2. tertialrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport 2012"

Transkript

1 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012

2 Drammen kommune 2. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett ØKONOMISK STATUS PR. 2. TERTIAL PROGRAMOMRÅDENE - STATUS OG TILTAK SENTRALE BUDSJETTPOSTER REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT Del 3 Eierstyring KOMMUNALE FORETAK AKSJESELSKAPER MV Del 4 Organisasjon og utvikling STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING STATUS SYKEFRAVÆR 2.KVARTAL STATUS OMSTILLING OG ORGANISASJONSUTVIKLING Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Forslag til ny avtale mellom Konnerud IL og Drammen kommune (FIS Worldcup langrenn skisprint 2013) 9. Byantikvarrollen - utredning 2

3 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2012 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2012 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2012 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2012 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Bystyret slutter seg til den foreslåtte avtalen med Konnerud Idrettslag og Drammen kommune vedr. arrangement av FIS World Cup langrenn i 2013, jfr. vedlegg 8. Osmund Kaldheim rådmann Kristian Thowsen kommunaldirektør finans og eierskap 3

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2012 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Regnskap pr Budsjett 2012 pr *) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere - fellesprosj. 2,935 2,653 2,000 4, Ny Kjøp av Stasjonsgata ,500 1, Ny Tiltak fortau og gatevarme på Strømsø (Blichsgate, Tordenskioldsgate og Tamburgata) 0 0 2,000 2, Egenkapitalinnskudd KLP 0, ,917 0, Overf.fra drifts- til invest.budsj. (mva-komp) 0-12,000 2,400-9, Bruk av ubundet investeringsfond 0-2,100-0,917-3, Bruk av eksterne lån 0-333,113-7, ,013 SUM 0,0 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme Drammen bykasse i ,0 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2012 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Regnskap pr Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2012 Justeringer i Økt ramme - kjøp av boliger 23,600 30,000 8,000 38,000 Salg av eiendom (boliger) -23,100-20,000-8,000-28,000 Bruk av eksterne lån -380,733 0, ,733 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2012: 380,7 5

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012 Fortsatt kontroll i driften For programområdene er det per august et samlet merforbruk på 1,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, tilsvarende en forbruksprosent på 100,1 prosent. Dette viser at driften samlet sett er under god kontroll. Flere får hjelp til bolig Gjennom prosjektet "Leie til eie" har 26 personer/familier kjøpt leilighet per 2.tertial. Salgssummen er 23,1 millioner kroner. I samme periode er det anskaffet 17 nye boliger til utleieformål for 22,6 millioner kroner. 8 leiligheter er for tiden ikke disponible på grunn av brann. I tillegg er det kjøpt 2 boliger ved Drammen sykehus med totalt fem leiligheter. Drammen Eiendom KF s ramme for kjøp av boliger til utleie foreslås økt med 8 millioner kroner, som finansieres med forutsetning om tilsvarende økning i salg av boliger gjennom prosjektet Leie til eie. Startlån brukes i stadig større omfang. Per 1. august var det utbetalt cirka 50 millioner kroner av rammen på 80 millioner kroner. Samarbeid om utviklingsprosjekter i sentrum: Nytt tilbud til togreisende Det er i økonomiplanen avsatt inntil 10 millioner kroner per år til samarbeidsprosjekter med næringsliv og andre aktører. Det ble vedtatt å bruke 2,15 millioner kroner ved behandling av 1. tertialrapport. Nå foreslås det å bruke ytterligere 2 millioner kroner til planlegging og oppfølging av nye prosjekter, så som plass for Kiss and Ride ved jernbanestasjonen og videreutvikling av konsept for multifunksjonshall på Marienlyst, i samarbeid med idretten. FIS Worldcup skisprint i Drammen også i 2013 Rådmannen og Konnerud IL har fremforhandlet et forslag til justert avtale for World Cup 2012 og et avtaleutkast for Dette innebærer at deler av dugnadsinnsatsen som Konnerud IL gjennomfører i forbindelse med WC skisprint også skal omfattes av underskuddsgarantien Drammen Kommune gir. Underskuddsgarantien sikrer Konnerud IL kompensasjon for dugnad på inntil kroner per år, hvilket betyr en risikodeling mellom Konnerud IL og kommunen også for dugnadsinnsatsen. Konnerud IL fikk et underskudd på kroner i forbindelse med arrangementet i Til sammen skal kommunen da etter avtalen betale Konnerud IL kroner i Kommunens deltagelse i Visit Drammensregionen Rådet for Drammensregionen vedtok i 2007 et prosjekt for etablering av et reiselivsselskap for å styrke Drammensregionen som reisemål. Reiselivsselskapet Visit Drammensregionen ble stiftet 22. august og kommunen forbereder sak for å tilrettelegge for innmelding i selskapet. Rådmannen foreslår at det bevilges kroner til tegning av andel og servicetilskudd i

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Få budsjettmessige endringer i 2. tertial Skatt og rammetilskudd balanserer Skattetallene hittil i år er svakere en forventet. Den akkumulerte skatteveksten for årets åtte første måneder er 2,9 prosent, hvilket er 11,9 millioner kroner lavere enn budsjettert per august. Som følge av god nasjonal skatteinngang utlignes dette så langt gjennom inntektsutjevning med 15,6 millioner kroner. Redusert momskompensasjon fra investeringene Inntektene fra investeringsmoms er 5,7 millioner kroner lavere enn budsjett per utgangen av august. Etter nedjustering av inntektene fra Drammen Eiendom KF i 1. tertialrapport vurderes dette anslaget som realistisk. Anslaget for momsrefusjon fra bykassens investeringsbudsjett virker imidlertid fortsatt for høyt, og foreslås nedjustert med 4 millioner kroner. Virkninger av kommunestreiken 2012 I forbindelse med vårens streik er det i Drammen kommune foretatt et samlet lønnstrekk på 9,8 millioner kroner, inkludert sosiale utgifter. Samtidig er bykassen påført inntektstap som samlet er beregnet til cirka 1,5 millioner kroner. Netto besparelse er derfor om lag 8,2 millioner kroner. Oppholdsbetaling for SFO og barnehager i streikeperioden er tilbakebetalt til brukerne i september. Netto virkning av streiken foreslås trukket inn, og inngår i rådmannens forslag til saldering. Erstatningsansvar ankesaker Drammen kommune ble idømt en erstatning på 2,7 millioner kroner etter at lagmannsretten ga en tidligere ansatt medhold i en oppsigelsessak. Drammen kommune ble også saksøkt i forbindelse med to anbudskonkurranser om vedlikehold av veier. Lagmannsretten dømte kommunen til å betale 8 millioner kroner i erstatning til saksøker, og inkludert saksomkostninger m.m. representerer dette en brutto utgift på 9,4 millioner kroner. Økt utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS På generalforsamlingen i juni i år er det fastsatt et utbytte til eierne på 120 millioner kroner. For Drammen kommune tilsvarer dette et utbytte på 60 millioner kroner, som er 20 millioner kroner mer enn forutsatt i årets budsjett. Økt avsetning til disposisjonsfondet Rådmannen foreslår, i tillegg til bystyrets vedtak i november om en avsetning til disposisjonsfondet i 2012 på 18,7 millioner kroner, en ytterligere avsetning på 12 millioner kroner. Disposisjonsfondet vil således ved årsskiftet utgjøre anslagsvis 164,4 millioner kroner. I tabellen på neste side er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett pr. 2. tertial 2012 nærmere spesifisert. Tabellen på påfølgende side viser forslag til revidert driftsdriftsbudsjett 2012 pr. 2. tertialrapport. 7

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 2. tertial 2012 Mill. kroner Tiltak Drift Merknader Økt utgift Red. utg Red. innt Økt inntekt P01 Barnehager 0,878 - Nto. utgiftsøkning: 0,9 mill. kr Kompensasjon inntektstap kommunestreik 0,878 Tilbakebetalt oppholdsbetaling under kommunestreiken kompenseres P07 Ledelse, organ., 12,100 - Nto. utgiftsøkning: 12,1 mill. kr styring Tvistesak brøytekontrakter - erstatning 9,400 Arbeidsrettsak - erstatning 2,700 P08 Kompetanse, 0,145 - Nto. utgiftsøkning: 0,145 mill. kr markedsf, næring Visit Drammensregionen - servicetilskudd 0,145 Tegning av andel samt servicetilskudd til Visit Drammensregionen i 2012 P11 Samferdsel og 0,650 - Nto. utgiftsøkning: 0,65 mill. kr fellesarealer Worldcup skisprint - garantiansvar 0,650 Dekning av underskudd 2012 pluss dugnadspenger til Konnerud IL P12 Grunnskole 0,680 - Nto. utgiftsøkning: 0,7 mill. kr Kompensasjon inntektstap kommunestreik 0,680 Tilbakebetalt oppholdsbetaling SFO under kommunestreiken kompenseres P13 Sosiale tjenester 1,400 - Nto. utgiftsøkning: 1,4 mill. kr Styrking Introduksjonssenteret 1,400 Styrking som følge av vedtak om mottak av 24 ekstra flyktninger i 2012 P15 Fellesutgifter 1,400 11,500 Nto. utgiftsreduksjon: 10,1 mill. kr Amortisering tidl. års premieavvik 1,400 Høyere premieavvik enn forutsatt i regnskap 2011 gir høyere amortisering i 2012 Inndragning lønnsmidler streik 11,500 Inndragning av lønnsbesparelser i bykassens virksomheter P16 Sentrale innt. 4,000 4,200 Nto. innt.økning: 0,2 mill. kr Skatteanslag - Opprettholdes med en vekst på 5,4% i 2012 Opprettholdes med samme forutsetninger som i 1. tetrialrapport, dvs. nasjonal Rammetilskudd - skattevekst på 4,5% (jfr. RNB) Integreringstilskudd - 24 ekstra flyktninger 4,200 Forutsatt mottak av total 124 flyktninger i 2012 (økt fra opprinnelig 100 personer) Redusert momskomp. Drammen bykasse 4,000 Basert på oppdatert prognose foreslås nedjustering med 4 mill. kr P17 Komm. bedrifter - 20,000 Nto. innt.økning: 20,0 mill. kr Energiselskapet Buskerud AS - økt utbytte 20,000 Fastsatt utbytte fra EB for 2011 er 60 mill. kr - dvs. 20 mill. kr mer enn budsjett P19 Årsoppj.disp. 16,847 2,400 Netto årsoppgjørsdisp.: 14,4 mill. kr Overf. til investeringsregnsk. (mva-komp) - 2,400 Redusert investeringsmoms gir lavere overføring til investeringsbudsjettet Disposisjonsfond - avsetning 13,747 - Justeringene salderes med økt avsetning til disposisjonsfond Vannfond 1,500 - Budsjettert bruk av vannfond reduseres fra 3,0 til 1,5 mill. kr Avløpsfond 1,600 - Budsjettert avsetning til avløpsfond økes fra 1,2 til 2,8 mill. kr Sum endringer 38,100 38,100 Manglende finansiering (+)/til gode (-) 0,000 8

9 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2012(hovedoversikt) 9

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett Økonomisk status pr. 2. tertial 2012 Hovedpunkter fra økonomianalysen For programområdene er det per august et samlet merforbruk på 1,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,1 prosent. Målt i forhold til vedtatt årsbudsjett for 2012 er forbruket for årets åtte første måneder på 65,4 prosent. De største utfordringene finner vi fortsatt innenfor programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg, som per august viser merforbruk på henholdsvis 1,8 og 15,8 millioner kroner. Programområde 01 Barnehage viser et mindreforbruk på 4 millioner kroner, men her er det utfordringer knyttet til avregning 2011 til de private barnehagene. Programområdene 12 Grunnskole og 13 Sosiale tjenester viser et mindreforbruk på henholdsvis 7,1 og 2,6 millioner kroner, mens det for de øvrige områdene er forholdsvis marginale avvik i forhold til periodisert budsjett. Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per august et netto merforbruk på 7,4 millioner kroner. Skattetallene for mai var uventet svake, og trakk ned kommunens akkumulerte skatteinngang. Tallene for juli og august er imidlertid positive, med en vekst på 14,4 prosent i forhold til samme måneder i fjor. Den akkumulerte skatteveksten for årets åtte første måneder øker etter dette til 2,9 prosent. Skatteinntektene ligger likevel 11,9 millioner kroner lavere enn budsjettert peraugust. Som følge av god nasjonal skatteinngang utlignes imidlertid dette så langt gjennom merinntekter i rammetilskuddets inntektsutjevning med 15,6 millioner kroner. Inntektene fra investeringsmoms er 5,7 millioner kroner lavere enn budsjett per utgangen av august. Etter nedjustering av inntektene fra Drammen Eiendom KF i 1. tertialrapport vurderes dette anslaget som realistisk. Anslaget for momsrefusjon fra bykassens investeringsbudsjett virker imidlertid fortsatt for høyt, og foreslås nedjustert med 4 millioner kroner. Finansbudsjettets renteforutsetninger ble betydelig nedjustert i 1. tertialrapport. Rentenivået har fortsatt å ligge lavt gjennom 2. tertial, og det legges til grunn at renteforutsetningen fra 1. tertialrapport opprettholdes For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forbedring i netto driftsresultat på 30,3 millioner kroner. Det forbedrede resultatet gir blant annet grunnlag for å finansiere diverse engangstiltak i programområdene med 15,8 millioner kroner. Resterende resultatforbedring benyttes til økt netto avsetning med 14,5 millioner kroner under årsoppgjørsdisposisjoner. 10

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Lønn og sykelønnsrefusjon per august 2012 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av august en netto merutgift på 7,4 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger: 25,8 millioner. kr høyere enn periodebudsjettet 6,3 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 12,2 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Lønn og sykelønnsrefusjon 2012 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2012 mill. kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn Bud lønn Bud ref 7,5 7,8 7,6 8,3 7,9 7,1 9,5 7,3 7,1 7,1 7,1 7,3 Regn ref. 12,8 8,5 10,4 11,4 6,3 12,0 12,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 8,0 2,4 0,4-0,8-7,5-8,9-8,9-7,4 10,0 8,0 TOTAL 2012: 6,0 B ud lønn: 2155,4 4,0 Bud ref : 91,7 2,0 0,0 HITTIL ,0 B ud lønn: 1313,9-4,0 Regn lønn : -6,0 1339,7-8,0-10,0B ud ref: 63,0 Regn ref: 81,4 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Programområde 05 Helse og omsorg har et netto merforbruk på 21,8 milioner kroner. For de øvrige programområdene er det per august tilnærmet balanse eller netto mindreforbruk når lønn og sykelønnsrefusjoner ses samlet. Størst mindreforbruk er det innenfor programområde 12 Grunnskole med 5,5 millioner kroner. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde pr. august 2012 P Programområde (tall i 1000 kr) Avvik lønn Avvik lønnsre f. Netto avvik lønn og refusjoner 01 Barnehage , ,9 766,8 02 Oppvekst , ,4-5,8 03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0 04 Byutvikling 131,8 680,9 812,7 05 Helse og omsorg , , ,2 06 Kultur 1 110,2 421, ,4 07 Ledelse, organisering og styring 348, , ,1 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 10 Politisk styring 299,4 9,0 308,3 11 Samferdsel og fellesarealer 196,9 163,2 360,1 12 Grunnskoleopplæring 1 338, , ,6 13 Sosiale tjenester , ,0 985,2 14 Vann og avløp 842,6 368, ,5 20 Interkommunalt samarbeid 354, , ,2 Netto , , ,0 11

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Drammen bykasse hovedoversikt pr. august

13 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområdene - status og tiltak Programområde 01 Barnehage. Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 4,0 millioner kroner. På årsbasis forventes at programområdet går i balanse. Drammen kommune har innfridd retten til barnehageplass i år. Det tilbys fortløpende barnehageplasser i forhold til ledige plasser. Gratis kjernetid har resultert i 97 prosent barnehagedekning blant målgruppen. Per 2. tertial viser prosjektet et underskudd på cirka 1 million kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 4,0 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere sykelønnsrefusjoner og andre inntekter enn budsjettert for de kommunale barnehagene, samt at kostnadene til spesialpedagogiske tiltak ( 5-7 midler) er lavere enn budsjettert. Etterjusteringen av tilskudd til de private barnehagene for 2011 ble 3,2 millioner kroner høyere enn antatt i 1. tertial. Vurdering De kommunale barnehagene har per august et mindreforbruk på 4,6 millioner kroner. Dette skyldes blant annet netto lønnsbesparelse, periodiseringsmessige forhold samt noe økte inntekter. Høstens barnetall viser at de kommunale barnehagene har fått en økning i antall barn under tre år i forhold til 2011, noe som vil medføre høyere kostnader i høsthalvåret. De kommunale barnehagene forventes på årsbasis å holde seg innenfor tildelt budsjett for Prognosen for spesialpedagogiske tiltak tilsier et mindreforbruk ved årets slutt på cirka 2,0 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er færre barn med vedtak. Tilskudd til private barnehager, herunder aktivitetsendringer, er i henhold til budsjett. I 1. tertialrapport ble det meldt at etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 ville bli 2,9 millioner kroner. Nye føringer for etterberegningen kom i etterkant av denne rapporteringen, og medfører en ytterligere utbetaling på 3,2 millioner kroner til de private barnehagene. Dette er nærmere omtalt under Andre forhold Norges Beste Barnehage ikke har hatt full drift i 2012, og går mot en innsparing på cirka 1,1 millioner kroner. Budsjettet for inntektsmoderasjon vurderes å ligge 0,7 millioner kroner for høyt. På den annen side må det påregnes et merforbruk opp mot 1 million kroner på prosjektet Gratis kjernetid. Konklusjon Programområdets økonomi vurderes å være under kontroll, og årsprognosen tilsier balanse. 13

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 01 Barnehager Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 124,8 126,5 124,4-2,1 199,4 Andre driftsutgifter 176,9 195,6 193,2-2,4 313,6 Sum driftsutgifter 301,7 322,1 317,6-4,5 513,0 Andre inntekter -51,5-51,2-45,6 5,6-79,8 Refusjon sykelønn og fødselspenger -10,4-10,6-7,7 2,9-11,5 Sum driftsinntekter -61,9-61,8-53,3 8,5-91,3 Netto 239,8 260,3 264,3 4,0 421,7 Investeringsbudsjettet Etablering av barnehage i Kobbervik gård Kobbervik gård skal bygges om til barnehage, og vil gi plass til cirka 100 barn, hvorav cirka 30 er under tre år. Kostnadene for ombygging forventes å være tilnærmet lik nybygg og er kalkulert til cirka 45 millioner kroner, pluss 2 millioner kroner i inventar og utstyr. Det er valgt entrepenør for ombyggingen. Den nye barnehagen ferdigstilles til barnehageåret 2013/2014. Utvidelse av Strømsø barnehage Det arbeides med å utvide Strømsø barnehage fra to til fire avdelinger ved ombygging av eksisterende 2. etasje i bygget.utvidelsen av Strømsø barnehage er beregnet ferdigstilt til nytt barnehageår 2013/2014. Andre forhold Arbeidet med utbygging av nye barnehageplasser er igangsatt. Det er barn på søkerliste som ville hatt rett til plass hvis de hadde søkt innen fristen til hovedopptaket. Det er usikkerhet rundt tildelte statlige midler til Gratis kjernetid i barnehage. Prosjektet Norges Beste Barnehage er etablert. Vilkår ved tildeling av kommunalt tilskudd til private barnehager er avklart. Barn på søkerliste Per 10. september er det 29 barn som venter på barnehageplass. Av disse har 17 barn rett til plass, dersom de hadde søkt innen fristen. De øvrige 12 barna fyller ett år innen utgangen av året. Det er 13 ledige plasser i ordinære barnehager og 20 ledige plasser i Austadgata førskole (deltidsplasser, særskilt tilbud til flerspråklige barn). Det jobbes kontinuerlig med å fylle tomme plasser. Gratis kjernetid Per august er det 765 barn i målgruppen for prosjektet Gratis kjernetid. 742 av disse barna er i barnehage. Det tilsvarer en dekningsgrad på 97 prosent. Det er kun fire barn som har takket nei til tilbudet, mens det jobbes for å få med de resterende barna i målgruppen. Prosjektet er finansiert gjennom øremerket tilskudd fra staten. Basert på foreløpige beregninger ligger prosjektet an til et merforbruk på 1 million kroner. Rådmannen har varslet departementet om dette, men har fått til svar at kommunen ikke får dekket eventuelle merutgifter. Merforbruket skyldes at det ble foretatt inntak av treåringer allerede ved 14

15 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 årsskiftet, fremfor å vente til august, samt omleggingen av gradert foreldrebetaling med økt minstesats og økte inntektsgrenser. Statsbudsjettet for 2013 vil gi svar på om prosjektet blir videreført i Norges Beste Barnehage Prosjektet startet opp i juni. Prosjektleder og to prosjektmedarbeidere har tiltrådt, mens ytterligere én til to prosjektmedarbeidere skal tilsettes i løpet av høsten Handlingsplan legges fram til politisk behandling i februar Både de private og kommunale barnehagene er målgruppe for prosjektet. Forskjøvet oppstart gir mindreutgifter på om lag 1,1 millioner kroner i forhold til budsjett. Vilkår for kommunalt tilskudd til private barnehager Det vises til bystyresak 61/2012: Endret tildelingsmodell av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, der det ble fattet følgende vedtak: Bystyret ber rådmannen undersøke videre muligheten for å stille krav til de private barnehagene om at tilskuddene til de private barnehagene økes, og om disse kravene eventuelt kan opprettholdes i 2015 da regjeringen krever at tilskuddene skal tilsvare det kommunale barnehager mottar i offentlig tilskudd. Kommunen har ikke adgang til å stille vilkår om hvilke barn som skal tildeles plass i private barnehager. Barnehageeier står fritt til å vedtektsfeste kriterier og opptakskrets. Det er ingen signaler fra regjeringen om endringer i vilkår kommunen kan stille, når private barnehager mottar tilskudd tilsvarende det kommunale barnehager mottar i offentlig støtte. Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 Det ble meldt om et merforbruk på 2,8 millioner kroner i forbindelse med etterjustering av tilskuddssatser til de private barnehagene ved avleggelse av 1. tertialrapport. I etterkant av 1. tertialrapport kom det nye opplysninger vedrørende oppgjøret for 2011 som medførte en ytterligere etterjustering på 3,2 millioner kroner slik at de private barnehagene nå totalt har blitt kompensert med 6,1 millioner kroner for regnskapsåret Endelige vedtak er sendt ut til de private barnehagene, og klagefristen har utløpt uten at det har kommet noen klager til Drammen kommune. De økte kostnadene er forutsatt dekket innenfor programområdets ramme. Drammen kommune hadde fulgt Kunnskapsdepartementets eksempel på hvordan etterjusteringen kunne foretas. Denne ble publisert i mars 2012, men ble trukket tilbake i slutten av juni da den inneholdt feil. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har KS og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i september 2012 kommet til enighet om hvordan den nye finansieringsordningen skal håndteres, og har laget en veileder. Denne vil Drammen kommune følge, og dermed vil dette lette arbeidet med etterjustering for de kommende årene. Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2012 vedtok bystyret en avsetning på 13 millioner til finansiering av økte tilskuddssatser til de private barnehagene som følger av økte pensjonsutgifter (reguleringskostnad) for kommunens egne barnehager. Med en etterjustering for 2011 på 6,1 millioner kroner, innebærer dette at rammen for tilskudd til de private barnehagene som følge av statlig regelverk er økt med 19,1 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett

16 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 02 - Oppvekst Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Senter for oppvekst har iverksatt kostnadsreduserende tiltak, og det forventes tilnærmet balanse ved årets utgang. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et merforbruk på 1,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Alle avdelinger med unntak av barneverntjenesten prognostiseres i regnskapsmessig balanse for utgangen av Antall saker i barnevernet er stabilt sammenliknet med 2011, men brukergruppen er tyngre og flere barn har blitt akuttplassert sammenlignet med i fjor. Akuttplasseringer er blant de dyreste tiltakene barnevernet kan iverksette, og veksten i disse tiltakene er hovedårsaken til varslet merforbruk. Konklusjon Fortsetter veksten med flere tyngre saker, blant annet akuttplasseringer, vil Senter for oppvekst gå mot et merforbruk i størrelse 5 millioner kroner. Det er imidlertid iverksatt tiltak på alle avdelinger som medfører at programområdet styrer mot regnskapsmessig balanse ved årets utgang. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 02 Oppvekst Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 105,4 112,5 110,3-2,2 174,4 Andre driftsutgifter 50,7 46,8 44,7-2,1 81,9 Sum driftsutgifter 156,2 159,4 155,1-4,4 256,5 Andre inntekter -5,4-6,8-4,6 2,2-6,0 Refusjon sykelønn og fødselspenger -22,0-20,2-19,9 0,3-47,5 Sum driftsinntekter -27,4-27,0-24,5 2,5-53,5 Netto 128,7 132,3 130,5-1,8 202,9 Investeringsbudsjettet Det er satt av 0,3 millioner kroner til sikringstiltak i barneboligen Hestenga. Tiltak er under planlegging, men ikke iverksatt per 2. tertial Det er i tillegg satt av 1 million kroner til utvidelse av barneboligen, men prosjektet er foreløpig i en tidlig planleggingsfase. Fremdriften i prosjektet vurderes nærmere i økonomiplan

17 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Andre forhold SOS-barnebyer SOS-barnebyer har tatt kontakt med Drammen kommune i forbindelse med deres ambisjoner om å bygge en SOS-barneby på Østlandet. Bystyret vedtok i sak 79/12 at SOS-barnebyer skal prioriteres. Drammen kommune har gjennomført et innledende møte med SOS-barnebyer 28. september i år. Der ble gjensidige forventninger avklart, og Byprosjekter presenterte mulige tomter. Hvorvidt Drammen blir valgt som vertskommune vil rapporteres så fort SOSbarnebyer har tatt en avgjørelse. Sjumilssteget Drammen kommune slår fast i økonomiplan at tverrfaglige samarbeidsarenaer med fokus på forebyggende samarbeid skal prioriteres. Fokuset skal være tidlig intervensjon og derfor prioriteres aldersgruppen 0-6 år. Sjumilssteget fra Troms er et verktøy som tar utgangspunkt i barnekonvensjonen. Det er utarbeidet i form av et spørsmålssett som kommunene kan bruke som et kartleggingsverktøy når tjenester til barn og unge skal gjennomgås. Barnekonvensjonen barnas grunnlov- gjelder fra 2003 som norsk lov. Bystyret har bedt Drammen kommune vurdere hvorvidt verktøyet er nyttig for Drammen. Senter for oppvekst har startet et foreløpig kartleggingsarbeid for å vurdere hvorvidt Drammen kommune oppfyller kravene i barnekonvensjonen. Bakgrunn for Sjumilssteget og forslag til videre prosess presenteres for komite for utdanning og oppvekst. Organisasjonsendringer Arbeidet med å justere organisasjonen i Senter for oppvekst ble igangsatt i januar Ny organisering er etablert. Senter for oppvekst omfatter nå også helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Fokus er på tverrfaglig arbeid mellom de ulike avdelingene. Målet med organisasjonsendringen er å sikre et mer samordnet tilbud til barn og unge som trenger disse tjenestene. Den interne organisasjonsutviklingen i barnevernet, som har fokus på ledelse, forebyggende arbeid, saksflyt og tiltaksarbeid, er et pågående arbeid som fortløpende implementeres i drift. Målet med arbeidet er å sikre et mer effektivt barnevern med god ressursforvaltning. I løpet av første halvår synes de endringer som er iverksatt å gi gode effekter. Økonomisk status pr avdeling Tabellene nedenfor viser økonomisk status for programområdet ved utgangen av august i år, fordelt etter avdelingene i Senter for oppvekst. Det største negative avviket er innenfor barnevern med 4,2 millioner kroner, mens habilitering viser et positivt avvik på 1,6 millioner kroner. For de øvrige avdelinger er regnskapet tilnærmet i balanse. Økonomisk oversikt for hele programområdet Totalt, hele programområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkludert sosiale kostnader 105,4 112,6 110,6-2,0 174,4 Andre driftsutgifter 50,9 46,5 44,7-1,9 82,0 Sum driftsutgifter 156,3 159,1 155,3-3,9 256,4 Andre inntekter -13,1-10,6-9,1 1,3-22,9 Refusjon sykelønn og fødselspenger -14,5-16,2-15,7 0,7-30,5 Sum driftsinntekter -27,6-26,8-24,8 2,0-53,4 Netto 128,7 132,3 130,5-1,9 203,0 17

18 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for administrasjonen Administrasjon Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 6,2 5,4 5,8 0,4 9,2 Andre driftsutgifter 4,7 3,8 3,4-0,4 6,6 Sum driftsutgifter 10,9 9,2 9,2 0,0 15,8 Andre inntekter -2,1-0,9-0,6 0,3-1,3 Ref. sykelønn -0,2-0,4-0,4 0,0-0,4 Sum driftsinntekter -2,3-1,3-1,0 0,3-1,7 Netto 8,6 7,9 8,2 0,3 14,1 Økonomisk oversikt for barnevernet og barne- og sosialvakta Barnevernet, inkl. barnevernsvakta Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 44,7 49,7 47,5-2,2 73,4 Andre driftsutgifter 28,6 24,3 21,8-2,5 41,0 Sum driftsutgifter 73,3 74,0 69,3-4,7 114,4 Andre inntekter -6,6-5,7-6,1-0,4-10,8 Ref.sykelønn -2,8-2,3-1,4 0,9-1,9 Sum driftsinntekter -9,4-8,0-7,5 0,5-12,7 Netto 63,9 66,0 61,8-4,2 101,7 Økonomisk oversikt for enslig mindreårige flyktninger Enslig mindreårige flyktninger Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 11,0 12,2 12,3 0,1 19,2 Andre driftsutgifter 6,6 7,2 7,2-0,1 11,0 Sum driftsutgifter 17,6 19,4 19,5 0,1 30,2 Andre inntekter -0,5-0,5-0,4 0,1-0,6 Ref. sykelønn -9,5-11,2-11,4-0,2-25,1 Sum driftsinntekter -10,0-11,7-11,8-0,1-25,7 Netto 7,6 7,7 7,7 0,0 4,5 Økonomisk oversikt for habilitering Habilitering Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 20,5 21,4 21,8 0,4 34,9 Andre driftsutgifter 7,8 8,6 9,1 0,5 18,7 Sum driftsutgifter 28,3 30,0 30,9 0,9 53,6 Andre inntekter -0,3-1,7-0,4 1,3-7,5 Ref. sykelønn -1,0-0,5-1,1-0,6-1,4 Sum driftsinntekter -1,3-2,2-1,5 0,7-8,9 Netto 27,0 27,8 29,4 1,6 44,7 Økonomisk oversikt for PPT PPT Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 10,8 10,5 10,7 0,2 16,8 Andre driftsutgifter 0,3 0,4 0,4 0,0 0,6 Sum driftsutgifter 11,1 10,9 11,1 0,2 17,4 Andre inntekter -2,6-1,3-1,3 0,0-2,3 Ref. sykelønn -0,7-0,9-0,6 0,3-0,6 Sum driftsinntekter -3,3-2,2-1,9 0,3-2,9 Netto 7,8 8,7 9,2 0,5 14,5 18

19 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for helsestasjonene Regn pr Regn pr Bud pr Årsbud Helsestasjonen Avvik 2012 Lønn inkl. sos. utg. 12,2 13,4 12,5-0,9 20,9 Andre driftsutgifter 2,9 2,2 2,8 0,6 4,1 Sum driftsutgifter 15,1 15,6 15,3-0,3 25,0 Andre inntekter -1,0-0,5-0,3 0,2-0,4 Ref. sykelønn -0,3-0,9-0,8 0,1-1,1 Sum driftsinntekter -1,3-1,4-1,1 0,3-1,5 Netto 13,8 14,2 14,2 0,0 23,5 Sum - alle avdelinger Netto hele programområdet 128,7 132,3 130,5-1,8 203,0 19

20 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,2 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et merforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket fremkommer på posten andre driftskostnader. Vurdering Hovedårsaken til merforbruket pr 2. tertial skyldes i hovedsak periodiseringsmessige forhold knyttet til bidrag fra andre kommuner vedr. Sivilforsvaret. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 03 Samfunnssikkerhet Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 26,3 27,0 26,9 0,1 40,5 Sum driftsutgifter 26,3 27,0 26,9 0,1 40,5 Andre inntekter -0,1-0,1-0,2-0,1-0,3 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,2-0,1-0,3 Netto 26,2 26,8 26,6 0,2 40,2 Andre forhold Vurdering av behov for beredskapsavtale med Drammen Drift KF I forbindelse med behandling av sak 5/12 Eiermøte Drammen Drift KF i formannskapet 24. januar 2012 ble spørsmålet om behov for en egen avtale om beredskap med Drammen Drift KF tatt opp. Formannskapet fattet følgende vedtak: Saken tas til orientering. Saken oversendes rådmannen for vurdering av behovet for å inngå avtale om eventuelle beredskapstjenester. Det finnes i dag inngåtte avtaler om driftsmessig beredskap mellom Drammen Drift KF og virksomheten for Vann og Avløp. Tilsvarende avtale er også inngått mellom Kart og Geodata og Drammen Drift KF. 20

21 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Behov for eventuell beredskapsavtale når det gjelder kriseberedskap Drammen Drift KF er ikke pålagt å investere i spesialutstyr for å møte en ekstraordinær situasjon, og dermed er de heller ikke pålagt ekstra kostnader for å ha en kriseberedskap. Foretaket har som andre virksomheter i Drammen kommune et ansvar for kriseberedskap. Ved en eventuell krise må Drammen kommune kunne bruke alle sine ressurser for å løse situasjonen. Dette har vært et gjeldende prinsipp fra før Drammen Drift KF ble etablert, og dette prinsippet gjelder fortsatt. Det forventes at Drammen Drift KF i likhet med alle andre virksomheter i kommunen, stiller sine eksisterende ressurser til rådighet når krisen inntreffer. Ovennevte prinsipp gjelder også for kommunens øvrige KF er. Erfaringsmessig inntreffer en krise der det blir behov for betydelige ressurser meget sjelden, men det er avgjørende at kommunen kan mobolisere ressursene raskt når krisen inntreffer. Drammen Drift KF har utarbeidet god kriseberedskap, og deres beredskapsplan ligger på intranettet under Beredskap sammen med øvrige beredskapsplaner. Av planen fremgår det at den er godt integrert med kommunens overordnede kriseberedskap. Konklusjon På bakgrunn av ovennevnte kan ikke rådmannen se at det er behov for å inngå noen egen avtale om kriseberedskap med Drammen Drift KF. 21

22 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 04 Byutvikling Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det foreslås midler til samarbeidsprosjekt med Jerbaneverket for å gi bedre tilbud til de reisende ved Drammen stasjon. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurderinger Et viktig oppfølgingspunkt er byggesaksgebyrene. Ved utgangen av august 2012 er det kommet inn 8,7 millioner kroner på byggesaksgebyr mot 7,5 millioner kroner på samme tidspunkt i I 2011 ble det regnskapsført 12,3 millioner kroner og årsbudsjett 2012 er på 13,0 millioner kroner. Foreløpig ser det ut til at budsjettet på 13,0 millioner kroner vil kunne nås. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 04 Byutvikling Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 21,9 23,7 23,8 0,1 36,4 Andre driftsutgifter 7,0 6,8 6,8 0,0 15,4 Sum driftsutgifter 28,9 30,5 30,6 0,1 51,8 Andre inntekter -12,6-15,5-15,9-0,4-35,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,6-0,9-0,2 0,7-0,3 Sum driftsinntekter -13,2-16,4-16,1 0,3-36,0 Netto 15,7 14,1 14,5 0,4 15,8 Investeringsbudsjettet Strømsø Torg - oppgradering Prosjektet er nå avsluttet. Årets bevilgning er på 30,8 millioner kroner, og forbruket per 2. tertial er på 7,1 millioner kroner. Det påregnes et visst mindreforbruk på prosjektet, men det avventes sluttoppgjør fra entreprenøren før beløpet kan anslås. Bybrua rehabilitering og gatevarme Arbeidene er igangsatt, med en anslått produksjon innenfor årets bevilgning på 21,8 millioner kroner. Det er behov for fullfinansiering av prosjektet med 30 millioner kroner i

23 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Byutvikling i sentrum - fellesprosjekter Det er i økonomiplanen avsatt inntil 10 millioner kroner pr. år til samarbeidsprosjekter med næringsliv og andre aktører. Det ble vedtatt å bruke 2,15 millioner kroner ved behandling av 1. tertial rapport. Nå foreslås det videre å bruke ytterligere 2 millioner kroner til planlegging og oppfølging av nye og eksisterende samarbeidsprosjekt slik som samarbeid om trafikkforplass ved jernbanestasjonen i Dr. Hansteins gate, og videreutvikling av konsept i samarbeid med idretten for multifunksjonshall på Marienlyst. Andre byutviklingstiltak Det foreslås å bevilge 3,5 millioner kroner til følgende tilretteleggingstiltak for byutvikling: - Kjøp av Stasjonsgata 28 for å tilrettelegge for fremtidig adkomst til stasjonsområdet på Gulskogen: 1,5 millioner kroner - Tiltak for å gi god forbindelse for fotgjengere mellom nytt P-hus på Strømsø og tilknytning til anlegget Strømsø Torg: 2 millioner kroner Andre forhold Byantivarrolle utredning Bystyrets vedtok i sak 71/2011, tertialrapport 2011: Det utredes ulike modeller for byantikvarrollen. a. Byantikvarstilling b. - folkevalgt byantikvar c. - folkevalgt byantikvarråd Det er foretatt en utredning som drøfter bestillingen fra bystyret i 1. tertial. Utredningen følger vedlagt (jfr. vedlegg 9). I utredningen belyses følgende forhold: - Kulturminner som forvaltes av kommunen - Hva en byantikvar er og hvilke byer som har dette - Kulturminner i Drammen, dagens situasjon og utfordringer i forvaltning og byutvikling - Vurdering av modellene som bystyret ønsket utredet Etter rådmannens vurdering er det et potensial for å bedre kulturminneforvaltningen i kommunen. Dette kan gjøres ved å bygge opp ytterligere bakgrunnskunnskap om kulturminnene, formidle kunnskapen, forbedre plangrunnlaget og legge klare rutiner for hvordan saker om kulturminner skal behandles i organisasjonen. Etter rådmannens vurdering er det først og fremst faglige utfordringer og oppgaver som skal ivaretas. I så måte er det ikke noe å hente på modellene med en folkevalgt byantikvar eller et folkevalgt byantikvarråd. En annen mulighet kan være å tilsette en byantikvar med en faglig bakgrunn. Dette kan gi bedre synlighet, men det ville imidlertid ikke erstatte noen av de samarbeidsrutinene som er mellom Drammen kommune og regional kulturvernmyndighet. Det ville være naturlig at byantikvaren fikk ansvaret for utarbeiding og vedlikehold av kulturminneregistreringen. 23

24 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Ferdiggjøring av registreringer for hele kommunen er allerede satt i gang med ansvar i virksomheten Byplan. Med bakgrunn i de betraktningene som er trukket opp i dette notatet, og med de konkrete grep som nå pågår, for å fullføre kulturminneregistreringene og knytte kulturminneforvaltningen enda bedre opp mot plangrunnlaget, er det rådmannens vurdering at utviklingen av kulturminneforvaltningen kan gjøres innenfor dagens organisering og ansvarsområder. I dag har man en helhetlig og tidseffektiv saksbehandling der kulturminner vektlegges i plan- og byggesaksbehandlingen, da samme enhet som har ansvar for planbehandlingen også har ansvar for fagområdet kulturminner. Dette gir trygghet for ivaretakelse av fagområdet, og gir minst utgifter på grunn av effektiv ressursutnyttelse. Det anbefales derfor ikke å opprette en byantikvarstilling i Drammen. 24

25 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 05 Helse og omsorg Virksomhetene viser per 2.tertial et merforbruk på 15,8 millioner kroner. Det har gjennom året vært stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av Samhandlingsreformen, og årsprognosen er av samme grunn noe usikker. Programområdet som helhet styrer imidlertid mot balanse, fordi det er satt av reserver til å møte usikkerheten ved Samhandlingsreformen. Boligprosjektene for henholdsvis demente og voksne funksjonshemmede er nå i rute. Økonomisk status Fakta Driften av virksomhetene viser per august et merforbruk på 15,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avvikene skyldes netto merforbruk på lønn med 20,6 millioner kroner. Andre driftsutgifter og inntekter ligger henholdsvis 3,0 og 1,7 millioner bedre enn periodisert budsjett. På grunn av stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av Samhandlingsreformen valgte rådmannen for 2012 å sette av en sentral reserve. Når programområdet med de sentrale midlene sees under ett, styrer programområdet mot balanse. Vurdering Alle virksomhetene, utenom Omsorgstiltakene, har et overforbruk per august. De største budsjettmessige utfordringene ligger innenfor Helsetjenesten og Kontoret for tjenestetildeling. Totalt sett er det de variable lønnskostnadene som bidrar til avviket med overforbruk på vikarer, ekstrahjelp og overtid i forhold til periodisert budsjett. Midler på sentrale poster, blant annet midler til brukerutvikling og Samhandlingsreformen må sees i sammenheng med virksomhetenes forbruk. Midlene kommunene har fått overført for å dekke kommunal andel av kostnadene ved sykehusbehandling går med cirka 1 million kroner i underskudd, grunnet nye beregninger fra staten vedrørende antall innlegelser på sykehus for innbyggerne i Drammen kommune. Konklusjon Virksomhetene vurderer løpende tiltak, og det jobbes aktivt med å tilpasse driften i forhold til budsjettene. Drammen kommune har fått innvilget 6,8 millioner kroner i 2012 til plasser for øyeblikkelig hjelp. Inkludert bruk av sentrale reserver er prognosen for programområdet innenfor tildelt bevilgning. Det understrekes at det er knyttet flere usikkerhetsmomenter til denne vurderingen. Deriblant utvikling i antall brukere og sykefravær som vil ha betydning for de totale lønnsutgiftene ut året. 25

26 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 05 Helse og omsorg Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 463,0 492,9 469,3-23,7 754,7 Andre driftsutgifter 207,1 244,9 247,9 3,0 390,9 Sum driftsutgifter 670,1 737,8 717,2-20,6 1145,5 Andre inntekter -80,1-73,2-71,4 1,7-165,9 Refusjon sykelønn og fødselspenger -34,0-32,6-29,5 3,1-43,3 Sum driftsinntekter -114,1-105,8-100,9 4,8-209,2 Netto 556,0 632,0 616,2-15,8 936,4 Investeringsbudsjettet Schwartzgate omsorgsboliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er 54,2 millioner kroner, ekskl. inventar og utstyr. For inneværende år er det bevilget 21,2 millioner kroner, og sluttbevilgning på 33 millioner kroner forutsettes innarbeidet i økonomiplan Arbeidene startet ved byggeplassen i april 2012, og per utgangen av 2. tertial har man ferdigstilt betong- og stålarbeider for bærende konstruksjoner samt montering av hulldekker. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013 innenfor prosjektrammen. Ved behandlingen av 1.tertialrapport 2012 ble det bevilget 0,8 millioner kroner til inventar og utstyr innenfor bykassens investeringsbudsjett. Det er per 2. tertial meldt inn at investeringsbehovet for inventar og utstyr anslås til 1,6 millioner kroner. Dette gir et økt investeringsbehov på 0,8 millioner kroner som vurderes nærmere i økonomiplan Blentenborg nytt bofellesskap for multifunksjonshemmede Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Prosjektrammen er på 55,7 millioner kroner. For inneværende år er bevilget 18,9 millioner kroner, sluttbevilgning på 36,8 millioner kroner forutsettes innarbeidet i økonomiplan Byggestart var forventet til mai/juni 2012, men ble forskjøvet til juli/august. Det er forventet byggeperiode på 12 måneder, og at ferdigstillelse trolig kan skje i august Andre forhold Under redegjøres det for oppfølging av politiske vedtak innenfor programområdet. Skap gode dager Utviklingsprogram i helse, sosial og omsorg Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for leder til utviklingsprogrammet. Ny utviklingsleder i helse, sosial og omsorg er ansatt, og arbeidet med satsningen er påbegynt. 26

27 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Samhandlingsreformen Frem til 31. august 2012 har Drammen kommune hatt 248 betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. For 2012 er det gitt en økonomisk ramme estimert med 150 betalingsdøgn i måneden. Det er budsjettert med kroner for utskrivingsklare pasienter for Ved utgangen av 2.tertial er det regnskapsført utgifter på kroner. Samhandlingsreformen har resultert i økt press på andre deler av tjenestene; Antall søknader om hjemmesykepleie har økt med 40 prosent fra 2011 til juni 2012 Antall tjenestemottakere i hjemmesykepleien har en vekst fra januar og frem til og med august, og ligger nå på snittet for 2011 Totalt for perioden er det en økning på 10 minutter i antall vedtakstimer per bruker per uke fra 2011 Disse tallene må sees i sammenheng med både antall søknader og antall tjenestemottakere. Totalt sett ser vi et økt press på deler av tjenesten, særlig hjemmetjenestene og Tjenestetildeling og samordning. Drammen geriatriske kompetansesenter opplever at pleiebehovet har økt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft; pasientene som skrives ut er dårligere enn tidligere og det er en økt sirkulasjon av pasienter på enkelte avdelinger. A-konto beløpet for kommunal medfinansiering av sykehusopphold har økt fra kroner til kroner med virkning fra og med 1.august Dette gir et merforbruk på kroner, akkumulert for året. Det er ikke kompensert for dette i rammeoverføringen fra staten. Helsedirektoratet har innvilget tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen. Kommunen har fått innvilget 13,7 millioner kroner årlig ved full drift, gjeldende fra Halvparten av midlene, 6,8 millioner kroner, er øremerkede tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, mens den andre halvparten er finansiering som skal komme direkte fra det regionale helseforetaket. Kommunen får utbetalt midlene årlig i perioden Fra 2016 legges hele beløpet inn i rammetilskuddet. Eldremilliarden - engangsmidler i fond Det ble i 2010 bevilget 12,2 millioner kroner til helse- og omsorgstiltak. Av disse midlene er 1,5 millioner kroner avsatt til Min Kafe, 0,7 millioner kroner til transport Villa Fredrikke og 4 millioner kroner til kompetansehevende tiltak. Per 2. tertial er det disponibelt 5,2 millioner kroner på fond. De resterende midlene skal hovedsakelig benyttes til kopetansehevende tiltak og lederutvikling for programområdet. Prosjektet Min kafé Pilotprosjektet Min kafé på Fjell bo- og servicesenter ble avviklet , mens aktiviteten i Fjordparken borettslag fortsatt drives av frivillige og er åpen tre dager per uke. Det er gjennomført en kartlegging i prosjektet, og erfaringer så langt har vist at det er mange utfordringer knyttet til å få til bærekraftig tilbud som synes attraktivt for potensielle brukere. Avsatte midler til prosjektet Kr Sum forbruk i 2011 Kr Sum forbruk per Kr Disponibelt per Kr

28 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Rådmannen vil komme tilbake om eventuell omdisponering av engangsmidlene som er avsatt til dette formålet i kommende økonomiplan. Brukerrettet Personlig Assistanse (BPA) Per 2. tertial mottar 47 brukere BPA. Gjennomsnittlig antall timer pr uke har økt fra 35 til 39. Økningen i 1. og 2. tertial skyldes både vekst i antall tjenestemottakere og deres behov for bistand. Tjenestetildeling og Samordning arbeider aktivt for å nivellere tjenestetilbudet opp mot behovet. Omsorgslønn Per 2. tertial mottar 75 brukere omsorgslønn. Etter en betydelig økning i 2011 ligger antall brukere og vedtakstimer holdt seg stabilt hittil i år. Økningen i 2011 er ikke blitt fullt ut kompensert i 2012, og rådmannen vil komme tilbake til dette i arbeidet med budsjettet for OU prosess i helse, sosial og omsorg Arbeidet med organisasjonsutviklingsprosessen ble igangsatt 19. januar 2012, og går etter planen. Gjennom workshops er det utarbeidet og analysert et fyldig utfordringsbilde. Det er gjennomført en bred organisasjonsprosess med i alt 37 medvirkningsmøter. Det er valgt en ny hovedstruktur for helse, sosial og omsorg, som er presentert for AMU, Helse- sosial- og omsorgskomiteen og PSU. Ny hovedstruktur i HSO er planlagt iverksatt fra Økonomisk status per tjenesteområde Tabellene nedenfor viser økonomisk status for programområde 05 Helse og omsorg per 2. tertial i år, fordelt etter programområdets ulike tjenester/virksomheter. De største negative avvikene finner man innenfor institusjonstjenestene, med et merforbruk på 5,2 millioner kroner. Drammen Geriatriske Kompetansesenter og hjemmetjenestene viser merforbruk på henholdsvis 3,4 og 3,1 millioner kroner. Økonomisk oversikt for hele programområdet Totalt, hele programområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 463,0 492,9 469,3-23,7 754,7 Andre driftsutgifter 207,2 244,9 248,0 3,0 390,9 Sum driftsutgifter 670,2 737,8 717,2-20, ,5 Ref. sykelønn -34,0-32,7-29,5 3,1-43,3 Andre inntekter -80,1-73,2-71,4 1,7-165,9 Sum driftsinntekter -114,2-105,8-101,0 4,8-209,2 Netto 556,0 632,0 616,2-15,8 936,4 28

29 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 133,5 142,4 137,2-5,2 222,5 Andre driftsutgifter 16,8 17,4 17,4 0,0 26,1 Sum driftsutgifter 150,3 159,8 154,6-5,2 248,5 Ref. sykelønn -10,7-10,4-9,0 1,3-13,2 Andre inntekter -9,8-9,3-8,5 0,8-20,7 Sum driftsinntekter -20,5-19,7-17,6 2,1-34,0 Netto 129,8 140,1 137,0-3,1 214,6 Økonomisk oversikt for institusjonsbaserte tjenester Institusjonsbaserte tjenester Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 159,8 164,7 158,0-6,7 255,3 Andre driftsutgifter 68,2 68,7 69,1 0,4 104,8 Sum driftsutgifter 228,0 233,4 227,1-6,3 360,1 Ref. sykelønn -13,2-12,9-11,9 0,9-17,4 Andre inntekter -40,2-7,2-7,1 0,1-15,6 Sum driftsinntekter -53,4-20,1-19,0 1,1-32,9 Netto 174,6 213,3 208,1-5,2 327,2 Økonomisk oversikt for kontor for tjenestetildeling Kontor for tjenestetildeling Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 12,8 32,2 24,0-8,2 37,6 Andre driftsutgifter 31,1 28,6 34,3 5,7 53,9 Sum driftsutgifter 43,9 60,8 58,3-2,5 91,5 Ref. sykelønn -0,3-0,9-0,7 0,3-1,0 Andre inntekter -3,7-3,6-3,5 0,2-15,8 Sum driftsinntekter -4,0-4,6-4,1 0,4-16,7 Netto 39,9 56,3 54,2-2,1 74,7 29

30 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for geriatrisk senter Geriatrisk senter Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 36,3 37,0 34,2-2,8 55,7 Andre driftsutgifter 14,4 14,5 13,2-1,3 19,2 Sum driftsutgifter 50,8 51,5 47,4-4,1 74,9 Ref. sykelønn -2,1-2,0-1,7 0,3-2,5 Andre inntekter -6,7-4,9-4,6 0,3-11,3 Sum driftsinntekter -8,8-7,0-6,3 0,7-13,9 Netto 42,0 44,5 41,1-3,4 61,0 Økonomisk oversikt for omsorgstiltak Regn pr Omsorgstiltak Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 96,6 90,8 90,0-0,7 142,5 Andre driftsutgifter 24,4 13,3 14,6 1,4 22,3 Sum driftsutgifter 121,1 104,0 104,6 0,6 164,8 Ref. sykelønn -6,7-5,3-5,2 0,1-7,7 Andre inntekter -5,5-4,0-4,4-0,3-27,8 Sum driftsinntekter -12,2-9,3-9,5-0,2-35,4 Netto 108,9 94,7 95,1 0,4 129,4 Økonomisk oversikt for helsetjenesten Helsetjenester Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 21,6 23,7 24,4 0,7 38,7 Andre driftsutgifter 37,5 36,3 32,0-4,3 55,6 Sum driftsutgifter 59,1 60,0 56,4-3,6 94,3 Ref. sykelønn -1,0-1,1-1,0 0,1-1,5 Andre inntekter -11,1-8,1-6,4 1,7-13,7 Sum driftsinntekter -12,1-9,2-7,4 1,8-15,1 Netto 47,1 50,9 49,1-1,8 79,2 30

31 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for fellesområdet Fellesområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 2,3 2,2 1,5-0,7 2,4 Andre driftsutgifter 14,6 66,1 67,3 1,1 109,0 Sum driftsutgifter 16,9 68,3 68,8 0,5 111,4 Ref. sykelønn -0,0-0,1-0,1 - Andre inntekter -3,2-35,9-37,1-1,1-61,1 Sum driftsinntekter -3,2-36,0-37,1-1,1-61,1 Netto 13,7 32,3 31,7-0,6 50,3 31

32 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 06 Kultur Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Vurderinger Mindreforbruket skyldes i all hovedsak lavere lønnsutbetalinger for første halvår innen bibliotek og stab. Stillingene er nå besatt og avviket vil reduseres ut året. Øvrige poster anses å være i balanse. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 06 Kultur Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 27,5 28,4 29,5 1,1 46,4 Andre driftsutgifter 75,1 79,6 79,3-0,3 114,0 Sum driftsutgifter 102,6 108,0 108,8 0,8 160,4 Andre inntekter -16,2-15,3-15,8-0,4-25,6 Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,4-1,6-1,2 0,4-1,5 Sum driftsinntekter -17,6 16,9-17,0 0 27,2 Netto 85,0 91,1 91,8 0,8 133,2 Andre forhold Konnerud nye kirke behov for utbedring av taket Drammen kirkelige fellesråd har i brev av 7. mai 2012 søkt kommunen om 1,3 millioner kroner til utbedring av lekkasjer i taket på Konnerud nye kirke, jfr. omtale i 1. tertialrapport. Nødvendig vedlikehold kan vanskelig klassifiseres som investering. Det legges til grunn at driftsbudsjettet dekker vedlikeholdsutgiftene, og at Fellesrådet finansierer denne nødvendige reparasjonen innenfor sitt driftsbudsjett. 32

33 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 07 Ledelse, organisering, styring Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Programområdet tilføres en engangsbevilgning på 12,1 millioner kroner til dekning av erstatningsansvar i to rettsaker kommunen har tapt. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurderinger Virksomheten service og administrasjon har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Dette kommer først og fremst av noe ledighet i stillinger i påvente av utlysninger. Rådmannsseksjonene har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. Det er merutgifter knyttet til konsulenttjenester og mindreutgifter til lønn på grunn av vakante stillinger. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 07 Ledelse, organisering og styring Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr. Årsbud Avvik 2012 Lønn inkludert sosiale kostnader 57,1 60,3 60,6 0,3 94,6 Andre driftsutgifter 65,7 78,2 77,3-0,9 103,7 Sum driftsutgifter 132,8 138,5 137,9-0,6 198,3 Andre inntekter -20,8-17,4-17,2 0,2-30,3 Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,3-2,4-1,3 1,0-1,9 Sum driftsinntekter -23,1-19,8-18,5 1,2-32,2 Netto 99,8 118,7 119,4 0,7 166,1 Investeringsbudsjettet Programområdet viser pr august et forbruk på 13,0 millioner kroner mot en total investeringsramme for året på 30,6 millioner kroner. Budsjettrammen forventes brukt i 2012, og det er ingen avvik å melde. Andre forhold Arbeidsrettssak Borgarting lagmannsrett ga i januar 2009 en tidligere ansatt i Drammen kommune medhold i en oppsigelsessak fra Erstatningsutmålingen ble senere tatt opp i egen sak, og i februar 2012 ble kommunen dømt til å betale en erstatning på 2,4 millioner kroner. Kommunen besluttet å anke saken. Høyesteretts ankeutvalg fattet 14. mai i år følgende beslutning: 33

34 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. Tvistelovens Anken tillates derfor ikke fremmet. Dette innebærer at lagmannsrettens dom som tilkjenner saksøker 2,4 millioner kroner i erstatning blir stående. I tillegg kommer saksomkostninger. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 2,7 millioner kroner til dekning av erstatningen. Rettssak brøyekontrakter Drammen kommune ble i Borgarting lagmannsretts dom av 9. Januar 2012 dømt til å betale 8 millioner kroner i erstatning til Isachsen Entrepenør AS for urettmessig forbigåelse i to anbudskonkurranser om vedlikehold av veinettet i Drammenområdet i I tillegg kommer forsinkelsesrenter og saksomkostninger, slik at totalt utlegg for kommunen ble på 9,4 millioner kroner. Lagmannsretten mente det var begått feil i deler av tilbudsvurderingen, og at Isachsen ville ha vunnet anbudskonkurransen dersom selskapets tilbud var blitt korrekt vurdert. Isachsens tilbud var betydelig dyrere enn tilbudet kommunen mente var det totalt sett beste. Kommunen forsøkte derfor å anke dommen til Høyesterett, blant annet med den begrunnelse at anbudskonkurransen ville blitt avlyst dersom Isachsens tilbud skulle vært ansett som det beste. Isachsens tilbud var langt dyrere enn kommunen hadde lagt til grunn da konkurransen ble utlyst. Dersom kommunen kunne valgt å avlyse konkurransen, og evt. utlyst ny konkurranse, ville det ikke vært årsakssammenheng mellom de feil som ble begått og det at Isachsen ikke fikk kontrakten. Drammen kommune må dekke inn brutto kostnader på 9,4 millioner kroner. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring foreslås tilført beløpet som en engangsbevilgning. Drammen kommune vurderer nå muligheten for å fremme regresskrav mot sine rådgivere i anskaffelsessaken; Rambøll og Asfaltteknisk institutt. Dessuten gjelder dette en samarbeidskontrakt med Statens vegvesen, og det er derfor aktuelt at vegvesenet dekker sin andel. På denne måten kan kostnadene til Drammen kommune bli redusert. Rådmannen kommer tilbake med rapportering i saken når disse forholdene er avklart. Byjubileet i 2011 Ved årsskiftet 2011/2012 var det ubrukte fondsmidler knyttet til byjubileet på 3,3 millioner kroner. Byjubileumskomiteen hadde valgt ut fremtidstiltaket Sundland 2036 som siste arrangement som var forutsatt finansiert innenfor disse midlene. Det ble i den sammenheng brukt 2,1 millioner kroner. Rådmannen foreslår at de resterende 1,2 millioner kroner tilbakeføres frie fondsmidler. Evalueringen av byjubileumet skal skje i form av en nettbasert utstilling, som viser bredden i - og omfanget av, jubileumstiltak i Byarkivet har i perioden 1.1 til 31.8 samlet inn materiale og stoff til en slik utstilling, og vil frem mot årsskiftet jobbe med å legge til rette for en slik nettbasert utstilling. Grunnet overgang til et nytt nettbasert multimediearkiv vil denne utstillingen først være tilgjengelig på internett fra mars/april Oppfølging av bystyrevedtak 114/11 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser. Etter vedtak i kontrollutvalget i Drammen gjennomførte Buskerud kommunerevisjon IKS en forvaltningsrevisjon om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen fikk 8. mai 34

35 Drammen kommune 2. tertialrapport oversendt revisjonsrapporten. Bystyret behandlet saken i sitt møte 13. desember I saksutredningen fremmet rådmannen tre tiltak som angitt nedenfor. Bystyrets vedtak lød som følger: Bystyret tar saken til orientering og oversender saken til formannskapet for gjennomgang av den måten anskaffelser gjennomføres på. Formannskapet vedtok i møte 7.februar: Formannskapet tar rådmannens redegjørelse for oppfølgingsarbeidet av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser til etterretning. Formannskapet vil understreke rådmannens ansvar for å følge opp saken i samsvar med foreslåtte tiltak. Tilbakemelding gis i 2. tertialrapport. Rådmannens foreslåtte tiltak i saksutredningen til bystyret, er alle fremmet med bakgrunn i de rapporterte funn med avvik, kommentarer og anbefalinger. Nedenfor er angitt de foreslåtte tiltakene og med status i arbeidet med å følge opp tiltakene: 1. Alle virksomheter skal være tilbudt opplæring om regelverket (strakstiltak). Effekten av tiltaket er heving av kompetansen til riktig nivå i forhold til kompleksiteten i anskaffelsene den enkelte virksomhet normalt foretar. Status på utført arbeid i 2012: Kursdokumentasjon er utarbeidet og oppdatert i forhold til Håndhevingsdirektivet, som delvis trådte i kraft 1. juli 2012 og med fullstendig ikrafttreden 1. november Opplæring gjennomføres 19. november Anskaffelsesrutiner med malverk og annen relevant informasjon har vært tilgjengelig siden Dette materialet er gjenstand for løpende oppdatering, herunder innarbeidelse av Håndhevingsdirektivet. 2. Fullføre implementeringen av elektronisk bestillingssystem (e-handel). Effekten av dette tiltaket er et enhetlig bestillingssystem for alle kommunens virksomheter og foretak. Gjennom systemet blir hver enkelt bestilling automatisk identifisert og etterprøvbar. Status på utført i 2012: Framdriften av prosjektet går etter planen. 80 prosent av virksomhetene i basisorganisasjonen har tatt i bruk e-handelssystemet. Systemet bidrar til sikrere innkjøp. Hver bestilling blir dokumentert og er etterprøvbar. Det begås færre feil, og kontrollen er bedret gjennom elektronisk sporbarhet, tydelige rutiner og system for kvalitetssikring av bestillinger. Så langt har bruken av systemet gitt økt avtalelojalitet, som i sin tur gir reduserte kostnader over tid, bedre styring av innkjøpsmønster, høyere kompetanse hos bestillerne, bedre muligheter for oppfølging av leverandørene og godt grunnlag for inngåelse av nye avtaler. Omsetningen gjennom systemet er per 2. tertial 80 millioner kroner. Det forventes å passere 100 millioner kroner innen årets utgang. 3. Revidere anskaffelsesstrategien med virkning for perioden Anskaffelsesstrategien vil erstatte nåværende strategidokument, som gjelde for perioden Anskaffelsesstrategien vil omhandle sentrale dimensjoner knyttet til anskaffelsesområdet. 35

36 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Status arbeidet med anskaffelsesstrategien Revisjonsrapporten med anbefalinger peker på tiltak som omfatter alle dimensjonene som er omtalt ovenfor. Dagens organisering av kommunens anskaffelser er gjennomgått og sett i forhold til ambisjonsnivået kommunen bør ha for dette området. Administrasjonen har arbeidet med ny anskaffelsesstrategi siden januar i år. Strategien forventes klar til administrativ behandling innen årets utgang. Anskaffelsesstrategien ansees som det viktigste tiltaket både i forhold til oppfølgingen av forvaltningsrapporten og ønsket ambisjonsnivå. 36

37 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring Programområdet viser per 2. tertial et budsjett i balanse. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det foreslås bevilget kroner til tegning av andel og servicetilskudd til Visit Drammensregionen i Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et forbruk som er i samsvar med periodisert budsjett. Vurderinger Det er i budsjett 2012 avsatt 3 millioner kroner i husleiestøtte til HiBU. Det er videre tildelt Byen Vår Drammen AS 2,54 millioner kroner i tilskudd for 2012, hvorav 1,9 millioner kroner kommer fra omdømmefondet. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 8,4 4,8 4,7-0,1 8,9 Sum driftsutgifter 8,4 4,8 4,7-0,1 8,9 Andre inntekter -0,8-1,4-1,3 0,1-0,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,8-1,4-1,3 0,1-0,7 Netto 7,6 3,4 3,4 0,0 8,2 Andre forhold Visit Drammensregionen Rådet for Drammensregionen vedtok i 2007 prosjekt for etablering av et regionalt reiselivsselskap for å styrke Drammensregionen som reisemål og utvikle lønnsomme reiselivsnæringer. Reiselivsselskapet Visit Drammensregionen ble stiftet 22. august og kommunen forbereder sak for å tilrettelegge for innmelding i selskapet. Rådmannen foreslår at det bevilges kroner til tegning av andel og servicetilskudd i I Drammen kommune er det mange bedrifter innen reiselivsnæringen som vil kunne dra nytte av en felles reiselivsorganisasjon. Flere av disse har deltatt i prosjektfasen for utviklingen av Visit Drammensregionen. Utgangspunktet for Drammen kommunens deltakelse i Visit Drammensregionen, er at selskapet har fokus på Drammen kommunens prioriterte områder; utvikling av lønnsomme reiselivsnæringer, kurs- og konferansemarkedet og dagsturisme. 37

38 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 10 Politisk styring Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser peraugust et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurderinger Det er per nå ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 10 Politisk styring Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 3,4 4,4 4,7 0,3 7,4 Andre driftsutgifter 19,3 10,7 10,4-0,3 12,4 Sum driftsutgifter 22,7 15,1 15,1 0,0 19,8 Andre inntekter -1,6-0,7-0,6 0,1-0,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,6-0,7-0,6 0,1-0,7 Netto 21,2 14,4 14,5 0,1 19,2 38

39 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Årsprognosen at programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Programområdet foreslås tilført et engangsbeløp på kroner til dekning av underskuddet i World Cup skisprint i 2012 inklusiv kompensasjon for dugnadsinnsats til Konnerud IL. Det foreslås også inngått ny avtale med idrettslaget for arrangement av World Cup skisprint i Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,5 millioner kronerkr i forhold til periodisert budsjett. Vurderinger Det er stor aktivitet og driften går som normalt. Det er ikke behov for tiltak utover å utøve god kostnadskontroll. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 11Samferdel og fellesarealer Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr. Årsbud Avvik 2012 Lønn inkludert sosiale kostnader 11,1 11,7 11,9 0,2 18,7 Andre driftsutgifter 76,9 74,1 71,5-2,6 114,4 Sum driftsutgifter 88,0 85,8 83,4-2,4 133,1 Andre inntekter -12,1-12,7-10,0 2,7-20,1 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,3-0,2 0,0 0,2 0,0 Sum driftsinntekter -12,4-12,9-10,0 2,9-20,1 Netto 75,6 72,9 73,4 0,5 113,0 Investeringsbudsjettet Programområdet viser pr august et forbruk på 7,8 millioner kroner mot en totalramme for året på 37,2 millioner kroner. Investeringsprosjektene har hatt noe variabel fremdrift gjennom Likevel ser det ut som alle prosjekter forløper som planlagt inn mot årsavslutning. Det er ingen kjente avvik å melde inn i forbindelse med 2. tertial I forbindelse med omlegging av rutiner for budsjettering av spillemidler vil det i år bli behov for teknisk internjustering av spillemidler. 39

40 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Andre forhold World Cup Skisprint Rådmannen og Konnerud IL har fremforhandlet et forslag til justert avtale for World Cup 2012 og et avtaleutkast for Justert avtale innebærer at deler av dugnadsinnsatsen som Konnerud IL gjennomfører ifm WC Skisprint i Drammen også skal omfattes av underskuddsgarantien Drammen Kommune gir til arrangementet. Rammen for underskuddsgarantien videreføres uendret i avtalen for Det er også enighet om at avtalen innebærer at Konnerud IL får kompensasjon fra WC Skisprint for dugnad utført i Underskuddsgarantien sikrer Konnerud IL kompensasjon for dugnad på inntil kroner per år fra WC Skisprint. I praksis betyr dette en risikodeling også for dugnadsinnsats mellom Konnerud IL og Drammen kommune ved underskudd. Avtalen innebærer også at Konnerud IL forplikter seg til å arrangere WC i Konnerud IL fikk et underskudd på kroner i forbindelse med World Cup Til sammen må Drammen kommune utbetale kroner i 2012, for underskudd og dugnadskompensasjon. Rådmannen foreslår at et inngås avtale med Konnerud IL som beskrevet ovenfor. Forslag til ny avtale mellom Drammen kommune og Konnerud IL er tatt inn i vedlegg 8. Der er også eksistrende avtale tatt inn. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres en engangsbevilgning på 0,65 millioner kroner. 40

41 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 12 - Grunnskole Programområdet viser pr 2.tertial et mindreforbruk på kr 7,3 millioner kroner. Årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Valgfag ble innført på 8.trinn høsten De åtte valgfagene de kan velge mellom spenner fra forskning i praksis til fysisk aktivitet og helse. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 7,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering: Kommunens 19 barne- og ungdomsskoler styrer samlet mot balanse. Mindreforbruket pr 2.tertial skyldes at noen skoler ikke har periodisert budsjettet godt nok i henhold til faktiske kostnader ut Ved korrigering av dette prognostiseres regnskapet i balanse for inneværende år. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett Driftsregnskap pr. 31.august 2012 for programområde 12 skole Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 306,4 319,3 320,7 1,3 507,1 Andre driftsutgifter 151,0 160,0 165,0 4,8 262,2 Sum driftsutgifter 457,4 479,5 485,7 6,1 769,3 Andre inntekter -63,6-19,1-14,9 4,2-110,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger -15,8-64,6-67,6-3,0-22,2 Sum driftsinntekter -79,4-83,7-82,5 1,1 132,9 Netto 377,9 395,7 403,1 7,3 636,4 Investeringsbudsjettet Det er pr 2.tertial ikke meldt om økonomiske avvik på noen av investeringsprosjektene i programområdet 12 skole. Frydenhaug skole Elever og ansatte ved skolen har flyttet til gamle Strømsø skole og midlertidig endring synes å fungerer tilfredsstillende. Statens vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplanen for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømåstunnel. Tilbaketrekking av innsigelse er ikke oppnådd ved utgangen av 2. tertial. Planlagt byggestart i oktober i år er derfor forskjøvet til november/desember. Målsettingen om ferdigstillelse av nye Frydenhaug skole til skolestart i 2014 opprettholdes. 41

42 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Svensedammen Tilbygget på Svensedammen skole, med investeringsramme på 50 millioner kroner startet vinteren 2012 og skal ferdigstilles innen 1.kvartal Det er pr utgangen av 2.tertial 2012 ikke meldt om økonomiske avvik i prosjektet. Åskollen skole Prosjektet, med investeringsramme på 100 millioner kroner er påbegynt og ferdigstillelse rundt årsskiftet 2013/2014. Det er ikke meldt om økonomiske avvik pr 2.tertial. Andre forhold Lærerorganisasjonene har inngått en ny arbeidstidsavtale med KS med virkning fra Et nytt prosjekt for å imøtekomme de sterke elevenes behov for tilpasset opplæring i matematikk og engelsk er i samarbeid med Buskerud fylkeskommune igangsatt fra skolestart. Som et ledd i arbeidet med å forbedre kvaliteten i undervisningen og resultatoppfølgingen i skolene, reiser rektorene på studietur til Edmonton i Canada. Endring av lærernes arbeidstidsavtale Ny arbeidstidsavtale for lærerne trådte i kraft Antall arbeidsdager til felles planlegging og kompetanseutvikling er økt fra 5 til 6 dager. Videre er den tidsressursen som bl.a. brukes til lærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon utvidet med ½ time (fra 1 ½ til 2 klokketimer pr. elev pr år). Det er i tillegg tatt med en tydeliggjøring av at denne tidsressursen også skal kunne brukes til kontaktlærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon, slik at disse får noe redusert undervisning. Dette medfører en økt kostnad for programområdet på ca 0,9 mill kr for høsten, med en helårseffekt i 2013 på 2,2 mill kroner. Forsering av fag i videregående skole Det er igangsatt et forsøk med forsering av fag i videregående for å kunne imøtekomme de sterke elevenes behov for tilpasset opplæring. Drammen videregående skole er samarbeidsskole. Fra de seks ungdomsskolene er det til sammen 40 elever som ønsker engelsk og 60 som ønsker matematikk. Hver av gruppene på skolene skal ha to ekstra timer i forseringsfaget hver uke. For programområdet vil dette medføre en ekstra kostnad på ca.kr ,- for skoleåret 2012/13. Tiltaket prioriteres innenfor programområdets ramme. Norges beste skole - Rektorer til Canada I oktober reiser rektorene på studiebesøk til Edmonton i Canada. Skolene i provinsen Alberta skårer langt over gjennomsnittet i OECD i lesing, naturfag og matematikk. De lykkes også med mangfold og integrering - elever med innvandringsbakgrunn skårer like høyt i tester som elever født i provinsen. Bak suksessen ligger et systematisk arbeid med kvalitet i undervisningen, lærerutdanning, pensum og lærebøker, og ikke minst måle- og evalueringsverktøy. Programmet omfattet skolebesøk og møter med utdanningsmyndighetene i Alberta og Edmonton. Studieturen er et viktig tiltak i det å videreutvikle Norges beste skole. 42

43 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 13 Sosiale tjenester Programområdet viser per 2. tertial et korrigert mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Boligløftet gir resultater. 30 tidligere leietakere i kommunale boliger er nå boligeiere, og det er kjøpt 40 nye utleieboliger hittil i år. Det foreslås avsatt 1,4 millioner kroner til dekning av økte kostnader ved mottak av 24 flere flyktninger i Økonomisk status Fakta Programområdets regnskap viser som helhet et mindreforbruk på 2,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett per 2. tertial. Av dette relaterer 2,3 millioner kroner seg til Husbankens tilskuddsmidler, som ennå ikke er videreformidlet. Korrigert for dette blir programområdets resultat per 2. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Vurdering Introduksjonssenteret økonomi vurderes å være i balanse. Senter for Rusforebygging har så langt et mindreforbruk, som i all hovedsak skyldes forsinkelser i oppgraderingen av BO7. Regnskapet for NAV viser per august et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Utgifter til sosialstønad ligger 5,1 millioner kroner over budsjett, mens Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har et merforbruk på 3,6 millioner kroner. Vakante stillinger og underforbruk på andre driftsutgifter reduserer merforbruket. Trenden for KVP- ordningen er synkende og i tråd med målsettingen om færre deltakere, mens utgiftene til sosialhjelp viser en økende tendens. Konklusjon Programområdets utfordring er først og fremst relatert til utviklingen i sosialhjelpsutgiftene. Basert på utviklingen innenfor programområdets øvrige områder legger rådmannen til grunn at det vil oppnås budsjettbalanse på årsbasis. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 13 Sosiale tjenester Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 97,6 104,5 103,3-1,2 166,8 Andre driftsutgifter 86,8 93,7 85,8-7,9 133,0 Sum driftsutgifter 184,4 198,1 189,1-9,1 299,8 Andre inntekter -42,1-49,8-40,3 9,4-60,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger -4,7-4,5-2,3 2,2-3,1 Sum driftsinntekter -46,9-54,3-42,6 11,6-63,9 Netto 137,6 143,9 146,4 2,6 235,9 43

44 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Investeringsbudsjettet Oppgradering av boliger i Stiboltsgt og Austadgt. 20 Det ble i fjor bevilget 15 millioner kroner til oppgradering av 12 boliger i Stiboltsgate I tillegg har Drammen Eiendom KF prioritert bevilgede midler til oppgradering av boligmassen til rehabilitering av 16 boliger i Austadgate 20. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Byggearbeidene startet i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av Introduksjonssenteret / Fjellheim skole - oppgradering Det er i årets budsjett satt av 10 millioner kroner til oppgradering av klasseromsfløyen ved Fjellheim skole. I tillegg har Drammen Eiendom KF øermerket 3,2 millioner kroner til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. Det har vært nødvendig å øke omfanget av arbeidene, blant annet av hensyn til sikkerhet pga. dårlige vinduer. Forslag om ytterligere investeringsmidler vil bli vurdert i økonomiplan Kjøp av boliger Rammen for kjøp av boliger for utleie til sosialt vanskeligstilte ble ved behandlingen av 1. tertialrapport økt fra 20 til 30 millioner kroner. Etter innspill fra Drammen Eiendom KF foreslås at rammen økes med ytterligere 8 millioner kroner i år. Kostnadene forutsettes finansiert ved økt salg av boliger gjennom prosjektet Leie til eie. Det vises til nærmere omtale av status i boligløftet nedenfor. Andre forhold 30 tidligere leietakere i kommunale boliger er nå boligeiere. Det arbeides med å dekke behovet for boliger til rusavhengige med store oppfølgingsbehov. Bosettingen av flyktninger går omtrent som planlagt, og takten på bosettingen vil økes i løpet av høsten i samsvar med bystyrets vedtak fra 1. tertialrapport om bosetting av 24 ekstra flyktninger i Boligløftet og Boligsosialt utviklingsprogram Gjennom prosjektet "Leie til eie" har 26 personer/familier kjøpt leilighet per 2.tertial. Salgssummen er 23,1 millioner kroner. I samme periode er det anskaffet 17 nye boliger til utleieformål for 22,6 millioner kroner. 8 leiligheter er for tiden ikke disponible på grunn av brann. I tillegg er det kjøpt 2 boliger ved Drammen sykehus med totalt fem leiligheter. Dette innebærer at det siden Boligløftet ble vedtatt i juni 2011 er kjøpt ca 40 utleieboliger. Total kjøpesum er cirka 60 millioner kroner. Via prosjektet Leie til eie har i samme periode 30 leiligheter blitt solgt til leietakerne for 26,8 millioner kroner. Drammen Eiendom KF s ramme for kjøp av boliger til utleie foreslås økt med 8 millioner kroner, som finansieres med forutsetning om tilsvarende økning i salg av boliger gjennom prosjektet Leie til eie. Startlån brukes i stadig større omfang. Per utgangen august var det utbetalt 57,9 millioner kroner av rammen på 80 millioner kroner. I hele 2011 ble det utbetalt cirka 45 millioner kroner. I henhold til vedtak i Boligløftet er rådmannen gitt fullmakt til å prøve fleksibilitet i forhold til bruk av Startlån. 44

45 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 BO 7 BO 7 er en bemannet boligblokk med kommunale utleieboliger for rusmiddelavhengige som ikke mestrer å bo alene. BO 7 er planlagt utvidet med 14 kommunale utleieleiligheter, samt en leilighet til kontor, i løpet av første halvår Leilighetene er i B-oppgangen og kommer i tillegg til 12 leiligheter og tre akuttplasser (plasser som brukes over natten når ingen andre muligheter finnes) i A-oppgangen. Behov for fysiske endringer av bygget er utredet, men ikke ferdig gjennomført. Dette gjelder også oppussingsbehovet. Det er økt bruk av akuttplassene. I 2011 var det 1.33 overnattinger per natt, mens det hittil i 2012 er 1,54 gjennomsnittlige overnattinger per natt. Bemanningen i BO 7 ble økt med cirka 0,5 årsverk i mars og vil bli økt ytterligere med om 0,5 årsverk fra oktober, primært for å styrke bemanningen på ettermiddag og kveld. Det ble lagt til rette for bemanningsøkning i økonomiplan 2012 ved at budsjettrammen ble styrket med 1.2 millioner. Arbeidsledighet Antallet helt arbeidsledige er svakt økende i Drammen og det er flere ledige i Drammen enn gjennomsnittet i Buskerud. I juli var det registrert helt ledige personer i Drammen. 3,5 prosent av arbeidsstyrken i Drammen var helt ledig i juli 2012, i Buskerud var 2,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledig. Andelen arbeidsledige har innvirkning på sosialhjelpsbudsjettet. Utvikling sosialhjelp/ KVP Antallet deltakere på Kvalifiseringsprogram reduseres gradvis. Det er nå 164 deltakere i programmet, mens det ved årsskiftet var 231 deltakere. Reduksjonen er planlagt og avstemt i forhold til statlige tilskudd til ordningen for neste år. Antall klienter med utbetaling hittil i år er 1687, og for tilsvarende periode i 2011 var det 1599 (en økning på cirka 5,3 prosent). Per august har det imidlertid vært en økning i antall klienter med sosialhjelp som viktigste inntektskilde fra 708 i 2011 til 837 i Bosetting av flyktninger Bystyret har vedtatt mottak av 109 flyktninger 1 og 15 enslige mindreårige flyktninger i I tillegg kommer åtte som er overflyttet fra kvoten i Per utgangen av august var det bosatt 65 personer, herav 11 enslige voksne og 23 barn. I tilegg er det bosatt 12 mindreårige flyktninger. Tre av disse er direkteplassert via pilotprosjektet som Drammen kommune deltar i. 2 Som følge av bystyrets vedtak om bosetting av 24 ekstra flyktninger i 2012 er anslaget for integreringstilskudd oppjustert med 4,2 millioner kroner. Rådmannen foreslår at programområde 13 Sosiale tjenester tilføres en avsetning på 1,4 millioner kroner til dekning av økte kostnader til boligetablering, introduksjonsstønad mv. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene etter behov. 1 Opprinnelig vedtak på 85 samt tillegg på 24 som ble vedtatt i 1. tertial. 2 Prosjektet er beskrevet i økonomiplan

46 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Økonomisk status pr. virksomhet Tabellen nedenfor viser økonomisk status for virksomhetene innenfor programområde 13 Sosiale tjenester ved utgangen av august i år. Totalt - hele programområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl sos utg 97,6 104,5 103,3-1,2 166,8 Andre driftsutgifter 86,8 93,7 85,8-7,9 133,0 Sum driftsutgifter 184,4 198,1 189,1-9,1 299,8 Ref sykelønn -4,7-4,5-2,3 2,2-3,1 Andre inntekter -42,1-49,8-40,3 9,4-60,7 Sum driftsinntekter -46,9-54,3-42,6 11,6-63,9 Netto 137,6 143,9 146,4 2,6 235,9 Økonomisk oversikt, introduksjonssenteret Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl sos utg 40,8 41,4 41,4-0,0 68,8 Andre driftsutgifter 14,2 17,8 17,5-0,2 27,7 Sum driftsutgifter 55,0 59,2 58,9-0,3 96,5 Ref sykelønn -1,9-1,4-1,3 0,1-1,7 Andre inntekter -29,1-32,8-32,5 0,2-50,8 Sum driftsinntekter -30,9-34,2-33,8 0,4-52,5 Netto 24,0 25,0 25,1 0,1 44,0 Økonomisk oversikt, senter for rusforebygging Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl sos utg 15,1 15,7 16,0 0,3 25,5 Andre driftsutgifter 7,2 8,3 9,0 0,7 16,0 Sum driftsutgifter 22,3 24,0 25,0 1,0 41,6 Ref sykelønn -0,4-0,3-0,3 0,0-0,4 Andre inntekter -4,5-5,1-4,5 0,6-4,6 Sum driftsinntekter -4,9-5,4-4,7 0,6-5,0 Netto 17,4 18,6 20,2 1,6 36,5 46

47 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt, NAV Drammen Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl sos utg 41,7 47,3 45,9-1,5 72,5 Andre driftsutgifter 53,7 56,4 47,9-8,5 72,1 Sum driftsutgifter 95,4 103,7 93,8-9,9 144,6 Ref sykelønn -2,5-2,8-0,7 2,1-1,0 Andre inntekter -8,4-11,9-3,3 8,5-5,3 Sum driftsinntekter -10,9-14,7-4,0 10,6-6,4 Netto 84,5 89,0 89,8 0,7 138,2 Økonomisk oversikt, Felleskostnader Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl sos utg Andre driftsutgifter 11,8 11,2 11,4 0,1 17,2 Sum driftsutgifter 11,8 11,2 11,4 0,1 17,2 Ref sykelønn Andre inntekter -0,1-0,0-0,0 - Sum driftsinntekter -0,1-0,0-0,0 - Netto 11,7 11,2 11,4 0,2 17,2 Sum, totalt 275,1 287,7 292,9 5,1 471,9 47

48 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Programområde 14 Vann og avløp Innledende tekst: Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Som følge av lav rente på tre års statsobligasjoner reduseres selvkostgrunnlaget for Netto bruk av vann- og avløpsfond foreslås derfor redusert med 3,1 millioner kroner. Dette gir tilsvarende resultatforverring for bykassen. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurderinger Mindreforbruket på lønn skyldes ubesatte stillinger. Det er i august ansatt to personer på renseanleggene. En utfordring innenfor vann og avløp er at de lange rentene holder seg oppsiktsvekkende lave. Kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene baseres på tre års statsobligasjoner. Gjennomsnittsrenten på disse obligasjonene har de åtte første månedene vært på 1,45 prosent. Hvis utviklingen vedvarer kan gjennomsnittsrenten for 2012 bli cirka 0,5 prosentpoeng lavere enn kalkyleforutsetningen på 2,0 prosent. Dette vil påvirke selvkostgrunnlaget, og bidrar isolert sett til at bruk av VA-fond foreslås redusert med 3,1 millioner kroner for Dette gir tilsvarende resultatforverring på bykassens bunnlinje. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31.august 2012 for programområde 14 Vann og avløp Millioner kroner Regn pr. Regn pr. Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 13,7 13,4 14,3 0,9 22,5 Andre driftsutgifter 53,8 57,2 57,1-0,1 108,5 Sum driftsutgifter 67,5 70,6 71,4 0,8 131,0 Andre inntekter -92,7-105,1-105,9-0,8-211,2 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,9-0,8-0,4 0,4-0,6 Sum driftsinntekter -93,6-105,9-106,3-0,4-211,8 Netto -26,2-35,3-35,0 0,3-80,8 Investeringsbudsjettet Tiltak vannforsyning Innenfor vannforsyning er det disponibelt 48 millioner kroner fordelt på mange prosjekter, og det forventes et forbruk på 39 millioner kroner i

49 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Tiltak avløp og rensing Innenfor avløp og rensing er det disponibelt 106,4 millioner kroner fordelt på mange prosjekter, og det et forbruk på 90 millioner kroner. På årsbasis et forbruk for vann og avløp på totalt 129 millioner kroner, det vil si at cirka 25,4 millioner kroner kan forventes ubrukt I Hovedårsaken til dette er forskyvning av fremdriften på enkelte prosjekter, blant annet på grunn av kapasitetsutfordringer internt og eksternt, krevende planprosesser og avhengigheter mot andre instanser. Disse prosjektene planlegges avsluttet eller påbegynt i Rådmannen vil derfor ikke foreslå nedjustering av investeringsrammen i

50 Drammen kommune 2. tertialrapport Sentrale budsjettposter Sentrale inntekter Skatteinngangen Det nasjonale skatteanslaget er oppjustert ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2012 (RNB), tilsvarende en vekst på 4,5 prosent. Drammen kommunes skatteanslag for 2012 krever en vekst på 5,4 prosent, og bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport og opprettholde skatteanslaget. Fra og med mars er nye fordelingstall som følge av økt skattøre i 2012, lagt til grunn. For Drammen kommune er fordelingsprosenten økt fra 28,6 til 29,5. Som følge av dette er det budsjettert med en gjennomsnittlig vekst på 7,5 prosent for perioden mars desember. Som omtalt i forrige økonomirapport var skatteinngangen i mai i år betydelig lavere enn budsjettert. Den uventede inntektssvikten ble tatt opp med Skattedirektoratet for å avdekke om det foreliger feil i skatteregnskapet for mai. Tilbakemeldingen fra Skattedirektoratet viser imidlertid at skattetallene for mai i hovedsak er riktige, og at den svake skatteinngangen skyldes konkrete forhold som har slått negativt ut for Drammen kommune. Årsoppgjøret for RAFT-ordningen 3 viser at Drammen kommune må tilbakebetale nesten 10 millioner kroner som ble ført i 2011-regnskapet. I tillegg ble det innbetalt om lag 11 millioner kroner mindre i tilleggsforskudd knyttet til ligning 2011 sammenliknet med i fjor. Det er imidlertid også påvist enkelte feil i skattemanntallet som sannsynligvis har påvirket Drammen kommune negativt i årsoppgjøret for RAFT (ligning 2011). Skatteinngangen i juli var imidlertid positiv, med en vekst på nesten 12 prosent i forhold til samme måned i fjor. Skatteinngangen i juli består i hovedsak av forskuddstrekk (3. termin 2012), og bekrefter dermed den sterke veksten i forskuddstrekket som vi også har sett i de foregående terminene. August er en forholdsvis beskjeden skattemåned, hvor det kun er forfall for 1. termin restskatt for personlige skattytere. Inntektsført beløp for august er hele 42,2 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Denne veksten skyldes en sterk økning i restskatter i år i fohold til august Dette har sammenheng med tidligere likningsutlegg i år, slik at mer av restskattene kommer inn i august mot at de i fjor først kom i senere måneder. Derfor vil tallene ved utgangen av august overvurdere årets skattevekst. Den sterke veksten i juli og august bidrar til akkumulert skatteinngang hittil i år øker til 2,9 prosent. Det er likevel fortsatt et stykke igjen til den budsjetterte skatteveksten på 5,4 prosent på årsbasis. For å nå budsjettert skatteinngang i 2012 kreves en gjennomsnittlig vekst på 9,7 prosent i årets fire siste måneder. Den nasjonale skatteinngangen i juli viser en sterk vekst på 10,9 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens veksten i august var på hele 50 prosent. Akkumulert nasjonal skattevekst tom. august er etter dette på 5,3 prosent, det vil si at man allerede ligger over anslaget i RNB om 4,5 prosent skattevekst. Dette er positivt for Drammen kommunes inntektsutjevning, og 3 Regnskapsføring Av ForskuddsTrekk (RAFT) flytter inntekt mellom kommunene i henhold til arbeidsgivers innberetning 50

51 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 kan bidra til å dekke opp eventuell mindreinntekt fra skatt. I forhold til periodisert budsjett viser kommunens skatteinngang en mindreinntekt på 11,9 millioner kroner per utgangen av august. Skatteutviklingen i 2012 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Drammen kommune 5,4 % 5,4 % -8,9 % -8,5 % 1,8 % 0,8 % 0,1 % 0,2 % 2,3 % 2,9 % Nasjonalt nivå 2,9 % 4,5 % -7,3 % -6,3 % 2,4 % 2,1 % 3,4 % 3,4 % 5,1 % 5,3 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2012 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2012 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett ,0 % Skatteutviklingen i 2012 Akkumulert vekst pr. måned 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Des Drammen kommune Nasjonalt nivå -8,0 % -10,0 % Rammetilskuddet Rammetilskuddet per august er korrigert for løpende inntektsutjevning til og med mai i år. Justert budsjett for 2012 er basert på forutsetning om skatt per innbygger på 99,6 prosent av landsgjennomsnittet. Som følge av den svake skatteinngang i mai er skatt per innbygger for årets fem første måneder redusert til 95,4 prosent. Dette fører til betydelig høyere inntektsutjevning enn forutsatt, og bidrar til en netto merinntekt på 15,6 millioner kroner hittil i år. Integreringstilskuddet for flyktninger Inntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger viser per august en merinntekt på 1,0 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Per utgangen av august var det bosatt 74 personer, fordelt som følger: 11 enslige voksne 31 voksne 23 barn 9 enslige mindreårige Det er i august inntektsført 1,2 millioner kroner i korrigeringskrav for 31 personer som flyttet til Drammen i 2011 ( sekundær bosettning). 51

52 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Budsjetterte inntekter fra integreringstilskuddet foreslås oppjustert med 4,2 millioner kroner på bakgrunn av bystyrets vedtak om å øke årets mottak av flyktninger med 24 personer. Inntektsøkningen må ses i sammenheng med forslaget om å øke budsjettrammen for programområde 13 Sosiale tjenester med 1,4 millioner kroner i år. Momsrefusjon fra investeringsregnskapene Inntektene fra momsrefusjon fra investeringsregnskapene ligger under budsjett både for bykassen og Drammen Eiendom KF. Samlet mindreinntekt per utgangen av august er på 5,7 millioner kroner, fordelt med 5,0 millioner kroner i bykassen og 0,7 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF. Som følge av nedjustering av investeringsbudsjettet for Drammen Eiendom KF, ble det i 1. tertialrapport 2012 vedtatt en nedjustering av budsjettert investeringsmoms fra foretaket med 6 millioner kroner. Årsprognosen for Drammen Eiendom KF vurderes etter dette som realistisk, mens det kan synes vanskelig å nå prognosen for investeringsmoms fra bykassens investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår at inntektsanslaget nedjustedres med 4 millioner kroner. Siden 60 prosent av momsrefusjonsinntektene i 2012 skal overføres til investeringsregnskapet, medfører dette at budsjettert overføring fra drifts- til investerings-budsjettet reduseres med 2,4 millioner kroner. Netto virkning i bykassens driftsbudsjett blir dermed en forverring på 1,6 millioner kroner. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/ sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng. Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,54 pst. for årets ni første måneder. Budsjetterte inntekter fra kompensasjonstilskuddsordningen ble i 1. tertialrapport nedjustert fra 30 til 25 millioner kroner, basert på forutsetning om gjennomsnittlig husbankrente på 2,5 pst. i år. Basert på oppdaterte forutsetninger vil gjennomsnittlig husbankrente for 2012 bli ca. 2,2 pst. Dette vil gi ytterligere reduksjon i kompensasjonstilskuddet i størrelse 2-3 millioner kroner. Rådmannen foreslår likevel ingen nedjustering av budsjettanslaget for 2012, og legger til grunn at dette ses i sammenheng med utviklingen i kommunens finansbudsjett, jfr. omtale nedenfor Finansielle poster Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett for 2012 var det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2012 på 3,5 pst. for den ikke-sikrede delen av låneporteføljen. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble budsjettrenten nedjustert til 2,7 pst. Rentenivået på denne delen av porteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Utviklingen i Nibor-renten har vist en fallende tendens gjennom året, og har den seneste tiden ligget under 2 pst. Til og med september er gjennomsnittsrenten for 3 måneders Nibor på 2,35 pst. 52

53 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Renteutviklingen hittil i ,80 2,60 2,40 2,20 Renteutvikling i 2012 Renter % 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 3 mnd. Nibor Styringsrente Budsjettrente Slik markedssituasjonen har utviklet seg må det for tiden påregnes et marginpåslag i forhold til 3 måneders Nibor på om lag 0,2 prosentpoeng på Lånefondets innlån. Det forventes at rentenivået vil holde seg lavt også i siste terial i Ut fra den senere tids renteutvikling påregnes at gjennomsnittsrenten på den ikke-sikrede delen av låneporteføljen vil ligge lavere enn den justerte budsjettrenten for Dette tilsier at Lånefondets kontantresultat for 2012 vil bli noe høyere enn den justerte budsjettforutsetningen fra 1. tertialrapport om overskudd på 8 millioner kroner. Bykassens finansbudsjett Lavt rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,61 pst. i årets ni første måneder. Samlet vurderes bykassens renteinntekter å bli noe lavere enn justert budsjettforutsetning fra 1. tertialrapport. Samlet sett anslås resultatforbedringen i Lånefondets kontantresultat å bli noe større enn reduksjonen i bykassens renteinntekter. Det bør imidlertid se i forhold til redusert kompensasjonstilskudd fra Husbanken, jfr. omtale ovenfor. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke foretas nye justeringer i finansbudsjettet pr. 2. tertial i år. Det vises for øvrig til nærmere omtale i vedlagte finansrapport pr. 2. tertial 2012 (vedlegg 2). Status lånegjeld Det er per utgangen av 2. tertial tatt opp et nytt lån på 200 millioner kroner. Betalte avdrag er er 89,2 millioner kroner. Nettoøkning i gjeld er på 108,8 millioner kroner. Lånefondets brutto lånegjeld per 2. tertial er etter dette millioner kroner. Andel lån med fast rente er på 54 pst, mens lån med flytende eller kortsiktige rentevilkår utgjør 46 pst. Dette er tilnærmet samme fordeling som ved utgangen av 1. tertial. I henhold til kommunens finansreglementet skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet prosent. 53

54 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Andel fast og flytende rente pr. 2. tertial 2012 Låneportefølje pr % 54 % Fast Flytende Det vil bli behov for ytterligere opptak av lån i løpet av året, og rådmannen anslår at lånegjelden ved utgangen av 2012 vil være i størrelse millioner kroner. Det er om lag 200 millioner kroner lavere enn anslått i opprinnelig budsjett 2012, og må ses i sammenheng med nedjusteringene av investeringsbudsjettet i 1. tertialrapport. Startlån/formidlingslån For 2012 er lånerammen for å søke Startlån i Husbanken videreført med 80 millioner kroner. I tillegg er 65,5 millioner kroner ubrukt fra 2011, slik at det totalt er 145,5 millioner kroner disponibelt for utlån i år. Hvor stor del av lånerammen som skal tas ut vurderes i forhold til behovet. Det er hittil i år tatt opp nye lån med 40 millioner kroner. Per utgangen av august i år har kommunen totalt 230,1 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år er det lånt ut 57,9 millioner kroner. Det er i tillegg gitt tilsagn om lån til konkrete boligkjøp med 16,4 millioner kroner, som ikke var utbetalt per utgangen av 2. tertial. Det er gitt forhåndsgodkjenning påytterligere 44,3 millioner kroner. Erfaringsmessig vil ikke alle forhåndsgodkjennelser komme til utbetaling Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjonskostnader og premieavvik Det er i budsjettet for 2012 satt av 80 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift til reguleringskostnader for pensjonsordningene. Den årlige reguleringskostnaden bestemmes i hovedsak av lønnsutviklingen og endringen i folketrygdens grunnbeløp (G). Oppdatert informasjon tyder på reguleringskostnader i 2012 for Drammen bykasse på 107 millioner kroner: Drammen komm. pensjonskasse (DKP) 90,5 millioner kroner KLP 16,5 millioner kroner *) *) Av dette dekkes 3,0 mill. kr med overføring fra KLP s premiefond 54

55 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Inklusiv arbeidsgiveravgift tilsvarer dette en utgift på 118,7 millioner kroner. Dette er 38,7 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet. Imidlertid utløser økt premiebetaling en tilsvarende økning i kommunens premieavvik, slik at bykassen ikke påføres noen netto resultatbelastning i Høyere premieavvik enn forutsatt har imidlertid negativ effekt for kommunens likviditet, samtidig som kravet til amortisering av tidligere års premieavvik vil øke mer enn tidligere forutsatt fra Som følge av at det regnskapsførte premieavviket for 2011 ble om lag 15 millioner kroner høyere enn forutsatt, vil også årets amortiseringskostnad øke med 1,4 millioner kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres i samsvar med dette. Sentral lønnsreserve 2012 Årest lønnsoppgjør har en ramme på 4,07 prosnet. Bykassens budsjett for 2012 er basert på en lønnsvekst på 4,0 prosent, og som følge av dette ble det avsatt en sentral lønnsreserve på 67,7 millioner kroner. Per utgangen av august er det disponert 41,8 millioner kroner fra lønnsreserven til dekning av de sentrale delene av oppgjøret. Restbeløpet på 25,9 millioner kroner skal blant annet dekke høstens lokale forhandlinger. Rådmannen vurderer at lønnsreserven er tilstrekkelig til å dekke de resterende virkningene. Virkninger av kommunestreiken 2012 Tabellen nedenfor viser de samlede virkningene for Drammen kommune i forbindelse med vårens streik. Samlet trekk i lønn utgjør 11,5 millioner kroner inkl. sosiale utgifter for bykassen. Lønnstrekket er i hovedsak foretatt i septemberkjøringen. Samtidig er bykassen påført inntektstap som samlet er beregnet til cirka 1,5 millioner kroner, slik at netto besparelse er på nesten 10 millioner kroner. Oppholdsbetaling for SFO og barnehager i streikeperioden er tilbakebetalt til brukerne i september, med henholdsvis 0,7 millioner kroner for SFO og 0,9 millioner kroner for barnehagene. Netto virkning av streiken foreslås trukket inn, og inngår i den foreslåtte salderingen av budsjettjusteringene i 2. tertialrapport Budsjetteknisk tilføres inntrukket lønn kommunens sentrale lønnsreserve, slik at det ikke er nødvendig å korrigere den enkelte virksomhets lønnsbudsjett. Det foreslås ingen justeringer i forhold til de kommunale foretakene som følge av streiken, da det legges til grunn at streiken hånedteres via foretakenes økonomiske resultat i samsvar med ordinære bedriftsøkonomiske prinsipper. Økonomiske virkninger av kommunestreiken 2012 Trekk i lønn (inkl. sosiale utgifter) Bykassen Totalt bykassen Inntektstap Bykassen -Oppholdsbetaling SFO Bykassen - Oppholdsbet. barnehager Sum inntektstap Netto virkning

56 Drammen kommune 2. tertialrapport Årsoppgjørsdisposisjoner Disposisjonsfond status 2012 Bykassens disposisjonsfond pr er balanseført med 137,9 millioner kroner. I samsvar med tidligere vedtak og forutsetninger er det til og med 2 tertial disponert totalt 20,2 millioner kroner til Omdømmeprosjektet, Bystrategi 2036 (Sundland) og virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2011.Samtidig er udisponert overskudd fra 2011-regnskapet på 22 millioner kroner tilført disposisjonsfondet. Det vil si at disposisjonsfondet hittil i år er styrket med 1,7 millioner kroner. I vedtatt budsjett for 2012 er det forutsatt en avsetning til disposjonsfondet på 18,7 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen at justeringene i driftsbudsjettet pr. 2. tertial salderes med ytterligere avsetning til disposisjonsfondet på 13,7 millioner kroner. Korrigert for forutsatte disponeringer, anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 166,1 millioner kroner ved utgangen av Som det fremgår nedenfor innebærer dette at det gjenstår 36,1 millioner kroner i frie midler ut over bystyrets mål om en generell buffer på 100 millioner kroner og 30 millioner kroner i rentesikringsfond. Prognose disposisjonsfondet per (millioner kroner) Saldo disposisjonsfond pr ,9 Justeringer tom. 2. tertial Overskudd ,0 - Omdømmeprosjektet -1,9 - Tilbakef. virksomh. resultat 2011 (+/- 2%) -16,3 - Bystrategi 2036 (Sundland) -2,1 = Sum reserve pr. 1. tertial ,7 Forutsatte disponeringer 3. tertial Budsjettert avsetning ,7 + Forslag avsetning 2.tertialrapport ,7 - Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -6,0 - Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan ) 0,0 = Anslag disposisjonsfond pr ,1 Fordeling disposisjonsfond prognose per (millioner kroner) Disposisjonsfond - anslag pr ,1 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 100,0 "Rentesikringsfond" 30,0 Avsetning utover målsetting 36,1 Bruk av bundne fondsmidler Virksomhetene er tilført 22,9 millioner kroner fra bundne driftsfond i Dette gjelder ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for Det er i årets budsjett lagt til grunn bruk av Vannfond med 3 millioner kroner, mens det er budsjettert med avsetning til avløpsfond med 1,2 millioner kroner. Avsetningen må ses i 56

57 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 forhold til underdekningen på 1,9 millioner kroner i avløpsfondet ved avregningen for Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 prosent gjennomsnittsrente for treårs statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 8 første måneder er på 1,45 prosent. Rådmannen foreslår derfor at budsjettert netto bruk av vann- og avløpsfond på 1,8 millioner kroner korrigeres til en netto avsetning på 1,3 millioner kroner. Dette gir en budsjettmessig belastning for bykassen på 3,1 millioner kroner. 57

58 Drammen kommune 2. tertialrapport Revidert investeringsbudsjett 2012 Investeringsbudsjettet for Drammen kommune fordeler seg i hovedsak mellom Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF. I tillegg bevilges enkelte investeringsmidler direkte i budsjettene for de øvrige kommunale foretakene. I revidert investeringsbudsjett foreslås at det bevilges ytterligere 2 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører. I tillegg foreslås 3,5 millioner kroner til nye byutviklingsprosjekter i regi av Drammen kommune. Rammen for kjøp og salg av boliger gjennom prosjektet fra leie til eie foreslås økt med 8 millioner kroner Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2012 en justert brutto investeringsramme på 347,2 millioner kroner, inklusiv rebevilgede midler fra 2011 på 101,4 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 44,4 prosent. (154,3 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Ved utgangen av 2. tertial er det regnskapsført 129,9 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 184,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader hittil i år er 52,6 millioner kroner innenfor vann og avløp. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per ): Glitrevannprosjekt Brakerøya-Fjell 9,9 mill. kr Strømsø Torg - oppgradering 8,1 mill. kr VA Henrik Ibsensgate 8,1 mill. kr Digitalt utstyr i grunnskolen 7,5 mill. kr Tangen kirke - rehabilitering 5,0 mill. kr Solumstrand renseanlegg - oppgradering 4,9 mill. kr VA Austad sone 1 3,4 mill. kr Trafikksanering Sundhauggata/Smithestrømveien 3,2 mill. kr VA Pukerudveien 2,9 mill. kr Byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre 2,9 mill. kr IKT - kjerneinvesteringer 2,5 mill. kr Rehabilitering kirkebygg 2,5 mill. kr Arkitrektkonkurranse Fjell ,5 mill. kr Damsikring Landfalltjern 2,4 mill. kr Det er ikke varslet større avvik for de pågående investeringsprosjektene innenfor bykassen. Det foreslås imidlertid enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2012, jfr. tabellen nedenfor. Det foreslås avsatt ytterligere 2,0 millioner kroner til byutviklingstiltak i samarbeid med andre aktører, mens det bevilges 3,5 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i kommunens regi. I tillegg foreslås at det bevilges 0,9 millioner kroner til finansiering av egenkaspitalinnskudd i KLP. Innskuddet finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Endringsforslagene er for øvrig saldert innenfor en økning av bykassens låneramme med 7,9 millioner kroner. Det er da tatt hensyn til en nedjustering av overførte momskompensasjonsmidler fra drifts- til investeringsbudsjettet på 2,4 millioner kroner. De konkrete forslagene er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del

59 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Drammen bykasses investeringsbudsjett 2012 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Regnskap pr Budsjett 2012 pr *) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere - fellesprosj. 2,935 2,653 2,000 4, Ny Kjøp av Stasjonsgata ,500 1, Ny Tiltak fortau og gatevarme på Strømsø (Blichsgate, Tordenskioldsgate og Tamburgata) 0 0 2,000 2, Egenkapitalinnskudd KLP 0, ,917 0, Overf.fra drifts- til invest.budsj. (mva-komp) 0-12,000 2,400-9, Bruk av ubundet investeringsfond 0-2,100-0,917-3, Bruk av eksterne lån 0-333,113-7, ,013 SUM 0,0 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme Drammen bykasse i , Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2012 en justert brutto investeringsramme på 460,2 millioner kroner, inklusiv rebevilgede midler fra 2011 på 324,1 millioner kroner. Som følge av urealistisk periodisering av investeringsbudsjettet, ble foretakets investeringsramme i 1. tertialrapport 2012 vedtatt nedjustert med 209,7 millioner kroner. Ved utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 231,5 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer vesentlig høyere investeringsaktivitet enn i 2011, hvor det i samme periode påløp 100 millioner kroner i investeringskostnader. Av de påløpte investeringskostnadene hittil i år er 70,8 millioner kroner påløpt innenfor programområde 12 Grunnskole. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per ): Parkeringshus på Strømsø 42,6 mill. kr Kjøp av boliger for utleie 36,0 mill. kr Svensedammen skole utbygging/ombygging 17,8 mill. kr Brandengen skole tak/vinduer etc. 14,5 mill. kr Schwartzgate bofellesskap for demente 13,5 mill. kr Introduksjonssenteret, Fjellheim skole - rehabilitering 12,5 mill. kr Frydenhaug skole nybygg 11,8 mill. kr Marienlyst stadion nytt lysanlegg 11,6 mill. kr Oppgradering av boligmassen 9,4 mill. kr Enøk-tiltak 9,1 mill. kr Oppgradering av skolebygg 8,4 mill. kr Energikonvertering 7,8 mill. kr Blentenborg bofellesskap for multifunksjonshemmede 6,7 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 2.2, samt til Drammen Eiendom KF s rapport for 2. tertial 2012, jfr. vedlegg 3. 59

60 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Det foreslås å øke rammen for kjøp av utleieboliger med 8 millioner kroner, da opprinnelig ramme for 2012 allerede er disponert. Utgiftene finansieres ved å øke forutsatt salg av leiligheter til nåværende leietakere gjennom prosjektet fra leie til eie med tilsvarende beløp. Det er ikke varslet større avvik for de pågående investeringsprosjektene, og det foreslås ingen ytterligere justeringer i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett for De foreslåtte endringer fremgår av tabellen nedenfor. Forslaget innebærer uendret låneramme for foretaket på 380,7 millioner kroner. Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett 2012 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Regnskap pr Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Økt ramme - kjøp av boliger 23,600 30,000 8,000 38,000 Salg av eiendom (boliger) -23,100-20,000-8,000-28,000 Bruk av eksterne lån -380,733 0, ,733 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2012: 380,7 60

61 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Del 3 Eierstyring Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Det er lagt vekt på å videreutvikle samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis for å sikre at organisasjonen opptrer som ett konsern. I formannskapssak nr. 6/11 om eierstyring og kommunale foretak legges det vekt på økt fokus på målstyring og resultatoppnåelse. Rådmannen har startet en dialog med foretakene om dette, med sikte på å utvikle et aktivt styringsverktøy etter mønster fra programområdenes målstruktur. I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene og enkelte andre selskaper pr. 2. tertial Kommunale foretak Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat pr. utgangen av 2. tertial før salg av eiendom på 45,9 millioner kroner. Dette er 6,9 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen er fortsatt i samsvar med budsjettert resultat på 38,1 millioner kroner. Resultatet etter salg av eiendom er på 70,8 millioner kroner, og er 8,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes en bokført gevinst på salg av eiendom på 24,9 millioner kroner per 2. tertial. Av samlede salgsinntekter på 30,4 millioner kroner gjelder omlag 23,1 millioner kroner salg av borettslagsleiligheter i prosjektet fra leie til eie. Det er per 2. tertial solgt 26 leiligheter, som er balanseført med betydelig lavere verdi enn markedspris. Salgsgevinsten benyttes i samsvar med budsjettforutsetningene til kjøp av nye boliger. Det er per 2. tertial kjøpt inn 17 nye boliger for kommunal utleie. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2012 foreslås opprettholdt på 34,8 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har per 2. tertial i år utført investeringer for 231,5 millioner kroner. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i kapittel Fullstendig 2. tertialrapport 2012 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3. Drammen Drift KF Foretakets regnskap for 2.tertial 2012 viser et negativt resultat på 2,1 millioner kroner. Dette er 3,8 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak netto inntektssvikt som følge av vårens kommunestreik på 2,7 millioner kroner, samt lavere omsetning enn forventet i årets første måneder. Ut over virkningen av kommunestreiken har omsetning og resultat for 2. tertial har vært i tråd med budsjett. Selv om ordrereserven for 3. tertial overstiger forutsetningene, vil ikke foretaket klare t å ta igjen avviket fra budsjett. Årsprognosen for foretaket viser et negativt resultat på 2,1 millioner kroner, som er 3,2 millioner kroner svakere enn forutsatt i årsbudsjettet. 61

62 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Med regnskapsmessig underskudd i 2012 vil Drammen Drift KF s egenkapital være negativ. I så fall vil det ikke være rom for å ta ut budsjettert eieruttak på 0,3 millioner kroner fra foretaket i årets regnskap. Fullstendig 2. tertialrapport 2012 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 4. Drammen Kjøkken KF Foretakets regnskap for 2. tertial 2012 viser et positivt resultat på 5,2 millioner kroner, som er 1,8 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Anbudsavklaringer og faktureringstekniske forhold vedr. overgang til ny kolonialvareleverandør har medført at fakturering for juli og august ikke er blitt bokført. Dette sammen med oppsigelse av en avtale vedr. transportør samt bokføring av husleie i september budsjettert i august, utgjør til sammen cirka 1,2 millioner kroner. Foretakets reelle overskudd per 2. tertial i forhold til periodisert budsjett er derfor cirka 0,6 millioner kroner. Årsprognosen for foretaket viser et overskudd på 2,5 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra Drammen Kjøkken KF i 2012 foreslås opprettholdt på 2 millioner kroner. Dagens produksjonslokaler er lite hensiktsmessig utformet i forhold til dagens produksjonskrav. I HMS-sammenheng påvirkes personalet negativt av byggets tekniske standard og utforming. Drammen Eiendom KF har vurdert aktuelle tomter for nye produksjonslokaler og bedt om anbud arkitekttjenester. Avklaring vedr. dette er forventet foretatt i midten av oktober. Fullstendig 2. tertialrapport 2012 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg 5. Drammen Parkering KF Foretakets budsjettet for 2012 er vedtatt med et resultat på 15,4 millioner kroner og et eieruttak på 18,4 millioner kroner. Per utgangen av 2. tertial viser foretakets regnskap et positivt resultat på 10,7 millioner kroner. Dette er nesten 1 million kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et overskudd som er omlag 1 millioner kroner bedre enn budsjettert årsresultat. Budsjettert eieruttak fra Drammen Parkering KF i 2012 foreslås opprettholdt på 18,4 millioner kroner. Dette tilsier at anslagsvis 2 millioner kroner av eieruttaket må påregnes å bli belastet foretakets egenkapital. Drammen Parkering KF har i tillegg til daglig drift i 2. tertial forberedt utvidelse av boligsoneinnføringen på Bragernes for sone B04 og beboerparkering i sone BA-03 som begge har oppstart 1. november Arbeidet med å bygge nytt parkeringshus på Strømsø holder tidsplanen og åpning er berammet til januar Markedsføringen har startet opp. Det er bevilget 5 millioner kroner til parkeringsteknisk tilrettelegging i det nye P-huset. Disse kostnadene vil i hovedsak påløpe i 3. tertial. Fullstendig 2. tertialrapport 2012 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 6. 62

63 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Forvaltningsrevisjon Klagebehandling i Drammen Parkering KF Kontrollutvalget fattet i sitt møte 23. mars 2011, sak 19/11, vedtak om at Buskerud Kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon om Drammen Parkering KFs håndtering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgifter. Prosjektet ble bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse, og rapporten konkluderte med: I saker hvor utfall har blitt avvisning som følge av feil ved formkrav osv virker rutiner og innarbeidet praksis å fungere tilfredsstillende. I enkelte saker hvor ettergivelse har blitt utfall stiller vi spørsmål ved etterlevelse av rutiner og en ensartet praksis ved håndtering av disse. Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 23. august 2011og anmerket at: I hvilken grad man i håndhevelsen av regelverket skal balansere effektivitet/streng likebehandling mot rimelighet i enkelttilfellene anser kontrollutvalget som et mer politisk spørsmål. Utvalget tar derfor ikke stilling til kommunerevisjonens avsluttende anbefalinger, men finner det riktig å oversende saken til bystyret for eventuell behandling i politiske organer. Saken ble behandlet i bystyret 13. desember 2011, og følgende vedtak ble fattet: Bystyret tar rapporten til orientering og oversender saken til formannskapet for gjennomgang av den måten parkeringsforskriftene praktiseres på. Styret i Drammen Parkering KF behandlet rapporten og kontrollutvalgets innstilling i møte den , og fattet følgende vedtak: Styret ber administrasjonen innarbeide rutiner for de anbefalinger som fremkommer i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon av og sørge for at disse blir fulgt. Saken ble behandlet i formannskapet 7. februar hvor det ble fattet følgende vedtak: 1. Saken tas til etterretning. 2. Formannskapet vil understreke rådmannens ansvar for å følge opp saken i samsvar med foreslåtte tiltak. Tilbakemelding gis i 2. tertialrapport. Oppfølging i Drammen Parkering KF Styret i Drammen Parkering KF behandlet rapporten og kontrollutvalgets innstilling i møte den , og fattet følgende vedtak: Styret ber administrasjonen innarbeide rutiner for de anbefalinger som fremkommer i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon av og sørge for at disse blir fulgt. Drammen Parkering KF har etter vedtaket jobbet kontinuerlig med forbedring av rutiner. Punktene forvaltningsrevisjonen bemerket er fulgt opp, og behandlet i styret. Etter hva rådmannen har fått rapportert fra Drammen Parkering KF tas dilemmaer jevnlig opp til vurdering på avdelingsmøter. Avdelingene samarbeider også på tvers for å sikre riktig og god behandling klagesakene. Både saksbehandlere og betjenter er gjort kjent med hverandres rutiner. Nytt datasystem ble innført oktober 2011 for å sikre bedre kommunikasjon mellom avdelingene, noe som også bidrar til å styrke rettsikkerheten og likebehandlingen. 63

64 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Rådmannen legger opp til at styreleder i neste eiermøte også orienterer om selskapets klagebehandling Drammensbadet KF Foretakets regnskap per 2.tertial 2012 viser et positivt resultat på 3,2 millioner kroner, som er 0,9 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Drammensbadet hadde per 2. tertial besøkende som er flere enn budsjettert. Besøkstallet er 3,2 prosent høyere enn budsjettert, og gir et daglig snitt på besøkende. Budsjettert omsetning per besøkende oppnås heller ikke for dette tertial. Dette følges opp av styret. Avviket kompenseres delvis ved høyere antall besøkende. Drammensbadet var stengt i sju dager i forbindelse med vårens kommunestreik. Det er beregnet et netto inntektstap i forbindelse med streiken på om lag 0,5 millioner kroner. Hensyntatt dette er årsprognosen for foretakets resultat i 2012 på 0,9 millioner kroner. Det er økt konkurranse om treningssenterkundene, og det ser ut som reduksjon i markedsføringen i nærområdet har svekket Drammensbadet noe vedr. dennen delen av kundegrunnlaget. Det arbeides for å motvirke dette. Blant annet vil det vurderes tiltak i markedsplanen for Fullstendig 2. tertialrapport 2012 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg Aksjeselskaper mv. Energiselskapet Buskerud AS Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Energiselskapet Buskerud AS (EB). I samarbeid med den andre eieren Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune) er det arbeidet med å utvikle en revidert eierstrategi for selskapet. Omforent forslag til revidert eierstrategi ble vedtatt av bystyret 19. juni i år. Det er i bykassens budsjett for 2012 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2011 et resultat etter skatt på 254,8 millioner kroner, som er omlag 20 millioner kroner lavere enn i På generalforsamlingen i juni i år ble det fastsatt et utbytte for 2011 på 120 millioner kroner, dvs. 60 millioner kroner til hver av eierne. For Drammen kommune innebærer dette en merinntekt på 20 millioner kroner i forhold til budsjett. EB-konsernets resultat per 1. halvår 2012 er 128,8 millioner kroner etter skatt. Sammenlignet med tilsvarende perioderesultat i 2011 viser resultatet en økning på 8,4 millioner kroner. Som følge av lavere markedspriser på strøm og reduserte nettariffer er driftsinntektene i 1. halvår redusert med 6,4 prosent i forhold til samme periode i fjor, til tross for at kraftproduksjonen i samme periode er økt med 21 prosent. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. 64

65 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Lindum AS Lindum AS eies 100 prosent av Drammen kommune. Konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt i 2011 ble på 17,7 millioner kroner, som er 4,5 millioner kroner bedre enn i I samsvar med kommunens budsjettforutsetning for inneværende år fastsatte generalforsamlingen i juni et utbytte for 2011 på 4,0 millioner kroner. Det er igangsatt en prosess med å utvikle en revidert eierstrategi for selskapet. Forslag til ny eierstrategi vil fremmes for bystyret i løpet av andre halvår Selskapet har gjennomført store investeringer de seneste årene. Dette gjelder blant annet nytt forbehandlingsanlegg for våtorganisk avfall, som sto ferdig i 2011, og nytt biogassanlegg for slambehandling som er tatt delvis i bruk i løpet av 1. halvår Sistnevnte har en investeringsramme på 110 millioner kroner, og er forutsett å være i full drift i løpet av Som nevnt i 1. tertialrapport har Lindum AS, etter vedtak i styret, gjennomført en uavhengig tredjepartsvurdering av arealleien for deponiet. Vurderingen er utført av Deloitte Advokatfirma AS, og konkluderer med at selskapet i dag betaler en leie som ligger over nivået for markedsleie. Avtalt årlig leie mellom Drammen Eiendom KF og Lindum AS er 5 millioner kroner. Partene jobber nå i fellesskap for å fastsette et omforent nivå på arealleien. Rådmannen legger til grunn at fastsettelse av ny arealleie ikke skal få budsjettmessige konsekvenser for bykassen. Regnskapet per 1. halvår 2012 for konsernet viser et resultat etter skatt på 13,3 millioner kroner, og dette er 0,3 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er i 1. halvår økt med 9,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. 65

66 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 Del 4 Organisasjon og utvikling Antall asatte i Drammen kommune er redusert tilsvarende 15 årsverk siden inngangen til Per utgangen av august sysselsetter kommunen personer, fordelt på årsverk. Sykefraværet per 2. kvartal 2012 er redusert med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal Det er størst reduksjon i sykefraværet innenfor barnehageområdet, mens sykefraværet fortsatt er økende innenfor områdene oppvekst og grunnskole. 4.1 Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonsform Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Drammensbadet KF samarbeid Sum: Drammen kommune *) Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentarer til personalutvikingen: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden redusert med 15. Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden redusert med 59. Størst årsverksreduksjon finnes i 01 Barnehage (cirka 10 årsverk) og 12 Grunnskole (5 årsverk). Reduksjonen skyldes i hovedsak at enkeltansatte som slutter (turnover), i forbindelse med lukking og åpning av barnehager og skoler om sommeren, ikke er erstattet av nye. Størst årsverksøkning finnes i 05 HSO (cirka 10 årsverk) og skyldes i hovedsak overgang av ansatte fra timelønn til regulativlønn, ref. pågående prosjekt Uønsket deltid. 66

67 2. tertialrapport 2012 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Forslag til ny avtale mellom Konnerud IL og Drammen kommune (FIS Worldcup langrenn skisprint 2013) 9. Byantikvarrollen - utredning

68 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2012

69 Budsjettekniske justeringer pr. 2. tertial 2012 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 2. tertial 2012 gjennomført enkelte budsjettjusteringer. Dette er å anse som budsjettekniske justeringer, som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringer som er gjennomført i etterkant av 1. tertialrapport 2012 fremgår også av tabellen på neste side. Midler fra sentral lønnsreserve Programområdene er kompensert med totalt 41,8 mill. kr fra den sentrale lønnsreserven. Dette gjelder følgende forhold: Helårsvirkninger av lønnsjusteringer for rådmannens ledergruppe samt politiske godgjørelser fra 2011 med 1,1 mill. kr Virkninger av den sentrale delen lønnsoppgjøret i 2012 innenfor kapittel 4 med 39,3 mill. kr Økning i basistilskuddene til leger og fysioterapeuter med 1,3 mill. kr Den sentrale lønnsreserven er etter disse justeringene redusert fra 67,7 til 25,9 mill. kr. Restavsetningen skal blant annet dekke lokale forhandlinger innenfor kapitlene 3.4 (lederlønn), kapittel 4 og kapittel 5. Rådmannen vurderer at gjenstående beløp i lønnsreserven er tilstrekkelig til å dekke disse forhandlingene. Flytting mellom programområder Det er foretatt følgende flytting mellom programområdene: Helsestasjoner og skolehelsetjenesten Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er med virkning fra 1. mai i år overført fra programområde 05 Helse og omsorg til 02 Oppvekst. Budsjettmidlene er flyttet mellom programområdene tilsvarende helårsvirkning på 21,2 mill. kr. Husleie Parkscenen og paviljongen Budsjettmidlene for Parkscene og paviljongen i Drammen park er flyttet fra programområde 06 Kultur til 11 Samferdsel og fellesarealer med 0,1 mill. kr for å tilpasses ansvarsmessige forhold. Byjubileet 2011 fremtidsbilder 2036 Ved årsskiftet 2011/2012 var det ubrukte fondsmidler knyttet til byjubileet på 3,3 millioner kroner. Byjubileumskomiteen hadde valgt ut fremtidstiltaket Sundland 2036 som siste arrangement som var forutsatt finansiert innenfor disse midlene. Det er i denne sammenheng tilført budsjettmidler på 0,1 mill. kr til programområde 04 Byutvikling og 2,0 mill. kr til programområde 07 Ledelse, organisering og styring, finansiert med bruk av 2,1 mill. kr fra disposisjonsfondet. Skjønnsmidler til psykososial oppfølging etter 22. juli 2011 Drammen kommune er gjennom utbetaling av skjønnsmidler til psykososial oppfølging i kommunene etter 22. juli 2011 tilført 1,5 mill. kr gjennom rammetilskuddet for juli i år. Midlene er fordelt mellom følgende programområder: 1

70 02 Oppvekst kr Helse og omsorg kr Grunnskole kr Sosiale tjenester kr Ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen Drammen kommune er gjennom rammetilskuddet for juli i år tildelt kr i ekstraordinære skjønnsmidler til prosjektet Miljøknutepunkt i Buskerud. Midlene er tilført programområde 04 Byutvikling. Gjennom rammetilskuddet for september i år er kommunen tildelt ytterligere kr i ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen til følgende utviklingsprosjekter: Norges Beste Barnehage kr Samhandlingsreformen i Drammensregionen kr Uønsket deltid i Drammen kommune kr Disse midlene vil bli tilført programområdene i forkant av regnskapsavslutningen for september, mot tilsvarende økning i rammetilskuddet. 2

71 Drammen bykasse driftsbudsjett 2012 tekniske justeringer i 2. tertial 3

72 Drammen kommune 2. tertialrapport Status sykefravær 2.kvartal 2012 Drammen kommunes samlede sykefravær (konsern) for 2. kvartal 2012 var på 8,8 prosent, mot 9,1 prosent i samme periode i fjor. Det er størst reduksjon i programområde 01 Barnehage. Målsetting om redusert sykefravær fra 8,8 prosent til 8,1 prosent i 2012 opprettholdes. Historisk sykefraværsutvikling i konsern, 2. kvartal 2012, fremgår av tabellen nedenfor. Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 2. kvartal 2. kv kv kv ,9 % 9,1 % 8,8 % Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres pr. 2. kvartal 2012: Sykefraværet er i 2. kvartal 2012 redusert med 0,3 prosentpoeng, sammenlignet med 2. kvartal Det finnes fortsatt store variasjoner i virksomhetenes sykefravær. En synlig sykefraværsreduksjon fortsetter i programområde 01 Barnehage (- 3,6 prosentpoeng). Et økende sykefravær fortsetter i programområde 12 Grunnskole (+ 0,9 prosentpoeng) og programområde 02 Oppvekst (+ 0,5 prosentpoeng). 4.3 Status omstilling og organisasjonsutvikling Arbeid pr. 2. tertial 2012 følger fortsatt tidligere vedtatte hovedlinjer fra økonomiplan , blant annet ordlyden: En mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og kontinuerlig omstilling og organisasjonsutvikling. Arbeidet med OU-prosess i programområde 05 HSO har gått etter vedtatt framdriftsplan, 37 ulike medvirkningsmøter er arrangert. Fase tre i OU-prosessen er gjennomført og et fyldig utfordringsbilde er analysert. Med dette utgangspunkt er det valgt en ny hovedstruktur for 05 HSO som presenteres for Arbeidsmiljøutvalget, Helse-, sosial- og omsorgskomiten og Partsammensatt samarbeidsutvalg i ukene 36 og 37. Ny hovedstruktur i 05 HSO er planlagt iverksatt fra

73 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial 2012

74 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012

75 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av bystyret Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. For Drammen kommune knytter den finansielle risikoen seg i hovedsak til gjeldsforvaltningen, ettersom kommunen for tiden ikke har plassering av finansielle aktiva. Drammen bystyre har vedtatt at finansreglementet skal forelegges bystyret årlig. Dette ble gjort i forbindelse med behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 (sak 87/2012) i bystyrets møte 19. juni i år. I denne forbindelse vedtok bystyret å endre finansreglementets pkt. 7.4 slik at maksimal periode for rentebinding ble utvidet fra 10 til 20 år. Utover dette ble det ikke vedtatt endringer i finansreglementet. Administrative rutiner for Drammen kommunes finansforvaltning ble med hjemmel i finansreglementets pkt. 5 fastsatt av rådmannen 13. juni i år. Rutinene er forelagt bystyret til orientering ved behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 (sak 87/2012). Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar i år var på mill. kroner. Som det fremgår av tabell 1 er Lånefondets gjeld ved utgangen av august i år økt til mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 108,8 mill. kr, og fremkommer etter opptak av nytt lån på 200 mill. kroner og avdragsbetalinger på 89,2 mill. kroner. Tabell 1. Lånegjeld pr (mill. kroner) Lånefondet Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2012 er på 723,1 mill. kroner, inklusiv de justeringer bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Det vil være behov for ytterligere låneopptak i løpet av høsten i størrelse 300 mill. kroner, og det anslås at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag mill. kroner. Dette er nesten 200 mill. kroner lavere enn forutsatt i økonomiplan , og har sammenheng med justert periodisering i deler av investeringsbudsjettene. 1 Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

76 Figur 1. Drammen kommune utvikling i lånegjeld Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle lneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Pr. utgangen av august i år fordeler låneporteføljen seg på følgende låneinstitusjoner/lånetyper: Tabell 2. Fordeling långivere pr ( mill.kr) Låneinstitusjon Beløp KLP/Kommunekreditt 999,7 Kommunalbanken 1 801,3 Sertifikatlån 850,0 Obligasjonslån 585,0 Sum lånegjeld 4 236,0 I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på mill. kroner innebærer dette at et enkeltlån ikke kan overstige 635 mill. kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet. Det største lånet i porteføljen er et fastrentelån med 7 års rentebinding i KLP/Kommunekreditt på 400 mill. kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med Drammen Eiendom KF som svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet, hhv 57,5 pst. og 42,2 pst. av Lånefondets utlån. Vurdering av låneporteføljen I henhold til kommunens finansreglementet skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet pst. Det legges opp til at kommunen i en normalsituasjon rentesikrer rundt 50 pst. av låneporteføljen. Andel lån med fast rente eller annen form for rentesikring utgjør pr. 31. august

77 54 pst, mens lån med flytende eller kortsiktige rentevilkår utgjør 46 pst. Dette innebærer at rentesikret andel av låneporteføljen er svakt redusert fra årsskiftet, da den utgjorde 55,2 pst. Tabell 3. Låneporteføljen andel rentesikring Mill. kr Andel Andel Andel Andel Delsum flytende rente % % % % Delsum fast rente % % % % Sum lånegjeld % % % % Figur 2. Andel fast og flytende rente pr. 2. tertial 2012 Låneportefølje pr % 54 % Fast Flytende Rentesikringsstrategi Strategien tar utgangspunkt i at forfallstidspunktene for den rentesikrede låneporteføljen fordeles med like andeler over de neste 5 perioder (år), og andelene blir dermed 10 % pr år. Fig. 4. Forfallsstruktur rentesikring pr ,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Forfallsstruktur i prosent av rentesikret lånegjeld <1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år

78 Renter % Figuren ovenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen. Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende tiårsperioden, men at det er en overvekt av sikringer med forfall i intervallet 3-4 år, mens spesielt forfall i intervallet 5-6 år er noe lavere enn ønskelig. Rentesikringen handler om å sikre en del av kommunenes låneporteføljer mot fremtidige rentesvingninger, i tillegg til mulige rentegevinster på sikt. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med rapporteringer. Som følge av at de lange rentene den senere tid har ligget forholdsvis lavt, har rådmannen funnet det fornuftig å øke andelen rentesikret gjeld til 54% pr. utgangen av august. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og vil etter rådmannens vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når det også tas hensyn til merkostnadene som følger av å binde renten fremover. Renteutviklingen i 2012 I Lånefondets budsjett for 2012 var det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2012 på 3,5 pst. for den ikke-sikrede delen av låneporteføljen. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble budsjettrenten nedjustert til 2,7 pst. Rentenivået på denne delen av porteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Utviklingen i Nibor-renten har vist en fallende tendens gjennom året, og har den seneste tiden ligget under 2 pst. Til og med september er gjennomsnittsrenten for 3 måneders Nibor på 2,35 pst. Figur 3. Renteutviklingen hittil i ,80 Renteutvikling i ,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 3 mnd. Nibor Styringsrente Budsjettrente Slik markedssituasjonen har utviklet seg må det for tiden påregnes et marginpåslag i forhold til 3 måneders Nibor på om lag 0,2 prosentpoeng på Lånefondets innlån. Det forventes at rentenivået vil holde seg lavt også i siste tertial i 2012.

79 Ut fra den senere tids renteutvikling påregnes at gjennomsnittsrenten på den ikke-sikrede delen av låneporteføljen vil ligge lavere enn den justerte budsjettrenten for Dette tilsier at Lånefondets kontantresultat for 2012 vil bli noe høyere enn den justerte budsjettforutsetningen fra 1. tertialrapport om overskudd på 8 millioner kroner. Lavt rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,61 pst. i årets ni første måneder. Samlet vurderes bykassens renteinntekter å bli noe lavere enn justert budsjettforutsetning fra 1. tertialrapport. Samlet sett anslås resultatforbedringen i Lånefondets kontantresultat å bli noe større enn reduksjonen i bykassens renteinntekter. Det bør imidlertid se i forhold til redusert kompensasjonstilskudd fra Husbanken, jfr. omtale ovenfor. Rådmannen har derfor ikke fremmet forslag om nye justeringer i finansbudsjettet pr. 2. tertial i år. Likviditetsutviklingen Kommunens driftslikviditet har gjennomgående vært noe bedre enn foregående år i 2. tertial Det har også i denne perioden vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet i Nordea (ref. bankavtalen), men disse periodene har vært av kortere varighet. Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er stram, men under tilfredsstillende kontroll. Oppsummering Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Renteutviklingen hittil i år gunstigere enn forutsatt, og det kortsiktige rentenivået ligger noe lavere enn den justerte budsjettforutsetningen. Basert på forventning om fortsatt lavt rentenivå i 3. tertial vurderes finansbudsjettet å være under kontroll. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig, blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med rapporteringer. Rentesikringen er tilnærmet uendret fra 1. til 2. tertial, og utgjør nå 54% av låneporteføljen.

80 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport 2012

81 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/15622 Deres referanse Dato 3/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 59/12 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/ SAK 59/12: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Rapporten for 2. tertial 2012 vedtas i samsvar med vedlagte versjon. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn økonomicontroller

82 Drammen Eiendom KF Saksutredning Utkast til 2.tertialrapport ble distribuert pr. e-post til styremedlemmene den Det kom noen innspill, som ble innarbeidet. Rapporten slik den fremkommer i denne saken er den justerte versjonen som ble oversendt rådmannen innen fristen den Rapporten fremlegges til orientering og stadfestelse av vedtak i protokollen. /pr tertial 2012 Side 2 av 16

83 Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september tertial 2012 Side 3 av 16

84 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL BOLIGER SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER VED SYKEHUSET BUDSJETTJUSTERING KJØP EIENDOMSDRIFT RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER BYGGEPROSJEKTER I ARBEID P-hus Strømsø Utbygging av Svensedammen skole Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Blentenborg bofellesskap, oppgradering Schwartz gate 18, boliger for demente Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata Introduksjonssenteret / Fjellheim Brandengen skole PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Nye barnehageplasser Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Åskollen skole, utvidelse/ombygging Legevakten ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2012 Side 4 av 16

85 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 42,9 mill., som er kr. 3,8 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 1,1 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 3,2 mill. Det største avviket på kostnader gjelder lønnskostnader hvor det har vært stillinger som har vært ubesatt. I tillegg er netto finans kr. 2,6 mill. over budsjett. På negativ side er det av forsiktighetshensyn avsatt en reduksjon av inntektene med kr. 3,0 mill. Bakgrunnen for dette er en pågående diskusjon av nivået på grunnleien fra Lindum AS. På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte driftsresultatet. Det er bokført salg av eiendom for kr. 30,4 mill. Årets budsjett er på 33,0 mill. Hoveddelen gjelder salg av boliger via Leie til eie prosjektet. 3 BOLIGER Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen. 3.1 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 26 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter. Det er solgt for kr 23,1 mill. mot et årsbudsjett på kr 30 mill tertial 2012 Side 5 av 16

86 Drammen Eiendom KF 3.2 Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 22,6 mill med et budsjett på kr. 30 mill. 8 av boligene er ikke tilgjengelig for utleie da disse ble totalskadet av brannen i Christian Blomsgate 4 i juli. Det planlegges gjenoppbygging av alle disse på samme sted. Kostnaden ved kjøpet er kr. 8 mill. 3.3 Kjøp av boliger ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for Drammen Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for vanskeligstilte (som er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer klarlagt. Det er hittil i år kjøpt 2 boligeiendommer med til sammen 5 leiligheter for kr. 8,0 mill. 3.4 Budsjettjustering kjøp Kjøp av ordinære boliger og boliger ved sykehuset er nå på kr. 36,0 mill. (av dette er ca. 3,6 mill. fra tidligere tildelt budsjett), som er 2,4 mill. over budsjett. Kjøp for kr. 36 mill. består av 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr. 22,6 mill. Boliger ved sykehuset. Kostnaden er på kr. 4,5 mill. Ombygginger av boliger. Kostnaden er på kr. 3,5 mill. 2 boliger til kommunal utleie kjøpt i 2011, hvor kostnaden er ført i Kostnaden er kr. 5,4 mill. Dette inkluderer kjøpet av den brannskadede eiendommen med kr. 8,0 mill. Ettersom det vil ta tid å gjenoppføre boligene med forsikringsmidler foreslå det at budsjett for kjøp av boliger økes i 2012 med 8,0 mill. slik at vi kan fortsette å anskaffe boliger i 2012 som opprinnelig forutsatt. 4 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. I sommer ble vi rammet av et grovt innbrudd på Svensedammen skole. Det er igangsatt arbeid med å styrke sikkerheten ved skolene, og det vil i økonomiplan bli foreslått en investeringsramme på kr. 5,0 mill. til forsterkning av alarmsystemer og kameraovervåkning. 4.1 Renhold Drift og anbudskonkurranser Det har i 2. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Vindusvask for skoler og barnehager er gjennomført i perioden. Bedriften har i 2. tertial utarbeidet ny anbudskonkurranse for et areal på ca kvm for to roder. Rodeinndelingen for renhold ble gjennomgått på ny og effektivisert. Konkurransen ble tertial 2012 Side 6 av 16

87 Drammen Eiendom KF lagt ut på Doffin i begynnelsen av september. Ny leverandør skal starte opp januar Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2.tertial. INSTA800 kontroll I 2. tertial falt 8 rom av totalt 233 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet Insta800. Dette gir en fallprosent på 3,4 %. Det ble kontrollert færre rom i perioden enn normalt. Til sammenligning var fallprosenten i 1. tertial 4,5 % (fall for 32 av 704 kontrollerte rom) og i 2.tertial ,0 %. Økonomiske resultater fra renhold Pr. 2. tertial er det utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 23,3 mill. i Kostnadene utgjør for samme periode kr. 21,7 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr. 1,6 mill. som er bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad at en ny kontrakt som startet opp i oktober 2011 var priset lavere enn kontrakten som da utløp. Det er usikkerhet knyttet til priser som følge av den nye konkurransen som nå gjennomføres. 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2012 er det aktivert nye investeringer for kr. 229,3 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 28,1 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i Byggeprosjekter i arbeid P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Investeringsramme for prosjektet er 117 mill. eks. mva. ekskl. inventar og utstyr (egen bevilgning for inventar og utstyr på 5 mill. kr. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Valg av entreprenør ble gjennomført høst 2011 og arbeidet på byggeplassen startet desember I løpet av 2.tertial har man jobbet med elementmontasje og montering av rekkeverk. Ferdigstillelse forventes til slutten 2012 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med tidligere rapporteringer Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Investeringsramme for prosjektet er 46, 5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Det er i tillegg bevilget 3,5 mill for løst inventar og utstyr, tildelt til virksomheten i forbindelse med 1. tertial tertial 2012 Side 7 av 16

88 Drammen Eiendom KF Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av høst/vinter 2011/2012 og arbeidet på byggeplassen startet i februar Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Første delfrist var knyttet til ferdigstillelse av skolekjøkken i eksisterende bygg. Arbeidene ble ferdigstilt som planlagt og arealene er blitt tatt i bruk ved skolestart i august Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, og Bøhmer Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Arbeidene på byggeplassen er startet i juli, ved at det ble bygd nytt fortau som sikrer separering av elever fra anleggsområde. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Kostnadsreduksjonen må i hovedsak skje via reduksjoner i utomhusanlegget. Byggeprosjektet forventes ferdigstilt medio august 2012 innenfor budsjettrammen, som er i tråd med det som ble rapportert i 1. tertial Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i 1. tertial Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud, og etter evaluering av tilbudene er kontrakt inngått med Bøhmer Entreprenør AS. Statens Vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømsåstunnel. Sammen med Byplan som reguleringsmyndighet pågår det dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse trekkes. Tilbaketrekking av innsigelse er ikke oppnådd ved utgangen av 2. tertial, og planlagt byggestart oktober 2012 vil bli forskjøvet til november/desember Målsettingen er fortsatt at ferdigstillelse for nye Frydenhaug skole er skolestart august Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgarderingstiltak i denne skolen, for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise. Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart som 1. tertial var rapportert til mai/juni 2012, ble forskjøvet til juli/august 2012 Det er forventet byggeperiode på 12 måneder, og at ferdigstillelse trolig kan skje i august Schwartz gate 18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er 54,2 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr tertial 2012 Side 8 av 16

89 Drammen Eiendom KF Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av vinter 2012 og arbeidene startet ved byggeplassen i april Ved utgang av 2. tertial har man ferdigstilt betong- og stålarbeider for bærende konstruksjoner samt montasje av hulldekker. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate 9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene startet i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av Introduksjonssenteret / Fjellheim Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Arbeider med oppgradering av deler av klasseromsfløyen pågår. Det er foreløpig avsatt til sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. Det har vært nødvendig å øke omfanget av arbeidene, blant annet av hensyn til sikkerhet pga. dårlige vinduer. Forslag om økte investeringsrammer vil bli innarbeidet i økonomiplan Brandengen skole Fase 2, drenering og energitiltak Dreneringstiltak og deler av energitiltak (borebrønner for jordvarme i skolegården) er gjennomført i sommeren Det er avsatt en investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til dreneringstiltak. 5.2 Prosjekter under utvikling Nye barnehageplasser Det er i økonomiplan avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette er kr. 47,3 mill. benyttet til ombygging av Kobbervik gård. I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i øk.plan for tertial 2012 Side 9 av 16

90 Drammen Eiendom KF Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra allerede innvilgede rammer. Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Det er gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger av rådhusets utvikling. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Sintef, som vil fremlegge rapport i løpet av 3. tertial Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget 95 mill. kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter Planene omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst april 2012 og det jobbes nå med avklaringer knyttet til valg av entreprenør. Det regnes med en byggestart i løpet av høsten 2012, noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid estimeres til ca mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til 1. kvartal Legevakten Legevaktens leieavtale utgikk 1. juni De leier ytterligere 1 år med redusert leie på 0,6 mill. Vestre Viken HF er interessert i lokalene. Tilbud om kjøp utarbeides tertial 2012 Side 10 av 16

91 Drammen Eiendom KF 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 37 ansatte i bedriften; 8 kvinner og 29 menn. Foretaket har hittil i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 2011 og var i 2. kvartal på kun 1,65 %. Sykefravær kvartal kvartal 2012 Samlet Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 12,65 % 3,44 % 9,89 % 13,33 % 0,00 % 2,70 % 2,70 % Menn 7,37 % 2,06 % 1,54 % 3,60 % 1,10 % 0,20 % 1,30 % Samlet 8,46 % 2,37 % 3,46 % 5,83 % 0,82 % 0,82 % 1,65 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 51 saker tertial 2012 Side 11 av 16

92 Drammen Eiendom KF 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Driftsbudsjett 2012 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge budsjett. 7.2 Investeringsbudsjett Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 7.5, foreslås det kun en endring i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2. tertial: Kjøp av boliger for vanskeligstilte økes med kr. 8,0 mill. til kr. 38,0 mill. jfr. pkt Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Tall i mill. kr. Forslag nytt budsjett Boliger for vanskeligstilte 36,0 30,0 8,0 38,0 SUM 36,0 30,0 8,0 38,0 Finansiering Låneopptak 30,0 8,0 38,0 Sum 30,0 8,0 38, tertial 2012 Side 12 av 16

93 Drammen Eiendom KF 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2012 DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,09 % Eksterne leieinntekter ,27 % Leieinntekt boliger ,79 % Salg renholdstjenester ,20 % Tilskudd ,62 % Andre Inntekter ,48 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,62 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,96 % Administrasjonskostnader ,27 % Innleiekostnader ,74 % Innkjøp renhold ,32 % Eiendomsdrift ,94 % Vedlikehold ,61 % Tap på fordringer (7830) ,59 % Avskrivninger ,54 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,54 % DRIFTSRESULTAT ,30 % Finansinntekter ,29 % Finansutgifter ,54 % SUM FINANS ,33 % RESULTAT før Eiendomssalg ,91 % Salg av eiendom ,52 % Kostpris solgte eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,16 % NETTO RESULTAT ,12 % tertial 2012 Side 13 av 16

94 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2012 Side 14 av 16

95 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Strømsø BH - utvidelse Kobbervik gård - etablering av barnehage Werglandsgate 12, ombygging vestre del Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider Fjell Barnehage - garantiarbeider Barnehager - Disponibelt Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Barnehage - SUM Hestenga, ombygging barnebolig Barnebolig, utvidelse Oppvekst - SUM Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser Werglandsgate 13 - Helsehus Ing. Rybersgate - Støygjerde PLO, samlokalisering ledelse Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial Strømsø, nytt dagsenter Helsehus - Drammen helsesenter, utredning Schwartz gate 16-18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Helse og omsorg - Disponibelt Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider Kultur og fritid - Disponibelt Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, organisasjon mv - Disponibelt Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2012 Side 14av 16

96 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Brandengen skole - Dreneringstiltak Brandengen skole - EU-prosjekt Svensedammen skole,utbygging/ombygging Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider Skole - Disponibelt SUM Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Erstatningsboliger Erik Olsensgt Bofellesskap mindreårige flyktninger Stiboltsgate, rehabilitering SUM Kjøp av boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Drammen Eiendom KF - SUM Generell investeringsramme Totalt tertial 2012 Side 15av 16

97 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 2. tertialrapport 2012

98 Rapport for 2. tertial 2012 for Drammen Drift KF Styrebehandlet 27. september 2012

99 2. tertialrapport Økonomi Per 2. tertial 2012 Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et underskudd på kr 2 mill. som er 3,7 mill svakere enn budsjettert overskudd på kr. 1,6 mill. Avviket skyldes i hovedsak netto inntektssvikt i forbindelse med streik våren 2012, samt noe lavere omsetning enn forventet i årets 1. tertial. Omsetning og resultat for 2. tertial har vært i tråd med budsjett. Prognose 2012 Selv om ordrereserven for 3. tertial overstiger forutsetningene, vil det ikke være mulig for foretaket og fullt ut ta igjen avvik fra budsjett. Foretaket anslår endelig årsresultat for 2012 til kr -2,1 mill, hvilket er 3,2 mill under budsjettert årsresultat. Forutsetninger Prognosen for 2012 bygger på forutsetning om normal drift for 3. tertial. 2. Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket har oppgradert sitt kvalitetssystem og er i sertifiseringsprosess for et integrert styringssystem som ivaretar kravene i ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). HMS Foretaket bedriver en virksomhet med risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen. Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2.kvartal et samlet fravær på 8,85%. Sammenlignet med 2. kvartal i 2011 er det en reduksjon på 7,5 prosentpoeng. 1

100 2. tertialrapport 2012 År Ansatte 1-3 dager 4-16 dager Over 16 dager Totalt fravær ,71 2,17 13,49 16, ,96 0,91 6,98 8,85 Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA mål: Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag nærmeste leder Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Oppfølgingssamtale etter 8 uker nærmeste leder, spesialkonsulent og en representant fra Synergi Helse Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen. Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes hovedsaklig ansatte med slitasjeskader. Det gjelder ansatte i alderen år. 2

101 2. tertialrapport Resultatregnskap og prognose Resultatregnskap per i kroner Hittil i år 2012 Regnskap Budsjett Avvik Avvik % Budsjett Prognose Inntekter % Varekjøp % Personalkostnader % Andre tilvirknings-, salgs- og adm. kostn % Avskrivninger % Finanskostnader % Sum kostnader % Resultat % Note: Avvik på inntekt skyldes i hovedsak en netto inntektssvikt tilsvarende 2,7 mill i forbindelse med streik våren

102 2. tertialrapport

103 1

104 Vedlegg 5 Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport 2012

105 SAK 24/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 Side 1 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

106 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring Mengdetall Internkontroll systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

107 1. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr 1,835 mill. i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Totalt overskudd for foretaket hittil i år er på kr 5,184 mill. Grunnet diverse uklarheter fra ny kolonialvareleverandør i forhold til fakturering og anbudets forutsetninger, har faktura for juli og august ikke blitt bokført. Dette utgjør ca kr 0,6 mill. I tillegg har foretaket måttet si opp avtale med ekstern transportør. Regning for juli og august er ikke bokført og utgjør ca 0,2 mill kroner. Husleie på kr som er budsjettert i august har ikke blitt bokført før i september. Dette utgjør til sammen ca. kr.1,2 mill. Det reelle overskuddet vil da være på. ca. kr. 0,6 mill. i forhold til periodisert budsjett. Det er gjennom slutten av 2009 og begynnelsen av 2010 utarbeidet ny leveringsavtale med Pleie- og omsorgstjenesten i Drammen Kommune. Dette for å motivere til at avtalen overholdes og for å få en forenkling av samhandlingen mellom partene. Avtalen bygger på ønske fra institusjonstjenesten om en døgnporsjonspakke. For å definere en slik pakke er det tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og døgnporsjonspakken inneholder matvarer som skal sikre kundene/brukerne et variert og riktig sammensatt kosthold. Døgnporsjonspakken faktureres pr. måned à konto etter antall normerte sengeplasser pr. institusjon eller avdeling. Avtalen er prisjustert med kommunal deflator til kr. 144,56 pr. døgnporsjon pr Dette gir en budsjettert totalramme til institusjonstjenesten på kr 25,656 mill i Mat og drikke: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et underskudd på kr ,- og må ses spesielt i sammenheng med overskudd i cateringsalg. Henviser her til kommentarer under økonomi. - Personale: : Totale personalkostnader viser et overskudd på kr ,-. Skyldes blant annet permisjon uten lønn som kun delvis er dekket opp med personale med lavere lønn. - Engangsutstyr: Posten viser et overskudd kr Skyldes blant annet tiltak for mindre bruk av engangsutstyr jfr miljøhensyn og gode avtaler for innkjøp av engangsutstyr. - Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr ,-, som følge av for sent mottatt faktura for august. - Transport: Utgifter til transport er justert for 2012 grunnet innleie av ekstern transportør til enkelte tjenester. Årsaken til dette er at en sjåfør har sluttet. Overskudd på kr ,-. Henviser her til kommentarer under økonomi. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Overskudd på kr ,-. Side 3 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

108 Resultat pr. ansvarsområde i forhold til periodisert budsjett: Budsjettet for foretaket er i 2012 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder. Kafeteria kr ,- i underskudd Internsalg kr ,- i overskudd Hjemmeboende kr ,- i overskudd Ekstern catering kr ,- i overskudd Rådhuset politisk i balanse Intern catering kr ,- i overskudd Kommentarer: I forhold til periodisert budsjett. * Inntekter pr ansvar: - Kafeteria (ansvar 110): Inntekter fra 10 kafeteriaer. Driftstilskudd 2012 er på kr ,- Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i 2010 og har medført at 3 kafeteriaer er ubetjent. Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år. Kafeteriainntekter viser et underskudd på kr ,-. - Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i Drammen kommune og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser. Internsalg viser et overskudd på kr ,-. - Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende som har vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for hjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. Posten viser en økning i forhold til samme periode i Salg til hjemmeboende viser et overskudd på kr ,-. - Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de siste år. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid, selv om regnskapet viser økning i forhold til samme periode i Overskudd på kr ,-. - Rådhuset politisk:(ansvar 150): Viser et underskudd på kr ,-. - Intern catering:(ansvar 160): Overskudd på kr ,-. Skyldes noe mer møtevirksomhet med matlevering internt i kommunen. Side 4 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

109 * Utgifter pr. ansvar: På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over faktiske kostnader knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: Har et overskudd på kr ,-. Dette skyldes hovedsaklig lavere personalkostnader. - Internsalg: Viser et overskudd på kr ,-. I forhold til internsalg er det foretatt omstillinger vedrørende plukking av varer og effektivisering av varmmatproduksjon. - Hjemmeboende: Har et overskudd på kr ,-. Overskudd som følge av blant annet tiltak for mindre bruk av engangsutstyr jfr. miljøhensyn og gode avtaler for innkjøp av engangsutstyr. - Ekstern catering: Viser et overskudd på kr ,-. Økt aktivitet i forhold til tidligere og mer effektiv personalbruk. - Rådhuset politisk: Har et overskudd på kr ,-. I følge avtalen om leveranser her går dette i balanse. - Intern catering: Viser et overskudd på kr ,-. Overskudd her begrunnes i en mer bevisst bruk av personalressurser, både i forhold til produksjon og transport. Side 5 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

110 Tabell økonomi - totalt Side 6 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

111 Tabell pr. ansvar Side 7 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

112 2. Personale SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2012 i % kvartal 7,05 11,52 2.kvartal 7,87 8,16 Totalt sykefravær på 8,16 % for 2.kvartal 2012 fordeler seg slik: Sykemelding fra lege 84,7 % Egenmeldt fravær 15,3 % Andre permisjoner 1,0 dag Barns sykdom 3,0 dager Det er perioden avholdt lovpålagte dialogmøter med behandlende lege og bedriftshelsetjenesten. Utover lovpålagt oppfølging opprettholdes kontakt med langtidssykemeldte minst 1 gang pr. måned. Noen av disse er tilbake i full jobb og resten er gradert sykemeldt og på vei tilbake i full jobb. Foretaket gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig. 2. kvartal 2012 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Kvinner 11,4 6,0 152,6 55,0 9,99 Menn 18,0 3,0 0,0 0,0 3,29 Sum 29,4 9,0 152,6 55,0 8,16 Sammenligning sykefravær 2011/2012: Side 8 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer