DETALJREGULERINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN"

Transkript

1 DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Okselv bru Parsell: Hp 07 Km: 22,2 Kvalsund kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: H1 Fartsgrense: 90 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 740 Region nord Alta kontorsted Dato:

2 Innhold 1.0 Innledning Bakgrunn for planforslaget Planområdet Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan Målsettinger for planforslaget Tiltakets forhold til KU forskriftene Planprosess/medvirkning Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Trafikkforhold Landskap Naturverdier, Kulturminner Nærmiljø/friluftsliv Beboere/bebyggelse Grunnforhold Beskrivelse av planforslaget Forutsetninger og standardvalg Kjøreveger Bru Virkninger av planforslaget Framkommelighet Trafikksikkerhet Naboskap Avkjørsler og andre naboforhold Byggegrense Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Viltinteresser Kulturmiljø Massehåndtering Midlertidig rigg/anleggs område ROS analyse Trafikkulykker (mindre enn 7 skadde personer)

3 6.2 Store trafikkulykker (7 eller flere drepte) Olje og kjemikalieforurensning Storm/orkan Veg stengning Skade på ytre miljø og vassdrag Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Flom Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Ytre miljø og sikkerhet Gjennomføring av forslag til plan Finansiering Trafikkavvikling i anleggsperioden Grunneierliste

4 1.0 Innledning Statens vegvesen har med hjemmel i plan og - bygningslovens 3-7 utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan på E6 for ny bru og omlegging av veg ved Okselva i Kvalsund kommune. Planarbeidet er gjort etter avtale og i samarbeid med kommunen. Planstrekningen er på ca. 0,67 km. Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med kommunen og befaring av planstrekningen. Møtet ble avholdt Reguleringsplanens og de planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredning 3 og 4. Formell planstart er varslet i brev av , til berørte sektormyndigheter og offentlige instanser, grunneiere/festere og øvrige interessenter i henhold til plan- og bygningslovens Det er mottatt 7 innspill etter varsel om oppstart. Utlegging til offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Finnmark dagblad og Altaposten. Berørte grunneiere og rettighetshavere ved strekningen vil bli tilskrevet. Planforslaget vil samtidig bli sendt på høring til offentlige instanser. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 31. oktober-12. desember på følgende steder: Kvalsund kommune, Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund Statens vegvesen, Alta trafikkstasjon, 9515 Alta Vegvesen.no/Vegprosjekter Reguleringsplanforslaget består av: Planhefte: Planbeskrivelse med bestemmelser, reguleringsplantegning, normalprofil av bru og oversiktskart Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlig og sendes til: eller Statens vegvesen Region nord Postboks Bodø 3

5 Frist for å komme med merknader er satt til 12. desember 2011 Spørsmål om planforslaget rettes til Statens vegvesen Region nord ved: Morten Johanson tlf Veronica Kristiansen tlf Kvalsund kommune: Pål-Reidar Fredriksen tlf

6 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 2.0 Bakgrunn for planforslagett Okselva i Kvalsund kommune ligger på Sennalandet, en høyfjells strekningg hvor det vinterstid ofte er utsatt for uvær i form av sterk vindd og snødrift. Ved Okselva er bruaa smal og vegen har dårlig kurvatur, som medførerr problemer med vintervedlikehold. Okselv bru er en av flere f delstrekninger som medfører vegstenging g vinterstid og reduserer framkommeligheten på E6. Det er kjent at det har vært en del mindre alvorlige ulykker på strekningen. Ved å regulere for ny bru og omlegging av veg vil det bidra til å øke framkommelighet og trafikksikkerhet. Statens vegvesen har derfor satt i gang et reguleringsplanforslagg for ny bru og omlegging av veg. Strekningen har en ÅDT på 740 pr. døgn og fartsgrensen err 90 km/t 2.1 Planområdet Fig. 1: Oversiktskart Planområdet 2.2 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan Formålet med detaljreguleringsplanen er å sikre hjemmel for erverv av arealer og rettigheter for å kunne gjennomføre de planlagte tiltakene for bru og veg på E6 ved Okselva. 2.3 Målsettinger for planforslagett Statens vegvesen arbeider for nullvisjonen, det vil si null skaddee og drepte i trafikken. Veglinjee og bru skal tilpasses landskapet og det miljøet den går gjennom. 5

7 Formgivningen av veganlegget skal være enkel og nøytral, men samtidig være informativ for trafikantene. Planleggingen og prosjekteringen skal ha som mål å minimalisere framtidig vedlikeholdsbehov 2.4 Tiltakets forhold til KU forskriftene Statens vegvesen har i samråd med Kvalsund kommune vurdert detaljreguleringsplanen og de planlagte tiltak til og ikke utløse krav om konsekvensutredning. 2.5 Planprosess/medvirkning Alle innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet er i det etterfølgende referert og gitt en individuell kommentar. Innspillene kan være noe forkortet, men inneholder de viktigste problemstillingene. Finnmarkseiendommen (FeFo), brev datert FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for ny bru og omlegging av eksisterende veglinje på E6 ved Okselva. Våre interesser ved utbyggingen vil særlig være av økonomisk karakter. Vi viser til øvrige Rammeavtaler for grunnerverv inngått mellom Statens vegvesen og Finnmarkseiendommen. Vi legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens 4. kommunen skal også vurdere dette ved sin behandling av planen. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar hensyn til dette i planen. 6

8 Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, brev datert Brevet inneholder innspill fra beredskapsstaben. Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhet perspektivet blir ivaretatt i plansaker. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet er en systematisk risiko og sårbarhetsanalyse viktig, både i forbindelse med lokalisering av boliger og virksomheter, utforming av infrastruktur og ved utrusting av samfunnsviktige funksjoner. Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Sametinget, brev datert Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanarbeidet. Vi minner midlertidig om den generelle aktsomhetsplikten. Dersom det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander som eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Norges Vassdrag og Energidirektorat, brev datert Planområdet omfatter ny kryssing av vassdrag. Flom, erosjon og skred langs vassdrag er en naturlig prosess. Derfor må planlegging og utbygging langs vassdrag ta hensyn til fare for skader som følger av disse prosessene. Okselva ligger i nedbørsfeltet til Repparfjordelva som er et verna vassdrag. Det er derfor spesielt viktig å ivareta kantsonen langs vassdraget jf. RpR for verna vassdrag. Av hensyn til både miljø og sikkerhet anbefaler NVE at veganlegget 7

9 legges i minst mulig direkte berøring med vassdraget og tilhørende kantsoner. Det skal opprettholdes en kantsone som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf vannressurslovens 11. NVE forutsetter at den gamle brua fjernes og at området rehabiliteres naturlig. For reguleringsplanen må spesielt eventuelle inngrep i kantsonen og i selve vannstrengen beskrives nærmere, som grunnlag for en vurdering om tiltaket kan medføre skade eller ulemper for allmenne interesser. NVE gjør oppmerksom på at vannressursloven er likestilt med plan- og bygningsloven og at det er tiltakshavers ansvar å avklare tiltakene i forhold til dette. Tiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget er i utgangspunktet konsesjonspliktig i henhold til vannressursloven 8. NVE kan imidlertid i enkelte tilfeller samordne saksbehandlingen av plan- og bygningsloven og vannressursloven, jf vrl 20. Dersom vannressursloven 20 skal komme til anvendelse i denne saken, må vi ha et grunnlag for å vurdere tiltaket. Vi ber derfor om at det eventuelle inngrepet i vassdragsnære områder beskrives tydelig i reguleringsplanen. Kryssing av vassdraget må dimensjoneres slik at en unngår oppstuing under flom. NVE ber om at ovenstående momenter vektlegges ved videre planlegging og at vi får planene på høring. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev datert Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet for ny bru ved Okselva. Områdestyret gjør imidlertid oppmerksom på at området er i en flyttlei som flere benytter forbi området reguleringsplanen gjelder for. Områdestyret ber om at dette blir tatt hensyn til i arbeidet med planen, og eventuelt i planleggingen av den praktiske gjennomføringen. De berørte distrikter bør involveres direkte i prosessen. Kommentar fra Statens vegvesen: I forbindelse med byggeplan vil Statens vegvesen ta kontakt med berørte distrikter for å avklare det praktiske under gjennomføring/utbyggingen av planen. 8

10 Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga, brev datert Vi kjenner ikke til automatisk freda kulturminner etter kulturminnelovens 4 innenfor planområdet. Vi vurderer også potensialet for funn av nye kulturminner så lavt at det ikke vurderes om nødvendig med en befaring for å undersøke om det kan finnes. Det vil likevel alltid være en viss sjans for at det skal dukke opp kulturminner som ikke tidligere er påvist. Vi minner derfor om aktsomhetsplikten, som må tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi ønsker derfor at aktsomhetsplikten blir inkludert i fellesbestemmelsen til planen. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Private innspill Roald Josefsen, grunneier på eiendom 1/12 Innspill på reguleringsplanen E6 ved Okselva, Kvalsund kommune. Okselvstua Denne hytta er en gammel hytte som er fra det gamle televerket. Hytta ble brukt av min farfar som jobbet i televerket, vi kjøpte den for ca. 10 år siden. Den blir i dag brukt som fiske/bær hytte. Vi ser helt klart behovet for å gjøre noe med denne veien/brua, og ser fram til den dagen dette er kommet i orden. For oss vil dette medføre betydelig ulemper. Sikkerheten vil svekkes, nært vei med 90km/t (utforkjøring, brøyting og freseskader) betydelig økning av støy, affeksjonsverdi står i fare (hvem vil vedlikeholde en hytte som ikke kan brukes) verditap Forslag til tiltak. Statens vegvesen tar jobben med å flytte den lille hytta, like mye som veien flyttes. Kommentar fra Statens vegvesen: Alminnelig ulemper erstattes kun i den grad de overstiger en tålegrense, Jf. nabolovens 2. Ut fra Statens vegvesens vurdering, er det i dette tilfellet under tålegrensen, følgelig har ikke grunneier krav på erstatning for ulempene. Hytten vil komme ca.51,85 meter fra ny senterlinje, noe vi mener ikke gir betydelige ulemper. Statens vegvesen gjør ingen tiltak for flytting av hytten. Det vil legges til rette for utbedring av avkjørsel til hytten. 9

11 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 3.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Trafikkforhold Innenfor planstrekingen E6 ved Okselva er den eksisterende brua smal, og vegen har dårlig kurvatur som skaper problemer med vintervedlikehold og framkommelighet på grunn av veg stenging. I dag kjører i gjennomsnitt 740 kjøretøy pr. døgn og fartsgrensen er 90 km/t Fig. 2: Okselv bru 3.2 Landskap Området er forholdsvis flatt viddelandskap med litt bjørkeskog. I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper eller forekomster i planområdet. Fig. 3: Vegetasjon 10

12 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 3.3 Naturverdier, Okselva ligger i nedbørsfeltet til Repparfjordelva som er et verna vassdrag.. I Okselva er det bestand av anadrom fiskearter. Fig. 4: Okselva 3.4 Kulturminner Generelt gjelder aktsomhetsplikten for Statens vegvesen som byggherre ogg utbygger. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. Skulle S det under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller andre spor som indikererr eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stansess og melding sendes Finnmark fylkeskommune og sametinget, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 andre ledd. 3.5 Nærmiljø/friluftsliv Området detaljreguleringsplanen gjelder for er i et flyttlei for rein som fleree benytter. Området brukes også til friluftsliv som for eksempel jakt, fiske og bærplukking. 3.6 Beboere/bebyggelse Ved omlegging av vegen vil tiltaket komme nær et fritidshus. Det D er ingen helårsboliger innenfor planområdet. 3.7 Grunnforhold Det er foretatt prøvegravinger, som gav resultat av fjell i grunnen. 11

13 4.0 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Forutsetninger og standardvalg Planlegging av veg og ny bru dimensjoneres i henholdt til Statens vegvesens håndbøker. Standard velges i henholdt til tilsvarende bruer bygget de siste årene og i forhold til opptreden og antatt fremtidig trafikkmengde. Fremtidig trafikkmengde er ikke beregnet eller tallfestet. Vegen planlegges i henhold til håndbok 017 og dimensjonering etter av vegklasse H1 med vegbredde 7,5 m Kjøreveger Veganlegget legges i minst mulig direkte berøring med vassdrag og tilhørende kantsoner, dette for at kantsonen som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr blir opprettholdt. Ny veg vil bli sideforskjøvet ca. 20 m for å få en slakere sving med bedre kurvatur. Vegen vil bli hevet ca. 2 m fra dagens veg for å oppnå en slakere skråning som vil bidra til å løse snø problematikken ved bruområdet Bru Det etableres ny bru over Okselva som er dimensjonert ut fra blant annet NVEs flom beregning. Se vedlegg. Det er planlagt fritt opplagt betongplatebru med ett spenn. Brua fundamenteres med pilarer til fjell. Fundamentene blir skråstilt mest mulig som elvas vinkel. Foreløpig beregning gir brukonstruksjon med et spenn på ca. 17 m. Det skal ikke plasseres landkar i Okselva, landkarene plasseres ca. 3 m fra elveløpet, som hindrer innsnevring i dagens elveløp. Lysåpning under brua er ca. 4 m. Eksisterende bru vil bli fjernet. 12

14 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 5.0 Virkningerr av planforslagett 5.1 Framkommelighet Ved en realisering av planforslaget oppnås en fremtidsrettet E6 som elimineres dagenss fremkommelighetsproblemer på strekningen 5.2 Trafikksikkerhet Ny bru og veg bygges med en standard ogg geometri som skal redusere risikoen for trafikkulykker 5.3 Naboskap Innenfor planstrekningen er det en hytte. Ved forskyving av veglinje vil hytta Gnr/Bnrr 1/12/0 få den nye veglinjen ca. 16 m nærmere hytten. Se fig. 5 Fig. 5: Normalprofil Avkjørsler og andre naboforhold Innenfor planstrekningen eksisterer det i dag fire avkjørsler. I forbindelse med reguleringsplanen vil følgendee avkjørsel bli berørt: Ved profil vil avkjørsel til hytteområdet bli justert i forbindelse med vegbygging. Ved profil vil avkjørsel bli justert i forbindelse med vegbygging Eksisterende parkeringsplass ved profil vil få ny avkjørsel a 13

15 5.4 Byggegrense Generell byggegrense langs riksveg er 50 meter fra senterlinje veg jfr. Veglovens Nærmiljø og friluftsliv Det vil bli nødvendige inngrep i mark i forbindelse med forskyvning av vegen, ny bru og riving av eksisterende bru. Det bør utarbeides en plan for reetablering av vegetasjon i forbindelse med riving av eksisterende bru. For å ivareta naturmiljøet langs Okselva, skal innsnevring av elveløpet i forbindelse med ny og eksisterende bru unngås. Fiskens frie ferdsel vil ikke bli berørt av planarbeidet. 5.6 Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Planområdet er vurdert ut fra foreliggende data i Naturbasen. Det er ikke registrert spesielle arter, naturmiljø eller kulturmiljø. 5.7 Viltinteresser Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagt tiltak. 5.8 Kulturmiljø Det er ikke registrert særskilt kulturmiljø innenfor planområdet 5.9 Massehåndtering Massehåndtering vil i utgangspunktet skje innenfor areal avsatt til vegformål og midlertidig anlegg og riggområde Midlertidig rigg/anleggs område Det er regulert inn midlertidig riggområdet øst for brua ved profil som vil bli tilbakeført til landbruk-, natur- og frilufts formål når prosjektet er ferdigstilt. 14

16 6.0 ROS analyse Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen. Analysen tar kun utgangspunkt i ting som en forventer kan oppstå i fredstid, både i bygge- og driftsfasen. I denne analysen er følgende vurdert: hvilke uønskede hendelser som kan oppstå i de ulike fasene hvor sannsynlige de er konsekvenser av slike hendelser hvilken risiko som kan motvirke risiko og skadeomfang Med uønskede hendelser forstår vi hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier samfunnsviktige funksjoner Uønskede hendelser som kan inntreffe: Trafikkulykker med mindre enn 7 skadede personer Store trafikkulykker (mer en 7 skadde/drepte) Olje- og kjemikalieforurensning Storm/orkan Veg stengning Skade på ytre miljø og vassdrag Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Flom Kommentarer til overnevnte punkter: 6.1 Trafikkulykker (mindre enn 7 skadde personer) Det forventes lavere en 1 slik ulykke pr. år i gjennomsnitt på strekningen, de fleste som skades får lettere skader. Ulykker med alvorlige skadde og drepte inntreffer ikke hvert år. Utforming av tverrprofiler med slake skråninger, og bruk av rekkverk der det ikke er mulig skal redusere skadeomfanget ved utforkjøring. 6.2 Store trafikkulykker (7 eller flere drepte) Slike ulykker inntreffer sjeldent på norske veier. På lavt trafikkerte veger som det i nasjonal målestokk er snakk om her, er det kun bussulykker som har forårsaket slikt skadeomfang. 15

17 Med det lave antall personskadeulykker som forventes på vegen, og ut i fra at det er en meget liten andel personskadeulykker som vil være store ulykker, må det forventes å gå mange tiår mellom større trafikkulykke. 6.3 Olje og kjemikalieforurensning Slike hendelser kan inntreffe ved tankbilvelt. Vegnormalen sikrer en mest mulig optimal utforming av både vegbane, rekkverk og sideterreng, slik at tankbilen unngår å havne utenfor vegen. De som likevel gjør det, skal ha en mulighet til å unngå velt. Skråningen langs vegen er utformet så slak at føreren til en viss grad vil kunne gjenvinne kontroll over bilen. En tankbilvelt i nærheten av elver og vassdrag vil kunne medføre fare for rask og uheldig spreding av forurensing. På ferdig utbedret veg anses faren for slike ulykker å være liten. 6.4 Storm/orkan Planområdet ligger utsatt til for uvær i form av strek vind og snø drift. Det er montert varslingsanlegg og anlegg for veg stengning på eksisterende veg over sennalandet, og det anses et behov for dette utstyret også etter ferdigstilt arbeid med ny bru og utbedring av eksisterende veglinje. 6.5 Veg stengning Uforutsette veg stenginger kan forekomme i kortere eller lengre perioder. Vanligvis forekommer veg stenginger i forbindelse med bilberging eller vedlikeholdsarbeid på veien. Lengre stengninger er lite sannsynlig. 6.6 Skade på ytre miljø og vassdrag Uforutsette skader på ytre miljø og vassdrag som grøfting, rensking, utretting, lukking av elveløp, etablering av kurvatur som er hver for seg små, men samlet kan ha negativ effekt for vassdrag og miljø. Nødvendige tiltak om dette inntreffer, er restaurering av vassdraget til den form og funksjon den hadde før inngrepet. 6.7 Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Det er alltid en viss risiko for arbeidsulykker i forbindelse med vegbygging. Statens vegvesen er som byggherre pålagt å drive systematisk HMS - arbeid for å redusere risikoen for skade. Som ledd i dette forholdet skal forhold rundt HMS vurderes i alle faser av et vegprosjekt. Senere i forbindelse med byggeplanleggingen skal det utarbeides en egen HMS - plan for gjennomføring av anlegget. I denne fasen vil vi særskilt påpeke følgende risikoutsatte arbeidsoperasjoner som må følges opp videre. 16

18 arbeid på høye fyllinger arbeid på trafikkert veg arbeid med kjemiske stoffer arbeid i dype grøfter Arbeid med bru Forutsatt at nødvendig rutiner utarbeides og følges, mener vi at anlegget kan gjennomføres med nødvendig sikkerhet. 6.8 Flom Det er ikke registrert flomproblematikk i området tidligere. På denne bakgrunn vurderes E6 ikke til å være flomutsatt fra Okselva. Brua er dimensjonert etter 200 års flom. 6.9 Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Statens vegvesen skal sørge for at det blir utarbeidet en plan som sikrer en fullt forsvarlig gjennomføring av prosjektet for arbeidsmiljø i samsvar med 8 i Byggherreforskriften. Generelt Det er fastsatt følgende målsetninger for HMS-arbeidet i Statens vegvesen: Sikkerhetsarbeid skal være basert på risikovurdering med fokus på registrerte uønskede hendelser All virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, miljø og materiell påføres skade Alle skal tilbys godt fysisk-, kjemisk- og psykisk arbeidsmiljø Arbeidsplassen skal innrettes slik at medarbeiderne trives Kravene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv skal oppfylles Miljøvennlig avfallshåndtering Det er i tillegg fastsatt egne mål for HMS - arbeidet innenfor bygeområde: Trygge bygg- og anleggsplasser Ingen alvorlige ulykker Høy gjenbruksgrad av bygningsmaterialer 17

19 SHA-plan i byggeplanfasen må særlig fokusere på: Forhold til publikum/brukere skal ivaretas ved avgrensing av anleggsområdet, regulering av trafikkavvikling, omkjøringsalternativer, tilgang til trygg ferdsel m.m. det Må utarbeides en informasjonsplan for prosjektet og varslingsplan/arbeidsskilting i forhold til trafikkavviklingen. Anleggsarbeid generelt arbeid i skjæring/fylling, i grøfter og bratte skråninger. Prosedyrer og rutiner må utarbeides. Gravearbeid. Grunnundersøkelser med rapport foreligger. Prosedyrer og rapport må utarbeides. Massetransport. Prosedyrer og rutiner må utarbeides. Bru. Prosedyrer og rutiner må utarbeides 6.10 Ytre miljø og sikkerhet Som en del av vårt HMS arbeid skal det også vurderes tiltak for å motvirke skade på ytre miljø, både i anleggsfase og i senere driftsfase. I forbindelse med denne reguleringsplanen vil det være nødvendig å ta hensyn til at forurensede utslipp unngås. Under anleggsperioden må det gjennomføres tiltak for å hindre at forurenset vann bidrar til skadevirkninger i vann og elver. Anleggsarbeidet i forbindelse med vegbygging og ny bru medfører midlertidige inngrep i natur og landskap. Det vil bli definert grenser for hvor inngrep i terreng kan gjøres, slik at nærliggende terreng og vegetasjon/landskapselementer ikke skades unødig i anleggsperioden. Okselva ligger i nedbørsfeltet til Reppafjordelva som er et verna vassdrag. 18

20 7.0 Gjennomføring av forslag til plan 7.1 Finansiering NTP med handlingsprogram Handlingsprogram for perioden ble stadfestet i januar Handlingsprogrammet gjelder for perioden , men hovedfokus er første fireårsperiode. Programmet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan og er grunnlag for de årlige budsjettprosessene. Tiltaket ligger i nasjonal transportplan og handlingsprogrammet. 7.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden Eksisterende veg og bru benyttes i anleggsperioden 7.3 Grunneierliste Vedtatt detaljreguleringsplanen er et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av nødvendig grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til frivillige avtaler. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen, slik at arealet til samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Dersom frivillige avtaler med grunneier ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter etter vegloven. Ekspropriasjon kan vedtas i kommunen i medhold av plan- og bygningsloven 16-2 eller av vegloven 50. Erstatning for grunn og rettigheter ved tvungen avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn. Areal regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur forutsettes ervervet av det offentlige, jfr. 1. avsnitt. Areal regulert til LNFR men midlertidig anleggs- og riggområde forutsettes leid av det offentlige i anleggsperioden. Med bakgrunn i innhentede opplysninger er det laget lister over berørte grunneiere. Feil i listen kan forekomme. Vi er takknemlige for opplysninger om eventuelle uteglemte berørte grunneiere/rettighetshavere. Gnr Bnr Navn Adresse 2 1 FINNMARKSEIENDOMMEN TORGET 9700 LAKSELV 2 1/12/0 JOSEFSEN ROALD STORFJELLVEIEN HAMMERFEST 2 1/5/0 SCHJELDERUP RØNNHAUG AUDUN RAUDES GATE HARSTAD KRISTI 2 1/5/0 JOSEFSEN HANS HÅKON LANGSTRAND 9600 HAMMERFEST 19

21 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 OKSELVA BRU SENNNALANDET, KVALSUND KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av kommunestyret i møte den Under Sak nr. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT 1.0 Formål Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for etablering av ny bru ved Okselva, samt omlegging av vegen. 1.1 Planavgrensning Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 7. oktober 2011 i målestokk 1: Planområdets arealformål Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven 12-5:

22 Samferdsel og teknisk infrastruktur o Veg o Annen veggrunn grøntareal Landbruks- natur- og friluftsområdet samt reindrift o Landbruks- natur- og friluftsområdet samt reindrift (LNFR) Bestemmelsesområde o Anleggs- og riggområde 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Etter veglovens 29 er byggegrensa 50 m fra senterlinje riksveg. Forbudet gjelder ikke tekniske bygg i tilknytning til veganlegget. 2.2 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig landskap. 2.3 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid som omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune. 2.4 Etter avsluttet anleggsperiode opphører midlertidige reguleringsformål og området tilbakeføres til LNFR. 3. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Formålet omfatter areal til veg, ny bru, og annen veggrunn som grøft og skråningsareal. I gjennomføringsfasen tillates arealet benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidig bygninger og anlegg, lagring mm. 4 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDET SAMT REINDRIFT De deler av området som er tatt i bruk til midlertidige formål skal revegeteres og tilbakeføres landbruk-, natur- og friluftsformål etter at veg prosjektet ferdigstilles. 5 BESTEMMELSESOMRÅDE Området avsatt til midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden benyttes til dette.

23

24 - --- Elv_akse1 Elv2_akse2 Vegoverflate m m m m Vegoverflate m Frontmur m m m m m Fundament m Level m Level m Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato A B Godkjent som arbeidstegning ifølge notat fra Vegdirektoratet Arkivref. Tegningsdato Bestiller Produsert for Region nord Produsert av Oversikttegning REGULERINGSPLAN Bru og veg ved Okselva Kvalsund kommune Ev006 Hp07 km Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Prosjektnummer PROF-nummer Arkivreferanse Byggverksnummer Målestokk A1 Tegningsnummer / revisjonsbokstav 20EV00006R_ :1000 K :32:47

25

Massedeponi ved Strømsnes

Massedeponi ved Strømsnes Massedeponi ved Strømsnes Dato: 07.03.08 INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Reguleringsplanprosessen... 4 1.2 Reguleringsplanens innhold... 4 1.3 Planområdet... 5 1.4 Problemstilling... 5 1.5 Formål med

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN DEPONI I JENSVOLLDALEN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN DEPONI I JENSVOLLDALEN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN DEPONI I JENSVOLLDALEN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri MERKNADSBEHANDLING Prosjekt: Parsell: Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune Merknadsbehandling til politisk sluttbehandling Region nord Alta kontorsted

Detaljer

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id:

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id: PLANBESTEMMELSER Sluttbehandling Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 9. september 2015 Nasjonal arealplan-id: 201220120011 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika Planbeskrivelse Fv. 834 Korsvika parkering Bodø kommune Dato: 18.03.13 Dato for høring: 01.02 15.03.13 Dato for kommunestyrets vedtak: Innhold Planbeskrivelse... 1 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 93 Lakshusbakken - Skillemo Gang- og sykkelveg Alta kommune Vedtatt plan:30.04.2012 TEKNISKE DATA Fra profil: 5,3-7,2 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 60 og 70 km/t

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17 Vedlegg 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning A Sortland-Holmen Sortland kommune vesdtatt 15.06.2017 kommunestyresak 038/17 Region nord Midtre Hålogaland

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Politisk behandling DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Politisk behandling DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING Politisk behandling Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal Region nord PlanID: 2016003 Dato: 05.10.2017 FORSLAG PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for gang- og sykkelveg til Forsøl Planens ID: 20150003 Dato for siste revisjon: 31.8.2016 Dato for vedtak i kommunestyret: 1 Planens intensjon Definisjon:

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RV. 3 GRUNDSET NORD AREALPLAN-ID 2016 _ Bestemmelser datert: 27.06.2016 Vedtatt av kommunestyret, sak /16:...2016 Tilhørende dokumenter: - Planbeskrivelse

Detaljer

plan til vedtak PLANBESTEMMELSER E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger Porsanger kommune Region nord Vadsø kontorsted

plan til vedtak PLANBESTEMMELSER E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger Porsanger kommune Region nord Vadsø kontorsted D PLANBESTEMMELSER plan til vedtak Norge i bilder E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger Porsanger kommune Region nord Vadsø kontorsted REGULERINGSBESTEMMELSER for E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 13.06.2017 035/17 Kommunestyret 20.06.2017 043/17 Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang -

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Høring/off. etteryn DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Høring/off. etteryn DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING Høring/off. etteryn Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal Region nord PlanID: 2016003 Dato: 26.06.2017 FORSLAG PLANBESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning D. Reinsnes-Forfjord

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning D. Reinsnes-Forfjord VEDLEGG 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning D Reinsnes-Forfjord Sortland kommune vedtatt 15.06.2017 kommunestyresak 039/17 Andøy kommune Region nord

Detaljer

Massedeponi ved Jodal på Venset Massedeponi langs Mølnelva i Røvik

Massedeponi ved Jodal på Venset Massedeponi langs Mølnelva i Røvik Statens vegvesen REGULERINGSPLANER Massedeponi ved Jodal på Venset Massedeponi langs Mølnelva i Røvik Region nord 2008-10-15 INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen... 3 1.2 Reguleringsplanens

Detaljer

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN PARSELL STORSKREDA SØRBOTN Dato: 09.09.2011 Dato for siste revisjon: 09.09.2011 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

DETALREGULERING E6 OLSBORG-HEIA HØRINGSUTGAVE VEDLEGG 2 FORSLAG TIL BESTEMMELSER

DETALREGULERING E6 OLSBORG-HEIA HØRINGSUTGAVE VEDLEGG 2 FORSLAG TIL BESTEMMELSER VEDLEGG 2 FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTGAVE Per Otto Aursand, Statens vegvesen DETALREGULERING E6 OLSBORG-HEIA delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre Målselv kommune og Balsfjord kommune Region nord Vegavdeling

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Region nord Vegavdeling Troms Plan og forvaltning 30. november 2015 Merknadshefte Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Høringen...

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: 2016003 Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune Region øst Hamar kontorsted Januar 2018 Reguleringsbestemmelser Rv.2 Kirkenær Åsnes grense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FV.352, NEDREGARDSBRUA-ØVREGARDSBRUA, LJOSLAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FV.352, NEDREGARDSBRUA-ØVREGARDSBRUA, LJOSLAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FV.352, NEDREGARDSBRUA-ØVREGARDSBRUA, LJOSLAND Dato for siste revisjon av plankartet : 13.01.2017 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Prosjekt: E6 Nyelv/ Ođđajohka bru med tilstøtende veger BESTEMMELSER. Kommune: Unjárga gielda/nesseby. planforslag til politisk behandling

Prosjekt: E6 Nyelv/ Ođđajohka bru med tilstøtende veger BESTEMMELSER. Kommune: Unjárga gielda/nesseby. planforslag til politisk behandling BESTEMMELSER planforslag til politisk behandling Norge i bilder Prosjekt: E6 Nyelv/ Ođđajohka bru med tilstøtende veger Kommune: Unjárga gielda/nesseby Region nord Vadsø kontorsted 26. mai 2016 1 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Planområdet er inndelt i arealer med følgende reguleringsformål iht. plan- og bygningslovens (pbl) 12-5, 12-6 og 12-7:

Planområdet er inndelt i arealer med følgende reguleringsformål iht. plan- og bygningslovens (pbl) 12-5, 12-6 og 12-7: RISSA KOMMUNE Reguleringsplan fv. 715 Olsøy - Åfjord Parsell Nordsetervatnet - Austdalen REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens plan-id: 1624_2013012 Planforslag er datert: 2.11.2015 Offentlig ettersyn og høring:

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan Fv 102 Lobakken, Åsenfjord INNLEDNING 2 FORMÅLET MED PLANEN 4 PLANOMRÅDE MED EKSISTERENDE PLANER 4

Reguleringsplan Fv 102 Lobakken, Åsenfjord INNLEDNING 2 FORMÅLET MED PLANEN 4 PLANOMRÅDE MED EKSISTERENDE PLANER 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING 2 FORMÅLET MED PLANEN 4 PLANOMRÅDE MED EKSISTERENDE PLANER 4 BESKRIVELSE AV PLANEN 5 Valg av standard og utforming 5 Grunnerverv 6 Avkjørsler 6 Støy 7 Sammenstilling

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Levanger. NORD universitetet Røstad 7. juni Nytt bilde

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Levanger. NORD universitetet Røstad 7. juni Nytt bilde E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Levanger Nytt bilde NORD universitetet Røstad 7. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen - presentasjon av anbefalt

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER Reguleringsplan PLANKART OG BESTEMMELSER Fv226 E16-Begna Bruk, gang- og sykkelveg Sør-Aurdal kommune Region øst Fagernes, traf : 10 11 2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG

Detaljer

E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler

E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler REGULERINGSPLAN Reguleringsplan og bestemmelser E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler HP 03 Nedre Eiker grense - Langebru Øvre Eiker TEKNISKE DATA Fra profil: 4390-7190 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg Levanger kommune Planbestemmelser Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg 2015-05-25 Oppdragsnr.: 5152329 Dato: 25.05.2015 Beskrivelse Planbestemmelser detaljregulering kryss Gjemblevegen Sivs

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Verdal Verdal videregående skole 6. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen- anbefalt forslag Spørsmålsrunde Pause VERDAL

Detaljer

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato:

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato: Omregulering av veibredder på JØRGENSMOEN, Tynset Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-09-29 Planbeskrivelse omregulering av veibredder på Jørgensmoen (R99b) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart.....3

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Planbestemmelser Områderegulering for E6 Kvænangsfjellet. PROSJEKT: E6 Kvænangsfjellet, langsiktig tiltak Kvænangen Og Nordreisa Kommune

Planbestemmelser Områderegulering for E6 Kvænangsfjellet. PROSJEKT: E6 Kvænangsfjellet, langsiktig tiltak Kvænangen Og Nordreisa Kommune Vedlegg 2: Forslag til bestemmelser PROSJEKT: E6 Kvænangsfjellet, langsiktig tiltak Kvænangen Og Nordreisa Kommune REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 1943201602 (Kvænangen) og 19422016_001

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Reguleringsplan / detaljplan for Fv19 Nyvoll og Korsfjord fergeleier Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 19.03.2010 30.04.2010 Sluttbehandling,

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 02.07.2014 041/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/710 Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer