TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark"

Transkript

1 i Bratten Aktivitetspark

2 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Historikk 4 3. Forankring 5 4. Målsetting, begrunnelse for prosjektet 6 5. Beskrivelse av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten Aktivitetspark 8 6. Økonomi, finansiering Eierskap m.m Faglige vurderinger / tilbakemeldinger Nasjonal posisjonering av TrafikkSIKKERHETSsentret og Bratten 14 2

3 1. Sammendrag Behandling av trafikkskader er den nest største forbruker av helseressurser i Norge, og trafikkulykker er den største helsetrusselen for barn og ungdom. Trafikkulykkene medfører betydelige samfunnsmessige kostnader; en dødsulykke er kostnadsberegnet til ca. 25 mill. kr. For Nordlands vedkommende medfører trafikkulykkene årlige kostnader på ca. 1,1 mrd. kr. Det er politisk vedtatt en Nullvisjon for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge; en visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken. Denne forutsetter en samlet nasjonal innsats. En stor utfordring er ungdommenes overrepresentasjon i trafikkulykkesstatistikkene. Regjeringen har fokus på dette, og det er på trappene en egen handlingsplan rettet mot ungdom og trafikkulykker. Nordland fylkeskommune følger opp den nasjonale satsingen bl.a. gjennom rullering av sin trafikksikkerhetsplan. Bodø kommune har høy fokus på trafikksikkerhet for barn og ungdom gjennom den kommunale trafikksikkerhetsplanen. Ny forskning bekrefter at ungdom generelt ikke er fullt ut modne til å foreta de rette risikovurderingene, noe som langt på vei forklarer unge bilisters overrepresentasjon i ulykkesstatistikkene. Denne biologiske begrensningen må derfor kompenseres med virkemidler av en slik karakter at de når fram og fester seg i minnet. Fylkestinget i Nordland har tatt initiativet til etablering av et i Bodø, inspirert av TRAFO anlegget i Kristiansand. Senteret er tenkt lokalisert til Bratten aktivitetspark, og det skal utvikles til å bli en pilot innen det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Det at senteret integreres i et eksisterende anlegg med lang erfaring og høy kompetanse gir en løsning som det ikke finnes maken til noe sted i landet. Investeringskostnadene som totalt er beregnet til ca. 25,5 mill. kr søkes i hovedsak fordelt mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og DA Bodø. Målet for etableringen av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark tar utgangspunkt i nullvisjonen. Senteret skal bidra til en reduksjon av omfanget av trafikkulykker hos ungdom, og dette skal skje først og fremst gjennom holdningsog atferdsendring. Målgruppa for TrafikkSIKKERHETSsentret er først og fremst ungdom i alderen år. I tillegg skal dette være et levende og dynamisk senter hvor det kontinuerlig skal foregå utvikling, testing og forskning, det skal arrangeres konferanser og gjennomføres relevante aktiviteter og tiltak av interesse for trafikksikkerhetsmiljøer i innog utland. TrafikkSIKKERHETSsentret skal være en nasjonal kompetanseog formidlingsaktør innen trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom. Bodø skal inneha en sentral posisjon i dette arbeidet, og ambisjonene er at fagmiljøer og politiske miljøer fra inn og utland retter blikket mot Bodø. 3

4 2. Historikk 2.1 Forprosjekt m. mandat DA Bodø bevilget høsten 2008 kr til et forprosjekt knyttet til etablering av et Trafikk SIKKERHETSsenter (tidligere TRAFO ) i Bodø, lokalisert til Bratten aktivitetspark. Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av fylkespolitiker Leif Lindstrøm, rådgiver i Nordland fylkeskommune Toril Moan, kultursjef i Bodø kommune Arne Vinje og leder for Bratten aktivitetspark Leif Håkestad. Gruppas mandat var: Utarbeide forprosjekt med skisser/ planer for bygninger og fysiske innretninger. Utvikle innsalgs/ presentasjonsmateriell. Beregne investerings og driftskostnader samt finansieringsplan. Avklare eierskapet til konseptet (fylke/kommune/andre). Avklare fordeling av kostnader (investering og drift) mellom fylkeskommunen, kommunen og ev. andre. Søke ekstern finansiering til etablering og drift. 2.2 Grunntanke og idé TRAFO er navnet på et spesielt trafikksikkerhetsanlegg utviklet i Kristiansand. Selve konseptet består av et bygg med flere rom, hvor flere av dem er utstyrt med avanserte løsninger for framvisning av 360 o film. Formålet med TRAFO er å utfordre deltakerne intellektuelt og emosjonelt i forhold til trafikkulykkenes årsaker og konsekvenser. Anlegget i Kristiansand har vært en viktig inspirasjonskilde for planene i Nordland, men Bodøløsningen vil bygge på andre teknologiske løsninger og en annen metodisk innfallsvinkel. Siden navnet TRAFO er knyttet til Kristansandkonseptet, vil man i Bodø inntil videre benytte som arbeidstittel. 2.3 Politiske vedtak i fylkeskommunen og kommunen. Initiativet til etablering av et Trafikk SIKKERHETSsenter i Nordland og Bodø ble tatt av fylkestinget i 2006, etter samferdselskomitéens studietur til Kristiansand. Dette ble fulgt opp med forslag til finansiering gjennom økonomiplanen. Saken ble også diskutert på et møte mellom Nordland fylkeskommune og Bodø kommune m.fl. 10. nov. 2008, på initiativ fra samferdselsråd Jon Tørset. Bystyret i Bodø vedtok i juni 2008 at arbeidet med videreutvikling og fullføring av planer i Bratten aktivitetspark skal videreføres. Det skal søkes om eksterne midler til videre utbygging, og kommunens andel avgjøres i den ordinære budsjett og økonomiplanbehandlingen. 2.4 Bratten aktivitetspark som trafikksikkerhetsarena Bratten aktivitetspark har trafikksikkerhet som sitt viktigste satsingsområde, og har tradisjoner innenfor dette feltet helt tilbake til begynnelsen av 1980tallet, gjennom mopedføreropplæring. Motorsport som et verktøy. I tillegg hadde forløperen til Bratten; Motorsenteret i Bodø i en årrekke ansvaret for kompetansegivende kurs rettet mot lærere i grunnskolen i Nordland som skulle undervise i mopedføreropplæring. Pr. i dag har Bratten tilbud til elever i 10. klasse ved ungdomsskolene i Bodø om trafikalt grunnkurs og mopedføreropplæring. Motorsport brukes som et verktøy i oppvekst og forebygging, og de minste barna får sin trafikale grunnopplæring i Pelles Mini Trafikkskole. Det er under utvikling en egen arena og metodikk for sykkelopplæring i grunnskolen, og det er bygd opp en kjøregård for moped og MCopplæring som brukes av kjøreskoler og Statens vegvesen. Mange fagmiljøer og sentrale politikere som opp gjennom årene har besøkt Bratten har uttrykt sin begeistring over de løsningene og den metodikken som Bratten arbeider etter. 4

5 3. Forankring 3.1 Nullvisjonen Nullvisjonen er godt forankret i all sentral trafikksikkerhetstenking. Den ligger til grunn for alt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Nullvisjonen Etikk mennesker er unike og uerstattelige og vi kan ikke akseptere de store tapene i vegtrafikken Vitenskapelighet menneskets fysiske og mentale forutsetninger og deres tåleevne er kjent og skal ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikantene skal ledes til sikker atferd og beskyttes mot fatale konsekvenser av normale feilhandlinger Ansvar trafikantene og myndighetene har begge et ansvar for trafikksikkerheten. Trafikantene har ansvar for egen atferd, mens myndighetene har ansvaret for veiog trafikksystemet og for kontroll av trafikant og kjøretøy 3.2 Trafikksikkerhet i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv Kartlegging utført av Vegdirektoratet viser at trafikantfeil som fartsnivå, ruspåvirkning og trøtthet er sterkt medvirkende faktorer til dødsulykkene i trafikken. Dette er et viktig grunnlag for den retningen som trafikksikkerhetssatsingen framover vil ta. Regjeringen har store ambisjoner i sin satsing på trafikksikkerhet, jfr. Nasjonal Transportplan Det er satt et ambisiøst mål om at antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 1/3 i perioden. Samferdselsministeren vil styrke trafikkopplæringen, føreropplæringen og det holdningsskapende arbeidet rettet inn mot ulike livsfaser ( livslang læring ), trafikantgrupper og arenaer. Innsatsen overfor høyrisikogrupper i trafikken, bl.a. unge sjåfører og ruspåvirkede førere skal styrkes spesielt, og det skal tilrettelegges for utnyttelse av trafikksikkerhetspotensialet i ny teknologi. Dette vil også være utgangspunktet for den regionale satsingen på trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsplanen for Nordland er under rullering, og regjeringens overordnede føringer vil bli videreført her. 3.3 Samfunnsøkonomiske kostnader. Det er betydelige samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til veitrafikkulykkene. En dødsulykke er kostnadsberegnet til ca. 25 mill. kr. De årlige kostnadene for Nordlands vedkommende utgjør ca. 1,1 milliarder kr (2004tall). Disse kostnadene omfatter medisinske, materielle og administrative kostnader, produksjonsbortfall samt verdsetting av velferdstap. Det bør legges betydelig vekt på disse tallene når man skal vurdere investeringer i trafikksikkerhetsfremmende tiltak. 3.4 Nye metoder i trafikksikkerhetsarbeidet Regjeringens fokus på økt trafikksikkerhet gir store utfordringer. Effekten av de kjente tiltakene er langt på vei brukt opp, derfor må det tenkes nytt. I tillegg må tiltakene ha et betydelig trykk for å oppnå ulykkesreduserende effekt. TRAFOen i Kristiansand har gjennom sin nytenkende metodikk og praktiske løsninger tatt et viktig skritt i denne retningen. TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten vil kunne være et viktig bidrag i regjeringens mål for økt trafikksikkerhet, fordi innsatsen rettes mot høyrisikogruppene i trafikken gjennom bruk av nye virkemidler. Det innehar løsninger som er teknologisk i førersetet, og det har et potensiale til å dekke et større geografisk område og nye målgrupper. Samtidig har det totale trafikksikkerhetsarbeidet i Bratten aktivitetspark fokus nettopp på livslang læring gjennom tiltak rettet mot både barn, ungdom og voksne. 5

6 4. Målsetting, begrunnelse for prosjektet 4.1 Faglige vurderinger Følgende momenter ligger til grunn for denne satsingen: På de aller fleste arenaer (arbeidsplasser, skoler, barnehager, luftfart, jernbane, båt m.m.) er det nulltoleranse for ulykker, mens i trafikken har vi kun en nullvisjon. Trafikkulykker er den nest største forbruker av helseressurser i Norge. Trafikkulykker den største helsetrusselen for barn og ungdom. Ungdomsgruppa år er sterkt overrepresentert på trafikkulykkesstatistikken; de står for ca. 7 % av utkjørte km på veiene, men utgjør 24 % av det totale antall ulykker. Effekten av de etablerte virkemidlene innen trafikkforebygging er brukt opp, derfor må det utvikles nye. TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark vil integreres i et etablert trafikksikkerhetssenter og miljø, noe som vil forsterke effektene samt stimulere samhandlingen og helhetstenkningen. 4.2 Mål for vårt lokale arbeid Målet for etableringen av TrafikkSIKKEHETSsentret i Bratten aktivitetspark er: Gjennom holdnings og atferdsbearbeiding bidra til å redusere omfanget av trafikkulykker hos ungdom. Derfor skal trafikksikkerhetssentret etableres som en pilot innen det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, i samsvar med føringene i nullvisjonen. 4.3 Strategier For å nå disse målsettingene legges det vekt på følgende: Være et formidlingssenter basert på moderne teknologi, metodikk og forskning. Utvikle optimale løsninger for holdnings og atferdsbearbeiding, bl.a. gjennom kontakt med forskingsmiljøer i inn og utland. Utvikle oppdaterte påvirkningsverktøy, ny metodikk, faglig kompetanse m.m. Utvikle tilpassede opplegg for bruken (definere målgrupper, lage faglige og praktiske løsninger m.m.) Være et naturlig møtested for konferanser og seminarer innen trafikksikkerhet og beslektede fagområder Kartlegge samarbeidspartnere, bygge faglig nettverk Etablere gode evalueringsrutiner, eks. i samarbeid med Nordlandsforskning Igangsette følgeforskning på deler av innholdet 6

7 TrafikkSIKKERHETSsentret fasade mot nord. TrafikkSIKKERHETSsentret fasade mot sør. TrafikkSIKKERHETSsentret fasade snitt. Kartskisse over TrafikkSIKKERHETSsentret. TafikkSIKKERHETSsentret, byggetrinn 1. TrafikkSIKKERHETSsentret, byggetrinn TrafikkSIKKERHETSsentret, byggetrinn 1 Plassering i unike omgivelser kombinert med en elegant design gjør at trafikksikkerhetssentret vil framstå som et unikt signalbygg. I tillegg vil det bli svært funksjonelt, med de enkelte elementene og rommene plassert i en logisk rekkefølge. Bygget er plassert ved inngangen til Bratten aktivitetspark, og plasseringen gir en flott utsikt mot sør, over byen. Samtidig framstår det som en skulptur sett både fra riksveien og inne fra området. Kantine og møterom vil bidra til at det fyller Bratten aktivitetsparks behov for slike fasiliteter. Dette vil også forsterke mulighetene for samhandling og kommunikasjon på tvers av fag og interesseområder, noe som er et viktig element i Brattens filosofi. Bygget, slik arkitekt Odd Aanesen har tegnet det, vil bli et landemerke for Bratten og Bodø. Allerede nå vekker illustrasjonene stor begeistring både hos publikum og fagfolk. 7

8 5. Beskrivelse av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten Aktivitetspark 5.1 Overordnede føringer TrafikkSIKKERHETSsentret er en del av et helhetlig trafikksikkerhetsanlegg i Bratten aktivitetspark, som også inkluderer et Hjernerom og et TSrom. Totalt sett vil dette bli et anlegg som vil sette Bodø og Nordland i en særstilling innen nasjonalt trafikksikkerhetsarbeid. Derfor kan man med rette si at dette skal være en nasjonal pilot. Denne rapporten tar for seg byggetrinn 1. Ideelt sett burde alle elementene blitt utviklet samtidig, men siden elementene i byggetrinn 1 er ferdig beskrevet er det ønskelig å få på plass dette samtidig som man utvikler løsningene i trinn 2. Men det må understrekes at den komplette løsningen, og spesielt trinn 2 vil vekke nasjonal og internasjonal interesse. Det er ønskelig at løsningen i Nordland ikke skal være noen blåkopi av den i Kristiansand, både fordi denne har elementer som ikke uten videre kan kopieres, og også fordi prosjektgruppa ønsker en løsning som i større grad tar høyde for nye teknologiske løsninger, nye målgrupper, ny metodikk m.m. Dette har ført fram til de løsningene som er skissert nedenfor. Konseptet skal også få et nytt navn, bl.a. for å markere at dette ikke er en kopi av den originale TRAFOen. I forprosjektet er TrafikkSIKKERHETSsentret plassert i et byggetrinn 1, mens de øvrige funksjonene er samlet i byggetrinn 2. Det er utarbeidet skisser som i tillegg til de praktiske løsningene også viser et bygg som med rette kan kalles et signalbygg. I tillegg til god arealutnyttelse og funksjonell plassering av rommene har det en utforming og plassering som tar opp i seg og fanger opp de naturgitte omgivelsene. 5.2 Innhold i byggetrinn 1 For å kunne dekke de behovene som oppstår når man skal betjene en større region skal TrafikkSIKKERHETSsentret inneholde ekspedisjon/registrering, kantine samt møte/konferanserom med muligheter for oppdeling i mindre rom. Her skal det foregå både for og etterarbeid, spesielt med tanke på større grupper, samt kunne gjennomføre nettverksmøter, konferanser m.m. innen trafikksikkerhet. Det er også tatt høyde for at grupper skal kunne delta i et opplegg som varer hele dagen, ev. flere dager. Dette er viktig for at dette ikke skal være et opplevelsesopplegg, men et viktig element i en endringsprosess. Selve påvirkningsprosessen gjennomføres i flere faser. Innledningsvis samles deltakerne i en gruppe hvor de gjennom dataspill eller liknende blir løftet opp i en sinnsstemning full av adrenalin og hvor konkurranseinstinktet utfordres. Deretter blir de i små grupper styrt fra stasjon til stasjon hvor de gjennom avanserte filmløsninger blir deltakere i de forskjellige fasene i en tragisk trafikkulykke (selve ulykken, behandlingen, sorgprosessen). Avslutningsvis samles deltakerne og lederen der de utveksler syn på sin opplevelse (debriefing), diskuterer hva dette egentlig handler om, og hvordan hver enkelt kan bidra til endring i ungdommenes trafikkatferd. Progresjonen i prosessen fra innledningsvis å være høyt oppe, for så gjennomgå en fase preget av sterke følelser, og så avslutningsvis skulle sette ord på sin opplevelse, sine følelser og sine forslag til løsning utfordrer deltakerne både emosjonelt og intellektuelt. Med bakgrunn i kjent metodikk vil dette være en tøff men også effektiv måte å få deltakerne med i en konstruktiv og ekte diskusjon. Produsenter og leverandører med bred internasjonal kompetanse og erfaring er kontaktet for å få beskrevet de beste teknologiske løsningene og den beste metodikken. Som eksempel velges det en løsning med 180 o filmflate, for på den måten å skape størst mulig realisme og innlevelse. For å sikre en forsvarlig drift er det etablert kontakt med flere sentrale aktører, bl.a. Forsvaret, Statens vegvesen og Kriminalomsorgen som alle har signalisert interesse for å være 8

9 brukere. Det er også fullt mulig å ta for seg andre relevante emner i dette senteret, eks. knyttet til rusproblematikk, sikkerhet på arbeidsplassen m.m. 5.3 Utvikling av nye elementer Med bakgrunn i bl.a. ny forskning knyttet til hjernens utvikling skal det etableres et hjernerom og et TSrom i tilknytning til TrafikkSIKKERHETSsentret. Hjernerommet tar utgangspunkt i ny hjerneforskning som gir ny kunnskap om hjernens utvikling i ungdomsårene, og hvordan forskningen må ligge til grunn når ny metodikk innen holdnings og atferdsbearbeiding skal utformes. I tillegg skal den ta for seg temaer knyttet til aldringsprosesser, søvn og tretthet m.m. På bakgrunn av denne forskningen ser en for seg mulighetene for utvikling av ny pedagogikk som kan fornye / forbedre trafikkopplæringen for de unge slik at ulykkestallene reduseres ytterligere. Utviklingen av et Hjernerom kan få stor nasjonal betydning, og en ser for seg dette som unikt når det plasseres inn i det helhetlige miljøet i Bratten Aktivitetspark. Her er det viktig at Nordland og Bodø som fylkeshovedstad er i forkant. En må derfor se byggetrinn 1 og 2 i nær sammenheng, og arbeidet med utviklingen av det andre byggetrinnet vil gå kontinuerlig. TSrommet skal inneholde en del tekniske installasjoner, eks. Bråstoppen, Veltepetter, bilvrak, simulator, kurs og verkstedrom for førstehjelp, reparasjon av sykler m.m. Det er så langt etablert kontakt med SINTEF i Trondheim, 3D Perception i Asker, Nordisk Film i Oslo og Experimentarium i København for faglig bistand i forbindelse med utviklingen av disse elementene. 5.4 Brukere, samarbeidspartnere TrafikkSIKKERHETSsentret har et stort potensiale i seg, både med tanke på bruksområder og målgrupper. Primærfokuset vil være på ungdom og trafikksikkerhet, men det kan utvides til også å omfatte andre områder, eks. sikkerhet på arbeidsplasser, redningstjeneste, forsvarets virksomhet m.m. Arbeidsgruppa vil derfor etablere kontakt med en rekke naturlige samarbeidspartnere: Trygg Trafikk Norsk Lastebileierforbund og andre relevante instanser i næringslivet Forsvaret Statens vegvesen Politiet og politihøgskolen Kriminalomsorgen Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) Bil/motororganisasjonene SB Nordlandsbuss Ungdommens fylkesting Nordland fylkeskommune (adm. nivå) Bodø kommune (adm. nivå) Noen av disse vil være direkte brukere av TrafikkSIKKERHETSsentret, mens andre vil være involvert som høringsinstans, pådrivere, finansielle bidragsytere m.m. Neste fase vil være å etablere et nasjonalt nettverk, dette behovet har kommet fram gjennom samtaler med trafikksikkerhetsaktører og miljøer andre steder i landet. 5.5 Mobile løsninger Nordland er et langstrakt fylke, og en enhet etablert i Bodø vil ikke kunne dekke hele fylkets behov. Nordland fylkeskommune ønsker at tilbudet blir tilgjengelig også i nord og sørdelen av fylket. Derfor arbeides det parallelt med oppbygging av en mobil løsning: en semitrailer med uttrekkbare elementer. Man vil da få et rom som vil gi plass til de tre filmrommene. Man kan bruke samme skjermløsning og de samme filmene som i det stasjonære TrafikkSIKKERHETSsentret. Det vil være naturlig med samhandling mellom den stasjonære og den mobile enheten med tanke på faglig utvikling m.m. 9

10 6. Økonomi, finansiering 6.1 Bodø kommunes samlede investeringer i trafikksikkerhetssatsingen i Bratten Bodø kommune har så langt investert ca. 15 mill. kr i fysiske etableringer knyttet til trafikksikkerhetssatsingen i Bratten aktivitetspark. Det er totalt satt av ca. 34 da til trafikksikkerhetsanlegg og installasjoner i Bratten, verdien av dette arealet er beregnet til ca. 18 mill. kr. Det er foretatt en del grunninvesteringer i tomta hvor bygget med byggetrinn 1 og 2 skal plasseres, dette utgjør ca. 0,5 mill. kr. I tillegg er det gjort betydelige investeringer i infrastruktur (ca 3,5 mill. kr) samt at selve tomta m. parkeringsarealer er verdsatt til ca 1 mil. kr. Pr. i dag arbeider 2 ½ stilling med trafikksikkerhet i Bratten, knyttet til trafikalt grunnkurs, mopedføreropplæring og motorsport som oppvekst og forebyggende verktøy. I tillegg er det investert ca. ½ mill. kr i utstyr (mopeder, ATVer, sikkerhetsog kommunikasjonsutstyr og annet opplæringsutstyr). 6.2 Nordland fylkeskommunes bidrag Nordland fylkeskommune har gjennom vedtak i økonomiplanen satt av 5 mill. kr til investering og 1 mill. kr i årlige driftsmidler. Det er ønskelig at investeringsramma økes noe, fordi de totale kostnadene vil ligge høyere enn først antatt. Dette skyldes først og fremst at anlegget dimensjoneres for å dekke et større distrikt og flere brukere. Dessuten vil utviklings og etableringskostnadene knyttet til teknologi og film være høyere enn for TRAFOen i Kristiansand, fordi man ønsker en oppdatert og forsterket teknologi med større fleksibilitet. 6.3 Finansieringsplan, investering Det legges opp til at investeringskostnadene knyttet til byggetrinn 1 i hovedsak søkes fordelt mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og DA Bodø. I tillegg søkes det tilskudd fra Gjensidigestiftelsen; dette konseptet bør ligge innenfor de kriteriene som stiftelsen tildeler midler etter. Arealverdien, infrastruktur og opparbeidelse av tomt legges inn i byggetrinn 1, som en del av Bodø kommunes investeringsandel. Kostnader Gjelder Sum Arealverdi Grunnarbeider, infrastruktur m.m Prosjektering, forprosjekt Byggekostnader, byggetrinn Innredning, filmløsninger m.m Kostnader totalt Finansiering Bidragsyter Tidl. bevilget Bevilget 2009 Søkes 2010 Nordland fylkeskommune Bodø kommune DA Bodø Sum Sum finansiering

11 7. Eierskap m.m 6.4 Finansieringsplan, drift Nordland fylkeskommunes bidrag på 1 mill. kr pr. år vil danne grunnlaget for en sikker og forsvarlig drift av TrafikkSIKKERHETSsentret. I tillegg vil deler av Bodø kommunes ressurser som allerede er knyttet til trafikksikkerhet og utvikling i Bratten styres inn mot driften av TrafikkSIKKERHETSsentret. Det legges også opp til en inntektsside, gjennom salg av tjenester samt at andre samarbeidspartnere og brukere kan leie seg inn. I tillegg vil et prosjektbasert utviklingskonsept kunne utløse ekstern finansiering. Ut fra dette ser en for seg en virksomhet som i liten grad vil kreve driftsutgifter ut over det som allerede er skissert. Årlige driftskostnader Drift, vedlikehold av bygg og uteareal Kr Utvikling, fornying m.m Lønnsmidler Sum Kr Finansiering Nordland fylkeskommune Kr Bodø kommune * Tilskudd, leieinntekter, salg av tjenester m.m ** Sum Kr * Bodø kommunes andel består i stor grad av omdisponering av ressurser knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet. ** En ser for seg en gradvis økning av denne posten, opp mot en mill. kr. Samtidig vil driftskostnadene følge denne inntektsposten. 7. Eierskap m.m. Nordland fylkeskommune har vært en pådriver for etablering av et trafikksikkerhetssenter i Bodø. Fylkeskommunen går derfor inn med en delfinansiering i form av tilskudd. Bodø kommune står som eier mens fylkeskommunen vil medvirke og bidra i utviklingen, gjennom deltakelse i prosjektgruppe og å være representert i styret for sentret. 11

12 12

13 8. Faglige vurderinger / tilbakemeldinger 8. Faglige vurderinger / tilbakemeldinger Bratten aktivitetspark har helt siden etableringen startet i 2000 vært gjenstand for stor oppmerksomhet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mange sentrale politikere, med statsminister Jens Stoltenberg i spissen har gitt begeistrede tilbakemeldinger, og tunge nasjonale og internasjonale fagmiljøer har fått anledning til å sette seg inn i og gi tilbakemelding på de faglige vurderingene og løsningene som kjennetegner Bratten aktivitetspark. Trafikksikkerhet er og har hele tiden vært det sentrale satsingsområdet i Bratten. Dette feltet handler i videste forstand om barns og unges oppvekstvilkår, og derfor blir utfordringene møtt med et bredt spekter av tiltak for å kunne nå fram til flest mulig. Den store utfordringen er knyttet til aldersgruppa år og deres overrepresentasjon i forhold til alvorlige trafikkulykker. Tilbakemeldingene fra faginstanser gi en god indikasjon på at Nordland fylkeskommunes og Bodø kommunes satsing på TrafikkSIKKERHETSsentret i Nordland og i Bratten aktivitetspark er et skritt i riktig retning. 13

14 9. Nasjonal posisjonering av TrafikkSIKKERHETSsentret og Bratten TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark skal framstå som en nasjonal pilot fordi: Senteret skal være en nasjonal kompetanse og formidlingsaktør innen trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom. Bodø skal inneha en sentral posisjon i dette arbeidet, og ambisjonene er at fagmiljøer og politiske miljøer fra innog utland retter blikket mot Bodø. Bratten aktivitetspark har følgende fortrinn: En betydelig kompetanse innen trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom, etablert gjennom mer enn 25 års målrettet arbeid. Et solid nettverk nasjonalt og internasjonalt (fag og forskingsmiljøer, organisasjoner m.fl.). Et langvarig samarbeid mellom Bratten aktivitetspark og Norges Motorsportforbund bl.a. omkring motorsport og trafikksikkerhet. Den unike fysiske utformingen av og innholdet i TrafikkSIKKERHETSsentret og Bratten aktivitetspark, og den kompetansen som er ervervet gjennom dette utviklingsarbeidet. I tillegg til det omfattende, daglige trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot aktuelle målgrupper skal TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark: Utvikle ny, og videreutvikle eksisterende metodikk og opplegg innen trafikkopplæring, basert på erfaringene fra TrafikkSIKKERHETSsentret. Gjennomføre forskingsbasert utviklingsarbeid knyttet opp mot enkelte elementer, opplegg og metodikk, i samarbeid med Nordlandsforskning, Høgskolen i Bodø og andre relevante aktører. Gjennomføre lokale, regionale og nasjonale konferanser, kurs m.m. med trafikksikkerhet som tema. Være aktiv pådriver for å få sentrale emner (trafikalt grunnkurs, mopedføreropplæring) implementert i grunn og videregående skoles læreplaner. Være modell og rådgiver for kommuner og andre som ønsker å utvikle trafikksikkerhetsanlegg basert på Bratten aktivitetsparks og TrafikkSIKKERHETSsentrets grunnidé. Gjennom mange år har sentrale politikere og faginstanser besøkt Bratten aktivitetspark for å høre, se og la seg begeistre. Fra forskjellig hold kommer det også jevnlig henvendelser om faglig bistand i trafikksikkerhetsspørsmål, arrangøransvar for møter, kurs og konferanser m.m. Etablering av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten vil sette Bodø kommune og Bratten i stand til å ta tak i disse utfordrningene. Dette vil gi gode effekter: Markere seg som en viktig nasjonal aktør i arbeidet med å redusere omfanget av de mange meningsløse ungdomsulykkene i trafikken. Etablere Bodø som kompetansesenter innen trafikksikkerhet, i samarbeid med høgskole og forskingsmiljøene. Bidra til å sette Bodø på kartet som kurs og konferanseby også innen dette fagfeltet. Totalt sett vil en så beskjeden investering som det her er snakk om, gi store positive effekter og ringvirkninger. Samtidig vil det være et synlig bevis på at samhandling er bra, både med tanke på utvikling, etablering og drift. 14

15 15

16 Kontakt Bratten Aktivitetspark Postadresse: Bodø kommune, OKavdelingen Boks BODØ Besøksadresse: Bratten 8014 BODØ Tlf Epost: Webadresse:

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for kommunikasjonstjenester knyttet til utvikling av kampanjer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for kommunikasjonstjenester knyttet til utvikling av kampanjer Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale for kommunikasjonstjenester knyttet til utvikling av kampanjer Dokumentets dato: 12.12.12 Saksnummer: 2012147798 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Bakgrunn

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Dokumentets dato: 19.02.2013 Saksnummer: 2013003509 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Innledning Når vi sammenligner antall vegtrafikkulykker som inkluderer eldre i forhold til

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år»

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» 1 Nytt prosjekt Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» Forprosjektgruppe; Aremark, Halden, Hvaler, Rakkestad, Rygge, Sarpsborg «Sjumilssteget» Helsefremmende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Rammene for videreutvikling av føreropplæringen

Rammene for videreutvikling av føreropplæringen Rammene for videreutvikling av føreropplæringen Bente Skjetne Trafikantseksjonen 19.11.2015 Rammene for videreutvikling av føreropplæringen Organisering av TK-avdelingen TK - direktør Stab Kjøretøy Tilsyn

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2016 1.11.2016 Bedre trafikksikkerhet gjennom bedre samordning Oppfølging av Stortingets

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Hverdagsaktivitet og aktiv transport- en trussel for trafikksikkerheten?

Hverdagsaktivitet og aktiv transport- en trussel for trafikksikkerheten? Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag Hverdagsaktivitet og aktiv transport- en trussel for trafikksikkerheten? Årsmøtet torsdag 6. oktober 2016 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Statens vegvesens ulykkesanalyser (UAGrapporter)

Statens vegvesens ulykkesanalyser (UAGrapporter) Statens vegvesens ulykkesanalyser (UAGrapporter) Hvorfor vi lager UAG-rapportene, hva de inneholder og hva som er rolledelingen mellom politi og Statens vegvesen. Ulykkesarbeidet i Statens vegvesen Nullvisjonen

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Kjell Bjørvig. København, 26 november 2009

Kjell Bjørvig. København, 26 november 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Forbundsstyremøte København, 26 november 2009 Aktuelle saker Trafikksikkerhetssituasjonen Nasjonal transportplan 2010-2019 F lt i f i i Forvaltningsreform og ny organisering

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hva kan vi lære av dødsulykkene?

Hva kan vi lære av dødsulykkene? Hva kan vi lære av dødsulykkene? Regional TS-konferanse Tromsø 15. -16. okt. 2012 Knut Hågensen Seksjon Miljø og trafikksikkerhet Mandat for ulykkesansalysene Erfaringer fra tidligere undersøkelser førte

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE) Kulturenheten Arkivsak-dok. 201202796-30 Saksbehandler Sigrun Tomt Ulset Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 27.05.2015 HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND 2015-2016 (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer