Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med"

Transkript

1

2 Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med videreforedling. Sagbruk, takstolfabrikk, huselementfabrikk, møbelfabrikker. Det private Q-Meieriet har også en stor avdeling i kommunen. Reiselivskommune med friluftslivssatsing; Skeikampen, Gausdal Vestfjell med Langsua Nasjonalpark.

3

4 Kommunal planstruktur Kommunal planstrategi fra 2012 Utviklingstrekk, utfordringer >behov for planer Kommuneplanens samfunnsdel Gir retning for utvikling av kommunen. Vedtatt av kommunestyret i juni 2014 Kommuneplanens arealdel Oppstart 2014 Kommunedelplaner tema(beredskap), areal(seg bru) Handlingsdel/Strategiplan med økonomiplan Prioriteringer og tildeling av ressurser Tema-og sektorplaner Iverksetting

5

6 Tema fra planstrategien Kommunestyret vedtok i 2012: Omdømmet til Gausdal hvordan få fram styrker og kvaliteter og stå sammen om dem Verdiskaping - med fokus på de store verneområdene (Langsua nasjonalpark) og områdene omkring Kommunesentret Segalstad bru strategier for arealbruk og videre utvikling Barn og unge oppvekstmiljøet, idretten og kulturen

7 Krav til den kommunale planleggingsprosessen Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen stiller krav (utdrag av retningslinjene) til kommunen om å : Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan-og byggesaksbehandlingen etter PBL. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i kommuneplanarbeidet. Organisere planprosesser slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram, og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.

8 Prosess Bakgrunnsmateriale Temagrupper: omdømme verdiskaping kommunesenteret barn og unge Folkemøte Innbyggerdialog om Segalstad bru Barn- og unge - barneskolene, og 6.klasse - elevrådet ungdomsskolen - annerledesdagen

9 HVA HAR BARN OG UNGE I GAUSDAL PÅ HJERTET? Spørsmålene vi stilte til barn og unge: Hva er det beste ved å være barn/ungdom i Gausdal? Tenk deg at du måtte flytte fra Gausdal, er det noe du ville være glad for å flytte fra? Hva ville du savne? Hvordan kan det bli bedre å være barn/ungdom i Gausdal? På skolen I nærmiljø der du bor? Lekeplasser og andre møteplasser? Anlegg (haller, baner osv) Frititidsaktiviteter? Hvordan kan vi best ta i mot barn og unge som flytter til kommunen vår fra andre steder i Norge eller fra fremmede kulturer? Hva er det viktigst å gjøre i Gausdal, for bygda og barn og unge som bor her?

10 Hvordan kan det bli enda bedre å være barn/ungdom i Gausdal? Hva er aller viktigst å gjøre i Gausdal, for bygda og for barn og unge som bor her?

11 Folkehelse i Gausdal Planlegging er vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet. Mål: Gausdal er et lokalsamfunn som gir gode oppvekst og levekår, preget av sunne levevaner, fellesskap, trygghet og deltakelse Med en tydelig prioritering av barn og unge; Gausdal skal være et godt og trygt sted å vokse opp Det betyr bl.a. helsefremmende og forebyggende satsinger både på systemnivå og i tiltak.

12 Innsatsområder: Gausdal kommune tar en offensiv rolle for å styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og svekke forhold som kan ha negative helsevirkninger. Og bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller. Dette gjør vi gjennom tverrfaglig og helhetlig innsats i samarbeid med næringsliv, organisasjoner og frivillige. Gausdal kommune har fokus på barn og unge. Alle skal ha mulighet til å ta vare på og fremme egen helse, trivsel og mestring. Vårt arbeid bygger på: Tilbud for alle og tiltak for de få. Vi skal ha et kulturliv som bidrar til fellesskap og glede, gir gode opplevelser og varierte sosiale møteplasser for alle aldersgrupper. Vi skal ha et nært samarbeid med fylkeskommunen og de videregående skolene for at flest mulig gjennomfører videregående skole, samt at det skal gi gode muligheter for individuell kvalifisering for arbeidslivet.

13 Barn og unge Mål: Barn og unge i Gausdal har en god og trygg start på livet, og kjenner seg inkludert og som en del av fellesskapet. Barn og unge i Gausdal ønsker, vil og har mulighet til utdanning. Gausdal kommune leverer tjenester som fremmer læring, mestring og inkludering. Og som medvirker til å utjevne levekårsforskjeller

14 Ta vare på og skape verdier Mål: Gausdal kommune er en offensiv og næringsvennlig kommune som legger til rette for allsidig næringsutvikling. Gausdal er en attraktiv kommune å etablere og videreutvikle naturbaserte virksomheter i. Gausdal assosieresmed naturbaserte opplevelser.

15 Kommunesenteret Segalstad Bru Legge hovedstruktur for framtiden Mål Segalstad Bru er tydeligmarkert som sentrum og tettsted, og er et godt sted å være -for å handle, arbeide, bo, drive aktiviteter og ha næringsvirksomhet.

16 Kommunal planstruktur Kommunal planstrategi Utviklingstrekk, utfordringer >behov for planer Kommuneplanens samfunnsdel Gir retning for utvikling av kommunen. Vedtatt av kommunestyret i juni 2014 Kommuneplanens arealdel Oppstart 2014 Kommunedelplaner tema(beredskap), areal(seg bru) Handlingsdel/Strategiplan med økonomiplan Prioriteringer og tildeling av ressurser Tema-og sektorplaner Iverksetting

17 Hva er kommuneplanens arealdel? Kommuneplanens arealdel er det planverktøyet som definerer hovedtrekkene i kommunens overordnete arealbruk, og som legger til rette for framtidig arealbruk. Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, og har lagt noen politiske føringer for hvordan man ønsker at Gausdals-samfunnet skal utvikle seg. Kommuneplanens arealdel tar sikte på seg å realisere disse målene.

18 Kommuneplanens arealdel Fjellområdene Naturmangfold og kulturminner Jordvern Oppvekst og levekår Samfunnssikkerhet og beredskap Estetikk Bolig og befolkningsutvikling Segalstad bru Næring og sysselsetting Råstoffutvinning Planbestemmelser

19 Arealplan Oppvekst og levekår Mange hensyn Økonomi, ressurser, prioriteringer Framtida? Mange interesser

20 Hva har vi? Planer og kunnskapsgrunnlag Hva sier Ung data som har relevans for arealplanleggingen? Hva har vi av kommunale delplaner som er relevante? Trafikksikkerhetsplan Boligsosial handlingsplan under arbeid Plan for idrett og fysisk aktivitet Løypeplan Flere delplaner? Grønnstruktur: et sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende vegetasjonspreget område som ligger innenfor eller i tilknytning til by eller et tettsted. Grønnstruktur, Naturområde, turdrag, friområde, park Gausdal kommunes folkehelseoversikt Levekårsundersøkelsen Skolevei og trafikksikkerhet Kulturlandskap, kulturminner Hva mer?

21 Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: Befolkningssammensetning Oppvekst og levekårsforhold Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Skader og ulykker Helserelatert atferd Helsetilstand At oversikten skal inneholde vurderinger, innebærer at informasjonen i seg selv ikke er nok, men relevansen må vurderes etter lokale forhold. Inklusiv skjønnsvurderinger og erfaringsbasert kunnskap.

22 Hvor er vi i det arbeidet nå? Vi har sammen kommet fram til mye vi ikke vet all verdens om! Vi har noen antagelser -og noen mulige sammenhenger Bekreftelser på noe vi trodde vi visste, eller?? Vi har kanskje fått flere nye spørsmål enn svar.. Kanskje kan vi stille noen bedre spørsmål Vi mangler fortsatt mye! Dette er et utviklingsarbeid som vi gjør sammen.

23 tan3ar3 a.) Befolkningssammensetning 1990: :6237 Det er tilflytting som evt kan opprettholde folketallet. Hva kan og skal vi tilby? Hvordan? Hvem flytter til Gausdal? 0tan15ar15 0tan26ar26 0tan6ar6 0tan18ar18 0tan29ar29 0tan9ar9 0tan19ar19 Innflyttinger Utflyttinger 0tan29ar29 0tan0ar0 0tan9ar9 0tan20ar20 0tan29ar29 Levendefødte Døde 0tan9ar9 0tan20ar20 0tan0ar

24 andel (prosent) standardisert b.) Oppvekst og levekår. Inntekt og og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Lavinntekthusholdninger Gausdal har færre uføre enn i landet og i fylket. Inntektsnivået øker, og mer enn i landet og i fylket. Hvem har lav inntekt? Barnefamilier? Hva er kommunens rolle knyttet til levekårsutfordringer? Uføretrygdede Hele landet Oppland Gausdal 2 0

25 Gausdal Oppland Landet Utdanningsnivå 2011 Mange gausdøler med utdanning på grunnskolenivå. Utdanning påvirker levekår. Og læring bidrar til bedre helse. Universitets- og høgskolenivå Videregående skole-nivå Grunnskolenivå Universitets- og høgskolenivå Videregående skole-nivå 22 29,1 28,6 42,3 45,6 Andel prosent Frafall; Grunnskolenivå Universitets- og høgskolenivå 17,5 32,3 Videregående skole-nivå 47,4 Grunnskolenivå 35 Frafall fra videregående skole

26 c.) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Hele landet Oppland Gausdal Kommentar til avvikene for 2008 og 2010 i analysestatistikken. Avvik i 2008 skyldes uhell ved reparasjon av lekkasje på en stikkledning ved et privat vannverk. Avvik i 2010 skyldes feil i rapporteringen. Dette er formidlet tilbake til Folkehelseinstituttet. Serie1

27 d.) Skader og ulykker. Kommunen samarbeider med Lions vinteren De kjører ut strøsand til hjemmeboende eldre. 2,4 2012: 2,8(?) Forebyggende hjemmebesøk med fokus på fallforebygging. Evaluering av effekt?! Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus med hoftebrudd per 1000 innbyggere per år. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt, dvs. antall i 2010 er årlig gjennomsnitt av innleggelser i perioden Kilde: Kommunehelsa

28 e.) Helserelatert atferd. Andel fødende som oppga at de røykte ved svangerskapets begynnelse i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt Kilde: Kommunehelsa 24% Norge Gausdal Røyker 1 4 Snuser 5 6 Drukket seg beruset Kan skaffe hasj Brukt hasj/narkotika Spørsmål om tobakk og rus i Ung Data-undersøkelsen til 10.klassinger i

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Saksnr. 14/921 Journalnr. 2603/15 Arkiv G10 Dato: 23.02.2015 1 FORORD I forbindelse med ny

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1.

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1. Kommunestyret 16.06.2015 Endringer gjort etter vedtak i formannskapet 10.11.2014 og 13.04.2015 1 2 1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012 Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder INNHOLD: Folkehelsedefinisjon, nytt lovverk og forskrift. Fylkesmannens rolle.

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Planstrategi for 2012 2015

Planstrategi for 2012 2015 Planstrategi for 2012 2015 Vedtatt i Dyrøy kommunestyre den 17.12 2012 VISJON DYRØY DEN LÆRENDE KOMMUNE Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonene om livslang

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Bakgrunnsnotat om folkehelse

Bakgrunnsnotat om folkehelse 1 Bakgrunnsnotat om folkehelse Innhold Bakgrunnsnotatets hensikt...1 Begrepsavklaringer...1 Mål for folkehelsearbeidet...1 Status i folkehelsearbeidet: Hva er helsetilstanden nasjonalt og lokalt?...2 Folkehelsa

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN NORDKAPP Kommune Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN INNHOLD Innledning... 2 Planprogram og kommunedelplan... 2 Tidsavgrensing... 2 Bakgrunn og forutsetning for

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer