TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN"

Transkript

1 FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Vedtatt av Flå kommunestyre den , sak 60/10

2 FLÅ KOMMUNE Innledning Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet Nasjonale mål:... 4 Fylkeskommunale mål:... 4 Kommunale mål: Veger i Flå kommune Oversikt over riksveger (Rv), fylkesveger (Fv), kommunale veger (Kv) og... 6 gang-/sykkelveger (GSv) i Flå: Trafikkulykker i Flå... 7 Ulykkesregistrering i Flå for perioden *... 7 Ulykkesregistrering fordelt på type veger i Flå perioden *... 7 Ulykkesregistrering fordelt på type trafikkanter perioden Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs vegene Riksveg Fylkesveger Kommunale veger Private veger Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak Generelt: Trafikksikkerhetsinformasjon på helsestasjonen Trafikkopplæring hjemme Trafikkopplæring i barnehagen Trafikkopplæring i grunnskolen Oppfølging av planen Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 2

3 1. Innledning Nasjonal transportplan og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg gir føringer for alt trafikksikkerhetsarbeid. Her presiseres blant annet kravet til kommunene om å ha en egen trafikksikkerhetsplan som grunnlag for det arbeidet som skal gjøres lokalt. Planen er også en viktig forutsetning for tildeling av midler til lokale trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om midler for å sikre barnas skoleveg gjennom fysiske tiltak langs veger og kommunale veger. I tillegg kan midlene benyttes til å støtte planlegging av enkeltprosjekter/tiltak. Kommunen som vegholder må stå for minimum 40 % av finansieringen. Ved tiltak på og langs riksveg kan kommunen kun være pådriver bl.a. med uttalelser til nasjonale planer. På dette området er det Statens vegvesen som har ansvar og myndighet. Flå kommune har tidligere ikke utarbeidet noen trafikksikkerhetsplan. Dette betyr på ingen måte at det ikke har vært gjennomført trafikksikkerhetstiltak. Det har i kommunal sammenheng vært fokus på trafikksikkerhet gjennom flere år, og det er også gjort en betydelig innsats når det gjelder fysiske tiltak både i samarbeid med Statens vegvesen og gjennom egne kommunale initiativ. Men en manglende kommunalt vedtatt trafikksikkerhetsplan har altså hatt som konsekvens at det ikke har vært mulig å søke om økonomisk støtte til TS-tiltak fra fylkeskommunen. Det holdnings-skapende arbeidet har hatt stor plass i både barnehage og skole. Selv om mye er gjort, står utfordringene der fortsatt, og en trafikksikkerhetsplan vil være et nyttig redskap for å skape kontinuitet i det videre arbeidet. Å arbeide bevisst med gode holdninger hos voksne er ikke mindre viktig. Tiden da voksne kunne formidle holdninger til barn og unge etter metodikken Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør er definitivt over. Voksne er i all sin adferd modeller for den oppvoksende generasjon. Det er både utfordrende og forpliktende. Når det nå utarbeides en egen Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune, har man valgt å dele denne opp i handlingsplaner for: Fysiske tiltak på og langs vegene Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak Kontroll og overvåking av trafikken er virkemidler som kommunen ikke rår over. Gjennom et godt samarbeid med politiet og lensmannsetaten kan tiltak innen disse områdene gjennomføres dersom det oppstår spesielle behov. Hyppigere kontroller demper aggressiv kjøring, og et godt synlig politi i trafikken har en positiv effekt for å oppnå et tryggere trafikkbilde. Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 3

4 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet. Nasjonale mål: I Nasjonal transportplan for sikter Regjering og Storting mot ei ledestjerne om et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade. Dette har man i planarbeidet kalt NULLVISJONEN. For å følge opp nullvisjonen er det i planen lagt opp til et ambisiøst mål om en markant og varig reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i løpet av perioden. Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg er en felles plan for Sosial og Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen, og den skal være førende for alt trafikksikkerhetsarbeide i landet for denne perioden. Nullvisjonen representerer en ny giv i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller varig skadd i trafikkulykker. Det er videre en klargjøring og endring av fokus ved at en særlig skal rette oppmerksomheten mot de alvorligste konsekvensene av ulykkene. Dette innebærer selvsagt at en skal fortsette å gjøre sitt ytterste for å redusere antall ulykker med personskader, men at det er enda viktigere å redusere de alvorligste konsekvensene av de ulykkene som vi ikke klarer å unngå. En reduksjon av både antall ulykker og konsekvensene av de ulykkene som skjer, krever en kombinasjon av tiltak: Fysiske tiltak på vegene Atferdsregulerende tiltak Opplæring Kontroll Fylkeskommunale mål: Nullvisjonen og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg gir overordnede føringer for alt trafikksikkerhetsarbeid i Buskerud fylke. Det finnes ingen myndighet som alene kan virkeliggjøre dette. Samhandling og samordning mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner, næringsliv og trafikkanter er derfor nødvendig. I Buskerud er dette formalisert gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). FTU i Buskerud består av 3 politiske medlemmer og 10 konsultative medlemmer. Disse representerer Trygg Trafikk, Buskerud fylke, Politiet, Fylkesmannen og Statens vegvesen. For perioden er det utarbeidet en Handlingsplan for trafikksikkerhet i Buskerud med følgende fire satsningsområder: Ungdomsulykker Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikkerhet i barnehage og skole Sikringsutstyr Det skal utarbeides årlige tiltaksplaner. Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 4

5 Kommunale mål: En Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune skal følge opp nasjonale og fylkeskommunale målsettinger. Også på kommunalt nivå vil god samhandling og samordning mellom ulike grupper, etater og instanser være avgjørende viktig. Dette skal bidra til at antall trafikkskadde og drepte skal være så nær null som overhodet mulig. Det skal oppleves stadig tryggere å ferdes i trafikken. I et samfunn i endring skal Flå kommune tilby trygge, forutsigbare og gode levekår for innbyggere i alle aldre. Kommunen skal levere tjenester av høy kvalitet til beste for sine innbyggere Holdningsskapende og forebyggende arbeid skal prioriteres. Kommunen skal arbeide for å gjøre samfunnet mest mulig robust for påkjenninger. For å redusere risiko og sårbarhet skal forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid ivaretas i all planlegging etter plan- og bygningsloven. Hensikten er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier. Disse formuleringene fra Kommuneplanen gir også klare innspill til innhold, tiltak og ansvar i en plan for trafikksikkerhet. Ytterligere føringer i en trafikksikkerhetsplan vil forsterke de forpliktelser som legges på de ulike aktørene. Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune er delt opp i handlingsplaner for: Fysiske tiltak på og langs vegene Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak 3. Veger i Flå kommune. Det er Statens ansvar å anlegge og vedlikeholde riksveger. Det er også Statens ansvar å anlegge og vedlikeholde gang-/sykkelveger langs riksvegene. Det er Fylkeskommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde fylkesveger. Men det er kommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde gang-/sykkelveger langs fylkesveiene. Det er kommunens ansvar å anlegge og vedlikeholde kommunale veger, og eventuelle gang-/sykkelveger langs disse. Vegstandarden i kommunen er varierende. Det vil alltid være punkter og strekninger der en kunne ha ønsket seg bedre løsninger. I planer og prioriteringer er det pekt på områder hvor det er ønskelig med standardheving, samt tiltak for å skille myke trafikkanter fra biltrafikken. Trafikktettheten i kommunen er økende, spesielt gjennomgangstrafikken på riksvegen der tungtrafikken er betydelig. Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 5

6 Oversikt over riksveger (Rv), fylkesveger (Fv), kommunale veger (Kv) og gang-/sykkelveger (GSv) i Flå: Veg: Strekning Lengde (km) Rv. 7 Krødsherad grense Nes grense (stamveg) 35,8 Fv. 201 Sønstebydalen Trommald (gjennom Sørbygda) 4,0 Fv. 202 Kryss Rv.7 - Veteren 7,1 Fv. 203 Flå sentrum Austvoll 9,7 Fv. 204 Nes grense Sigdal grense (Trøgaset Berget seter) 6,5 Kv. Kolsrud: kryss Rv.7 - Kolsrud 0,9 Kv. Stavn: kryss Rv.7 Stavn sør kryss Rv.7 Stavn nord 0,9 Kv. HallingInteriør - Ødegårdsmoen 0,2 Kv. Buøenvegen: Flå st. - Støen 5,0 Kv. Stikkveg over jernbanen v/buøen 0,15 Kv. Kryss Fv.203 bom v/heivegen 0,8 Kv. Kryss Fv.203 Elvemo Industriomr. 0,25 Kv. Roppemoen: kryss Rv.7 - Roppemoen 2,0 Kv. Gulsvik: kryss Rv.7 Gulsvik nord Støåsen - Trommald 2,4 Kv. Hallingporten/Statoil: kryss Rv.7 syd kryss Rv.7 nord 0,4 Kv. Fra bru o/solheimselva kryss v/gulsvik st. 0,16 Kv. Kryss v/gulsvik st. - Bedehusmoen 0,32 Kv. Folkets hus Gulsvik Trommaldåsen Fv ,0 Kv. Kryss Fv.201 (Jomfruskrevet) avkj. Slenta 1,3 Kommunale veger i boligfelt og Flå sentrum: Kv. Ødegårdsmoen 0,15 Kv. Voldsjordet 0,5 Kv. Sentrum 0,6 Kv. Tunnelen 0,7 Kv. Heimoen 0,4 Kv. Bedehusmoen 0,4 GSv Langs Rv/Fv.203 i Flå sentrum 3,1 TOTALT: Riksveger: 35,8 Fylkesveger: 27,3 Kommunale veger: 18,5 Gang-/sykkelveger: 3,1 Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 6

7 4. Trafikkulykker i Flå Ulykkesregistrering i Flå for perioden * År Antall registrerte Antall drepte Antall alvorlig Antall lettere trafikkulykker skadde skadde Ulykkesregistrering fordelt på type veger i Flå perioden * Veg Antall registrerte trafikkulykker Antall drepte Antall alvorlig skadde Riksveg Fv.201 Fv.202 Fv.203 Fv.204 Kommunale veger Andre private veger Antall lettere skadde 1 1 Ulykkesregistrering fordelt på type trafikkanter perioden Trafikkant Antall drepte Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Bil MC 3 2 Lett MC/moped 1 Sykkel Fotgjenger Andre 5 Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 7

8 Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 8

9 5. Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs vegene. Mål: Alle grunnskoleelever uten rett til skoleskyss (Opplæringslovens 7.1) skal kunne følge gang-/sykkelveg til og fra skole. Tiltak: 1. Gang-/sykkelveger forlenges langs riks- og fylkesveger knyttet til boligområder innenfor en avstand på 4 km fra skolene. 2. Det skal etableres oversiktlige og trygge krysningspunkter over både riksveger og fylkesveger på steder hvor mange elever/myke trafikanter må krysse disse vegene. Mål: Ingen barn skal skades på veg til og fra barnehage og skole. Tiltak: 1. Sørge for at alle skoleveger er trygge. Trafikksikkerhetstiltak knyttet til barns skoleveg skal prioriteres ved hjelp av sikre krysningspunkter, gang-/sykkelveger, snarveger og tråkk. 2. Punktbelysning ved av-/påstigningsplasser for elever som følger skolebuss. Belysning ved tilrettelagte bussholdeplasser skal prioriteres. 3. God belysning ved tilrettelagte krysningspunkter for fotgjengere og syklister over riksveger og fylkesveger. 4. Om vinteren skal gang-/sykkelveger, fortau og kommunale veger være brøytet og eventuelt strødd før barna går til skolen. 5. Alle transportører som befordrer elever til og fra skolen skal ha setebelter til alle passasjerer. Dette gjelder både busser, minibusser og personbiler. 6. Det skal være tydelig definerte, oversiktlige og trygge av/påstigningsplasser ved både barnehagene og skolen for barn/elever som befordres med buss og bil. Mål: Det skal være trygt for fotgjengere og syklister å ferdes langs vegene. Tiltak: 1. Anlagte gang-/sykkelveger skal ha belysning, og en like bra standard som kjørebaner. 2. Det skal være tydelig definerte og trygge krysningspunkter over både riksveger og fylkesveger. Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 9

10 Riksveg 7 Ansvar: Kostnad: Statens vegvesen 100 % Staten Prioritet Strekning/sted Tiltak Tidspunkt for gjennomføring 3 Avkj. Fv.202 ved Passeringslomme på utsiden av 2012 Trommald riksvegen. 1 Veterenkrysset Snørydding i kryssets sikttrekanter. driftsoppgave (se for øvrig Fv.202 nedenfor) 2 Avkjøring til Gandrudhaugen 1 Avkjøring til eiendommen Skår 1 Svingen sør for Listøen Avkjøringen stenges og det lages ny i traseen etter den gamle vegen fram til avkjøringen til skytebanen. Farlig avkjøring. Bør stenges. Vegvesenet har gitt tillatelse til etablering av ny avkjøring nord for eiendommen. Vegvesenet planlegger etablering av midtdeler. Flå kommune ber om at det blir avsatt ekstra plass gjennom svingen slik at gående og syklende ikke blir skviset mellom kjøretøy og fjellveggen. 1 Roasvingen Vegvesenet planlegger etablering av midtdeler. Flå kommune ber om at det blir avsatt ekstra plass gjennom svingen slik at gående og syklende ikke blir skviset mellom kjøretøy og fjellveggen. 1 Gangveg langs Rv.7: brua over evja ved oppkjøring til barnehagen 1 Avkjøring til Bjørneparken og Flå senter 2 Flå sentrum til Trøstheimsletta 1 1 Avkjøring til Nordre Trøstheim Gangvegbrua sikres med netting eller lignende utenpå autovernet slik at barn ikke kan skli under. Ny rundkjøring med tilhørende gangvegsystem og gangfelt. Dårlig svingete og smalt. Opptil flere ulykker. Vegen bør utvides og kurvaturen endres. Første del av gangvegen er dårlig (gitterrist). Strakstiltak: reduser fra 60 til 50 km/t. Vegvesenet har planer om midtdeler. Avkjøringen må vurderes i denne sammenheng 4 v/gjestemoen Farlig avkjøring. Fjerning av snø og rydding av vegetasjon i siktlinjene, event. endre avkjøringspunkt. Spleiselag Staten, privat ,- Privat avkjøring 2010 Utført! Våren 2010 kr 5.000,- Primo 2010 Utbyggingsavtale mellom Thon gruppen og Statens vegvesen Et større prosjekt som bør inn i vegvesenets handlingsplaner Privat avkjøring Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 10

11 1 Svingen ved Aavestrud Vegvesenet planlegger etablering av midtdeler. 1 Avkj. til Stillingen i Fjerne trær i sikttrekanten Reiersgård 1 Austvoll - Stavn Her er det behov for gang-/sykkelveg. Gjøres dette vil det være mulig å sykle helt fra Stavn nord til Gulsvikskogen uten å måtte sykle i Rv.7. Se på muligheten for å etablere gang- /sykkelveg fra Stavn syd til Austvollkrysset. Ved Austvoll må syklister og gående krysse Rv.7. På lang sikt er det mulig å etablere en planfri kryssing her, men kostnaden blir stor. 3 Avkjøringen fra Flytte vegrekkverket til utsiden av Rv.7 til Stavn syd busslomma slik at trafikken sydfra kan bruke busslomma til passeringsfelt. I tillegg kan det vurderes å lage et lite 5 Hellerud til Flå sentrum venstresvingefelt fra nord. Målet her bør være å etablere gang- /sykkelveg 2009/2010 Privat avkjøring 2013 Anslått kostnad (uten undergang): kr , kr Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 11

12 Fylkesveger Ansvar: Kostnad vegbanen: Kostnad G/S-veg: Buskerud fylkeskommune 100 % Buskerud fylkeskommune Minimum 40 % egenandel Flå kommune 60 % finansiering kan søkes fra fylkets Trafikksikkerhetsmidler Prioritet: Strekning/sted Tiltak Tidspkt. for gjennomføring/ kostnad 2 Fv. 201 Sørbygda: Generelt behov for rydding lang vegen. Våren Fv.201 kryss Rv.7 til undergang Sønstebydalen: Fv. 202 til oppkj. Høgevarde Vegbelysning Denne vegen må opprustes til å tåle fremtidig trafikk. Behov for masseutskifting og breddeutvidelse. Krysset med Rv.7 må oppgraderes/kanaliseres. Høgevarde AS har en rekkefølgebestemmelse i sine planer som krever disse tiltak dersom det skal tas i bruk flere enn 300 hytter i området. Et slik krav vil også naturlig komme dersom kommunen ønsker å legge ut boligområder og næringsområder i Seterstøkroken Innen høsten 2010 Anslått kostnad ,- Det antas at dette må gjennomføres i Anslås til 6 7 mill. 1 Fv. 203 Flå østside 5 Fv. 203 gjennom gardstunet på Kvie NB! Det bør settes opp et ekstra 50 km skilt vest for avkjøringen til Høgevarde slik at trafikken fra Høgevarde blir oppmerksom på at det på denne strekningen er 50 km. Det skal etableres en ny gang-/sykkelveg fra Flå st. til oppkjøringen til Heimoen. Dette er et rekkefølgekrav som er satt i kommunedelplanen for Flå tettsted og må gjennomføres før nye boligfelt nord for Flå st. etableres. I dag får skoleelever tilbud om skyss selv om de etter opplæringsloven ikke har krav på dette. Bakgrunnen er at kommunestyret anser denne vegstrekningen Tiltaket bør gjennomføres så snart som mulig. Anslås til 2,5 mill. hvorav ca. 1 mill. på kommunen. som trafikkfarlig. Legge Fv.203 utenom gardstunet (mulig å få kulturmidler?) 3 Fv. 203 Austvoll bru Brua er moden for utskifting. Det er viktig at det opprettholdes en god forbindelse over elva her da dette har betydning i beredskapssammenheng. 4 Fv. 211 Den delen av vegen som går gjennom Flå er svært nedslitt med veldig dype spor og dårlig dekke. Etter hvert er kvaliteten blitt så dårlig at det medfører trafikkfare. Forsterkes og reasfalteres. Må gjennomføres før eksisterende bru må stenges. Omfattende og kostbart prosjekt Avhengig av Fylkeskommunens bevilgninger. Trafikksikkerhetsplan for Flå kommune side 12

13 Kommunale veger Ansvar: Kostnad: Flå kommunen Minimum 40 % egenandel Flå kommune 60 % finansiering kan søkes fra fylkets Trafikksikkerhetsmidler Prioritet: Strekning/sted Tiltak Tidspkt. for gjennomføring/ kostnad 1 Buøenvegen Generell kantrydding langs begge sider av vegen. I krysset ved jernbanebrua må syrin utenfor gjerde fjernes. Likeledes må arealet mellom Buøenvegen og brua over jernbanen ryddes. 2 Veger på Tunnelen boligfelt 1 Tunnelen boligfelt til kryss Fv 203 Generell rydding spesielt i kryssene. Krysset med Buøenvegen må strammes opp slik at avkjøringen til Tunnelen blir mest mulig vinkelrett på Buøenvegen. I forbindelse med etablering av nytt boligfelt Tunnelen 2 så må det etableres en gangveg fra Tunnelen til krysset med Fv Veg til Heimoen Rydding i nederste del av vegen samt i krysset med Fv Ved Statoil/Hallingporten Her er det spesielt om sommeren store problemer ved at det parkeres langs vegen ut mot Krøderen. For å bøte på dette må det foretas vegoppmerking og skilting med parkering/stopp forbudt. 2 Støåsen Denne vegen er meget smal og dårlig, men det er lite aktuelt å utvide vegen. Langs hele yttersiden av vegen er det fra gammelt av stabbesteiner. Diss har historisk verdi og bør bevares. Det er imidlertid et sted hvor det mangler stabbesteiner. Her bør det settes opp nye stabbesteiner. 3 Kryss med fylkesveg 201 ved Lien 3 Nordre avkjøring i Stavn Fjerne masse på venstre side av krysset for å bedre sikten. Høsten 2009-våren kr ,- Ryddes til våren Oppstramming av krysset høsten kr , , ,- dersom bolig må innløses Våren 2010 kr 2.000,- Våren kr ,- I løpet av 2010 kr ,- (mulig å søke kulturmidler?) 2010 kr 5.000,- Belysning i krysset med Rv Anslått ,-

14 Private veger Ansvar: Kostnad: private 100 % privat Prioritet Strekning/sted Tiltak Tidspkt. for gjennomføring/ kostnad 2 Avkjøring til Høgevarde Denne avkjøringen fungerer som en påkjøringsrampe når man kommer fra Høgevarde. Krysset må strammes opp slik at vinkelen med Fv.202 blir tilnærmet 90 grader. Det kan også være aktuelt med en dråpeøy på Høgevardevegen. 1 Statoil Innkjøringen til Statoil er udefinerbar og utflytende. Grøntarealet i østre del av avkjøringen må utvides vestover langs den kommunale vegen slik at man oppnår en mer definert avkjørsel og ikke en påkjøringsrampe slik det fungerer i dag. Det bær også vurderes å etablere en øy fra hjørnet av vaskehallen og østover et stykke langs kommunevegen. Våren 2010 kr ,- Våren kr ,- 6. Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak Generelt: Handlinger er holdninger omsatt i praksis. Alle Flås innbyggere skal ha et bevisst forhold til trafikksikkerhet med vekt på eget ansvar. Trafikkopplæring, informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle aldersgrupper. De voksne, og særlig foreldre/foresatte, er forbilder for barn og unge og har derfor et særskilt ansvar i denne forbindelse. Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og at ulykkestallet dermed går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. For å få en best mulig effekt av 14

15 holdningsskapende arbeid er det derfor viktig at alle aktører spiller på lag, slik at arbeidet for trafikksikkerhet blir så massivt som mulig. Helsestasjon, barnehager og skoler er sentrale, men medaktørene er mange og i mange sammenhenger minst like viktige: foreldre/foresatte, andre voksne, eldre, lensmann, Trygg Trafikk, forsikringsselskap, lag og organisasjoner og lokale transportører som busselskap og drosjenæring. Trafikksikkerhetsarbeid har bestandig hatt stor plass i både barnehager og skoler. I barnehagene er bevisstgjøring av barna i forbindelse med trafikk og det å ferdes i trafikken sentrale emner. Trafikkopplæringen i skolen foregår på tvers av faggrenser og er en integrert del av opplæringsvirksomheten. Det finnes en rekke trafikksikkerhetstiltak i barnehager og skoler som det er tilnærmet faste rutiner på. Samarbeid med politi, Trygg Trafikk og busselskap er godt. I en kommune som Flå er mange elever avhengige av skoleskyss. Opplæringslovens 7-1 regulerer retten til gratis skoleskyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensen 2 km. For elever på trinn er skyssgrensen 4 km. Både skolene selv og busselskapene arbeider for å gjøre skoleskyssen så trygg som mulig. Som kjøper av tjenester fra eksterne transportører skal kommunen stille høge krav til sikkerhet om bord i busser, minibusser og biler. I samarbeid med lensmannskontoret må det utarbeides rutiner for hvordan barnehage og skole skal forholde seg dersom en får mistanke om at elever befordres av rusede personer. Mål: Høy sikkerhet ved kjøp av transporttjenester Tiltak: Ombord på skolebusser skal det være tilfredsstillende sitteplass til alle passasjerer. Ved kommunens kjøp av transporttjenester skal det alltid stilles krav til transportøren om tilfredsstillende sikkerhetsutstyr/setebelter til alle passasjerer. Det skal jevnlig gis opplæring i busskultur og ferdsel på buss, gjerne i samarbeid med transportselskapet. Mål: Alle barn og unge skal utvikle positive holdninger til trafikksikkerhet. Tiltak: Drive forebyggende arbeid rettet mot foreldre, som forbilder for sine barn. Arbeidet starter allerede på helsestasjonen, se pkt Drive opplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom. Arbeidet starter i barnehagen, og videreføres i barneskole og ungdomsskole. Trafikkopplæring innarbeides i barnehagenes og skolenes handlingsplaner og vurderes årlig. Se punkt 6.2: Trafikkopplæring i barnehagene og 6.3: Trafikkopplæringen i grunnskolen. Ikke akseptere kombinasjon av rus og bruk av motorkjøretøy. I trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid trekkes Politiet, Trygg Trafikk og andre relevante parter inn som medspillere og samarbeidspartnere. Ut over det som gjøres på og av skolen, er det avgjørende viktig at foreldrene er formidlere av og eksempler på god trafikkultur og at de snakker med egne barn om rutiner på 15

16 skolevegen, og også trener skolevegen sammen med barna sine. Mål: Redusere foreldrekjøring til og fra skolen. Tiltak: Alle elever som bor nærmere skolen enn hva Opplæringslovens 7-1 stiller krav om for å ha rett til gratis skyss, men som ikke kan følge gang-/sykkelveg til skolen skal få gratis skyss. Oppfordre foreldre til å la elevene gå eller sykle til skolen for at de skal få frisk luft og bevegelse/mosjon før skolen starter og for at de skal få erfaring og lære seg å ferdes i trafikken. Foreldre går skolevegen sammen med de minste elevene for å lære trygg ferdsel på sin skoleveg. Lage kampanjer som motiverer barn og unge til å sykle eller gå til skolen. Tilrettelegge for trygg av- og påstigning ved skolene. Mål: Alle som ferdes i trafikken skal vise en adferd som har fokus på trafikksikkerhet. Tiltak: Skape motivasjon og engasjement hos den enkelte trafikant for trafikksikkerhet i kommunen vår. Oppfordre den enkelte til å spørre seg selv: Hva kan jeg bidra med? Oppfordre alle innbyggere til å lære seg grunnleggende livreddende førstehjelp og hvordan man opptrer på et skadested. Fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid. Oppfordre til respekt for aldersgrenser for å føre ulike motorkjøretøyer (moped, snøscooter, ATV, traktor, bil). Oppfordre til respekt for restriksjoner for motorferdsel i utmark. Formidle kunnskap og utvikle effektive tiltak slik at eldre får den informasjon som er nødvendig for trygg og sikker adferd i trafikken. Stikkord her kan være bruk av sykkelhjelm, bruk av refleksvester, bruk av automatgir for tryggere kjøring, utfylling av skademeldinger og opplæring i bruk av mopedbil. Eldrerådets og pensjonistforeningenes ønsker må være styrende for tiltak som skal iverksettes. Tilby kurset 65+. Dette er et oppfriskningskurs for eldre bilister i regi av Statens Vegvesen. Trafikkatferd i forbindelse med fritidsaktiviteter. Lage opplegg for trenere, lagledere og frivillige organisasjoner med fokus på å være et godt forbilde i trafikken. Forvente/kreve at uniformert transport og kjøring i tjenestebiler er gode eksempler mht. trafikksikker atferd, overholde fartsgrensene, skilt og andre trafikkregler. 6.1 Trafikksikkerhetsinformasjon på helsestasjonen. Helsestasjonen møter alle barn og foreldre i en tidlig fase. Her formidles generell informasjon om sikring og sikkerhet for barn i ulike situasjoner. Det deles ut informasjonsmateriell Barn 16

17 og sikkerhet utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, og trafikksikkerhet er et tema i samtaler mellom foreldre og helsestasjon. Helsestasjonen har også tilgjengelig materiell utarbeidet av Trygg Trafikk. 6.2 Trafikkopplæring hjemme. Det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn. Å ferdes i trafikken er en del av alle menneskers hverdag, som vi daglig må forholde oss til. Barn må gradvis øves opp til å lære seg å leve der de bor, og med de farer som truer. Trafikkopplæring er en livslang prosess, og foreldrene er barnas viktigste modeller og formidlere av kunnskap, holdninger og adferd. Det er derfor viktig at man starter tidlig med å gi barna en god oppdragelse og veiledning for å bli gode trafikanter. 6.3 Trafikkopplæring i barnehagen Rammeplanen gir føringer for innhold i barnehagen. Begrepet Trafikksikkerhet er ikke spesifikt omtalt i rammeplanen, men under fagområdet Nærmiljø og samfunn kan leses mye mellom linjene om at barnehagen skal være med på å utvikle gode holdninger hos barn når det gjelder å ferdes i trafikken. Hjemlet i Forskrift om miljørettet helsevern skal barnehage dessuten fremme helse, trivsel, gode sosiale og følelsesmessige forhold, samt forebygge sykdom og skade. Dette må skje i et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Når personalet har med seg barna ut på tur, snakkes det om trafikk og trafikksikkerhet. Barna får lære ved stadige gjentagelser om hvordan de skal oppføre seg i trafikken, hvilke farer som lurer og om hvilke regler vi har for ferdsel på veier og gater. Barna benytter alltid gule vester når de ferdes langs vei. Når barnehagebarna ferdes i trafikken, vurderes det hvor mange barn det kan være pr. voksen. Antall voksne bestemmes ut fra barnas alder, modning og konsentrasjonsevne. Tiltak: Trafikksikkerhet innarbeides i internkontrollsystemet for barnehagen. Synliggjøre trafikkopplæring i årsplanene for barnehagen. Kurs i trafikkopplæring for de ansatte. Trafikk som tema på minst et foreldremøte. Reflekskampanje i forbindelse med den nasjonale refleksdagen. Når barnehagen reiser på turer med buss, presiseres det alltid overfor transportøren at det skal være setebelter til alle barna. Når barnehagen en sjelden gang tar barna med på bilturer, benyttes kun godkjente barneseter. Barnehagen innhenter alltid skriftlig tillatelse fra foreldrene før de tar barna med på slike turer. Når skolestart nærmer seg, forbereder barnehagene barna på sikkerhet på skolevegen: Vinter: Reflekstur. Morgentur der barna er utstyrt med reflekser og lommelykter. Vår: Besøk på lensmannskontoret. Besøket innebærer også en liten kjøretur i politibilen. Oppgaver knyttet til trafikksikkerhet og hvordan man oppfører seg i trafikken. 17

18 Sommer: Busstrening. Oppførsel om bord på buss. Trygghet ved av- og påstigning. 6.4 Trafikkopplæring i grunnskolen I skolen skal elevene oppøve praktiske ferdigheter, samtidig som de skal få utviklet en mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. Læreplanverket for kunnskapsløftet setter opp de kompetansemålene eleven i løpet av skoleløpet skal nå innenfor fag og trinn. Trafikksikkerhet omtales slik: Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. (Kroppsøving etter 4. trinn) Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. (Kroppsøving etter 7. trinn) Eleven skal kunne utføre enkel førstehjelp. (Kroppsøving etter 7. trinn) Eleven skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. (Naturfag etter 10. trinn) I tillegg er Forskrift om miljørettet helsevern også gjeldende for skolevirksomheten. Tiltak: Ved skolestart for 1. trinn, er det særlig viktig å ta opp emnet trafikk. Det er viktig å starte opplæringen så tidlig som mulig for å lære inn gode rutiner. Trafikksikkerhet innarbeides i internkontrollsystemet for skolen. Synliggjøre trafikkopplæring i årsplanene for skolen. Kurs i trafikkopplæring for førskolelærere og lærere. Vurdere gåbuss-opplegg til skolen der avstanden er mindre enn 4 km. Årlig sykkeldag med sykkelprøve for klasse med utdeling av sertifikat. Bruk av sykkelhjelm understrekes. Politiet deltar med kontroll av sykler. Trafikksikkerhet som tema på minst et foreldremøte for hver klasse. Utarbeide krav om trafikksikker atferd til transportørene i samarbeid med busselskapene. Bussregler gjennomgås regelmessig Reflekskampanje hver år i samarbeid med Trygg Trafikk, for eksempel samtidig med den nasjonale refleksdagen. Samarbeid med NMK Nedre Hallingdal og få klubben til å bli en aktiv støttespiller i trafikksikkerhetsarbeidet, spesielt med tanke på fart og aldersbestemmelser for de aktuelle kjøretøyene: snøscooter, moped og lignende. Trafikksikkerhet i forbindelse med det rusforebyggende arbeidet. Ut over det som gjøres på og av skolen, er det avgjørende viktig at foreldrene er formidlere av og eksempler på god trafikkultur og at de snakker med egne barn om rutiner på skoleveien, og også trener skolevegen sammen med barna sine. 18

19 7. Oppfølging av planen. Som det framgår av statistikk under punkt 4 er antall registrerte trafikkulykker den siste 10- årsperioden 51 i Flå kommune. Av disse er 50 skjedd på Rv.7! Den ene som ikke skjedde på riksvegen var i tillegg en lettere skade. Kommunen styrer i liten grad bruken av virkemidler langs riksvegen. Administrasjon og politikere har en stor oppgave i å få til et konstruktivt samarbeid med og legge press på Statens vegvesen for å få gjennomført de tiltak som synes nødvendig til enhver tid. Satsing på trafikksikkerhet vil ha betydning for kommunens daglige drift på flere områder: Arealplanlegging, drift og vedlikehold av vegnett, lokaliseringsspørsmål og økonomi. Arbeidet med trafikksikkerhet må være en kontinuerlig prosess. Arbeidet må synliggjøres i organisasjonen. Det må være tilstrekkelig tyngde både administrativt og i de politiske organene, slik at trafikksikkerhetsarbeidet gjennomsyrer all relevant kommunal aktivitet. Det utarbeides årlige søknader om trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud fylkeskommune v/fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Rådmannen, i samarbeid med teknisk sektor og oppvekstsektoren, er ansvarlig for at dette gjøres. Det er av avgjørende betydning at planen følges opp med hensyn til gjennomføring av planlagte tiltak, både de fysiske og de adferdsregulerende. Det legges opp til et årlig møte med alle ansvarlige for tiltak i planen, gjerne med representanter fra Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen. Rådmannen utarbeider en kort statusrapport som legges fram for kommunestyret hvert år. Det foretas en samlet evaluering og rullering av planen hvert 4. år, første gang i

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN side 1 Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012 Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 27.11.08 side 2 1. Innledning Nasjonal transportplan 2006 2015 og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet

Detaljer

FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2022 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 3. Veger i Flå kommune.... 5 Oversikt over riksveger (Rv),

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan Trafikksikkerhetsplan 2017-2025 Kommunedelplan Foto: Tore Haraldseth 06.06.2017 Nes kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Sammendrag... 3 3 Bakgrunn... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av kommunens trafikksikkerhetsarbeid...

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Det settes krav om universell utforming i alle reguleringsplaner. Informasjon, opplæring og holdningsskapende arbeid er beskrevet i egne avsnitt.

Det settes krav om universell utforming i alle reguleringsplaner. Informasjon, opplæring og holdningsskapende arbeid er beskrevet i egne avsnitt. 5.0 Tiltak 5.1 Satsningsområder For å oppnå hovedmålene og delmålene må kommunen først og fremst satse på å sikre barn, unge og eldre trygge veger og stier for deres ferdsel til fots og på sykkel. Dette

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Plan for Trafikksikkerhet Arkivsak 13/1155 Vedtatt av Kommunestyret , sak 070/13

Plan for Trafikksikkerhet Arkivsak 13/1155 Vedtatt av Kommunestyret , sak 070/13 Plan for Trafikksikkerhet 2013-2017 Planstatus Fagplan Arkivsak 13/1155 Vedtatt av Kommunestyret 05.12.13, sak 070/13 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 VISJON FOR MELDAL... 3 3 VEGOVERSIKT MELDAL KOMMUNE...

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret:

Vedtatt av kommunestyret: Vedtatt av kommunestyret: 7.06.04 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning s ansvar, myndighet og muligheter 3 Riks- og fylkesveger 3 Kommunale veger 3 Private veger 3 Visjon og målsetning 3 Trafikkbildet

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer