Kommuneplan for Lier Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser."

Transkript

1 Vedlegg 1 Kommuneplan for Lier Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser. Kort presentasjon av innspillene med enkel utredning av konsekvenser innen en del nøkkeltemaer. Rådmannen

2 2 Private innspill, enkel utredning Boligområder i Høvik skolekrets 2. Espedal handelsgartneri Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 21/2, Espedal handelsgartneri Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 AS Grunneier: Per Osmund Espedal Areal: 21 daa Dyrket mark: 4 daa Eksisterende arealbruk: Gartneri Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Foreslått boligtall: Boligtall ved 2 boliger/daa: 40 Tidligere behandling:

3 3 Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjent flom- eller rasfare. Friluftsliv: Forurensning og støy. Deler av området er utsatt for mer enn 55 db (A) støy fra Ringeriksveien, jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur: Forslaget til utbygging vil ikke påvirke landskap og grønnstruktur. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst via Ringeriksveien. Kontakt til godt sammenhengende G/S-nett til Lierbyen, Stoppen og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

4 4 11. Høvik Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 16/1, Høvik Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 Grunneier: Johan Andreas Thorbeck Areal: 20 daa Dyrket mark: 20daa Eksisterende arealbruk: Jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger.

5 5 Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Forurensning og støy. Mer enn 55 db (A) støy fra E 18 jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur Området er en utvidelse av boligområdet på Nøste og ligger mellom boligene og Høvik næringsområde. Utbygging vil ha liten betydning for kulturlandskapet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Bruusgaards vei der det mangler G/S-vei. Fra Nøste er det sammenhengende G/S-nett til skoler, jernbanestasjon og alle viktige sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

6 6 31. Vivelstad nordre Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 39/1, Vivelstad Nordre Forslagsstiller: Morten Gilhuus Grunneier: Guttorm Gilhuus Areal: 4 daa Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: 2 Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Området er for lite til å ha betydning i forhold til langsiktig arealstrategi.

7 7 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Årkvislaveien har tidvis en del trafikk. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Ingen kjente nyttbare stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Ligger nær tunet på Vivelstad der hovedbygningen er registrert i SEFRAK-registeret som meldepliktig bygning i hht. Kulturminnelovens 25. Landskap og grønnstruktur. Kulturlandskapet rundt Vivelstad gård er forholdsvis uberørt med unntak av boligbebyggelsen øst for Vivelstadveien og oppe rundt det gamle tunet til Vivelstad. Bebyggelsen som er foreslått vil være et inngrep i kulturlandskapet umiddelbart rundt tunet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt, men siden antall boliger er så lite, antas dette å gå greit..

8 8 38. Steinset Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 38/3, Steinset Forslagsstiller: Olav Østvold Grunneier: Olav Østvold Areal: 38 daa Dyrket mark: 38 daa Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger.

9 9 Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet: Ingen rasfare. Lavtliggende arealer mot Sandakerelva vil være flomutsatt ved 10 årsflom. Flomsonekartlegging må gjennomføres før området kan vurderes videre. Friluftsliv: Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Sandakerelva er viktig gytebekk for sjøørret. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Hovedbygningen på Steinset er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur: Forslaget til utbygging vil ikke påvirke landskap og grønnstruktur i vesentlig grad. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

10 10 Boligområder i Gullaug skolekrets 19. Sørum Skolekrets: Gullaug GNR/Bnr.: 109/4, Sørum Forslagsstiller: Advokatfirmaet Gulsvik, Storemoen, Andersen, Granli og Aasen Grunneier: Anne Kari Røed, Pål Thomassen, Stina Thomassen Olsen, Thorleif Sørum, Lier kommune Areal: 170 daa Dyrket mark: 15daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: Framtidig offentlig bebyggelse 35 daa, LNF 135 daa. Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde og kombinert skole/forsamlingshus/bolig Boligtall: 250 i tillegg til skole. Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi, videreføring og utvikling av skolekretsstrategien: Dette er det eneste foreslåtte nye utbyggingsområde i Gullaug skolekrets. Det er ikke kapasitet til nye utbyggingsområder på Gullaug skole.

11 11 I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Utbyggingsområdet forutsetter ny skolekrets og ny skole og er i strid med skolekretsstrategien. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente. Flomfare i bekk må utredes før videre planlegging. Fjellskred og steinsprang må utredes. Friluftsliv En del av området øst for den gamle Drammensbanen er Statlig sikret friluftsområde. (Kommunal eiendom) God forbindelse opp i Kjekstadmarka. Turvei på den gamle Drammensbanen. Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. I alt tre bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur. Området ligger eksponert i dalsiden mellom Reistadlia og Sørumlia og vil fremstå som utvidelse av det eksisterende boligområdet i Reistadlia. Det vil i vesentlig grad endre inntrykket av den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane, evt. Tuverudveien. Sammenhengende G/S-vei nett til skole, jernbanestasjon og alle sentrumsfunksjoner. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

12 12 Boligområder i Hegg skolekrets 10. Helgerud Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 55/2, Helgerud Forslagsstiller: Hindhamar AS Grunneier: Willy Skjeggerud og Ragnhild Nøland Areal: 66 daa + 45 daa, til sammen 111 daa. Dyrket mark: 75daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder.

13 13 Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Stier fra Lierbyen/Eikenga og opp i skogen går gjennom området. Mulig å komme opp i Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. To registrerte automatisk fredede kulturminner (gravhauger) i øvre del av området. Ytterligere registrering må utføres. Ingen bygninger registrert i SEFRAK-registeret. En del av området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur. En utbygging vil medføre en utvidelse av Eikenga i det forholdsvis uberørte kulturlandskapet vest for Lierbyen. Skråningen der det øverste delområdet ligger er skogkledd (gammelt beite) og fungerer som skille mellom sletta nede i dalen og platået innover til Undersrud. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Bergflødtveien som er smal og svingete. Gangforbindelse kan etableres gjennom Eikenga til Lierbyen der det er sammenhengende G/S-nett til skole og alle viktige sentrumsfunksjoner. Vei VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

14 Lier sykehus Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 95/131, Lier sykehus Forslagsstiller: Kosbergs arkitektkontoras Grunneier: Sykehuset Buskerud HF Areal: 120daa. Dyrket mark: 20daa Eksisterende arealbruk: Sykehus og jordbruk Planstatus KPL: Offentlig bebyggelse, eksisterende og planlagt Planstatus reguleringsplan: Sykehus og uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder.

15 15 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente. Fjellskred og steinsprang fra Fosskollen må utredes føre videre planlegging. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Mindre enn 55 db (A) støy fra E 18 (jfr. Kommunedelplan for støytiltak langs E 18). Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Registrert i Naturbase som viktig parklandskap og gamle hager med spesiell karplanteflora og mange gamle trær (53 daa). Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. I området nær Lier sykehus er det gjort mange løsfunn fra steinalder og det ligger et automatisk fredet kulturminne (bygdeborg fra folkevandringstid) på Fosskollen. Ytterligere registrering må utføres. to bygninger i tunet til Foss registrert i SEFRAKregisteret som meldepliktige etter Kulturminnelovens 25. Flere av sykehusbygningene er vurdert som verneverdige. Området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur. Sykehusområdet og Fosskollen bak er viktige og synlige elementer i kulturlandskapet ved Lierbyen. Fosskollen er avmerket i gjeldende kommuneplan som viktig kulturlandskap. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Fossveien/Stokkeveien. G/S-vei til skoler og Lierbyen med alle viktige sentrumsfunskjoner. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

16 Brastad Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 100/6, 102/2,3,4 og 103/1. Forslagsstiller: Kamara AS Grunneier: Trine Brastad, Rolf Hellumsand, Hans Tanum, Tore Stokke. Areal: 270daa. Dyrket mark: 66daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark.

17 17 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente Friluftsliv Stier gjennom området opp i Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning over 55 db(a) (over 60 db(a) i deler av området).. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner En dam i området er registret i Naturbasen som biotop for stor og liten salamander. Et automatisk fredet kulturminne (gravhaug) ligger i eller inntil områdets øverste del. Ytterligere registrereing må foretas. Tre bygninger i området og to i umiddelbar nærhet er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Området har eksponert beliggenhet i Lia Mellom Utsikten/Bråtan og Reistad. Det vil fremstå som utvidelse av boligfeltet på Utsikten/Bråtan mot Reistad. Det vil i vesentlig grad endre inntrykket av kulturlandskapet og den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Sammenhengende G/S-nett. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området (mellom Lierbakkene og motorveien), og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

18 Steinsveien Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 43/2, Stein Forslagsstiller: Inger H. Brennecke Grunneier: Inger H. Brennecke Areal: 6 daa Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: 2 Tidligere behandling: Fradeling godkjent av planutvalget 22/ Forholdet til valgt arealstrategi: Området er for lite til få betydning i forhold til valgt arealstrategi.

19 19 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Lett adkomst til Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Området ligger i skogkanten vest for tunet på Stein. Kulturlandskapet i området er relativt upåvirket av boligbebyggelse og en bebyggelse på disse to tomtene må utformes særlig omsorgsfullt for å opprettholde det uberørte preget. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Undersrudveien/Steinsveien. Ingen G/S-vei. VA: Det er ikke kommunale vann- og avløpsledninger i området. Evt. nye boliger må ha privat avløpsanlegg, fortrinnsvis ett felles anlegg som betjener både nye boliger og eksisterende boliger i umiddelbar nærhet.

20 Bråtastykket Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/34, Bråtastykket, Lierbakkene Forslagsstiller: Asplan Viak AS Grunneier: John Erik Johansen Areal: 10 daa. Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder.

21 21 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjent rasfare. Fjellskred og steinsprang må utredes føre videre planlegging. Det lavest liggende arealet ved Damtjernbekken vil kunne være flomutsatt. Beregning må utføres. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Området nærmest E 18 er belastet med støy over 55 db (A) (jfr. Kommunedelplan for støytiltak langs E 18). Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og Fosskollen er lite preget av bebyggelse. Utbygging rett overfor Utsikten endrer dette. Vil fremstå som en utvidelse over Lierbakkane av boligområdet på Utsikten/Bråtan. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

22 Bråtan Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/1,2,4, 99/1, 100/1,3,6 Bråtan/ Damtjern sørøst Forslagsstiller: ARC Design AS Grunneier: Andres Kristian Stokke, Ole Stokke, Anders Gravdal, Jo Engen, Trine Brastad Areal: 170 daa. Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF og LNF1 (Oslomarka) Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i konflikt med markagrensen.

23 23 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Fjellskred og steinsprang må utredes føre videre planlegging. Friluftsliv: God kontakt til Damtjern og til Kjekstadmarka med skiløyper og turstier. Forurensning og støy. Vil få støybelastning fra Motorsportsenteret på Leirdalen og fra RV 285. Støyberegning må foretas. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Fortsettelse av Utsikten/Bråtan-feltet inn i skogsområdet øst for Damtjern.. Delvis i Oslomarka. Området er kraftig eksponert og vil bryte den skogkledde åsprofilen. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

24 Stein gård Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 43/4, 9,11. Navn: Stein gård Forslagsstiller: Tor B. Hauge Grunneier: Tor B. Hauge Areal: 60 daa Dyrket mark: 60 daa Eksisterende arealbruk: Jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.

25 25 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: Lett adkomst til Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Kulturlandskapet i dette området er helt uberørt av bebyggelse annet enn gårdsbebyggelse. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Undersrudveien/Steinsveien. Ingen G/S-vei. VA: Det er kommunal vannledning i området. Avløpsledningen slutter ved Nordre Vivelstad, dvs. ca 830 m unna (i luftlinje). Ved eventuell boligbygging må avløpsledningen forlenges, utbygger må sannsynligvis bekoste dette. Mulighet for sanering av eksisterende private anlegg fra husstander. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

26 Nordre Stokke Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/2, 100/3, 100/4. Nordre Stokke Forslagsstiller: Ole Stokke Grunneier: Ole Stokke, Einar Lie Areal: 39 daa. Dyrket mark: 18 daa. Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk. Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.

27 27 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning over over 60 db(a) i deler av området) og over 55 db(a) i resten. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Nordre Stokke der tre bygninger er registrert i SEFRAK-registeret, én av dem meldepliktig etter Kulturminneloven 25. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og E 18 er lite preget av bebyggelse. Utbygging vil endre dette. Det nordligste delområdet vil fremstå som en utvidelse over Lierbakkane av boligområdet på Utsikten/Bråtan. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

28 Lierbakkene 73 Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 102/9,10, Lierbakkene 73, Brastadveien 47, 49 Forslagsstiller: Håvard Sørli og Bård Strand Grunneier: Håvard Sørli og Bård Strand Areal: 10 daa. Dyrket mark: 4 daa. Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Området er ellers for lite til å få betydning i forhold til valgt arealstrategi.

29 29 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: God kontakt til Kjekstadmarka og Lierbyen langs turveien på den gamle Drammensbanen. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Områdene nærmest E 18 belastes med mer enn 65 db (A), det øvrige med mer enn 60 db (A), jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser.. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Fire bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og E 18 er lite preget av bebyggelse. Utbygging vil endre dette. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

30 Grette gård Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 50/2, Grette gård Forslagsstiller: Prosjektkompetanse AS Grunneier: Jan Auen Hafskjold Areal: 30 daa Dyrket mark: 30 daa Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark.

31 31 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer Friluftsliv Tursti fra Gluggen opp til Frogner kirke og videre mot Hval og Vivelstad. Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Grette der to bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Ligger mellom veksthusanlegget på Grette, næringsbygg og boligbebyggelsen i Hageveien, med jorder i øst og innebærer en ganske kraftig fortetting. Området har ikke eksponert beliggenhet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Nøsteveien. Der er det ikke G/S-vei. G/S-vei i Kirkeveien til Lierbyen med kontakt til sammenhengende G/S-nett. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

32 Bergfløt Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 57/3, Bergfløtt Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 AS Grunneier: Kirkens sosialtjeneste Areal: 83 daa. Dyrket mark: 38 daa. Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk. Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark, viktig kulturlandskap og de grønne dalsidene.

33 33 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen registrert rasfare, men under flommen sommeren 2007 var det en utglidning i området ned mot bekken. Områdene nærmest Bergfløtbekken vil være flomutsatt. Geoteknisk utredning må utføres og flomsoner beregnes. Friluftsliv God kontakt til Finnemarka Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Bergfløt der to bygninger er registrert i SEFRAK-registeret, én som meldepliktig etter Kulturminneloven 25. Landskap og grønnstruktur Området her er uberørt av utbygging ut over behandlingssenteret og gårdsbebyggelsen. En bebyggelse vil ligge rundt bebyggelsen på Bergfløt behandlingssenter og oppover i skogen bak tunet på Bergfløt. Det er tydelig eksponert utover Lierdalen og utbygging vil endre inntrykket av kulturlandskapet og den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Bergflødtveien som er smale og svingete. G/S-vei mangler. VA: Det er ikke kommunale vann- og avløpsledninger i området. Nærmeste vann- og avløpsledninger ligger i Vestsideveien, ca 1,1 km unna (i luftlinje). Evt. nye boliger må ha kommunalt vann og avløp, utbygger må sannsynligvis bekoste dette. Bergfløtbekken / Helgerudbekken er ikke mulig som resipient for et så stort antall boliger. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt. Mulighet for sanering av eksisterende private anlegg fra ca 15 husstander.

34 34 Boligområder i Egge skolekrets 42. Egge grustak Skolekrets: Egge GNR/Bnr.: 65/1, 5, 36, 41, 67/4, 19,23 Navn: Egge grustak Forslagsstiller: Hindhamar AS Grunneier: Martin Egge, Marius Egge, Jorunn Egge, Klaus Eriksrud, Mesta AS, Lier kommune Areal: 100 daa. Dyrket mark: 0 daa. Eksisterende arealbruk: Grustak Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Egge masseuttak, 11/3-08, masseuttak og vegetasjonssoner. Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Det legges til rette for en balansert utvikling i alle skolekretsene. Boligbygging tilpasses skolekapasitet og annen lokal infrastruktur. Egge skole har ikke kapasitet til nye utbyggingsområder i tillegg til Torstadåsen.

35 35 Lierbyen ungdomsskole har ikke kapasitet til nye utbyggingsområder. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer knyttet til flom eller ras. Friluftsliv Lett adgang til Lierelva. Adgang via Øvre Eggevei, Vestsideveien og Eikseterveien til Finnemarka. Forurensning og støy: Ingen kjente kilder. Avstanden til Vestsideveien er så stor at støybelastningen antas å være liten. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Hele Eggemorenen er avmerket i NGU s Grus- og pukkdatabase som Meget viktig grusressurs. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. I Naturbase er det registrert viktig naturtype: yngleområde for sandsvale (9 daa) Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i vestkanten av grustaket, ytterligere kartlegging må foretas. Ingen bygninger registrert i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Et nytt byggeområde i et landskap som er lite preget av utbygging. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Baneveien. G/S-vei mangler. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Oddevall, Sylling, Nordal, Hallingstad og Heia kretser.

Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Oddevall, Sylling, Nordal, Hallingstad og Heia kretser. Vedlegg 2 Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Oddevall, Sylling, Nordal, Hallingstad og Heia kretser. Kort presentasjon av innspillene med enkel utredning av konsekvenser

Detaljer

Kommuneplan for Lier 2009-2020. Tilleggsområder fra kommuneplanutvalget

Kommuneplan for Lier 2009-2020. Tilleggsområder fra kommuneplanutvalget Vedlegg 6 Kommuneplan for Lier 2009-2020. Tilleggsområder fra kommuneplanutvalget Utredning av konsekvenser Kilder: 1 2 Fare for kvikkleireskred: Skredhendelser: Flomfare: Kulturminner og kulturmiljøer:

Detaljer

Kommuneplan for Lier 2009 2020

Kommuneplan for Lier 2009 2020 Vedleggg 5 LIER KOMMUNE Kommuneplan for Lier 2009 2020 Utredning av konsekvenser for enkeltområder Lier kommune 23/11 09.2009 1 Innhold Boligområder... 4 113. Lierstranda... 4 Lierstranda... 5 11. Høvik...

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel. REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING PLANID 2013018 Massetak Bollgården VERDAL KOMMUNE vest Vuku Planområde PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSER Oppdragsnr.: 513 3197 Norconsult AS Okkenhaugvegen 4,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.02.2015 15/120603 1 Saksbehandler: Randi Lie Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Kommunestyret 25.02.2015

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Historien om en kommuneplan som sitter fast hos en stat som vil styre Norges største byutviklingsprosjekt og en grønn glorie 1 1. Hva er kommuneplan? 2. Hovedtrekk i kommuneplan

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommuneplanutvalg Torsdag 04.06.2009 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

MØTEBOK. for Buskerud fylkeslandbruksstyre

MØTEBOK. for Buskerud fylkeslandbruksstyre I MØTEBOK for Buskerud fylkeslandbruksstyre Styresak nummer : 20/09 Arkivsaksnummer: 09/1760 Sakstype: Plansak Saksbehandler: Otto Galleberg Kommuneplan for Lier kommune 2009-2020 Dokumentliste: â Sluttrapport

Detaljer

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

Forslag til metode for konsekvensutredning av innspill

Forslag til metode for konsekvensutredning av innspill Vedlegg 2 Forslag til metode for konsekvensutredning av innspill Datert: 24.05.2017 1. Innhold i vedlegget Ved rullering av kommuneplanens arealdel er det mulig å komme med innspill til endring av formål,

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Nytt Sørumsand RA FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Reguleringsplan for nytt Sørumsand RA. Tiltakshaver: Sørum kommunalteknikk KF

Nytt Sørumsand RA FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Reguleringsplan for nytt Sørumsand RA. Tiltakshaver: Sørum kommunalteknikk KF Nytt Sørumsand RA FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for nytt Sørumsand RA Tiltakshaver: Sørum kommunalteknikk KF Side 2 av 8 Forord Sørum kommunalteknikk KF foreslår regulering av tomt for renseanlegg

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Moelv 13.10.2011 Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet...3 1.2 Planområdets beliggenhet

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Konsekvensutredning 2 nye boligområder Rådmannens forslag datert 12.09.2016 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer