DETALJREGULERINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN"

Transkript

1 DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Okselv bru Parsell: Hp 07 Km: 22,2 Kvalsund kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: H1 Fartsgrense: 90 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 740 Region nord Alta kontorsted Dato:

2 Innhold 1.0 Innledning Bakgrunn for planforslaget Planområdet Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan Målsettinger for planforslaget Tiltakets forhold til KU forskriftene Planprosess/medvirkning Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Trafikkforhold Landskap Naturverdier, Kulturminner Nærmiljø/friluftsliv Beboere/bebyggelse Grunnforhold Beskrivelse av planforslaget Forutsetninger og standardvalg Kjøreveger Bru Virkninger av planforslaget Framkommelighet Trafikksikkerhet Naboskap Avkjørsler og andre naboforhold Byggegrense Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Viltinteresser Kulturmiljø Massehåndtering Midlertidig rigg/anleggs område ROS analyse Trafikkulykker (mindre enn 7 skadde personer)

3 6.2 Store trafikkulykker (7 eller flere drepte) Olje og kjemikalieforurensning Storm/orkan Veg stengning Skade på ytre miljø og vassdrag Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Flom Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Ytre miljø og sikkerhet Gjennomføring av forslag til plan Finansiering Trafikkavvikling i anleggsperioden Grunneierliste

4 1.0 Innledning Statens vegvesen har med hjemmel i plan og - bygningslovens 3-7 utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan på E6 for ny bru og omlegging av veg ved Okselva i Kvalsund kommune. Planarbeidet er gjort etter avtale og i samarbeid med kommunen. Planstrekningen er på ca. 0,67 km. Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med kommunen og befaring av planstrekningen. Møtet ble avholdt Reguleringsplanens og de planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredning 3 og 4. Formell planstart er varslet i brev av , til berørte sektormyndigheter og offentlige instanser, grunneiere/festere og øvrige interessenter i henhold til plan- og bygningslovens Det er mottatt 7 innspill etter varsel om oppstart. Utlegging til offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Finnmark dagblad og Altaposten. Berørte grunneiere og rettighetshavere ved strekningen vil bli tilskrevet. Planforslaget vil samtidig bli sendt på høring til offentlige instanser. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 31. oktober-12. desember på følgende steder: Kvalsund kommune, Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund Statens vegvesen, Alta trafikkstasjon, 9515 Alta Vegvesen.no/Vegprosjekter Reguleringsplanforslaget består av: Planhefte: Planbeskrivelse med bestemmelser, reguleringsplantegning, normalprofil av bru og oversiktskart Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlig og sendes til: eller Statens vegvesen Region nord Postboks Bodø 3

5 Frist for å komme med merknader er satt til 12. desember 2011 Spørsmål om planforslaget rettes til Statens vegvesen Region nord ved: Morten Johanson tlf Veronica Kristiansen tlf Kvalsund kommune: Pål-Reidar Fredriksen tlf

6 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 2.0 Bakgrunn for planforslagett Okselva i Kvalsund kommune ligger på Sennalandet, en høyfjells strekningg hvor det vinterstid ofte er utsatt for uvær i form av sterk vindd og snødrift. Ved Okselva er bruaa smal og vegen har dårlig kurvatur, som medførerr problemer med vintervedlikehold. Okselv bru er en av flere f delstrekninger som medfører vegstenging g vinterstid og reduserer framkommeligheten på E6. Det er kjent at det har vært en del mindre alvorlige ulykker på strekningen. Ved å regulere for ny bru og omlegging av veg vil det bidra til å øke framkommelighet og trafikksikkerhet. Statens vegvesen har derfor satt i gang et reguleringsplanforslagg for ny bru og omlegging av veg. Strekningen har en ÅDT på 740 pr. døgn og fartsgrensen err 90 km/t 2.1 Planområdet Fig. 1: Oversiktskart Planområdet 2.2 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan Formålet med detaljreguleringsplanen er å sikre hjemmel for erverv av arealer og rettigheter for å kunne gjennomføre de planlagte tiltakene for bru og veg på E6 ved Okselva. 2.3 Målsettinger for planforslagett Statens vegvesen arbeider for nullvisjonen, det vil si null skaddee og drepte i trafikken. Veglinjee og bru skal tilpasses landskapet og det miljøet den går gjennom. 5

7 Formgivningen av veganlegget skal være enkel og nøytral, men samtidig være informativ for trafikantene. Planleggingen og prosjekteringen skal ha som mål å minimalisere framtidig vedlikeholdsbehov 2.4 Tiltakets forhold til KU forskriftene Statens vegvesen har i samråd med Kvalsund kommune vurdert detaljreguleringsplanen og de planlagte tiltak til og ikke utløse krav om konsekvensutredning. 2.5 Planprosess/medvirkning Alle innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet er i det etterfølgende referert og gitt en individuell kommentar. Innspillene kan være noe forkortet, men inneholder de viktigste problemstillingene. Finnmarkseiendommen (FeFo), brev datert FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for ny bru og omlegging av eksisterende veglinje på E6 ved Okselva. Våre interesser ved utbyggingen vil særlig være av økonomisk karakter. Vi viser til øvrige Rammeavtaler for grunnerverv inngått mellom Statens vegvesen og Finnmarkseiendommen. Vi legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens 4. kommunen skal også vurdere dette ved sin behandling av planen. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar hensyn til dette i planen. 6

8 Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, brev datert Brevet inneholder innspill fra beredskapsstaben. Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhet perspektivet blir ivaretatt i plansaker. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet er en systematisk risiko og sårbarhetsanalyse viktig, både i forbindelse med lokalisering av boliger og virksomheter, utforming av infrastruktur og ved utrusting av samfunnsviktige funksjoner. Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Sametinget, brev datert Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanarbeidet. Vi minner midlertidig om den generelle aktsomhetsplikten. Dersom det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander som eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Norges Vassdrag og Energidirektorat, brev datert Planområdet omfatter ny kryssing av vassdrag. Flom, erosjon og skred langs vassdrag er en naturlig prosess. Derfor må planlegging og utbygging langs vassdrag ta hensyn til fare for skader som følger av disse prosessene. Okselva ligger i nedbørsfeltet til Repparfjordelva som er et verna vassdrag. Det er derfor spesielt viktig å ivareta kantsonen langs vassdraget jf. RpR for verna vassdrag. Av hensyn til både miljø og sikkerhet anbefaler NVE at veganlegget 7

9 legges i minst mulig direkte berøring med vassdraget og tilhørende kantsoner. Det skal opprettholdes en kantsone som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf vannressurslovens 11. NVE forutsetter at den gamle brua fjernes og at området rehabiliteres naturlig. For reguleringsplanen må spesielt eventuelle inngrep i kantsonen og i selve vannstrengen beskrives nærmere, som grunnlag for en vurdering om tiltaket kan medføre skade eller ulemper for allmenne interesser. NVE gjør oppmerksom på at vannressursloven er likestilt med plan- og bygningsloven og at det er tiltakshavers ansvar å avklare tiltakene i forhold til dette. Tiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget er i utgangspunktet konsesjonspliktig i henhold til vannressursloven 8. NVE kan imidlertid i enkelte tilfeller samordne saksbehandlingen av plan- og bygningsloven og vannressursloven, jf vrl 20. Dersom vannressursloven 20 skal komme til anvendelse i denne saken, må vi ha et grunnlag for å vurdere tiltaket. Vi ber derfor om at det eventuelle inngrepet i vassdragsnære områder beskrives tydelig i reguleringsplanen. Kryssing av vassdraget må dimensjoneres slik at en unngår oppstuing under flom. NVE ber om at ovenstående momenter vektlegges ved videre planlegging og at vi får planene på høring. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev datert Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet for ny bru ved Okselva. Områdestyret gjør imidlertid oppmerksom på at området er i en flyttlei som flere benytter forbi området reguleringsplanen gjelder for. Områdestyret ber om at dette blir tatt hensyn til i arbeidet med planen, og eventuelt i planleggingen av den praktiske gjennomføringen. De berørte distrikter bør involveres direkte i prosessen. Kommentar fra Statens vegvesen: I forbindelse med byggeplan vil Statens vegvesen ta kontakt med berørte distrikter for å avklare det praktiske under gjennomføring/utbyggingen av planen. 8

10 Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga, brev datert Vi kjenner ikke til automatisk freda kulturminner etter kulturminnelovens 4 innenfor planområdet. Vi vurderer også potensialet for funn av nye kulturminner så lavt at det ikke vurderes om nødvendig med en befaring for å undersøke om det kan finnes. Det vil likevel alltid være en viss sjans for at det skal dukke opp kulturminner som ikke tidligere er påvist. Vi minner derfor om aktsomhetsplikten, som må tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi ønsker derfor at aktsomhetsplikten blir inkludert i fellesbestemmelsen til planen. Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen har tatt hensyn til dette i planen. Private innspill Roald Josefsen, grunneier på eiendom 1/12 Innspill på reguleringsplanen E6 ved Okselva, Kvalsund kommune. Okselvstua Denne hytta er en gammel hytte som er fra det gamle televerket. Hytta ble brukt av min farfar som jobbet i televerket, vi kjøpte den for ca. 10 år siden. Den blir i dag brukt som fiske/bær hytte. Vi ser helt klart behovet for å gjøre noe med denne veien/brua, og ser fram til den dagen dette er kommet i orden. For oss vil dette medføre betydelig ulemper. Sikkerheten vil svekkes, nært vei med 90km/t (utforkjøring, brøyting og freseskader) betydelig økning av støy, affeksjonsverdi står i fare (hvem vil vedlikeholde en hytte som ikke kan brukes) verditap Forslag til tiltak. Statens vegvesen tar jobben med å flytte den lille hytta, like mye som veien flyttes. Kommentar fra Statens vegvesen: Alminnelig ulemper erstattes kun i den grad de overstiger en tålegrense, Jf. nabolovens 2. Ut fra Statens vegvesens vurdering, er det i dette tilfellet under tålegrensen, følgelig har ikke grunneier krav på erstatning for ulempene. Hytten vil komme ca.51,85 meter fra ny senterlinje, noe vi mener ikke gir betydelige ulemper. Statens vegvesen gjør ingen tiltak for flytting av hytten. Det vil legges til rette for utbedring av avkjørsel til hytten. 9

11 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 3.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Trafikkforhold Innenfor planstrekingen E6 ved Okselva er den eksisterende brua smal, og vegen har dårlig kurvatur som skaper problemer med vintervedlikehold og framkommelighet på grunn av veg stenging. I dag kjører i gjennomsnitt 740 kjøretøy pr. døgn og fartsgrensen er 90 km/t Fig. 2: Okselv bru 3.2 Landskap Området er forholdsvis flatt viddelandskap med litt bjørkeskog. I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper eller forekomster i planområdet. Fig. 3: Vegetasjon 10

12 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 3.3 Naturverdier, Okselva ligger i nedbørsfeltet til Repparfjordelva som er et verna vassdrag.. I Okselva er det bestand av anadrom fiskearter. Fig. 4: Okselva 3.4 Kulturminner Generelt gjelder aktsomhetsplikten for Statens vegvesen som byggherre ogg utbygger. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. Skulle S det under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller andre spor som indikererr eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stansess og melding sendes Finnmark fylkeskommune og sametinget, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 andre ledd. 3.5 Nærmiljø/friluftsliv Området detaljreguleringsplanen gjelder for er i et flyttlei for rein som fleree benytter. Området brukes også til friluftsliv som for eksempel jakt, fiske og bærplukking. 3.6 Beboere/bebyggelse Ved omlegging av vegen vil tiltaket komme nær et fritidshus. Det D er ingen helårsboliger innenfor planområdet. 3.7 Grunnforhold Det er foretatt prøvegravinger, som gav resultat av fjell i grunnen. 11

13 4.0 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Forutsetninger og standardvalg Planlegging av veg og ny bru dimensjoneres i henholdt til Statens vegvesens håndbøker. Standard velges i henholdt til tilsvarende bruer bygget de siste årene og i forhold til opptreden og antatt fremtidig trafikkmengde. Fremtidig trafikkmengde er ikke beregnet eller tallfestet. Vegen planlegges i henhold til håndbok 017 og dimensjonering etter av vegklasse H1 med vegbredde 7,5 m Kjøreveger Veganlegget legges i minst mulig direkte berøring med vassdrag og tilhørende kantsoner, dette for at kantsonen som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr blir opprettholdt. Ny veg vil bli sideforskjøvet ca. 20 m for å få en slakere sving med bedre kurvatur. Vegen vil bli hevet ca. 2 m fra dagens veg for å oppnå en slakere skråning som vil bidra til å løse snø problematikken ved bruområdet Bru Det etableres ny bru over Okselva som er dimensjonert ut fra blant annet NVEs flom beregning. Se vedlegg. Det er planlagt fritt opplagt betongplatebru med ett spenn. Brua fundamenteres med pilarer til fjell. Fundamentene blir skråstilt mest mulig som elvas vinkel. Foreløpig beregning gir brukonstruksjon med et spenn på ca. 17 m. Det skal ikke plasseres landkar i Okselva, landkarene plasseres ca. 3 m fra elveløpet, som hindrer innsnevring i dagens elveløp. Lysåpning under brua er ca. 4 m. Eksisterende bru vil bli fjernet. 12

14 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for E6 Okselv bru, Kvalsund kommune 5.0 Virkningerr av planforslagett 5.1 Framkommelighet Ved en realisering av planforslaget oppnås en fremtidsrettet E6 som elimineres dagenss fremkommelighetsproblemer på strekningen 5.2 Trafikksikkerhet Ny bru og veg bygges med en standard ogg geometri som skal redusere risikoen for trafikkulykker 5.3 Naboskap Innenfor planstrekningen er det en hytte. Ved forskyving av veglinje vil hytta Gnr/Bnrr 1/12/0 få den nye veglinjen ca. 16 m nærmere hytten. Se fig. 5 Fig. 5: Normalprofil Avkjørsler og andre naboforhold Innenfor planstrekningen eksisterer det i dag fire avkjørsler. I forbindelse med reguleringsplanen vil følgendee avkjørsel bli berørt: Ved profil vil avkjørsel til hytteområdet bli justert i forbindelse med vegbygging. Ved profil vil avkjørsel bli justert i forbindelse med vegbygging Eksisterende parkeringsplass ved profil vil få ny avkjørsel a 13

15 5.4 Byggegrense Generell byggegrense langs riksveg er 50 meter fra senterlinje veg jfr. Veglovens Nærmiljø og friluftsliv Det vil bli nødvendige inngrep i mark i forbindelse med forskyvning av vegen, ny bru og riving av eksisterende bru. Det bør utarbeides en plan for reetablering av vegetasjon i forbindelse med riving av eksisterende bru. For å ivareta naturmiljøet langs Okselva, skal innsnevring av elveløpet i forbindelse med ny og eksisterende bru unngås. Fiskens frie ferdsel vil ikke bli berørt av planarbeidet. 5.6 Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Planområdet er vurdert ut fra foreliggende data i Naturbasen. Det er ikke registrert spesielle arter, naturmiljø eller kulturmiljø. 5.7 Viltinteresser Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagt tiltak. 5.8 Kulturmiljø Det er ikke registrert særskilt kulturmiljø innenfor planområdet 5.9 Massehåndtering Massehåndtering vil i utgangspunktet skje innenfor areal avsatt til vegformål og midlertidig anlegg og riggområde Midlertidig rigg/anleggs område Det er regulert inn midlertidig riggområdet øst for brua ved profil som vil bli tilbakeført til landbruk-, natur- og frilufts formål når prosjektet er ferdigstilt. 14

16 6.0 ROS analyse Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen. Analysen tar kun utgangspunkt i ting som en forventer kan oppstå i fredstid, både i bygge- og driftsfasen. I denne analysen er følgende vurdert: hvilke uønskede hendelser som kan oppstå i de ulike fasene hvor sannsynlige de er konsekvenser av slike hendelser hvilken risiko som kan motvirke risiko og skadeomfang Med uønskede hendelser forstår vi hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier samfunnsviktige funksjoner Uønskede hendelser som kan inntreffe: Trafikkulykker med mindre enn 7 skadede personer Store trafikkulykker (mer en 7 skadde/drepte) Olje- og kjemikalieforurensning Storm/orkan Veg stengning Skade på ytre miljø og vassdrag Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Flom Kommentarer til overnevnte punkter: 6.1 Trafikkulykker (mindre enn 7 skadde personer) Det forventes lavere en 1 slik ulykke pr. år i gjennomsnitt på strekningen, de fleste som skades får lettere skader. Ulykker med alvorlige skadde og drepte inntreffer ikke hvert år. Utforming av tverrprofiler med slake skråninger, og bruk av rekkverk der det ikke er mulig skal redusere skadeomfanget ved utforkjøring. 6.2 Store trafikkulykker (7 eller flere drepte) Slike ulykker inntreffer sjeldent på norske veier. På lavt trafikkerte veger som det i nasjonal målestokk er snakk om her, er det kun bussulykker som har forårsaket slikt skadeomfang. 15

17 Med det lave antall personskadeulykker som forventes på vegen, og ut i fra at det er en meget liten andel personskadeulykker som vil være store ulykker, må det forventes å gå mange tiår mellom større trafikkulykke. 6.3 Olje og kjemikalieforurensning Slike hendelser kan inntreffe ved tankbilvelt. Vegnormalen sikrer en mest mulig optimal utforming av både vegbane, rekkverk og sideterreng, slik at tankbilen unngår å havne utenfor vegen. De som likevel gjør det, skal ha en mulighet til å unngå velt. Skråningen langs vegen er utformet så slak at føreren til en viss grad vil kunne gjenvinne kontroll over bilen. En tankbilvelt i nærheten av elver og vassdrag vil kunne medføre fare for rask og uheldig spreding av forurensing. På ferdig utbedret veg anses faren for slike ulykker å være liten. 6.4 Storm/orkan Planområdet ligger utsatt til for uvær i form av strek vind og snø drift. Det er montert varslingsanlegg og anlegg for veg stengning på eksisterende veg over sennalandet, og det anses et behov for dette utstyret også etter ferdigstilt arbeid med ny bru og utbedring av eksisterende veglinje. 6.5 Veg stengning Uforutsette veg stenginger kan forekomme i kortere eller lengre perioder. Vanligvis forekommer veg stenginger i forbindelse med bilberging eller vedlikeholdsarbeid på veien. Lengre stengninger er lite sannsynlig. 6.6 Skade på ytre miljø og vassdrag Uforutsette skader på ytre miljø og vassdrag som grøfting, rensking, utretting, lukking av elveløp, etablering av kurvatur som er hver for seg små, men samlet kan ha negativ effekt for vassdrag og miljø. Nødvendige tiltak om dette inntreffer, er restaurering av vassdraget til den form og funksjon den hadde før inngrepet. 6.7 Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet Det er alltid en viss risiko for arbeidsulykker i forbindelse med vegbygging. Statens vegvesen er som byggherre pålagt å drive systematisk HMS - arbeid for å redusere risikoen for skade. Som ledd i dette forholdet skal forhold rundt HMS vurderes i alle faser av et vegprosjekt. Senere i forbindelse med byggeplanleggingen skal det utarbeides en egen HMS - plan for gjennomføring av anlegget. I denne fasen vil vi særskilt påpeke følgende risikoutsatte arbeidsoperasjoner som må følges opp videre. 16

18 arbeid på høye fyllinger arbeid på trafikkert veg arbeid med kjemiske stoffer arbeid i dype grøfter Arbeid med bru Forutsatt at nødvendig rutiner utarbeides og følges, mener vi at anlegget kan gjennomføres med nødvendig sikkerhet. 6.8 Flom Det er ikke registrert flomproblematikk i området tidligere. På denne bakgrunn vurderes E6 ikke til å være flomutsatt fra Okselva. Brua er dimensjonert etter 200 års flom. 6.9 Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Statens vegvesen skal sørge for at det blir utarbeidet en plan som sikrer en fullt forsvarlig gjennomføring av prosjektet for arbeidsmiljø i samsvar med 8 i Byggherreforskriften. Generelt Det er fastsatt følgende målsetninger for HMS-arbeidet i Statens vegvesen: Sikkerhetsarbeid skal være basert på risikovurdering med fokus på registrerte uønskede hendelser All virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, miljø og materiell påføres skade Alle skal tilbys godt fysisk-, kjemisk- og psykisk arbeidsmiljø Arbeidsplassen skal innrettes slik at medarbeiderne trives Kravene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv skal oppfylles Miljøvennlig avfallshåndtering Det er i tillegg fastsatt egne mål for HMS - arbeidet innenfor bygeområde: Trygge bygg- og anleggsplasser Ingen alvorlige ulykker Høy gjenbruksgrad av bygningsmaterialer 17

19 SHA-plan i byggeplanfasen må særlig fokusere på: Forhold til publikum/brukere skal ivaretas ved avgrensing av anleggsområdet, regulering av trafikkavvikling, omkjøringsalternativer, tilgang til trygg ferdsel m.m. det Må utarbeides en informasjonsplan for prosjektet og varslingsplan/arbeidsskilting i forhold til trafikkavviklingen. Anleggsarbeid generelt arbeid i skjæring/fylling, i grøfter og bratte skråninger. Prosedyrer og rutiner må utarbeides. Gravearbeid. Grunnundersøkelser med rapport foreligger. Prosedyrer og rapport må utarbeides. Massetransport. Prosedyrer og rutiner må utarbeides. Bru. Prosedyrer og rutiner må utarbeides 6.10 Ytre miljø og sikkerhet Som en del av vårt HMS arbeid skal det også vurderes tiltak for å motvirke skade på ytre miljø, både i anleggsfase og i senere driftsfase. I forbindelse med denne reguleringsplanen vil det være nødvendig å ta hensyn til at forurensede utslipp unngås. Under anleggsperioden må det gjennomføres tiltak for å hindre at forurenset vann bidrar til skadevirkninger i vann og elver. Anleggsarbeidet i forbindelse med vegbygging og ny bru medfører midlertidige inngrep i natur og landskap. Det vil bli definert grenser for hvor inngrep i terreng kan gjøres, slik at nærliggende terreng og vegetasjon/landskapselementer ikke skades unødig i anleggsperioden. Okselva ligger i nedbørsfeltet til Reppafjordelva som er et verna vassdrag. 18

20 7.0 Gjennomføring av forslag til plan 7.1 Finansiering NTP med handlingsprogram Handlingsprogram for perioden ble stadfestet i januar Handlingsprogrammet gjelder for perioden , men hovedfokus er første fireårsperiode. Programmet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan og er grunnlag for de årlige budsjettprosessene. Tiltaket ligger i nasjonal transportplan og handlingsprogrammet. 7.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden Eksisterende veg og bru benyttes i anleggsperioden 7.3 Grunneierliste Vedtatt detaljreguleringsplanen er et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av nødvendig grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til frivillige avtaler. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen, slik at arealet til samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Dersom frivillige avtaler med grunneier ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter etter vegloven. Ekspropriasjon kan vedtas i kommunen i medhold av plan- og bygningsloven 16-2 eller av vegloven 50. Erstatning for grunn og rettigheter ved tvungen avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn. Areal regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur forutsettes ervervet av det offentlige, jfr. 1. avsnitt. Areal regulert til LNFR men midlertidig anleggs- og riggområde forutsettes leid av det offentlige i anleggsperioden. Med bakgrunn i innhentede opplysninger er det laget lister over berørte grunneiere. Feil i listen kan forekomme. Vi er takknemlige for opplysninger om eventuelle uteglemte berørte grunneiere/rettighetshavere. Gnr Bnr Navn Adresse 2 1 FINNMARKSEIENDOMMEN TORGET 9700 LAKSELV 2 1/12/0 JOSEFSEN ROALD STORFJELLVEIEN HAMMERFEST 2 1/5/0 SCHJELDERUP RØNNHAUG AUDUN RAUDES GATE HARSTAD KRISTI 2 1/5/0 JOSEFSEN HANS HÅKON LANGSTRAND 9600 HAMMERFEST 19

21 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 OKSELVA BRU SENNNALANDET, KVALSUND KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av kommunestyret i møte den Under Sak nr. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT 1.0 Formål Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for etablering av ny bru ved Okselva, samt omlegging av vegen. 1.1 Planavgrensning Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 7. oktober 2011 i målestokk 1: Planområdets arealformål Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven 12-5:

22 Samferdsel og teknisk infrastruktur o Veg o Annen veggrunn grøntareal Landbruks- natur- og friluftsområdet samt reindrift o Landbruks- natur- og friluftsområdet samt reindrift (LNFR) Bestemmelsesområde o Anleggs- og riggområde 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Etter veglovens 29 er byggegrensa 50 m fra senterlinje riksveg. Forbudet gjelder ikke tekniske bygg i tilknytning til veganlegget. 2.2 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig landskap. 2.3 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid som omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune. 2.4 Etter avsluttet anleggsperiode opphører midlertidige reguleringsformål og området tilbakeføres til LNFR. 3. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Formålet omfatter areal til veg, ny bru, og annen veggrunn som grøft og skråningsareal. I gjennomføringsfasen tillates arealet benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidig bygninger og anlegg, lagring mm. 4 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDET SAMT REINDRIFT De deler av området som er tatt i bruk til midlertidige formål skal revegeteres og tilbakeføres landbruk-, natur- og friluftsformål etter at veg prosjektet ferdigstilles. 5 BESTEMMELSESOMRÅDE Området avsatt til midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden benyttes til dette.

23

24 - --- Elv_akse1 Elv2_akse2 Vegoverflate m m m m Vegoverflate m Frontmur m m m m m Fundament m Level m Level m Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato A B Godkjent som arbeidstegning ifølge notat fra Vegdirektoratet Arkivref. Tegningsdato Bestiller Produsert for Region nord Produsert av Oversikttegning REGULERINGSPLAN Bru og veg ved Okselva Kvalsund kommune Ev006 Hp07 km Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Prosjektnummer PROF-nummer Arkivreferanse Byggverksnummer Målestokk A1 Tegningsnummer / revisjonsbokstav 20EV00006R_ :1000 K :32:47

25

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER OFFENTLIG ETTERSYN Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 3. februar 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri MERKNADSBEHANDLING Prosjekt: Parsell: Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune Merknadsbehandling til politisk sluttbehandling Region nord Alta kontorsted

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 93 Lakshusbakken - Skillemo Gang- og sykkelveg Alta kommune Vedtatt plan:30.04.2012 TEKNISKE DATA Fra profil: 5,3-7,2 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 60 og 70 km/t

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN PARSELL STORSKREDA SØRBOTN Dato: 09.09.2011 Dato for siste revisjon: 09.09.2011 Dato for kommunestyrets

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Region nord Vegavdeling Troms Plan og forvaltning 30. november 2015 Merknadshefte Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Høringen...

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 4800-7100 Dimensjoneringsklasse: H1 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30.

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. NVE Detaljregulering - planprogram Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru Kommune: Tana Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. mars 2016 Region nord Vadsø kontorsted Dato: 15.02.2016 Innhold

Detaljer

1.0 INNLEDNING Reguleringsplan Offentlig ettersyn Informasjonsarbeid Innkomne merknader etter offentlig

1.0 INNLEDNING Reguleringsplan Offentlig ettersyn Informasjonsarbeid Innkomne merknader etter offentlig 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan...2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid... 2 1.4 Innkomne merknader etter offentlig ettersyn... 2 2.0 MERKNADSBEHANDLING... 3 2.1 Bodø kommune, byplankontoret...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 Dato: 17.11.14 Dato for siste revisjon: 14.01.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD Forslag til REGULERINGSPLAN GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD PLANBESKRIVELSE m/vedlegg Dokumenter til behandling i Planutvalget Beskrivelse, forutsetninger og hensikt 04.02.2015 REV. BESKRIVELSE DATO UTARB.

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler R EG U LE R I N G S PL A N Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler Hp 05 km 0,5-11,5 Modum TEKNISKE DATA Fra profil: 900-11500 Dimensjoneringsklasse: S5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 9150 Region

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSBESTEMMELSER Forslagsstiller: Tschudi Kirkenes AS og Sør-Varanger

Detaljer

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 17 dekar og ligger på Vormstad. Området er tidligere brukt som campingplass,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan med konsekvensutredning Kommunegrensen Gamvik/Tana - Gielas TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartgrense:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA Sør-Varanger kommune Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA PlanID: 20302013019 Dato: 2014-03-06 Revidert: 2015-07-03 Vedtak: 2015-08-26,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen November 2015 Reguleringsplanen er godkjent i Vågå kommunestyre 02.02.2016, sak 10/16

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. 1 FELLESBESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. 1 FELLESBESTEMMELSER LEBESBY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. Planident: 2022201401 Dato: 15.04.15 Revidert: 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Formål med planen. 1.1.1

Detaljer