REGULERINGSBESTEMMELSER. Reguleringsplanfor utvidelseav Lindalenmasseuttak (Plan-ID: ) Fredrikstadkommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER. Reguleringsplanfor utvidelseav Lindalenmasseuttak (Plan-ID:01061005) Fredrikstadkommune"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanfor utvidelseav Lindalenmasseuttak (Plan-ID: ) Fredrikstadkommune Planbestemmelserdatert : 28/11/2011 Datofor sisterev. av bestemmelsene : 10/02/2012(rev. A) Datofor kommunestyretsgodkjenning : DISSEREGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDERFOROMRÅDETSOMPÅPLANKARTET ER VISTMEDREGULERINGSGRENSE. 1 Generelt Områdetregulerestil: Bebyggelseog anlegg- Kombinertformål - Steinbrudd og masseuttak- Landbruks-,natur- og friluftsformål Samferdselsanleggog tekniskinfrastruktur- Veg Grønnstruktur- Vegetasjonsskjerm Landbruks-,natur- og friluftsformål - Jordbruk Båndleggingssone- Båndleggingetter lov om kulturminner 2 Fellesbestemmelser Automatiskfredetekulturminner( 12-7,nr. 6) 2.1 Dersomdet under anleggsarbeidertreffes på automatiskfredete kulturminner (arkeologiske),eksempelvisi form avhelleristninger, brent leire, keramikk,flint, gropermedtrekull og/eller brent steinetc., skalarbeidetøyeblikkeligstansesog fylkeskonservatorenvarsles,jf. Lovom kulturminner av 9. juni 1978nr. 50, (Kulturminneloven) 8.

2 3 Kombinert formål - Steinbruddog masseuttak- Landbruks-,natur- og friluftsformål (Felt AB1)( 12-5,nr. 1) 3.1 Innenforområdettillates det uttak av steinma ser,bearbeidingav steinmasserog mottak avrenefyllmasser.det tillates uttak av steinmasserned til kote +4.( 12-7,nr. 1). 3.2 Føroppstartavarbeidmeduttak av masserinnenfor områdetskaldet gjennomføres et informasjonsmøtefor beboere.informasjonsmøtetskalvarslesmedbrev til berørte naboerog gjenboerei godtid (minimum2 uker)før informasjonsmøtetog avholdespå kveldstidpå virkedag( 12-7,nr. 2). 3.3 Produksjonav pukkog uttak av fjell kanforegåi tidsrommetmandag- fredag klokken bedriftensbidragtil støyi omgivelseneskalikke medførehøyere ekvivalentkontinuerligstøynivåenn 50 db(a)målt eller beregnetsomfrittfeltsverdi ved støyfølsombebyggelse.sprengninger unntatt fra dennebegrensningen( 12-7,nr. 2, 3). 3.4 Vekstjordsomfjernesi forbindelsemed sprenging skaloppbevaresog benyttesved rehabilitering/tilbakeføringav planområdetetter endt virksomhet.forøvrigskalbruk, håndteringog deponeringav masserskjepå en miljøvennligmåte( 12-7,nr. 1, 2). 3.5 Undermasseuttakog drift avpukkverkskalnødvendigesikringstiltaksom inngjerding,opprenskingi skråningerog andreforebyggendetiltak utføres.gjerdermå væreav en slikutførelseat det hindrer barni å kommeinn i farligeområder( 12-7,nr. 4). 3.6 Etter avslutningav masseuttakskalområdettilbakeførestil formålet landbruks-, natur- og friluftsformål. Områdetskaltilbakeføres til opprinneligtilstand når masseuttakog tilbakeføringav masserer utført. Rehabilitering/tilbakeføringav terrengetskalskjemedmottak avgodkjentefyllmasserparalleltmed at masseuttaket foregår,i samsvarmed planfor drift og tilbakeføring.jorddekketsometableressom endeligterrengskalopparbeidespå en måte somgjør at det kanetableresvegetasjon somkantilpassesnaturmiljøetrundt anlegget( 12-7, nr. 1).

3 3.7 Førmasseuttaketillates senketlavereenn kote + 45, skaldet etableresvegetasjon på dennordre og vestredelenav dette trinnet, for å minskeinngrepetsnegativevisuelle virkningfra sørog øst( 12-7,nr. 1). 3.8 Vedsøknadom rammetillatelseeller tillatelsefor tiltak etter plan-og bygningsloven skaldet vedleggesfølgendedokumentasjon( 12-7,nr. 2, 3); Driftsplanfor den planlagteaktiviteteni masseuttaket.driftsplanenskalved tekst og illustrasjonerminimumredegjørefor uttaksmengde,tempo for uttak, samtfaserfor oppfyllingog tilbakeføringav området til landbruks-,natur- og friluftsformål. Vedplanleggingav tilbakeføringavområdettil opprinneligtilstand skaldet leggesvekt på rasketableringav ny vegetasjon.planenskalforelegges Direktoratetfor mineralforvaltning(bergvesenet),og det skalforeligge godkjenningfra direktoratet før tiltaket tillates igangsatt. Miljøoppfølgingsprogramsomminimumskalomhandleovervåkningavnegative miljøkonsekvensersomfølgeav støy,støvog avrenning fra framtidig virksomhet. Redegjørelsefor miljøvennligbruk, håndteringog deponeringav masser. Redegjørelsefor planlagtgjennomføringav tiltak for å reduseremengde svevestøvi tilknytningtil virksomheten,for planlagt gjennomføringav sikkerhetstiltakog for informasjonstiltakgjennomført eller planlagtgjennomført i forbindelseoppstartavtiltaket. 4 Grønnstruktur- Vegetasjonsskjerm(FeltVS1og VS2)( 12-5,nr. 3) 4.1 Innenforformålet tillates det utført terrengendringerfor å bedreskjermingseffekt, men ikkeetableringav fysiskekonstruksjoner.det tillates heller ikkenydyrking,lagring, deponering,parkeringeller andretiltak i næringshensikt,somvil redusereeller fjerne hensiktenmedformålet. Eksisterendevegetasjonskal bevares.gamleenkelttrærtillates tatt ut, dersomhensynettil skjerming(nærvirkningog fjernvirkning),samtinteresser knyttet til rekreasjon/friluftslivivaretas.flatehogsttillates tidligst 10 år etter at masseuttaketer avsluttet( 12-7,nr. 1, 2).

4 5 Båndleggingssone- Båndleggingetter lov om kulturminner (H730_1,H370_2og H730_3)( 12-6) H730_1( 12-7,nr. 6) 5.1 InnenforH730_1liggerdet to steinalderboplasser ID og somer automatiskfredete, jf. kulturminnelovens 4. Ingen må- uten at det er lovligetter kulturminnelovens 8 - sette i gangtiltak somer egnettil å skade,ødelegge,graveut, flytte, forandre,tildekke,skjuleeller på annenmåte utilbørlig skjemmeet automatisk fredet kulturminneeller fremkallefare for at dette kanskje,jf. kulturminnelovens 3. Nødvendighogst/vedlikeholdav vegetasjoninnenfor bevaringsområdetskalavklares med Fylkeskonservatoren. Eventuellerotvelt innenfor lokalitetsområdeneskal rapporterestil Fylkeskonservatorenog kanikkefjernesuten tillatelsefra Fylkeskonservatoren. H730_2( 12-7,nr. 6) 5.2 InnenforH730_2liggerdet tre steinalderboplaser- ID144612,144613og somer automatiskfredete, jf. kulturminnelovens 4. Boplasseneskali løpet av 11 år fra planensgodkjennelsesdatoundersøkesvedutgravning.inntil boplasseneer undersøktog frigitt må ingen- uten at det er lovlig etter 8 - sette i gangtiltak somer egnettil å skade,ødelegge,graveut, flytte, forandre, tildekke,skjuleeller på annen måte utilbørlig skjemmeet automatiskfredet kulturminneeller fremkallefare for at dette kanskje,jf. kulturminnelovens 3. Det skaltas kontaktmedøstfoldfylkeskommunei god tid før tiltaket skalgjennomføres slikat omfangetavde arkeologiskeundersøkelsenekanfastsettes.framtil gjennomført undersøkelseskalhogst/vedlikeholdav vegetasjoninnenforbåndleggingssonenavklares med Fylkeskonservatoren. Eventuellerotvelt innenfor lokalitetsområdeneskal rapporterestil Fylkeskonservatorenog kanikkefjernesuten tillatelseherifra. H730_3( 12-7,nr. 6) 5.3 InnenforH730_3liggerdet et forhistoriskkokegropfelt - ID somer automatiskfredet, jf. kulturminnelovens 4. Ingenmå - uten at det er lovligetter

5 kulturminnelovens 8 - sette i gangtiltak somer egnettil å skade,ødelegge,graveut, flytte, forandre,tildekke,skjuleeller på annenmåte utilbørlig skjemmeet automatisk fredet kulturminneeller fremkallefare for at dette kanskje,jf. kulturminnelovens 3. I den delenav hensynssonensomalleredeer oppdyrket kanen lovligpløyeog harve, dersomdette gjørespå en måte somikkeer mer inngripendeenn før. Undergrunnen under matjordslagetmå ikkeutsettesfor skade.grøfting og drenering,samtdypere pløyingenndet somgjøresnå,tillates ikke. 6 Rekkefølgebestemmelser Utgravningav automatiskfredetekulturminner( 12-7, nr. 10) 6.1 Førdet tillates igangsatttiltak innenfor dendelenav kombinertformål- Steinbrudd og masseuttak- Landbruks-,natur- og friluftsformål, somhar utstrekningsom overlappermedbåndleggingssone, skalautomatiskfredetekulturminnerinnenforfelt H730_2gravesut og områdetfrigisav kulturminnemyndighet. Etableringav skjermingstiltak( 12-7,nr.4,10) 6.2 Førdet tillates igangsatttiltak innenfor kombinert formål - Steinbruddog masseuttak- Landbruks-,natur- og friluftsformål skal det etableresskjermingstiltakfor boligpå gnr./bnr. 662/35,slikat retningslinjenei T-1442(retningslinjefor behandlingav støyi arealplanlegging)eller senereutgavertilfr edsstilles. ***

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Detaljregulering for vendespor Ski Endringer iht JBVs innspill hj KSt StE 01B Endringer iht JBVs innspill 23.04.2013 25.04.2013 hj KaStj StE 00B Første utgave 17.04.2013 hj MaHaa StE Revisjon Revisjonen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN Dato 17.04.2015 Planid: LK 200935 Plantype: områdeplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer

3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5):

3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5): LØTEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. pbl. 12-7, Rv. 3 / 25 fra Ommangsvollen til Grundset, parsell Ommangsvollen Elverum grense. Plan nr: 110 Bestemmelsene

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tilrettelegge for Forsvarets utvikling og drifting av Kampflybase og andre forsvarsanlegg.

Tilrettelegge for Forsvarets utvikling og drifting av Kampflybase og andre forsvarsanlegg. OMRÅDEREGULERING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSBESTEMMELSER [dato] 1 FORMÅL MED PLANEN Tilrettelegge for Forsvarets utvikling og drifting av Kampflybase og andre forsvarsanlegg. Innenfor planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 Planen er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Bestemmelsene er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Plan med

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014. Byplankontoret Planident: r20100088 Arkivsak: 11/44867 Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 05.05.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 15.3.2010. 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer