På ettermiddagstid og i helgene er det heimetjenesten som i nødvendig utstrekning følger opp brukere underlagt Psykisk helse som har særskilt behov for oppfølging. Det er behov for kompetanseoppbygging i heimetjenesten innen psykiatrifagfeltet forutsatt denne arbeidsfordeling videreføres Forslag til tiltak 8. Etaten trenger å styrke fagkompetansen rusbehandling, jfr innspill under NAV Lund. 9. Psykisk helse tilbyr et KID-kurs årlig. 10

12 11 Sjukeheimen 11.1 Status Ved sjukeheimen blir beboerne stadig eldre, mer krevende og sjukere. Samhandlingsreformen har ført til større behov for KT-plasser, og opptrening av utskrevne pasienter fra sjukehusene. Antallet pasientsenger er redusert fra 35 i 2012 til 28 i Dette har gitt 25 langtidssenger og 3 for korttidsopphold. I tillegg kommer 3 plasser i samhandlingsrommet Utfordringer Det foreslås i budsjett 2014 å rehabilitere rom i Krokens gamle del. Dette gjøres for å ha mulighet til etablere sjukeheimen med langtidssenger, avlasting og kriserom/opphold ved livets slutt med 28 plasser. Samtidig skilles disse plassene fra tjenester som foreslås overført heimetjenesten. Samhandlingsplasser og korttidsopphold vil bli vurdert overført heimetjenesten. Skoleelever, bondekvinnelag mv er inne på omsorgssenteret. Syng med oss drives videre på kveldstid. Forholdene bør legges til rette slik at flere frivillige trekkes inn for fritidsaktiviteter, lesegrupper osv Forslag til tiltak 10. Antall sjukeheimsplasser beholdes på Rehabilitering av gamle Kroken gjennomføres i Frivillige trekker mer inn i drift og beboeroppfølging. 12 Heimetjenesten 12.1 Status Heimesjukepleien har virketid 0730 til 2230 alle dager. Det er god sjukepleiedekning. Kommunens nattjeneste består av sjukeheimens 3 nattevakter som også dekker de 35 omsorgsboligene ved omsorgssenteret. Økning i antall daglige brukere har vært mellom 20 og 30 % i løpet av 2013, og utgjør ca 140 daglig. 47 mottar heimehjelp Demensomsorg og kreftsjukepleie Lund kommune har Demensteam med koordinator. Demensteamet skal bidra til det helhetlige demensarbeidet i kommunen med fokus på utredning, planlegging, iverksetting og oppfølging av tiltak overfor personer med demens, og deres pårørende. Det arbeides for å avsette ressurser for mer systematisk oppfølging av pårørende i form av undervisning og mulighet for samtale. 11

13 Dagsenteret for heimeboende med demens har 7 plasser 3 ukedager, og 4 plasser 2 ukedager. Utvida åpningstid på kveld og i helg vil ytterligere bidra til at heimeboende med demens kan klare seg lenger i egen heim. Lund kommune har etablert 40 % stilling for kreftsjukepleier med i prinsippet hele kommunen som innsatsområde. Stillingen er inntil videre underlagt virksomhetsleder for heimesjukepleien Utfordringer Tidligere utskriving fra sjukehus til egen heim fordrer økt innsats fra heimetjenesten. Det er sterkt behov for økning i antall stillinger for forsvarlig pleie og omsorg retta mot den økende brukermassen. Inntil 4 samhandlingsplasser fordelt på to rom knyttes til heimetjenesten med nødvendig og fleksibel bemanning. Det anbefales foreløpig etablert inntil 6 heldøgns plasser i omsorgsboligene tilknyttet omsorgssenteret fram mot Dette vil direkte avlaste sjukeheimen, og samtidig føre til terskelen for sjukeheimsplass øker. Flere plasser med heldøgns pleie bør på lang sikt vurderes i alle omsorgsboligene plassert under tak i omsorgssenteret slik at tilbudet blir relativt likt dagens sjukeheimsplasser, men med større mulighet til å velge å oppholde seg i egen bolig. Trygghetsbesøk til de som fyller 75 år vil fungere forebyggende, og det foreslås at dette startes opp tidlig i perioden. Private boformer med målgruppe 60+/omsorgsboliger er aktuelle alternativ til kommunens boliger, jfr Nysted og tomter bak Coop Extra. Tilpassing av private boliger for universell utforming for å kunne bo heime lengst mulig, er et viktig satsingsområde. Husbankordninger og bistand fra bygningsteknisk og ergoterapeut mfl. nyttes når det er hensiktsmessig. Heimehjelp er det begrensa kapasitet til, og mest mulig av dette bør ivaretas av familie, naboer, frivillige, andre private. Det lages sak om hva som skal være praktisk bistand i Lund, og om heimehjelp skal konkurranseutsettes. Pårørende vil neppe bli en stor ressurs å spille på framover fordi mange unge flytter fra kommunen, og dermed ikke er tilgjengelige når foreldrene blir omsorgsavhengige Forslag til tiltak 13. Øke ressursene i heimetjenesten for å dekke økt behov for heimebaserte tjenester. 14. Etablering av Samhandlingsrom i 2 ordinære rom i sjukeheimen, med plass til 2+2 beboere. 15. Nattpatrulje etableres. 16. Trygghetsbesøk til heimeboende som fyller 75 år starter opp i heldøgns plasser i omsorgsboliger under tak etableres innen Frivillige trekkes inn der det er mulig for å utfylle heimetjenestens tilbud. 19. Styrke heimetjenestens psykiatrikompetanse. 20. Utvide åpningstida ved dagsenter for personer med demens. 12

14 13 Bo og avlasting 13.1 Status Avdelingen tilbyr god basalomsorg, og en kjerne av stabile ansatte gir godt grunnlag for driften. Enheten har hatt skiftende ledelse og administrasjons struktur. Den gjeldende struktur anses som hensiktsmessig. Det er 4 brukere i permanent heldøgns botilbud, samt 5 på avlastning. De fleste er unge. Drift i avlastning er nylig effektivisert, har gått bort fra 1:1-oppfølging Utfordringer Det er, og vil bli, store utfordringer knytta til brukeres adferd. Krevende diagnoser setter krav til faglighet for å unngå forverring av brukernes situasjon. Andel høgskoleutdannede bør bli høgere, samt satse på miljøterapeutisk skolering av nøkkelansatte. Framtidige brukere vil øke behov for økonomi og personell, selv om det også vil generere enkelte driftsfordeler med bedre utnyttelse av personell. Vedtak og individuelle planer er under revisjon. Nybygg foreslås reist 2015 i budsjettet. Høg arealutnyttelse må sikres i planleggingsprosessen slik at framtidig behov dekkes Forslag til tiltak 21. Sikre tilstrekkelig dekning av miljøterapeutiske tjenester for unge mennesker med markant nedsatt funksjonsnivå. 22. Det lages plan for forsvarlige botilbud til unge mennesker med behov for tilrettelagt bolig (miljøterapeutisk tiltak, tilsyn osv.) 14 Koordinering av tjenestene 14.1 Status og utfordringer Lund kommune har etablert Samordningsteam for å koordinere tjenestene i helse og omsorg, samt samarbeidende enheter og etater. Dette for å følge opp kravene i lovverket om at bruker skal oppleve koordinerte tjenester som har kjennskap til hverandres tilbud. Samarbeidet om rehabilitering, korttidsopphold, utskrivingsklare pasienter er krevende, men relativt godt i praksis. Ressurssituasjonen er krevende Forslag til tiltak 23. Koordinerende enhet tilknyttes ny 50 % stilling, primært vernepleier eller helsesøster. 13

15 15 Velferdsteknologi 15.1 Status og utfordringer Dalanekommunene søker om statlige midler til velferdsteknologi. Det er mange muligheter, og mange uklare forhold, knytta til feltet. Avansert trygghetsalarm er aktuelt å vurdere i Dalane. Vil ventelig bety lite i praksis de nærmeste 2-3 år, men vi skal følge med og være nysgjerrige. Økonomiske begrensninger for en aktiv satsing er åpenbare for Lund. 16 Kvardagsrehabilitering 16.1 Status og utfordringer Skal bidra til at personer som har mulighet til å utføre egen omsorg og stell gjør dette sjøl. Trening, motivering er sentrale begrep. Sjukepleier, ergo- og fysioterapeut er sentrale ved vurderinger. Ressurskrevende å iverksette tiltak, spesielt i liten kommune. På lang sikt, og når volum på kommunens innsats står i forhold til antall aktuelle brukere, er dette besparende for kommunen, og gir et bedre liv for brukerne. Brukere som søker for eksempel heimehjelp blir gjerne sjølhjulpne etter oppfølging fra kvardagsrehabiliteringsteam. Det er viktig å følge med på hvordan dette fungerer i andre mindre kommuner før vi iverksetter dette i Lund. Interkommunal tjeneste kan være fornuftig alternativ. 17 Akuttberedskap 17.1 Lund ambulanse Lund kommune opererer Lund ambulanse på vegne av SUS, foreløpig med kontrakt til august Ambulansens innsats ledes av nødmeldetjenesten AMK som mottar alle henvendelser fra nødnummeret Stavanger AMK har den regionale funksjonen for hele Helse Vest Kriseteamet Kriseteamet i Lund inntrer ved akutte kriser hvor hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig. Teamet definerer selv sitt bidrag i krisesituasjonen. Arbeidet retter seg mot nære pårørende og nærmiljøet. Kriseteamet deltar i minnestunder og lignende. Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for Kriseteamets jobb. Teamet består av 5 personer, og er selvsupplerende. Plan for Kriseteamet er under revisjon. 14

16 18 Handlingsplan for drift og investering Drift: Tiltak Sjukeheimen, kompensere underdekning for bruk av 30 senger. Reduksjon når heimetjenesten er bygget opp Etablere nattpatrulje, 1,87 stl Drift fra Styrke heimesjukepleien, 1,0 stl fra Økning fra Lisenser styringssystemer p&o Styrke psykisk helse barn, inkl koordinerende funksjon, 0,5 stl 250 Dagsenter dementsjuke, utvide lø/sø og en kveld i uka, statstilskott søkes 300 Reinhold omsorgssenteret, gamle Kroken mv. 0,2 stl 100 Leiebil, fra 4 til 5 i heimetjenesten (reduksjon 20 i bruk av privatbil) 60 Miljøterapeut boliger med særskilt oppfølgingsbehov 300 Koordinator demensteam, 0,2 %

17 Investering: Tiltak Sjukeheimen; Rehabilitering av gamle Kroken, 7 pl. Husbanken dekker 40 % Omsorgsboliger Bo og avlasting Framskyves fra 2016 til Husbanken dekker 30 % Elektronisk samhandling til sjukehusene Sjukeheimen; Dampkondensator 3 stk

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan LUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5.12.2013, sak 51/13: Kommunestyret vedtar Helse- og omsorgsplan 2014-2017. Forslagene i kapittel 19 Handlingsplan blir vurdert i forbindelse med framtidige budsjett

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Oslo kommune Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Personlighetspsykiatri-konferansen 15.11.2012 Disposisjon 1) Om

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet Helsepolitiske føringer av betydning for fysioterapeuter Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Samhandling

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen av lov av 1. juni 1989 nr 4 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Legeplan Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Overordnet mål Kommunen skal sikre at innbyggere har tilgjengelige legetjenester av god kvalitet og som samhandler godt

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid,

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, ø 1.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 2019 Hva vil regjeringen og hvilke muligheter gir det? Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver NSH konferanse, Lillestrøm 13. juni 2017 Regjeringen vil

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer