Fylkesrådet vedtar at utkastet til Handlingsprogram for fylkesveger sendes på høring. Høringsfristen settes til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet vedtar at utkastet til Handlingsprogram for fylkesveger sendes på høring. Høringsfristen settes til"

Transkript

1 Saknr. 12/ Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter seg til det framlagte høringsutkast av mars 2013 til Handlingsprogram for fylkesveger Fylkesrådet mener at handlingsprogrammet vil være godt egnet til å få gjennomført ulike samferdselstiltak som kan skape vekst og utvikling over hele fylket. Fylkesrådet vedtar at utkastet til Handlingsprogram for fylkesveger sendes på høring. Høringsfristen settes til ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Høringsutkast av mars 2013 til Handlingsprogram for fylkesveger Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Handlingsprogram for fylkesveger - Høring Fylkesrådet viser til de kommentarer og vurderinger som er gjort under de enkelte programområdene og mener det framlagte forslag til Handlingsprogram for fylkesveger oppfyller de målsettinger som fylkesrådet har satt når det gjelder utvikling av fylkesvegnettet i forhold til tilgjengelige økonomiske rammer. Den geografiske fordelingen i HP gir en rimelig balanse mellom regionene. I forslaget som sendes på høring har fylkesrådet avveid mange hensyn. Kommuner og andre interesserte blir bedt om å uttale seg om forslaget. Fylkesrådet og Statens vegvesen vil etter høringsperioden ta stilling til hvordan det endelige forslaget skal utformes, før fylkestinget vedtar handlingsprogrammet i juni Fylkesrådet sender Handlingsprogram for fylkesveger på høring. Høringsfristen settes til Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

3 S A K S U T R E D N I N G: Handlingsprogram for fylkesveger - Høring Innledning Handlingsprogram for fylkesveger bygger på målsettinger og strategier beskrevet i Regional samferdselsplan , vedtatt i Hedmark fylkesting juni 2012, sak 40/12, samt andre sentrale dokument som fylkesrådets politiske plattform regional planstrategi innspill fra kommunene faglige, tematiske utredninger og vedtak relevant for programmet føringer i Nasjonal Transportplan fylkeskommunens økonomiplan og årlige budsjetter erfaringer med dagens program Vedtatt handlingsprogram legges til grunn for planlegging av investeringstiltak, drift og vedlikehold av fylkesvegene og trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Programmet følges opp gjennom årlig rullering av økonomiplan/årsbudsjett med tilhørende styringsdokumenter samt gjennom årlig revisjon av rammeavtale og leveranseavtale mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Det vises til forslag av mars 2013 til Handlingsprogram for fylkesveger Handlingsprogrammet skal sendes ut på høring med høringsfrist Handlingsprogrammet skal framlegges for fylkestinget Det vises også til fylkestingets sak 31/12 fra hvor en vedtok endelig gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet for perioden Utkast til handlingsprogram bygger på de økonomiske rammene som fylkestinget har vedtatt i økonomiplan Mill kr pr år Mill kr periode Drift og vedlikehold 312, ,2 Investering 214,0 856,0 Sum 526, ,2

4 HPs forslag til fordeling av investeringsrammene på programområder. Programområde Mill kr Prosent Store prosjekt 97 11,3 % Utbedringer ,7 % Gang/sykkelveg ,1 % Trafikksikkerhetstiltak ,0 % Miljøtiltak 36 4,2 % Kollektivtiltak 32 3,7 % Sum tiltak 796 Planleggingsmidler 60 7,0 % Sum ramme ,0 % Handlingsprogrammets investeringsramme for perioden hadde en totalramme på 730 mill. kroner. Økningen skyldes endrede mva. regler. Utredning 1) Investeringsrammer Geografisk fordeling Oversikten nedenfor viser fordeling av HPs investeringsramme mellom regionene. Hp Hp Region Mill kr Prosent Befolkning Km fylkesveg Mill kr Prosent Hamarregionen 351,4 44,1 % 46 % 27 % 340,3 46,6 % Glåmdalsregionen 198,4 24,9 % 28 % 29 % 177,2 24,3 % Sør-Østerdalsregionen 104,6 13,1 % 18 % 32 % 109,8 15,0 % Fjellregionen 99,1 12,4 % 8 % 12 % 24,7 3,4 % Ikke stedfestede tiltak 42,5 5,5 % 78,0 10,7 % Sum tiltak 796,0 100,0 % 100 % 100 % 730,0 100,0 % Planleggingsmidler 60,0 Sum total ramme 856,0 Potensialet for størst befolkningsvekst er de sentrale byområdene i fylket. Fylkesrådets målsetting om innbyggere i 2020 tilsier at tilstrekkelig del av investeringsrammene kanaliseres til de mer tettbefolkede områdene. Målsettingen om innbyggere i 2020 innebærer en vekst på ca flere innbyggere de neste sju årene, eller ca flere pr år. Folketilveksten i perioden har i snitt vært ca. 350 hvert år, de siste fem årene ca. 800 hvert år.

5 SSB: Folketallsutvikling fra i Hedmark Folketall Hedmark Netto vekst 0403 Hamar Elverum Ringsaker Stange Sør-Odal Løten Tynset Kongsvinger Alvdal Nord-Odal Åmot Eidskog Os (Hedm.) Engerdal Tolga Våler (Hedm.) Folldal Trysil Stor-Elvdal Rendalen Åsnes Grue Hedmark Grønn markering er de samme kommunene som vil få sterkest vekst fram til 2040 ifølge SSB (se tabell nedenfor)

6 SSBs befolkningsframskriving for Hedmark (Alternativ MMMM) Kommune Netto vekst Gruppert 0412 Ringsaker Hamar Elverum Stange Kongsvinger Sør-Odal Tynset Løten Nord-Odal Eidskog Åmot Åsnes Trysil Stor-Elvdal Alvdal Våler (Hedm.) Tolga Os (Hedm.) Grue Folldal Rendalen Engerdal Hedmark Både historisk statistikk og befolkningsframskrivinger fra SSB er nokså entydige når det gjelder hvilke områder i fylket som kan forvente størst vekst de neste tiårene. Hamarregionen får etter HPs utkast nær halvparten av investeringsrammen. Dersom en ser Hamarog Glåmdalsregionen under ett innebærer HPs forslag at to tredjedeler av investeringsmidlene kanaliseres til disse to regionene. I Hamarregionen er det spesielt Ringgata i Hamar og fv. 24 i Stange som står for en betydelig del av investeringsrammen. Av Hamarregions ramme er omtrent halvparten av midlene etter HPs forslag foreslått til tiltak innen Hamar kommune hvorav mesteparten til ulike tiltak i Ringgata og to kryssutbedringer i Stangevegen. HPs forslag innebærer 87,7 mill. kroner til Ringgatas forlengelse gjennom Briskebyen. Kostnadene for Ringgata er beregnet etter dagalternativet. HP legger til grunn at reguleringsplanarbeidet er ferdig i 2015 slik at byggestart blir i Dersom dette ikke er klart, må fylkestinget ta stilling til omprioritering av midlene. Det er foreslått omtrent 130 mill. kroner i investeringsmidler til fv. 24 hvorav størstedelen gjelder strekninger innen Stange kommune. Fv. 24 er den eneste av hovedvegene mellom byene i fylket som er fylkesveg. De andre hovedvegene mellom de største byene og fylkesgrensen er rv.2, rv. 25, rv. 3, E16 og E6.

7 Ifølge HPs forslag foreslås en fjerdedel av investeringsmidlene til Glåmdalsregionen. HP foreslår investeringsmidler på til sammen 45 mill. kroner til utbedring av fv. 491 til Gravberget og beløpet finansieres over begge programperiodene. Utbedringskostnadene til fv. 491 er blitt 10 mill. kroner høyere enn det som lå til grunn i fylkestingets sak 31/12. Kostnadsøkningen foreslås inndekket innen rammen for Betydelig del av regionens investeringsmidler foreslås også til utbedringstiltak på fv. 290 til Åkroken og til g/s langs fv. 24 innen Sør-Odal og til tiltak i Kongsvinger kommune. HPs forslag innebærer at til sammen en fjerdedel av investeringsrammen foreslås til Sør-Østerdalsog Fjellregionen. I Sør-Østerdalsregionen er størstedelen av investeringstiltakene på vel 100 mill. kroner foreslått til tiltak innen Engerdal kommune i likhet med forrige handlingsprogram. Dette er bl.a. knyttet til utbedring av fv. 653 mellom Engerdalssetra og Sølenstua. Utbedringskostnadene til Fv. 653 er blitt 9 mill. kroner høyere enn det som lå til grunn i fylkestingets sak 31/12. Kostnadsøkningen foreslås inndekket innen rammen for I Fjellregionen er det foreslått omtrent 100 mill. kroner i investeringsmidler i neste 4-årsperiode. De største investeringsprosjektene er fast dekke prosjekt på fv. 664 og utbedring av forfall på fv. 30 i Rendalen kommune. Fjellregionen har fast dekke på de fleste fylkesvegene. Kommunene Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Folldal har lav andel grusveg på sine fylkesveger. Det også grunn til å peke på at flere av de viktige fylkesvegene i Fjellregionen var riksveger før 2010 (fv. 27 er også nasjonal turistveg) og derfor har relativt bra standard. Ved vurdering av fordelingen mellom regionene er det også viktig å se sammenhengen med investeringsmidlene som foreslås til riksvegene gjennom regionene. De senere årene er det investert betydelige beløp på rv. 3 og det er rimelig å anta at oppgraderingen av rv. 3 vil fortsette. Størrelsen på investeringene på rv. 3 blir avklart i forbindelse med budsjettet for riksveger høsten Utbedringer og fast dekke HP foreslår utbedring til fast dekke på til sammen ni prosjekt inkludert ferdigstillelse av tre prosjekt som er startet opp i programperioden Når disse prosjektene blir ferdigstilt, vil til sammen 63 km grusveg få fast dekke. Dette er på samme nivå som i de siste årene. Prosjektene er prioritert fra de respektive kommuner og HP foreslår at prosjektene utbedres med fast dekke i perioden Oversikten på side 17 i forslag til HP viser at av 887 km grusveg er det 153 km som er klassifisert i funksjonsklasse D. Kostnadene for å få fast dekke på disse vegene i funksjonsklasse D er beregnet til 705 mill. kroner. HPs forslag til fast dekke program vil innebære at omtrent en tredjedel av fylkesvegene i funksjonsklasse D vil få fast dekke i løpet av planperioden til en samlet kostnad på 180 mill. kroner. Kostnadene for fast dekke på de gjenstående vegene i funksjonsklasse D vil være i størrelsesorden 525 mill. kroner. Utbedring forfall Statens vegvesen har i rapport nr. 183 fra februar 2013 beregnet at det koster 1,9 milliarder kroner å fjerne forfallet på fylkesvegnettet. Det er etter fylkesrådets vurdering ikke mulig å øke de økonomiske rammene slik at forfallet kan fjernes, dersom Staten ikke yter ekstra midler til dette. I

8 forslag til HP er det foreslått at omtrent 55 mill. kroner under programområdet Utbedringer avsettes til utbedring av forfall i perioden HP synliggjør alternative kostnadsoverslag for å utbedre forfallet i vegnettet og opprettholde veger med fortsatt grusdekke. Det er f.eks. for marginalprosjekt på fv. 546 mellom Skavhaugen og Blikkberget (9,5 km) foretatt en kostnadsberegning på 43 mill. kroner for fast dekke og på 7 mill. kroner for innhenting av forfall og fortsatt beholde vegen med grusdekke. Vegens funksjonsklasse og ÅDT tall mv. Fylkestinget har vedtatt Vegnettsplan for Hedmark. I denne er det foretatt en klassifisering av fylkesvegnettet etter hvilken funksjon vegen har. I arbeidet med å vurdere de ulike tiltakene er flere forhold vurdert og vektlagt. Det er kommunenes prioritering, funksjonsklasse iht. Vegnettsplan, ÅDT-tall, betydningen for næring (f.eks. tømmertransport), betydning for turisme og fritidsbebyggelse, forventning om gjennomføring i forhold til prioriteringer fra HP og andre politisk begrunnede prioriteringer. Ikke stedfestede tiltak I HP foreslås det til sammen 42,5 mill. kroner som ikke er spesifisert til å gjelde bestemte fylkesvegstrekninger. Dette er: Type tiltak Mill kr usikkerhet/reparasjon ved ulike utbedringsprosjekter 12,0 rehabilitering brurekkverk 5,5 ikke stedfestede TS tiltak 4,0 sikring av gangfelt i soner 8,0 tiltak mot støy i henhold til forurensingsloven 2,0 ladestasjon for el-bil 5,0 stedsutviklingstiltak hvor valg av sted(er) tas senere 4,0 ikke definerte kollektivtiltak 2,0 Sum 42,5 Gang og sykkelveger HP foreslår under programområdet «Gang- og sykkelveger» å gjennomføre femten prosjekt innen tolv kommuner. Det foreslås henholdsvis 4 og 2 mill. kroner til sykkelbyene Hamar og Kongsvinger. Gang og sykkelveger er et viktig område i kommunenes prioriteringer. Trafikksikkerhetstiltak I programområdet «Trafikksikkerhet» er det foreslått 30 tiltak for til sammen 128 mill. kroner. De foreslåtte TS-tiltakene innen Hamarregionen utgjør 74,2 mill. kroner, innen Glåmdalsregionen 32,2 mill. krone, innen Sør-Østerdalsregionen 8,5 mill. kroner og innen Fjellregionen 1,1 mill. kroner. Ikke stedfestede tiltak utgjør 12 mill. kroner. De tre største TS-tiltakene er i Stangevegen i Hamar og i Ringgata i Hamar for til sammen 58,3 mill. kroner. Rundkjøring på rv. 30 ved Trontun vg skole på Tynset er foreslått med 6,0 mill. kroner.

9 I forhold trafikksikkerhetstiltak er det viktig å legge faglige vurderinger til grunn knyttet til ulykker og hensyn til skolebarns sikkerhet. Miljøtiltak Av HPs ramme på 36 mill. kroner foreslås det 2,5 mill. kroner til stedsutvikling i Engerdal, 6 mill. kroner til sentrumsutvikling i Sand, 9 mill. kroner til stedsutvikling i Brugata i Kongsvinger, 2 mill. kroner til Strandgt i Hamar, 4 mill. kroner til stedsutviklingstiltak hvor sted ikke er foreslått enda, 5 mill. kroner til ladestasjon for el-bil, 5,5 mill. kroner til kjettingplasser/lommer og 2 mill. kroner til tiltak iht. forurensingsloven. Kollektivtiltak HP foreslår til sammen 36 mill. kroner over 4-årsperioden hovedsakelig til oppgradering av holdeplasser. 21 mill. kroner foreslås til Hamarregionen og 9,2 mill. kroner til Glåmdalsregionen, fordi det er viktig å prioritere kollektivtiltak de hvor trafikkpotensialet er størst. 2) Rammer til drift og Vedlikehold I HP er det synliggjort et behov for økning av rammen til drift- og vedlikehold på 76 mill. kroner pr. år utover nåværende ramme på 313 mill. kroner for å hindre ytterligere forfall i vegnettet. Problemstillingen har vært vurdert flere ganger i forbindelse med økonomiplan- og budsjettarbeid. Fylkesrådet mener at en betydelig økning i rammene til drift- og vedlikehold ikke er realistisk uten større overføringer fra Staten. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet viser til de kommentarer og vurderinger som er gjort under de enkelte programområdene og mener det framlagte forslag til Handlingsprogram for fylkesveger oppfyller de målsettinger som fylkesrådet har satt når det gjelder utvikling av fylkesvegnettet i forhold til tilgjengelige økonomiske rammer. Den geografiske fordelingen i HP viser noe større andel til Glåmdalsregionen, Sør- Østerdalsregionen og Fjellregionen og en noe mindre andel til Hamarregionen enn i HP Sett i lys av forholdet mellom befolkningsandel/vekst og andel fylkesveger i regionene mener Fylkesrådet at forslaget til HP har funnet en rimelig balanse mellom regionene. Forslaget til handlingsprogram synliggjør et gap mellom midler til drift og vedlikehold og behovet for ressurser for å unngå ytterligere forfall i vegnettet. Problemstillingen er vurdert i flere sammenhenger, men fylkesrådet finner ikke mulighet til å øke rammene til drift og vedlikehold med 76 mill. kroner kr årlig uten at det kommer større statlige bevilgninger til fylkesvegene. Med det fokuset som ble lagt på vedlikehold og utbedringer i transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (lagt fram i februar 2012) forventer fylkesrådet at staten følger opp dette med økte bevilgninger. Tilsvarende gjelder at fylkesrådet ikke finner mulighet til å foreslå nesten 130 mill. kroner årlig over en 15-årsperiode for å innhente det kartlagte forfallet i vegnettet. Fylkesrådet mener at staten må ta et større ansvar for dette gjennom økte rammer til fylkesvegene særlig sett i lys av at en betydelig del av det kartlagte forfallet er knyttet til tidligere riksveger.

10 Fylkesrådet merker seg at forslaget til HP peker på alternative muligheter for en del strekninger for utbedring til fortsatt grusveg eller til fast dekke. Utbedring til fortsatt grusveg har vesentlig lavere kostnadsberegninger. De finansierte prosjektene i tiltaksoversikten er kalkulert med kostnader til utbedring til fast dekke. For perioden mener fylkesrådet at de prosjektene som er foreslått i HP med finansiering av fast dekke og som samtidig har en alternativ vurdering av utbedring til fortsatt grusveg skal gjennomføres som fast dekke prosjekt. På lengere sikt blir det imidlertid viktig å vurdere om utbedring til fortsatt grusveg er et hensiktsmessig alternativ på en del strekninger. I forhold til fylkestingets målsetning om å få omgjort flere grusveger til veger med fast dekke er fylkesrådet tilfreds med at HP legger opp til at omtrent en tredjedel av fylkesvegene i funksjonsklasse D vil få fast dekke i løpet av planperioden. For å utbedre de gjenstående vegene i funksjonsklasse D til fast dekke er kostnaden anslått til omtrent 525 mill. kroner. Det er totalt 887 km fylkesveger med grusdekke i Hedmark. Dette er dobbelt så mange kilometer grusveg som i Oppland, og Hedmark har halvparten av antall kilometer grusveg i Region Øst. Veger i funksjonsklasse E utgjør 734 km og kostnadene med å få fast dekke på disse er beregnet til mill. kroner. Det er ni kommuner, deriblant Ringsaker kommune, hvor det ikke finnes gjenstående grusveger i funksjonsklasse D. Når det gjelder spørsmålet om å få omgjort flere grusveger til veger med fast dekke, må en vurdere denne problemstillingen nærmere i senere handlingsprogram. I denne sammenheng bør det også foretas en vurdering av i hvilket omfang veger i funksjonsklasse E skal utbedres til fast dekke særlig sett i lys av forskjellen i kostnader til fast dekke og fortsatt grusveg. Forslaget til HP innebærer en god satsing på gang og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak og kollektivtiltak. Dette er viktige områder i investeringsprogrammet som vil bidra til bedre, sikrere og mer miljøvennlige transportløsninger. Fylkesrådet mener videre at det er viktig å videreføre midler til stedsutvikling og sykkelbyene for å nå målsetninger som er nedfelt i den felles politiske plattformen , Regional planstrategi og Regional samferdselsplan. I forslaget som sendes på høring har fylkesrådet avveid mange hensyn. Kommuner og andre interesserte blir bedt om og uttalelse seg om forslaget. Fylkesrådet og Statens vegvesen vil etter høringsperioden ta stilling til hvordan det endelige forslaget skal utformes, før fylkestinget vedtar handlingsprogrammet i juni Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.... Sett inn saksutredningen over denne linja

11

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/846-136 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram 2014-2017 for fylkesveger Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING Saknr. 12/846-43 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken/ Brede Kr Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 STATUS OG GJENNOMFØRING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN TIL DISPOSISJON - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Saknr. 11/2450-3 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Saknr. 12/1354-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER Saknr. 10/5555-3 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 - ENDRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet er enig i vegvesenets vurdering og

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2

Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2 Saknr. 12/7115-5 Ark.nr. 223 Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak.

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. Saknr. 12/6019-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Forslag til riksvegbudsjett 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Avtaleverk mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen 2013

Avtaleverk mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen 2013 Saknr. 12/3005-7 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar vedlagte rammeavtale og leveranseavtale for 2013

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for fylkesveg Hedmark Vedtatt i fylkesrådet 18. mars Høring fram til 19. april 2013.

Forslag til Handlingsprogram for fylkesveg Hedmark Vedtatt i fylkesrådet 18. mars Høring fram til 19. april 2013. Forslag til Handlingsprogram for fylkesveg Hedmark 2014-2017 Vedtatt i fylkesrådet 18. mars 2013. Høring fram til 19. april 2013. Fylkesrådet 13. mai. Hedmark fylkesting 10. 12. juni 2013. Bedre gjennomføringsevne

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

FORSLAG TIL BYGGEGRENSER LANGS FYLKESVEGER OG RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER

FORSLAG TIL BYGGEGRENSER LANGS FYLKESVEGER OG RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER Saknr. 12/1359-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: 19.08.2013 kl. 09.30 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsprogram (23) for riksveger

Handlingsprogram (23) for riksveger Saknr. 13/13144-2 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram 2014-2017 (23) for riksveger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Saknr. 16/11909-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å legge rapport

Detaljer

Tiltaksplan Hedmark Trafikk

Tiltaksplan Hedmark Trafikk Tiltaksplan 2014-2017 Hedmark Trafikk Bakgrunn Oppfølging av Regional samferdselsplan for Hedmark 2012 2021 (RSP), som ble vedtatt i Fylkestinget i juni 2012 (sak 40/12) 4-årige handlingsplaner underlagt

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Besøk Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 495 475 494 470 480 454 450 465 477 486 510 498 507 510 490 675 625 628 576 599 608 620

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute

Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Saknr. 12/8247-7 Ark.nr. N11 &18 Saksbehandler: Per Olav Bakken/Grethe Blystad Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

FORVALTNINGSREFORMEN FORMULAR TIL RAMME- OG LEVERANSEAVTALE - LEVERANSEAVTALE 2010

FORVALTNINGSREFORMEN FORMULAR TIL RAMME- OG LEVERANSEAVTALE - LEVERANSEAVTALE 2010 Saknr. 2295/08 Ark.nr. 034. Saksbehandler: Per Olav Bakken FORVALTNINGSREFORMEN FORMULAR TIL RAMME- OG LEVERANSEAVTALE - Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar forslag til avtaleformular

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Saknr. 13/13196-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hedmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN Saknr. 08/7230-13 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner prosjektet Regional næringshage i Sør-Østerdalen

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Arkivsaksnr.: 11/2200-15 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune ser

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012.

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012. Saknr. 10/3765-5 Ark.nr. K46 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne UTVIDET JAKTTID FOR ELG I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet fastsetter med

Detaljer

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Saknr. 15/6237-1 Saksbehandler: Rune Hoff Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg i Hedmark fra 1. november 2013 til og med 31. januar 2017.

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg i Hedmark fra 1. november 2013 til og med 31. januar 2017. Saknr. 13/2943-11 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2013-2017 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Felles lunsj med kirkelig fellesråd med påfølgende orientering. Sted: Kirkekontoret

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere piler som burde peke oppover, peker nedover for Glåmdalsregionen. Om ikke regionen satser på et sterkt samarbeid for å skape vekst, vil

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

GANG OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG ETTER FORVALTNINGSREFORMEN

GANG OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG ETTER FORVALTNINGSREFORMEN Saknr. 10/5555-7 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Saknr. 14/5085-1 Saksbehandler: Rune Hoff Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 13/8343-7 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Endringer i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger

E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger Saknr. 14/11209-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring Saknr. 14/411-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Elisabeth Seip Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Kommune/sted Tiltak Budsjett Søknad Innvilget Vingelen - naturopplevelser Hodalen - opprustingsplan

Kommune/sted Tiltak Budsjett Søknad Innvilget Vingelen - naturopplevelser Hodalen - opprustingsplan Saknr. 10/3361-104 Ark.nr. 243 L05 Saksbehandler: Tove Krattebøl Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Det gis følgende tilsagn om tilskudd: Kommune/sted Tiltak

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader Saknr. 13/4214-2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres som følger: Anleggsnavn Kommune

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2010 ORDINÆRE-, RENTE- OG INNDRATTE MIDLER.

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2010 ORDINÆRE-, RENTE- OG INNDRATTE MIDLER. Saknr. 148/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger kr 30 281 000,- av spillemidlene for 2010, kr 672 000,- av rentemidler for 2009 og kr 964

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Nettverkssamling høsten 2016

Nettverkssamling høsten 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling høsten 2016 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Rådhuset Vingelen AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune Agenda Erfaringer etablererkursene høsten 2016 Erfaringer

Detaljer

Innhold. Saksprotokoll. Saksutredning. Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark (2023)

Innhold. Saksprotokoll. Saksutredning. Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark (2023) Innhold Saksprotokoll Saksutredning Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2021 (2023) Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12. og 13.06.2017 Sak: 46/17 Resultat: Innst. vedtatt m/endringer

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012 Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2012/016477-038 21.11.2012 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019)

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/1740-91 Løpenr.: 27387/09 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Øystein Olav Miland FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) Innstilling

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag)

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag) Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 3. mai 2016 Tid og sted: Kl. 10:00-13:00, Trysil folkebibliotek, Trysil Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen Forfall: Jon Anders

Detaljer

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen.

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen. Saknr. 12/3466-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale

Detaljer

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Saknr. 12/11816-4 Ark.nr. N11 &18 Saksbehandler: Per Olav Bakken/Grethe Blystad Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

UTVIDET JAKTTID FOR ELG OG HJORT I HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT

UTVIDET JAKTTID FOR ELG OG HJORT I HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Saknr. 11/5753-11 Ark.nr. K46 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne UTVIDET JAKTTID FOR ELG OG HJORT I HEDMARK - 2011 FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT.

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Saknr. 2460/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Fylkesrådets

Detaljer