TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark"

Transkript

1 i Bratten Aktivitetspark

2 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Historikk 4 3. Forankring 5 4. Målsetting, begrunnelse for prosjektet 6 5. Beskrivelse av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten Aktivitetspark 8 6. Økonomi, finansiering Eierskap m.m Faglige vurderinger / tilbakemeldinger Nasjonal posisjonering av TrafikkSIKKERHETSsentret og Bratten 14 2

3 1. Sammendrag Behandling av trafikkskader er den nest største forbruker av helseressurser i Norge, og trafikkulykker er den største helsetrusselen for barn og ungdom. Trafikkulykkene medfører betydelige samfunnsmessige kostnader; en dødsulykke er kostnadsberegnet til ca. 25 mill. kr. For Nordlands vedkommende medfører trafikkulykkene årlige kostnader på ca. 1,1 mrd. kr. Det er politisk vedtatt en Nullvisjon for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge; en visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken. Denne forutsetter en samlet nasjonal innsats. En stor utfordring er ungdommenes overrepresentasjon i trafikkulykkesstatistikkene. Regjeringen har fokus på dette, og det er på trappene en egen handlingsplan rettet mot ungdom og trafikkulykker. Nordland fylkeskommune følger opp den nasjonale satsingen bl.a. gjennom rullering av sin trafikksikkerhetsplan. Bodø kommune har høy fokus på trafikksikkerhet for barn og ungdom gjennom den kommunale trafikksikkerhetsplanen. Ny forskning bekrefter at ungdom generelt ikke er fullt ut modne til å foreta de rette risikovurderingene, noe som langt på vei forklarer unge bilisters overrepresentasjon i ulykkesstatistikkene. Denne biologiske begrensningen må derfor kompenseres med virkemidler av en slik karakter at de når fram og fester seg i minnet. Fylkestinget i Nordland har tatt initiativet til etablering av et i Bodø, inspirert av TRAFO anlegget i Kristiansand. Senteret er tenkt lokalisert til Bratten aktivitetspark, og det skal utvikles til å bli en pilot innen det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Det at senteret integreres i et eksisterende anlegg med lang erfaring og høy kompetanse gir en løsning som det ikke finnes maken til noe sted i landet. Investeringskostnadene som totalt er beregnet til ca. 25,5 mill. kr søkes i hovedsak fordelt mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og DA Bodø. Målet for etableringen av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark tar utgangspunkt i nullvisjonen. Senteret skal bidra til en reduksjon av omfanget av trafikkulykker hos ungdom, og dette skal skje først og fremst gjennom holdningsog atferdsendring. Målgruppa for TrafikkSIKKERHETSsentret er først og fremst ungdom i alderen år. I tillegg skal dette være et levende og dynamisk senter hvor det kontinuerlig skal foregå utvikling, testing og forskning, det skal arrangeres konferanser og gjennomføres relevante aktiviteter og tiltak av interesse for trafikksikkerhetsmiljøer i innog utland. TrafikkSIKKERHETSsentret skal være en nasjonal kompetanseog formidlingsaktør innen trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom. Bodø skal inneha en sentral posisjon i dette arbeidet, og ambisjonene er at fagmiljøer og politiske miljøer fra inn og utland retter blikket mot Bodø. 3

4 2. Historikk 2.1 Forprosjekt m. mandat DA Bodø bevilget høsten 2008 kr til et forprosjekt knyttet til etablering av et Trafikk SIKKERHETSsenter (tidligere TRAFO ) i Bodø, lokalisert til Bratten aktivitetspark. Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av fylkespolitiker Leif Lindstrøm, rådgiver i Nordland fylkeskommune Toril Moan, kultursjef i Bodø kommune Arne Vinje og leder for Bratten aktivitetspark Leif Håkestad. Gruppas mandat var: Utarbeide forprosjekt med skisser/ planer for bygninger og fysiske innretninger. Utvikle innsalgs/ presentasjonsmateriell. Beregne investerings og driftskostnader samt finansieringsplan. Avklare eierskapet til konseptet (fylke/kommune/andre). Avklare fordeling av kostnader (investering og drift) mellom fylkeskommunen, kommunen og ev. andre. Søke ekstern finansiering til etablering og drift. 2.2 Grunntanke og idé TRAFO er navnet på et spesielt trafikksikkerhetsanlegg utviklet i Kristiansand. Selve konseptet består av et bygg med flere rom, hvor flere av dem er utstyrt med avanserte løsninger for framvisning av 360 o film. Formålet med TRAFO er å utfordre deltakerne intellektuelt og emosjonelt i forhold til trafikkulykkenes årsaker og konsekvenser. Anlegget i Kristiansand har vært en viktig inspirasjonskilde for planene i Nordland, men Bodøløsningen vil bygge på andre teknologiske løsninger og en annen metodisk innfallsvinkel. Siden navnet TRAFO er knyttet til Kristansandkonseptet, vil man i Bodø inntil videre benytte som arbeidstittel. 2.3 Politiske vedtak i fylkeskommunen og kommunen. Initiativet til etablering av et Trafikk SIKKERHETSsenter i Nordland og Bodø ble tatt av fylkestinget i 2006, etter samferdselskomitéens studietur til Kristiansand. Dette ble fulgt opp med forslag til finansiering gjennom økonomiplanen. Saken ble også diskutert på et møte mellom Nordland fylkeskommune og Bodø kommune m.fl. 10. nov. 2008, på initiativ fra samferdselsråd Jon Tørset. Bystyret i Bodø vedtok i juni 2008 at arbeidet med videreutvikling og fullføring av planer i Bratten aktivitetspark skal videreføres. Det skal søkes om eksterne midler til videre utbygging, og kommunens andel avgjøres i den ordinære budsjett og økonomiplanbehandlingen. 2.4 Bratten aktivitetspark som trafikksikkerhetsarena Bratten aktivitetspark har trafikksikkerhet som sitt viktigste satsingsområde, og har tradisjoner innenfor dette feltet helt tilbake til begynnelsen av 1980tallet, gjennom mopedføreropplæring. Motorsport som et verktøy. I tillegg hadde forløperen til Bratten; Motorsenteret i Bodø i en årrekke ansvaret for kompetansegivende kurs rettet mot lærere i grunnskolen i Nordland som skulle undervise i mopedføreropplæring. Pr. i dag har Bratten tilbud til elever i 10. klasse ved ungdomsskolene i Bodø om trafikalt grunnkurs og mopedføreropplæring. Motorsport brukes som et verktøy i oppvekst og forebygging, og de minste barna får sin trafikale grunnopplæring i Pelles Mini Trafikkskole. Det er under utvikling en egen arena og metodikk for sykkelopplæring i grunnskolen, og det er bygd opp en kjøregård for moped og MCopplæring som brukes av kjøreskoler og Statens vegvesen. Mange fagmiljøer og sentrale politikere som opp gjennom årene har besøkt Bratten har uttrykt sin begeistring over de løsningene og den metodikken som Bratten arbeider etter. 4

5 3. Forankring 3.1 Nullvisjonen Nullvisjonen er godt forankret i all sentral trafikksikkerhetstenking. Den ligger til grunn for alt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Nullvisjonen Etikk mennesker er unike og uerstattelige og vi kan ikke akseptere de store tapene i vegtrafikken Vitenskapelighet menneskets fysiske og mentale forutsetninger og deres tåleevne er kjent og skal ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikantene skal ledes til sikker atferd og beskyttes mot fatale konsekvenser av normale feilhandlinger Ansvar trafikantene og myndighetene har begge et ansvar for trafikksikkerheten. Trafikantene har ansvar for egen atferd, mens myndighetene har ansvaret for veiog trafikksystemet og for kontroll av trafikant og kjøretøy 3.2 Trafikksikkerhet i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv Kartlegging utført av Vegdirektoratet viser at trafikantfeil som fartsnivå, ruspåvirkning og trøtthet er sterkt medvirkende faktorer til dødsulykkene i trafikken. Dette er et viktig grunnlag for den retningen som trafikksikkerhetssatsingen framover vil ta. Regjeringen har store ambisjoner i sin satsing på trafikksikkerhet, jfr. Nasjonal Transportplan Det er satt et ambisiøst mål om at antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 1/3 i perioden. Samferdselsministeren vil styrke trafikkopplæringen, føreropplæringen og det holdningsskapende arbeidet rettet inn mot ulike livsfaser ( livslang læring ), trafikantgrupper og arenaer. Innsatsen overfor høyrisikogrupper i trafikken, bl.a. unge sjåfører og ruspåvirkede førere skal styrkes spesielt, og det skal tilrettelegges for utnyttelse av trafikksikkerhetspotensialet i ny teknologi. Dette vil også være utgangspunktet for den regionale satsingen på trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsplanen for Nordland er under rullering, og regjeringens overordnede føringer vil bli videreført her. 3.3 Samfunnsøkonomiske kostnader. Det er betydelige samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til veitrafikkulykkene. En dødsulykke er kostnadsberegnet til ca. 25 mill. kr. De årlige kostnadene for Nordlands vedkommende utgjør ca. 1,1 milliarder kr (2004tall). Disse kostnadene omfatter medisinske, materielle og administrative kostnader, produksjonsbortfall samt verdsetting av velferdstap. Det bør legges betydelig vekt på disse tallene når man skal vurdere investeringer i trafikksikkerhetsfremmende tiltak. 3.4 Nye metoder i trafikksikkerhetsarbeidet Regjeringens fokus på økt trafikksikkerhet gir store utfordringer. Effekten av de kjente tiltakene er langt på vei brukt opp, derfor må det tenkes nytt. I tillegg må tiltakene ha et betydelig trykk for å oppnå ulykkesreduserende effekt. TRAFOen i Kristiansand har gjennom sin nytenkende metodikk og praktiske løsninger tatt et viktig skritt i denne retningen. TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten vil kunne være et viktig bidrag i regjeringens mål for økt trafikksikkerhet, fordi innsatsen rettes mot høyrisikogruppene i trafikken gjennom bruk av nye virkemidler. Det innehar løsninger som er teknologisk i førersetet, og det har et potensiale til å dekke et større geografisk område og nye målgrupper. Samtidig har det totale trafikksikkerhetsarbeidet i Bratten aktivitetspark fokus nettopp på livslang læring gjennom tiltak rettet mot både barn, ungdom og voksne. 5

6 4. Målsetting, begrunnelse for prosjektet 4.1 Faglige vurderinger Følgende momenter ligger til grunn for denne satsingen: På de aller fleste arenaer (arbeidsplasser, skoler, barnehager, luftfart, jernbane, båt m.m.) er det nulltoleranse for ulykker, mens i trafikken har vi kun en nullvisjon. Trafikkulykker er den nest største forbruker av helseressurser i Norge. Trafikkulykker den største helsetrusselen for barn og ungdom. Ungdomsgruppa år er sterkt overrepresentert på trafikkulykkesstatistikken; de står for ca. 7 % av utkjørte km på veiene, men utgjør 24 % av det totale antall ulykker. Effekten av de etablerte virkemidlene innen trafikkforebygging er brukt opp, derfor må det utvikles nye. TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark vil integreres i et etablert trafikksikkerhetssenter og miljø, noe som vil forsterke effektene samt stimulere samhandlingen og helhetstenkningen. 4.2 Mål for vårt lokale arbeid Målet for etableringen av TrafikkSIKKEHETSsentret i Bratten aktivitetspark er: Gjennom holdnings og atferdsbearbeiding bidra til å redusere omfanget av trafikkulykker hos ungdom. Derfor skal trafikksikkerhetssentret etableres som en pilot innen det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, i samsvar med føringene i nullvisjonen. 4.3 Strategier For å nå disse målsettingene legges det vekt på følgende: Være et formidlingssenter basert på moderne teknologi, metodikk og forskning. Utvikle optimale løsninger for holdnings og atferdsbearbeiding, bl.a. gjennom kontakt med forskingsmiljøer i inn og utland. Utvikle oppdaterte påvirkningsverktøy, ny metodikk, faglig kompetanse m.m. Utvikle tilpassede opplegg for bruken (definere målgrupper, lage faglige og praktiske løsninger m.m.) Være et naturlig møtested for konferanser og seminarer innen trafikksikkerhet og beslektede fagområder Kartlegge samarbeidspartnere, bygge faglig nettverk Etablere gode evalueringsrutiner, eks. i samarbeid med Nordlandsforskning Igangsette følgeforskning på deler av innholdet 6

7 TrafikkSIKKERHETSsentret fasade mot nord. TrafikkSIKKERHETSsentret fasade mot sør. TrafikkSIKKERHETSsentret fasade snitt. Kartskisse over TrafikkSIKKERHETSsentret. TafikkSIKKERHETSsentret, byggetrinn 1. TrafikkSIKKERHETSsentret, byggetrinn TrafikkSIKKERHETSsentret, byggetrinn 1 Plassering i unike omgivelser kombinert med en elegant design gjør at trafikksikkerhetssentret vil framstå som et unikt signalbygg. I tillegg vil det bli svært funksjonelt, med de enkelte elementene og rommene plassert i en logisk rekkefølge. Bygget er plassert ved inngangen til Bratten aktivitetspark, og plasseringen gir en flott utsikt mot sør, over byen. Samtidig framstår det som en skulptur sett både fra riksveien og inne fra området. Kantine og møterom vil bidra til at det fyller Bratten aktivitetsparks behov for slike fasiliteter. Dette vil også forsterke mulighetene for samhandling og kommunikasjon på tvers av fag og interesseområder, noe som er et viktig element i Brattens filosofi. Bygget, slik arkitekt Odd Aanesen har tegnet det, vil bli et landemerke for Bratten og Bodø. Allerede nå vekker illustrasjonene stor begeistring både hos publikum og fagfolk. 7

8 5. Beskrivelse av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten Aktivitetspark 5.1 Overordnede føringer TrafikkSIKKERHETSsentret er en del av et helhetlig trafikksikkerhetsanlegg i Bratten aktivitetspark, som også inkluderer et Hjernerom og et TSrom. Totalt sett vil dette bli et anlegg som vil sette Bodø og Nordland i en særstilling innen nasjonalt trafikksikkerhetsarbeid. Derfor kan man med rette si at dette skal være en nasjonal pilot. Denne rapporten tar for seg byggetrinn 1. Ideelt sett burde alle elementene blitt utviklet samtidig, men siden elementene i byggetrinn 1 er ferdig beskrevet er det ønskelig å få på plass dette samtidig som man utvikler løsningene i trinn 2. Men det må understrekes at den komplette løsningen, og spesielt trinn 2 vil vekke nasjonal og internasjonal interesse. Det er ønskelig at løsningen i Nordland ikke skal være noen blåkopi av den i Kristiansand, både fordi denne har elementer som ikke uten videre kan kopieres, og også fordi prosjektgruppa ønsker en løsning som i større grad tar høyde for nye teknologiske løsninger, nye målgrupper, ny metodikk m.m. Dette har ført fram til de løsningene som er skissert nedenfor. Konseptet skal også få et nytt navn, bl.a. for å markere at dette ikke er en kopi av den originale TRAFOen. I forprosjektet er TrafikkSIKKERHETSsentret plassert i et byggetrinn 1, mens de øvrige funksjonene er samlet i byggetrinn 2. Det er utarbeidet skisser som i tillegg til de praktiske løsningene også viser et bygg som med rette kan kalles et signalbygg. I tillegg til god arealutnyttelse og funksjonell plassering av rommene har det en utforming og plassering som tar opp i seg og fanger opp de naturgitte omgivelsene. 5.2 Innhold i byggetrinn 1 For å kunne dekke de behovene som oppstår når man skal betjene en større region skal TrafikkSIKKERHETSsentret inneholde ekspedisjon/registrering, kantine samt møte/konferanserom med muligheter for oppdeling i mindre rom. Her skal det foregå både for og etterarbeid, spesielt med tanke på større grupper, samt kunne gjennomføre nettverksmøter, konferanser m.m. innen trafikksikkerhet. Det er også tatt høyde for at grupper skal kunne delta i et opplegg som varer hele dagen, ev. flere dager. Dette er viktig for at dette ikke skal være et opplevelsesopplegg, men et viktig element i en endringsprosess. Selve påvirkningsprosessen gjennomføres i flere faser. Innledningsvis samles deltakerne i en gruppe hvor de gjennom dataspill eller liknende blir løftet opp i en sinnsstemning full av adrenalin og hvor konkurranseinstinktet utfordres. Deretter blir de i små grupper styrt fra stasjon til stasjon hvor de gjennom avanserte filmløsninger blir deltakere i de forskjellige fasene i en tragisk trafikkulykke (selve ulykken, behandlingen, sorgprosessen). Avslutningsvis samles deltakerne og lederen der de utveksler syn på sin opplevelse (debriefing), diskuterer hva dette egentlig handler om, og hvordan hver enkelt kan bidra til endring i ungdommenes trafikkatferd. Progresjonen i prosessen fra innledningsvis å være høyt oppe, for så gjennomgå en fase preget av sterke følelser, og så avslutningsvis skulle sette ord på sin opplevelse, sine følelser og sine forslag til løsning utfordrer deltakerne både emosjonelt og intellektuelt. Med bakgrunn i kjent metodikk vil dette være en tøff men også effektiv måte å få deltakerne med i en konstruktiv og ekte diskusjon. Produsenter og leverandører med bred internasjonal kompetanse og erfaring er kontaktet for å få beskrevet de beste teknologiske løsningene og den beste metodikken. Som eksempel velges det en løsning med 180 o filmflate, for på den måten å skape størst mulig realisme og innlevelse. For å sikre en forsvarlig drift er det etablert kontakt med flere sentrale aktører, bl.a. Forsvaret, Statens vegvesen og Kriminalomsorgen som alle har signalisert interesse for å være 8

9 brukere. Det er også fullt mulig å ta for seg andre relevante emner i dette senteret, eks. knyttet til rusproblematikk, sikkerhet på arbeidsplassen m.m. 5.3 Utvikling av nye elementer Med bakgrunn i bl.a. ny forskning knyttet til hjernens utvikling skal det etableres et hjernerom og et TSrom i tilknytning til TrafikkSIKKERHETSsentret. Hjernerommet tar utgangspunkt i ny hjerneforskning som gir ny kunnskap om hjernens utvikling i ungdomsårene, og hvordan forskningen må ligge til grunn når ny metodikk innen holdnings og atferdsbearbeiding skal utformes. I tillegg skal den ta for seg temaer knyttet til aldringsprosesser, søvn og tretthet m.m. På bakgrunn av denne forskningen ser en for seg mulighetene for utvikling av ny pedagogikk som kan fornye / forbedre trafikkopplæringen for de unge slik at ulykkestallene reduseres ytterligere. Utviklingen av et Hjernerom kan få stor nasjonal betydning, og en ser for seg dette som unikt når det plasseres inn i det helhetlige miljøet i Bratten Aktivitetspark. Her er det viktig at Nordland og Bodø som fylkeshovedstad er i forkant. En må derfor se byggetrinn 1 og 2 i nær sammenheng, og arbeidet med utviklingen av det andre byggetrinnet vil gå kontinuerlig. TSrommet skal inneholde en del tekniske installasjoner, eks. Bråstoppen, Veltepetter, bilvrak, simulator, kurs og verkstedrom for førstehjelp, reparasjon av sykler m.m. Det er så langt etablert kontakt med SINTEF i Trondheim, 3D Perception i Asker, Nordisk Film i Oslo og Experimentarium i København for faglig bistand i forbindelse med utviklingen av disse elementene. 5.4 Brukere, samarbeidspartnere TrafikkSIKKERHETSsentret har et stort potensiale i seg, både med tanke på bruksområder og målgrupper. Primærfokuset vil være på ungdom og trafikksikkerhet, men det kan utvides til også å omfatte andre områder, eks. sikkerhet på arbeidsplasser, redningstjeneste, forsvarets virksomhet m.m. Arbeidsgruppa vil derfor etablere kontakt med en rekke naturlige samarbeidspartnere: Trygg Trafikk Norsk Lastebileierforbund og andre relevante instanser i næringslivet Forsvaret Statens vegvesen Politiet og politihøgskolen Kriminalomsorgen Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) Bil/motororganisasjonene SB Nordlandsbuss Ungdommens fylkesting Nordland fylkeskommune (adm. nivå) Bodø kommune (adm. nivå) Noen av disse vil være direkte brukere av TrafikkSIKKERHETSsentret, mens andre vil være involvert som høringsinstans, pådrivere, finansielle bidragsytere m.m. Neste fase vil være å etablere et nasjonalt nettverk, dette behovet har kommet fram gjennom samtaler med trafikksikkerhetsaktører og miljøer andre steder i landet. 5.5 Mobile løsninger Nordland er et langstrakt fylke, og en enhet etablert i Bodø vil ikke kunne dekke hele fylkets behov. Nordland fylkeskommune ønsker at tilbudet blir tilgjengelig også i nord og sørdelen av fylket. Derfor arbeides det parallelt med oppbygging av en mobil løsning: en semitrailer med uttrekkbare elementer. Man vil da få et rom som vil gi plass til de tre filmrommene. Man kan bruke samme skjermløsning og de samme filmene som i det stasjonære TrafikkSIKKERHETSsentret. Det vil være naturlig med samhandling mellom den stasjonære og den mobile enheten med tanke på faglig utvikling m.m. 9

10 6. Økonomi, finansiering 6.1 Bodø kommunes samlede investeringer i trafikksikkerhetssatsingen i Bratten Bodø kommune har så langt investert ca. 15 mill. kr i fysiske etableringer knyttet til trafikksikkerhetssatsingen i Bratten aktivitetspark. Det er totalt satt av ca. 34 da til trafikksikkerhetsanlegg og installasjoner i Bratten, verdien av dette arealet er beregnet til ca. 18 mill. kr. Det er foretatt en del grunninvesteringer i tomta hvor bygget med byggetrinn 1 og 2 skal plasseres, dette utgjør ca. 0,5 mill. kr. I tillegg er det gjort betydelige investeringer i infrastruktur (ca 3,5 mill. kr) samt at selve tomta m. parkeringsarealer er verdsatt til ca 1 mil. kr. Pr. i dag arbeider 2 ½ stilling med trafikksikkerhet i Bratten, knyttet til trafikalt grunnkurs, mopedføreropplæring og motorsport som oppvekst og forebyggende verktøy. I tillegg er det investert ca. ½ mill. kr i utstyr (mopeder, ATVer, sikkerhetsog kommunikasjonsutstyr og annet opplæringsutstyr). 6.2 Nordland fylkeskommunes bidrag Nordland fylkeskommune har gjennom vedtak i økonomiplanen satt av 5 mill. kr til investering og 1 mill. kr i årlige driftsmidler. Det er ønskelig at investeringsramma økes noe, fordi de totale kostnadene vil ligge høyere enn først antatt. Dette skyldes først og fremst at anlegget dimensjoneres for å dekke et større distrikt og flere brukere. Dessuten vil utviklings og etableringskostnadene knyttet til teknologi og film være høyere enn for TRAFOen i Kristiansand, fordi man ønsker en oppdatert og forsterket teknologi med større fleksibilitet. 6.3 Finansieringsplan, investering Det legges opp til at investeringskostnadene knyttet til byggetrinn 1 i hovedsak søkes fordelt mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og DA Bodø. I tillegg søkes det tilskudd fra Gjensidigestiftelsen; dette konseptet bør ligge innenfor de kriteriene som stiftelsen tildeler midler etter. Arealverdien, infrastruktur og opparbeidelse av tomt legges inn i byggetrinn 1, som en del av Bodø kommunes investeringsandel. Kostnader Gjelder Sum Arealverdi Grunnarbeider, infrastruktur m.m Prosjektering, forprosjekt Byggekostnader, byggetrinn Innredning, filmløsninger m.m Kostnader totalt Finansiering Bidragsyter Tidl. bevilget Bevilget 2009 Søkes 2010 Nordland fylkeskommune Bodø kommune DA Bodø Sum Sum finansiering

11 7. Eierskap m.m 6.4 Finansieringsplan, drift Nordland fylkeskommunes bidrag på 1 mill. kr pr. år vil danne grunnlaget for en sikker og forsvarlig drift av TrafikkSIKKERHETSsentret. I tillegg vil deler av Bodø kommunes ressurser som allerede er knyttet til trafikksikkerhet og utvikling i Bratten styres inn mot driften av TrafikkSIKKERHETSsentret. Det legges også opp til en inntektsside, gjennom salg av tjenester samt at andre samarbeidspartnere og brukere kan leie seg inn. I tillegg vil et prosjektbasert utviklingskonsept kunne utløse ekstern finansiering. Ut fra dette ser en for seg en virksomhet som i liten grad vil kreve driftsutgifter ut over det som allerede er skissert. Årlige driftskostnader Drift, vedlikehold av bygg og uteareal Kr Utvikling, fornying m.m Lønnsmidler Sum Kr Finansiering Nordland fylkeskommune Kr Bodø kommune * Tilskudd, leieinntekter, salg av tjenester m.m ** Sum Kr * Bodø kommunes andel består i stor grad av omdisponering av ressurser knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet. ** En ser for seg en gradvis økning av denne posten, opp mot en mill. kr. Samtidig vil driftskostnadene følge denne inntektsposten. 7. Eierskap m.m. Nordland fylkeskommune har vært en pådriver for etablering av et trafikksikkerhetssenter i Bodø. Fylkeskommunen går derfor inn med en delfinansiering i form av tilskudd. Bodø kommune står som eier mens fylkeskommunen vil medvirke og bidra i utviklingen, gjennom deltakelse i prosjektgruppe og å være representert i styret for sentret. 11

12 12

13 8. Faglige vurderinger / tilbakemeldinger 8. Faglige vurderinger / tilbakemeldinger Bratten aktivitetspark har helt siden etableringen startet i 2000 vært gjenstand for stor oppmerksomhet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mange sentrale politikere, med statsminister Jens Stoltenberg i spissen har gitt begeistrede tilbakemeldinger, og tunge nasjonale og internasjonale fagmiljøer har fått anledning til å sette seg inn i og gi tilbakemelding på de faglige vurderingene og løsningene som kjennetegner Bratten aktivitetspark. Trafikksikkerhet er og har hele tiden vært det sentrale satsingsområdet i Bratten. Dette feltet handler i videste forstand om barns og unges oppvekstvilkår, og derfor blir utfordringene møtt med et bredt spekter av tiltak for å kunne nå fram til flest mulig. Den store utfordringen er knyttet til aldersgruppa år og deres overrepresentasjon i forhold til alvorlige trafikkulykker. Tilbakemeldingene fra faginstanser gi en god indikasjon på at Nordland fylkeskommunes og Bodø kommunes satsing på TrafikkSIKKERHETSsentret i Nordland og i Bratten aktivitetspark er et skritt i riktig retning. 13

14 9. Nasjonal posisjonering av TrafikkSIKKERHETSsentret og Bratten TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark skal framstå som en nasjonal pilot fordi: Senteret skal være en nasjonal kompetanse og formidlingsaktør innen trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom. Bodø skal inneha en sentral posisjon i dette arbeidet, og ambisjonene er at fagmiljøer og politiske miljøer fra innog utland retter blikket mot Bodø. Bratten aktivitetspark har følgende fortrinn: En betydelig kompetanse innen trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom, etablert gjennom mer enn 25 års målrettet arbeid. Et solid nettverk nasjonalt og internasjonalt (fag og forskingsmiljøer, organisasjoner m.fl.). Et langvarig samarbeid mellom Bratten aktivitetspark og Norges Motorsportforbund bl.a. omkring motorsport og trafikksikkerhet. Den unike fysiske utformingen av og innholdet i TrafikkSIKKERHETSsentret og Bratten aktivitetspark, og den kompetansen som er ervervet gjennom dette utviklingsarbeidet. I tillegg til det omfattende, daglige trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot aktuelle målgrupper skal TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten aktivitetspark: Utvikle ny, og videreutvikle eksisterende metodikk og opplegg innen trafikkopplæring, basert på erfaringene fra TrafikkSIKKERHETSsentret. Gjennomføre forskingsbasert utviklingsarbeid knyttet opp mot enkelte elementer, opplegg og metodikk, i samarbeid med Nordlandsforskning, Høgskolen i Bodø og andre relevante aktører. Gjennomføre lokale, regionale og nasjonale konferanser, kurs m.m. med trafikksikkerhet som tema. Være aktiv pådriver for å få sentrale emner (trafikalt grunnkurs, mopedføreropplæring) implementert i grunn og videregående skoles læreplaner. Være modell og rådgiver for kommuner og andre som ønsker å utvikle trafikksikkerhetsanlegg basert på Bratten aktivitetsparks og TrafikkSIKKERHETSsentrets grunnidé. Gjennom mange år har sentrale politikere og faginstanser besøkt Bratten aktivitetspark for å høre, se og la seg begeistre. Fra forskjellig hold kommer det også jevnlig henvendelser om faglig bistand i trafikksikkerhetsspørsmål, arrangøransvar for møter, kurs og konferanser m.m. Etablering av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten vil sette Bodø kommune og Bratten i stand til å ta tak i disse utfordrningene. Dette vil gi gode effekter: Markere seg som en viktig nasjonal aktør i arbeidet med å redusere omfanget av de mange meningsløse ungdomsulykkene i trafikken. Etablere Bodø som kompetansesenter innen trafikksikkerhet, i samarbeid med høgskole og forskingsmiljøene. Bidra til å sette Bodø på kartet som kurs og konferanseby også innen dette fagfeltet. Totalt sett vil en så beskjeden investering som det her er snakk om, gi store positive effekter og ringvirkninger. Samtidig vil det være et synlig bevis på at samhandling er bra, både med tanke på utvikling, etablering og drift. 14

15 15

16 Kontakt Bratten Aktivitetspark Postadresse: Bodø kommune, OKavdelingen Boks BODØ Besøksadresse: Bratten 8014 BODØ Tlf Epost: Webadresse:

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Dokumentets dato: 19.02.2013 Saksnummer: 2013003509 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

TRAFIKKPEDAGOGISK SENTER - SØKNAD OM BIDRAG TIL ETABLERING AV TRAFIKKLÆRERUTDANNING I VÅLER

TRAFIKKPEDAGOGISK SENTER - SØKNAD OM BIDRAG TIL ETABLERING AV TRAFIKKLÆRERUTDANNING I VÅLER Saknr. 3556/0 Løpenr.979/0 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim TRAFIKKPEDAGOGISK SENTER - SØKNAD OM BIDRAG TIL ETABLERING AV TRAFIKKLÆRERUTDANNING I VÅLER Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no ITS Arena Innovasjonsbasert forretningsutvikling Nilmar.Lohne@Triona.no Bakgrunn Ny teknologi Internett i bilen Kommunikasjon mellom kjøretøy og veg Sanntidsutvikling med tilstand i transportnettet Dette

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge 10.06.2014 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik 4.-5. juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009 Teknologiavdelingen Anders Godal Holt Disposisjon Litt om ITS og ITS på veg mot 2020 Implementering sett i lys

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Innledning... 3. Bruk av forebygging.no... 3. Hyppigst besøkte emneområder... 4. Teknisk oppgradering... 5. Underdomener av forebygging.no...

Innledning... 3. Bruk av forebygging.no... 3. Hyppigst besøkte emneområder... 4. Teknisk oppgradering... 5. Underdomener av forebygging.no... ÅRSMELDING 2010 Innhold Innledning... 3 Bruk av forebygging.no... 3 Hyppigst besøkte emneområder... 4 Teknisk oppgradering... 5 Underdomener av forebygging.no... 5 Samlet vurdering... 6 Innledning Forebygging.no

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer