Kommuneplan for Lier Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser."

Transkript

1 Vedlegg 1 Kommuneplan for Lier Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser. Kort presentasjon av innspillene med enkel utredning av konsekvenser innen en del nøkkeltemaer. Rådmannen

2 2 Private innspill, enkel utredning Boligområder i Høvik skolekrets 2. Espedal handelsgartneri Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 21/2, Espedal handelsgartneri Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 AS Grunneier: Per Osmund Espedal Areal: 21 daa Dyrket mark: 4 daa Eksisterende arealbruk: Gartneri Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Foreslått boligtall: Boligtall ved 2 boliger/daa: 40 Tidligere behandling:

3 3 Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjent flom- eller rasfare. Friluftsliv: Forurensning og støy. Deler av området er utsatt for mer enn 55 db (A) støy fra Ringeriksveien, jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur: Forslaget til utbygging vil ikke påvirke landskap og grønnstruktur. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst via Ringeriksveien. Kontakt til godt sammenhengende G/S-nett til Lierbyen, Stoppen og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

4 4 11. Høvik Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 16/1, Høvik Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 Grunneier: Johan Andreas Thorbeck Areal: 20 daa Dyrket mark: 20daa Eksisterende arealbruk: Jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger.

5 5 Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Forurensning og støy. Mer enn 55 db (A) støy fra E 18 jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur Området er en utvidelse av boligområdet på Nøste og ligger mellom boligene og Høvik næringsområde. Utbygging vil ha liten betydning for kulturlandskapet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Bruusgaards vei der det mangler G/S-vei. Fra Nøste er det sammenhengende G/S-nett til skoler, jernbanestasjon og alle viktige sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

6 6 31. Vivelstad nordre Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 39/1, Vivelstad Nordre Forslagsstiller: Morten Gilhuus Grunneier: Guttorm Gilhuus Areal: 4 daa Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: 2 Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Området er for lite til å ha betydning i forhold til langsiktig arealstrategi.

7 7 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Årkvislaveien har tidvis en del trafikk. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Ingen kjente nyttbare stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Ligger nær tunet på Vivelstad der hovedbygningen er registrert i SEFRAK-registeret som meldepliktig bygning i hht. Kulturminnelovens 25. Landskap og grønnstruktur. Kulturlandskapet rundt Vivelstad gård er forholdsvis uberørt med unntak av boligbebyggelsen øst for Vivelstadveien og oppe rundt det gamle tunet til Vivelstad. Bebyggelsen som er foreslått vil være et inngrep i kulturlandskapet umiddelbart rundt tunet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt, men siden antall boliger er så lite, antas dette å gå greit..

8 8 38. Steinset Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 38/3, Steinset Forslagsstiller: Olav Østvold Grunneier: Olav Østvold Areal: 38 daa Dyrket mark: 38 daa Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger.

9 9 Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet: Ingen rasfare. Lavtliggende arealer mot Sandakerelva vil være flomutsatt ved 10 årsflom. Flomsonekartlegging må gjennomføres før området kan vurderes videre. Friluftsliv: Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Sandakerelva er viktig gytebekk for sjøørret. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Hovedbygningen på Steinset er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur: Forslaget til utbygging vil ikke påvirke landskap og grønnstruktur i vesentlig grad. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

10 10 Boligområder i Gullaug skolekrets 19. Sørum Skolekrets: Gullaug GNR/Bnr.: 109/4, Sørum Forslagsstiller: Advokatfirmaet Gulsvik, Storemoen, Andersen, Granli og Aasen Grunneier: Anne Kari Røed, Pål Thomassen, Stina Thomassen Olsen, Thorleif Sørum, Lier kommune Areal: 170 daa Dyrket mark: 15daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: Framtidig offentlig bebyggelse 35 daa, LNF 135 daa. Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde og kombinert skole/forsamlingshus/bolig Boligtall: 250 i tillegg til skole. Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi, videreføring og utvikling av skolekretsstrategien: Dette er det eneste foreslåtte nye utbyggingsområde i Gullaug skolekrets. Det er ikke kapasitet til nye utbyggingsområder på Gullaug skole.

11 11 I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Utbyggingsområdet forutsetter ny skolekrets og ny skole og er i strid med skolekretsstrategien. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente. Flomfare i bekk må utredes før videre planlegging. Fjellskred og steinsprang må utredes. Friluftsliv En del av området øst for den gamle Drammensbanen er Statlig sikret friluftsområde. (Kommunal eiendom) God forbindelse opp i Kjekstadmarka. Turvei på den gamle Drammensbanen. Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. I alt tre bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur. Området ligger eksponert i dalsiden mellom Reistadlia og Sørumlia og vil fremstå som utvidelse av det eksisterende boligområdet i Reistadlia. Det vil i vesentlig grad endre inntrykket av den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane, evt. Tuverudveien. Sammenhengende G/S-vei nett til skole, jernbanestasjon og alle sentrumsfunksjoner. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

12 12 Boligområder i Hegg skolekrets 10. Helgerud Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 55/2, Helgerud Forslagsstiller: Hindhamar AS Grunneier: Willy Skjeggerud og Ragnhild Nøland Areal: 66 daa + 45 daa, til sammen 111 daa. Dyrket mark: 75daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder.

13 13 Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Stier fra Lierbyen/Eikenga og opp i skogen går gjennom området. Mulig å komme opp i Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. To registrerte automatisk fredede kulturminner (gravhauger) i øvre del av området. Ytterligere registrering må utføres. Ingen bygninger registrert i SEFRAK-registeret. En del av området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur. En utbygging vil medføre en utvidelse av Eikenga i det forholdsvis uberørte kulturlandskapet vest for Lierbyen. Skråningen der det øverste delområdet ligger er skogkledd (gammelt beite) og fungerer som skille mellom sletta nede i dalen og platået innover til Undersrud. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Bergflødtveien som er smal og svingete. Gangforbindelse kan etableres gjennom Eikenga til Lierbyen der det er sammenhengende G/S-nett til skole og alle viktige sentrumsfunksjoner. Vei VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

14 Lier sykehus Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 95/131, Lier sykehus Forslagsstiller: Kosbergs arkitektkontoras Grunneier: Sykehuset Buskerud HF Areal: 120daa. Dyrket mark: 20daa Eksisterende arealbruk: Sykehus og jordbruk Planstatus KPL: Offentlig bebyggelse, eksisterende og planlagt Planstatus reguleringsplan: Sykehus og uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder.

15 15 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente. Fjellskred og steinsprang fra Fosskollen må utredes føre videre planlegging. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Mindre enn 55 db (A) støy fra E 18 (jfr. Kommunedelplan for støytiltak langs E 18). Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Registrert i Naturbase som viktig parklandskap og gamle hager med spesiell karplanteflora og mange gamle trær (53 daa). Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. I området nær Lier sykehus er det gjort mange løsfunn fra steinalder og det ligger et automatisk fredet kulturminne (bygdeborg fra folkevandringstid) på Fosskollen. Ytterligere registrering må utføres. to bygninger i tunet til Foss registrert i SEFRAKregisteret som meldepliktige etter Kulturminnelovens 25. Flere av sykehusbygningene er vurdert som verneverdige. Området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur. Sykehusområdet og Fosskollen bak er viktige og synlige elementer i kulturlandskapet ved Lierbyen. Fosskollen er avmerket i gjeldende kommuneplan som viktig kulturlandskap. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Fossveien/Stokkeveien. G/S-vei til skoler og Lierbyen med alle viktige sentrumsfunskjoner. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

16 Brastad Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 100/6, 102/2,3,4 og 103/1. Forslagsstiller: Kamara AS Grunneier: Trine Brastad, Rolf Hellumsand, Hans Tanum, Tore Stokke. Areal: 270daa. Dyrket mark: 66daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark.

17 17 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente Friluftsliv Stier gjennom området opp i Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning over 55 db(a) (over 60 db(a) i deler av området).. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner En dam i området er registret i Naturbasen som biotop for stor og liten salamander. Et automatisk fredet kulturminne (gravhaug) ligger i eller inntil områdets øverste del. Ytterligere registrereing må foretas. Tre bygninger i området og to i umiddelbar nærhet er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Området har eksponert beliggenhet i Lia Mellom Utsikten/Bråtan og Reistad. Det vil fremstå som utvidelse av boligfeltet på Utsikten/Bråtan mot Reistad. Det vil i vesentlig grad endre inntrykket av kulturlandskapet og den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Sammenhengende G/S-nett. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området (mellom Lierbakkene og motorveien), og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

18 Steinsveien Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 43/2, Stein Forslagsstiller: Inger H. Brennecke Grunneier: Inger H. Brennecke Areal: 6 daa Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: 2 Tidligere behandling: Fradeling godkjent av planutvalget 22/ Forholdet til valgt arealstrategi: Området er for lite til få betydning i forhold til valgt arealstrategi.

19 19 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Lett adkomst til Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Området ligger i skogkanten vest for tunet på Stein. Kulturlandskapet i området er relativt upåvirket av boligbebyggelse og en bebyggelse på disse to tomtene må utformes særlig omsorgsfullt for å opprettholde det uberørte preget. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Undersrudveien/Steinsveien. Ingen G/S-vei. VA: Det er ikke kommunale vann- og avløpsledninger i området. Evt. nye boliger må ha privat avløpsanlegg, fortrinnsvis ett felles anlegg som betjener både nye boliger og eksisterende boliger i umiddelbar nærhet.

20 Bråtastykket Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/34, Bråtastykket, Lierbakkene Forslagsstiller: Asplan Viak AS Grunneier: John Erik Johansen Areal: 10 daa. Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder.

21 21 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjent rasfare. Fjellskred og steinsprang må utredes føre videre planlegging. Det lavest liggende arealet ved Damtjernbekken vil kunne være flomutsatt. Beregning må utføres. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Området nærmest E 18 er belastet med støy over 55 db (A) (jfr. Kommunedelplan for støytiltak langs E 18). Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og Fosskollen er lite preget av bebyggelse. Utbygging rett overfor Utsikten endrer dette. Vil fremstå som en utvidelse over Lierbakkane av boligområdet på Utsikten/Bråtan. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

22 Bråtan Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/1,2,4, 99/1, 100/1,3,6 Bråtan/ Damtjern sørøst Forslagsstiller: ARC Design AS Grunneier: Andres Kristian Stokke, Ole Stokke, Anders Gravdal, Jo Engen, Trine Brastad Areal: 170 daa. Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF og LNF1 (Oslomarka) Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i konflikt med markagrensen.

23 23 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Fjellskred og steinsprang må utredes føre videre planlegging. Friluftsliv: God kontakt til Damtjern og til Kjekstadmarka med skiløyper og turstier. Forurensning og støy. Vil få støybelastning fra Motorsportsenteret på Leirdalen og fra RV 285. Støyberegning må foretas. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Fortsettelse av Utsikten/Bråtan-feltet inn i skogsområdet øst for Damtjern.. Delvis i Oslomarka. Området er kraftig eksponert og vil bryte den skogkledde åsprofilen. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

24 Stein gård Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 43/4, 9,11. Navn: Stein gård Forslagsstiller: Tor B. Hauge Grunneier: Tor B. Hauge Areal: 60 daa Dyrket mark: 60 daa Eksisterende arealbruk: Jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.

25 25 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: Lett adkomst til Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Kulturlandskapet i dette området er helt uberørt av bebyggelse annet enn gårdsbebyggelse. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Undersrudveien/Steinsveien. Ingen G/S-vei. VA: Det er kommunal vannledning i området. Avløpsledningen slutter ved Nordre Vivelstad, dvs. ca 830 m unna (i luftlinje). Ved eventuell boligbygging må avløpsledningen forlenges, utbygger må sannsynligvis bekoste dette. Mulighet for sanering av eksisterende private anlegg fra husstander. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

26 Nordre Stokke Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/2, 100/3, 100/4. Nordre Stokke Forslagsstiller: Ole Stokke Grunneier: Ole Stokke, Einar Lie Areal: 39 daa. Dyrket mark: 18 daa. Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk. Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.

27 27 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning over over 60 db(a) i deler av området) og over 55 db(a) i resten. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Nordre Stokke der tre bygninger er registrert i SEFRAK-registeret, én av dem meldepliktig etter Kulturminneloven 25. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og E 18 er lite preget av bebyggelse. Utbygging vil endre dette. Det nordligste delområdet vil fremstå som en utvidelse over Lierbakkane av boligområdet på Utsikten/Bråtan. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

28 Lierbakkene 73 Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 102/9,10, Lierbakkene 73, Brastadveien 47, 49 Forslagsstiller: Håvard Sørli og Bård Strand Grunneier: Håvard Sørli og Bård Strand Areal: 10 daa. Dyrket mark: 4 daa. Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Området er ellers for lite til å få betydning i forhold til valgt arealstrategi.

29 29 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: God kontakt til Kjekstadmarka og Lierbyen langs turveien på den gamle Drammensbanen. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Områdene nærmest E 18 belastes med mer enn 65 db (A), det øvrige med mer enn 60 db (A), jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser.. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Fire bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og E 18 er lite preget av bebyggelse. Utbygging vil endre dette. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

30 Grette gård Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 50/2, Grette gård Forslagsstiller: Prosjektkompetanse AS Grunneier: Jan Auen Hafskjold Areal: 30 daa Dyrket mark: 30 daa Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark.

31 31 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer Friluftsliv Tursti fra Gluggen opp til Frogner kirke og videre mot Hval og Vivelstad. Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Grette der to bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Ligger mellom veksthusanlegget på Grette, næringsbygg og boligbebyggelsen i Hageveien, med jorder i øst og innebærer en ganske kraftig fortetting. Området har ikke eksponert beliggenhet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Nøsteveien. Der er det ikke G/S-vei. G/S-vei i Kirkeveien til Lierbyen med kontakt til sammenhengende G/S-nett. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

32 Bergfløt Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 57/3, Bergfløtt Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 AS Grunneier: Kirkens sosialtjeneste Areal: 83 daa. Dyrket mark: 38 daa. Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk. Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark, viktig kulturlandskap og de grønne dalsidene.

33 33 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen registrert rasfare, men under flommen sommeren 2007 var det en utglidning i området ned mot bekken. Områdene nærmest Bergfløtbekken vil være flomutsatt. Geoteknisk utredning må utføres og flomsoner beregnes. Friluftsliv God kontakt til Finnemarka Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Bergfløt der to bygninger er registrert i SEFRAK-registeret, én som meldepliktig etter Kulturminneloven 25. Landskap og grønnstruktur Området her er uberørt av utbygging ut over behandlingssenteret og gårdsbebyggelsen. En bebyggelse vil ligge rundt bebyggelsen på Bergfløt behandlingssenter og oppover i skogen bak tunet på Bergfløt. Det er tydelig eksponert utover Lierdalen og utbygging vil endre inntrykket av kulturlandskapet og den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Bergflødtveien som er smale og svingete. G/S-vei mangler. VA: Det er ikke kommunale vann- og avløpsledninger i området. Nærmeste vann- og avløpsledninger ligger i Vestsideveien, ca 1,1 km unna (i luftlinje). Evt. nye boliger må ha kommunalt vann og avløp, utbygger må sannsynligvis bekoste dette. Bergfløtbekken / Helgerudbekken er ikke mulig som resipient for et så stort antall boliger. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt. Mulighet for sanering av eksisterende private anlegg fra ca 15 husstander.

34 34 Boligområder i Egge skolekrets 42. Egge grustak Skolekrets: Egge GNR/Bnr.: 65/1, 5, 36, 41, 67/4, 19,23 Navn: Egge grustak Forslagsstiller: Hindhamar AS Grunneier: Martin Egge, Marius Egge, Jorunn Egge, Klaus Eriksrud, Mesta AS, Lier kommune Areal: 100 daa. Dyrket mark: 0 daa. Eksisterende arealbruk: Grustak Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Egge masseuttak, 11/3-08, masseuttak og vegetasjonssoner. Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Det legges til rette for en balansert utvikling i alle skolekretsene. Boligbygging tilpasses skolekapasitet og annen lokal infrastruktur. Egge skole har ikke kapasitet til nye utbyggingsområder i tillegg til Torstadåsen.

35 35 Lierbyen ungdomsskole har ikke kapasitet til nye utbyggingsområder. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer knyttet til flom eller ras. Friluftsliv Lett adgang til Lierelva. Adgang via Øvre Eggevei, Vestsideveien og Eikseterveien til Finnemarka. Forurensning og støy: Ingen kjente kilder. Avstanden til Vestsideveien er så stor at støybelastningen antas å være liten. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Hele Eggemorenen er avmerket i NGU s Grus- og pukkdatabase som Meget viktig grusressurs. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. I Naturbase er det registrert viktig naturtype: yngleområde for sandsvale (9 daa) Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i vestkanten av grustaket, ytterligere kartlegging må foretas. Ingen bygninger registrert i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Et nytt byggeområde i et landskap som er lite preget av utbygging. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Baneveien. G/S-vei mangler. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Oddevall, Sylling, Nordal, Hallingstad og Heia kretser.

Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Oddevall, Sylling, Nordal, Hallingstad og Heia kretser. Vedlegg 2 Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Oddevall, Sylling, Nordal, Hallingstad og Heia kretser. Kort presentasjon av innspillene med enkel utredning av konsekvenser

Detaljer

Kommuneplan for Lier 2009-2020. Tilleggsområder fra kommuneplanutvalget

Kommuneplan for Lier 2009-2020. Tilleggsområder fra kommuneplanutvalget Vedlegg 6 Kommuneplan for Lier 2009-2020. Tilleggsområder fra kommuneplanutvalget Utredning av konsekvenser Kilder: 1 2 Fare for kvikkleireskred: Skredhendelser: Flomfare: Kulturminner og kulturmiljøer:

Detaljer

Kommuneplan for Lier 2009 2020

Kommuneplan for Lier 2009 2020 Vedleggg 5 LIER KOMMUNE Kommuneplan for Lier 2009 2020 Utredning av konsekvenser for enkeltområder Lier kommune 23/11 09.2009 1 Innhold Boligområder... 4 113. Lierstranda... 4 Lierstranda... 5 11. Høvik...

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

MØTEBOK. for Buskerud fylkeslandbruksstyre

MØTEBOK. for Buskerud fylkeslandbruksstyre I MØTEBOK for Buskerud fylkeslandbruksstyre Styresak nummer : 20/09 Arkivsaksnummer: 09/1760 Sakstype: Plansak Saksbehandler: Otto Galleberg Kommuneplan for Lier kommune 2009-2020 Dokumentliste: â Sluttrapport

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommuneplanutvalg Torsdag 04.06.2009 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet.

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet. 9. Støy Ikke registrert. 10. Gang og sykkel Ikke relevant. 11. Kollektiv Ikke relevant. 12. Trafikk Ikke registrert. 13. Veger Avklares i reguleringsplan 14. Markslag Skog 15. Fredning /vern 16. Inngrepsfri

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Vennesla kommune Postboks 25 4701 Vennesla Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Norges Naturvernforbund ble dannet i 1916. Det er en landsomfattende miljøorganisasjon med ca 19700 medlemmer.

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning GBNR: 2082/8/1 2082/7m.fl. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning NÅVÆRENDE FORMÅL: Landbruk, natur og friluftsområde (LNF-område) ØNSKET FORMÅL: Råstoffutvinning

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Marianne B. Korneliussen

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov Vedlegg 1 Kommuneplanrullering 2009-2017 Siling av innspill til arealendringer ift føringer i planprogrammet Orientering for formannskapet 14.juni 2006 med rettinger pr. 15.juni 2006 BOLIGER Føringer i

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RINGERIKE KOMMUNE Nytt forslag til 1. gangsbehandling per juni 2009 Side 1 av 48 Forord 1.juli 2006 trådte en ny forskrift om

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 08/4574 Saksbehandler: Birte Adelaide Mobraaten Organ: Kommuneplanutvalget 22.03.2011 Forslag til detaljregulering Trollkleiva Nord Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Kommuneplan for Rennesøy 2010-2022. Konsekvensvurdering og ROS-analyse av forslag til arealbruksendringer

Kommuneplan for Rennesøy 2010-2022. Konsekvensvurdering og ROS-analyse av forslag til arealbruksendringer Kommuneplan for Rennesøy 2010-2022 Konsekvensvurdering og ROS-analyse av forslag til arealbruksendringer Rennesøy kommune, 11.06.2010 Korrigert 19.10.2010 etter vedtak om offentlig utleggelse i kommunestyret

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR OMRÅDET KIRKEBYÅSEN VEST 2 Plan-ID: 012220140002 Planen datert 02.01.2015 Kommunestyrets vedtak 05.05.2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 PLANOMRÅDET 3 3 DAGENS STUASJON

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Innherred Motorsportklubb

Innherred Motorsportklubb Innherred Motorsportklubb Strømsgruva Motocrossbane Reguleringsplan RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 23.03.07 Prosjekt nr. L05014 RAPPORT

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer