OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Evje og Hornnes kommune Rapporttype ROS-analyse OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Ramboll

2 2 (12) ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Ros-analyse Oddeskogen Dokument nr.: 1 Filnavn: _ROS-analyse Oddeskogen Revisjon A Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Utarbeidelse av ROS Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks 116 NO-4662 KRISTIANSAND T

3 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Hensikt Metode Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens Forutsetninger og antagelser IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER ANALYSE AV RISIKO Nærmere beskrivelse av sannsynlighet og konsekvens Uendrete farer og sårbarheter som likevel kommenteres Evaluering av risiko Risikomatrise RISIKOREDUSERENDE TILTAK Hendelser med middels risiko Vurdering av hensynssoner Vurdering av reguleringsbestemmelser FIGUROVERSIKT Figur 1; Forholdet mellom risiko, sannsynlighet og konsekvens Figur 2; Kartutsnitt NGU's aktsomhetskart... 7 Figur 3; Sammenhengen mellom hastighet og sannsynlighet for at en fotgjenger blir alvorlig skadet... 9 TABELLOVERSIKT Tabell 1; Inndeling av sannsynlighet i ROS analysen... 5 Tabell 2; Inndeling av konsekvens i ROS analysen... 5 Tabell 3; Aktuelle uønskede hendelser for planområdet... 6 Tabell 4; Risikomatrise Tabell 5; Evaluering av risiko Tabell 6; Forslag til risikoreduserende tiltak BIBLIOGRAFI Ramboll

4 4 (12) ROS-ANALYSE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Evje og Hornnes kommune har behov for eneboligtomter i nærheten av Evje sentrum. Området som nå tas opp til regulering ligger i rimelig gangavstand til alle sentrumsfunksjoner, skolene på Evje og fremtidig barnehage ligger i planområdet. Store deler av det området som nå tas opp til regulering er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan fra Resterende del av det området er satt av til LNFR formål. En utvidelse av boligområdet utløser da behov for en del endret infrastruktur i området, så som gang- og sykkelveg inn mot Evje sentrum og ny atkomst for trafikk inn mot ny barnehagetomt. Videre er området mye brukt og etablert turområde, med tilrettelagt natursti. Det er også mange kjente kulturminner i området. For å løse disse behovene og sikre de andre interessene i området har Evje og Hornnes kommune funnet det nødvendig å starte en samlet planprosess for området. Dette gjennomføres som en områderegulering med konsekvensutredning. Hovedformål er avgrensing av tomt og uteområde for offentlig virksomhet (uteskole og barnehage), framtidig boligområde samt infrastruktur som veg, gang- og sykkelveg og tursti. 1.2 Hensikt Risiko- og sårbarhetsanalysen skal identifisere og analysere uønskede og usikre forhold tilknyttet det aktuelle området og særskilt de endringer i risiko som reguleringsplanen kan medføre. Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og bygningslovens 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 1.3 Metode Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn: Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen Evaluering av risiko Risiko kan uttrykkes som en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens som i følgende forenklede ligning: Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Sannsynlighet kan uttrykkes som sjansen for at en hendelse finner sted under spesielle forutsetninger/forhold eller som en frekvens, det vil si hyppigheten av en hendelse per tidsenhet. Konsekvens er graden av skade som kan forårsakes av hendelsen.

5 Figur 1; Forholdet mellom risiko, sannsynlighet og konsekvens. 1.4 Vurdering av sannsynlighet Følgende sannsynlighetsinndeling ligger til grunn for analysen, tabell 1. Tabell 1; Inndeling av sannsynlighet i ROS analysen Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse Kan skje (ikke usannsynlig) Kan skje av og til. Periodisk hendelse Kan skje regelmessig. Forholdet er kontinuerlig til stede 1.5 Vurdering av konsekvens Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er vist i tabell 2. Tabell 2; Inndeling av konsekvens i ROS analysen Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Ingen personeller miljøskader. Systembrudd er uvesentlig. Få eller små person- eller miljøskader. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins. Behandlingskrevende person- eller miljøskader. System settes ut av drift over lengre tid. Personskade som medfører død eller varig mén. Mange skadd/langvarige miljøskader. System settes varig ut av drift. 1.6 Forutsetninger og antagelser Arbeidet forutsetter at de opplysningene som kommer fram under analysearbeidet er korrekte. Eksempler på dette kan være grunnlagsdata om området. Oppdragets ramme innebærer at det ikke er mulighet til å verifisere denne informasjonen. Videre er tema omhandlende trafikkulykker analysert med utgangspunkt i dagens situasjon. Ramboll

6 6 (12) ROS-ANALYSE 2. IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste (vedlagt), som er utarbeidet med utgangspunkt i eksempler fra DSB s hjemmeside. Hendelser som er aktuelle før eller etter planen avmerkes med et kryss og håndteres videre i analysen. Hendelsene er gjengitt i tabell 3 og vurdert videre i kap 3. Tabell 3; Aktuelle uønskede hendelser for planområdet # Forhold Aktuelt Kilde Kommentar Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 2 Snø-/isras X Skrednett 4 Elveflom - NVE 6 Radongass X Natur og kulturområder Ingen kjente registreringer 9 Sårbar flora - Artskart 13 Fornminner X RA 14 Kulturminner X RA Menneskeskapte forhold 15 Vei, bru, knutepunkt X 23 Område for idrett/ lek X 29 Høyspentlinje X NGU Medfører planen/ tiltaket Registrert, og ligger innenfor hensynssone i LNFR område Ingen registreringer, men en vurdering er gjort i kap. 3 TEK Artskart - tre livskraftige arter registrert og beskrevet i kap 3 Registrert - nærmere beskrevet i kap 3 Registrert - nærmere beskrevet i kap 3 Registrert beskrevet i kap Støv og støy, trafikk X Økt trafikkmengde Transport, er det fare for: 39 Ulykke i av-/ påkjørsler X Beskrevet i kap 3 40 Ulykke med gående/ syklende X Beskrevet i kap 3 41 Fare for redusert fremkommelighet for beredskap X Kun en atkomstveg

7 3. ANALYSE AV RISIKO I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert. Hvordan farer/ sårbarhet eventuelt endres som følge av planen er oppsummert i tabell Nærmere beskrivelse av sannsynlighet og konsekvens Fare 2 - Ras og skred Aktsomhetskart hos NGU, figur 2, viser at planlagt område ligger i utløsningsområde for snøskred. Figur 2; Kartutsnitt NGU's aktsomhetskart Årsmaksimum av snømengde for normalperioden ligger på mellom 25 og 50 cm. Den prosentvise endring i normal årsmaksimum av snømengde fra normalperioden til perioden viser en forventet nedgang på mellom 40 og 60 prosent i følge den globale klimamodellen ECHAM4/OPYC3. Vår vurdering er at sannsynligheten for snøskred i det aktuelle området må anses som lite sannsynlig og at den også vil falle som følge av global oppvarming. Konsekvensen av et større skred betegnes i denne sammenheng som alvorlig. Fare 4 - Elveflom Oddebekken går langs med området, og i følge retningslinjene fra NVE er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig med en høydeforskjell på 8 meter og en utbredelse på 20 meter på hver side. Høydeforskjellen mellom bekken og bolighusene tilfredsstiller disse kravene. Det anses derfor som lite sannsynlig med flom fra denne bekken. Tilsig av vann fra terreng bak området håndteres i overvannsystem, og sendes ned i bekk som går ut fra Blåmyra. Det er i dag en terskel som skal bidra til god regulering av vannet fra nedslagsfeltet og blåmyra. Denne terskelen må sikres ivaretatt slik at ikke blåmyra tørker ut og setninger forekommer i områdene rundt myra. Setninger vil kunne påvirke eksisterende bebyggelse. Konsekvensen ved elveflom anses i denne sammenheng som alvorlig men sannsynligheten for store skader innen planområdet vurderes som mindre sannsynlig. Ramboll

8 8 (12) ROS-ANALYSE Fare 9 - Sårbar flora/ rødlistearter Det er registrert en livskraftig art innenfor planområdet. Arten er soppen skigardkjuke. Vurderinger av temaet følger av planbeskrivelsens kapittel omhandlende naturmiljø og er ikke nærmere vurdert i ROS analysen. Fare Fornminner og kulturminner Det er registrert et kullfremstillingsanlegg fra jernalder middelalder som er automatisk fredet. Dette er lokalisert i planlagt LNFR område og er gitt hensynssone kulturmiljø. Det er registrert et forsvarsanlegg med 12 skytegraver fra første kvartal på 1900 tallet som ikke er fredet. Noen av skytegravene berøres av utbygging, de resterende gis hensynssone kulturmiljø. Temaet er nærmere vurdert i planbeskrivelsens kapittel omhandlende kulturmiljø, og er ikke nærmere beskrevet i ROS-analysen. Fare 15 Vei, bru, knutepunkt Det er planlagt to nye kryssløsninger ved Rv9/Fv312. Kryssene utformes i henhold til kommunens- og vegvesenets krav, og det antas at sikkerheten i kryssområdene vil bedres ved denne løsningen. Temaet er nærmere vurdert i planbeskrivelsens kapittel omhandlende veg. Fare 23 Område for idrett/lek Lekeområdene ligger i nær tilknytning til veg på området. At lekeområdene er slik plassert gjør det sannsynlig at barn går ut i veien av og til. Konsekvensen ved at et barn går ut i veien er mindre alvorlig. Fare 29 Høyspentlinje I planområdets vestlige del er det en høyspentluftkabel. Det er etablert hensynsone langs spennet og videre er det ikke planlagt boliger i planforslaget med varig opphold i eller i nærheten av kabelen. Det vurderes derfor at planforslaget tilsynelatende ikke har noen konsekvenser for den aktuelle kabeltraseen. Dette er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. Risiko er derfor ikke vurdert videre. Fare 33 Støv og støy, trafikk Planområdet vil generere økt trafikkmengde, noe som kan gi støv og støy for både ny og eksisterende bebyggelse. Det er ikke gjennomført egen støyanalyse i forbindelse med planleggingen. Dette fordi vegen er en blindveg uten gjennomgangstrafikk og med et begrenset antall boenheter. Sannsynligheten for at støyen overskrider gitte krav i retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) anses som mindre sannsynlig, og konsekvensen ved dette anses som mindre alvorlig. Fare 40 - Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Det er først og fremst myke trafikanter i planområdet det er knyttet risiko til. Det er planlagt gang og sykkelveg på området. Det er ikke kjente hendelser fra dette tidligere på dette strekket og er derfor kategorisert som lite sannsynlig. Konsekvensen ved påkjørsel er avhengig av kjøretøyets hastighet. I dette tilfelle, hvor vegen klassifiseres som en atkomstveg til et boligområde med normalt lav hastighet vurderes konsekvensen som alvorlig for liv og helse, og det anses at det sannsynligvis kan skje. Sammenheng mellom hastighet og skade er vist i figur 3.

9 Figur 3; Sammenhengen mellom hastighet og sannsynlighet for at en fotgjenger blir alvorlig skadet I anleggsperioden må forholdet til myke trafikanter og andre trafikanter ivaretas spesielt. Fare 39 - Trafikkulykker Dagens trafikkmengde ligger i følge nasjonal vegdatabank (NVDB) på riksveg 9 på 3550 ÅDT, og på Fv312 på 900 ÅDT. Fartsgrensen i på riksveg 9 i planområdet er 70km/t, og en ulykke i dette området vurderes som alvorlig. Fartsgrensen på Fv312 er i dag 40 km/t, og en ulykke her vil være mindre alvorlig her enn i krysset ved riksveg 9. Kryssene er dimensjonert etter kommunens krav, og oversiktlig. Det er ikke registrert noen ulykker innen planområdet mellom , men i områdene rundt er det registrert ulykker med lettere skader. Konsekvensen anses som mindre alvorlig, og det vurderes at det er mindre sannsynlig at det kan skje. Fare 41 Fare for redusert fremkommelighet for beredskap Vegløsningen på området gir kun en atkomstveg. Dersom en ulykke, eller annet stenger veien vil dette medføre fare for beredskaps fremkommelighet. Sannsynligheten for at det inntreffer et hinder i veien (som stenger begge kjørefelt) samtidig som beredskap må nå frem lenger inn på området anses som lite sannsynlig. Alternative adkomstpunkter gjennom eksisterende boligområde kan også nyttes. Avstanden fra alternativ veg er forholdsvis kort og det vurderes som mulig både for brann og redning å håndtere en situasjon fra disse adkomstpunktene. Dersom det skulle skje kan konsekvensen anses som alvorlig dersom det er fare for liv og helse. 3.2 Uendrete farer og sårbarheter som likevel kommenteres Fare 6 - Radongass Det legges i planområdet opp til ny boligbebyggelse. Det er ikke spesifikk kjennskap til at det er radon i grunnen i området. Forholdene forutsettes løst i henhold til TEK Evaluering av risiko De identifiserte risikoene ble i analysearbeidet gitt en sannsynlighet og en konsekvens for det enkelte mål. Resultatet er presentert i risikomatrisene nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer nummeret på hver hendelse. Ramboll

10 10 (12) ROS-ANALYSE 3.4 Risikomatrise Tabell 4; Risikomatrise Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 40, 6, 23 Mindre sannsynlig 33 2, 4, 39 Lite sannsynlig 41 I tabell 4 er det vist hvordan planen endrer risikonivå for de enkelte hendelser/ sårbarheter. Rød hendelser som havner i det røde området har høy risiko i forhold til hva som er satt som akseptabelt. Tiltak skal iverksettes for å redusere risiko. Gul hendelser som havner i det gule området har middels risiko. Det skal gjøres kost/nyttevurdering av tiltak for å se om det lønner seg å gjøre tiltak. Risikoer som blir liggende i det gule området, må overvåkes for å fange opp eventuelle endringer til det verre. Grønn hendelser som havner i det grønne området har lav risiko. Dette er risiko som er satt som akseptabel, og tiltak for å redusere risiko er ikke påkrevet. Tabell 5; Evaluering av risiko Fare Uønsket hendelse Endring av risiko 23 Område for idrett og lek Tiltak for å forhindre at barn kan løpe ut i veien fra lekeplasser. 6 Radon Behandles i henhold til TEK Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Etablering av fortau langs lengre stikkveier, god belysning ved gangfelt Som det fremgår av tabell 5 over er det 3 farer som er vurdert med middels risiko. Ingen farer kategoriseres med høy risikonivå.

11 4. RISIKOREDUSERENDE TILTAK Det er ingen risikoer som krever tiltak, jfr. tabell 5. I tabell 6 er angitt aktuelle tiltak for at risikonivået skal være som beskrevet eller lavere for beskrevne risikoer. Om tiltak skal gjennomføres eller ikke vil baseres på en helhetsvurdering av nyttekostnaden av risikoreduserende tiltak for disse risikoene. Anbefalinger er angitt i tabellen, men er ikke nærmere vurdert. Fargen i kolonne tilsier risikonivået på den tilknyttede risiko og er beskrevet i kap Hendelser med middels risiko Tabell 6; Forslag til risikoreduserende tiltak Fare Tiltak Beskrivelse 23 Sikre Sikre lekeplasser med gjerder og grinder for å hindre barn i å løpe ut i veien fort. 6 Sikre Sikre i henhold til TEK Etablere fortau og oversiktlige gangfelt Etablere fortau langs lengre stikkveier og sikre god belysning ved gangfelt. Videre vurderinger må tas i detaljplanleggingen Vurdering av hensynssoner Planen slik den ligger i dag har innarbeidet tilstrekkelig med hensynssoner i følgende kategorier: Faresone Ras- og skredfare H310. Faresone Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370 Sikringssone Frisikt H140 Angitt hensynssone Bevaring kulturmiljø H Vurdering av reguleringsbestemmelser På bakgrunn av det identifiserte risikobilde er det behov for å vurdere tiltak gjennom reguleringsbestemmelsene: Krav til sikring mot veg ved utforming av lekeplasser. Krav til etablering av gang og sykkelveg før det gis brukstillatelse. Rekkefølgekrav for bygging av infrastruktur. Ramboll

12 12 (12) ROS-ANALYSE BIBLIOGRAFI Artsdatabanken, (u.d.). Artskart 1.5. Hentet fra Askeladden, (u.d.). Riksantikvaren. Hentet fra Database for kulturminner: Grunnforurensing, (u.d.). Klima- og forurensningsdirektoratet. Hentet fra Kulturminnesøk, (u.d.). Riksantikvaren. Hentet fra Nasjonal vegdatabank, (u.d.). Statens vegvesen. Hentet fra Naturbasen, (u.d.). Direktoratet for naturforvaltning. Hentet fra NGU, (u.d.). Norges geologiske undersøkelse. Hentet fra Arealisdata på nett: NVE atlas, (u.d.). Norges vassdrags- og energidirektorat. Hentet fra Skog og landskap, (u.d.). Kilden - til arealinformasjon. Hentet fra Skrednett, (u.d.). Norges vassdrags- og energidirektorat. Hentet fra Nasjonal skreddatabase på nett: Støykart, (u.d.). Statens vegvesen. Hentet fra 2be1630d51ea7956c740740caad64c897496eb76b.e34LaxuRch8Lbi0Pbhf0 Luftfartshindre, (u.d.) Statens kartverk, Nasjonalt register over luftfartshindre. Hentet fra

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-13 STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1120441 Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

TREMANNSBOLIG HØGEVOLLSVEIEN 32 GNR 46 BNR 768 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

TREMANNSBOLIG HØGEVOLLSVEIEN 32 GNR 46 BNR 768 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Byggmester Jostein Ege Rapporttype Planbeskrivelse 02.04.2013 TREMANNSBOLIG HØGEVOLLSVEIEN 32 GNR 46 BNR 768 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Reguleringsarbeidet utført av: Rambøll AS Avdeling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer