ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG Untitled :07:11

2 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del av velferdstilbudet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Visjon og verdiord SiO sin visjon: «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter» SiO har tre verdier som alle skal leve etter: Nær, Målrettet og Oppfinnsom. SiO barnehagene s slagord: «SiO Barnehage tar vare på barndommens magi» Barn skal få være barn og de skal få være akkurat den unike person de er. Vi anerkjenner barndommens egenverdi. Barna lever i nuet og vi vil gi barna mulighet til å oppleve alle dager som meningsfulle, magiske og ubegrensede. Hos oss står leken og barnas undring i fokus. Vi møter barna med humor og åpenhet. Barn kan oppleve små øyeblikk som magiske, vi vil stoppe opp og gi barna tid for disse øyeblikkene. De skal få mulighet til å være spontane og impulsive, derfor blir dagene våre til underveis i samhandling med barna.

3 Informasjon om barnehagen Størrelse og barnegrupper SiO Barnehage Frydenhaug tar i mot barn i alderen 8 måneder til 6 år. Barna er fordelt på 5 avdelinger hvorav 3 er småbarnsavdelinger. Personalet Grunnbemanningen er tre hele stillinger på hver avdeling. Styrer er barnehagens pedagogiske og administrative leder. I SiO barnehage Frydenhaug er Anette Espenes hovedansvarlig med Britt Næsje som delansvarlig. Anne Lapstun er styrerassisten ved siden av å være pedagogisk leder. Taushetsplikt Alle ansatte i barnehagen, også vikarer, må undertegne en taushetserklæring. Denne skal sikre foreldre og barn mot at personlige og private forhold kommer uvedkommende for øret. Politiattest Alle ansatte må forevise en politiattest om at de ikke er straffet for sedelighetsforhold. Opplysningsplikt til Barnevernet Barnehageansatte har en særlig plikt om å melde fra til Barnevernet dersom de mener at barn er utsatt for en form for omsorgssvikt. Foreldrene vil i slike tilfeller alltid få informasjon på forhånd. Sikkerhet Personalet gjennomfører jevnlig førstehjelpskurs og brannvernkurs for å kunne håndtere uhell og liknende. Alle nyansatte settes inn i våre sikkerhetsrutiner og vi gjennomfører brannøvelser hvert år. Barnehagen lekeområder og utstyr blir jevnlig sjekket i forhold til lovens krav om sikkerhet. Utelekeplassene blir kontrollert av «Lekeplassinspektørene» en gang i året. Likeledes kontrolleres det elektriske anlegget med faste mellomrom. Kommunen har i tillegg tilsyn av alle barnehager. SiO barnehage Frydenhaugs særpreg SiO barnehage Frydenhaug ligger høyt over byen med utsikt og mye frisk luft. Barnehagen ligger nær Sognsvann og Nordmarka med fine skogsområder tett på. Samtidig har vi Kringsjå Studentby og T-banen som nærmeste nabo. Barnehagen er arkitekttegnet, og ligger fint plassert i terrenget på et meget stort område som er kupert og med variert natur. Området er stort og spennende, og med et skogholt hvor vi har laget en bålplass og benker som brukes i mange sammenhenger.

4 Presentasjon av barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Formålsparagrafen sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette er verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. SiO Barnehage og SiOs verdier er retningsgivende for oss. I vårt daglige arbeid vil vi at vårt samspill skal preges av følgende: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Vi skal ha respekt for enkeltmennesket Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i vår barnehagetradisjon. I alt samspill mellom barn og voksne, og i lek er hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er et paraplybegrep som rommer både utvikling, omsorg, læring, sosialisering og oppdragelse, men er samtidig mer enn hvert av begrepene. Danning er en kontinuerlig prosess som pågår hele livet. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning handler blant annet om at individet skal utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning innebærer at man betrakter barnet som subjekt og en selvstendig aktør i eget liv, og den voksne skal veilede, stimulere og gi utfordringer. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. FNs Barnekonvensjon gir uttrykk for en erkjennelse om at barn trenger spesiell beskyttelse og har derfor gitt en oversikt over barns rettigheter. Voksne på Frydenhaug skal gjøre disse gjeldene på våre barns vegne. Barnets beste skal stå i sentrum, og vi er forpliktet til å ta barneperspektivet. Dette innebærer at vi må kjenne det enkelte barn godt, være åpne og interesserte og lytte til det hvert barn uttrykker.

5 Barns rett til medvirkning Barns rett til medvirkning innebærer at vi er åpne og reflekterte voksne. Å skape en demokratisk barnehage der barna har reell medvirkning, krever at vi voksne virkelig lytter til barna. Barnets alder og modenhet avgjør hvordan barnet uttrykker behov og ønsker. De yngste barna forteller oss hva de vil gjennom kroppsspråket. Det krever ekstra sensitivitet fra oss voksne, og det krever at vi kjenner barna godt, tolker og forstår signalene barna gir. Vår forståelse, kunnskap og kjennskap til barnet skal styre hvordan vi svarer, hjelper og veileder det. For de aller yngste handler det ofte om å dekke ulike behov. Det er helt grunnleggende for deres trivsel og trygghet at de opplever å bli forstått og anerkjent når de uttrykker basale behov. Det er viktig for barns vilje til å kommunisere at vi forstår hva de gir uttrykk for. De eldre barna bruker i større grad språket for å uttrykke vilje og behov. De skal tas med på både å planlegge og å evaluere det pedagogiske opplegget i barnehagen. Voksne må være åpne og lydhøre. Barns rett til medvirkning skal komme til uttrykk i uformelle samtaler i hverdagen, men også i samlingsstunder og i små møter med grupper av barn. Medvirkning handler om mange ting. Det kan spenne fra organisering av dagen til miljøet i barnehagen. De eldre barna kan for eksempel tas med på råd når det gjelder valg av turer, leker og aktiviteter. Barnas rett til medvirkning innebærer at vi har vilje til åpenhet og refleksjon over egen praksis. Praksis skal kunne endres underveis. Hverdagslivet i barnehagen Våre avdelinger har mange faste rutiner og gjøremål som er knyttet til stell og omsorg, og disse gjentar seg flere ganger hver dag. Hverdagsaktivitetene er særlig viktige fordi her formidles verdier og holdninger knyttet til omsorg, hjelp, trøst og oppmuntring, formidling av respekt for enkeltmennesket, anerkjennende kommunikasjon, nærhet og varme. I hverdagsaktivitetene gis barna mange muligheter for utvikling av selvstendighet. Vi vil at glede og humor skal prege livet i barnehagen. Dagen blir trygg og forutsigbar ved at primærbehovene dekkes. De yngste barna har individuell rytme når de begynner hos oss, og vi tilpasser oss barnas rytme for å skape trygghet. Med utgangspunkt i barnas behov og interesser forsøker vi å gripe de mulighetene vi har i hverdagen for å ivareta det impulsive. Dagsrytmen skal gi oss en ramme med mulighet for variasjon.

6 Omsorg, lek og læring Omsorg Rammeplanen slår fast at barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Personalet er yrkesetisk forpliktet til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgen skal prege hele dagen og alle voksne på Frydenhaug skal være bevisst sin omsorgsrolle. Med det mener vi at det skal være god kvalitet på relasjonene og samspillet vi har med barna. God omsorg er nærhet, et fang å sitte på, trøst og tett oppfølging. Voksne skal se hvert enkelt barn, være der barna er. Det er trygt for barna at vi har en dagsrytme, kjente rutiner, tydelige og positive voksne. Når barna begynner i barnehagen, får hvert barn en fast tilknytningsperson som følger barnet tett opp i starten. Gode felles opplevelser i barnegruppa skaper tilhørighet og trygghet. Alle barn skal hver dag møtes av en positiv og imøtekommende voksen. Foreldre skal være trygge på at all viktig informasjon om barnet blir ivaretatt. Lek Lek er barns morsomste virksomhet. Den er frivillig, gir energi, overskudd og trivsel og er indremotivert. Leken er sentral i barnets utvikling når det gjelder følelser, språk, tenkning og sosial kompetanse. Dette er viktig å ta med når vi planlegger barnehagens innhold. Vi vet at gjennom leken får barn venner. I lek og samhandling med andre barn tilegner de seg en sammensatt kompetanse der alle grunnleggende sosiale ferdigheter inngår. Vi vet at voksne har stor betydning blant annet for om barn leker og hva de leker. På Frydenhaug har vi engasjerte og lekende voksne som er med på å sikre at leken har en sentral plass i barnehagehverdagen. Det fysiske inne- og utemiljøet er viktig. Vi er bevisst at lekematerialet skal være variert og innbydende. Vi legger vekt på å ha et rikt og variert utvalg av utkledningstøy for å stimulere rolleleken. Vi skal ha klær og utstyr som både gutter og jenter liker å leke med. Miljøet må også gi rom for spenning, utfordringer og fleksibilitet. Voksne skal være tilgjengelige både fysisk og psykisk, ta barnas lek på alvor og sørge for at barna får ro, rom og tid til å leke. Det er viktig med få avbrytelser. Leken har stor plass på Frydenhaug!

7 Læring Vi bygger på et helhetlig syn på læring. Læring foregår i samspillet med andre mennesker og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder, hele tiden. Som voksen må en være seg bevisst sin språkbruk, sin væremåte, sine verdier og holdninger fordi dette påvirker hva og hvordan barna lærer. En viktig forutsetning for lek og læring er trygghet. Trygghet hjelper barn til å søke intellektuell stimulering, og det er viktig for at barna skal søke utfordringer. Mye læring foregår ved benevning, ved at vi setter ord på det barna gjør og føler, det andre gjør og på hva som skal skje. Det viktig at de voksne snakker med og resonnerer sammen med barna. Vi er særlig opptatt av at barn skal oppleve gleden ved å mestre. Hvert barn skal møte utfordringer de har forutsetninger for å klare. Barnefellesskapet er en viktig kilde til læring. I samspill og lek med andre utvikler barn sin egen identitet, samtidig som de utvikler seg sosialt. De lærer å samarbeide, løse konflikter og de er rollemodeller for hverandre. Sosial kompetanse For å mestre sosialt samspill, er det særlig viktig å tilegne seg sosiale ferdigheter som å tolke, forstå ulike situasjoner og handle deretter. Det er viktig å utvikle en positiv selvfølelse. Selvfølelse er vår viten om og opplevelse av hvem vi er, og har sammenheng med om barnet føler seg elsket, anerkjent og akseptert. En god selvfølelse kan bidra til at barna bedre kan mestre samspill på en positiv måte. På alle avdelinger vil vi å hjelpe barna til å utvikle respekt og toleranse, blant annet ved å la dem bli klar over de ulikheter som finnes i gruppen. De skal lære at andre barn kan ha andre behov enn dem selv og at også andre barn må få den voksnes oppmerksomhet når de har behov for det. Om et barn får dekket sine behov, er det mer villig til å godta og bidra til at andre også får dekket sine. Personalet må ha evnen til å se hvert enkelt barn og barna som gruppe. Vi må være gode rollemodeller. Når en voksen er i samspill med et barn, vil de andre som er til stede følge med på samspillet og danne seg et bilde av hvordan voksne oppfører seg. Det er i de daglige opplevelsene vi har fokus på sosial læring og empati. Vi gir barna positiv oppmerksomhet når de viser omsorgsfulle handlinger. Barna skal hjelpes til å finne handlingsalternativer når de gjør noe som

8 kunne vært løst på en annen og bedre måte. Det har lett for å oppstå små og store konflikter mellom barn. Det kan skyldes språk- og kommunikasjonsproblemer, uhell, uforsiktighet, uenighet om leker, slåing, dytting og biting i frustrasjon. Vår oppgave blir å hjelpe barna til en balanse mellom selvhevdelse og selvkontroll. Fagområdene Rammeplanen har fastsatt syv fagområder som vi skal arbeide med i løpet av året. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Fagområdene er ofte til stede samtidig i våre daglige situasjoner og aktiviteter, og de er representert i organiserte opplegg. I sosialt samspill, i lek og hverdagsaktiviteter, vil vi stadig være innom de ulike fagområdene. Rammeplanen peker på at det er viktig at alle barn får oppleve en progresjon i møtet med de ulike fagområdene. Dette betyr blant annet at barna får flere og andre tilbud etter hvert som de blir eldre. Tradisjoner På Frydenhaug har vi flere tradisjoner som markeres hvert år. Mange av tradisjonene er knyttet opp mot årets ulike høytider, andre er samlinger, markeringer og fester som har blitt til gjennom årenes løp. Våre tradisjoner: Velkommensamling for alle barna på bålplassen Bli-kjent-kaffe/frokost for alle foreldrene Kunstutstilling Adventsamling, Lucia-arrangement, Nissefest Fastelavn og karnevalsfest Påske, vår med nytt liv Dugnad og Rusken 17.-mai arrangement Sommerfest Ved noen av arrangementene blir foreldrene invitert til foreldrekaffe eller frokost i barnehagens åpningstid. Dette er uformelle møter hvor foreldrene kan bli bedre kjent med hverandre. Samarbeidsutvalget (SU) inviteres til å delta i planlegging og gjennomføring av noen av arrangementene.

9 Språk Å tilegne seg et godt språk og gode kommunikasjonsevner, er sentralt i barnets utvikling og er grunnleggende for barnets sosiale ferdigheter. Et godt utviklet morsmål er også en grunnleggende forutsetning for den videre utvikling av skriftspråk og leseforståelse. Utviklingen av talespråket gjør at barnet lettere blir forstått. Vår erfaring er at når små barn klarer å sette ord på hva de vil, reduseres konfliktene mellom dem. Språket er viktig når barn leker sammen, og leken bidrar til at språket utvikles. Personalet på Frydenhaug skal være tydelige språkmodeller og gode språklige forbilder. Det er et økende antall internasjonale studenter med barn i SiO Barnehage, som både skal lære seg sitt morsmål og norsk samtidig. De flerspråklige barna tilegner seg det norske språket lettere gjennom lek med andre barn. Vårt mål er at de forstår og blir forstått og får innpass i barnegruppa og venner i barnehagen.

10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging, dokumentasjon og evaluering av arbeidet er med på å ivareta kvalitet i tilbudet til barna. Det hjelper personalet til å arbeide mot felles mål. Det blir lettere å sikre at det blir en progresjon i tilbudet til barna. Planleggingsdager, månedlige personalmøter etter arbeidstid og ukentlige avdelingsmøter benytter vi til planlegging, vurdering og egen opplæring. Som SiO Barnehage har vi et felles etisk perspektiv, der respekt for enkeltmennesket ligger til grunn for vår dokumentasjon av barnehagens arbeid, barns lek og læring. Vårt valg er å dokumentere barns lek, opplevelser og hverdagslivet i barnehagen, turer, fester og arrangementer, og vi legger vekt på å synliggjøre trivsel, glede og tilhørighet. Vår dokumentasjon retter seg hovedsakelig mot barnegruppen eller mindre grupper av barn. Vi måler ikke barns prestasjoner, men dokumenterer prosesser. På Frydenhaug fotograferer vi hverdagslivet i barnehagen, barn i lek og ulike samspillsituasjoner. Alle avdelingene har digitale fotoramme slik at både barn og foreldre sammen kan snakke om det de ser. Barna får bilder med seg når de slutter i barnehagen som del av et album eller en perm med minner fra tiden i barnehagen. Vårt verdisyn ligger også til grunn for alt samarbeid med skole, barnehager og andre instanser. Vi deler aldri ut dokumentasjon om barn og deler aldri vår kunnskap om enkeltbarn med andre. I særskilte tilfeller der det er påkrevd å dele informasjon om barnet med andre samarbeidsinstanser, tar vi alltid foreldrene med i denne prosessen. Det er viktig at personalet ser kritisk på egen praksis for å lære, justere og forbedre. Gjennom regelmessige foreldremøter, SU-møter og foreldresamtaler evaluerer vi ulike forhold sammen med foreldrene. Vi er interessert i å vite hva de tenker og opplever for å sikre et nært samarbeid. Foreldrene skal oppleve at de har påvirkning.

11 Samarbeid Et åpent og godt samarbeid mellom personale og barnas foreldre og personalet imellom er viktig for at alt arbeidet med barn og barnegrupper skal bli best mulig. Foreldresamarbeid Daglig kontakt Dette er den aller viktigste kontakten mellom barnehage og hjem. Foreldrene har ansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø. Rammeplanen fastslår at foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Vårt mål er et nært foreldresamarbeid som bygger på gjensidig tillit med respekt og åpen kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidet starter i barnets tilvenningstid. Pedagogisk leder har et overordnet ansvar for alle barna på avdelingen. Alle barna får en tilknytningsperson når de begynner i barnehagen som sikrer at overgangen fra hjem til barnehage blir best mulig. Foreldrene kjenner sitt barn best og kan gi barnehagen viktig informasjon om barnet. En åpen og god kommunikasjon bidrar til at foreldrene opplever at vi har et felles ansvar for det enkelte barns trivsel og utvikling. Sammen har vi et ansvar for å løse eventuelle problemer og konflikter raskest mulig. Den daglige kontakten når barnet bringes og hentes er svært viktig. Gjensidig informasjon om søvn, dagsform, hvem barnet har lekt med og hva det har gjort i barnehagen osv, blir av stor betydning. På den måten er det lettere å forstå barnet. Dagsrapport, ukeplan, måneds- eller periodeplan I alle garderobene finnes en tavle med ukeplan med personalets vakter og litt info om hva som skal skje og har skjedd. Noen avdelinger skriver dagrapport når det er mulig. Hver måned deler vi ut en evaluering av måneden som har gått og en plan for neste måned. Foreldremøter Vi innkaller til foreldremøte på kveldstid. Møtene brukes til å gi informasjon, drøfte det pedagogiske og praktiske innholdet i barnehagen og utveksle erfaringer.

12 Foreldresamtaler Alle nye foreldre får en oppstartsamtale i løpet av den første måneden i barnehagen. I tillegg tilbyr vi foreldresamtaler, minimum én gang i semesteret. Både foreldre og barnehage kan ta initiativ til flere samtaler. Foreldresamtalen benyttes til å snakke om det foreldrene er mest opptatt av i forhold til sitt eget barn. Man deler tanker og observasjoner med hverandre for å styrke samarbeidet om barnets trivsel og utvikling. Samarbeidsutvalget i barnehagen Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet. Rådet velger representanter til samarbeidsutvalget, SU. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. SU består av like mange foreldrerepresentanter som ansattrepresentanter. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal blant annet arbeide for å fremme kontakt mellom hjem og barnehage og mellom barnehage og lokalsamfunn. Foreldrerepresentantene skal ta opp forhold som foreldregruppa er opptatt av. SU skal også fastsette barnehagens årsplan. Møter Møter vi har som er viktige for at vi skal få til en best mulig forståelse og samarbeid er: Avdelingsmøte Møte for pedagogene Personalmøter Opplæring og veiledning i Frydenhaug: SiO Barnehage har et opplegg for intern opplæring av nyansatte i egen barnehage. Kurs og opplæring: SiO Barnehage har et felles opplærings- og kurstilbud til alle sine ansatte. Planleggingsdager: Våre fem planleggingsdager bruker vi til faglig påfyll, planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Her deltar hele personalgruppen.

13 Samarbeid mellom avdelingene Vi ser barnehagen som en helhet. Av praktiske hensyn er det tettest samarbeid i hver etasje. Barna skal også bli kjent med hverandre på tvers av huset, og vi har derfor en del felles arrangementer for hele barnehagen. Det er stor åpenhet for å gå på besøk til andre avdelinger i begge etasjer. Mange av barna har søsken på andre avdelinger og vil være sammen med dem. Vennskap og lek på tvers av avdelingene er et viktig mål. Når vi er ute, møtes alle barna og blir kjent med hverandre på tvers av avdelingene. Vårt mål er at barna skal bli trygge på hele huset, slik at den dagen de flytter over på storebarnsavdeling, skal det oppleves trygt. Dersom det blir ledig plass på en av våre storebarnsavdelinger midt i året, kan vi flytte barn fra en avdeling oppe ned på den ledige plassen. Derfor er det viktig at barn og foreldre får oppleve barnehagen som en helhet. Vi vil at barna er trygge på alle voksne, spesielt i egen etasje. Da kan vi lettere hjelpe hverandre ved sykdom, avspasering og ferie og minske ubehag for barn og foreldre. Vi vil bruke alles ressurser og interesser til beste for alle barna. Nært samarbeid medfører at det kommer alle til gode. Vi har åpne dører mellom avdelingene deler av dagen for å få til et godt samarbeid. Samlinger med sang, teater og opplegg med formingsaktiviteter, turer til gymsalen, i skogen og i nærmiljøet er gode eksempler på opplegg på tvers. Våre erfaringer med dette er gode. Kontaktinformasjon SiO Barnehage Frydenhaug Sognsveien 165, 0860 Oslo Styrer Anette Espenes: Britt Næsje: Kontor: Avd. 1: Avd. 2: Avd. 3: Avd. 4: Avd. 5:

14 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE ALMELIA Untitled :07:11

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon Innholdsfortegnelse Studentbarnehagenes visjon Barnehagens innhold Barnehageloven Barns medvirkning Hverdagsaktiviteter Fellesskap i barnehagen Sosial kompetanse Satsningsområder Lek Kunst kultur og kreativitet

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer