Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING EIERSTRATEGI EIENDOMSDRIFT EIENDOMSDRIFTEN I KUNDETILFREDSHET RENHOLD FORSIKRING ENERGIKJØP INNLEIE AV EIENDOM VEDLIKEHOLD OPPGRADERING ENERGI OG MILJØ I FOKUS BOLIG BOLIGTJENESTEN DRIFT AV BOLIGMASSEN KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE KJØP OG SALG AV BOLIGER INVESTERINGER I FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER ANLEGG UNDER UTFØRELSE PROSJEKTER UNDER UTVIKLING EIERSKAP I AKSJESELSKAPER Papirbredden Eiendom AS Thams gate Parkeringshus AS Grønvold Eiendomsselskap AS Rød Utvikling AS ØKONOMI SAMMENLIGNING MED ANDRE STORKOMMUNER ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL RESULTATREGNSKAP BALANSE PR. 31. DESEMBER KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Årsberetning og regnskap 2014 Side 2 av 32

3 STYRETS BERETNING 1 Innledning Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. Drammen Eiendom KF har også i 2014 levert gode resultater. Med driftoverskudd bedre enn budsjett og inntekter fra salg av eiendom har foretaket et solid overskudd har vært preget av et høyt investeringsnivå med mange ferdigstilte bygg. Styret er dessuten godt fornøyd med at eiendomsdriften heller ikke i år har medført alvorlige skader og at ferdigstilte byggeprosjekter er levert innenfor budsjettrammer og tidsfrister. 2 Eierstrategi Drammen kommune gjennomgår for tiden sine strategier for eierskap i kommunens ulike bedrifter og foretak. I 2014 har det vært arbeidet med en ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF som ble vedtatt i bystyret Ny eierstrategi angir foretakets oppgaver og rolle i Drammen kommune og presiserer eiers forventninger til foretaket hva gjelder formuesforvaltning, verdibevaring og vedlikehold, kostnadseffektiv drift, kvalitet og kostnad, samt brukere og leietakere. I hovedtrekk viderefører den nye eierstrategien det strategiske grunnlaget Drammen Eiendom KF har vært drevet på til nå. Parallelt med ny eierstrategi har likevel bystyret vedtatt å utrede opprettelsen av et nytt aksjeselskap som er tenkt å i vareta oppgaver innenfor byutvikling og utvikling av kommunal eiendom. Dette kan innebære noen endringer for porteføljen som i dag håndteres av Drammen Eiendom KF. Styret vil i 2015 fokusere på å oppdatere vår egen foretaksstrategi for at vi best mulig skal kunne tilfredsstille kommunens forventninger som eier Årsberetning og regnskap 2014 Side 3 av 32

4 3 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i Eiendomsdriften i 2014 Det ble i 2014 brukt til sammen kr. 48,6 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdriften fordeler seg med kr. 8,0 mill. på drift av boliger, og kr. 34,8 mill. på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp av energi fra nærvarmenett kr. 5,8 mill. Helse- miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning. Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold knyttet til generell sikkerhet, brann, elektro, legionella, luftkvalitet, mulige forekomster av muggsopp og radon. Det har vært stort fokus på strålevernforskriften som stiller strenge krav til grenseverdier for konsentrasjon av radon i skoler og barnehager. Avvik i skoler og barnehager er utbedret, og det står igjen kun sluttmåling for å verifisere dette. For utleieboliger er det i vinter foretatt sporfilmmålinger, og gjort tiltak. Der verdiene er over grenseverdi må det gjøres nye målinger i leilighetene og vurderes ytterligere tiltak. Eiendomsdriften har ellers i 2014 gått som normalt - uten alvorlige hendelser. I 2014 var værforholdene slik at kostnadene på utomhusdrift ble redusert med ca. kr. 1,0 mill. lavere enn budsjettert. 3.2 Kundetilfredshet Vi har gjennomført kundeundersøkelse. Undersøkelsen er sortert med spørsmål på kommunikasjon og servicenivå, leiearealene, byggeprosjekter, samt 2 oppsummerende spørsmål om Drammen Eiendoms rolle i kommunen. Totalt gjennomsnittlig score ligger på 4,5 som er på linje med forrige undersøkelse i Fordelt med 5,0 på spørsmål direkte knyttet til service, 4,4 på leiearealene og 4,5 på byggherrefunksjon og 4,9 på hvordan Drammen Eiendom KF alt i alt utfører vår rolle. Selv om vi anser resultatene som tilfredsstillende gir undersøkelsen nyttig informasjon som vil bli benyttet til å gjøre ytterligere forbedringer. 3.3 Renhold Rammer for renhold På vegne av kommunen kjøper Drammen Eiendom KF renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvarealer. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS - som dekker til sammen ca m² og én avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca m² Årsberetning og regnskap 2014 Side 4 av 32

5 Drift Det har i 2014 ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Drammen Eiendom KF har i mange år kjøpt tjenester for kontroll av utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Dette er nå endret ved at rådgiver for renhold hos Drammen Eiendom KF utfører kontrollen sammen med kontrollører fra renholdsleverandørene. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom månedlige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800 med hver av leverandørene, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt forespørsel til virksomhetene ang. renhold på vedlikeholdsmøter i januar. INSTA800 kontroll Det har i 3. tertial vært gjennomført flere INSTA800 kontroller. Der falt 5 rom av totalt 281 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,78 %. Til sammenligning med 2. tertial 2014 falt 4 rom av totalt 285 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en fallprosent på 1,40 %. Dette anser vi fortsatt som tilfredsstillende resultater. Kundetilfredshet Fra årets kundeundersøkelse gir spørsmål om renhold et resultat på 3,7 på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er det beste. 3,7 er isolert sett ikke et resultat vi er tilfreds med, men resultatet er bedre enn tidligere år, og vi anser det likevel som akseptabelt på et område hvor det er svært krevende å tilfredsstille alle ulike forventninger. Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av Drammen Eiendom KF, som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 3. tertial har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne, og ved å gjøre flere kontroller jevnlig, samt umiddelbar befaring ved avvik, mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 38,7 mill. i Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 35,7 mill. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til å øke kvaliteten på renholdet. Det er også foretatt en bygningsmessig oppgradering av flere av skolenes toaletter for å bedre hygienen og effektivisere renholdet. Det positive kostnadsavviket skyldes i stor grad redusert bruk av eksterne konsulenter, som igjen gir rom for økt innsats på renholdsområdet. 3.4 Forsikring Drammen kommune har avtale om forsikringsmeglertjeneste med WACO Forsikringsmegling AS. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. kr. 3,2 mill. Alle eiendommer er fullverdiforsikret, og har egenandel på kr ,-. Eiendommene er forsikret i Protector forsikring. Det har vært 3 skadesaker i 2014; en vannskade, samt 2 branntilløp med skade på bolig og søppelskur. Begge branntilløp har vært påsatt. Ut over dette har det kun vært mindre skader. En av våre borettslagsleiligheter er blitt Årsberetning og regnskap 2014 Side 5 av 32

6 totalskadet av brann, men forsikringsoppgjøret håndteres av borettslaget. Drammen Eiendom KF har dessuten motorvognforsikring til 16 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS. 3.5 Energikjøp Drammen Eiendom KF kjøper inn energi på vegne av kommunen gjennom avtale om kraftforvaltning med leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Avtalen utløper 1. mai 2015, og det er derfor igangsatt en anbudskonkurranse for porteføljeforvaltning og kjøp av elektrisk kraft. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med kommunene Asker og Bærum. Drammen kommune forbrukte i overkant av 60 GWh i Porteføljeprisen har vært relativt stabil de siste 3 årene. Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke Drammen Eiendom KF s regnskap i særlig grad. Drammen Eiendom KF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene. 3.6 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KFs oppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. Drammen Eiendom KF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, Union Scene, NAV-bygget, kontorlokaler mm. Dette utgjør kostnader på ca. kr. 82,3 mill. Drammen Eiendom KF driver framleie av lokaler til kommunale virksomheter på samme vilkår som innleiekostnadene, men beregner et administrasjonsgebyr på 1 % av leiesum, men maksimalt kr pr. leieforhold. I tillegg kommer innleie av private boliger, grunnleie og felleskostnader i borettslagsleiligheter. Totale innleiekostnader utgjør kr. 117,1 mill. 3.7 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedoppgave for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. Drammen Eiendom KF forvalter ca m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr. 37,3 mill. i 2014 som er en økning på kr. 9,1 mill. fra Vedlikeholdet fordeler seg med kr. 17,0 mill. på oppussing av boliger og kr. 20,2 mill. på øvrige eiendommer. Ekstraordinært vedlikehold av toaletter på skoler Drammen Eiendom KF hadde et meget godt resultat i 2013 med et overskudd på kr. 11,0 mill. over budsjett. I brukerundersøkelser skåret vi relativt svakt på elevenes opplevelse av toalettene på skolene. I 2014 ble det besluttet å benytte kr. 4,0 mill. av fjorårets overskudd til vedlikehold rettet mot elevtoaletter i skolene. Dette er gjennomført for de planlagte toaletter. Gulvdekker er belagt med herdeplast for å hindre lukt og effektivisere renhold på 8 skoler, samt at 2 skoler fikk full oppgradering av toalettene Årsberetning og regnskap 2014 Side 6 av 32

7 3.8 Oppgradering I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet er det gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 30,6 mill. Samlet er det brukt kr. 67,9 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg, energikonvertering og enøk tiltak for kr. 7,7 mill. Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. 3.9 Energi og miljø i fokus Drammen kommune har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspektet. Gjennom egen strategiplan og deltakelse i Fremtidens byer og FutureBuilt, har Drammen kommune store ambisjoner om miljøvennlige løsninger i eiendomsmassen. Drammen Eiendom KF har opparbeidet stor kompetanse på området, og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. Fjernvarme Det er løpende dialog med Drammen Fjernvarme om deres anleggsstrategi og konsesjonsområder slik at man kan planlegge for riktig konvertering. I løpet av 2014 ble Hamborgstrømgt 17, Brannstasjonen og Drammen helsehus tilknyttet byens fjernvarmesystem. Det er kun Åssiden skole og Introduksjonsenteret som nå benytter olje til fyring. Disse ligger innenfor konsesjonsområdet slik at vi avventer fjernvarmens fremdrift. Energisparende tiltak På Åskollen og Rødskog skoler ble ventilasjon og varmeanleggene erstattet med moderne energieffektive løsninger. På Rødskog skole og Strømsø BSS ble de gamle tappevannsløsningene skiftet ut. På Åssiden skole ble ventilasjonsanleggene i paviljong bygget knyttet opp mot vår sentrale driftskontroll Årsberetning og regnskap 2014 Side 7 av 32

8 4 Bolig 4.1 Boligtjenesten Som en del av ny boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er organisert som et prosjekt til medarbeidere fra Drammen Eiendom KF er overført til prosjekt Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av våren Drift av boligmassen 2014 har vært et år preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene generer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver. I overkant av 1400 driftsoppgaver har vært innom boligavdelingen for registrering, behandling og utførelse. Det er blitt gjennomført større og mindre vedlikeholdsprosjekter innenfor boligmassen, herunder felles bytte av vannberedere, piperehabilitering, oppgradering på elektrosiden og sanitærsiden, samt utskifting av kjøkken og oppgradering av bad. I tillegg er det ferdigstilt et mer effektivt og fungerende nøkkelsystem til alle våre boliger. I 2014 har det vært gjennomført et prosjekt for å sikre bredbåndleveranse i alle egne boliger. De fleste boliger er tilknyttet i løpet av året, og de gjenværende tas primo Hovedleverandør er Get AS. Ved fristilling av boliger benyttes anledningen til vedlikehold før den tilbys ny leieboer. I 2014 har det vært 223 endringer av leieforhold. Dette innbærer at vi i store trekk pusser opp og klargjør i snitt en bolig hver arbeidsdag. Det ble brukt kr. 12,0 mill. (gjennomsnittlig i overkant av kr pr. leilighet) til slik oppgradering. Sammen med andre tiltak ble det samlet brukt kr. 17,0 mill. i 2014 til indre vedlikehold av boligene. Det er kr. 4,4 mill mer enn budsjett. Merforbruket på vedlikehold er dekket inn med reduserte kostnader på andre poster og økte inntekter. Den store slitasjen og utgiftene knyttet til utleieboligene er en stor utfordring som vil få fokus i Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr har over 80 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av Effekten på økningen av leieinntektene var i 2014 på ca. kr. 9,0 mill. Den økte inntekten er forutsatt benyttet til økt vedlikehold med kr. 2,0 mill, samt overføringer via eieruttak for å kompensere økte kostnader til økonomisk sosialhjelp med kr. 7,0 mill Årsberetning og regnskap 2014 Side 8 av 32

9 4.4 Kjøp og salg av boliger Som en del av boligsosiale satsningen i Drammen er det iverksatt en rekke tiltak. Det er blant annet stilt betydelige investeringsmidler til rådighet for Drammen Eiendom KF. Kjøp av boliger Det ble opprinnelig avsatt kr. 20,0 mill. til anskaffelse av boliger i I revidert budsjett ble rammen økt med ytterligere kr. 20,0 mill. blant annet for å erstatte innleide boliger som ønskes avviklet. Av investeringsregnskapet fremgår at det i 2014 er kjøpt boliger for kr. 32,0 mill. 12 boliger er innkjøpt i av disse overtas i 2015 til en total kostnad på kr. 7,2 mill. I tillegg er det kjøpt en omsorgsbolig til kr. 0,8 mill. Salg av boliger 2014 Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I økonomiplanen er det lagt til grunn salg av boliger for 20,0 mill. For 2014 er 28 borettslagsleiligheter solgt til kr. 33,9 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 5 leiligheter til kr. 5,3 mill. Til sammen utgjør dette kr. 39,2 mill. Økningen benyttes til finansiering av kjøp av nye boliger Årsberetning og regnskap 2014 Side 9 av 32

10 5 Investeringer i 2014 I 2014 har Drammen Eiendom KF hatt stor aktivitet, med mange byggeprosjekter under utførelse. Dette har resultert i et investeringsnivå på kr. 330,9 mill. Det er ferdigstilt 2 store prosjekter som har pågått over flere år: Frydenhaug skole og Åskollen skole. I tillegg er flere mindre nybygg- og rehabiliteringsprosjekter ferdigstilt og man har samtidig jobbet med prosjekter på gjennomførings- og utredningsstadium. Prosjektavdelingen har lagt ned mye ressurser i arbeid med hallutredninger, analyser av skolebehov og påbegynt utredninger av ny multifunksjonshall på Marienlyst. Se investeringsoversikten i Note Ferdigstilte byggeprosjekter Marienlyst stadion / Gamle Gress ny tribune Ny sittetribune ble ferdigstilt 18. juli 2014, slik at stadion tilfredsstiller kravene til spill i Champions League mht. til antall sitteplasser (minimum 8 000). Den nye tribunen omfatter ca sitteplasser, men kan også brukes som ståplasser og har da en kapasitet på tilskuerplasser. Prosjektet har en samlet investeringsramme på kr. 25,0 mill, fordelt på kr. 16,0 mill. i 2014 og kr. 9,0 mill. i I investeringsrammen ligger også tak over ny sittetribune, som ferdigstilles før sesongstart 2015 og toalettanlegg som ferdigstilles i I investeringsrammen er kr. 1,0 mill. avsatt til inventar/utstyr, som disponeres av virksomhet Vei, Natur, Idrett (VNI). Konnerud skole Konnerud skole nybygg Bygging av en ny skolepaviljong på ca m² ble besluttet i forbindelse med 2. tertial Bygget er gjennomført etter passivhusstandard, ble ferdigstilt oktober 2014 og tilbyr undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobe-/toalettfasiliteter. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr.33,0 mill., og i tråd med varslet fremdrift. Konnerud Skole - oppgradering Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Første etappe (fase 1) ble gjennomført innenfor en bevilget investeringsramme på 10,0 mill. kr. i løpet av 2013 og inneholdt strakstiltak for å utbedre forholdene ved skolen (drenering, avfukting, oppussing av berørte arealer). Arbeidene fortsatte med fase 2, som omfattet en tilstandsanalyse og komplett rehabilitering av 1964-bygget og skolens hovedbygg. Hovedandelen av arbeidene ble ferdigstilt før skolestart august 2014 innenfor bevilget investeringsramme på kr. 25,0 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr. Arbeidene ble gjennomført i tråd med varslet fremdrift. Det gjenstår fortsatt arealer i og 1954-bygget som ikke er rehabilitert. Det tas sikte på å gjennomføre disse tiltak som fase 3 i løpet av Årsberetning og regnskap 2014 Side 10 av 32

11 Kiøsterud skole - ombygging mottaksklasser Underetasjen i administrasjonsfløyen er ominnredet til lærerarbeidsplasser for å frigjøre plass til undervisningsarealer for mottaksklasser. Entreprenør ble engasjert etter åpen tilbudskonkurranse og byggearbeidene startet 15. mars Store, fleksible klasserom og moderne lærerarbeidsplasser sto ferdig til skolestart Teknisk oppgradering er utført som en naturlig del av tiltaket. Arbeidene ble gjennomført innenfor investeringsrammen på kr. 9,0 mill. Frydenhaug skole, nybygg Nye Frydenhaug skole ble ferdigstilt for bruk 20. oktober Nybygget har et bruttoareal på ca m², fordelt på hovedetasje, underetasje og administrasjonsarealer i 2. etasje. Nybygget er gjennomført innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 261,1 mill., hvorav kr. 10,0 mill. er investert i inventar/utstyr. Det nye skolebygget ligger side om side med Frydenhaug lystgård, som også vil inngå i skolens disponible arealer. Frydenhaug skole er et FutureBuilt-prosjekt, med nær nullenergivisjon med solfangeranlegg og energibrønner. Det har vært høyt fokus på universell utforming for å tilpasses til skolens behov. Skolebygget inneholder foruten undervisningsarealer også terapibasseng, tre sanserom og et aktivitetsrom som benyttes som gymnastikksal og samlingssal ved arrangementer. Åskollen skole, nybygg m.m. Prosjektet omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og bygget er blitt tatt i bruk fra mars Dette er i tråd med tidligere varslet fremdrift og prosjektet er blitt gjennomført innenfor avsatt budsjettramme. Gjenstående arbeider ved de øvrige paviljonger er igangsatt sommeren 2014 og ferdigstilt i løpet av høsten Planlagt riving av skolens eldste bygning (bygg A) skal gjennomføres våren Total investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 95,0 mill. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten. Åslyveien 44 ombygging til 4 boenheter Etter byggearbeider våren 2014 sto det tidligere forsamlingshuset for Åssiden Sanitetsforening ferdig 1. august 2014, ombygd til 4 utleieboliger. Leilighetene er relativt store (65-90 m²), er oppgradert iht. nye tekniske krav og fremstår nå som attraktive familieleiligheter med gode utearealer. Bygningen ble kjøpt for kr. 3,0 mill. For ombygging og oppgradering til nye leiligheter er det investert ytterligere kr. 5,7 mill. Det er bevilget husbanktilskudd til ombyggingen. Brandengen og Aronsløkka - midlertidige skolepaviljonger Innleie av midlertidige skolemoduler for 1. trinn (4 klasserom) og SFO i Skolehagen på Brandengen skole, til sammen 520 m², ble iverksatt sommeren 2014 for å møte umiddelbart plassbehov fra skolestart På Aronsløkka ble det oppført et modulbygg for 4. trinn på 460 m² med 3 klasserom, SFO og rom tilpasset en elev med særskilte behov. Grunninvesteringer til etablering/infrastruktur og leie av modulbygg finansieres med husleie for hver av paviljongene som er fastsatt til kr. 1,7 mill. på årsbasis Årsberetning og regnskap 2014 Side 11 av 32

12 5.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2014 var det påløpt kostnader til anlegg under utførelse for kr. 68,7 mill. Introduksjonssenteret, oppgradering klasserom Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv. er påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør ca. kr. 14,6 mill. Resterende arbeid med vinduer og uteområder vil bli ferdigstilt i Fjell bo- og servicesenter, tilbygg ny sykehjemsplass Det er under oppføring 1 ny sykehjemsenhet på Fjell BSS, som ferdigstilles medio mars Brutto investering ca. kr. 3,0 mill. Det er innvilget husbanktilskudd. Christian Bloms gate 20 - bolig Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i 2012 og Drammen Eiendom KF er tilkjent en erstatning på kr. 9,5 mill. For å kunne realisere gjenoppbygging av 10 boenheter iht. nye krav er det avsatt kr. 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. Drammen Eiendom KF har inngått kontrakt med entreprenør om bygging etter avholdt konkurranse vinteren 2013/2014. Etter avklaringer i byggesaken mht. støy og avstandskrav til motorveibrua ble det gitt byggetillatelse i november 2014 og tiltaket planlegges utført våren Schwartz gate 20 - bolig Drammen Eiendom KF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter skal totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Prosjektering er utført og byggesøknad godkjent 27. juni Etter konkurranse om totalentreprise ble entreprenør kontrahert i oktober 2014 med sikte på realisering av prosjektet våren Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Nytt sentralkjøkken er under oppføring. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstillelse oktober Nybygget har en investeringsramme på kr. 75,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Tomten har adresse Tømmerkrana 16. Nytt sentralkjøkken har et brutto areal på ca m², fordelt på ca m² produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. 5.3 Prosjekter under utvikling Fjellhagen, erstatningsbarnehage Tomt knyttet til ny flerbrukshall/aktivitetshus ved Fjell skole vil berøre dagens Fjellhagen barnehage og således utløse behov for erstatningsarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med vurdering av ulike alternativer. Mulige løsninger som er blitt utredet er bygging av et helt nytt barnehagebygg eller, alternativt, en reetablering av barnehagen i Fjell Bydelshus. Investeringsbehov ble estimert på respektivt ca. kr. 50,0 mill. (inkl Årsberetning og regnskap 2014 Side 12 av 32

13 mva). og kr. 35,0 mill. (inkl. mva) for de to alternativene. Arbeidet er fulgt opp gjennom økonomiplan 2015 hvor det ble det besluttet å etablere ny Fjellhagen barnehage i Bydelshuset. Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje innenfor en ramme på kr. 38,3 mill. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og oppstart av byggearbeidene forventes i 1. tertial Drammen Helsehus Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I 2013 og 2014 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Ny trygg og låsbar sykkelstall med plass for 40 sykler for ansatte ved helsehuset ble ferdigstilt høsten Ny gangbro i 2. etasje bygges våren Marienlyst - multifunksjonshall Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal baseres seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. Drammen Eiendom KF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall pågår i dialog med Drammens Idrettsråd og Marienlyst utvikling. Det er avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Videreutvikling av rådhuset som møteplass er ferdigprosjektert i 2014, med byggestart medio januar Rådhusets publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje skal videreutvikles som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det etableres nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Pensjonskassen. Prosjektet ferdigstilles medio mai 2015 Brandengen skole, fremtidig utbygging Den nye skolebehovsanalysen viser at Brandengen skole har stort behov for utbygging for å møte veksten i elevtallet i årene som kommer. Våren 2014 har Drammen Eiendom KF iverksatt arbeid med en mulighetsstudie og forslag til reguleringsplan for helhetlig, fremtidig skoleområde nord for Iver Holters gate. Utvidelsen er krevende både pga. trafikk, regulering og tomteforhold. Utbyggingen krever nye tomtearealer og Drammen Eiendom KF jobber målrettet med dette. I februar 2014 ble det invitert til et informasjonsmøte for naboer som vil bli berørt av tiltaket. Drammen Eiendom KF har i etterkant av møtet også tilbudt taksering og kjøp av eiendommer for dem som ønsker å inngå frivillige avtaler. Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid ble sendt ut i juni Mulighetsstudier og alternativutredninger har vært drøftet med Byplan i jevnlige møter høsten Plankonseptet og utredningene som er gjort i 2014 vil være grunnlaget for en endelig reguleringsplan som kan fremmes våren Forutsatt tomteerverv og godkjenning av reguleringsplan vil Drammen Eiendom KF jobbe videre med prosjektering av ny flerbrukshall og skoleutvidelse på Brandengen Årsberetning og regnskap 2014 Side 13 av 32

14 Fjell skole Fjell skole, flerbrukshall/aktivitetshus Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell 2020-satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13. Drammen Eiendom KF har jobbet med en videreutvikling av prosjektet på overordnet nivå. Som hovedledd i arbeidet har man gjennomført et parallelloppdrag som belyser ulike løsningsforslag på volumnivå. Resultatene er blitt presentert og bearbeidet i en bredt anlagt brukermedvirkningsprosess. Fjell skole, utbygging og rehabilitering Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen skoler. Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Øren skole - idrettshall og skoleutvidelse Det er avsatt kr 50,0 mill. til bygging av flerbrukshall på Øren skole i 2015/2016 og kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. I tillegg er det bevilget kr 16,0 mill. til ny kunstgress/kunstisbane på Øren som VNI/ Byprosjekter har ansvar for å anlegge. Drammen Eiendom KF iverksatte en mulighetsstudie for å belyse muligheter på tomta fra juni Medvirkningsmøter med idrett og skole ble avholdt utover høsten for å kartlegge behov og begrensninger. Etter møter med Byplan ble reguleringsplanarbeid varslet i november 2014 for å sikre at prosjektets premisser og mulige konsekvenser blir belyst gjennom en grundig reguleringsprosess. Reguleringsplanen planlegges innsendt og behandlet i første kvartal Byggesak og tilbudsgrunnlag planlegges utarbeidet parallelt med sikte på byggestart høsten Skoleutvidelsen, parkering og uteoppholdsarealer vil bli ivaretatt i reguleringsplanen Årsberetning og regnskap 2014 Side 14 av 32

15 6 Eierskap i aksjeselskaper Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar kommunens eierandel på 40 % i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet er et konsern hvor hver av de 5 eiendommene er lagt inn som egne datterselskaper. Papirbredden Eiendom AS - konsern hadde driftsinntekter i 2014 på kr.73,7 mill., et årsresultat på kr. 17,0 mill. (avvik på 1 % ift. budsjett) og egenkapital på kr. 169,0 mill. Det er til nå ikke utdelt utbytte til selskapets aksjonærer. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at selskapet har hatt behov for egenkapital til tunge investeringer etter etableringen. Dette gjelder både kjøp av Union Scene og Kreftingsgate 33, samt utbygging av Papirbredden 2. Papirbredden 2 ble ferdigstilt i mai 2014, inkludert garasjeanlegg under Papirbredden 3. Bygget er 100 % utleiet til MSD, Høyskolen i Buskerud og Telemark og Arbeidstilsynet. Papirbredden 2 ble i mars 2014 kåret til årets bygg av byggenæringen. Det har i 2014 vært arbeidet med igangsetting av Papirbredden 3. Byggets hovedleietaker blir Husbanken, og det arbeides med å fylle ledige lokaler før ferdigstilling i august I likhet med Papirbredden 2 er Papirbredden 3 et FutureBuilt prosjekt Thams gate Parkeringshus AS Drammen Eiendom KF kjøpte med virkning fra , 2 % av aksjene i Thams gate Parkeringshus AS fra private eiere, slik at Drammen kommune gjennom Drammen Eiendom KF ble eier av 100 % av selskapet. Kjøpesummen for 53,2 % var kr. 34,8 mill. En forutsetning var at det skulle gjennomføres vedtektsendringer og at selskapet som tidligere var andelslag skulle omdannes til aksjeselskap. Dette er gjennomført. Grev Wedel Parkeringshus AS Også Grev Wedel Parkeringshus ble omdannet til aksjeselskap med virkning fra Thams gate Parkeringshus AS har til nå vært eier av 91,6 % av Grev Wedel Parkeringshus AS. I 2013 ble det arbeidet med og fremsatt tilbud om innløsning av de øvrige 16 private aksjonærene med til sammen 3,2 % og Drammen Kommune v/ Drammen Eiendom KF med 5,2 %. Tilbudet ble akseptert av alle aksjonærer i desember 2013, og transaksjonen ble gjennomført pr Drammen Eiendom KF bokfører i 2014 en salgsgevinst på kr. 1,1 mill. fra dette. Thams gate Parkeringshus AS er etter dette eier av 100 % av aksjene i datterselskapet Grev Wedel Parkeringshus AS. De to parkeringsselskapene hadde til sammen en omsetning i 2014 på kr. 13,8 mill., og et resultat etter skatt på kr. 6,9 mill. Det ble ikke utbetalt utbytte i Selskapenes fremtidige styringsstruktur vil bli avklart i løpet av Årsberetning og regnskap 2014 Side 15 av 32

16 6.1.3 Grønvold Eiendomsselskap AS Grønvold Eiendomsselskap AS er heleid av Drammen Eiendom KF. Selskapet eier eiendommen Vintergata 8 som er bebygd med Gulskogen skole. Kommunen fester tomten av eiendomsselskapet og det betales p.t. en årlig festeavgift på kr Rød Utvikling AS Drammen Eiendom KF inngikk i 2013 samarbeid med NBBO Utbygging AS (Nedre Buskerud Boligbyggelag) om utvikling av tomteområdet Rød Øst/Vest på Gulskogen. Tomteområdet er på samlet 61,5 mål. Det har i 2014 blitt arbeidet med etablering av selskapet, utviklingsplaner for boligprosjektet sammen med andre grunneiere i Gulskogen Vest området blant annet gjennom innspill til kommunens arealplan, regulering og avklaring av adkomst og rekkefølgebestemmelser Årsberetning og regnskap 2014 Side 16 av 32

17 7 Økonomi Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Drammen Eiendom KF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr. 514,2 mill. som er kr. 2,4 mill. høyere enn budsjett. Driftskostnadene var kr. 361,5 mill. som er kr. 2,9 mill. høyere enn budsjett. Netto finanskostnader på kr. 104,7 mill. var kr. 3,5 mill. lavere enn budsjett. Resultat før salg av eiendom blir dermed kr. 47,9 mill. som er 3,0 mill. bedre enn budsjett. Tillagt resultat fra salg av eiendom med kr. 28,2 mill. og forsikringsoppgjør på kr. 6,1 mill. gir dette et samlet årsresultat på kr. 82,2 mill. Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift, noe styret bekrefter er til stede. Disponering av resultat Årets resultat på kr. 82,2 mill. foreslås disponert under forutsetning om fortsatt drift og som følger: Eieruttak Overføres til egenkapital Sum kr. 46,6 mill. kr. 35,6 mill. kr. 82,2 mill. Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr. 46,6 mill. Beløpet som overføres til egenkapital utgjør i hovedsak kr. 35,6 mill., kapitalinntekter fra salg av eiendom og forsikringsoppgjør. Midlene blir disponert som egenkapital ved reinvesteringer i formålsbygg, og boliger som følge av Fra leie til eie prosjektet. Risikoforhold Drammen Eiendom KF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleid hovedsakelig til offentlige leietakere. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører tap. Disse tapene er likevel på et nivå som er håndterbart innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Renterisikoen er lav, da leieforholdene til Drammen kommune justeres ved eventuell justering av rentebelastning fra kommunens lånefond. Selskapets operasjonelle risiko er knyttet til skader på personer og verdier som følge av eiendomsvirksomheten, overskridelser på investeringsprosjekter og eventuell mislighetsrisiko. Risikoen søkes avdekket gjennom gode rutiner, oppfølging og holdningsskapende tiltak innenfor de ulike risikoområdene, Risikoen ansees å være tilfredsstillende ivaretatt. Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har behandlet klage på tildeling av entreprise, og har uttalt at Drammen Eiendom KF har brutt anskaffelsesregelverket. Dette kan medføre risiko for erstatnings søksmål. Kontrakten var på ca. kr. 2,0 mill. Eventuelt erstatningskrav fra leverandøren anses håndterbart for Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2014 Side 17 av 32

18 8 Sammenligning med andre storkommuner Drammen Eiendom KF samarbeider med eiendomsvirksomhetene i de 10 største kommunene i Norge gjennom ASSS nettverket (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Nettverket som ledes av KS har som mål å utvikle analyse- og styringsdata som muliggjør sammenligning, kompetansedeling og utvikling av kommunenes tjenesteområder. Innenfor eiendomsområdet har samarbeidet pågått i 4 år. Det har vært og er fortsatt krevende å gi helt presise sammenligningstall fordi kommunene har forskjellig måter å organisere eiendomsvirksomheten på. Måltallene må behandles med varsomhet, men de gir likevel en indikasjon på hvordan Drammen ligger an i forhold til de øvrige. Nedenfor presenteres de indikatorene som ligger i tjenesteprofilen for eiendom ASSS - Status Eiendomsforvaltning for 2013, basert på KOSTRA-tall per Snitt nettverk = Net.utg. pr innb Andel av sum nto utg Kvm bygg per innb Korr brt utg per kvm Korr brutto driftsutg eks avskr/kvm Energikostn per kvm Drammen Snitt ASSS Høyest ASSS Lavest ASSS Energiforbruk per kvm Invest.utg e.f. av sum ivest.utg Invest.utg per innb Invest per innb. snitt 6 år Fra KS-Rapporten kan vi blant annet lese: Energikostnadene pr. m² i Drammen er fortsatt lavt i forhold til gjennomsnitt i nettverket, og er oppnådd gjennom systematisk og målrettet innsats for energiøkonomisering og gode energileverandøravtaler. Drammen kommune ser ut til å ha et godt nivå på vedlikeholdet og mener det er brukbar sammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet på bygningsmassen. Kommende utfordringer vil være å tilpasse bygningsmassen til stadig raskere endringer i krav til tidsmessig kvalitet og funksjonalitet. Gjennomføringskraften i dette påvirkes av generelle økonomiske utfordringer i kommunen. Resultatene i forhold til de øvrige storkommunene er på linje med forrige års rapportering Årsberetning og regnskap 2014 Side 18 av 32

19

20 10 Resultatregnskap 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG TILSKUDD SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM INNTEKTER FRA SALG AV EIENDOM BOKFØRT VERDI SOLGTE EIENDOMMER KOSTNADER VED SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM BRANN/FORSIKRINGSOPPGJØR ÅRSRESULTAT Årsberetning og regnskap 2014 Side 20 av 32

21

22 12 Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN Driftsresultat Avskrivninger Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld A : Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER Salg av eiendom Investeringer i eiendom B: Netto kontantstrøm fra investering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Endring byggelån Opptak ny langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Investeringstilskudd og annen finansiering Momskompensasjon fra investeringer Endring pensjonsforpliktelser Utbetaling av netto finansposter Utbetalt Eieruttak C: Netto kontantstrøm fra finansiering A+B+C = Endring likvider gjennom året Likviditetsbeh. 1/ Likviditetsbeh. 31/ Årsberetning og regnskap 2014 Side 22 av 32

23 13 Noter til årsregnskapet 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk i henhold til Regnskapslovens kapittel 4, 4-1. Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Kjøp og salg av eiendom aktiveres ved tidspunkt for overtagelse av eiendommen. Offentlige tilskudd Mottatte tilskudd periodiseres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. For driftstilskudd legges bruttoføring til grunn, ved at tilskuddet vises som inntekt mot den inntektsposten tilskuddet relateres til og ikke som en kostnadsreduksjon. Et investeringstilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og periodiseres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden for tilskuddet. Mva-kompensasjon på investeringer Fra 2014 overføres 100 % til investeringsregnskapet. Dette inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap som egenkapitaltilførsel. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig Årsberetning og regnskap 2014 Side 23 av 32

24 NOTE 1 - TILSKUDD Tilskudd Presteboliger stat Tilskudd Presteboliger kommune Tilskudd B/L leiligheter fra bykassen Sum tilskudd NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER Salg av energi fra energisentralen Salg Energi (eksternt), avg.fr Salg Energi nærvarmenett Blichs gate P-hus Inntekter fra byggherrefunksjonen Utleie av arbeidskraft Diverse inntekter,avg.fritt Øvrige leieinnteker Sum Andre Inntekter NOTE 3 LØNNSKOSTNADER Lønninger/feriepenger/ref. sykelønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styregodtgjørelse Andre ytelser Sum Lønnskostnader Bedriften hadde 37 ansatte pr Andre ytelser gjelder i hovedsak innleie av vikar ved sykefravær. NOTE 3a - YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2014 kr Til styret ble det utbetalt honorarer med kr Hertil kommer pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. NOTE 4a - ADMINISTRASJONSKOSTNADER Kontorkostnader Utstyr og inventar Personalkostnader Andre tjenester Totalt: NOTE 4b - GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjon: Rådgivning: Totalt: Godtgjørelse til revisor er inkludert i Andre tjenester under note 4a Årsberetning og regnskap 2014 Side 24 av 32

25 NOTE 5 - VEDLIKEHOLD Vedlikehold Øvrige eiendommer Vedlikehold Bolig Sum Vedlikehold NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift Øvrige eiendommer Eiendomsdrift Bolig Kjøp Energi nærvarmenett Forsikringer Erstatninger Tinglysningsavgifter og beh.gebyr Utvikling av eiendom NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2014 Tekst Bygn m/grunn Invest.tilskudd Borettslagsleil. Ubebygd grunn Anlegg u/utførelse Andre anl.midler Teknisk utstyr Ny investering Avsl.prosjekter,aktivert Avgang (bokf. verdi) Investeringstilskudd Årets avskrivninger SUM Akk.avskr Avskr.sats 2,5 % og 5,0 % 5,0 % 20,0 % 5,0 % og 10 % NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Avdrag til lånefond Renter langsikte lån Ordinært eieruttak til bykassen SUM OVERFØRINGER Renter er belastet med 3,5 % for kommunale leieforhold og 5,8 % for lån knyttet til eksterne leieforhold (ca. 260 mill.). Byggelånsrente er belastet prosjektene med kr ,-. Avdrag på lån til lånefondet baseres på Kommunelovens 50 nr. 7a som legger til grunn at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetid for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte dvs. pr På grunnlag av dette beregnes minimumskravet til årlig nedbetaling av kommunes lånegjeld. For 2014 er den veide levetiden for kommunens anleggsmidler beregnet til 30 år. For Drammen Eiendom KF innebærer dette avdrag for 2014 på kr. 97,0 mill Årsberetning og regnskap 2014 Side 25 av 32

26 NOTE 9 - SALG AV EIENDOM Salg av eiendommer Salg av grunnareal Salg borettslagsleiligheter Gevinst ved salg av aksjer Salg/avgang øvrige driftsmidler Kostnader ved salg av eiendom ( ) ( ) Kostpris solgte eiendommer ( ) ( ) Gevinst ved salg av eiendom NOTE 9a - BRANN/FORSIKRINGSOPPGJØR Korsveien 68, forsikringsoppgjør Schwartzgt. 16/18 og Christian Blomsgt. 20, forsikringsoppgjør Brann/forsikringsoppgjør NOTE 10 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Grønvold Eiendomsselskap AS Langsiktig lån Grønvold eiendomsselskap AS Aksjer: Papirbredden Eiendom AS Aksjer: Papirbredden AS Innskudd: Grev Wedels P-Hus AS Aksjer/innskudd i Thamsgaten P-Hus Rød Utvikling AS u/etabl.- (50% AS-kap) SUM Grønvold Eiendomsselskap AS er grunneier av skoleeiendommen gnr. 14, bnr. 88 i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF eier samtlige aksjer i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris kr. 9,3 mill. Langsiktig lån kr. 5,4 mill. er avdragsfritt til 2041 og belastes 5 % rente. Innskudd i Grev Wedel Parkeringshus AS gjelder innskudd knyttet til parkeringsrettigheter for Drammen kommune. Drammen Eiendom KF solgte i ,3 % av aksjene i selskapet pålydende kr ,- til Thamsgaten Parkeringshus AS som nå er 100 % eier av Grev Wedel. Aksjer i Papirbredden AS gjelder etablering av konsernstruktur i Papirbredden. NOTE 11 - LIKVIDER konto nr. Drift Salg/kjøp Husleie B/L Salg/Kjøp B/L OCR-innbetaling av Husleie Bank skattetrekk Kasse SUM Likvider Årsberetning og regnskap 2014 Side 26 av 32

Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015

Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015 SAK 03/15: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 3 3.2 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2014 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2014 Drammen Eiendom KF Om Frydenhaug Skole Frydenhaug skole i Drammen er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 26. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 5 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer