DETALJREGULERINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN"

Transkript

1 DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Okselv bru Parsell: Hp 07 Km: 22,2 Kvalsund kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: H1 Fartsgrense: 90 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 740 Region nord Alta kontorsted Dato:

2 Innhold 1.0 Innledning Bakgrunn for planforslaget Planområdet Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan Målsettinger for planforslaget Tiltakets forhold til KU forskriftene Planprosess/medvirkning Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Trafikkforhold Landskap Naturverdier, Kulturminner Nærmiljø/friluftsliv Beboere/bebyggelse Grunnforhold Beskrivelse av planforslaget Forutsetninger og standardvalg Kjøreveger Bru Virkninger av planforslaget Framkommelighet Trafikksikkerhet Naboskap Avkjørsler og andre naboforhold Byggegrense Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Viltinteresser Kulturmiljø Massehåndtering Midlertidig rigg/anleggs område ROS analyse Trafikkulykker (mindre enn 7 skadde personer)

3 6.2 Store trafikkulykker (7 eller flere drepte) Olje og kjemikalieforurensning Storm/orkan Veg stengning Skade på ytre miljø og vassdrag Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Flom Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Ytre miljø og sikkerhet Gjennomføring av forslag til plan Finansiering Trafikkavvikling i anleggsperioden Grunneierliste

4 1.0 Innledning Statens vegvesen har med hjemmel i plan og - bygningslovens 3-7 utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan på E6 for ny bru og omlegging av veg ved Okselva i Kvalsund kommune. Planarbeidet er gjort etter avtale og i samarbeid med kommunen. Planstrekningen er på ca. 0,67 km. Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med kommunen og befaring av planstrekningen. Møtet ble avholdt Reguleringsplanens og de planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredning 3 og 4. Formell planstart er varslet i brev av , til berørte sektormyndigheter og offentlige instanser, grunneiere/festere og øvrige interessenter i henhold til plan- og bygningslovens Det er mottatt 7 innspill etter varsel om oppstart. Utlegging til offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Finnmark dagblad og Altaposten. Berørte grunneiere og rettighetshavere ved strekningen vil bli tilskrevet. Planforslaget vil samtidig bli sendt på høring til offentlige instanser. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 31. oktober-12. desember på følgende steder: Kvalsund kommune, Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund Statens vegvesen, Alta trafikkstasjon, 9515 Alta Vegvesen.no/Vegprosjekter Reguleringsplanforslaget består av: Planhefte: Planbeskrivelse med bestemmelser, reguleringsplantegning, normalprofil av bru og oversiktskart Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlig og sendes til: eller Statens vegvesen Region nord Postboks Bodø 3

5 Frist for å komme med merknader er satt til 12. desember 2011 Spørsmål om planforslaget rettes til Statens vegvesen Region nord ved: Morten Johanson tlf Veronica Kristiansen tlf Kvalsund kommune: Pål-Reidar Fredriksen tlf

6 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 2.0 Bakgrunn for planforslagett Okselva i Kvalsund kommune ligger på Sennalandet, en høyfjells strekningg hvor det vinterstid ofte er utsatt for uvær i form av sterk vindd og snødrift. Ved Okselva er bruaa smal og vegen har dårlig kurvatur, som medførerr problemer med vintervedlikehold. Okselv bru er en av flere f delstrekninger som medfører vegstenging g vinterstid og reduserer framkommeligheten på E6. Det er kjent at det har vært en del mindre alvorlige ulykker på strekningen. Ved å regulere for ny bru og omlegging av veg vil det bidra til å øke framkommelighet og trafikksikkerhet. Statens vegvesen har derfor satt i gang et reguleringsplanforslagg for ny bru og omlegging av veg. Strekningen har en ÅDT på 740 pr. døgn og fartsgrensen err 90 km/t 2.1 Planområdet Fig. 1: Oversiktskart Planområdet 2.2 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan Formålet med detaljreguleringsplanen er å sikre hjemmel for erverv av arealer og rettigheter for å kunne gjennomføre de planlagte tiltakene for bru og veg på E6 ved Okselva. 2.3 Målsettinger for planforslagett Statens vegvesen arbeider for nullvisjonen, det vil si null skaddee og drepte i trafikken. Veglinjee og bru skal tilpasses landskapet og det miljøet den går gjennom. 5

7 Formgivningen av veganlegget skal være enkel og nøytral, men samtidig være informativ for trafikantene. Planleggingen og prosjekteringen skal ha som mål å minimalisere framtidig vedlikeholdsbehov 2.4 Tiltakets forhold til KU forskriftene Statens vegvesen har i samråd med Kvalsund kommune vurdert detaljreguleringsplanen og de planlagte tiltak til og ikke utløse krav om konsekvensutredning. 2.5 Planprosess/medvirkning Alle innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet er i det etterfølgende referert og gitt en individuell kommentar. Innspillene kan være noe forkortet, men inneholder de viktigste problemstillingene. Finnmarkseiendommen (FeFo), brev datert FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for ny bru og omlegging av eksisterende veglinje på E6 ved Okselva. Våre interesser ved utbyggingen vil særlig være av økonomisk karakter. Vi viser til øvrige Rammeavtaler for grunnerverv inngått mellom Statens vegvesen og Finnmarkseiendommen. Vi legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens 4. kommunen skal også vurdere dette ved sin behandling av planen. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar hensyn til dette i planen. 6

8 Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, brev datert Brevet inneholder innspill fra beredskapsstaben. Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhet perspektivet blir ivaretatt i plansaker. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet er en systematisk risiko og sårbarhetsanalyse viktig, både i forbindelse med lokalisering av boliger og virksomheter, utforming av infrastruktur og ved utrusting av samfunnsviktige funksjoner. Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Sametinget, brev datert Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanarbeidet. Vi minner midlertidig om den generelle aktsomhetsplikten. Dersom det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander som eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Norges Vassdrag og Energidirektorat, brev datert Planområdet omfatter ny kryssing av vassdrag. Flom, erosjon og skred langs vassdrag er en naturlig prosess. Derfor må planlegging og utbygging langs vassdrag ta hensyn til fare for skader som følger av disse prosessene. Okselva ligger i nedbørsfeltet til Repparfjordelva som er et verna vassdrag. Det er derfor spesielt viktig å ivareta kantsonen langs vassdraget jf. RpR for verna vassdrag. Av hensyn til både miljø og sikkerhet anbefaler NVE at veganlegget 7

9 legges i minst mulig direkte berøring med vassdraget og tilhørende kantsoner. Det skal opprettholdes en kantsone som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf vannressurslovens 11. NVE forutsetter at den gamle brua fjernes og at området rehabiliteres naturlig. For reguleringsplanen må spesielt eventuelle inngrep i kantsonen og i selve vannstrengen beskrives nærmere, som grunnlag for en vurdering om tiltaket kan medføre skade eller ulemper for allmenne interesser. NVE gjør oppmerksom på at vannressursloven er likestilt med plan- og bygningsloven og at det er tiltakshavers ansvar å avklare tiltakene i forhold til dette. Tiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget er i utgangspunktet konsesjonspliktig i henhold til vannressursloven 8. NVE kan imidlertid i enkelte tilfeller samordne saksbehandlingen av plan- og bygningsloven og vannressursloven, jf vrl 20. Dersom vannressursloven 20 skal komme til anvendelse i denne saken, må vi ha et grunnlag for å vurdere tiltaket. Vi ber derfor om at det eventuelle inngrepet i vassdragsnære områder beskrives tydelig i reguleringsplanen. Kryssing av vassdraget må dimensjoneres slik at en unngår oppstuing under flom. NVE ber om at ovenstående momenter vektlegges ved videre planlegging og at vi får planene på høring. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev datert Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet for ny bru ved Okselva. Områdestyret gjør imidlertid oppmerksom på at området er i en flyttlei som flere benytter forbi området reguleringsplanen gjelder for. Områdestyret ber om at dette blir tatt hensyn til i arbeidet med planen, og eventuelt i planleggingen av den praktiske gjennomføringen. De berørte distrikter bør involveres direkte i prosessen. Kommentar fra Statens vegvesen: I forbindelse med byggeplan vil Statens vegvesen ta kontakt med berørte distrikter for å avklare det praktiske under gjennomføring/utbyggingen av planen. 8

10 Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga, brev datert Vi kjenner ikke til automatisk freda kulturminner etter kulturminnelovens 4 innenfor planområdet. Vi vurderer også potensialet for funn av nye kulturminner så lavt at det ikke vurderes om nødvendig med en befaring for å undersøke om det kan finnes. Det vil likevel alltid være en viss sjans for at det skal dukke opp kulturminner som ikke tidligere er påvist. Vi minner derfor om aktsomhetsplikten, som må tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi ønsker derfor at aktsomhetsplikten blir inkludert i fellesbestemmelsen til planen. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Private innspill Roald Josefsen, grunneier på eiendom 1/12 Innspill på reguleringsplanen E6 ved Okselva, Kvalsund kommune. Okselvstua Denne hytta er en gammel hytte som er fra det gamle televerket. Hytta ble brukt av min farfar som jobbet i televerket, vi kjøpte den for ca. 10 år siden. Den blir i dag brukt som fiske/bær hytte. Vi ser helt klart behovet for å gjøre noe med denne veien/brua, og ser fram til den dagen dette er kommet i orden. For oss vil dette medføre betydelig ulemper. Sikkerheten vil svekkes, nært vei med 90km/t (utforkjøring, brøyting og freseskader) betydelig økning av støy, affeksjonsverdi står i fare (hvem vil vedlikeholde en hytte som ikke kan brukes) verditap Forslag til tiltak. Statens vegvesen tar jobben med å flytte den lille hytta, like mye som veien flyttes. Kommentar fra Statens vegvesen: Alminnelig ulemper erstattes kun i den grad de overstiger en tålegrense, Jf. nabolovens 2. Ut fra Statens vegvesens vurdering, er det i dette tilfellet under tålegrensen, følgelig har ikke grunneier krav på erstatning for ulempene. Hytten vil komme ca.51,85 meter fra ny senterlinje, noe vi mener ikke gir betydelige ulemper. Statens vegvesen gjør ingen tiltak for flytting av hytten. Det vil legges til rette for utbedring av avkjørsel til hytten. 9

11 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 3.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Trafikkforhold Innenfor planstrekingen E6 ved Okselva er den eksisterende brua smal, og vegen har dårlig kurvatur som skaper problemer med vintervedlikehold og framkommelighet på grunn av veg stenging. I dag kjører i gjennomsnitt 740 kjøretøy pr. døgn og fartsgrensen er 90 km/t Fig. 2: Okselv bru 3.2 Landskap Området er forholdsvis flatt viddelandskap med litt bjørkeskog. I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper eller forekomster i planområdet. Fig. 3: Vegetasjon 10

12 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 3.3 Naturverdier, Okselva ligger i nedbørsfeltet til Repparfjordelva som er et verna vassdrag.. I Okselva er det bestand av anadrom fiskearter. Fig. 4: Okselva 3.4 Kulturminner Generelt gjelder aktsomhetsplikten for Statens vegvesen som byggherre ogg utbygger. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. Skulle S det under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller andre spor som indikererr eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stansess og melding sendes Finnmark fylkeskommune og sametinget, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 andre ledd. 3.5 Nærmiljø/friluftsliv Området detaljreguleringsplanen gjelder for er i et flyttlei for rein som fleree benytter. Området brukes også til friluftsliv som for eksempel jakt, fiske og bærplukking. 3.6 Beboere/bebyggelse Ved omlegging av vegen vil tiltaket komme nær et fritidshus. Det D er ingen helårsboliger innenfor planområdet. 3.7 Grunnforhold Det er foretatt prøvegravinger, som gav resultat av fjell i grunnen. 11

13 4.0 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Forutsetninger og standardvalg Planlegging av veg og ny bru dimensjoneres i henholdt til Statens vegvesens håndbøker. Standard velges i henholdt til tilsvarende bruer bygget de siste årene og i forhold til opptreden og antatt fremtidig trafikkmengde. Fremtidig trafikkmengde er ikke beregnet eller tallfestet. Vegen planlegges i henhold til håndbok 017 og dimensjonering etter av vegklasse H1 med vegbredde 7,5 m Kjøreveger Veganlegget legges i minst mulig direkte berøring med vassdrag og tilhørende kantsoner, dette for at kantsonen som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr blir opprettholdt. Ny veg vil bli sideforskjøvet ca. 20 m for å få en slakere sving med bedre kurvatur. Vegen vil bli hevet ca. 2 m fra dagens veg for å oppnå en slakere skråning som vil bidra til å løse snø problematikken ved bruområdet Bru Det etableres ny bru over Okselva som er dimensjonert ut fra blant annet NVEs flom beregning. Se vedlegg. Det er planlagt fritt opplagt betongplatebru med ett spenn. Brua fundamenteres med pilarer til fjell. Fundamentene blir skråstilt mest mulig som elvas vinkel. Foreløpig beregning gir brukonstruksjon med et spenn på ca. 17 m. Det skal ikke plasseres landkar i Okselva, landkarene plasseres ca. 3 m fra elveløpet, som hindrer innsnevring i dagens elveløp. Lysåpning under brua er ca. 4 m. Eksisterende bru vil bli fjernet. 12

14 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 5.0 Virkningerr av planforslagett 5.1 Framkommelighet Ved en realisering av planforslaget oppnås en fremtidsrettet E6 som elimineres dagenss fremkommelighetsproblemer på strekningen 5.2 Trafikksikkerhet Ny bru og veg bygges med en standard ogg geometri som skal redusere risikoen for trafikkulykker 5.3 Naboskap Innenfor planstrekningen er det en hytte. Ved forskyving av veglinje vil hytta Gnr/Bnrr 1/12/0 få den nye veglinjen ca. 16 m nærmere hytten. Se fig. 5 Fig. 5: Normalprofil Avkjørsler og andre naboforhold Innenfor planstrekningen eksisterer det i dag fire avkjørsler. I forbindelse med reguleringsplanen vil følgendee avkjørsel bli berørt: Ved profil vil avkjørsel til hytteområdet bli justert i forbindelse med vegbygging. Ved profil vil avkjørsel bli justert i forbindelse med vegbygging Eksisterende parkeringsplass ved profil vil få ny avkjørsel a 13

15 5.4 Byggegrense Generell byggegrense langs riksveg er 50 meter fra senterlinje veg jfr. Veglovens Nærmiljø og friluftsliv Det vil bli nødvendige inngrep i mark i forbindelse med forskyvning av vegen, ny bru og riving av eksisterende bru. Det bør utarbeides en plan for reetablering av vegetasjon i forbindelse med riving av eksisterende bru. For å ivareta naturmiljøet langs Okselva, skal innsnevring av elveløpet i forbindelse med ny og eksisterende bru unngås. Fiskens frie ferdsel vil ikke bli berørt av planarbeidet. 5.6 Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Planområdet er vurdert ut fra foreliggende data i Naturbasen. Det er ikke registrert spesielle arter, naturmiljø eller kulturmiljø. 5.7 Viltinteresser Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagt tiltak. 5.8 Kulturmiljø Det er ikke registrert særskilt kulturmiljø innenfor planområdet 5.9 Massehåndtering Massehåndtering vil i utgangspunktet skje innenfor areal avsatt til vegformål og midlertidig anlegg og riggområde Midlertidig rigg/anleggs område Det er regulert inn midlertidig riggområdet øst for brua ved profil som vil bli tilbakeført til landbruk-, natur- og frilufts formål når prosjektet er ferdigstilt. 14

16 6.0 ROS analyse Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen. Analysen tar kun utgangspunkt i ting som en forventer kan oppstå i fredstid, både i bygge- og driftsfasen. I denne analysen er følgende vurdert: hvilke uønskede hendelser som kan oppstå i de ulike fasene hvor sannsynlige de er konsekvenser av slike hendelser hvilken risiko som kan motvirke risiko og skadeomfang Med uønskede hendelser forstår vi hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier samfunnsviktige funksjoner Uønskede hendelser som kan inntreffe: Trafikkulykker med mindre enn 7 skadede personer Store trafikkulykker (mer en 7 skadde/drepte) Olje- og kjemikalieforurensning Storm/orkan Veg stengning Skade på ytre miljø og vassdrag Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Flom Kommentarer til overnevnte punkter: 6.1 Trafikkulykker (mindre enn 7 skadde personer) Det forventes lavere en 1 slik ulykke pr. år i gjennomsnitt på strekningen, de fleste som skades får lettere skader. Ulykker med alvorlige skadde og drepte inntreffer ikke hvert år. Utforming av tverrprofiler med slake skråninger, og bruk av rekkverk der det ikke er mulig skal redusere skadeomfanget ved utforkjøring. 6.2 Store trafikkulykker (7 eller flere drepte) Slike ulykker inntreffer sjeldent på norske veier. På lavt trafikkerte veger som det i nasjonal målestokk er snakk om her, er det kun bussulykker som har forårsaket slikt skadeomfang. 15

17 Med det lave antall personskadeulykker som forventes på vegen, og ut i fra at det er en meget liten andel personskadeulykker som vil være store ulykker, må det forventes å gå mange tiår mellom større trafikkulykke. 6.3 Olje og kjemikalieforurensning Slike hendelser kan inntreffe ved tankbilvelt. Vegnormalen sikrer en mest mulig optimal utforming av både vegbane, rekkverk og sideterreng, slik at tankbilen unngår å havne utenfor vegen. De som likevel gjør det, skal ha en mulighet til å unngå velt. Skråningen langs vegen er utformet så slak at føreren til en viss grad vil kunne gjenvinne kontroll over bilen. En tankbilvelt i nærheten av elver og vassdrag vil kunne medføre fare for rask og uheldig spreding av forurensing. På ferdig utbedret veg anses faren for slike ulykker å være liten. 6.4 Storm/orkan Planområdet ligger utsatt til for uvær i form av strek vind og snø drift. Det er montert varslingsanlegg og anlegg for veg stengning på eksisterende veg over sennalandet, og det anses et behov for dette utstyret også etter ferdigstilt arbeid med ny bru og utbedring av eksisterende veglinje. 6.5 Veg stengning Uforutsette veg stenginger kan forekomme i kortere eller lengre perioder. Vanligvis forekommer veg stenginger i forbindelse med bilberging eller vedlikeholdsarbeid på veien. Lengre stengninger er lite sannsynlig. 6.6 Skade på ytre miljø og vassdrag Uforutsette skader på ytre miljø og vassdrag som grøfting, rensking, utretting, lukking av elveløp, etablering av kurvatur som er hver for seg små, men samlet kan ha negativ effekt for vassdrag og miljø. Nødvendige tiltak om dette inntreffer, er restaurering av vassdraget til den form og funksjon den hadde før inngrepet. 6.7 Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Det er alltid en viss risiko for arbeidsulykker i forbindelse med vegbygging. Statens vegvesen er som byggherre pålagt å drive systematisk HMS - arbeid for å redusere risikoen for skade. Som ledd i dette forholdet skal forhold rundt HMS vurderes i alle faser av et vegprosjekt. Senere i forbindelse med byggeplanleggingen skal det utarbeides en egen HMS - plan for gjennomføring av anlegget. I denne fasen vil vi særskilt påpeke følgende risikoutsatte arbeidsoperasjoner som må følges opp videre. 16

18 arbeid på høye fyllinger arbeid på trafikkert veg arbeid med kjemiske stoffer arbeid i dype grøfter Arbeid med bru Forutsatt at nødvendig rutiner utarbeides og følges, mener vi at anlegget kan gjennomføres med nødvendig sikkerhet. 6.8 Flom Det er ikke registrert flomproblematikk i området tidligere. På denne bakgrunn vurderes E6 ikke til å være flomutsatt fra Okselva. Brua er dimensjonert etter 200 års flom. 6.9 Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Statens vegvesen skal sørge for at det blir utarbeidet en plan som sikrer en fullt forsvarlig gjennomføring av prosjektet for arbeidsmiljø i samsvar med 8 i Byggherreforskriften. Generelt Det er fastsatt følgende målsetninger for HMS-arbeidet i Statens vegvesen: Sikkerhetsarbeid skal være basert på risikovurdering med fokus på registrerte uønskede hendelser All virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, miljø og materiell påføres skade Alle skal tilbys godt fysisk-, kjemisk- og psykisk arbeidsmiljø Arbeidsplassen skal innrettes slik at medarbeiderne trives Kravene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv skal oppfylles Miljøvennlig avfallshåndtering Det er i tillegg fastsatt egne mål for HMS - arbeidet innenfor bygeområde: Trygge bygg- og anleggsplasser Ingen alvorlige ulykker Høy gjenbruksgrad av bygningsmaterialer 17

19 SHA-plan i byggeplanfasen må særlig fokusere på: Forhold til publikum/brukere skal ivaretas ved avgrensing av anleggsområdet, regulering av trafikkavvikling, omkjøringsalternativer, tilgang til trygg ferdsel m.m. det Må utarbeides en informasjonsplan for prosjektet og varslingsplan/arbeidsskilting i forhold til trafikkavviklingen. Anleggsarbeid generelt arbeid i skjæring/fylling, i grøfter og bratte skråninger. Prosedyrer og rutiner må utarbeides. Gravearbeid. Grunnundersøkelser med rapport foreligger. Prosedyrer og rapport må utarbeides. Massetransport. Prosedyrer og rutiner må utarbeides. Bru. Prosedyrer og rutiner må utarbeides 6.10 Ytre miljø og sikkerhet Som en del av vårt HMS arbeid skal det også vurderes tiltak for å motvirke skade på ytre miljø, både i anleggsfase og i senere driftsfase. I forbindelse med denne reguleringsplanen vil det være nødvendig å ta hensyn til at forurensede utslipp unngås. Under anleggsperioden må det gjennomføres tiltak for å hindre at forurenset vann bidrar til skadevirkninger i vann og elver. Anleggsarbeidet i forbindelse med vegbygging og ny bru medfører midlertidige inngrep i natur og landskap. Det vil bli definert grenser for hvor inngrep i terreng kan gjøres, slik at nærliggende terreng og vegetasjon/landskapselementer ikke skades unødig i anleggsperioden. Okselva ligger i nedbørsfeltet til Reppafjordelva som er et verna vassdrag. 18

20 7.0 Gjennomføring av forslag til plan 7.1 Finansiering NTP med handlingsprogram Handlingsprogram for perioden ble stadfestet i januar Handlingsprogrammet gjelder for perioden , men hovedfokus er første fireårsperiode. Programmet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan og er grunnlag for de årlige budsjettprosessene. Tiltaket ligger i nasjonal transportplan og handlingsprogrammet. 7.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden Eksisterende veg og bru benyttes i anleggsperioden 7.3 Grunneierliste Vedtatt detaljreguleringsplanen er et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av nødvendig grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til frivillige avtaler. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen, slik at arealet til samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Dersom frivillige avtaler med grunneier ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter etter vegloven. Ekspropriasjon kan vedtas i kommunen i medhold av plan- og bygningsloven 16-2 eller av vegloven 50. Erstatning for grunn og rettigheter ved tvungen avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn. Areal regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur forutsettes ervervet av det offentlige, jfr. 1. avsnitt. Areal regulert til LNFR men midlertidig anleggs- og riggområde forutsettes leid av det offentlige i anleggsperioden. Med bakgrunn i innhentede opplysninger er det laget lister over berørte grunneiere. Feil i listen kan forekomme. Vi er takknemlige for opplysninger om eventuelle uteglemte berørte grunneiere/rettighetshavere. Gnr Bnr Navn Adresse 2 1 FINNMARKSEIENDOMMEN TORGET 9700 LAKSELV 2 1/12/0 JOSEFSEN ROALD STORFJELLVEIEN HAMMERFEST 2 1/5/0 SCHJELDERUP RØNNHAUG AUDUN RAUDES GATE HARSTAD KRISTI 2 1/5/0 JOSEFSEN HANS HÅKON LANGSTRAND 9600 HAMMERFEST 19

21 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 OKSELVA BRU SENNNALANDET, KVALSUND KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av kommunestyret i møte den Under Sak nr. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT 1.0 Formål Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for etablering av ny bru ved Okselva, samt omlegging av vegen. 1.1 Planavgrensning Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 7. oktober 2011 i målestokk 1: Planområdets arealformål Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven 12-5:

22 Samferdsel og teknisk infrastruktur o Veg o Annen veggrunn grøntareal Landbruks- natur- og friluftsområdet samt reindrift o Landbruks- natur- og friluftsområdet samt reindrift (LNFR) Bestemmelsesområde o Anleggs- og riggområde 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Etter veglovens 29 er byggegrensa 50 m fra senterlinje riksveg. Forbudet gjelder ikke tekniske bygg i tilknytning til veganlegget. 2.2 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig landskap. 2.3 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid som omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune. 2.4 Etter avsluttet anleggsperiode opphører midlertidige reguleringsformål og området tilbakeføres til LNFR. 3. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Formålet omfatter areal til veg, ny bru, og annen veggrunn som grøft og skråningsareal. I gjennomføringsfasen tillates arealet benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidig bygninger og anlegg, lagring mm. 4 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDET SAMT REINDRIFT De deler av området som er tatt i bruk til midlertidige formål skal revegeteres og tilbakeføres landbruk-, natur- og friluftsformål etter at veg prosjektet ferdigstilles. 5 BESTEMMELSESOMRÅDE Området avsatt til midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden benyttes til dette.

23

24 - --- Elv_akse1 Elv2_akse2 Vegoverflate m m m m Vegoverflate m Frontmur m m m m m Fundament m Level m Level m Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato A B Godkjent som arbeidstegning ifølge notat fra Vegdirektoratet Arkivref. Tegningsdato Bestiller Produsert for Region nord Produsert av Oversikttegning REGULERINGSPLAN Bru og veg ved Okselva Kvalsund kommune Ev006 Hp07 km Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Prosjektnummer PROF-nummer Arkivreferanse Byggverksnummer Målestokk A1 Tegningsnummer / revisjonsbokstav 20EV00006R_ :1000 K :32:47

25

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Innledning... 4 3 Hva er en detaljregulering... 5 4 Bakgrunn for planforslaget... 5 4.1 Planområdet... 5 4.2 Målsettinger for planforslaget... 5 4.3 Tiltakets forhold til forskrift

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 04.02.2015 Versjon 1.1.1 ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Tiltak for å øke regulariteten på vegen om vinteren Innhold: 1 Analyseobjekt, formål

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Detaljert reguleringsplan 25. februar 2011 Revidert 8. november 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 19 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv.967 - Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre

REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv.967 - Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre 2012 0003 REGULERINGSPLAN Parsell av Fv.967 - Flønes Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre Selbu kommune 20120003 REGULERINGSPLAN Parsell

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer