ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG Untitled :07:11

2 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del av velferdstilbudet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Visjon og verdiord SiO sin visjon: «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter» SiO har tre verdier som alle skal leve etter: Nær, Målrettet og Oppfinnsom. SiO barnehagene s slagord: «SiO Barnehage tar vare på barndommens magi» Barn skal få være barn og de skal få være akkurat den unike person de er. Vi anerkjenner barndommens egenverdi. Barna lever i nuet og vi vil gi barna mulighet til å oppleve alle dager som meningsfulle, magiske og ubegrensede. Hos oss står leken og barnas undring i fokus. Vi møter barna med humor og åpenhet. Barn kan oppleve små øyeblikk som magiske, vi vil stoppe opp og gi barna tid for disse øyeblikkene. De skal få mulighet til å være spontane og impulsive, derfor blir dagene våre til underveis i samhandling med barna.

3 Informasjon om barnehagen Størrelse og barnegrupper SiO Barnehage Frydenhaug tar i mot barn i alderen 8 måneder til 6 år. Barna er fordelt på 5 avdelinger hvorav 3 er småbarnsavdelinger. Personalet Grunnbemanningen er tre hele stillinger på hver avdeling. Styrer er barnehagens pedagogiske og administrative leder. I SiO barnehage Frydenhaug er Anette Espenes hovedansvarlig med Britt Næsje som delansvarlig. Anne Lapstun er styrerassisten ved siden av å være pedagogisk leder. Taushetsplikt Alle ansatte i barnehagen, også vikarer, må undertegne en taushetserklæring. Denne skal sikre foreldre og barn mot at personlige og private forhold kommer uvedkommende for øret. Politiattest Alle ansatte må forevise en politiattest om at de ikke er straffet for sedelighetsforhold. Opplysningsplikt til Barnevernet Barnehageansatte har en særlig plikt om å melde fra til Barnevernet dersom de mener at barn er utsatt for en form for omsorgssvikt. Foreldrene vil i slike tilfeller alltid få informasjon på forhånd. Sikkerhet Personalet gjennomfører jevnlig førstehjelpskurs og brannvernkurs for å kunne håndtere uhell og liknende. Alle nyansatte settes inn i våre sikkerhetsrutiner og vi gjennomfører brannøvelser hvert år. Barnehagen lekeområder og utstyr blir jevnlig sjekket i forhold til lovens krav om sikkerhet. Utelekeplassene blir kontrollert av «Lekeplassinspektørene» en gang i året. Likeledes kontrolleres det elektriske anlegget med faste mellomrom. Kommunen har i tillegg tilsyn av alle barnehager. SiO barnehage Frydenhaugs særpreg SiO barnehage Frydenhaug ligger høyt over byen med utsikt og mye frisk luft. Barnehagen ligger nær Sognsvann og Nordmarka med fine skogsområder tett på. Samtidig har vi Kringsjå Studentby og T-banen som nærmeste nabo. Barnehagen er arkitekttegnet, og ligger fint plassert i terrenget på et meget stort område som er kupert og med variert natur. Området er stort og spennende, og med et skogholt hvor vi har laget en bålplass og benker som brukes i mange sammenhenger.

4 Presentasjon av barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Formålsparagrafen sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette er verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. SiO Barnehage og SiOs verdier er retningsgivende for oss. I vårt daglige arbeid vil vi at vårt samspill skal preges av følgende: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Vi skal ha respekt for enkeltmennesket Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i vår barnehagetradisjon. I alt samspill mellom barn og voksne, og i lek er hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er et paraplybegrep som rommer både utvikling, omsorg, læring, sosialisering og oppdragelse, men er samtidig mer enn hvert av begrepene. Danning er en kontinuerlig prosess som pågår hele livet. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning handler blant annet om at individet skal utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning innebærer at man betrakter barnet som subjekt og en selvstendig aktør i eget liv, og den voksne skal veilede, stimulere og gi utfordringer. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. FNs Barnekonvensjon gir uttrykk for en erkjennelse om at barn trenger spesiell beskyttelse og har derfor gitt en oversikt over barns rettigheter. Voksne på Frydenhaug skal gjøre disse gjeldene på våre barns vegne. Barnets beste skal stå i sentrum, og vi er forpliktet til å ta barneperspektivet. Dette innebærer at vi må kjenne det enkelte barn godt, være åpne og interesserte og lytte til det hvert barn uttrykker.

5 Barns rett til medvirkning Barns rett til medvirkning innebærer at vi er åpne og reflekterte voksne. Å skape en demokratisk barnehage der barna har reell medvirkning, krever at vi voksne virkelig lytter til barna. Barnets alder og modenhet avgjør hvordan barnet uttrykker behov og ønsker. De yngste barna forteller oss hva de vil gjennom kroppsspråket. Det krever ekstra sensitivitet fra oss voksne, og det krever at vi kjenner barna godt, tolker og forstår signalene barna gir. Vår forståelse, kunnskap og kjennskap til barnet skal styre hvordan vi svarer, hjelper og veileder det. For de aller yngste handler det ofte om å dekke ulike behov. Det er helt grunnleggende for deres trivsel og trygghet at de opplever å bli forstått og anerkjent når de uttrykker basale behov. Det er viktig for barns vilje til å kommunisere at vi forstår hva de gir uttrykk for. De eldre barna bruker i større grad språket for å uttrykke vilje og behov. De skal tas med på både å planlegge og å evaluere det pedagogiske opplegget i barnehagen. Voksne må være åpne og lydhøre. Barns rett til medvirkning skal komme til uttrykk i uformelle samtaler i hverdagen, men også i samlingsstunder og i små møter med grupper av barn. Medvirkning handler om mange ting. Det kan spenne fra organisering av dagen til miljøet i barnehagen. De eldre barna kan for eksempel tas med på råd når det gjelder valg av turer, leker og aktiviteter. Barnas rett til medvirkning innebærer at vi har vilje til åpenhet og refleksjon over egen praksis. Praksis skal kunne endres underveis. Hverdagslivet i barnehagen Våre avdelinger har mange faste rutiner og gjøremål som er knyttet til stell og omsorg, og disse gjentar seg flere ganger hver dag. Hverdagsaktivitetene er særlig viktige fordi her formidles verdier og holdninger knyttet til omsorg, hjelp, trøst og oppmuntring, formidling av respekt for enkeltmennesket, anerkjennende kommunikasjon, nærhet og varme. I hverdagsaktivitetene gis barna mange muligheter for utvikling av selvstendighet. Vi vil at glede og humor skal prege livet i barnehagen. Dagen blir trygg og forutsigbar ved at primærbehovene dekkes. De yngste barna har individuell rytme når de begynner hos oss, og vi tilpasser oss barnas rytme for å skape trygghet. Med utgangspunkt i barnas behov og interesser forsøker vi å gripe de mulighetene vi har i hverdagen for å ivareta det impulsive. Dagsrytmen skal gi oss en ramme med mulighet for variasjon.

6 Omsorg, lek og læring Omsorg Rammeplanen slår fast at barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Personalet er yrkesetisk forpliktet til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgen skal prege hele dagen og alle voksne på Frydenhaug skal være bevisst sin omsorgsrolle. Med det mener vi at det skal være god kvalitet på relasjonene og samspillet vi har med barna. God omsorg er nærhet, et fang å sitte på, trøst og tett oppfølging. Voksne skal se hvert enkelt barn, være der barna er. Det er trygt for barna at vi har en dagsrytme, kjente rutiner, tydelige og positive voksne. Når barna begynner i barnehagen, får hvert barn en fast tilknytningsperson som følger barnet tett opp i starten. Gode felles opplevelser i barnegruppa skaper tilhørighet og trygghet. Alle barn skal hver dag møtes av en positiv og imøtekommende voksen. Foreldre skal være trygge på at all viktig informasjon om barnet blir ivaretatt. Lek Lek er barns morsomste virksomhet. Den er frivillig, gir energi, overskudd og trivsel og er indremotivert. Leken er sentral i barnets utvikling når det gjelder følelser, språk, tenkning og sosial kompetanse. Dette er viktig å ta med når vi planlegger barnehagens innhold. Vi vet at gjennom leken får barn venner. I lek og samhandling med andre barn tilegner de seg en sammensatt kompetanse der alle grunnleggende sosiale ferdigheter inngår. Vi vet at voksne har stor betydning blant annet for om barn leker og hva de leker. På Frydenhaug har vi engasjerte og lekende voksne som er med på å sikre at leken har en sentral plass i barnehagehverdagen. Det fysiske inne- og utemiljøet er viktig. Vi er bevisst at lekematerialet skal være variert og innbydende. Vi legger vekt på å ha et rikt og variert utvalg av utkledningstøy for å stimulere rolleleken. Vi skal ha klær og utstyr som både gutter og jenter liker å leke med. Miljøet må også gi rom for spenning, utfordringer og fleksibilitet. Voksne skal være tilgjengelige både fysisk og psykisk, ta barnas lek på alvor og sørge for at barna får ro, rom og tid til å leke. Det er viktig med få avbrytelser. Leken har stor plass på Frydenhaug!

7 Læring Vi bygger på et helhetlig syn på læring. Læring foregår i samspillet med andre mennesker og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder, hele tiden. Som voksen må en være seg bevisst sin språkbruk, sin væremåte, sine verdier og holdninger fordi dette påvirker hva og hvordan barna lærer. En viktig forutsetning for lek og læring er trygghet. Trygghet hjelper barn til å søke intellektuell stimulering, og det er viktig for at barna skal søke utfordringer. Mye læring foregår ved benevning, ved at vi setter ord på det barna gjør og føler, det andre gjør og på hva som skal skje. Det viktig at de voksne snakker med og resonnerer sammen med barna. Vi er særlig opptatt av at barn skal oppleve gleden ved å mestre. Hvert barn skal møte utfordringer de har forutsetninger for å klare. Barnefellesskapet er en viktig kilde til læring. I samspill og lek med andre utvikler barn sin egen identitet, samtidig som de utvikler seg sosialt. De lærer å samarbeide, løse konflikter og de er rollemodeller for hverandre. Sosial kompetanse For å mestre sosialt samspill, er det særlig viktig å tilegne seg sosiale ferdigheter som å tolke, forstå ulike situasjoner og handle deretter. Det er viktig å utvikle en positiv selvfølelse. Selvfølelse er vår viten om og opplevelse av hvem vi er, og har sammenheng med om barnet føler seg elsket, anerkjent og akseptert. En god selvfølelse kan bidra til at barna bedre kan mestre samspill på en positiv måte. På alle avdelinger vil vi å hjelpe barna til å utvikle respekt og toleranse, blant annet ved å la dem bli klar over de ulikheter som finnes i gruppen. De skal lære at andre barn kan ha andre behov enn dem selv og at også andre barn må få den voksnes oppmerksomhet når de har behov for det. Om et barn får dekket sine behov, er det mer villig til å godta og bidra til at andre også får dekket sine. Personalet må ha evnen til å se hvert enkelt barn og barna som gruppe. Vi må være gode rollemodeller. Når en voksen er i samspill med et barn, vil de andre som er til stede følge med på samspillet og danne seg et bilde av hvordan voksne oppfører seg. Det er i de daglige opplevelsene vi har fokus på sosial læring og empati. Vi gir barna positiv oppmerksomhet når de viser omsorgsfulle handlinger. Barna skal hjelpes til å finne handlingsalternativer når de gjør noe som

8 kunne vært løst på en annen og bedre måte. Det har lett for å oppstå små og store konflikter mellom barn. Det kan skyldes språk- og kommunikasjonsproblemer, uhell, uforsiktighet, uenighet om leker, slåing, dytting og biting i frustrasjon. Vår oppgave blir å hjelpe barna til en balanse mellom selvhevdelse og selvkontroll. Fagområdene Rammeplanen har fastsatt syv fagområder som vi skal arbeide med i løpet av året. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Fagområdene er ofte til stede samtidig i våre daglige situasjoner og aktiviteter, og de er representert i organiserte opplegg. I sosialt samspill, i lek og hverdagsaktiviteter, vil vi stadig være innom de ulike fagområdene. Rammeplanen peker på at det er viktig at alle barn får oppleve en progresjon i møtet med de ulike fagområdene. Dette betyr blant annet at barna får flere og andre tilbud etter hvert som de blir eldre. Tradisjoner På Frydenhaug har vi flere tradisjoner som markeres hvert år. Mange av tradisjonene er knyttet opp mot årets ulike høytider, andre er samlinger, markeringer og fester som har blitt til gjennom årenes løp. Våre tradisjoner: Velkommensamling for alle barna på bålplassen Bli-kjent-kaffe/frokost for alle foreldrene Kunstutstilling Adventsamling, Lucia-arrangement, Nissefest Fastelavn og karnevalsfest Påske, vår med nytt liv Dugnad og Rusken 17.-mai arrangement Sommerfest Ved noen av arrangementene blir foreldrene invitert til foreldrekaffe eller frokost i barnehagens åpningstid. Dette er uformelle møter hvor foreldrene kan bli bedre kjent med hverandre. Samarbeidsutvalget (SU) inviteres til å delta i planlegging og gjennomføring av noen av arrangementene.

9 Språk Å tilegne seg et godt språk og gode kommunikasjonsevner, er sentralt i barnets utvikling og er grunnleggende for barnets sosiale ferdigheter. Et godt utviklet morsmål er også en grunnleggende forutsetning for den videre utvikling av skriftspråk og leseforståelse. Utviklingen av talespråket gjør at barnet lettere blir forstått. Vår erfaring er at når små barn klarer å sette ord på hva de vil, reduseres konfliktene mellom dem. Språket er viktig når barn leker sammen, og leken bidrar til at språket utvikles. Personalet på Frydenhaug skal være tydelige språkmodeller og gode språklige forbilder. Det er et økende antall internasjonale studenter med barn i SiO Barnehage, som både skal lære seg sitt morsmål og norsk samtidig. De flerspråklige barna tilegner seg det norske språket lettere gjennom lek med andre barn. Vårt mål er at de forstår og blir forstått og får innpass i barnegruppa og venner i barnehagen.

10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging, dokumentasjon og evaluering av arbeidet er med på å ivareta kvalitet i tilbudet til barna. Det hjelper personalet til å arbeide mot felles mål. Det blir lettere å sikre at det blir en progresjon i tilbudet til barna. Planleggingsdager, månedlige personalmøter etter arbeidstid og ukentlige avdelingsmøter benytter vi til planlegging, vurdering og egen opplæring. Som SiO Barnehage har vi et felles etisk perspektiv, der respekt for enkeltmennesket ligger til grunn for vår dokumentasjon av barnehagens arbeid, barns lek og læring. Vårt valg er å dokumentere barns lek, opplevelser og hverdagslivet i barnehagen, turer, fester og arrangementer, og vi legger vekt på å synliggjøre trivsel, glede og tilhørighet. Vår dokumentasjon retter seg hovedsakelig mot barnegruppen eller mindre grupper av barn. Vi måler ikke barns prestasjoner, men dokumenterer prosesser. På Frydenhaug fotograferer vi hverdagslivet i barnehagen, barn i lek og ulike samspillsituasjoner. Alle avdelingene har digitale fotoramme slik at både barn og foreldre sammen kan snakke om det de ser. Barna får bilder med seg når de slutter i barnehagen som del av et album eller en perm med minner fra tiden i barnehagen. Vårt verdisyn ligger også til grunn for alt samarbeid med skole, barnehager og andre instanser. Vi deler aldri ut dokumentasjon om barn og deler aldri vår kunnskap om enkeltbarn med andre. I særskilte tilfeller der det er påkrevd å dele informasjon om barnet med andre samarbeidsinstanser, tar vi alltid foreldrene med i denne prosessen. Det er viktig at personalet ser kritisk på egen praksis for å lære, justere og forbedre. Gjennom regelmessige foreldremøter, SU-møter og foreldresamtaler evaluerer vi ulike forhold sammen med foreldrene. Vi er interessert i å vite hva de tenker og opplever for å sikre et nært samarbeid. Foreldrene skal oppleve at de har påvirkning.

11 Samarbeid Et åpent og godt samarbeid mellom personale og barnas foreldre og personalet imellom er viktig for at alt arbeidet med barn og barnegrupper skal bli best mulig. Foreldresamarbeid Daglig kontakt Dette er den aller viktigste kontakten mellom barnehage og hjem. Foreldrene har ansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø. Rammeplanen fastslår at foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Vårt mål er et nært foreldresamarbeid som bygger på gjensidig tillit med respekt og åpen kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidet starter i barnets tilvenningstid. Pedagogisk leder har et overordnet ansvar for alle barna på avdelingen. Alle barna får en tilknytningsperson når de begynner i barnehagen som sikrer at overgangen fra hjem til barnehage blir best mulig. Foreldrene kjenner sitt barn best og kan gi barnehagen viktig informasjon om barnet. En åpen og god kommunikasjon bidrar til at foreldrene opplever at vi har et felles ansvar for det enkelte barns trivsel og utvikling. Sammen har vi et ansvar for å løse eventuelle problemer og konflikter raskest mulig. Den daglige kontakten når barnet bringes og hentes er svært viktig. Gjensidig informasjon om søvn, dagsform, hvem barnet har lekt med og hva det har gjort i barnehagen osv, blir av stor betydning. På den måten er det lettere å forstå barnet. Dagsrapport, ukeplan, måneds- eller periodeplan I alle garderobene finnes en tavle med ukeplan med personalets vakter og litt info om hva som skal skje og har skjedd. Noen avdelinger skriver dagrapport når det er mulig. Hver måned deler vi ut en evaluering av måneden som har gått og en plan for neste måned. Foreldremøter Vi innkaller til foreldremøte på kveldstid. Møtene brukes til å gi informasjon, drøfte det pedagogiske og praktiske innholdet i barnehagen og utveksle erfaringer.

12 Foreldresamtaler Alle nye foreldre får en oppstartsamtale i løpet av den første måneden i barnehagen. I tillegg tilbyr vi foreldresamtaler, minimum én gang i semesteret. Både foreldre og barnehage kan ta initiativ til flere samtaler. Foreldresamtalen benyttes til å snakke om det foreldrene er mest opptatt av i forhold til sitt eget barn. Man deler tanker og observasjoner med hverandre for å styrke samarbeidet om barnets trivsel og utvikling. Samarbeidsutvalget i barnehagen Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet. Rådet velger representanter til samarbeidsutvalget, SU. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. SU består av like mange foreldrerepresentanter som ansattrepresentanter. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal blant annet arbeide for å fremme kontakt mellom hjem og barnehage og mellom barnehage og lokalsamfunn. Foreldrerepresentantene skal ta opp forhold som foreldregruppa er opptatt av. SU skal også fastsette barnehagens årsplan. Møter Møter vi har som er viktige for at vi skal få til en best mulig forståelse og samarbeid er: Avdelingsmøte Møte for pedagogene Personalmøter Opplæring og veiledning i Frydenhaug: SiO Barnehage har et opplegg for intern opplæring av nyansatte i egen barnehage. Kurs og opplæring: SiO Barnehage har et felles opplærings- og kurstilbud til alle sine ansatte. Planleggingsdager: Våre fem planleggingsdager bruker vi til faglig påfyll, planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Her deltar hele personalgruppen.

13 Samarbeid mellom avdelingene Vi ser barnehagen som en helhet. Av praktiske hensyn er det tettest samarbeid i hver etasje. Barna skal også bli kjent med hverandre på tvers av huset, og vi har derfor en del felles arrangementer for hele barnehagen. Det er stor åpenhet for å gå på besøk til andre avdelinger i begge etasjer. Mange av barna har søsken på andre avdelinger og vil være sammen med dem. Vennskap og lek på tvers av avdelingene er et viktig mål. Når vi er ute, møtes alle barna og blir kjent med hverandre på tvers av avdelingene. Vårt mål er at barna skal bli trygge på hele huset, slik at den dagen de flytter over på storebarnsavdeling, skal det oppleves trygt. Dersom det blir ledig plass på en av våre storebarnsavdelinger midt i året, kan vi flytte barn fra en avdeling oppe ned på den ledige plassen. Derfor er det viktig at barn og foreldre får oppleve barnehagen som en helhet. Vi vil at barna er trygge på alle voksne, spesielt i egen etasje. Da kan vi lettere hjelpe hverandre ved sykdom, avspasering og ferie og minske ubehag for barn og foreldre. Vi vil bruke alles ressurser og interesser til beste for alle barna. Nært samarbeid medfører at det kommer alle til gode. Vi har åpne dører mellom avdelingene deler av dagen for å få til et godt samarbeid. Samlinger med sang, teater og opplegg med formingsaktiviteter, turer til gymsalen, i skogen og i nærmiljøet er gode eksempler på opplegg på tvers. Våre erfaringer med dette er gode. Kontaktinformasjon SiO Barnehage Frydenhaug Sognsveien 165, 0860 Oslo Styrer Anette Espenes: Britt Næsje: Kontor: Avd. 1: Avd. 2: Avd. 3: Avd. 4: Avd. 5:

14 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE ALMELIA Untitled :07:11

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG ÅRSPLAN 2016 SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug SiO Barnehage Frydenhaug tar i mot barn i alderen 8 måneder til 6 år. Barna er fordelt på 5 avdelinger hvorav 3 er småbarnsavdelinger.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del av velferdstilbudet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Visjon og verdiord

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG.

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. Almelia_omslag.pdf 1 14.12.2016 13:17:40 C M Y ÅRSPLAN 2017 CM MY CY CMY K VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! www.sio.no SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG Innhold Velkommen til sio barnehage frydenhaug... 2 SiO Barnehage

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid 01.01.2015 Foreldresamarbeid Mosaikk barnehage Foreldresamarbeid i Mosaikk barnehage Alle ansatte skal ha kjennskap til «Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid Hjembarnehage. Vi ønsker

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer