Carnegie Fondsforvaltning AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Carnegie Fondsforvaltning AS"

Transkript

1 c Årsrapport 1995 Carnegie Fondsforvaltning AS

2 I N N H O L D Kjære andelseier 3 Carnegie gruppen 4 Kommentarer til markedet og fremtidsutsikter 5 Carnegie Pengemarked 8 Carnegie Likviditet 9 Carnegie Forvaltning 10 Carnegie Pensjon 11 Carnegie Obligasjon 12 Carnegie EU Obligasjon 13 Carnegie Multifond 14 Carnegie OBX 15 Carnegie Aksje Norge 16 Carnegie Aksje Norden 17 Carnegie WorldWide 18 Appendiks: Årsoppgjør for fondene 19

3 K J Æ R E A N D E L S E I E R Rentenivået i obligasjonsmarkedet falt i 1995 med ca. 1,7%. Kursoppgangen i obligasjonsmarkedet gjennom fjoråret kompenserte for de svake avkastningstallene fra året før. I obligasjonsfondet Carnegie Pensjon oppnådde våre andelseiere en avkastning på 15.9%. Carnegie Pensjon plasserte seg dermed blant de beste obligasjonsfondene i Siste tre års kraftige rentebevegelser viser at det er sammenheng mellom avkastning og risiko i det norske obligasjonsmarkedet. Det fokuseres i dag mye på verdipapirfond og kortsiktige avkastningstall, uten at tilstrekkelig oppmerksomhet blir gitt hvilken risikoeksponering som ligger i de enkelte fondene. I Carnegie Fondsforvaltning AS er det en målsetning å gi andelseierne en høy avkastning sett i forhold til risiko. Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning er et eksempel på fond med lav risikoprofil, som på lang sikt gir en høy avkastning uten store svingninger. Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning investerer i kortsiktige obligasjoner (maksimum gjennomsnittlig løpetid er to år), og var av den grunn et av vinnerfondene i Andelseierne i Carnegie Forvaltning har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning siste fire år på ca. 11,1%. Stigende aksjekurser i tillegg til fallende renter kjennetegnet verdipapirmarkedet i For Carnegie Fondsforvaltning AS har året vært preget av økte markedsandeler i alle segmenter. Samlet forvaltningskapital i våre fond har vokst med en halv mrd. kroner. Den store tilliten fra våre andelseiere er en positiv stimulans til enda sterkere innsats for våre kunder i Historiske høye fluktuasjoner i aksjekursene på Oslo Børs og lavere renteforskjeller til utlandet betyr økt fokus på internasjonale markeder for å oppnå bedre avkastning og lavere risiko. For å møte denne utviklingen kan vi i Carnegie Fondsforvaltning AS gjennom samarbeide med søsterselskap i mange land tilby våre kunder det globale aksjefondet Carnegie WorldWide, det nordiske aksjefondet Carnegie Aksje Norden og det internasjonale obligasjonsfondet Carnegie EU Obligasjon. I 1995 økte vi satsingen på aksjefond. I løpet av året ble aksjesiden rustet kraftig opp gjennom bemanningsøkning og etablering av nye fond. Spesielt hyggelig er det at vårt nye fond Carnegie Aksje Norge har slått Oslo Børs Totalindeks med ca 15% siden oppstart i juli. Forvaltningsselskapet skiftet navn i desember fra Pre Invest a.s til Carnegie Fondsforvaltning AS. Navneskiftet illustrerer økt integrering mellom selskapene i Carnegie Asset Management. Å være en del av Carnegie gruppen gjør oss mer ajour med den internasjonale utviklingen. Det bedrer kvaliteten på forvaltningen av våre kunders midler. Bjarne Brynning Adm.direktør 3

4 C A R N E G I E G R U P P E N Forretningsområder og eierstruktur Carnegie er en internasjonal fondsmegler- og forvaltningsgruppe med kontorer i 10 land. Foruten fondsforvaltning tilbyr gruppen tjenester innen verdipapirmegling og corporate finance. Carnegies forvaltningstjenester inkluderer verdipapirfond og aktiv forvaltningservice for bedrifter, institusjoner og private investorer. Totalt har gruppen mer enn NOK 11 mrd. under forvaltning. Carnegie gruppen er eiet 55% av det engelske finansforetaket Singer & Friedlander Group og de resterende 45% eies av ansatte i Carnegie gruppen. Singer & Friedlander er en forretningsbank med tyngde også innen forvaltning og eiendomsvirksomhet. Selskapet ble dannet rundt århundreskiftet og er notert på London Stock Exchange. Fondsforvaltning Fondsforvaltning blir en stadig større del av Carnegies finansielle tjenester for bedrifter, institusjoner og private investorer. Forvaltningen har blitt utskilt som en separat forretningsenhet. Carnegie Asset Management Group, som enheten heter, består av alle forvaltningsselskapene i gruppen. For å yte bedre service for våre kunder, forbedres stadig utnyttelsen av intern kompetanse og utvikling av felles produkter. Verdifull utveksling av informasjon og erfaring oppnås gjennom Carnegies innsikt i en rekke attraktive markeder. Felles målsetning er å utvikle gode investeringsprodukter basert på grundig analyse og konstant markedsovervåkning. D. Car negi e & Co 45% Carnegie Holding AB Singer & Friedlander Group 55% Danmark SECURITIES BROKING CORPORATE FINANCE ASSET MANAGEMENT & PRIVATE BANKING Finland Italia Luxembourg Norge Portugal Spania Sverige Storbritannia USA Antall ansatte i desember

5 M A R K E D S K O M M E N T A R Percent Internasjonale markeder i 1995 USA Krise i Mexico og stor usikkerhet med hensyn til hvor den amerikanske økonomien var på vei ved inngangen til 1995 gjorde at mange så for seg et urolig obligasjons- og aksjemarked i USA i Imidlertid har økonomien i USA beveget seg opp i en moderat veksttakt (trolig vil realveksten i 1995 bli rundt 2,5%), samtidig som et fryktet prispress i økonomien definitivt har uteblitt. Forventninger om at budsjettunderskuddet i USA vil kuttes til null innen år 2002 har sammen med de ovennevnte faktorer vært hoveddrivkraften bak et meget godt obligasjonsår i USA. 30-årsrenten i USA har gjennom 1995 falt nær 2% til 5,95% ved årsskiftet. Forrige bunnivå var i oktober 1993 da 30-åringen falt til 5,78%. Sentralbanken i USA kuttet signalrenten i pengemarkedet med 0,25% to ganger i siste halvdel av ,75 7,25 6,75 6,25 5,75 USA 30-års obligasjonsrente Utvikling gjennom 1995 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec USA 30-year government bond, close daily Dow Jones Industrial Average indeksen i USA gav en avkastning på hele 36,9% i Markedet har blitt drevet høyere av stadig lavere renter, økt inntjening, betydelig likviditetstilførsel (mange ble skremt ut av «emerging markets» etter finanskrisen i Mexico) og stadig mindre frykt for prispress. Finans- og teknologisektoren ledet an. Nasdaq Combined Bank indeksen gav en total avkastning på rekordhøye 47,25% i Den totale Nasdaq indeksen som er overvektet mot teknologiaksjer steg med 41%. Når man da i tillegg vet at industriog transportindeksene fra Nasdaq «bare» var opp Index USA Dow Jones Industrial average, close daily Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec USA Dow Jones Industrial average, close daily henholdsvis 28,5% og 25% i 1995, understreker dette teknologiaksjenes styrke. Europa Europeiske obligasjonsmarkeder fulgte etter USA i fjorårets rentefall. Det ble etterhvert meget klart at kontinental-europa ikke ville få den veksten mange hadde håpet og trodd på i Stadige nedjusteringer av veksten i de tyngre europeiske økonomier, fall i detaljhandelen, økende arbeidsledighet og stadig mer fokus på Maastrichtkriteriene gav et utmerket fundamentalt grunnlag for rentefall også i Europa. Europa sliter generelt med dårlig konkurranseevne og et svært tungt og rigid sosialt nettverk - dette har kommet i fokus i Tysklands utenlandsinvesteringer økte med 212% de første seks månedene av 1995 til 28 mrd. tyske mark (DEM). Investeringene i Tyskland har ikke steget med mer enn 4% under denne oppgangskonjunkturen - under tidligere økonomiske oppsving har innenlandske investeringer steget med rundt 10%. Europeiske aksjemarkeder har ikke klart å henge med oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet, til tross for et sterkt rentefall også i Europa. Generelt dårligere konkurranseevne, elendige rammebetingelser for små- og mellomstore vekstselskaper samt det forhold at amerikansk næringsliv ligger foran Europa i effektiviseringsog restruktureringsprosessen er trolig hovedårsakene til at aksjemarkedene i Europa har gått dårligere enn det amerikanske. Den tyske total- 5

6 indeksen steg i underkant av 7,7%, Frankrike 2,6% og Danmark 13,1%. Storbritannia, som ofte følger USA nærmere enn resten av Europa, steg med hele 25,7% i USA vært vekstselskaper innen teknologisektoren og enkeltaksjer som har trukket totalindeksen opp i OBX-indeksen som består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs (dvs de tyngre Norge Den norske 10-årige statsobligasjonsrenten lå i underkant av 8% ved inngangen til Et år senere hadde den samme renten falt til 6,4% ble dermed et meget godt år for alle investorer som var plassert i Carnegies obligasjonsfond. En relativ høy økonomisk vekst i Norge i 1995 har ikke satt noen demper på rentefallet. Forventninger om at en lavere økonomisk vekst var «rundt hjørnet» og et stadig avtakende prispress, har vært de viktigste årsakene til at Norge har fulgt etter det amerikanske og tyske rentefallet. Totalt ser BNP-veksten i Norge ut til å ende på 4% i ned fra 5,7% året før. Konsumprisene i Norge har trolig økt med 2,4% i Korrigert for avgiftsendringer ligger prisstigningstakten på moderate 1,5-1,8% i Dette er ikke direkte avskrekkende med tanke på obligasjonsrenter i underkant av 6,5% ved utgangen av året. Boligprisvekst og detaljhandelssalg har vist Percent 8,25 7,75 7,25 6,75 6,25 5,75 Norsk og tysk 10-års obligasjonsrente Utvikling gjennom 1995 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Norway 10 year government bond, close daily Germany 10 year government bond, close daily en klar avmatning, særlig i siste halvdel av Oslo Børs gav en total avkastning på 13,3% i Oslo Børs ble holdt nede av svake kontinentaleuropeiske børser og tildels stor valutauro i begynnelsen av året og tidlig på høsten, grunnet økt tvil om Europa vil klare å realisere en felles valutaunion (EMO) i Det har i likhet med Index Oslo Børs Totalindeks Utvikling gjennom 1995 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Norway Share prices SE Oslo Total, close daily selskapene), hadde en flat kursutvikling på svært skuffende 0,91%. Imidlertid hadde Carnegie Aksje Norge en meget pen utvikling siden oppstart 7. juli totalt gav fondet 17,46% avkastning i fjor. Fremtidsutsikter 1996 Tyskland Europa sliter med å få opp veksten ved inngangen til Arbeidsledigheten i Europa har passert 11% (20 mill.). Tysk vekst i 1996 kan bli så lav som 1%. Detaljhandelssalget er fallende, produksjonen likeså og for hver DEM 100 en tysk bedrift betaler i lønn må den ut med over DEM 80 i trygde- og sosiale kostnader. Det er nå økende frykt for at Tyskland ikke vil tilfredsstille kravene for å delta i den monetære union (Maastrichtkriteriene). USA USA går inn i 1996 med store lagre av ferdigvarer, massive salgskampanjer og tegn til kontraksjon i mange deler av økonomien. Et av få lyspunkter er en høy ordreinngang. Sterk konkurranseevne og stigende eksport kan bidra positivt i den amerikanske økonomien. USA har i løpet av få år vridd eksporten fra Europa til Asia. 42% av USAs eksport gikk til Europa for 6

7 få år siden, idag går «kun» 34% til Europa. En løsning på det amerikanske føderale budsjettproblemet vil trolig gi et nytt rentefall. Det amerikanske budsjettunderskuddet ligger ved inngangen til 1996 på moderate 2% av BNP. 30-åringen i USA kan falle godt under 5,5% i Sentralbanken i USA vil trolig kutte renten ytterligere i Viktige trender En strammere finanspolitikk er det toneangivende i Europa og USA. Lavere renter er det eneste, slik vi ser det, som kan opprettholde den økonomiske veksten i Effektivisering, økt internasjonal konkurranse og kostnadskutt vil gi lavere prisvekst i Den norske konsumprisveksten anslår vi til 1,7% i år. Det er et faktum at vi går inn i et år kjennetegnet ved lav vekst og marginpress for bedriftene. Utsiktene for rentemarkedet er derfor positive i øyeblikket. Faren for resesjon i Europa er større enn i USA. Overoppheting av landenes økonomi er ikke et tema for 1996 slik vi ser det. Et rentefall er nødvendig for Europa - både i den korte og den lange enden av rentekurven. Amerikanske renter vil også i 1996 være viktige for det europeiske og det norske rentemarkedet. Risikofaktorer Risikofaktorer i 1996 er gjeldstak- og budsjettproblematikken i USA, presidentvalg i Russland i juni og mulig ny EMU-uro. EMU-uro har tidligere trukket den amerikanske dollar (USD) ned, da internasjonale investorer «stormer» inn i DEM til fordel for USD. Imidlertid har valutauroen i 1994 og 1995 ført til en kraftig styrking av DEM. Dette har gitt alvorlig svekkelse av konkurranseevnen med fall i investeringer og ordreinngang. En ytterligere styrking av DEM er derfor ikke i Tysklands interesse - særlig tatt i betraktning at inflasjonen er under kontroll. Rentekurver Den korte renten ligger ved inngangen til ,5% under renten på 30-års statsobligasjoner. Den samme differansen var på hele 2,2% ved inngangen til Det har derfor vært en markert utflatning av den amerikanske rentekurven gjennom fjoråret. Europeiske rentekurver er stadig bratte. Vi forventer en utflatning av de europeiske rentekurvene i på samme måte som i USA i Etterhvert som rentekurvene flater ut, vil risikoen i lange obligasjoner øke, med mindre den økonomiske veksten i Europa fortsetter sin svake utvikling. Relativt sett har høyrenteland (f.eks. Sverige) hatt et kraftigere fall i de lange rentene enn lavrenteland (f.eks. Tyskland) i Denne trenden vil trolig fortsette enda en tid, inntil risikopremien (rentedifferansen) blir for lav. Tradisjonelt har de lange rentene i høyrenteland vært kjennetegnet av store svingninger når risikopremien faller. Obligasjonsmarkedene i Europa, som er preget av høy rentedifferanse mot tyske renter, kan derfor bli mer urolige senere i 1996, samtidig med at det relative kurspotensialet ikke er så stort som ved inngangen til Lav vekst og avtagende prisvekst betyr at aksjemarkedet vil være selektivt i Nå er det viktig å plukke aksjer som er posisjonert for vekst i spennende nisjer og nye markeder. Selskaper med tilnærmet monopolistisk stilling i sitt marked vil også være interessante, da disse ikke vil påvirkes like sterkt av en ødeleggende priskonkurranse. 7

8 Carnegie Pengemarked C A R N E G I E P E N G E M A R K E D Porteføljen pr Stat og statsgarantert: Norsk Stat 33,8 % Norges Kommunal Bank 3,3 % Kommune-, fylkesgarantert: Lyse Kraft 4,2 % Oslo Kommune 12,5 % Øvre Otra 5,9 % Kredittforetak/finansieringsselskap: Elcon Finans 7,2 % DnB Finans 7,9 % Norgeskreditt 3,2 % Sparebankkreditt 7,3 % Skibskredittforening 4,1 % Vestenfjeldske 8,0 % Pengemarkedsfondet Carnegie Pengemarked inneholder rentebærende plasseringer i markedets beste papirer. Utstrakt risikospredning og restriktive plasseringsrammer er fondets investeringsfilosofi. Fondet foretar ingen enkeltplasseringer med gjenværende løpetid over 12 måneder, og gjennomsnittlig løpetid skal være under 120 dager. Gjennomsnittlig løpetid ved utgangen av 1995 var på 98 dager. Verdiendringen reflekteres daglig i andelskursen. Verdipapirer som ikke har kontinuerlig prissetting i form av market-making eller daglig omsetning på Oslo Børs, verdifastsettes i forhold til den norske statssertifikats- og swapavkastningskurve. Dette tilsier at fondets verdi er tilnærmet lik reell markedsverdi hver eneste dag. Den stabile avkastningen gjør fondet spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Bank: Sparebanken NOR 4,0 % Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR -1,5 % Fondet har en konservativ plasseringsstrategi, og fondets vedtekter har egen «pensjonskasseklausul» som begrenser plasseringene til kun å omfatte verdipapirer som vektes 0-20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Med de relativt høye pengemarkedsrentene Norge har ved inngangen til 1996, ser vi et pent potensiale for dette korte pengemarkedsfond..uhglwwã ILQDQVLHULQJVVHOVNDS %DQN 6,75 Utvikling Carnegie Pengemarked 1 mnd. avkastning, annualisert 6,50 6,25 6,00 5,75.RPPXQHÃ I\ONHVJDUDQWHUW 6WDWÃRJÃ VWDWVJDUDQWHUW Prosent 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Carnegie Pengemarked Forvaltet volum mill. kr 127 Løpetid 98 Antall andelseiere 132 Andelskurs 14704,01 3. tert. 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd Oppstart* C. Pengemarked 1,65% 5,37% 10,44% 18,65% 24,83% 40,34% DnB Stat 90 dager 1,71% 4,85% 11,08% 20,39% 33,30% Standardavvik Carnegie Pengemarked (24 mnd): 0,31% *Oppstart Carnegie Pengemarked: 6. juli

9 C A R N E G I E L I K V I D I T E T Porteføljen pr Stat og statsgarantert: Norsk Stat 57,3 % Pengemarkedsfondet Carnegie Likviditet kan plassere i alle typer rentebærende papirer, inkludert industri. Høy avkastning og utstrakt risikospredning er fondets investeringsfilosofi. Kommune-, fylkesgarantert: Gjennomsnittlig løpetid vil ikke overstige 12 måneder. Løpetiden ved utgangen av 1995 var på 311 dager. Dette innebærer Akershus Fylke 3,2 % Bergen Kommune 6,1 % at kursen på fondet svinger lite. Verdiendringen reflekteres Øvre Otra 0,3 % daglig i andelskursen. Verdipapirer som ikke har kontinuerlig Kredittforetak: Landkreditt 2,9 % prissetting i form av market-making eller daglig omseting på Oslo Børs, verdifastsettes i forhold til den norske statssertifikats- Norgeskreditt 3,7 % og swapavkastningskurve. Dette tilsier at fondets verdi Vestenfjeldske 9,0 % er tilnærmet lik reell markedsverdi hver eneste dag. Den Sparebankkreditt 4,9 % stabile avkastningen gjør fondet spesielt anvendelig for Svensk Exportkreditt 3,0 % plassering av kortsiktig likviditet. Carnegie Likviditet Bank: BN Bank 2,5 % Den norske Bank 5,1 % Carnegie Likviditet er posisjonert for å nyte godt av det forventede rentefallet i pengemarkedet de nærmeste månedene. Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 2,1 %.UHGLWWIRUHWDN %DQN 8,0 Utvikling Car negi e Li kvi di tet 1 mnd. avkastning, annualisert 7,5 7,0.RPPXQHÃ I\ONHVJDUDQWHUW Prosent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 6WDWÃRJÃ VWDWVJDUDQWHUW 4,0 3,5 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Carnegie Likviditet Forvaltet volum mill. kr 169 Løpetid 311 Antall andelseiere 31 Andelskurs 1058,33 3. tert. 12 mnd Oppstart* C. Likviditet 1,89% 5,81% 6,02% DnB Stat 180 dager 1,62% 5,30% Standardavvik Carnegie Likviditet (12 mnd): 0,37% *Oppstart Carnegie Likviditet: 18. desember

10 Carnegie Forvaltning C A R N E G I E F O R V A L T N I N G Porteføljen pr Stat og statsgarantert: Norsk Stat 7,2% Norges Kommunal Bank 4,1% Siva 0,8% Kommune-, fylkesgarantert: Akershus Fylke 3,3% Bergen Kommune 8,6% Bergen Lys 0,8% Bergensh. Komm. Kraft 1,7% Buskerud Fylkeskommune 0,1% Bærum Kommune 0,8% Lyse Kraft 2,5% Nordlandskraft 0,7% Oslo Kommune 3,1% Sogn og Fjordane 1,6% Trondheim Kommune 2,5% Øvre Otra 0,8% Kredittforetak/finansieringsselskap: Elcon Finans 3,2% Eksportfinans 1,7% Norgeskreditt 9,8% Vesta Finans 1,0% Vestenfjelske 9,8% Skipskredittforeningen 3,7% Sparebankkreditt 9,8% Carnegie Forvaltning inneholder obligasjoner utstedt av markedets beste utstedere. Fondet har en konservativ plasseringsstrategi, og fondets vedtekter har egen «pensjonskasseklausul» som begrenser plasseringene til kun å omfatte verdipapirer som vektes 0-20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Carnegie Forvaltnings gjennomsnittlige løpetid er begrenset til 2 år, og følsomheten overfor renteendringer er derfor lav. Fondet gir en langt mer stabil og god avkastning enn de fleste andre obligasjonsfond - både på kort og lang sikt. Fondets meget begrensede risiko tilsier at såvel kortsiktige som langsiktige konservative investorer benytter fondet. Fondet er et utmerket alternativ både for investorer med en langsiktig konservativ plasseringsstrategi såvel som for likviditetsreserver. Bank: BN Bank 8,8% DnB 4,0% Finansbanken 4,3% Sparebanken NOR 3,2% Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 2,0% %DQN 6WDWÃRJÃ VWDWVJDUDQWHUW Tross den konservative plasseringsstrategi er Carnegie Forvaltning posisjonert for å nyte godt av et forventet fall i korte obligasjonsrenter i etterkant av lavere pengemarkedsrenter. Prosent 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 Rullerende 6 mnd. avkastni ng Car negi e Forval tni ng Periodeavkastning, ikke annualisert 0,0.UHGLWWÃ ILQDQVLHULQJVVHOVNDS.RPPXQHÃ I\ONHVJDUDQWHUW -2,5 Sep 93 May Sep 94 May Sep 95 May Sep Carnegie Forvaltning Forvaltet volum mill. kr 633 Durasjon 1,83 Løpetid 1,99 Rentefølsomhet 1,73 Antall andelseiere 108 Andelskurs 1132,45 3. tert. 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd Oppstart* C. Forvaltning 3,08% 9,49% 12,79% 29,31% 44,58% 50,51% DnB Stat 180 dager 1,62% 5,30% 11,52% 21,96% 34,64% DnB Fast 3 år 3,87% 12,12% 13,91% 33,85% 46,91% Standardavvik Carnegie Forvaltning (24 mnd): 2,21% *Oppstart Carnegie Forvaltning: 30. juni

11 C A R N E G I E P E N S J O N Porteføljen pr Stat og statsgarantert: Carnegie Pensjon investerer i papirer utstedt av markedets Norsk Stat 22,1 % beste utstedere med mellomlang- og lang løpetid. Fondets Norges Kommunal Bank 1,6 % Statskraft 7,4 % portefølje er preget av utvalgte banker og kredittforetak, store kommuner og kraftverk med kommunal, interkommunal og Kommune-, fylkesgarantert: fylkeskommunal garanti, samt statsgaranterte papirer. Fondet Akershus Fylkeskommune 7,2 % skal ha en durasjon på over 2 år, og ved utgangen av 1995 Bergen Kommune 7,5 % Bodø Kommune 6,6 % var den på 4,57 år. Haugesund Kommune 5,2 % Oslo Kommune 7,6 % Fondet har en konservativ plasseringsstrategi, og fondets Tafjord Kraftselskap 6,5 % vedtekter har egen «pensjonskasseklausul» som begrenser Kredittforetak Norgeskreditt 6,3 % plasseringene til kun å omfatte verdipapirer som vektes 0-20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers Sparebankkreditt 4,1 % kapitaldekning. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset Bank BN Bank 9,3 % av pensjonskasser. DnB 1,6 % Carnegie Pensjon er fondet som gir investorer en langsiktig Finansbanken 5,6 % god avkastning. Fondet kan nyte godt av den ovenfor- Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 1,3 % nevnte utflatning av europeiske- og derigjennom også den norske rentekurven. Carnegie Pensjon.UHGLWWIRUHWDN %DQN 15,0 12,5 Rullerende 6 mnd. avkastning Carnegie Pensjon Peri odeavkastni ng, i kke annual i ser t 10,0 7,5.RPPXQHÃ I\ONHVJDUDQWHUW 6WDWÃRJÃ VWDWVJDUDQWHUW Prosent 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0 Sep 94 May Sep 95 May Sep Carnegie Pensjon Forvaltet volum mill. kr 75 Durasjon 4,57 Løpetid 5,50 Rentefølsomhet 4,3 Antall andelseiere 20 Andelskurs 1170,44 3. tert. 12 mnd 24 mnd 36 mnd Oppstart* C. Pensjon 5,82% 15,94% 12,87% 36,28% 36,28% DnB Fast 3 år 3,87% 12,12% 13,91% 33,85% Standardavvik Carnegie Pensjon (24 mnd): 5,37% *Oppstart Carnegie Pensjon: 30. desember

12 Carnegie Obligasjon C A R N E G I E O B L I G A S J O N Porteføljen pr Stat og statsgarantert: Norsk Stat 6,0 % Norges Kommunal Bank 4,6 % Statskraft 5,7 % Kommune-, fylkesgarantert: Bergen Kommune 5,9 % Bergen Komm. Kraft 5,7 % Haugesund Kommune 5,2 % Lyse Kraft 5,3 % Nordlanskraft 5,9 % Carnegie Obligasjon er et obligasjonsfond der porteføljesammensetningen gjenspeiler selskapets rentesyn til enhver tid. Carnegie Obligasjon søker å gi andelseierne best mulig avkastning på lang- og mellomlang sikt. Vi forsøker alltid å optimere durasjon og enkeltplasseringer med hensyn til vårt overordnede makrosyn og derigjennom vårt rentesyn. Fondets vekt på likvide obligasjoner gjør at fondet også egner seg for kortsiktige investorer som vil «spille» på kortsiktige rentefall. Kredittforetak/finansieringsselskap: Vestenfjeldske 4,3 % Sparebankkreditt 4,3 % Elcon Finans 4,7 % Skipskredittforeningen 3,4 % Bank/forsikring: BN Bank 8,2 % Den norske Bank 2,5 % Finansbanken 5,5 % Uni Storebrand 6,0 % Industri: Aker 5,6 % Kværner 5,2 % Orkla 5,7 % Carnegie Obligasjon har rammer til å plassere i norske offentlige og private låntagere. Løpetiden kan fritt variere, men den gjennomsnittlige løpetid vil aldri overstige 10 år. Fondets durasjon var på 4,62 år ved inngangen til 1996 (gjennomsnittlig løpetid på 5,60 år). Durasjonen er øket noe i løpet av 3. tertial grunnet positive utsikter for et videre fall i de lange rentene. Carnegie Obligasjon er for øyeblikket posisjonert for en utflatning av den norske avkastningskurven. Fondets durasjon vil til enhver tid gjenspeile Carnegie Fondsforvaltnings aktuelle rentesyn. Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 0,5 %,QGXVWUL 20 Rullerende 6 mnd. avkastning Carnegie Obligasjon Peri odeavkastni ng, i kke annual i sert %DQN 6WDWÃRJÃ VWDWVJDUDQWHUW Prosent UHGLWWÃ ILQDQVLHULQJVVHOVNDS.RPPXQHÃ I\ONHVJDUDQWHUW Carnegie Obligasjon Forvaltet volum mill. kr 96 Durasjon 4,62 Løpetid 5,60 Rentefølsomhet 4,34 Antall andelseiere 126 Andelskurs 1080,16 3. tert. 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd Oppstart* C. Obligasjon 5,45% 14,67% 4,23% 29,84% 42,38% 99,26% DnB Fast 3 år 3,87% 12,12% 13,91% 33,85% 46,91% Standardavvik Carnegie Obligasjon (24 mnd): 6,63% *Oppstart Carnegie Obligasjon: 24. november

13 C A R N E G I E E U O B L I G A S J O N Porteføljen pr Norsk Stat 4,5 % Italiensk Stat 23,5 % U.K. Stat 18,4 % Dansk Stat 17,5 % Carnegie EU Obligasjon er Carnegie Fondsforvaltnings internasjonale diversifiseringsprodukt på rentesiden. Fondet plasserer utelukkende i obligasjoner utstedt og garantert av stater innen EU/EØS-området. Fondets investeringsstrategi er bygget opp omkring grundige makroøkonomiske analyser og vurdering av politiske forhold. Løpetiden i fondet kan fritt variere. Carnegie EU Obligasjon Portugisisk Stat 12,5 % Irsk stat 21,7 % Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 2,0 % Fondet egner seg godt for alle norske investorer. Internasjonal diversifisering er viktig for enhver investor som ønsker høyere avkastning, lavere volatilitet og bedret likviditet. Carnegie EU Obligasjons målsetting er å oppnå langsiktig, stabil og god avkastning med lav risiko. Norske obligasjoner er blant de mest volatile i Europa, og det er klart at selv om 1995 ble et godt år for norske obligasjoner, skal man ikke glemme hvor avhengig Norge er av olje- og råvarepriser generelt. Norge står også utenfor EU. Dette behøver ikke være negativt på kort sikt, men den norske kronen falt 60% i verdi mot tyske mark fra 1985 til våren 1995(!). Carnegie EU Obligasjon har en effektiv rente til investor på 7,7% ved inngangen til 1996, hvilket trolig kan hjelpe mange investorers eventuelle gjenplasseringsproblemer nå som de norske rentene har kommet kraftig ned. I tillegg egner fondet seg ypperlig som en diversifiseringsmulighet bort fra norske rente- og kronebevegelser. 3RUWXJLVLVNÃ 6WDW,UVNÃ6WDW 1RUVNÃ6WDW 12,5 Rul lerende 6 mnd. avkastni ng Car negi e EU Obligasjon Periodeavkastning, ikke annualisert 10,0 7,5 'DQVNÃ6WDW,WDOLHQVNÃ6WDW Prosent 5,0 2,5 8.Ã6WDW 0,0-2,5 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Carnegie EU Obligasjon Forvaltet volum mill. kr 32 Durasjon 4,78 Løpetid 6,28 Rentefølsomhet 4,41 Antall andelseiere 12 Andelskurs 1120,49 3. tert. Siste 12 mnd Oppstart* Carnegie EU Obligasjon 6,18% 12,64 13,93% JP Morgan Europe 7,90% 16,50 Standardavvik Carnegie EU Obligasjon (12 mnd): 7,72% *Oppstart Carnegie EU Obligasjon: 4. oktober

14 Carnegie Multifond C A R N E G I E M U L T I F O N D Porteføljen pr Obligasjoner Norsk Stat 41,7% Carnegie Multifond er et kombinasjonsfond som primært investerer i rentebærende papirer og aksjer. Det er ingen fastlåst Norges Kommunal Bank 4,3% fordeling mellom de ulike plasseringsalternativene. Fordelingen Sparebankkreditt 4,3% mellom aksjer og obligasjoner/sertifikater gjennom Aksjer Bolig og Næringsbanken 3,8% hele 3. tertial har vært tilnærmet 50/50. Norgeskreditt 1,8% Carnegie Multifond er et fond for investorer som selv ikke Protector Forsikring 0,9% ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer eller omdisponeringer UNI-Storebrand 9,4% mellom ulike verdipapirklasser. Formålet med Vital Forsikring 7,9% fondet er å sette sammen en portefølje med hovedvekt på de Hafslund A 5,0% verdipapirer som til enhver tid virker mest interessante, Kværner Industrier 1,9% samtidig som vi sørger for å redusere risikoen ved å spre Merkantildata 3,0% investeringene i ulike sektorer, hvor kursene normalt ikke Norsk Hydro 9,4% svinger i takt. Tomra Systems 6,3% Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 0,4% )RUVLNULQJ %DQNÃRJÃ )LQDQV 2EOLJDVMRQHU,QGXVWULÃRJÃ KDQGHO Kroner Utvikling Carnegie Mul tifond vs. Oslo Børs Totalindeks og 5% rente May Sep 93 May Sep 94 May Sep 95 May Sep Carnegie Multifond Oslo Børs Totalindeks (normert til , ) 5% rente Carnegie Multifond Forvaltet volum mill. kr 24 Antall andelseiere 151 Andelskurs 1217,82 3. tert. 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd Oppstart* C. Multifond 5,52% 14,97% 10,23% 27,00% 33,08% 82,33% OBT 1,67% 11,60% 19,55% 96,97% 77,24% Standardavvik Carnegie Multifond (60 mnd): 8,64% *Oppstart Carnegie Multifond: 24. november

15 C A R N E G I E O B X Porteføljen pr Bank og finans Bolig og Næringsbanken 1,0 % DnB 6,9 % Kredittkassen 5,4 % Nordlandsbanken 0,4 % Forsikring UNI Storebrand 6,4 % Industri, handel Aker 2,2 % Det Norske Luftfartsselskap 1,2 % Dyno Industrier 2,5 % Elkem 2,4 % Hafslund A 6,6 % Hafslund B 4,3 % Kværner Industrier A 5,1 % Kværner Industrier B 1,4 % Nera 1,8 % Norsk Hydro 19,9 % Norske Skogindustrier A 3,2 % Norske Skogindustrier B 0,7 % Orkla Borregaard 7,9 % Petroleum Geo-Services 2,8 % Unitor Ships Service 1,1 % Shipping Bergesen d.y. A 3,3 % Bergesen d.y. B 1,4 % Smedvig 2,3 % Transocean 3,8 % Olje Saga Petroleum 5,6 % Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 0,4 % Carnegie OBX porteføljesammensetning følger indeksgrunnlaget i Oslo Børs OBX-indeks. Denne indeksen er satt sammen av de 25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs. Fondets kursutvikling vil derfor følge kursutviklingen på disse aksjene. OBX-indeksen får revidert sin sammensetning to ganger i året - sist i desember Fondets kontantbeholdning holdes på et minimum for ikke å avvike fra indeksgrunnlaget. Medio desember ble det foretatt endringer i fondet i tråd med forandringene i indeksen. Norgeskreditt, Vital, Saga B, Vard og Wilrig ble solgt ut, mens Bolig og Næringsbanken, Nordlandsbanken, Nera, Norske Skogindustrier B og Smedvig ble kjøpt inn. I mange tilfeller ser vi nå at prisingen av de største selskapene på børsen ligger klart under hva tilsvarende mindre selskaper prises til. Etter vårt syn bør de store likvide aksjene prises med premie, og ikke rabatt i forhold til de mindre illikvide aksjene, som tilfellet ofte er idag. Dette gjør indeksfondet mer interessant i 1996 enn i året før. Carnegie OBX,QGXVWULÃRJÃ KDQGHO 6KLSSLQJ 2OMH Utvikli ng Car negie OBX vs. Oslo Børs Totalindeks, siden oppstart %DQNÃRJÃ )LQDQV )RUVLNULQJ Sep 92 May Sep 93 May Sep 94 May Sep 95 May Sep Car negi e OBX Oslo Børs Totalindeks (normert ) Carnegie OBX Forvaltet volum mill. kr 22 Antall andelseiere 99 Andelskurs 1010,81 3. tert. 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd Oppstart* C. OBX -0,94% 2,53% 6,74% 55,83% 27,73% 1,07% OBT 1,67% 11,60% 19,55% 96,97% 77,24% OBX -0,17% 0,91% 5,59% 53,88% 26,97% 1,16% Standardavvik Carnegie OBX (12 mnd): 12,23% *Oppstart Carnegie OBX: 21. juni

16 Carnegie Aksje Norge C A R N E G I E A K S J E N O R G E Porteføljen pr Bank og finans BN Bank 1,9% Forsikring Protector Forsikring 0,8% UNI Storebrand 5,0% Industri, handel Elkem 4,5% Goodtech 3,4% Hafslund A 5,0% Hafslund B 2,4% Kværner Industrier A 1,4% Kværner Industrier B 1,9% Kverneland 2,3% Merkantildata 1,8% Nera 4,0% Norsk Hydro 9,6% Norske Skogindustrier 5,1% Orkla Borregaard 6,7% Petroleum Geo-Services AS 2,0% Steen og Strøm Invest 3,6% Tanberg Data AS 2,7% Tomra Systems 4,6% SMB Ark 4,4% Hitec 4,0% Kongsberg Automotive 3,5% Ring-Master 5,5% Sysdeco Group 2,2% Shipping Awilco B 1,5% Ganger Rolf 2,2% Smedvig 1,6% Unotert Alvern 2,1% Verdipapirfondet Carnegie Aksje Norge plasserer andelseiernes midler i norske aksjer. Målsettingen for fondet er å oppnå en langsiktig, stabil kapitalvekst med forholdsvis lav risiko. Fondet investerer kun i førsteklasses selskaper med langsiktige, gode vekstmuligheter. Carnegie Aksje Norge skiller seg fra de fleste andre norske fond ved at vi kun har mellom 20 og 30 aksjer i porteføljen. Dette gir oss muligheten til å ha inngående kjennskap til hver enkelt aksje og kvalitativt holde risikoen i porteføljen på et lavt nivå. Porteføljen i Carnegie Aksje Norge ligner ikke på sammensetningen av Oslo Børs Totalindeks. Tvert imot tilstreber vi å investere i de positive veksttrendene innen sektorer eller nisjer med høy vekst, som alltid finnes. Aksjeinvesteringer har historisk sett vist seg å gi høyere avkastning enn obligasjonsinvesteringer, men kursene vil også svinge mer. Aksjer egner seg derfor meget godt for den langsiktige investor som har evne til å leve med kortsiktige verdisvingninger. Fondet tilfredsstiller kravene til «aksjesparing med skattefradrag» (AMS). Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 4,4%.RQWDQW 8QRWHUW 6KLSSLQJ 60%,QGXVWULÃRJÃ KDQGHO %DQNÃRJÃ )LQDQV )RUVLNULQJ Utvikling Car negie Aksje Norge vs. Oslo Børs Totalindeks siden oppstart 17 Aug 14 Sep 14 Oct 13 Nov 14 Dec 14 Jan Carnegi e Aksj e Norge Oslo Børs Totalindeks (normert til 1000, ) Carnegie Aksje Norge Forvaltet volum mill. kr 80 Antall andelseiere 168 Andelskurs 1174,62 3. tert. Oppstart* C. Aksje Norge 10,43% 17,46% OBT 1,67% 2,62% Standardavvik for Carnegie Aksje Norge er ikke beregnet p.g.a. fondets korte eksistens. *Oppstart Carnegie Aksje Norge: 7. juli

17 C A R N E G I E A K S J E N O R D E N Porteføljen pr Norge UNI Storebrand 4,1% Merkantildata 4,2% Norsk Hydro 3,1% Danmark Brdr. Hartmann B 4,4% ISS-Int. Service System B 2,5% Sophus Berendsen B 5,2% UNI-Danmark 4,0% Finland Nokia Ord Free 2,8% Outokumpu A 2,3% Repola Free 2,9% Stockmann B 3,0% Tietotehdas Oy B 3,4% Svergie AGA B Fria 4,7% Allgon AB B Fria 2,5% Astra A Fria 7,6% Atlas Copco B Fria 3,9% Autoliv B Fria 2,7% Bergman og Beving B Fria 2,7% Ericsson Serie B 7,5% Lundbergforetagen B Fria 2,5% Meda A 2,5% Nordbanken 4,1% Perstorp B Fria 2,7% WM-Data B Fria 4,7% Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 9,8% Carnegie Aksje Norden er et fundamentalt og langsiktig orientert aksjefond som investerer i nordiske aksjer. Carnegie Aksje Norden skiller seg fra de fleste andre nordiske fond ved at vi kun har mellom 20 og 30 aksjer i porteføljen. Dette gir oss muligheten til å ha inngående kjennskap til hver enkel aksje og kvalitativt holde risikoen i porteføljen på et lavt nivå. Porteføljen i Carnegie Aksje Norden ligner ikke på sammensetningen av den nordiske indeksen. Tvert imot tilstreber vi å investere innen sektorer eller geografiske områder med høy vekst, som alltid finnes. Normalt gir en diversifisert portefølje av internasjonale aksjer omtrent samme avkastning som norske aksjer målt over tid, men med mindre kursrisiko. Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Gruppens andre internasjonale forvaltningsenheter utarbeider i nært samarbeid omfattende analyser som grunnlag for fondets investeringer. Carnegie Aksje Norden 6YHULJH )LQODQG.RQWDQW 1RUJH 'DQPDUN Utvikling Car negie Aksje Norden vs. Alfred Berg Nordic Indeks (NOK) siden oppstart Dec Jan Carnegie Aksje Norden Alfred Berg Nordic Indeks i NOK (normert til 1000, ) Carnegie Aksje Norden Forvaltet volum mill. kr 22 Antall andelseiere 2 Andelskurs 979,80 Oppstart* C. Aksje Norden -2,02% Alfred Berg Nordic I. -2,17% Standardavvik for Carnegie Aksje Norden er ikke beregnet p.g.a. fondets korte eksistens. *Oppstart Carnegie Aksje Norden: 29. november

18 Carnegie WorldWide C A R N E G I E W O R L D W I D E Porteføljen pr Finland Enso-Gutzeit dy 1,8% Frankrike Carrefour 4,4% Credit Local de France 3,6% Total B 2,6% Italia Telecom Italia 4,9% Japan Canon Inc. 2,7% Kyocera Corporation 3,8% SmC Corporation 2,9% Toshiba Corporation 4,4% Hong Kong Citic Pacific Ltd. 2,1% Hutchison Whampoa 3,9% Singapore Jardine Strategic Holding L 3,7% Thailand Bangkok Bank 4,8% Nederland Wolters Klumer 3,7% Storbritannia BAT Industries 4,6% BOC Group 4,1% Cable & Wireless 2,4% Glaxo Hldgs 3,1% Sveits Nestle Reg 4,6% Roche Hold. GS 4,5% Sverige Ericsson Serie B 4,5% WM-Data B Free 7,7% USA Arrow Electronics 2,2% Baxter Intl Inc. 3,1% Computer Associates Intl 3,2% State Street Boston Corp 1,6% Texas Instruments S 3,4% Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 1,8% (XURSDÃH[Ã 1RUGHQ.RQWDQW Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond. Fondets overordnede mål med investeringene er å beholde pengenes verdi og holde en lav risiko. Vi mener fondets investeringsmetode muliggjør en fornuftig avkastning selv om de underliggende markedene ikke skulle utvikle seg positivt. Carnegie WorldWide skiller seg fra de fleste andre globale fond ved at vi kun har mellom 20 og 30 aksjer i porteføljen. Dette gir oss muligheten til å ha inngående kjennskap til hver enkelt aksje, og kvalitativt holde risikoen i porteføljen på et lavt nivå. Porteføljen i Carnegie WorldWide ligner ikke på sammensetningen av verdensindeksen. Tvert imot tilstreber vi å investere i de positive veksttrendene i verdensøkonomien eller geografiske områder med høy vekst, som alltid finnes. Normalt gir en diversifisert portefølje av internasjonale aksjer omtrent samme avkastning som norske aksjer målt over tid, men med vesentlig mindre kursrisiko. Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Gruppens andre internasjonale forvaltningsenheter utarbeider i nært samarbeid omfattende analyser som grunnlag for fondets investeringer Utvikling Carnegie Worl dwide vs. Morgan Stanley World Indeks siden oppstart 1RUGHQ DSDQ $VLDÃH[Ã -DSDQ 86$ 1400 Oct 13 Nov 14 Dec 14 Jan Carnegie WorldWide Morgan Stanley World Indeks i NOK (normert til , ) Carnegie WorldWide Forvaltet volum mill. kr 63 Antall andelseiere 9 Andelskurs 1507,21 Oppstart* C. WorldWide 0,04% MSCI (NOK) 2,16% Standardavvik for Carnegie WorldWide er ikke beregnet p.g.a. fondets korte eksistens. *Oppstart Carnegie WorldWide: 19. september

19 A P P E N D I K S Carnegie Pengemarked 20 Carnegie Likviditet 22 Carnegie Forvaltning 24 Carnegie Pensjon 26 Carnegie Obligasjon 28 Carnegie EU Obligasjon 30 Carnegie Multifond 32 Carnegie OBX 34 Carnegie Aksje Norge 36 Carnegie Aksje Norden 38 Carnegie WorldWide 40 Revisjonsberetning 42 19

20 Årsoppgjør for Carnegie Pengemarked RESULTATREGNSKAP Porteføljeinntekter Renteinntekter Realiserte kursgevinster Endring i urealiserte kursgevinster Sum porteføljeinntekter Porteføljekostnader Realiserte kurstap Endring i urealiserte kurstap Sum porteføljekostnader Porteføljeresultat Forvaltningskostnader Forvaltningshonorar (0,5 % p.a.) Depotkostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat Årets resultat disponeres: Netto utdelt beløp i året Andeler reinvestert Overført til kursreserver pr Fremførbare poster Sum disponert BALANSE Eiendeler Bank Verdipapirer til kostpris Urealisert gevinst/tap Verdipapir til markedsverdi (note 1) Opptjente, ikke forfalte renter Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Skyldig forvaltningshonorar Uoppgjorte handler, kjøp (note 2) Annen kortsiktig gjeld (note 3) Sum kortsiktig gjeld Andelseiernes kapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs (note 4) Kursreserver pr Fremførbare poster Sum andelseiernes kapital Sum kortsiktig gjeld og andelseiernes kapital Antall andeler 9.022, ,44 NOTER 1. Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra sist kjente kurs på børs. Kurser på lite omsatte obligasjoner fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende obligasjoner som er omsatt. 2. Uoppgjorte megleroppgjør er bokført med bruttotall. 3. Annen kortsiktig gjeld består av avsetning til utbetalig til andelseierne (kr ) og depotkostnader (kr 7.153). 4. Over/underkurs fremkommer som differansen mellom andelenes markedsverdi på tegnings/innløsningstidspunkt og andelenes pålydende (kr ). 5. For Verdipapirfondet Carnegie Pengemarked ble det i 1995 utdelt kr 779,29 pr. andel. 6. Verdipapirfondet skiftet navn pr. 1. desember fra Pre Kommunal Likviditetsstyring (KLS) til Carnegie Pengemarked. 20

21 PORTEFØLJEOVERSIKT PR Verdipapirer/plasseringer/bankinnskudd Pålydende Kostpris Markedsverdi Urealisert % av m/renter gevinst portefølje Stat og statsgarantert Norges Kommunalbank ,3% Norsk Stat ,1% Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Delsum Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Lyse Kraft ,3% Oslo Kommune ,6% Øvre Otra ,7% Delsum Bank og finans Den norske Bank (fast til 2. januar) ,0% Elcon Finans ,3% Elcon Finans Nordlandsbanken (avista) ,6% Sparebanken NOR ,6% Sparebanken NOR (innskudd) Delsum Kredittforetak Norgeskreditt ,3% Skipskredittforeningen ,1% Sparebankkreditt ,4% Vestenfjelske ,1% Vestenfjelske Delsum Uttrukne obligasjoner ,3% Uoppgjorte handler og påløpte kostnader ,5% Sum ,0% KONTANTSTRØMANALYSE Likvider 1/ Netto tegning Netto realiserte kursgevinster Mottatt renter og utbytte Tilgang Netto kjøp av verdipapirer Endring i uoppgjorte poster Utgifter til driften Netto utdelt til andelseierne Anvendelse = Likvider 31/

22 Årsoppgjør for Carnegie Likviditet RESULTATREGNSKAP Porteføljeinntekter Renteinntekter Realiserte kursgevinster Endring i urealiserte kursgevinster Sum porteføljeinntekter Porteføljekostnader Realiserte kurstap Endring i urealiserte kurstap Sum porteføljekostnader Porteføljeresultat Forvaltningskostnader Forvaltningshonorar (0,5 % p.a.) Andre kostander Sum forvaltningskostnader Årets resultat Årets resultat disponeres: Netto utdelt beløp i året Andeler reinvestert Overført til kursreserver pr Fremførbare poster Sum disponert BALANSE Eiendeler Bank Verdipapirer til kostpris Urealisert gevinst/tap Verdipapir til markedsverdi (note 1) Opptjente, ikke forfalte renter Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Skyldig forvaltningshonorar Avsatt til utbetaling til andelseierne Sum kortsiktig gjeld Andelseiernes kapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs (note 2) Kursreserver pr Fremførbare poster Sum andelseiernes kapital Sum kortsiktig gjeld og andelseiernes kapital Antall andeler , ,12 NOTER 1. Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra sist kjente kurs på børs. Kurser på lite omsatte obligasjoner fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende obligasjoner som er omsatt. 2. Over /underkurs fremkommer som differansen mellom andelenes markedsverdi på tegnings/innløsningstidspunkt og andelenes pålydende (kr 1.000). 3. For Verdipapirfondet Carnegie Likviditet ble det i 1995 utdelt kr 60,46 pr. andel. 4. Verdipapirfondet skiftet navn pr. 1. desember fra Pre Likviditet til Carnegie Likviditet. 22

23 PORTEFØLJEOVERSIKT PR Verdipapirer/plassering/bankinnskudd Pålydende Kostpris Markedsverdi Urealisert % av m/renter gevinst portefølje Stat Norsk Stat ,3% Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Delsum Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Akershus Fylke ,2% Bergen Kommune ,1% Øvre Otra ,3% Delsum Bank BN Bank ,5% Den norske Bank ,1% Nordlandsbanken (avista) ,2% Sparebanken NOR (innskudd) ,0% Delsum Kredittforetak Landkreditt ,9% Norgeskreditt ,7% Sparebankkreditt ,9% Sparebankkreditt Svensk Exportkreditt ,0% Vestenfjelske ,0% Vestenfjelske Vestenfjelske Delsum Uttrukne obligasjoner ,0% Påløpte kostnader ,1% Sum ,0% KONTANTSTRØMANALYSE Likvider 1/ Netto tegning Netto realiserte kursgevinster Mottatt renter og utbytte Tilgang Netto kjøp av verdipapirer Endring i uoppgjorte poster Utgifter til driften Netto utdelt til andelseierne Anvendelse = Likvider 31/

24 Årsoppgjør for Carnegie Forvaltning RESULTATREGNSKAP Porteføljeinntekter Renteinntekter Realiserte kursgevinster Endring i urealiserte kursgevinster Sum porteføljeinntekter Porteføljekostnader Realiserte kurstap Endring i urealiserte kurstap Sum porteføljekostnader Porteføljeresultat Forvaltningskostnader Forvaltningshonorar (0,5 % p.a.) Depotkostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat før skattekostnader Skattekostnader (note 5) Årets resultat Årets resultat disponeres: Netto utdelt beløp i året Andeler reinvestert Overført til kursreserver pr Fremførbare poster Sum disponert BALANSE Eiendeler Bank Verdipapirer til kostpris Urealisert gevinst/tap Verdipapir til markedsverdi (note 1) Opptjente, ikke forfalte renter Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Skyldig forvaltningshonorar Uoppgjorte handler, kjøp (note 3) Annen kortsiktig gjeld (note 2) Sum kortsiktig gjeld Andelseiernes kapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs (note 4) Kursreserver pr Fremførbare poster Sum andelseiernes kapital Sum kortsiktig gjeld og andelseiernes kapital Antall andeler , ,80 NOTER 1. Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra sist kjente kurs på børs. Kurser på lite omsatte obligasjoner fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende obligasjoner som er omsatt. 2. Annen kortsiktig gjeld består av avsetning til utbetaling til andelseierne (kr ) og avsetning til depotkostnader (kr ). 3. Uoppgjorte megleroppgjør er bokført med bruttotall. 4. Over/underkurs fremkommer som differansen mellom andelenes markedsverdi på tegnings/innløsningstidspunkt og andelenes pålydende (kr 1.000). 5. Skattekostnader består av: Korreksjon av skattekostnad for 1994 kr For Verdipapirfondet Carnegie Forvaltning ble det i 1995 utdelt kr 74,45 pr. andel. 7. Verdipapirfondet endret navn pr. 1. desember fra Pre Kommunal Forvaltning til Carnegie Forvaltning. 24

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1998 Carnegie Fondsforvaltning AS 1 INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet...

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer