Kommuneplan for Lier Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Lier 2007-2019. Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser."

Transkript

1 Vedlegg 1 Kommuneplan for Lier Private innspill til boligområder i Høvik, Gullaug, Hegg og Egge kretser. Kort presentasjon av innspillene med enkel utredning av konsekvenser innen en del nøkkeltemaer. Rådmannen

2 2 Private innspill, enkel utredning Boligområder i Høvik skolekrets 2. Espedal handelsgartneri Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 21/2, Espedal handelsgartneri Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 AS Grunneier: Per Osmund Espedal Areal: 21 daa Dyrket mark: 4 daa Eksisterende arealbruk: Gartneri Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Foreslått boligtall: Boligtall ved 2 boliger/daa: 40 Tidligere behandling:

3 3 Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjent flom- eller rasfare. Friluftsliv: Forurensning og støy. Deler av området er utsatt for mer enn 55 db (A) støy fra Ringeriksveien, jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur: Forslaget til utbygging vil ikke påvirke landskap og grønnstruktur. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst via Ringeriksveien. Kontakt til godt sammenhengende G/S-nett til Lierbyen, Stoppen og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

4 4 11. Høvik Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 16/1, Høvik Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 Grunneier: Johan Andreas Thorbeck Areal: 20 daa Dyrket mark: 20daa Eksisterende arealbruk: Jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger.

5 5 Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Forurensning og støy. Mer enn 55 db (A) støy fra E 18 jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur Området er en utvidelse av boligområdet på Nøste og ligger mellom boligene og Høvik næringsområde. Utbygging vil ha liten betydning for kulturlandskapet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Bruusgaards vei der det mangler G/S-vei. Fra Nøste er det sammenhengende G/S-nett til skoler, jernbanestasjon og alle viktige sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

6 6 31. Vivelstad nordre Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 39/1, Vivelstad Nordre Forslagsstiller: Morten Gilhuus Grunneier: Guttorm Gilhuus Areal: 4 daa Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: 2 Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Området er for lite til å ha betydning i forhold til langsiktig arealstrategi.

7 7 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Årkvislaveien har tidvis en del trafikk. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Ingen kjente nyttbare stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Ligger nær tunet på Vivelstad der hovedbygningen er registrert i SEFRAK-registeret som meldepliktig bygning i hht. Kulturminnelovens 25. Landskap og grønnstruktur. Kulturlandskapet rundt Vivelstad gård er forholdsvis uberørt med unntak av boligbebyggelsen øst for Vivelstadveien og oppe rundt det gamle tunet til Vivelstad. Bebyggelsen som er foreslått vil være et inngrep i kulturlandskapet umiddelbart rundt tunet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt, men siden antall boliger er så lite, antas dette å gå greit..

8 8 38. Steinset Skolekrets: Høvik GNR/Bnr.: 38/3, Steinset Forslagsstiller: Olav Østvold Grunneier: Olav Østvold Areal: 38 daa Dyrket mark: 38 daa Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierstranda(Gilhus Drammen grense). Hvor stor boligandelen skal være er det ikke tatt stilling til. I Høvik skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Høvik skole og har kapasitet til utbyggingsområde for 50 nye boliger. I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger.

9 9 Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Ved boligutbygging på Lierstranda Lierstranda må enten skolene utvides eller opprettes en ny skolekrets og bygges en ny skole. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet: Ingen rasfare. Lavtliggende arealer mot Sandakerelva vil være flomutsatt ved 10 årsflom. Flomsonekartlegging må gjennomføres før området kan vurderes videre. Friluftsliv: Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Sandakerelva er viktig gytebekk for sjøørret. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Hovedbygningen på Steinset er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur: Forslaget til utbygging vil ikke påvirke landskap og grønnstruktur i vesentlig grad. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

10 10 Boligområder i Gullaug skolekrets 19. Sørum Skolekrets: Gullaug GNR/Bnr.: 109/4, Sørum Forslagsstiller: Advokatfirmaet Gulsvik, Storemoen, Andersen, Granli og Aasen Grunneier: Anne Kari Røed, Pål Thomassen, Stina Thomassen Olsen, Thorleif Sørum, Lier kommune Areal: 170 daa Dyrket mark: 15daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: Framtidig offentlig bebyggelse 35 daa, LNF 135 daa. Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nytt boligområde og kombinert skole/forsamlingshus/bolig Boligtall: 250 i tillegg til skole. Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi, videreføring og utvikling av skolekretsstrategien: Dette er det eneste foreslåtte nye utbyggingsområde i Gullaug skolekrets. Det er ikke kapasitet til nye utbyggingsområder på Gullaug skole.

11 11 I Stoppen ungdomsskolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Stoppen ungdomsskole har kapasitet til utbyggingsområde for 250 nye boliger. Utbyggingsområdet forutsetter ny skolekrets og ny skole og er i strid med skolekretsstrategien. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente. Flomfare i bekk må utredes før videre planlegging. Fjellskred og steinsprang må utredes. Friluftsliv En del av området øst for den gamle Drammensbanen er Statlig sikret friluftsområde. (Kommunal eiendom) God forbindelse opp i Kjekstadmarka. Turvei på den gamle Drammensbanen. Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. I alt tre bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur. Området ligger eksponert i dalsiden mellom Reistadlia og Sørumlia og vil fremstå som utvidelse av det eksisterende boligområdet i Reistadlia. Det vil i vesentlig grad endre inntrykket av den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane, evt. Tuverudveien. Sammenhengende G/S-vei nett til skole, jernbanestasjon og alle sentrumsfunksjoner. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

12 12 Boligområder i Hegg skolekrets 10. Helgerud Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 55/2, Helgerud Forslagsstiller: Hindhamar AS Grunneier: Willy Skjeggerud og Ragnhild Nøland Areal: 66 daa + 45 daa, til sammen 111 daa. Dyrket mark: 75daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder.

13 13 Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Stier fra Lierbyen/Eikenga og opp i skogen går gjennom området. Mulig å komme opp i Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. To registrerte automatisk fredede kulturminner (gravhauger) i øvre del av området. Ytterligere registrering må utføres. Ingen bygninger registrert i SEFRAK-registeret. En del av området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur. En utbygging vil medføre en utvidelse av Eikenga i det forholdsvis uberørte kulturlandskapet vest for Lierbyen. Skråningen der det øverste delområdet ligger er skogkledd (gammelt beite) og fungerer som skille mellom sletta nede i dalen og platået innover til Undersrud. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Bergflødtveien som er smal og svingete. Gangforbindelse kan etableres gjennom Eikenga til Lierbyen der det er sammenhengende G/S-nett til skole og alle viktige sentrumsfunksjoner. Vei VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

14 Lier sykehus Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 95/131, Lier sykehus Forslagsstiller: Kosbergs arkitektkontoras Grunneier: Sykehuset Buskerud HF Areal: 120daa. Dyrket mark: 20daa Eksisterende arealbruk: Sykehus og jordbruk Planstatus KPL: Offentlig bebyggelse, eksisterende og planlagt Planstatus reguleringsplan: Sykehus og uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder.

15 15 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente. Fjellskred og steinsprang fra Fosskollen må utredes føre videre planlegging. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Mindre enn 55 db (A) støy fra E 18 (jfr. Kommunedelplan for støytiltak langs E 18). Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Registrert i Naturbase som viktig parklandskap og gamle hager med spesiell karplanteflora og mange gamle trær (53 daa). Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. I området nær Lier sykehus er det gjort mange løsfunn fra steinalder og det ligger et automatisk fredet kulturminne (bygdeborg fra folkevandringstid) på Fosskollen. Ytterligere registrering må utføres. to bygninger i tunet til Foss registrert i SEFRAKregisteret som meldepliktige etter Kulturminnelovens 25. Flere av sykehusbygningene er vurdert som verneverdige. Området omfattes av nyregistrering av kulturminner i Lier som er startet opp. Landskap og grønnstruktur. Sykehusområdet og Fosskollen bak er viktige og synlige elementer i kulturlandskapet ved Lierbyen. Fosskollen er avmerket i gjeldende kommuneplan som viktig kulturlandskap. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Fossveien/Stokkeveien. G/S-vei til skoler og Lierbyen med alle viktige sentrumsfunskjoner. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

16 Brastad Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 100/6, 102/2,3,4 og 103/1. Forslagsstiller: Kamara AS Grunneier: Trine Brastad, Rolf Hellumsand, Hans Tanum, Tore Stokke. Areal: 270daa. Dyrket mark: 66daa Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark.

17 17 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente Friluftsliv Stier gjennom området opp i Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning over 55 db(a) (over 60 db(a) i deler av området).. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner En dam i området er registret i Naturbasen som biotop for stor og liten salamander. Et automatisk fredet kulturminne (gravhaug) ligger i eller inntil områdets øverste del. Ytterligere registrereing må foretas. Tre bygninger i området og to i umiddelbar nærhet er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Området har eksponert beliggenhet i Lia Mellom Utsikten/Bråtan og Reistad. Det vil fremstå som utvidelse av boligfeltet på Utsikten/Bråtan mot Reistad. Det vil i vesentlig grad endre inntrykket av kulturlandskapet og den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Sammenhengende G/S-nett. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området (mellom Lierbakkene og motorveien), og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

18 Steinsveien Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 43/2, Stein Forslagsstiller: Inger H. Brennecke Grunneier: Inger H. Brennecke Areal: 6 daa Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: 2 Tidligere behandling: Fradeling godkjent av planutvalget 22/ Forholdet til valgt arealstrategi: Området er for lite til få betydning i forhold til valgt arealstrategi.

19 19 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Friluftsliv: Lett adkomst til Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Området ligger i skogkanten vest for tunet på Stein. Kulturlandskapet i området er relativt upåvirket av boligbebyggelse og en bebyggelse på disse to tomtene må utformes særlig omsorgsfullt for å opprettholde det uberørte preget. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Undersrudveien/Steinsveien. Ingen G/S-vei. VA: Det er ikke kommunale vann- og avløpsledninger i området. Evt. nye boliger må ha privat avløpsanlegg, fortrinnsvis ett felles anlegg som betjener både nye boliger og eksisterende boliger i umiddelbar nærhet.

20 Bråtastykket Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/34, Bråtastykket, Lierbakkene Forslagsstiller: Asplan Viak AS Grunneier: John Erik Johansen Areal: 10 daa. Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder.

21 21 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjent rasfare. Fjellskred og steinsprang må utredes føre videre planlegging. Det lavest liggende arealet ved Damtjernbekken vil kunne være flomutsatt. Beregning må utføres. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Området nærmest E 18 er belastet med støy over 55 db (A) (jfr. Kommunedelplan for støytiltak langs E 18). Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og Fosskollen er lite preget av bebyggelse. Utbygging rett overfor Utsikten endrer dette. Vil fremstå som en utvidelse over Lierbakkane av boligområdet på Utsikten/Bråtan. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

22 Bråtan Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/1,2,4, 99/1, 100/1,3,6 Bråtan/ Damtjern sørøst Forslagsstiller: ARC Design AS Grunneier: Andres Kristian Stokke, Ole Stokke, Anders Gravdal, Jo Engen, Trine Brastad Areal: 170 daa. Dyrket mark: 0daa Eksisterende arealbruk: Skog Planstatus KPL: LNF og LNF1 (Oslomarka) Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i konflikt med markagrensen.

23 23 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Fjellskred og steinsprang må utredes føre videre planlegging. Friluftsliv: God kontakt til Damtjern og til Kjekstadmarka med skiløyper og turstier. Forurensning og støy. Vil få støybelastning fra Motorsportsenteret på Leirdalen og fra RV 285. Støyberegning må foretas. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Fortsettelse av Utsikten/Bråtan-feltet inn i skogsområdet øst for Damtjern.. Delvis i Oslomarka. Området er kraftig eksponert og vil bryte den skogkledde åsprofilen. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

24 Stein gård Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 43/4, 9,11. Navn: Stein gård Forslagsstiller: Tor B. Hauge Grunneier: Tor B. Hauge Areal: 60 daa Dyrket mark: 60 daa Eksisterende arealbruk: Jordbruk Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.

25 25 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: Lett adkomst til Finnemarka. Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Kulturlandskapet i dette området er helt uberørt av bebyggelse annet enn gårdsbebyggelse. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Undersrudveien/Steinsveien. Ingen G/S-vei. VA: Det er kommunal vannledning i området. Avløpsledningen slutter ved Nordre Vivelstad, dvs. ca 830 m unna (i luftlinje). Ved eventuell boligbygging må avløpsledningen forlenges, utbygger må sannsynligvis bekoste dette. Mulighet for sanering av eksisterende private anlegg fra husstander. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

26 Nordre Stokke Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 97/2, 100/3, 100/4. Nordre Stokke Forslagsstiller: Ole Stokke Grunneier: Ole Stokke, Einar Lie Areal: 39 daa. Dyrket mark: 18 daa. Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk. Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark og viktig kulturlandskap.

27 27 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: Stinett i Fosskollen med kontakt til Damtjern og Kjekstadmarka. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning over over 60 db(a) i deler av området) og over 55 db(a) i resten. Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Nordre Stokke der tre bygninger er registrert i SEFRAK-registeret, én av dem meldepliktig etter Kulturminneloven 25. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og E 18 er lite preget av bebyggelse. Utbygging vil endre dette. Det nordligste delområdet vil fremstå som en utvidelse over Lierbakkane av boligområdet på Utsikten/Bråtan. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

28 Lierbakkene 73 Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 102/9,10, Lierbakkene 73, Brastadveien 47, 49 Forslagsstiller: Håvard Sørli og Bård Strand Grunneier: Håvard Sørli og Bård Strand Areal: 10 daa. Dyrket mark: 4 daa. Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark. Området er ellers for lite til å få betydning i forhold til valgt arealstrategi.

29 29 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer. Friluftsliv: God kontakt til Kjekstadmarka og Lierbyen langs turveien på den gamle Drammensbanen. Forurensning og støy. Ligger i støysonen langs E 18. Områdene nærmest E 18 belastes med mer enn 65 db (A), det øvrige med mer enn 60 db (A), jfr. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser støybelastning Støyberegning må foretas. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser.. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner. Fire bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Landskapet mellom Lierbakkane og E 18 er lite preget av bebyggelse. Utbygging vil endre dette. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker Adkomst fra Lierbakkane. Kontakt med sammenhengende G/S-nett til alle sentrumsfunksjoner i Lier og Drammen. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

30 Grette gård Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 50/2, Grette gård Forslagsstiller: Prosjektkompetanse AS Grunneier: Jan Auen Hafskjold Areal: 30 daa Dyrket mark: 30 daa Eksisterende arealbruk: Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark.

31 31 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer Friluftsliv Tursti fra Gluggen opp til Frogner kirke og videre mot Hval og Vivelstad. Forurensning og støy. Konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier. Temarapport: Veitrafikkstøy viser ingen støybelastning over tiltaksgrensen i området. Ingen andre kjente forurensningskilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Grette der to bygninger er registrert i SEFRAK-registeret som annet SEFRAK-bygg. Landskap og grønnstruktur Ligger mellom veksthusanlegget på Grette, næringsbygg og boligbebyggelsen i Hageveien, med jorder i øst og innebærer en ganske kraftig fortetting. Området har ikke eksponert beliggenhet. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Nøsteveien. Der er det ikke G/S-vei. G/S-vei i Kirkeveien til Lierbyen med kontakt til sammenhengende G/S-nett. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

32 Bergfløt Skolekrets: Hegg GNR/Bnr.: 57/3, Bergfløtt Forslagsstiller: Arkitektkontoret K16 AS Grunneier: Kirkens sosialtjeneste Areal: 83 daa. Dyrket mark: 38 daa. Eksisterende arealbruk: Skog og jordbruk. Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Uregulert Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Et av Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen (Lier sykehus). I Hegg skolekrets er det foreslått nye utbyggingsområder til nye boliger. Hverken Hegg skole og Lierbyen ungdomsskole har kapasitet til nye utbyggingsområder. Skolene må utvides og kapasiteten reserveres Lier sykehus og eksisterende utbyggingsområder. Deler av forslaget er i strid med føringen om vern av dyrket mark, viktig kulturlandskap og de grønne dalsidene.

33 33 Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen registrert rasfare, men under flommen sommeren 2007 var det en utglidning i området ned mot bekken. Områdene nærmest Bergfløtbekken vil være flomutsatt. Geoteknisk utredning må utføres og flomsoner beregnes. Friluftsliv God kontakt til Finnemarka Forurensning og støy. Ingen kjente kilder. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein- eller grusressurser. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner Ingen registreringer i Naturbasen. Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller bygg i SEFRAK-registeret. Området grenser til tunet på Bergfløt der to bygninger er registrert i SEFRAK-registeret, én som meldepliktig etter Kulturminneloven 25. Landskap og grønnstruktur Området her er uberørt av utbygging ut over behandlingssenteret og gårdsbebyggelsen. En bebyggelse vil ligge rundt bebyggelsen på Bergfløt behandlingssenter og oppover i skogen bak tunet på Bergfløt. Det er tydelig eksponert utover Lierdalen og utbygging vil endre inntrykket av kulturlandskapet og den grønne dalsiden. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Bergflødtveien som er smale og svingete. G/S-vei mangler. VA: Det er ikke kommunale vann- og avløpsledninger i området. Nærmeste vann- og avløpsledninger ligger i Vestsideveien, ca 1,1 km unna (i luftlinje). Evt. nye boliger må ha kommunalt vann og avløp, utbygger må sannsynligvis bekoste dette. Bergfløtbekken / Helgerudbekken er ikke mulig som resipient for et så stort antall boliger. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt. Mulighet for sanering av eksisterende private anlegg fra ca 15 husstander.

34 34 Boligområder i Egge skolekrets 42. Egge grustak Skolekrets: Egge GNR/Bnr.: 65/1, 5, 36, 41, 67/4, 19,23 Navn: Egge grustak Forslagsstiller: Hindhamar AS Grunneier: Martin Egge, Marius Egge, Jorunn Egge, Klaus Eriksrud, Mesta AS, Lier kommune Areal: 100 daa. Dyrket mark: 0 daa. Eksisterende arealbruk: Grustak Planstatus KPL: LNF Planstatus reguleringsplan: Egge masseuttak, 11/3-08, masseuttak og vegetasjonssoner. Forslag til endring: Nye boligområder Boligtall: Tidligere behandling: Forholdet til valgt arealstrategi: Det legges til rette for en balansert utvikling i alle skolekretsene. Boligbygging tilpasses skolekapasitet og annen lokal infrastruktur. Egge skole har ikke kapasitet til nye utbyggingsområder i tillegg til Torstadåsen.

35 35 Lierbyen ungdomsskole har ikke kapasitet til nye utbyggingsområder. Forslagets konsekvenser for: ROS, beredskapshensyn; flom- og rasfare, samfunnssikkerhet Ingen kjente farer knyttet til flom eller ras. Friluftsliv Lett adgang til Lierelva. Adgang via Øvre Eggevei, Vestsideveien og Eikseterveien til Finnemarka. Forurensning og støy: Ingen kjente kilder. Avstanden til Vestsideveien er så stor at støybelastningen antas å være liten. Naturressurser; landbruk, massetak, grunnvann. Hele Eggemorenen er avmerket i NGU s Grus- og pukkdatabase som Meget viktig grusressurs. Natur- miljø, biologisk mangfold og kulturmiljø/kulturminner. I Naturbase er det registrert viktig naturtype: yngleområde for sandsvale (9 daa) Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i vestkanten av grustaket, ytterligere kartlegging må foretas. Ingen bygninger registrert i SEFRAK-registeret. Landskap og grønnstruktur Et nytt byggeområde i et landskap som er lite preget av utbygging. Trafikksikkerhet: G/S- vei og trafikkulykker: Adkomst fra Baneveien. G/S-vei mangler. VA: Det er kommunale vann- og avløpsledninger i området, og evt. nye boliger må tilknyttes disse. Kapasitet på ledningsnettet er ikke undersøkt.

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel 1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Supplerende konsekvensutredning av nye byggeområder Dato: 2013-18-12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bolig 70 Hunsrødstubben vest... 4 73 Havreveien... 7 93

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Kommuneplan for Nannestad 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk... 3 1. Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 25.05.2012 Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012-2024 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Grunnlagsnotat Til: Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Svarfrist: Vedl. 4c c Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 28.6.212 Sak: 9/1217 Arkivnr : 14 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 212224 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Per Atle Stahl Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad (2014-2026) Trolldalen

Per Atle Stahl Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad (2014-2026) Trolldalen Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad (2014-2026) Trolldalen Utgave: 01 Dato: 2013-12-20 INNHOLDSFORTEGNELSE A. Innledning...2 B. Beskrivelse av forslaget, herunder intensjoner og formål...4

Detaljer

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 24. mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 3 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill...

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4

Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4 1 Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4 PlanID: 2014002 Planbeskrivelse 12. mai 2015 Prosjektnummer: 12000 2 INNHOLD SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN 1.1 Forslagsstiller 1.2 Hensikt med planarbeidet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer