Ulykkesrisiko ved persontransport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulykkesrisiko ved persontransport"

Transkript

1 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Internett: VF-notat nr. 1/2000 Ulykkesrisiko ved persontransport En sammenfatning og vurdering av statistisk materiale Av Otto Andersen og Hans Einar Lundli

2 VF notat Notat tittel: Notattnr: 1/00 Ulykkesrisiko ved persontransport. Dato: Februar 2000 En sammenfatning og vurdering av statistisk materiale Gradering: Åpen Prosjekttittel: Tal sider: 53 Forskarar: Otto Andersen, Hans Einar Lundli Prosjektansvarleg: Karl G Høyer Oppdragsgjevar: NSB BA Emneord: Persontransport, ulykkesrisiko Samandrag: Notatet presenterer arbeid som Vestlandsforsking har gjort i sammenfatning og vurdering av statistikk for sammenlikning av ulike transportsystemer med hensyn til risiko for ulykker. Notatet omfatter kun persontransport. De ulike transportformene er vei-, fly-, bane- og sjøtransport. Det blir i notatet gitt en oppdatert oversikt over tilgjengelig statistikk for ulykkesrisiko ved de ulike alternativene for persontransport. Det er lagt spesiell vekt på å vise svakheter i materialet som gjør at det må taes ulike forbehold ved sammenlikning av ulike transportsystemers ulykkesrisiko. I tillegg er det gjort en synliggjøring av behov for ytterligere avklaringer for å oppnå et enhetlig sammenlikningsgrunnlag. Andre publikasjonar frå prosjektet: ISBN nr: ISSN: Pris : Kr 75,- i

3 Forord Dette er rapporten fra et oppdrag finansiert av NSB BA. Hovedmålet med oppdraget har vært å sammenfatte og vurdere statistisk materiale for sammenligning av ulike transportalternativer med hensyn til risiko for ulykker. Otto Andersen og Hans Einar Lundli har vært ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet. Karl Georg Høyer har vært faglig hovedansvarlig. Sogndal, februar 2000 Karl Georg Høyer ii

4 Innhold 1. INNLEDNING ULYKKESRISIKO VED VEITRANSPORT ULYKKESRISIKO FOR PERSONBIL ULYKKESRISIKO FOR BUSS ULYKKESRISIKO VED LUFTTRANSPORT ULYKKESRISIKO VED JERNBANETRANSPORT ULYKKESRISIKO VED SJØTRANSPORT ULYKKESRISIKO FOR SPORVOGN OG FORSTADSBANE/T-BANE SAMMENLIKNING AV ULYKKESRISIKO FOR ULIKE TRANSPORTMIDLER REFERANSER LITTERATUR INTERNET PERSONLIGE MEDDELELSER...52 Liste over figurer Figur 1 Dødsulykker i EU15 + Sveits og Norge i perioden (antall døde per milliard kilometer) Figur 2 Egenrisiko for å omkomme med de enkelte transportmidlene basert på 10-års statistikk Figur 3 Egenrisikoen for å omkomme med de enkelte transportmidlene basert på 25- års statistikk Figur 4 Egenrisikoen for å bli skadet med de enkelte transportmidlene basert på 10- års statistikk Figur 5 Totalrisikoen (egenrisiko + motpart) for å omkomme ved ulykker med de enkelte transportmidlene basert på 10-års statistikk Figur 6 Totalrisikoen (egenrisiko + skade på motpart) for å bli skadd ved ulykker med de enkelte transportmidlene basert på 10-års statistikk iii

5 Liste over tabeller Tabell 1 Personer drept og skadd i personbilulykker Tabell 2 Antall drepte og i fotgjengerulykker som kan inngå i grunnlaget for beregning av totalrisiko for personbiler... 4 Tabell 3 Fotgjengeres bidrag til personbilers totalrisiko... 5 Tabell 4 Ulykker med sykkel, lett motorsykkel, annen motorsykkel, moped, personer på spark, kjelke og ski og førere av traktor som kan inngå i grunnlaget for beregning av total risiko for personbiler... 5 Tabell 5 Bidrag til personbilers totalrisiko fra ulykker med sykkel, lett motorsykkel, annen motorsykkel, moped, personer på spark, kjelke og ski og førere av traktor... 6 Tabell 6 Transportarbeide for personbil i Norge (milliard personkm)... 6 Tabell 7 Beregning av egenrisiko og totalrisiko for personbil... 7 Tabell 8 Drepte og førere og passasjerer i buss... 8 Tabell 9 Motparts bidrag til bussers totalrisiko (antall)... 9 Tabell 10 Transportarbeide for buss i Norge (milliard personkm)... 9 Tabell 11 Beregning av egenrisiko og totalrisiko for buss Tabell 12 Luftfartsulykker med dødelig utfall i perioden , fordelt på kategori av operasjon. Norskregistrerte luftfartøyer Tabell 13 Antall drepte og i flyulykker med norskregistrerte luftfartøy i perioden , fordelt på besetning, passasjerer og andre (3. part) Tabell 14 Persontransportarbeidet for innenriks ruteflyvninger i perioden (milliard passasjerkm) Tabell 15 Beregning av egenrisiko og totalrisiko ved luftfartsulykker med innenriks ruteflyvninger, Tabell 16 Beregnet egenrisiko for å omkomne eller å bli skadet for flyvning med norskregistrerte luftfartøyer i perioden Tabell 17 Antall drepte passasjerer per milliard passasjerkm på ruteflyvninger Tabell 18 Antall drepte og ved ulykker med tog i Norge Tabell 19 Dødsfall som følge av skade på motpart ved togulykker Tabell 20 Persontransportarbeide for jernbane i Norge (milliard personkm) Tabell 21 Beregning av egenrisiko og totalrisiko ved togulykker Tabell 22 Antall omkomne og for reiser med innenriks passasjerbåter Tabell 23 Persontransportarbeide for innenlandske rutebåter utenom bilferger (milliarder personkm) iv

6 Tabell 24 Beregning av risiko for å omkomme og bli skadd i ulykke med innenriks passasjerbåt Tabell 25 Antall drepte for sporvogn/t-bane i perioden Tabell 26 Samlet persontransportarbeid for sporvogn/t-bane for perioden Tabell 27 Beregning av egenrisiko og totalrisiko ved ulykker med sporvogn/t-bane, Tabell 28 Egenrisiko med ulike transportmidler (antall/mrd pkm) Tabell 29 Totalrisiko (egenrisiko + skade på motpart) for ulike transportmidler v

7 1. Innledning Vestlandsforsking har fått i oppdrag av NSB å sammenfatte og vurdere tilgjengelig statistisk materiale for sammenlikning av ulike transportsystemers ulykkesrisiko. Det er i første rekke en oppdatert ulykkesrisiko ved persontransport som er ønskelig. De ulike systemene for persontransport som inngår i dette arbeidet er vei-, fly-, bane- og sjøtransport. Veitransporten er delt inn i de to transportmidlene personbil og buss. Banetransport utgjøres av jernbane, trikk og T-bane. Det finnes utallige måter å beregne risiko for personskader på. Risiko kan relateres til både tilbakelagte kilometer, til den tid en person oppholder seg i en transportsituasjon, samt til antall turer som utføres. Personskader kan i tillegg settes i relasjon til befolkningens størrelse og dermed uttrykke en helserisiko ved å være passasjer ved et spesifikt transportmiddel. Disse ulike måtene å betrakte risiko på gir forskjellige resultater og dermed også forskjellige relasjoner mellom ulike transportsystemers og transportmidlers ulykkesrisiko. Det er i dette notatet valgt å uttrykke ulykkesrisiko som risiko for å være utsatt for en ulykke per tilbakelagte kilometer per person. Dette er det mest vanlige målet for ulykkesrisiko brukt i Norge i dag. For personbiler er beregningene av risiko gjort for fører og passasjer samlet, mens for de andre transportformene er fører/besetning holdt utenom beregningene. Dette har sin bakgrunn i at for personbiler er føreren og passasjer i samme kategori i og med at en stor del av transportarbeidet skjer med kun sjåfør i bilen. Det er vanlig å dele inn personskader ved ulykker i tre ulike kategorier. De er: 1. Drepte (inkluderer skade med døden til følge, hvor død inntreffer inntil 30 dager etter ulykken) 2. Alvorlig 3. Lettere Det er i dette notatet inkludert statistikk for alle de tre formene for personskader, i den grad disse har vært tilgjengelig for oss. De to kategoriene alvorlig og lettere er presentert hver for seg i notatet, men er slått sammen til totalt antall ved grafisk presentasjon for sammenligning med andre transportformer. Risikofaktorene for de tre ulike kategoriene er ikke beregnet basert på akkumulasjon, d.v.s. at risikofaktor for skade ikke inkluderer risiko for å omkomme. I stedet beregnes separate risikofaktorer for å omkomme og å bli skadet. Dette er tydelig ved flytransport, hvor reisende har større risiko for å omkomme enn å bli skadet. Den alternative måten å beregne faktorene på ville være å ta som utgangspunkt at et dødsfall som en type skade. Det skilles også mellom to ulike former for risiko. De er: 1

8 1. Egenrisiko 2. Totalrisiko Egenrisiko belyser den risiko en passasjer (eller sjåfør) har for å omkomme eller bli skadet ved et uhell med transportmiddelet. Totalrisiko belyser risiko for skade på passasjer/sjåfør og i tillegg skade på motpart ved kollisjoner og påkjørsler. Totalrisiko er således en risiko hvor skade på såkalt tredjepart er inkludert. For personbil er påkjøring av fotgjenger et eksempel på personskade som inngår i beregning av totalrisiko for bil. 2

9 2. Ulykkesrisiko ved veitransport 2.1. Ulykkesrisiko for personbil Statistisk sentralbyrå utgir statistikk over antall og døde i veitrafikkulykker. I Tabell 1 vises og drepte ved personbiltransport for Tabell 1 Personer drept og skadd i personbilulykker År Drept Skadde År Drept Alvorlig skadd Lettere skadd År Drept Skadde Kilder: SSB personlig meddelelse (Tørresen, 2000), SSB Veitrafikkulykker med personskade, 1998 Tabell 2. Personer drept eller skadd, etter skadegrad og trafikantgruppe Tallene for 1999 er fra SSB Veitrafikkulykker med personskade, desember 1999, Tabell 4 Personer drept eller skadd, etter alder og trafikantgruppe Frigitt 25. januar For å gjøre beregningene av ulykkesrisiko ved personbiltransport bedre hadde det vært hensiktsmessig å trekke inn transport med bilferger som en del dette systemet. Ytterligere 3

10 vurderinger og avklaringer er imidlertid nødvendig før det er mulig å inkludere fergetransporten. Det går ikke godt nok fram av datamaterialet til SSB hvordan skade på motparten kan inkluderes i det aktuelle transportmidlets risiko. Materialet spesifiserer ulykkesgrupper, men det må tas relativt store forbehold når det gjelder hvordan disse kan inkluderes. Nedenfor er det vist hvordan man kan inkludere i personbilers totalrisiko kategoriene 1)fotgjengere, 2)syklister, 3)lett motorsykkel, 4)annen motorsykkel, 5)moped, 6)personer på spark, kjelke og ski og 7)førere av traktor. En begrensning er at dette materialet bare finnes for årene En usikkerhet ligger i ulykkeskategorien Andre ulykker som ikke kan inkluderes. Denne utgjør 2-5% av ulykkene. Tallene fra SSB for antall drepte og for fotgjengere er vist i Tabell 2. Tabell 2 Antall drepte og i fotgjengerulykker som kan inngå i grunnlaget for beregning av totalrisiko for personbiler. Ulykkesgruppe Drepte Skadde Drepte Skadde Drepte Skadde Fotgjenger krysset kjørebanen Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen Kilder: SSB Veitrafikkulykker med personskade, 1996 Tabell 8, Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ulykkesgruppe ( Tabell 9). Ytterligere avklaring på hva slags kjøretøy som forårsaket disse skadene er nødvendig for å gi en tilfredsstillende beregning av personbilens bidrag til disse ulykkene. En grov antakelse er at antall utkjørte kjøretøykilometer for de ulike transportmidler samsvarer med transportmidlenes relative risiko for å forårsake slike ulykker. Dette er imidlertid en antakelse som det ikke er empirisk belegg for. Legger man dette til grunn kan man beregne et bidrag til datagrunnlaget til totalrisikoen for personbiler fra disse ulykkesgruppene som vist i Tabell 3. 4

11 Tabell 3 Fotgjengeres bidrag til personbilers totalrisiko Ulykkesgruppe Drepte Skadde Drepte Skadde Drepte Skadde Fotgjenger krysset kjørebanen Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen Kilder: Som for Tabell 2 pluss SSB Lastebilundersøkelsen, 2. kvartal Nasjonale transporter Transportytelser for godsbiler med nyttelast 1,0 tonn og over. Kvartal. SSB Innenlandske transportytelser, 1998 Tabell 1 Innenlandsk persontransport, etter transportmåte. Beleggsprosenter som inngår i beregningene er fra Lundli et al (1998). Inkludering av de seks andre kategoriene skadede (syklister, lett motorsykkel, annen motorsykkel, moped, personer på spark, kjelke og ski og førere av traktor) i personbilens totalrisiko er gjort ved å bruke data fra SSB for disse ulykkeskategoriene. Disse er vist i Tabell 4. Tabell 4 Ulykker med sykkel, lett motorsykkel, annen motorsykkel, moped, personer på spark, kjelke og ski og førere av traktor som kan inngå i grunnlaget for beregning av total risiko for personbiler. Ulykkesgruppe Drepte Skadde Drepte Skadde Drepte Skadde Påkjøring bakfra Andre ulykker med samme kjøreretning Møting ved forbikjøring Andre møteulykker Samme og motsatt kjøreretning ved avsvingning Kryssende kjøreretning Kilder: Som for Tabell 2 5

12 Resultatene av beregningene med forutsetningen om at antall utkjørte kjøretøykilometer for de ulike kjøretøykategorier samsvarer med relative risiko for å forårsake ulykkene er vist i Tabell 5. Tabell 5 Bidrag til personbilers totalrisiko fra ulykker med sykkel, lett motorsykkel, annen motorsykkel, moped, personer på spark, kjelke og ski og førere av traktor Ulykkesgruppe Drepte Skadde Drepte Skadde Drepte Skadde Påkjøring bakfra Andre ulykker med samme kjøreretning Møting ved forbikjøring Andre møteulykker Samme og motsatt kjøreretning ved avsvingning Kryssende kjøreretning Kilder: Som for Tabell 3 Statistikk på persontransportarbeidet for personbiler utgis av TØI og SSB. For årene 1975 til 1999 er det oppgitte transportarbeidet fra disse kildene vist i Tabell 6. Fra 1985 inkluderer tallene leiebiler. Tabell 6 Transportarbeide for personbil i Norge (milliard personkm) År Persontransportarbeide , , , , , , , , , ,55 Kilder: SSB Innenlandsk persontransport, etter transportmåte. Tall for 1999 anslått utfra en forventet økning i transportarbeide på 3% fra 1998 til

13 Oversikt over tallmaterialet og beregning av ulykkesrisiko for personbil er vist i Tabell 7. Transportarbeide i enkeltårene i er beregnet som gjennomsnitt mellom femårstallene i Tabell 6. Det samme er gjort for enkeltårene i Tabell 7 Beregning av egenrisiko og totalrisiko for personbil År Persontransportarbeide (milliard pkm) Drepte Alvorlig Lettere Totalt Drepte motpart Alvorlig motpart Lettere motpart Totalt motpart , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum 25 år 959, Sum 10 år 440, Egenrisiko 25 år 5,60 196,71 Egenrisiko10 år 4,38 18,30 169,10 187,40 Totalrisiko 25 år Totalrisiko 10 år 1 5,96 242,68 1 P.g.a. manglende data er bidrag fra skade på motpart i beregningen av 10-års totalrisiko for personbil kun basert på tre år ( ). Det tas forbehold om at dette er representativt for hele 10-års perioden. Egenrisiko som inngår i totalrisiko for 10-års perioden er basert på data fra hele 10-års perioden. 7

14 En svakhet med det statistiske materialet som ligger til grunn for beregning av ulykkesrisiko er at utlendinger i bil på norske veier ikke er inkludert i persontransportarbeidet, men derimot i statistikken over antall omkomne og Ulykkesrisiko for buss Statistisk sentralbyrå utgir statistikk over antall og døde i veitrafikkulykker med buss involvert. En svakhet med denne statistikken er at den ikke differensierer mellom fører og passasjer. En annen svakhet er at det kun finnes datamateriale for årene Tallene for buss er vist i Tabell 8. Tabell 8 Drepte og førere og passasjerer i buss År Drept Alvorlig skadd Lettere skadd Kilder: SSB Veitrafikkulykker med personskade, 1998 Tabell 2. Personer drept eller skadd, etter skadegrad og trafikantgruppe Som for personbil er ikke den del av busstransporten som utgjøres av bilferge inkludert i materialet for buss. Det har vært store ulykker med buss om bord på bilferge, for eksempel i 1995 da 6 personer mistet livet da en buss gikk i sjøen fra ferja Eidfjord ved Hatvik i Os i Hordaland. Det er imidlertid nødvendig med ytterligere vurderinger og avklaringer i datamaterialet for ferger før dette kan inkluderes i denne sammenheng. Beregning av skade på motpart forårsaket av buss er gjort ved å bruke de samme data som for personbil fra SSB for årene og ta de samme forbehold som gjort for personbiler. Legger man dette til grunn kan man anslå et bidrag fra motpart til totalrisikoen for personbiler som vist i Tabell 9. 8

15 Tabell 9 Motparts bidrag til bussers totalrisiko (antall) Totalt bidrag til vegtrafikkulykker Justert for vkm som busser kjører Drepte Skadde Drepte Skadde Drepte Skadde ,79 31,93 0,73 31,55 1,14 30,48 Transportarbeide for buss utgis av TØI og Statistisk sentralbyrå. For årene 1975 til 1999 er det oppgitte transportarbeidet fra disse kildene vist i Tabell 10. Tabell 10 Transportarbeide for buss i Norge (milliard personkm) År Buss , , , , , , , , ,25 Kilder: SSB Innenlandsk persontransport, etter transportmåte. Datagrunnlaget som er benyttet og beregning av ulykkesrisiko for buss er vist i Tabell 11. Transportarbeide i enkeltårene i er beregnet som gjennomsnitt mellom femårstallene i Tabell 10. Det samme er gjort for enkeltårene i

16 Tabell 11 Beregning av egenrisiko og totalrisiko for buss År Persontransportarbeide (milliard pkm) Drepte Alvorlig Lettere Totalt Drepte motpart Alvorlig motpart Lettere motpart Totalt motpart , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum 25 år 96,53 Sum 10 år 39, Egenrisiko 25 år Egenrisiko10 år 0,65 4,05 51,89 55,94 Totalrisiko 25 år Totalrisiko 10 år 2 0,88 63,82 2 P.g.a. manglende data er bidrag fra skade på motpart i beregningen av 10-års totalrisiko for buss kun basert på tre år ( ). Det tas forbehold om at dette er representativt for hele 10-års perioden. Egenrisiko som inngår i totalrisiko for 10-års perioden er basert på data fra hele 10-års perioden. 10

17 En svakhet med det statistiske materialet er at det ikke er mulig å differensiere mellom de enkelte typer bussreiser (eks rutebuss vs charter) og passasjerenes nasjonalitet. Antall omkomne og for eksempelvis i chartertbusser er ikke inkludert i persontransportarbeidet, men derimot i statistikken over antall omkomne og. Likeledes er utenlandske bussers passasjerer ikke inkludert i transportarbeidet, men blir inkludert i datamaterialet over antall drepte og. 11

18 12

19 3. Ulykkesrisiko ved lufttransport I dette delkapittelet vil vi se nærmere på risikoen for å omkomme eller bli skadet som reisende med fly. Dette vil basere seg på en gjennomgang av historiske data over ulykker og persontransportarbeid med fly i Norge. Disse vil bli sammenliknet med tilsvarende faktorer for internasjonal luftfart. Før vi presenterer data over flyulykker med tilhørende ulykkesfaktorer, er det imidlertid nødvendig å definere hva som menes med en flyulykke. FNs luftfartsorganisasjon, ICAO, har utarbeidet definisjoner og retningslinjer for hvordan statistiske data over flyulykker skal utarbeides. Definisjonen på en flyulykke er: - "En flyulykke er en hendelse som inntreffer i tiden mellom en passasjer har gått om bord i flyet med den hensikt å fly og tidspunktet passasjeren har forlatt flyet. En ulykke har inntruffet når enten flyet har blitt påført en betydelig skade, og/eller at noen har blitt drept eller alvorlig skadet som følge av å ha vært inne i eller på flyet, vært i direkte kontakt med flyet eller noe som er tilknyttet til flyet, eller direkte utsatt for jet-flammen" (Boeing, 1998, fritt oversatt). Når ICAO utarbeider sine statistiske oversikter over ulykkesrisiko (accident rates), er det en rekke typer flyulykker som ikke inkluderes i beregningene. Disse er (Boeing, 1998): Dødelige eller ikke-dødelige skader som skyldes naturlige årsaker Dødelige eller ikke-dødelige skader som er selvpåført (eks. selvmord) Militær flyging Testflyging (eks flyging relatert til vedlikehold, trening eller demonstrasjon) Kapring, sabotasje, terrorisme eller militære handlinger Dødelige eller ikke dødelige skader som rammer blindpassasjerer som gjemmer seg på steder som normalt ikke er tilgjengelig for passasjerer og besetning Ikke-dødelige skader som er et resultat av atmosfærisk turbulens, manøvrering, løse gjenstander, ved avstigning fra flyet, evakuering, vedlikehold og service Ikke-dødelige skader som rammer personer som ikke er om bord i flyet (3. part) Det må presiseres at flere av de ovenfornevnte typer ulykker og skader inngår i de nasjonale og globale statistikkene over antall drepte og i flyulykker, men de inngår altså ikke i 13

20 beregningene av risikofaktorene for å dø eller å bli skadet som reisende i fly. 3 Besetning som omkommer eller blir skadet inngår heller ikke i disse beregningene. Når det gjelder rammede personer som ikke er om bord i flyet (3. personer), er det bare dødelige skader som inkluderes i risikofaktorene. I våre beregninger av risikofaktorer for norsk luftfart legger vi i hovedsak til grunn definisjonene og avgrensningene beskrevet ovenfor. Denne innebærer blant annet at vi ikke inkluderer besetning som omkommer eller blir skadet. En tilleggsgrunn for å ikke inkludere besetning er at vi ikke har data over persontransportarbeidet for besetningen. Hvis besetning skal inkluderes i risikofaktorene, må slike data fremskaffes. Det er imidlertid på ett punkt vi avviker fra de beskrevne retningslinjene til ICAO. Vi velger å inkludere ikke-dødelige skader som rammer personer som ikke er om bord i flyet. Dette gjøres for at de beregnede risikofaktorene for fly skal være sammenlignbare med de tilsvarende faktorene for de andre transportmidlene omtalt i dette notatet. Luftfart blir delt inn i en rekke ulike typer eller kategorier flyvninger. I vårt notat fokuserer vi på sivile flyvninger, noe som innebærer at alle militære flyvninger ekskluderes. 4 Vi ønsker heller ikke å trekke inn eventuelle ulykker knyttet til overflyvninger over norsk territorium hvor både avgang og landing finner sted utenfor norsk territorium. 5 Ulykkesstatistikken til Luftfartsverket legger begrensninger på den videre avgrensningen. Luftfartsverket fører statistikk over luftfartsulykker og det tilhørende antallet drepte og personer for henholdsvis "Luftfartsulykker med norskregistrerte luftfartøyer" og for "Luftfartsulykker i Norge med utenlandsregistrerte fly". Den førstnevnte kategorien omfatter også ulykker med norskregistrerte luftfartøyer utenfor norsk territorium. Statistikken er ikke bearbeidet slik at det gis en oversikt over hvordan ulykkene fordeler seg mellom norsk territorium og utenlands territorium. 6 I dette kapittelet ønsker vi primært å beregne risikofaktoren for å omkomme eller bli skadet for innenriks ruteflyvninger i Norge. Dette representerer den vanligste formen for innenriks persontransport med fly i Norge i dag. Det har bare inntruffet et lite antall ulykker med innenriks ruteflyvninger i de siste 25 årene. Data over antall omkomne og i disse ulykkene er lett tilgjengelige fra Luftfartsinspeksjonen. Siden vi avgrenser våre beregninger til innenlands ruteflyvninger, inkluderer vi ikke flyvninger fra/til Norge. Dette innebærer at 3 I perioden ble for eksempel personer drept i sivil luftfart i forbindelse med terrorisme, flykapring eller militære handlinger i verden sett under ett (Boeing 1998). 4 Dette er også i samsvar med definisjonene til ICAO nevnt ovenfor. 5 Det er et betydelig antall overflyvninger hvert år. Det var for eksempel over overflyvninger i 1997 (Luftfartsverket 1998). 6 Luftfartsverket/Luftfartstilsynet sitter imidlertid på data som gjør slike fordelinger mulige. 14

21 for eksempel den største flyulykken på norsk territorium noensinne, ulykken med den russiske Tupolev-maskinen i august 1996 på Svalbard (141 omkomne), ikke inngår i våre beregninger. I tillegg til å beregne risikofaktoren for innenriks ruteflyvninger, ønsker vi også å beregne tilsvarende faktorer for andre kategorier flyvninger med norskregistrerte luftfartøy. Kategoriene charter, privatflyvning og klubbflyvning må også kunne betraktes som en type persontransport med fly. Dataene over ulykker med denne typen flyvninger hentes fra Luftfartsverkets statistikk over "Luftfartsulykker med norskregistrerte luftfartøyer". Som nevnt ovenfor er ikke denne statistikken bearbeidet slik at det fremgår hvordan ulykkene fordeler seg mellom norsk territorium og utenlands territorium. Vi har heller ikke grunnlag for å anta hvordan denne fordelingen er. Tabell 12 viser antall luftfartsulykker med dødelig utfall for årene med norskregistrerte luftfartøyer. 15

22 Tabell 12 Luftfartsulykker med dødelig utfall i perioden , fordelt på kategori av operasjon. Norskregistrerte luftfartøyer. År Ruteflyging Annen erhvervsmessig Skole-flyging Klubb- Seilflyging flyging /Privatflyging Kilde: Luftfartsverket 1999; Luftfartsverket 2000 Av de 96 flyulykkene med dødelig utfall som har inntruffet med norskregistrerte luftfartøyer i perioden , har bare 4 av disse inntruffet på ruteflyvninger. Alle disse skjedde på innenriks ruteflyvninger. 7 De fleste flyulykkene med dødelig utfall har skjedd innenfor 7 Til nå er det bare norskregistrerte luftfartøyer som har gjennomført innenriks ruteflyvninger. 16

23 kategoriene klubb-/privatflyvning og annen erhvervsmessig transport. Antall drepte og personer i flyulykker med norskregistrerte luftfartøyer er gitt i Tabell 13 nedenfor. Tabell 13 Antall drepte og i flyulykker med norskregistrerte luftfartøy i perioden , fordelt på besetning, passasjerer og andre (3. part) År Besetning 8 Drepte Skadde Passasjerer Drepte Skadde Andre (3. Part) Drepte Skadde I alt Kilde: Luftfartsverket 1999; Luftfartsverket I perioden omkom til sammen 355 personer i ulykker med norskregistrerte luftfartøy, hvorav 109 omkomne var besetningsmedlemmer, 240 omkomne var passasjerer og 8 Med besetning menes både besetning i cockpit og besetning i kabinen. 17

24 6 omkomne var 3. part. Som det fremkommer av Tabell 13, er det relativt sett få personer som skades i luftfartsulykker. I de fleste årene i perioden er antallet omkomne i luftfartsulykker høyere enn antallet skadede. Dette viser at flyulykker ofte har en alvorlig karakter når de først inntreffer. På dette området skiller flytransport seg vesentlig fra for eksempel vegtrafikken, hvor antallet er langt høyere enn antallet drepte. Antall drepte i flyulykker har variert betydelig i perioden Det høyeste antallet drepte inntraff i årene 1988 og Det omkom til sammen 103 personer i luftfartsulykker i disse to årene, noe som tilsvarer 29% av det totalt antall drepte i perioden To større enkeltulykker inntraff i 1988 og I mai 1988 omkom 36 personer da et Dash 7-fly fra Widerøe fløy inn i fjellet Torghatten ved Brønnøysund. I september 1989 omkom 55 personer i den såkalte Partnair-ulykken utenfor Hirtshals i Danmark. Dette understreker at enkeltulykker slår kraftig ut i statistikken for luftfartsulykker. Tilsvarende er ikke tilfelle for vegtrafikken. I første omgang ønsker vi å beregne en risikofaktor for å omkomme som reisende med innenriks rutefly. Dette innebærer at vi ser bort i fra ulykker med dødelig utfall innenfor kategoriene annen erhvervsmessig flyvning, skoleflyvning, og klubb-/privatflyvning. For den valgte tidsperioden står vi da igjen med følgende 4 ulykker (Bull 2000; Irgens, 2000): 11.mars personer (hvorav en besetning på 2) omkom da et Twin Otter-fly fra Widerøe styrtet i havet i nærheten av Mehamn. Flyet var underveis fra Berlevåg til Mehamn. 6. mai 1988: 36 personer (hvorav en besetning på 3) omkom da et Dash-7 fly fra Widerøe styrtet i fjellet Torghatten ved Brønnøysund. 12. april 1990: 5 personer omkom da et Twin Otter-fly fra Widerøe styrtet i havet utenfor Værøy i Nordland. 3 av de omkomne var passasjerer, 2 var besetning. 27. oktober 1993: 6 personer omkom av i alt 19 personer om bord da et Twin Otter-fly fra Widerøe styrtet ved Namsos på rute fra Trondheim. 4 av de omkomne var passasjerer, 2 var besetning. De resterende 13 passasjerer ble skadet. Dette innebærer at til sammen 62 personer har omkommet med innenriks ruteflyvninger i perioden Av disse var det 53 passasjerer og 9 besetningsmedlemmer. Vi ser for 18

25 øvrig at alle 4 ulykkene inntraff i forbindelse med flyvninger på regionalrutenettet. Det har ikke forekommet dødsulykker med norskregistrerte fly på stamrutenettet i perioden Når det gjelder antallet på innenriks ruteflyvninger i Norge, foreligger datamaterialet på en slik form at det ikke er mulig å skille mellom kategorier flyvning (se Tabell 13 ovenfor). I en av dødsulykkene beskrevet ovenfor var det i tillegg til de omkomne 13 personer. Det kan imidlertid tenkes at det i den aktuelle perioden ( ) har inntruffet andre havarier (uten omkomne) som har resultert i skade på passasjerer. 10 Vi velger imidlertid å anta at så ikke har skjedd. 11 Dette innebærer at 13 personer ble skadet i forbindelse med ulykker i innenriks ruteflyvninger i perioden Alle disse var passasjerer. Transportøkonomisk institutt utgir årlig en publikasjon som gir oversiktstall for transportytelser på norsk område. Tallmaterialet for lufttransport bygger på data fra Luftfartsverket som igjen har fått disse fra flyselskapene (Rideng, 1999). Tabell 14 viser persontransportarbeidet for årene for innenriks ruteflyvninger. 9 Den siste dødsulykken med norskregistrerte fly på stamrutenettet (flyvninger mellom to stamruteflyplasser) inntraff 23. desember Da omkom 40 personer av i alt 45 om bord da et Fokker Fellowship-fly fra Braathens SAFE styrtet ved Asker utenfor Oslo på rute fra Ålesund. 10 I denne forbindelsen ser vi bort i fra personskader som oppstår som følge av atmosfærisk turbulens, manøvrering, løse gjenstander, ved avstigning fra flyet, evakuering, vedlikehold og service. Dette er i tråd med retningslinjene til ICAO for hvilke flyulykker som skal legges til grunn for beregning av ulykkesrisiko (disse retningslinjene ble beskrevet innledningsvis i dette kapittelet). 11 En antagelse gjort på bakgrunn av en samtale med Edith Irgens i Luftfartstilsynet, Luftfartstilsynet sitter på data som gjør det mulig å fordele antall på kategorier flyvninger, men dataene må først bearbeides. 19

26 Tabell 14 Persontransportarbeidet for innenriks ruteflyvninger i perioden (milliard passasjerkm). År Innenriks ruteflyvninger , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * 4,43 Kilder: Rideng, *Persontransportarbeidet for 1999 foreligger ikke ennå. Vi har anslått persontransportarbeidet i 1999 ved å anta en prosentvis økning lik gjennomsnittsøkningen for perioden

27 Av Tabell 14 ovenfor ser vi at persontransportarbeidet for innenriks ruteflyvninger har økt sterkt i perioden Vi har ikke datagrunnlag for å anslå persontransportarbeidet for andre kategorier flyvninger enn innenriks ruteflyvning. Imidlertid er dette persontransportarbeidet marginalt sammenlignet med det tilsvarende persontransportarbeidet med ruteflyvning. Vi velger derfor å legge til grunn persontransportarbeidet for innenriks ruteflyvning også i beregningen av risikoen for å omkomne eller bli skadet for alle kategorier flyvninger. Tabell 15 nedenfor viser egenrisikoen og totalrisikoen for å omkomne eller bli skadet med innenriks ruteflyvning i Norge, basert på erfaringstall for perioden Som tidligere nevnt inkluderer vi ikke drepte og besetningsmedlemmer i beregningen av risikofaktorer for innenriks ruteflyvninger. Dette skyldes at vi ikke har data over persontransportarbeidet som kan knyttes til besetningsmedlemmene. 21

28 Tabell 15 Beregning av egenrisiko og totalrisiko ved luftfartsulykker med innenriks ruteflyvninger, År Persontransportarbeide (milliard pkm) Drepte Alvorlig Lettere Totalt Drepte motpart Alvorlig motpart Lettere motpart Totalt motpart , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum 25 år 61, Sum 10 år 35, Egenrisiko 25 år 0,86 0,21 Egenrisiko 10 år 0,20 0,37 Totalrisiko 25 år 0,86 0,21 Totalrisiko 10 år 0,20 0,37 22

29 Av Tabell 15 ovenfor ser vi at egenrisikoen blir lik totalrisikoen for både antall drepte og antall per milliard passasjerkm. Dette skyldes at det ikke er registrert personskader (eller omkomne) for 3. part i forbindelse med innenriks ruteflyvninger i perioden For hele perioden sett under ett var både egenrisikoen og totalrisikoen for dødsfall med innenriks ruteflyvning på 0,86 drepte per milliard passasjerkm. Hvis vi avgrenser til den siste 10-års-perioden ( ), ser vi at de tilsvarende faktorene synker til 0,20 drepte per milliard passasjerkm. Tilsvarende risikofaktorer for skade var på 0,21 per milliard passasjerkm i et 25-års-perspektiv og 0,37 per milliard passasjerkm i et 10- årsperspektiv. Som påpekt tidligere er det langt flere drepte og i andre typer flyvninger enn ruteflyvning. I Tabell 16 har vi foretatt beregninger av egenrisiko og totalrisiko for å omkomme eller å bli skadet med bakgrunn i alle kategorier flyvning. Vi har ikke datagrunnlag for å anslå persontransportarbeidet for andre typer flyvninger enn innenriks flyvning. Imidlertid er dette persontransportarbeidet marginalt sammenlignet med det tilsvarende persontransportarbeidet med ruteflyvning. Vi velger derfor å legge til grunn persontransportarbeidet for innenriks ruteflyvning også i beregningen av egenrisiko og totalrisiko for å omkomme eller bli skadet for alle kategorier flyvninger. I likhet med beregningene for innenriks ruteflyvninger alene, har vi ikke inkludert omkomne og besetningsmedlemmer. 23

30 Tabell 16 Beregnet egenrisiko for å omkomne eller å bli skadet for flyvning med norskregistrerte luftfartøyer i perioden År Persontransportarbeide (milliard pkm) Drepte Alvorlig Lettere Totalt Drepte motpart Alvorlig motpart Lettere motpart Totalt motpart , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum 25 år 61, Sum 10 år 35, Egenrisiko 25 år 3,88 1,97 Egenrisiko 10 år 1,31 1,08 Totalrisiko 25 år 3,98 1,99 Totalrisiko 10 år 1,31 1,08 24

31 Egenrisikoen for å omkomne eller bli skadet er betydelig større for all flytransport med norskregistrerte luftfartøyer enn for innenriks ruteflyvninger isolert. Egenrisikoen har nå økt til 3,88 drepte og 1,97 per milliard passasjerkm for perioden etter Hvis vi legger til grunn perioden blir egenrisikoen på 1,31 drepte og 1,08 per milliard passasjerkm. Totalrisikoen blir marginalt høyere enn egenrisikoen for tidsperioden , mens den for perioden blir lik egenrisikoen. Dette skyldes at det i 1980 og 1986 omkom henholdsvis 1 og 5 personer som 3. part. I tillegg ble 1 person skadet i 1984 som 3. part i forbindelse med en flyulykke. FNs luftfartsorganisasjon ICAO samler årlig inn globale data over havarier med luftfartøy og tilhørende antall omkomne. Antall drepte passasjerer per 100 million passasjerkilometer med rutefly for årene er gitt i tabell 1 nedenfor. Slik vi tolker dataene, inkluderer dataene ikke drepte flypersonell og eventuelt drepte personer på bakken. Tabell 17 Antall drepte passasjerer per milliard passasjerkm på ruteflyvninger År Antall drepte/milliard pkm , , , , , , , , ,30 Samlet for ,41 Kilde: ICAO 1998 (Annual Report from the Council, avaliable on Den gjennomsnittlige egenrisikoen for å omkomme som passasjer i global rutetransport med fly var for perioden på 0,41 drepte per milliard passasjerkm. Tilsvarende tall for rutetransport innenlands i Norge var på 0,86 drepte per milliard passasjerkm i et 25-årsperspektiv, og 0,20 drepte i et 10-års-perspektiv. Tallgrunnlaget gir likevel ikke grunnlag for å vurdere om det er mer riskofylt å reise med rutefly i Norge enn i verden sett under ett. Til det er det for stor usikkerhet i hvorvidt tallmaterialet fra ICAO er direkte sammenlignbart 25

32 med det norske tallmaterialet. Videre vil enkeltulykker slå sterkt ut i norsk sammenheng mens det samme ikke er tilfelle i en global sammenheng. Ovenfor har vi benyttet enheten passasjerkm i våre beregninger av risikoen for å dø eller bli skadet i flytransport. Nasjonale luftfartsmyndigheter benytter imidlertid vanligvis andre enheter når de utarbeider statistikk over ulykkesrisiko med fly. Det vanligste er enten å beregne antallet døde (og eventuelt ) per flytime eller per avgang (Nall 1998). ICAO påpeker at det er vesentlig forskjell i dødsrisikoen mellom de enkelte flytypene som benyttes i rutefart. Turbojetfly står for 95% av den globale persontransporten med rutefly, men hadde i 1998 bare 79% av antallet drepte. Statistikken viser at ulykkesrisikoen er større for rutegående propellfly (5% av persontransporten, 11% av antallet drepte (1998)) (ICAO 1998). En viktig årsak til denne forskjellen er at propellfly generelt har langt flere avganger (og landinger) i forhold til det utførte persontransportarbeidet enn jetfly. Cirka ¾ av alle flyulykker skjer enten under avgang og stigning ut fra flyplass eller i den siste delen av innflyvningen inn mot flyplassen eller under selve landingen. Det skjer få ulykker mens flyene er i etablert høyde (cruise-fasen). Som nevnt ovenfor er det internasjonalt vanligst å beregne ulykkesrisikoen i forhold til antall flytimer eller antall avganger. I denne sammenhengen avviker ikke ulykkesrisikoen i norsk ruteflyvning vesentlig fra andre vesteuropeiske land. For en tiårsperiode er det beregnet at tallet på ulykker per flytimer er 0,95 i Norge, 0,998 i Storbritannia, 0,56 i Sverige og 0,45 i Tyskland. Tall for medlemslandene i ICAO viser en gjennomsnittlig ulykkesfrekvens på om lag 0,85. 26

33 4. Ulykkesrisiko ved jernbanetransport Statistikk for jernbaneulykker i Norge er fra NSB. Antall drepte og er vist i Tabell 18. Tallene for 1999 er foreløpige. Tabell 18 Antall drepte og ved ulykker med tog i Norge År Drepte Alvorlig Lettere Skadde Skadde Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert Kilder: t o m 1998: årsrapporter fra NSB. / Kilde 1999: Synergi (NSB) 27

34 I Tabell 18 inngår totale skadetall fra følgende typer ulykker: Driftsulykke = Togdriftsulykke (sammenstøt, avsporing, brann) På/avstigning = På/avstigning, tog i bevegelse Fall/hopp = Fall eller hopp fra tog i bevegelse For togulykker som er vist i Tabell 18 er ikke tall for skade på motpart inkludert. Slik statistikk er imidlertid tilgjengelig fra årlige oversikter over driftsulykker og sikringstiltak. I disse rapportene inndeles skade på motpart i de to kategoriene 1)Ved planoverganger og 2)Andre. Bekreftede selvmord er fjernet fra statistikkene og er dermed ikke inkludert i kategorien Andre. Skade på motpart som fremgår ved å benytte begge kategoriene Ved planoverganger og Andre er vist i Tabell 19. Kun tall for årene 1985 til 1998 er tilgjengelige. Tabell 19 Dødsfall som følge av skade på motpart ved togulykker År Drepte Alvorlig Skadde Lettere Skadde Kilder: Årlige rapporter Oversikt over driftsulykker og sikringstiltak fra NSB Persontransportarbeide for tog i Norge er fra TØI og SSB. For årene 1975 til 1998 er det oppgitte transportarbeidet fra disse kildene vist i Tabell 20. Tallene inkluderer ikke forstadsbaner og sporveier. Fram til og med 1997 er alt transportarbeidet utført av NSB. I 12 Lettere ble ikke registrert i årene

35 1998 er transportarbeid på 55 millioner passasjerkilometer fra kategorien andre jernbaner (Gardermobanen) inkludert. Tabell 20 Persontransportarbeide for jernbane i Norge (milliard personkm) År Persontransportarbeide , , , , , , , , ,59 Kilder: SSB Innenlandsk persontransport, etter transportmåte Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) med hovedsete i Frankrike utarbeider statistikk over sikkerhet ved bruk av tog. Det er i Figur 1 vist en sammenstilling av utviklingen i dødsulykker med tog i de 15 EU-landene pluss Sveits og Norge. Fra 1970 til 1990-tallet viser figuren en jevn reduksjon (med enkelte års-topper) i dødsulykker med tog. Det er imidlertid ikke godt nok belegg for å kunne vurdere disse tallene som direkte sammenlignbare med norske tall. Enheten som er benyttet er antall døde per milliard kilometer. I følge NSB (Strand, pers. med., 2000) er enheten som benyttes av UIC med stor sannsynlighet "antall døde per milliard personkilometer". Vi velger allikevel å ta et forbehold om at tallene i Figur 1 uttrykker dette. 29

36 Figur 1 Dødsulykker i EU15 + Sveits og Norge i perioden (antall døde per milliard kilometer). Kilde: Den internasjonale jernbaneunionens Web-presentasjon av Statistics, Focus-on, Safety (http://www.uic.asso.fr/uk/stats/index.html) For beregning av ulykkesrisiko for tog har vi valgt å gjøre 10 års og 25 års perspektiv kun for risiko for å omkomme og å bli alvorlig skadd. Tilgjengelig statistikk for lettere er mangelfull slik at det kreves ytterligere avklaringer før det lar seg gjøre å beregne 25 års perspektiv på denne risikoen. Det tilsvarende gjelder for statistikken for skade på motpart, hvor kun 10 års perspektiv lar seg beregne for de ulike risiko. Oversikt over tallgrunnlaget og resultatene fra beregningene er vist i Tabell 21. Transportarbeide i enkeltårene i er beregnet som gjennomsnitt mellom femårs-tallene i Tabell 20. Det samme er gjort for enkeltårene i

37 Tabell 21 Beregning av egenrisiko og totalrisiko ved togulykker År Persontransportarbeide (milliard pkm) Drepte Alvorlig Lettere Totalt Drepte motpart Alvorlig motpart Lettere motpart Totalt motpart , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum 25 år 54, Sum 10 år 22, Egenrisiko 25 år 1,15 2,91 Egenrisiko10 år 0,62 1,94 5,73 7,67 Totalrisiko 25 år Totalrisiko 10 år 3,04 3,26 7,40 8,73 31

38 Ved å ta de nevnte forbehold om sammenlignbarheten med det internasjonale bilde presentert i Figur 1, peker resultatet i Tabell 21 på at egenrisiko for å omkomme ved norsk tog ikke skiller seg spesielt fra gjennomsnittet i Europa. Det er også ønskelig å vurdere hvordan ulykken på Rørosbanen ved Åsta 4. januar 2000 påvirker ulykkesrisikofaktoren for tog. Det blir et anslag beheftet med store usikkerheter, ettersom de andre delene av statistikkene ikke er like oppdatert. Det må således understrekes at tallene i denne omgang bare kan brukes til å illustrere den relative betydningen av en enkelt, større togulykke. Ved denne ulykken var det 16 døde passasjerer. Hvis vi velger å bruke det samme samlede transportarbeidet som i Tabell 21 fåes egenrisikofaktor for dødsfall på 1,45 og 1,32 for henholdsvis 25- og 10 års perspektiv når Åsta-ulykken er inkludert. Tilsvarende blir totalrisikofaktoren for dødsfall i 10-årsperspektiv 3,75. 32

39 5. Ulykkesrisiko ved sjøtransport For sjøtransport har vi i vurderingen bare inkludert innenriks passasjertransport. Dette innebærer at store ulykker i internasjonal passasjertransport (som Estonia 852 omkomne og Scandinavian Star omkomne) ikke er med i beregningene. Heller ikke bilferger er inkludert i materialet. Bilferger kan oppfatttes som en del av systemet for persontransport på sjø, men i enda større grad som en del av veitransport-systemet. Ytterligere vurdering og klargjøring av det statistiske materialet for fergetransporten er imidlertid nødvendig før dette kan inkluderes i beregningene for veitransport-risiko i dette notatet. Fritidsbåter er heller ikke med i beregningene. Oversikten fra Sjøfartsdirektoratet og Hurtigbåtenes rederiforbund over antall omkomne og ved innenriks passasjertransport med båt er vist i Tabell 22. Tabell 22 Antall omkomne og for reiser med innenriks passasjerbåter År Drepte Skadde Motpart Kilde: Sjøfartsdirektoratet personlig meddellelse (Jørgensen, 2000), Hurtigbåtenes rederiforbund personlig meddellelse (Åre, 2000) 13 Foreløpige tall, inkluderer ikke Sleipner-ulykken 33

40 For transportarbeide på sjø har vi benyttet tilgjengelige data fra SSB for kategorien Annen rutefart. Dette utgjør innenlandsk sjøtransport etter at kategorien Bilfergruter er trukket fra. Persontransportarbeidet for denne sjøtransporten er vist i Tabell 23. Tabell 23 Persontransportarbeide for innenlandske rutebåter utenom bilferger (milliarder personkm) År Persontransportarbeide , , , , , , , , , ,54 14 Kilder: SSB Innenlandsk persontransport, etter transportmåte Vi har valgt å presenterer ulykkesrisikoen før og etter Sleipner-ulykken i 1999 for igjen å illustrere den relative betydningen av en enkelt større ulykke. Ved Sleipner-ulykken var det 16 døde og 23. Datamaterialet som inngår i beregningene og resultatet er vist i Tabell Persontransportarbeidet for 1999 foreligger ikke ennå. Vi har valgt å sette det lik persontransportarbeidet i

41 Tabell 24 Beregning av risiko for å omkomme og bli skadd i ulykke med innenriks passasjerbåt År Persontransportarbeide (milliard pkm) Drepte Alvorlig Lettere Totalt , , , , , , , , , , * 0, Sum 25 år 2 75 Sum 10 år 4, Egenrisiko 25 år Egenrisiko 10 år 0,92 26,32 Totalrisiko 25 år Totalrisiko 10 år 1,14 Drepte motpart Alvorlig motpart Lettere motpart Totalt motpart 35

NSB MILJØDATA. Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no. VF-notat nr. 8/1999

NSB MILJØDATA. Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no. VF-notat nr. 8/1999 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat nr. 8/1999 NSB MILJØDATA Kvalitetssikring av en database for energibruk, utslipp til luft, risiko for ulykker

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

BRUK AV RISIKOANALYSER

BRUK AV RISIKOANALYSER TVERRETATLIG ARBEIDSGRUPPE - TRANSPORTULYKKER OG RISIKOANALYSER DOKUMENT NR. 7 Vegdirektoratet Jernbaneverket Kystverket Luftfartsverket Sjøfartsdirektoratet Politidirektoratet Revisjon 03 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005

Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF notat 8/06 Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005 Hogne Lerøy Sataøen Otto Andersen VF notat Notat tittel: Samfunnsregnskap

Detaljer

Reisevaner på fly 2009

Reisevaner på fly 2009 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2009 Finanisiert av Innhold Sammendrag Summary 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og formål... 1 1.2 Datagrunnlag og metode... 2 1.2.1 Opplegg og gjennomføring...

Detaljer

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 15 Statistiske analyser Statistical Analyses Transport i Norge Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5.

Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5. Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5.2 Utvalg... 17 6 Teori... 34 6.1 Begrepsavklaring. Definisjon

Detaljer

FORFATTER(E) Erik Jersin OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG ÅPEN 82-14-02-729-2 384596.

FORFATTER(E) Erik Jersin OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG ÅPEN 82-14-02-729-2 384596. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk September 2008 ii

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

SNF-rapport nr. 42/03. Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland. Christian Andersen Winfried Ellingsen

SNF-rapport nr. 42/03. Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland. Christian Andersen Winfried Ellingsen Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland av Christian Andersen Winfried Ellingsen SNF- prosjekt nr. 3655: "Reiselivsnæringen og turismens økonomiske betydning i regioner i Hordaland" Prosjektet er

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 201005763-4/121 11.mars 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager Trond Erik Lunder TF-notat nr. 51/2011 TF-notat Tittel: Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier

Detaljer

PASSASJERTRANSPORT MED FLY

PASSASJERTRANSPORT MED FLY PASSASJERTRANSPORT MED FLY Morten Simonsen Vestlandsforsking 25 august 2010 1 Innhold Innledning... 5 Innenlands flytransport... 5 Datakilder og forutsetninger... 5 Flydistanser og avganger... 6 Passasjertall...

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Trude Nygård Evensen Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

Trude Nygård Evensen Illegal økonomi i nasjonalregnskapet Trude Nygård Evensen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. Statistisk sentralbyrå,

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Klimaregnskap Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Rapportnr.: OR.23.08 ISBN nr.: 978-82-7520-597-9 Rapporttype:

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy

Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 20/1998 Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy - barrierer mot bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer