Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING EIERSTRATEGI EIENDOMSDRIFT EIENDOMSDRIFTEN I KUNDETILFREDSHET RENHOLD FORSIKRING ENERGIKJØP INNLEIE AV EIENDOM VEDLIKEHOLD OPPGRADERING ENERGI OG MILJØ I FOKUS BOLIG BOLIGTJENESTEN DRIFT AV BOLIGMASSEN KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE KJØP OG SALG AV BOLIGER INVESTERINGER I FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER ANLEGG UNDER UTFØRELSE PROSJEKTER UNDER UTVIKLING EIERSKAP I AKSJESELSKAPER Papirbredden Eiendom AS Thams gate Parkeringshus AS Grønvold Eiendomsselskap AS Rød Utvikling AS ØKONOMI SAMMENLIGNING MED ANDRE STORKOMMUNER ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL RESULTATREGNSKAP BALANSE PR. 31. DESEMBER KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Årsberetning og regnskap 2014 Side 2 av 32

3 STYRETS BERETNING 1 Innledning Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. Drammen Eiendom KF har også i 2014 levert gode resultater. Med driftoverskudd bedre enn budsjett og inntekter fra salg av eiendom har foretaket et solid overskudd har vært preget av et høyt investeringsnivå med mange ferdigstilte bygg. Styret er dessuten godt fornøyd med at eiendomsdriften heller ikke i år har medført alvorlige skader og at ferdigstilte byggeprosjekter er levert innenfor budsjettrammer og tidsfrister. 2 Eierstrategi Drammen kommune gjennomgår for tiden sine strategier for eierskap i kommunens ulike bedrifter og foretak. I 2014 har det vært arbeidet med en ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF som ble vedtatt i bystyret Ny eierstrategi angir foretakets oppgaver og rolle i Drammen kommune og presiserer eiers forventninger til foretaket hva gjelder formuesforvaltning, verdibevaring og vedlikehold, kostnadseffektiv drift, kvalitet og kostnad, samt brukere og leietakere. I hovedtrekk viderefører den nye eierstrategien det strategiske grunnlaget Drammen Eiendom KF har vært drevet på til nå. Parallelt med ny eierstrategi har likevel bystyret vedtatt å utrede opprettelsen av et nytt aksjeselskap som er tenkt å i vareta oppgaver innenfor byutvikling og utvikling av kommunal eiendom. Dette kan innebære noen endringer for porteføljen som i dag håndteres av Drammen Eiendom KF. Styret vil i 2015 fokusere på å oppdatere vår egen foretaksstrategi for at vi best mulig skal kunne tilfredsstille kommunens forventninger som eier Årsberetning og regnskap 2014 Side 3 av 32

4 3 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i Eiendomsdriften i 2014 Det ble i 2014 brukt til sammen kr. 48,6 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdriften fordeler seg med kr. 8,0 mill. på drift av boliger, og kr. 34,8 mill. på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp av energi fra nærvarmenett kr. 5,8 mill. Helse- miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning. Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold knyttet til generell sikkerhet, brann, elektro, legionella, luftkvalitet, mulige forekomster av muggsopp og radon. Det har vært stort fokus på strålevernforskriften som stiller strenge krav til grenseverdier for konsentrasjon av radon i skoler og barnehager. Avvik i skoler og barnehager er utbedret, og det står igjen kun sluttmåling for å verifisere dette. For utleieboliger er det i vinter foretatt sporfilmmålinger, og gjort tiltak. Der verdiene er over grenseverdi må det gjøres nye målinger i leilighetene og vurderes ytterligere tiltak. Eiendomsdriften har ellers i 2014 gått som normalt - uten alvorlige hendelser. I 2014 var værforholdene slik at kostnadene på utomhusdrift ble redusert med ca. kr. 1,0 mill. lavere enn budsjettert. 3.2 Kundetilfredshet Vi har gjennomført kundeundersøkelse. Undersøkelsen er sortert med spørsmål på kommunikasjon og servicenivå, leiearealene, byggeprosjekter, samt 2 oppsummerende spørsmål om Drammen Eiendoms rolle i kommunen. Totalt gjennomsnittlig score ligger på 4,5 som er på linje med forrige undersøkelse i Fordelt med 5,0 på spørsmål direkte knyttet til service, 4,4 på leiearealene og 4,5 på byggherrefunksjon og 4,9 på hvordan Drammen Eiendom KF alt i alt utfører vår rolle. Selv om vi anser resultatene som tilfredsstillende gir undersøkelsen nyttig informasjon som vil bli benyttet til å gjøre ytterligere forbedringer. 3.3 Renhold Rammer for renhold På vegne av kommunen kjøper Drammen Eiendom KF renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvarealer. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS - som dekker til sammen ca m² og én avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca m² Årsberetning og regnskap 2014 Side 4 av 32

5 Drift Det har i 2014 ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Drammen Eiendom KF har i mange år kjøpt tjenester for kontroll av utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Dette er nå endret ved at rådgiver for renhold hos Drammen Eiendom KF utfører kontrollen sammen med kontrollører fra renholdsleverandørene. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom månedlige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800 med hver av leverandørene, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt forespørsel til virksomhetene ang. renhold på vedlikeholdsmøter i januar. INSTA800 kontroll Det har i 3. tertial vært gjennomført flere INSTA800 kontroller. Der falt 5 rom av totalt 281 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,78 %. Til sammenligning med 2. tertial 2014 falt 4 rom av totalt 285 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en fallprosent på 1,40 %. Dette anser vi fortsatt som tilfredsstillende resultater. Kundetilfredshet Fra årets kundeundersøkelse gir spørsmål om renhold et resultat på 3,7 på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er det beste. 3,7 er isolert sett ikke et resultat vi er tilfreds med, men resultatet er bedre enn tidligere år, og vi anser det likevel som akseptabelt på et område hvor det er svært krevende å tilfredsstille alle ulike forventninger. Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av Drammen Eiendom KF, som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 3. tertial har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne, og ved å gjøre flere kontroller jevnlig, samt umiddelbar befaring ved avvik, mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 38,7 mill. i Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 35,7 mill. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til å øke kvaliteten på renholdet. Det er også foretatt en bygningsmessig oppgradering av flere av skolenes toaletter for å bedre hygienen og effektivisere renholdet. Det positive kostnadsavviket skyldes i stor grad redusert bruk av eksterne konsulenter, som igjen gir rom for økt innsats på renholdsområdet. 3.4 Forsikring Drammen kommune har avtale om forsikringsmeglertjeneste med WACO Forsikringsmegling AS. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. kr. 3,2 mill. Alle eiendommer er fullverdiforsikret, og har egenandel på kr ,-. Eiendommene er forsikret i Protector forsikring. Det har vært 3 skadesaker i 2014; en vannskade, samt 2 branntilløp med skade på bolig og søppelskur. Begge branntilløp har vært påsatt. Ut over dette har det kun vært mindre skader. En av våre borettslagsleiligheter er blitt Årsberetning og regnskap 2014 Side 5 av 32

6 totalskadet av brann, men forsikringsoppgjøret håndteres av borettslaget. Drammen Eiendom KF har dessuten motorvognforsikring til 16 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS. 3.5 Energikjøp Drammen Eiendom KF kjøper inn energi på vegne av kommunen gjennom avtale om kraftforvaltning med leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Avtalen utløper 1. mai 2015, og det er derfor igangsatt en anbudskonkurranse for porteføljeforvaltning og kjøp av elektrisk kraft. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med kommunene Asker og Bærum. Drammen kommune forbrukte i overkant av 60 GWh i Porteføljeprisen har vært relativt stabil de siste 3 årene. Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke Drammen Eiendom KF s regnskap i særlig grad. Drammen Eiendom KF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene. 3.6 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KFs oppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. Drammen Eiendom KF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, Union Scene, NAV-bygget, kontorlokaler mm. Dette utgjør kostnader på ca. kr. 82,3 mill. Drammen Eiendom KF driver framleie av lokaler til kommunale virksomheter på samme vilkår som innleiekostnadene, men beregner et administrasjonsgebyr på 1 % av leiesum, men maksimalt kr pr. leieforhold. I tillegg kommer innleie av private boliger, grunnleie og felleskostnader i borettslagsleiligheter. Totale innleiekostnader utgjør kr. 117,1 mill. 3.7 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedoppgave for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. Drammen Eiendom KF forvalter ca m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr. 37,3 mill. i 2014 som er en økning på kr. 9,1 mill. fra Vedlikeholdet fordeler seg med kr. 17,0 mill. på oppussing av boliger og kr. 20,2 mill. på øvrige eiendommer. Ekstraordinært vedlikehold av toaletter på skoler Drammen Eiendom KF hadde et meget godt resultat i 2013 med et overskudd på kr. 11,0 mill. over budsjett. I brukerundersøkelser skåret vi relativt svakt på elevenes opplevelse av toalettene på skolene. I 2014 ble det besluttet å benytte kr. 4,0 mill. av fjorårets overskudd til vedlikehold rettet mot elevtoaletter i skolene. Dette er gjennomført for de planlagte toaletter. Gulvdekker er belagt med herdeplast for å hindre lukt og effektivisere renhold på 8 skoler, samt at 2 skoler fikk full oppgradering av toalettene Årsberetning og regnskap 2014 Side 6 av 32

7 3.8 Oppgradering I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet er det gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 30,6 mill. Samlet er det brukt kr. 67,9 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg, energikonvertering og enøk tiltak for kr. 7,7 mill. Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. 3.9 Energi og miljø i fokus Drammen kommune har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspektet. Gjennom egen strategiplan og deltakelse i Fremtidens byer og FutureBuilt, har Drammen kommune store ambisjoner om miljøvennlige løsninger i eiendomsmassen. Drammen Eiendom KF har opparbeidet stor kompetanse på området, og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. Fjernvarme Det er løpende dialog med Drammen Fjernvarme om deres anleggsstrategi og konsesjonsområder slik at man kan planlegge for riktig konvertering. I løpet av 2014 ble Hamborgstrømgt 17, Brannstasjonen og Drammen helsehus tilknyttet byens fjernvarmesystem. Det er kun Åssiden skole og Introduksjonsenteret som nå benytter olje til fyring. Disse ligger innenfor konsesjonsområdet slik at vi avventer fjernvarmens fremdrift. Energisparende tiltak På Åskollen og Rødskog skoler ble ventilasjon og varmeanleggene erstattet med moderne energieffektive løsninger. På Rødskog skole og Strømsø BSS ble de gamle tappevannsløsningene skiftet ut. På Åssiden skole ble ventilasjonsanleggene i paviljong bygget knyttet opp mot vår sentrale driftskontroll Årsberetning og regnskap 2014 Side 7 av 32

8 4 Bolig 4.1 Boligtjenesten Som en del av ny boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er organisert som et prosjekt til medarbeidere fra Drammen Eiendom KF er overført til prosjekt Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av våren Drift av boligmassen 2014 har vært et år preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene generer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver. I overkant av 1400 driftsoppgaver har vært innom boligavdelingen for registrering, behandling og utførelse. Det er blitt gjennomført større og mindre vedlikeholdsprosjekter innenfor boligmassen, herunder felles bytte av vannberedere, piperehabilitering, oppgradering på elektrosiden og sanitærsiden, samt utskifting av kjøkken og oppgradering av bad. I tillegg er det ferdigstilt et mer effektivt og fungerende nøkkelsystem til alle våre boliger. I 2014 har det vært gjennomført et prosjekt for å sikre bredbåndleveranse i alle egne boliger. De fleste boliger er tilknyttet i løpet av året, og de gjenværende tas primo Hovedleverandør er Get AS. Ved fristilling av boliger benyttes anledningen til vedlikehold før den tilbys ny leieboer. I 2014 har det vært 223 endringer av leieforhold. Dette innbærer at vi i store trekk pusser opp og klargjør i snitt en bolig hver arbeidsdag. Det ble brukt kr. 12,0 mill. (gjennomsnittlig i overkant av kr pr. leilighet) til slik oppgradering. Sammen med andre tiltak ble det samlet brukt kr. 17,0 mill. i 2014 til indre vedlikehold av boligene. Det er kr. 4,4 mill mer enn budsjett. Merforbruket på vedlikehold er dekket inn med reduserte kostnader på andre poster og økte inntekter. Den store slitasjen og utgiftene knyttet til utleieboligene er en stor utfordring som vil få fokus i Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr har over 80 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av Effekten på økningen av leieinntektene var i 2014 på ca. kr. 9,0 mill. Den økte inntekten er forutsatt benyttet til økt vedlikehold med kr. 2,0 mill, samt overføringer via eieruttak for å kompensere økte kostnader til økonomisk sosialhjelp med kr. 7,0 mill Årsberetning og regnskap 2014 Side 8 av 32

9 4.4 Kjøp og salg av boliger Som en del av boligsosiale satsningen i Drammen er det iverksatt en rekke tiltak. Det er blant annet stilt betydelige investeringsmidler til rådighet for Drammen Eiendom KF. Kjøp av boliger Det ble opprinnelig avsatt kr. 20,0 mill. til anskaffelse av boliger i I revidert budsjett ble rammen økt med ytterligere kr. 20,0 mill. blant annet for å erstatte innleide boliger som ønskes avviklet. Av investeringsregnskapet fremgår at det i 2014 er kjøpt boliger for kr. 32,0 mill. 12 boliger er innkjøpt i av disse overtas i 2015 til en total kostnad på kr. 7,2 mill. I tillegg er det kjøpt en omsorgsbolig til kr. 0,8 mill. Salg av boliger 2014 Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I økonomiplanen er det lagt til grunn salg av boliger for 20,0 mill. For 2014 er 28 borettslagsleiligheter solgt til kr. 33,9 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 5 leiligheter til kr. 5,3 mill. Til sammen utgjør dette kr. 39,2 mill. Økningen benyttes til finansiering av kjøp av nye boliger Årsberetning og regnskap 2014 Side 9 av 32

10 5 Investeringer i 2014 I 2014 har Drammen Eiendom KF hatt stor aktivitet, med mange byggeprosjekter under utførelse. Dette har resultert i et investeringsnivå på kr. 330,9 mill. Det er ferdigstilt 2 store prosjekter som har pågått over flere år: Frydenhaug skole og Åskollen skole. I tillegg er flere mindre nybygg- og rehabiliteringsprosjekter ferdigstilt og man har samtidig jobbet med prosjekter på gjennomførings- og utredningsstadium. Prosjektavdelingen har lagt ned mye ressurser i arbeid med hallutredninger, analyser av skolebehov og påbegynt utredninger av ny multifunksjonshall på Marienlyst. Se investeringsoversikten i Note Ferdigstilte byggeprosjekter Marienlyst stadion / Gamle Gress ny tribune Ny sittetribune ble ferdigstilt 18. juli 2014, slik at stadion tilfredsstiller kravene til spill i Champions League mht. til antall sitteplasser (minimum 8 000). Den nye tribunen omfatter ca sitteplasser, men kan også brukes som ståplasser og har da en kapasitet på tilskuerplasser. Prosjektet har en samlet investeringsramme på kr. 25,0 mill, fordelt på kr. 16,0 mill. i 2014 og kr. 9,0 mill. i I investeringsrammen ligger også tak over ny sittetribune, som ferdigstilles før sesongstart 2015 og toalettanlegg som ferdigstilles i I investeringsrammen er kr. 1,0 mill. avsatt til inventar/utstyr, som disponeres av virksomhet Vei, Natur, Idrett (VNI). Konnerud skole Konnerud skole nybygg Bygging av en ny skolepaviljong på ca m² ble besluttet i forbindelse med 2. tertial Bygget er gjennomført etter passivhusstandard, ble ferdigstilt oktober 2014 og tilbyr undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobe-/toalettfasiliteter. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr.33,0 mill., og i tråd med varslet fremdrift. Konnerud Skole - oppgradering Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Første etappe (fase 1) ble gjennomført innenfor en bevilget investeringsramme på 10,0 mill. kr. i løpet av 2013 og inneholdt strakstiltak for å utbedre forholdene ved skolen (drenering, avfukting, oppussing av berørte arealer). Arbeidene fortsatte med fase 2, som omfattet en tilstandsanalyse og komplett rehabilitering av 1964-bygget og skolens hovedbygg. Hovedandelen av arbeidene ble ferdigstilt før skolestart august 2014 innenfor bevilget investeringsramme på kr. 25,0 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr. Arbeidene ble gjennomført i tråd med varslet fremdrift. Det gjenstår fortsatt arealer i og 1954-bygget som ikke er rehabilitert. Det tas sikte på å gjennomføre disse tiltak som fase 3 i løpet av Årsberetning og regnskap 2014 Side 10 av 32

11 Kiøsterud skole - ombygging mottaksklasser Underetasjen i administrasjonsfløyen er ominnredet til lærerarbeidsplasser for å frigjøre plass til undervisningsarealer for mottaksklasser. Entreprenør ble engasjert etter åpen tilbudskonkurranse og byggearbeidene startet 15. mars Store, fleksible klasserom og moderne lærerarbeidsplasser sto ferdig til skolestart Teknisk oppgradering er utført som en naturlig del av tiltaket. Arbeidene ble gjennomført innenfor investeringsrammen på kr. 9,0 mill. Frydenhaug skole, nybygg Nye Frydenhaug skole ble ferdigstilt for bruk 20. oktober Nybygget har et bruttoareal på ca m², fordelt på hovedetasje, underetasje og administrasjonsarealer i 2. etasje. Nybygget er gjennomført innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 261,1 mill., hvorav kr. 10,0 mill. er investert i inventar/utstyr. Det nye skolebygget ligger side om side med Frydenhaug lystgård, som også vil inngå i skolens disponible arealer. Frydenhaug skole er et FutureBuilt-prosjekt, med nær nullenergivisjon med solfangeranlegg og energibrønner. Det har vært høyt fokus på universell utforming for å tilpasses til skolens behov. Skolebygget inneholder foruten undervisningsarealer også terapibasseng, tre sanserom og et aktivitetsrom som benyttes som gymnastikksal og samlingssal ved arrangementer. Åskollen skole, nybygg m.m. Prosjektet omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og bygget er blitt tatt i bruk fra mars Dette er i tråd med tidligere varslet fremdrift og prosjektet er blitt gjennomført innenfor avsatt budsjettramme. Gjenstående arbeider ved de øvrige paviljonger er igangsatt sommeren 2014 og ferdigstilt i løpet av høsten Planlagt riving av skolens eldste bygning (bygg A) skal gjennomføres våren Total investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 95,0 mill. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten. Åslyveien 44 ombygging til 4 boenheter Etter byggearbeider våren 2014 sto det tidligere forsamlingshuset for Åssiden Sanitetsforening ferdig 1. august 2014, ombygd til 4 utleieboliger. Leilighetene er relativt store (65-90 m²), er oppgradert iht. nye tekniske krav og fremstår nå som attraktive familieleiligheter med gode utearealer. Bygningen ble kjøpt for kr. 3,0 mill. For ombygging og oppgradering til nye leiligheter er det investert ytterligere kr. 5,7 mill. Det er bevilget husbanktilskudd til ombyggingen. Brandengen og Aronsløkka - midlertidige skolepaviljonger Innleie av midlertidige skolemoduler for 1. trinn (4 klasserom) og SFO i Skolehagen på Brandengen skole, til sammen 520 m², ble iverksatt sommeren 2014 for å møte umiddelbart plassbehov fra skolestart På Aronsløkka ble det oppført et modulbygg for 4. trinn på 460 m² med 3 klasserom, SFO og rom tilpasset en elev med særskilte behov. Grunninvesteringer til etablering/infrastruktur og leie av modulbygg finansieres med husleie for hver av paviljongene som er fastsatt til kr. 1,7 mill. på årsbasis Årsberetning og regnskap 2014 Side 11 av 32

12 5.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2014 var det påløpt kostnader til anlegg under utførelse for kr. 68,7 mill. Introduksjonssenteret, oppgradering klasserom Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv. er påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør ca. kr. 14,6 mill. Resterende arbeid med vinduer og uteområder vil bli ferdigstilt i Fjell bo- og servicesenter, tilbygg ny sykehjemsplass Det er under oppføring 1 ny sykehjemsenhet på Fjell BSS, som ferdigstilles medio mars Brutto investering ca. kr. 3,0 mill. Det er innvilget husbanktilskudd. Christian Bloms gate 20 - bolig Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i 2012 og Drammen Eiendom KF er tilkjent en erstatning på kr. 9,5 mill. For å kunne realisere gjenoppbygging av 10 boenheter iht. nye krav er det avsatt kr. 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. Drammen Eiendom KF har inngått kontrakt med entreprenør om bygging etter avholdt konkurranse vinteren 2013/2014. Etter avklaringer i byggesaken mht. støy og avstandskrav til motorveibrua ble det gitt byggetillatelse i november 2014 og tiltaket planlegges utført våren Schwartz gate 20 - bolig Drammen Eiendom KF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter skal totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Prosjektering er utført og byggesøknad godkjent 27. juni Etter konkurranse om totalentreprise ble entreprenør kontrahert i oktober 2014 med sikte på realisering av prosjektet våren Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Nytt sentralkjøkken er under oppføring. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstillelse oktober Nybygget har en investeringsramme på kr. 75,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Tomten har adresse Tømmerkrana 16. Nytt sentralkjøkken har et brutto areal på ca m², fordelt på ca m² produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. 5.3 Prosjekter under utvikling Fjellhagen, erstatningsbarnehage Tomt knyttet til ny flerbrukshall/aktivitetshus ved Fjell skole vil berøre dagens Fjellhagen barnehage og således utløse behov for erstatningsarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med vurdering av ulike alternativer. Mulige løsninger som er blitt utredet er bygging av et helt nytt barnehagebygg eller, alternativt, en reetablering av barnehagen i Fjell Bydelshus. Investeringsbehov ble estimert på respektivt ca. kr. 50,0 mill. (inkl Årsberetning og regnskap 2014 Side 12 av 32

13 mva). og kr. 35,0 mill. (inkl. mva) for de to alternativene. Arbeidet er fulgt opp gjennom økonomiplan 2015 hvor det ble det besluttet å etablere ny Fjellhagen barnehage i Bydelshuset. Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje innenfor en ramme på kr. 38,3 mill. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og oppstart av byggearbeidene forventes i 1. tertial Drammen Helsehus Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I 2013 og 2014 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Ny trygg og låsbar sykkelstall med plass for 40 sykler for ansatte ved helsehuset ble ferdigstilt høsten Ny gangbro i 2. etasje bygges våren Marienlyst - multifunksjonshall Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal baseres seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. Drammen Eiendom KF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall pågår i dialog med Drammens Idrettsråd og Marienlyst utvikling. Det er avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Videreutvikling av rådhuset som møteplass er ferdigprosjektert i 2014, med byggestart medio januar Rådhusets publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje skal videreutvikles som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det etableres nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Pensjonskassen. Prosjektet ferdigstilles medio mai 2015 Brandengen skole, fremtidig utbygging Den nye skolebehovsanalysen viser at Brandengen skole har stort behov for utbygging for å møte veksten i elevtallet i årene som kommer. Våren 2014 har Drammen Eiendom KF iverksatt arbeid med en mulighetsstudie og forslag til reguleringsplan for helhetlig, fremtidig skoleområde nord for Iver Holters gate. Utvidelsen er krevende både pga. trafikk, regulering og tomteforhold. Utbyggingen krever nye tomtearealer og Drammen Eiendom KF jobber målrettet med dette. I februar 2014 ble det invitert til et informasjonsmøte for naboer som vil bli berørt av tiltaket. Drammen Eiendom KF har i etterkant av møtet også tilbudt taksering og kjøp av eiendommer for dem som ønsker å inngå frivillige avtaler. Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid ble sendt ut i juni Mulighetsstudier og alternativutredninger har vært drøftet med Byplan i jevnlige møter høsten Plankonseptet og utredningene som er gjort i 2014 vil være grunnlaget for en endelig reguleringsplan som kan fremmes våren Forutsatt tomteerverv og godkjenning av reguleringsplan vil Drammen Eiendom KF jobbe videre med prosjektering av ny flerbrukshall og skoleutvidelse på Brandengen Årsberetning og regnskap 2014 Side 13 av 32

14 Fjell skole Fjell skole, flerbrukshall/aktivitetshus Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell 2020-satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13. Drammen Eiendom KF har jobbet med en videreutvikling av prosjektet på overordnet nivå. Som hovedledd i arbeidet har man gjennomført et parallelloppdrag som belyser ulike løsningsforslag på volumnivå. Resultatene er blitt presentert og bearbeidet i en bredt anlagt brukermedvirkningsprosess. Fjell skole, utbygging og rehabilitering Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen skoler. Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Øren skole - idrettshall og skoleutvidelse Det er avsatt kr 50,0 mill. til bygging av flerbrukshall på Øren skole i 2015/2016 og kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. I tillegg er det bevilget kr 16,0 mill. til ny kunstgress/kunstisbane på Øren som VNI/ Byprosjekter har ansvar for å anlegge. Drammen Eiendom KF iverksatte en mulighetsstudie for å belyse muligheter på tomta fra juni Medvirkningsmøter med idrett og skole ble avholdt utover høsten for å kartlegge behov og begrensninger. Etter møter med Byplan ble reguleringsplanarbeid varslet i november 2014 for å sikre at prosjektets premisser og mulige konsekvenser blir belyst gjennom en grundig reguleringsprosess. Reguleringsplanen planlegges innsendt og behandlet i første kvartal Byggesak og tilbudsgrunnlag planlegges utarbeidet parallelt med sikte på byggestart høsten Skoleutvidelsen, parkering og uteoppholdsarealer vil bli ivaretatt i reguleringsplanen Årsberetning og regnskap 2014 Side 14 av 32

15 6 Eierskap i aksjeselskaper Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar kommunens eierandel på 40 % i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet er et konsern hvor hver av de 5 eiendommene er lagt inn som egne datterselskaper. Papirbredden Eiendom AS - konsern hadde driftsinntekter i 2014 på kr.73,7 mill., et årsresultat på kr. 17,0 mill. (avvik på 1 % ift. budsjett) og egenkapital på kr. 169,0 mill. Det er til nå ikke utdelt utbytte til selskapets aksjonærer. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at selskapet har hatt behov for egenkapital til tunge investeringer etter etableringen. Dette gjelder både kjøp av Union Scene og Kreftingsgate 33, samt utbygging av Papirbredden 2. Papirbredden 2 ble ferdigstilt i mai 2014, inkludert garasjeanlegg under Papirbredden 3. Bygget er 100 % utleiet til MSD, Høyskolen i Buskerud og Telemark og Arbeidstilsynet. Papirbredden 2 ble i mars 2014 kåret til årets bygg av byggenæringen. Det har i 2014 vært arbeidet med igangsetting av Papirbredden 3. Byggets hovedleietaker blir Husbanken, og det arbeides med å fylle ledige lokaler før ferdigstilling i august I likhet med Papirbredden 2 er Papirbredden 3 et FutureBuilt prosjekt Thams gate Parkeringshus AS Drammen Eiendom KF kjøpte med virkning fra , 2 % av aksjene i Thams gate Parkeringshus AS fra private eiere, slik at Drammen kommune gjennom Drammen Eiendom KF ble eier av 100 % av selskapet. Kjøpesummen for 53,2 % var kr. 34,8 mill. En forutsetning var at det skulle gjennomføres vedtektsendringer og at selskapet som tidligere var andelslag skulle omdannes til aksjeselskap. Dette er gjennomført. Grev Wedel Parkeringshus AS Også Grev Wedel Parkeringshus ble omdannet til aksjeselskap med virkning fra Thams gate Parkeringshus AS har til nå vært eier av 91,6 % av Grev Wedel Parkeringshus AS. I 2013 ble det arbeidet med og fremsatt tilbud om innløsning av de øvrige 16 private aksjonærene med til sammen 3,2 % og Drammen Kommune v/ Drammen Eiendom KF med 5,2 %. Tilbudet ble akseptert av alle aksjonærer i desember 2013, og transaksjonen ble gjennomført pr Drammen Eiendom KF bokfører i 2014 en salgsgevinst på kr. 1,1 mill. fra dette. Thams gate Parkeringshus AS er etter dette eier av 100 % av aksjene i datterselskapet Grev Wedel Parkeringshus AS. De to parkeringsselskapene hadde til sammen en omsetning i 2014 på kr. 13,8 mill., og et resultat etter skatt på kr. 6,9 mill. Det ble ikke utbetalt utbytte i Selskapenes fremtidige styringsstruktur vil bli avklart i løpet av Årsberetning og regnskap 2014 Side 15 av 32

16 6.1.3 Grønvold Eiendomsselskap AS Grønvold Eiendomsselskap AS er heleid av Drammen Eiendom KF. Selskapet eier eiendommen Vintergata 8 som er bebygd med Gulskogen skole. Kommunen fester tomten av eiendomsselskapet og det betales p.t. en årlig festeavgift på kr Rød Utvikling AS Drammen Eiendom KF inngikk i 2013 samarbeid med NBBO Utbygging AS (Nedre Buskerud Boligbyggelag) om utvikling av tomteområdet Rød Øst/Vest på Gulskogen. Tomteområdet er på samlet 61,5 mål. Det har i 2014 blitt arbeidet med etablering av selskapet, utviklingsplaner for boligprosjektet sammen med andre grunneiere i Gulskogen Vest området blant annet gjennom innspill til kommunens arealplan, regulering og avklaring av adkomst og rekkefølgebestemmelser Årsberetning og regnskap 2014 Side 16 av 32

17 7 Økonomi Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Drammen Eiendom KF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr. 514,2 mill. som er kr. 2,4 mill. høyere enn budsjett. Driftskostnadene var kr. 361,5 mill. som er kr. 2,9 mill. høyere enn budsjett. Netto finanskostnader på kr. 104,7 mill. var kr. 3,5 mill. lavere enn budsjett. Resultat før salg av eiendom blir dermed kr. 47,9 mill. som er 3,0 mill. bedre enn budsjett. Tillagt resultat fra salg av eiendom med kr. 28,2 mill. og forsikringsoppgjør på kr. 6,1 mill. gir dette et samlet årsresultat på kr. 82,2 mill. Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift, noe styret bekrefter er til stede. Disponering av resultat Årets resultat på kr. 82,2 mill. foreslås disponert under forutsetning om fortsatt drift og som følger: Eieruttak Overføres til egenkapital Sum kr. 46,6 mill. kr. 35,6 mill. kr. 82,2 mill. Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr. 46,6 mill. Beløpet som overføres til egenkapital utgjør i hovedsak kr. 35,6 mill., kapitalinntekter fra salg av eiendom og forsikringsoppgjør. Midlene blir disponert som egenkapital ved reinvesteringer i formålsbygg, og boliger som følge av Fra leie til eie prosjektet. Risikoforhold Drammen Eiendom KF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleid hovedsakelig til offentlige leietakere. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører tap. Disse tapene er likevel på et nivå som er håndterbart innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Renterisikoen er lav, da leieforholdene til Drammen kommune justeres ved eventuell justering av rentebelastning fra kommunens lånefond. Selskapets operasjonelle risiko er knyttet til skader på personer og verdier som følge av eiendomsvirksomheten, overskridelser på investeringsprosjekter og eventuell mislighetsrisiko. Risikoen søkes avdekket gjennom gode rutiner, oppfølging og holdningsskapende tiltak innenfor de ulike risikoområdene, Risikoen ansees å være tilfredsstillende ivaretatt. Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har behandlet klage på tildeling av entreprise, og har uttalt at Drammen Eiendom KF har brutt anskaffelsesregelverket. Dette kan medføre risiko for erstatnings søksmål. Kontrakten var på ca. kr. 2,0 mill. Eventuelt erstatningskrav fra leverandøren anses håndterbart for Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2014 Side 17 av 32

18 8 Sammenligning med andre storkommuner Drammen Eiendom KF samarbeider med eiendomsvirksomhetene i de 10 største kommunene i Norge gjennom ASSS nettverket (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Nettverket som ledes av KS har som mål å utvikle analyse- og styringsdata som muliggjør sammenligning, kompetansedeling og utvikling av kommunenes tjenesteområder. Innenfor eiendomsområdet har samarbeidet pågått i 4 år. Det har vært og er fortsatt krevende å gi helt presise sammenligningstall fordi kommunene har forskjellig måter å organisere eiendomsvirksomheten på. Måltallene må behandles med varsomhet, men de gir likevel en indikasjon på hvordan Drammen ligger an i forhold til de øvrige. Nedenfor presenteres de indikatorene som ligger i tjenesteprofilen for eiendom ASSS - Status Eiendomsforvaltning for 2013, basert på KOSTRA-tall per Snitt nettverk = Net.utg. pr innb Andel av sum nto utg Kvm bygg per innb Korr brt utg per kvm Korr brutto driftsutg eks avskr/kvm Energikostn per kvm Drammen Snitt ASSS Høyest ASSS Lavest ASSS Energiforbruk per kvm Invest.utg e.f. av sum ivest.utg Invest.utg per innb Invest per innb. snitt 6 år Fra KS-Rapporten kan vi blant annet lese: Energikostnadene pr. m² i Drammen er fortsatt lavt i forhold til gjennomsnitt i nettverket, og er oppnådd gjennom systematisk og målrettet innsats for energiøkonomisering og gode energileverandøravtaler. Drammen kommune ser ut til å ha et godt nivå på vedlikeholdet og mener det er brukbar sammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet på bygningsmassen. Kommende utfordringer vil være å tilpasse bygningsmassen til stadig raskere endringer i krav til tidsmessig kvalitet og funksjonalitet. Gjennomføringskraften i dette påvirkes av generelle økonomiske utfordringer i kommunen. Resultatene i forhold til de øvrige storkommunene er på linje med forrige års rapportering Årsberetning og regnskap 2014 Side 18 av 32

19

20 10 Resultatregnskap 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG TILSKUDD SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM INNTEKTER FRA SALG AV EIENDOM BOKFØRT VERDI SOLGTE EIENDOMMER KOSTNADER VED SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM BRANN/FORSIKRINGSOPPGJØR ÅRSRESULTAT Årsberetning og regnskap 2014 Side 20 av 32

21

22 12 Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN Driftsresultat Avskrivninger Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld A : Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER Salg av eiendom Investeringer i eiendom B: Netto kontantstrøm fra investering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Endring byggelån Opptak ny langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Investeringstilskudd og annen finansiering Momskompensasjon fra investeringer Endring pensjonsforpliktelser Utbetaling av netto finansposter Utbetalt Eieruttak C: Netto kontantstrøm fra finansiering A+B+C = Endring likvider gjennom året Likviditetsbeh. 1/ Likviditetsbeh. 31/ Årsberetning og regnskap 2014 Side 22 av 32

23 13 Noter til årsregnskapet 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk i henhold til Regnskapslovens kapittel 4, 4-1. Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Kjøp og salg av eiendom aktiveres ved tidspunkt for overtagelse av eiendommen. Offentlige tilskudd Mottatte tilskudd periodiseres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. For driftstilskudd legges bruttoføring til grunn, ved at tilskuddet vises som inntekt mot den inntektsposten tilskuddet relateres til og ikke som en kostnadsreduksjon. Et investeringstilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og periodiseres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden for tilskuddet. Mva-kompensasjon på investeringer Fra 2014 overføres 100 % til investeringsregnskapet. Dette inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap som egenkapitaltilførsel. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig Årsberetning og regnskap 2014 Side 23 av 32

24 NOTE 1 - TILSKUDD Tilskudd Presteboliger stat Tilskudd Presteboliger kommune Tilskudd B/L leiligheter fra bykassen Sum tilskudd NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER Salg av energi fra energisentralen Salg Energi (eksternt), avg.fr Salg Energi nærvarmenett Blichs gate P-hus Inntekter fra byggherrefunksjonen Utleie av arbeidskraft Diverse inntekter,avg.fritt Øvrige leieinnteker Sum Andre Inntekter NOTE 3 LØNNSKOSTNADER Lønninger/feriepenger/ref. sykelønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styregodtgjørelse Andre ytelser Sum Lønnskostnader Bedriften hadde 37 ansatte pr Andre ytelser gjelder i hovedsak innleie av vikar ved sykefravær. NOTE 3a - YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2014 kr Til styret ble det utbetalt honorarer med kr Hertil kommer pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. NOTE 4a - ADMINISTRASJONSKOSTNADER Kontorkostnader Utstyr og inventar Personalkostnader Andre tjenester Totalt: NOTE 4b - GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjon: Rådgivning: Totalt: Godtgjørelse til revisor er inkludert i Andre tjenester under note 4a Årsberetning og regnskap 2014 Side 24 av 32

25 NOTE 5 - VEDLIKEHOLD Vedlikehold Øvrige eiendommer Vedlikehold Bolig Sum Vedlikehold NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift Øvrige eiendommer Eiendomsdrift Bolig Kjøp Energi nærvarmenett Forsikringer Erstatninger Tinglysningsavgifter og beh.gebyr Utvikling av eiendom NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2014 Tekst Bygn m/grunn Invest.tilskudd Borettslagsleil. Ubebygd grunn Anlegg u/utførelse Andre anl.midler Teknisk utstyr Ny investering Avsl.prosjekter,aktivert Avgang (bokf. verdi) Investeringstilskudd Årets avskrivninger SUM Akk.avskr Avskr.sats 2,5 % og 5,0 % 5,0 % 20,0 % 5,0 % og 10 % NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Avdrag til lånefond Renter langsikte lån Ordinært eieruttak til bykassen SUM OVERFØRINGER Renter er belastet med 3,5 % for kommunale leieforhold og 5,8 % for lån knyttet til eksterne leieforhold (ca. 260 mill.). Byggelånsrente er belastet prosjektene med kr ,-. Avdrag på lån til lånefondet baseres på Kommunelovens 50 nr. 7a som legger til grunn at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetid for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte dvs. pr På grunnlag av dette beregnes minimumskravet til årlig nedbetaling av kommunes lånegjeld. For 2014 er den veide levetiden for kommunens anleggsmidler beregnet til 30 år. For Drammen Eiendom KF innebærer dette avdrag for 2014 på kr. 97,0 mill Årsberetning og regnskap 2014 Side 25 av 32

26 NOTE 9 - SALG AV EIENDOM Salg av eiendommer Salg av grunnareal Salg borettslagsleiligheter Gevinst ved salg av aksjer Salg/avgang øvrige driftsmidler Kostnader ved salg av eiendom ( ) ( ) Kostpris solgte eiendommer ( ) ( ) Gevinst ved salg av eiendom NOTE 9a - BRANN/FORSIKRINGSOPPGJØR Korsveien 68, forsikringsoppgjør Schwartzgt. 16/18 og Christian Blomsgt. 20, forsikringsoppgjør Brann/forsikringsoppgjør NOTE 10 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Grønvold Eiendomsselskap AS Langsiktig lån Grønvold eiendomsselskap AS Aksjer: Papirbredden Eiendom AS Aksjer: Papirbredden AS Innskudd: Grev Wedels P-Hus AS Aksjer/innskudd i Thamsgaten P-Hus Rød Utvikling AS u/etabl.- (50% AS-kap) SUM Grønvold Eiendomsselskap AS er grunneier av skoleeiendommen gnr. 14, bnr. 88 i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF eier samtlige aksjer i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris kr. 9,3 mill. Langsiktig lån kr. 5,4 mill. er avdragsfritt til 2041 og belastes 5 % rente. Innskudd i Grev Wedel Parkeringshus AS gjelder innskudd knyttet til parkeringsrettigheter for Drammen kommune. Drammen Eiendom KF solgte i ,3 % av aksjene i selskapet pålydende kr ,- til Thamsgaten Parkeringshus AS som nå er 100 % eier av Grev Wedel. Aksjer i Papirbredden AS gjelder etablering av konsernstruktur i Papirbredden. NOTE 11 - LIKVIDER konto nr. Drift Salg/kjøp Husleie B/L Salg/Kjøp B/L OCR-innbetaling av Husleie Bank skattetrekk Kasse SUM Likvider Årsberetning og regnskap 2014 Side 26 av 32

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 1 2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 Drammen Eiendom KF 3 Modell av Marienlyst skole 4 INNHOLD 1 STRATEGIUTVIKLING side 8 1.1 ENERGI OG MILJØ side 8 2 EIENDOMSDRIFT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer 986 074 988

ÅRSMELDING 2009. Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer 986 074 988 ÅRSMELDING 2009 Ålesund kommunale Eiendom KF Organisasjonsnummer 986 074 988 Innhold: 1. Organisering 2. Styret/styresaker 3. Drift 2009 4. Økonomi/regnskap Skarbøvik Ungdomsskole, gymnastikksal opprustet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

Årsrapport 2013 MB 1

Årsrapport 2013 MB 1 Årsrapport 2013 MB 1 FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 ÅRSMELDING 2014 Innhold Hva har vi fått til i 2014? 3 Kongsberg kommunale eiendoms

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer