Årsmøte i Hinna Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Hinna Fotball"

Transkript

1 Årsmøte i Hinna Fotball 19.Februar 2013

2 Årsmøte Hinna Fotball 19.Februar 2013 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to personer l underskrivelse av protokoll 5. Kons tuering 6. Godkjennelse av saksliste 7. Årsberetninger 8. Innsatspokaler Innkomne forslag - Fastse else av medlems kon gent 10. Behandling av revidert regnskap Budsje Valg - Styre og revisor

3 HINNA FOTBALL Org. nr Årsberetning 2012 Virksomhetens art og lokalisering Hinna Fotball er en ren fotballklubb som holder l på Hinna Stadion, Stavanger Forretningsmessige forhold Styret mener årsregnskapet gir et re visende bilde av Hinna Fotball sine eiendeler og gjeld, finansielle s lling og resultat. All relevant informasjon om utvikling og resultat av virksomheten og dens s lling fremgår av årsregnskapet med noter. Fortsa dri I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekre es det at forutsetningen om fortsa dri er lagt l grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke bli rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Sykefraværet siste år har vært ubetydelig. Likes lling Det har i 2012 vært tre ansa e i selskapet, alle menn. Styret har bestå av 6 menn og 2 kvinner. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ytre miljø Virksomheten medfører ikke forurensing eller utslipp som kan skade det ytre miljø. Hinna 07. januar 2013 Oddvar Skjæveland Kris an Falnes Kari Log Styreleder Nestleder Sekretær Bulle Beck Kje l Nødland Kjartan Førde Sportslig Leder Økonomileder Seniorleder Thomas Hetland Brit Berg Erling Olsen Barneleder Ungdomsleder Daglig Leder

4 Hinna Fotball Styrets beretning for 2012 Vi har i 2012 ha 60 lag påmeldt i seriesystemet. Det var ved utgangen av 2012 registrert 852 medlemmer og vi har i året ha ca 180 llitsvalgte på ulike nivå i klubben. Handlingsplanen for ligger l grunn for styrets arbeid og prioriteringer, og styret mener vi har kommet langt i forhold l de mål vi har sa oss i handlingsplanen. I 2012 har vi ha 2,1 årsverk i administrasjonen, fordelt på 3 ansa e alle menn. Styret har bestå av 9 personer, herav 6 menn og 3 kvinner. Det er avholdt 8 styremøter i Styret i klubben vil si seg godt fornøyd med den sportslige ak vitet i 2012, på tross av at A-laget og Junior må e ta steget ned en divisjon.. Styret mener mye av de e skyldes godt arbeid i alle ledd i klubben. Ikke minst utdanning av egne trenere og ledere, og betalte trenere helt ned i 13-årsklassen. I 2012 har vi ha sterk fokus på kon nuerlig og bevisst økonomisk rapportering og kontroll. Innbetalinger gjennom Medlemsne har vist seg å være meget effek vt og dsbesparende. De planlagte sportslige ak viteter for 2012 er i hovedsak gjennomført. En fast etablering av trenerutvikler for barn/ungdom samt spillerutvikler ble ikke gjennomført (de e er nå på plass fom. 2013). De e er også en medvikende årsak l at det posi ve resultatet er noe høyere enn budsje ert. Kommentar l overskuddet.. Styret er inns lt på å fortse e satsingen på det sportslige for neste år, i tråd med utviklingsmålene i handlingsplanen, og gi et godt lbud for våre medlemmer. Vi vil fortse e arbeidet med utdanning av ledere og trenere, og vi vil fortsa satse på betalte trenere i ungdomsavdelingen og oppover. I 2013 vil vi øke ak vitet med å videreutvikle alle våre trenere gjennom egen trenerutvikler som nå er ansa. Det er ansa egen spiller utvikler i Hinna, som vil sikre et lbud l de mest ak ve og gode spillere i Hinna. Et betydelig arbeid er påbegynt for å sikre ny og frem dig rekru ering av llitsvalgte og frivillige i klubbens ledd. De forskjellige seksjons ansvarlige har ha uforholdsmessig stor belastning i 2012, grunnet i variabel dekning av de ulike posisjonene for de respek ve lag. De e vil være en av de prioriterte oppgavene for styre, å sikre en bred dekning av oppgavene mot for mye belastning på få hender. Prosessen er godt i gang innenfor barneseksjonen, og vil fortløpende gjennomføres for Ungdom og senior. Vårens «store» eventyr ble oss ldelt nå på nyåret, stø e l ny kunstgress bane på Hinna. Bane komiteen har gjort en fantas sk jobb med å jobbe frem en Express behandling av vårt behov, med påfølgende lovnad om klar bane l skole start e er sommeren i år. Styret vil takke alle ledere, trenere, komiteer, ansa e og samarbeidspartnere for Det er de e arbeidet, og den fantas ske egeninnsatsen blant våre frivillig llitsvalgte, som gjør det mulig å drive Hinna Fotball. De e gir oss alle inspirasjon l fortsa ny innsats. Tusen takk l alle for vel gjennomført 2012! Oddvar Skjæveland Kris an Falnes Kje l Nødland Kari Log Leder Nestleder Økonomileder Sekretær Kjartan Førde Brit Berg Thomas Hetland Bulle Beck Seniorleder Ungdomsleder Barneleder Sportslig leder Erling Olsen Daglig leder

5 Årsrapport fra Sportslig Utvalg (SU) 2012 Arbeids fordeling og oppgaver i SU Seksjon oversikt Damer / Jenter Herrer / Gutter Navn på hvem som har ansvaret Navn på hvem som har ansvaret Senior Junior Inger Anette og Svein Robert og Snorre Ungdom Sigve og Erik Phillip og Eirik Barn Tina og Erling Petter og Erling SU har ha møter 1 gang i måneden. Mange nye es i SU Mange som er oppta av lagfølelse og at bredde klubben H inna skal oppre holde og gjenerobre sin sterke posisjon i bydelen og regionen som en rolle figur klubb i fotball. SU har i 2012 jobbet med trener utvikling i barne og ungdomsseksjonen. Med tanke på trener utvikling har vi vært oppta av: Ha trenere på diverse kurs Holdt e trener forum i april Promotert Hinnamodel og hospitering Øvelsesbank på web. Senior seksjonen har, sportslig, ha en varierende sesong og med manglende marginer på flere kamper mot slu en av sesongen. Da ble nedrykk et faktum for A lag Herrer, A lag Damer og Elite Junior Herrer. Elite Junior Damer vant sin serie og det er vi veldig stolte av. SU har jobbet hardt i høst med å legge på plass trener kabal for Når lag rykker ned blir det naturlig mye ut ski ninger i laget og vi har vært involvert i flere spiller overganger en normalt. SU har drevet seksjonstrening med Eirik Helgøy i spissen. Vi har ta 4-5 spillere i årsklassen 2001 l 1999 på trening på søndager. De e er spillere som trenerne på de respek ve lag føler trenger en ekstra u ordring og kan da få prøve li mer avanserte fotball øvelser sammen med andre årsklasser. For 2013 er Eirik Helgøy ansa i klubben som spillerutvikler for alder år. Vi håper de e kan hjelpe arbeidet for trenere med blant annet hospitering og differensiert trening Li mer konkrete arbeidsoppgaver vil bli: Kartlegging av spillere og lag som trenger en spesiell oppfølging Ha god kontakt og godt samarbeid med trenere/lederne på alle aktuelle lag Koordinere hospitering mellom alle lagene, være en pådriver for at Hinnamodellen og differensiering. Foreta egne seksjonstreninger for gu er og eventuelt år Være med å utvikle et trenings samarbeid/bydelslag mellom FGI og Vaulen som igjen er stø et av Viking Ansvaret for at vi har oppdaterte Hinna øvelser lgjengelig for alle Være med i Sportslig Utvalg i Hinna E er mange gode innspill i løpet av året, har SU kommet fram l følgende: Hinna har få jente spillere på Team Rogaland, vi har 1 eller 2 i u ordrergruppen og 1-2 i utviklingsgruppen. Det bør være Hinna sin målse ng å ha spillere på disse lagene og vi snakker da om spillere fra Jenter år der Team Rogaland er

6 kretslaget. Det bør også være en målse ng å ha talent treninger i denne målgruppe for å utvikle talenter som kan gå inn på et juniorlag og e er hvert senior lag/a-lag. For styrke de e arbeidet har Hinna ansa Erik Dalen som Talentutvikler for Jenter år med følgende oppgaver: Kartlegging av talenter i aldersgruppen år. Kartlegging av eksterne talenter i denne aldersgruppen. Ha god kontakt og godt samarbeid med trenere/lederne på Jenter og være med å bestemme hvilke lag talentene skal spille på /trene med. Koordinere hospitering internt i Hinna mellom de forskjellige ungdomslagene og Junior/A Lag Foreta talen reninger. Invitere aktuelle eksterne spillere l talen rening/hospitering. Kan gå inn å ta enkelte treninger i lfelle fravær av trenere på Jenter og Junior. Ha god kontakt med krets, utvelgelse av spillere l de aktuelle kretssamlinger. Følge opp spillere på kretssamlinger. Være med i SU SU har lenge ha ansvar for Ak vitetsdag/merkedag i barne seksjonen: I år var det veldig bra oppmøte, 80 barn koste seg med ball i basseng, volleyball fotball og tyrkisk straffe. Takk l alle som bidro og takk l sponsorer. Sportslig Hilsen Bulle Bech Sportslig Leder

7 Årsmelding FFO Generelt FFO er nå inne i si 7. år. Vi har åpent mandag l fredag fra Vi lbyr leksehjelp, et sunt mål d og en god lærerik fotballtrening. Barna kommer fra Kvalaberg, Vaulen, Jå en, Gausel. Og spiller på henholdsvis Hinna, Jarl og Vaulen. Pluss en fra Brodd. Vi serverer varmre er annenhver dag. Personell Det er all d en u ordring å få tak i kompetent personell kun noen mer midt på dagen. Men vi har vært heldige igjen. Vår Leder for FFO er Nils Pe er Aarrestad. Visesjef er Kris an Boganes. Iløpet av året hadde vi hjelp fra Kjartan Falnes (vår), Mats Øvrebø (vår), Gunnar Andre Uppstad, Kris an Thorsen (vår)remi Pedersen, Randi Terjesen, Ingrid Muladal (høst) Erik Steffensen (høst), Jens Trøan (høst), Olav Kyte, Magnus Falnes (høst).i llegg har vi i høst ha med oss Hamdi Abdilahi, som har bidra med matlaging, renhold og leksehjelp. Veldig posi ve mennesker, som gjør alt de kan for å legge lre e for god ak vitet og trivsel. Deltakere Vår Deltakertallet var rela vt stabilt på våren, og FFOen fungerte godt. 90 deltakere, der rsdag var den best besøkte dagen. Høst Vi har totalt se ha over 100 barn på FFO høsten Tirsdager har vært så populære at vi dessverre ikke klarte å få inn alle. Ventelistetallet har ligget på 6-10 barn. Heldigvis har flere klart å gå andre dager i stedet. Ellers har alle de andre dagene ligget jevnt på 45+ barn. 8 barn er med alle 5 dager, 2 er med 4 dager, mange er med 3 dager, mens flest har valgt 2 FFOdager. Ferie lbud/fotballskoler For å gi samme lbudet som SFO, har vi åpent alle ukedager. Vi har også åpent i ferier. Vi arrangerer da 3-delte fotballskoler i alle ferier. Fotballskole. Jentefotballskole. Toppspillerskole. Her får barna fra 2-4 treningsøkter pr. dag. Vinterferie 1 uke. Tidlig sommerferie 2 uker

8 Sen sommerferie 2 uker Høs erie 1 uke. FFO Turneringer I mars hadde vi 10 lag som spilte FFO-turnering på Knudamyra. Fint vær og kjempesuksess. Gra s Vikingkamp for alle e erpå. Vidar, Viking, FGI, KFUM, og Madla deltok. I oktober arrangerte vi FFO-turnering i Randaberg Arena. Her fikk våre 11 lag brynt seg på både le, middels og vanskelig motstand. Vidar, Viking, FGI, Sandnes Ulf, Brodd, Randaberg, KFUM, EIK og Madla deltok også her. Turneringen gav oss mulighet l å prak sere mye av det vi øver på på trening. E er kampen var vi med i Flaggborg på Viking Stadion og fikk teste gressma a. Viking slo for øvrig Vålerenga. Vi takker foreldrene som bidro som lagledere og hjelpere her. Tilstelninger Julebingo Vi avholder julebingo med grøt som avslutning før jul. Masse premier. Veldig populært med over 60 påmeldte. U ordringer Aldersspriket er en u ordring. 5 klassetrinn skiller de eldste og yngste. Det s ller større krav l ledere. Differensieringen i trening er nødvendig. Vi har barn på ulike mentale nivå, slik at muligheten for misforståelser og fornærmelser øker. Av den grunn har vi ha stort fokus på fair play. Vi prater mye om mobbing. Hvordan hver enkelt kan gjøre det kjekkere for seg selv, ved å gjøre det kjekkere på FFO for andre. Hinna FFO skal være den kjekkeste FFOen som finnes! De e har gi oss tydelige resultater. De yngste vokser betraktelig på å omgås eldre barn. Gjøre lekser med dem, trene med dem og bli behandlet på samme måte. Dersom vi klarer å oppre holde deltakerantallet fremover, er FFO et fantas sk lbud som vil gi barna i Hinna/Hillevåg bydel noe ekstra. Vi får gi et fremragende lbud som vil gavne klubben og barna på sikt. Økonomisk vil vi unngå å drive med underskudd. I 2012 drev vi med et lite overskudd, og skaffer oss i llegg goodwill hos sponsorer og poli kere. FFO må markedsføres enda tøffere i skolene for å kunne skaffe lveie de 45 barna som er nødvendige pr. ak vitetsdag. Derfor jobber vi videre med å få en dialog på skolene om utsendelse av info. Vi jobber også med en bedre dialog med Vaulen og Jarl fotballavdelinger, slik at de får informert alle sine potensielle barn om lbudene våre. Her har vi fortsa en lang vei å gå før vi er fornøyde, sam dig har vi kny et sterkere og sterkere bånd og er på rik g spor. Hilsen Nilsi

9 ÅRSRAPPORT DAGLIG LEDER Nok e år har vi lagt bak oss. Noen oppturer og noen nedturer hører med og skal ikke bor orklares. Det eneste som er sikkert er at den flyr. Jeg føler at jeg fremdeles lærer nye ng om både klubben og av menneskene som er med på denne store dugnaden det er å drive en stor bydelsklubb. Til der er de e en meget stressende jobb da det vanskeligste er å gjøre alle l lags! Jeg har prøvd og prøver mi y erste for å lykkes. Klubbhuset (brakkå) begynner å ta bli enda finere med det nye kjøkkenet som ble ferdig akkurat i de l årets begivenhet HINNA Minipu turnering! Klubbhuset begynner å bli den samlingsplassen den skal og må være for alle klubbens ledere og spillere. Selvsagt kan vi sammen utvikle lokalet videre, det er bare å komme med gode ideer l y erligere forbedringer. Hovedhuset - Hinnahuset ble pusset opp i løpet av sommerferien og er en god inntektskilde for klubben. Gode lbakemeldinger på denne oppgradering får vi også. Vi malte vegger og tak/vinduer/dører, la ny gulv og fikk ta i nye sammenleggbare bord og nye (fint brukte) stoler. Vi la om oppvarmingen med dag og na senking samt dimmer på alle lys. De e vil forhåpentlig også gi oss e enda større belegg på utleien. Den neste forbedringen jeg ser for meg gjort i Hinnahuset, må være en oppgradering av eksisterende utstyr/ballskap. Gode innspill her mo as med takk! Kiosken er også bli oppgradert i løpet av året. Ny terrasse og ny barløsning inni kiosken. De e fungerte meget bra under turneringen, men ser at vi manglet et vindu mot banen som kan åpnes, særlig ved premieutdelingen. Her håper jeg vi kan få l en enda løsning l neste års turnering. Årets begivenhet HINNA minipu turnering! Ble en kjempesuksess med maks påmeldte lag 162 (gjerne li for mange). Vi fikk to fantas ske dager rent gjennomføring og salgsmessig og kunne nok ønsket oss e bedre vær på lørdagen. Søndag skinte solen fra sin beste side og da alle fikk gå på Viking kamp (1600 bille er og ikke en eneste igjen), ja da ble de e en god opplevelse for de aller fleste spillere og lagleder. Noe vi fikk bekre et i den spørreundersøkelse vi gjennomførte e er turneringen tok score på alle sprøsmål. En stor takk l: Thomas Hetland (turneringsleder), Pe er Endregaard, Karin Su Sanne, Fredrik Veire, Tore Gellein og Tina Gysland for en fantas sk dugnadsinnsats. Må også få lov og takke alle foreldre som i llegg s lte opp og leverte inn så mange GODE kaker uten alle dere hadde de e ikke vært mulig! Jeg gleder meg l ny turnering i år og håper selvsagt med enda en grønn bane og spille på! Det er allerede mange som har meldt seg og ønsker å bli med i det videre teamarbeidet som en turnering er. Jeg fikk dessverre ikke bli med på årets DanaCup (2012) og håper og komme sterkere lbake l 2013 JUBILEUMS turneringen for HINNA FOTBALL! Et godt sammensa Dana Cup team bestående av Pe er Westnes, Bjørg Marit Hinna, Jone Asserson og undertegnede har forhåpentlig planlagt årets turnering enda bedre enn dligere utgaver. Ny av året er at alle OPPMENN skal delta i inntas ng av eget lag, e ny og spennende teamarbeid hvor alle lag blir enda mer involvert i denne fantas ske turnering. Flere sponsorer har allerede sagt at de blir med og stø er oss! Veldig gledelig er de to dager med møter i BARNESEKSJONEN. Jeg tolker det veldig bra når det s ller på hver av disse møtene som er startet for å bygge e ny BARNEUTVALG. De e er gjort for å få med flere frivillige inn i de forskjellige underutvalg (turneringsgruppe/web/dommer/etc). De e må det komme noe bra ut av. Veldig mange som skrev seg opp og er villig l å delta i de forskjellige grupper i barneseksjonen. Vik g for klubben er selvsagt gode resultater. Både økonomiske og sportslige. Rent sportslig falt vi e hakk lbake på begge seniorlagene, men vi gir oss ikke og mønstrer på med nye mannskap og jeg håper vi kan vise at vi skal bli vanskelige å slå på egen hjemmebane. Beny er anledningen l å ønske Lorents/

10 Hege samt Tommy/Erik med ny sesong. Spennende blir det også for Svein og Harald med juniorlagene våre. Økonomisk se gikk det meget bra og over prognoser. Vi er en stor breddeklubb i bydelen og har en stor barn- og ungdomsavdeling. Mange trenere og oppmenn og ikke minst foreldre skal mønstre på l nye dueller. En stor takk l alle dere som s ller opp for klubben l trening, kamp og dugnad når det trenges. Uten dere hadde vi aldri få klubben l å gå rundt. Mange spennende kamper blir det og husk det er vik g å stø e alle våre fine jenter og gu er. Det fortjener de! Vi jobber konstant med å finne de beste måter på og informere ut i alle seksjoner og ut l alle llitsvalgte. Seksjonsmøter i alle seksjoner er en vik g måte for å få nødvendig informasjon. På hjemmesiden vår ligger også KLUBBHÅNDBOKEN lgjengelig. Her er det aller meste av informasjon og finne og er det noe akkurat du lurer på, er det bare å ta kontakt. At vi evner å fortelle nye medlemmer/ llitsvalgte hvordan/hvem som gjør hva! De e må vi sammen prøve og videreutvikle slik at mest mulig av vår d beny es der hvor den trenges mest. Mi hovedfokus er å prøve å legge forholdene best mulig l re e for alle som på en eller annen måte jobber i klubben. Til de e års utstyrsbes lling har vi få dannet et eget team. Tor Anda (senior), Jone Asserson (ungdom) og Lillian Høivik (barn) sammen med undertegnede. Noe du lurer på eller trenger kan du bare ta kontakt med din seksjonsansvarlig. Straks alt bes lt utstyr er klar for utlevering, vil dere få beskjed for avhen ng. Til slu vil jeg bare si at jeg gleder meg l en ny sesong og vil også avslutningsvis berømme alle frivillige i klubben som gjør det mulig å drive en STOR breddeklubb med nærmere 60 lag. Dere gjør alle en kjempejobb! Sportslig hilsen Erling Olsen, Daglig leder - Hinna Fotball

11 Årsrapport 2012 Idre + (Storbyprosjektet) Et av klubbens vik gste satsningsområder. Vi er, og skal fortsa være en av de største og ikke minst beste sosiale arenaene i bydelen. Hinna Fotball skal være lgjengelige for alle, uanse nasjonalitet, religion, hudfarge, psykiske lidelser, legning, ferdighetsnivå osv. Vi organiserer fortsa lagene e er Hinnamodellen, hvilket sikrer oss at alle blir se, og ta like godt vare på. Men det er ingen tvil om at vi må bli flinkere internt l å oppdatere hverandre både i styre og utvalg, om hvordan Hinnamodellen skal fungere best mulig. Da blir det enklere å ta på lagsnivå igjen. For å videreutvikle oss er det nødvendig at det organiseres med en inkluderingskontakt for hver seksjon i styret. I llegg l at hvert lag må ha en eller flere inkluderingsansvarlige på lagene. I 2011 ble det vedta på styrenivå at nestleder i klubben skal bli delak g i Idre +. De e arbeidet er dessverre bli forhindret, eller i beste fall forsinket. Dessverre har ikke styret ha anledning l å bidra på Idre + de siste årene. Og alt ansvar er lagt på Nilsi, som heldigvis har klart å få med seg noen unge hjelpere. Det er vik g for klubbens videre ve og vel at det se es inn flere ressurser her. Idre & U ordring Ved årsstart hadde vi 10 ungdommer i denne gruppa. Alder år. Leder er Nils Pe er Aarrestad. Vi har gjennomført ak viteter som klatring, lu pistol, rugby, buesky ng, badminton mm. En av våre største jobber er å komme på lag med foreldrene. Disse er o e en bremsekloss i forhold l barnets ak vitetsnivå. Man vil gjerne skåne barna for ak viteter der de er redde for at barna ikke skal lykkes. Flere foreldre som ikke har drevet med lagidre selv, klarer ikke se nødvendigheten i å s lle opp regelmessig for hverandre. De e utny er barna. Heldigvis var foreldrene på denne gruppa posi ve l at barna skulle ak viseres regelmessig. Gruppen har bestå av barn med ulike u ordringer. Men stort se er det barn som dligere har vært ak ve både inne fotball og/eller annen ak vitet. De aller fleste har vokst på ak vitetene vi har kjørt hver rsdag. Mestring gir trygghet og selv llit.

12 3 jenter har begynt med riding. 2 jenter har begynt med klatring. En gu har startet med badminton. En annen er ak v i håndball. Det er totalt bli gjennomført 19 ak viteter i Åpen Hall Hver fredag arrangerer vi åpen hall i Jå åhallen fra De e er et uorganisert lbud l all ungdom fra år. Ungdommene velger selv hvilken ak vitet(er) de ønsker å drive. Som regel deles hallen inn i 3. En eller 2 baner brukes som regel l fotball. I llegg blir det o e spilt håndball og innebandy. Badminton, klatring og annet blir også bedrevet en gang i blant. Kris an Boganes, Gunnar andre Uppstad og Kjartan Gysland Falnes rullerte på å være verter i vår. Og Nilsi Aarrestad som er telefonvakt er innom hallen med jevne mellomrom for å sikre opplegget. Høsten 2012 lot vi vertskapet rullere mellom foreldrene på 13 og 14årslagene våre. De e har fungert greit, spesielt i og med at 4 av ungdommene som vanligvis deltar på ak vitet har sagt seg villige l å hjelpe de voksne. Vi informerer om åpen hall via Facebook. I llegg l plakater på skolene. Vi har forsøkt å informere også via andre idre slag, men sliter med å få hjelp av dem. Deltakerantallet har økt sakte men sikkert siden oppstarten i Vi ligger nå på drøyt 40 deltagere hver fredag. Og de e er bra i en bydel der vi konkurrerer både med kirkens fredags lbud, samt ungdomsklubben Step In på Gausel. Det vurderes å oppre e et provisorisk kiosk lbud for å skape enda bedre miljø og oppmøte i hallen. Inkluderingstrenere En del av Idre + er hjelpetrenerfunksjonen som vi i Hinna har vært svake på. Hvert lag må ha en eller 2 ansvarlige som følger ekstra opp barn som har spesielle behov. Idre srådet stø er oss med noe midler for å gjennomføre de e. Vi skal kalle denne for inkluderingskontakt. Sammen med seksjonsledere og oppmenn må vi kartlegge og gjennomføre hjelpetrenerfunksjonen dlig i Ved hjelp av de nye kommiteene i barneseksjonen skal vi nok få l det. De e er ikke bare med å gi et mye bedre lbud l enkel ndividene i klubben. Det gir også grobunn for mindre forstyrrelser og bedre utvikling for massene. Og som en stor og avgjørende bonus er det med og sikrer inntekt/ lskudd l klubben. Nilsi Aarrestad

13 Årsrapport 2012 Fotballskolene For 5. året på rad har Nilsi og FFO ha ansvaret alle klubbens fotballskoler. For å få de e l å «gå opp» er det bli gjort et samarbeid mellom FFO og Fotballskolene. I forbindelse med skoleferiene har vi sa opp fotballskoler i vinterferie, påskeferie, sommerferie. 2 siste uker i juni og 3 første i august. Samt høs erie. Fokus er teknisk trening. Pasninger, avslutninger, finter, headinger mm. Økta e er lunch kjøres Miniturneringer der vi deler inn i smålag som spiller kamper. Øktene er selvsagt differensierte, slik at flest mulig får best mulig utby e av treningene. Vi kjører 3 ulike fotballskole lbud. - FFOtballskolen: 2 økter daglig. - Jen otballskolen: 2 økter daglig - Toppspillerskolen: 4 økter daglig. På toppspillerskolen har man en morgentrening med fysisk trening med ball. Så følger man vanlig fotballskole på økt 2 og 3. Før man avslu er med en lekbasert res tusjonstrening med ball. Til den prak ske gjennomføringen av skolene har vi ha med mange spreke hjelpere fra klubbens junior, A-lag og eksterne: Kris an Boganes, Geir Olav Helgøy, Hanna Amalie Mar nsen, Elisabeth Fossmark, Randi Terjesen, Gunnar Andre Uppstad, Morten Loug Hansen, Hallvard Bu Hamre, Olav Kyte, Aksel Berg Hansen, Sebas an Nilsen, Trym Øvrebø, Eirik Moen, Pe er Haukali Olsen, Aina Eike, Arne Amar Kotlica,. Uke 8 vinterferien var dårlig besøkt. Påskeferien var dårlig besøkt Uke 25 hadde bra besøk. Ca 60 barn. Uke 26 hadde greit besøkstall. Ca 45 barn. Uke 31 var dårlig besøkt, men en del nye 3. klassinger. Uke 32 var greit besøkt, ca 35 barn Uke 33 hadde bra besøkstall, ca 50 barn. Uke 40var dårlig besøkt. I Hinna bydel er det mange som reiser bort i vinter, påske og høs erie. Hvis en tenker at 30 av 60 potensielle deltakere reiser bort. Så vil da 15 droppe det pga at kompisen er bortreist. Og enda 5 dropper det pga lite folk. Og kanskje har barna godt av fullstendig fotballpause av og l? Det er selvsagt individuelt fra person l person og fra ferie l ferie. Det er vik g for oss å oppre holde gode lbud så o e som mulig. Av Nilsi Aarrestad

14 Årsmelding Seniorseksjonen 2012 Seniorseksjonen har gjennom året ha sportslig variabelt år, med et høyt, men noe også variabelt ak vitetsnivå. Sportslig hadde våre to flaggskip, Dame og Herre A hadde som forventet u ordrende sesonger med noe tynn erfaring i spillerstallene. Resultatene, med nedrykk for begge lag er omtalt andre steder i årsrapporten, men vi så mange lovende tendenser men noe manglende ru ne på begge fronter. Administrasjon og miljø rundt lagene har vært meget godt ivareta, og se er standard for kommende sesong (er). Utny elsen av egne garderober for senior og juniorlagene er en suksess som må videreføres. Administra vt har det fungert meget godt rundt Herre og Dame A-lag og juniorlag med stor innsats fra flere ledere og trenere for å lø e dri og miljø. Håpet er at herrelagene kan oppre holde god dri med nye ledere på alle fronter. Dame B må e trekke laget e er manglende oppmøte på to kamper grunnet tynn stall, og bøtene for de e dekkes av laget selv. Det er vik g å oppre holde to seniorlag for damene i 2013 av sosiale og sportslige årsaker. spesielt e ersom vi i skrivende stund ser at Sola erner si lbud for damer senior. Heldigvis er Damer A lbudt å beholde plassen i 2. divisjon og et B-lag vil ta plass i 4.divisjon. Forhåpentligvis klarer vi som klubb å oppre holde et lbud for de nest beste. For Damer A blir det en ny sesong med reiser oppover Vestlandet og sportslige u ordringer i 2.divisjon. Vi håper apparatet rundt laget oppre holder det gode nivået.. Tre herre juniorlag ble vanskelig forhold l antall spillere, og tredjelaget må e trekke seg fra siste del av sesongen. Men, ledere og foreldre skal ha stor ros for å oppre holde et bredt lbud for så mange som mulig så lenge det gikk. For første gang på en del år hadde vi også et juniorlag i eliteserien som bet godt i fra seg men som ikke kunne unngå nedrykk. Men, mange juniorspillere må e fokusere på A-laget i stedet for å delta fullt på juniornivå. Vår Dame Jr lag gjorde meget godt fra seg i første divisjon, med god dri og e er hvert også seier i divisjonen og et knepent tap i KM finalen mot nordfylkets vinnere. Vi har mange lovende spillere og stor entusiasme, men det er verdt å merke seg at antall lag på et godt nivå er fallende blant de eldre jentelagene. Kun 4 lag i førstedivisjon i 2012 er lite. For 2013 er nivåene slå sammen l en divisjon i sørfylket med flere kamper. E er trekking av vårt Herre B lag i 2011 ble det opp l Golden Boys og C&D laget å traktere en fin blanding av unge spillere uten A-lagsambisjoner og eldre stjerner med noe redusert mobilitet med trenings- og kamp lbud i 6.divisjon og serie for 7-er lag. Vi håper det gode miljøet og god deltakelse på trening kan oppre holdes, men på sikt ønsker vi et også et mer tydelig B-lag for våre nest beste for best mulig kamp lbud. Det må også nevnes at Old Boys og Veteran teller et stort antall spillere som har rsdags- og lørdagstreningene som sine sportslige mål og derfor ikke s ller lag i seriespillet. Av annet administra vt er som all d dugnader, kon ngenter og lisenser en u ordring. Dugnadsjobben på Stadion ser ut l å ha fungert godt, og mange lag skaffer seg egne inntekter l turneringer og utstyr med separate dugnader. Kjartan Førde Fungerende Seniorleder

15 Årsmelding Ungdomsseksjonen Dana Cup 2012 (24 30.juli) Hinna Fotball deltok med 13 lag. G99 (2), J99 (2), J98 (1), G98 (2), J97 (1), G97 (1), J96 (1), G96 (1), Jr Damer ( 1), Jr Herre (1). Rundt 160 spillere og 20 lagledere bodde på skolen hele turneringsuka 6 av lagene kom l slu spill på fredagen. Største prestasjonen stod J99 for, d e ble knepent utslått i semi-finalen i A-sluttspillet. Brit Berg, Leder ungdomsseksjonen

16 Årsmelding fra Barneseksjonen Hei alle i Barneseksjonen. Tiden går fort, det er nå snart et år siden jeg ble kontaktet av Hinna FK og påtok meg vervet som ny barneleder. Det var med stor spenning jeg mø e opp på første møte for å treffe mine nye og l dels kjente samarbeidspartnere i Hinna FK styret. Som gammel ak v i Hinna FK var miljøet ikke helt ukjent. Et slikt verv kan være hek sk i en travel hverdag når en selv har unger som skal følges opp i både fotball og håndball trening. Det posi ve er at jeg nå har mø mange nye personer i Hinna FK som har gi meg innblikk i hva som fungerer og hva som ikke fungerer i klubben. Pågangen er stor blant de yngste. Hinna FK kontaktes o e av foreldrene lenge før ungene begynner på skolen og e er skolestart er det mange av dem som kommer i gang med organisert lagidre. De e er svært posi vt! De aller yngste begynner allerede når de er 4 år og se es i sammen med 5 åringene. Kontakten de oppre er her fører o e l skole kammerater og fram dig lagspill. De e gagner også foreldrene som o e oppnår kontakt med andre unger og foreldre. Hinna FK er en møteplass, her skapes vennskap på tvers av alder, kjønn og kultur! Hinna FK er en breddeklubb basert på frivillig basis. Vi er et stort apparat av frivillige som legger ned mye d og innsats for våre unger som spiller fotball i klubben. Nesten alt arbeid som u øres blir gjort av foreldre drevet på dugnad. At de e er frivillig dugnadsarbeid for egne og andres unger er veldig vik g for alle å tenke på. Tusen takk l alle foreldrene for engasjementet i 2012! Alle som gjør en innsats i barneseksjonen får forhåpentligvis «lønn» i form av den glede det er å være med å skape ak vitet og bekjentskap i klubben vår. Utdanning og mo vasjon For at vi skal bli enda tryggere og bedre i vårt arbeid fremover er det vik g at barneseksjonen legger l re e for å gi alle frivillige faglig fotball påfyll. De e kan for eksempel skje gjennom interne klubb kurs eller via Rogaland Fotballkrets. Lyngdal cup Lyngdal Cup er et arrangement for fotballglade jenter og gu er i alderen år. Hinna fotball har som tradisjon å delta i denne turneringen med sine 11- og 12 årslag og normalt er det 6-7 lag fra Hinna som er med. Spillere, trenere, foreldre, søsken og annen familie pleier å ha en trivelig langhelg sportslig og sosialt - i stort se (J) nydelig sørlandsvær. I llegg l arrangement i regi av Lyngdal Idre slag (diskotek, kveldsunderholdning i sentrum, kino, osv) pleier Hinnagjengen å arrangere felles grillkveld, uoffisielle sandvolleyballkonkurranser og turer l kulpen og badeland for spillere og familie. Turneringer er: 1-4. august. Frammøte og innkvartering er onsdag 31. juli om e ermiddagen/kvelden. Minipu urneringen God innsats av alle gjestende lag og våre egne lag preget turneringen. Det var kjekt å se entusias ske, ivrige og flinke unger som koste seg på kunstgraset. Vår egen ungdom bidro som dommere og hjalp l på dugnaden med kiosksalg og annet arbeid. Her skapes og styrkes vennskap for de som deltar. En slik turnering blir ikke gjort av seg selv, her ligger det mye arbeid bak takk l alle unge og voksne for innsatsen! Målsetningen for 2013 turneringen må være å gjøre det enda bedre. Minipu enes dag Minipu enes dag var dagen da alle de små fikk prøvd seg. De fikk ta merker og kunne u ordre jevnaldrende. God gjennomført dag med stor entusiasme og god innsats fra SU, trenere, ledere og ungdommen! Interne sidene våre, blir brukt fli g av enkelte lag men flere av oss har mye å lære av det de eldste i barneseksjonen skriver på sine sider. Oppfordrer alle l å være med på å gjøre interne sidene bedre, bruk dem! Vil takke ansa e, ledere, trenere, oppmenn og alle unger for en god innsats og samarbeid i Sportslig hilsen Thomas Hetland.

17 Barn

18 Årsmelding 2012 Gu er 2006 Lagledelse Laget starter året 2012 som et sammensa lag Gu er/jenter 2006/2007. Det vil si at det yngste Hinna laget besto av spillere på 4, 5 og 6 år (i spiller født i 2008). Før sommeren var det ca. 30 spillere hvor mesteparten var 2006 modeller. Høsten 2012 vokste gruppa l ca. 60 spillere. Det ble derfor nødvendig å dele opp laget. Det ble beslu et å dele laget i 3. Gu er 2006, Jenter 2007/2008 og G/J 2007/2008. Ved utgangen av 2012 besto Gu er 2006 av 32 spillere født i 2006 og 2 spillere født i Hege Opdal fortsa e e er delingen som oppkvinne for Gu er Knut Hals ble oppmann for G/J 2007/2008 og da ingen meldte seg som oppmann for jenter 2007/2008 ble medlemslisten sendt l klubben for videre behandling. For Gu er 2006 har følgende llitsværv ved utgangen av 2012: Hovedtrener: Jan Gudmundsen (som dessverre e er glimrende arbeid har forla klubben i 2013) Hjelpetrenere: HARALD KLEIVNES, STIAN GJERTSEN, IVER HESSELBERG, ØYVIND MIKALSEN, TOM ARVE RAUNEHAUG, ROGER IVERSEN, KNUT OLAV HETTERVIK Dugnadsansvarlig: Cathrine Føyn Austdal Webansvarlig: THOMAS SØNDENAA Navn på beny ede spillere FREDERIK GAJOS HAMRE, HENRIK KLEIVENES, ISAK KLUBBEN FRAFJORD, KENDAL NUDEM, LUKAS VÅGEN, MAGNUS HESSELBERG, MARCUS TVEDT, MATHIAS H GJERTSEN, SINDRE DAHLE MIKALSEN, THOMAS SMÅVIK, MATHIAS ZOGHBI SØNDENAA, RAGNVALD JAKOBSEN, CHRISTOFFER RAUNEHAUG, THOMAS HETLAND JACOBSEN, SEBASTIAN HORVE KARLSEN, Linus Hilde-Iversen, Arun, Hallvard Evje Jensen, Magnus He ervik, JESPER VIKANES, San ago Linares Allers, Chris an Høiland Johansen, Jacob Austdal, Kristoffer Nordberg, Thormod Tjensvoll Fla un, Andreas Høiland Kolbeinsen, Frederic Sean Gjerde, Jonathan Aasnes- Berdal, KRISTOFFER SVILAND GRAVEM, Mikael Hassanipour, MAGNUS JONASSEN, AMAR JAZAVAC, Besmir Hajra Gjennomføring av sesongen Gu er 2006/2007 har delta i serien med 3 lag. Hovedtrener og hjelpetrenere sine barn var fordelt på disse lagene slik at minst 3 trenere sine barn var med på hvert lag. Fordelingen av ansvar ved kamper ble fordelt på de tre trenerne. En av de hadde hovedansvar for innkalling l kamper osv. De e fungerte bra, men kunne ha fungert bedre hvis det hadde vært flere trenere involvert. Miljøet i laget er veldig godt både mellom spillere og foreldre. Vi hadde avslutning før sommeren der det ble kamp mellom spillere og foreldre først og avslu ng på Hinna huset med pølser, is og kake. Vi hadde juleavslutning på Tjensvoll skole der vi fikk bruke gymsalen og hadde lgang l kjøkken. Her ble det kamper spillerne imellom, med påfølgende kos med pølser, sa, pepperkaker og l slu premieutdeling. Deltakelse i cuper/turneringer Gu er 2006 har delta på Vaulen Vårcup, Lye Cup og selvfølgelig vårt hjemmearrangement Hinna Minipu turnering. Alle turneringene var en kjempe opplevelse for spillerne og spesielt stas var det å få pokal på slu en. Kampsta s kk (gjelder ikke barneseksjonen) Spillere som har representert klubben eksternt Utmerkelser (innsatspokal) Stavanger, 5. januar 2013 Hege Opdal Oppkvinne

19 Årsmelding 2012 Hinna FK G2005 Lagledelse: Hovedtrener: Henning Bergevik Hjelpetrenere: Nils Pe er Aarrestad, Gaute Houge, Preben Falch, Erik Bjørnsgård, Kje l Thulin, Bjørnar Gitlesen, Espen Enge, Rune Nilssen, Stein Are Walstad, Helge Pollestad, Ahmed Nuden, Kjell Haugland, Freddy Hestholm og Jamie Haynes Oppmann: Jarl Valdal, fra okt Siri Bryne Ringstad Navn på spillerne: Henrik Enge, Benjamin Nilssen, Vegard Walstad, Nils Aarrestad, Sigurd Kverneng, Ronan Cunningham, Noah Jacobsen, Pe er Flendalen, Marius Bjørnsgård, Tobias Pollestad, Casper Falch, Kendal Nuden, Aryan Darwish, Ola Visted, Adrian Samuelsen, Elias Vignes, Burim Doroci, Fredrik Thulin, Tobias Haugland, Gustav Hestholm, Daniel Haynes, Thomas Bærem, Elias Bakka, Elias Rana Wiik, Oliver Bryne Austbø, Falk Hovda, Hani Achour, Sander Bergevik, Jonathan Houge, Andreas Gitlesen, Vihaan Khandelwal, Andreas M. Abrahamsen, Jonas Førre, Aleksander Hauge, Mohammed ODAI AL-AZAIZI ny, Erik Sivertsen ny, Oliver N. Skartun ny og Mathias Lunde ny Gjennomføring av sesongen: Trening: Gu ene har trent torsdager kamp en gang i uken. Det har vært godt oppmøte på trening både av spillere og trenere. Treningene har bestå i både øving på teknikk og spill. Seriekamper: Sosiale ak viteter: Vi har vært på Vikingkamp med pizza og møte med noen av spillerne først. Juleavslutningen foregikk på Ac onball, noe som var veldig vellykket. Ungene storkoste seg og flere av foreldrene s lte med boller, frukt og sa. Foreldremøte: Det ble arrangert foreldremøte dlig på våren, med godt oppmøte. Foreldrene er flinke l å delta på dugnader, kamper og turneringer. Deltakelse i cuper / turneringer: Lura cup høst lag Hinna minipu turnering okt lag

20 Årsmelding 2012 Hinna FK G/J 04 Lagledelse Lagleder/ Oppmann: SVEIN KRISTIAN ULSNES, TINA GYSLAND Hovedtrener: Hjelpetrenere: THOMAS HETLAND, TOR AUDUN RUSDAL GARD PEDERSEN, ODD ARNE ULVEN, LARS NORMANN OG MORTEN TORGERSEN Hovedtrener Jenter: KAREN E. B. BERGE Navn på beny ede spillere TOBIAS HAGIR VEIRE STURLA NATVIG RUSDAL Elias Hånes-Helø SAMUEL OLSEN ULSNES MAGNUS JÅTTEN Andrea Berg OLE N. HETLAND Gabriel Laksfoss Cardozo Erijon Novoviq INGIMAR T STØLE JOHANNES BORTNE Emma S. Vestbø MADS PEDERSEN SEBASTIAN ALLERS FABIAN DEISZ KARINA BJERGA HERMAN SOLEM Jonas Koll Castro NY MATHIAS NORMANN OLE CHRISTIAN DAHL Sara Scarbocci NY ANTON SOLBAKKEN KRISTIAN NESS SANDVOLD Dylan Dallas Gies NY PEDER GYSLAND HENSTEN HENRIK S. LAGER Dina Rogneflåten NY BEKIM HAJRA Ola Myklebost Torgersen JOHN MAGNUS ULVEN Sune Frisvold Guro Bergesen Husebø, Frida Moksnes, Kine Myrås, Sigurd Bethuelsen og Ahmed Farah Jama har slu et grunnet fly ng eller begynt på andre ak viteter. Vi har 31 spillere med på laget pr Gjennomføring av sesongen Sesongen 2012 har vært en spennende sesong med mo verte og ivrige gu er/jenter. Barna søker først og fremst l fotballen for å være sammen med venner. Det er de e samholdet vi skal framelske og det er et slikt samhold som skaper lagånd. Vi jobber hele den med at barna skal kunne mestre og at de føler en lhørighet l vårt lag. Trening Gu ene og Jentene har trent en gang i uken og spilt en kamp i uken. E er serieslu har vi også ha vanlig trening på onsdagene. Oppmøte på treningene har vært imponerende. Spillerne har vist fin innsats og gode holdinger gjennom hele sesongen. Fokus på treningene har vært mest mulig med ball og mye spill i små grupper. I llegg har vi øvd på de grunnleggende teknikkøvelsene slik som innsidepasninger, vendinger og skudd teknikk. Vi har prøvd å variere treningene slik at ingen treninger ble like. Alle spillerne har ha en jevn og fin s gning i ferdighetsnivået fra i or og for oss som er rundt lagene er det kjekt å følge utviklingen som spillerne har ha gjennom sesongen. Det har all d vært flere trenere l stede på treningen, så gu ene og jentene har få god oppfølging. Seriekamper På vårsesongen ble det meldt på 4 lag i serien (5-er lag). Det ble beny et Hinna-modellen med inndeling i 8 grupper med en trener-ansvarlig for hver gruppe. Kampene ble sa opp med full rotasjon slik at alle

21 gruppene fikk spille like mye sammen og med like mange hjemme og bortekamper. Gu ene og jentene har vunnet mange av kampene og har scoret mange mål. De har også tapt en del kamper og spilt mange jevne kamper. Alle får spille og det har ikke vært topping av lagene i sesongen. Vi ser at de klarer seg bedre og bedre utover i sesongen. Sosiale ak viteter Sommeravslutning Tur l Sira med overna ng og Agder cup. (juni) Stor stas å reise på overna ngs tur. Det ble trening, lek og bading. Vi avslu et med Agder Cup. Ak vitetsdag Juleavslutning med bingo med flo e premier. Pølser, hamburger, sa. Vi har også avslu et noen treninger med o Frukt o Is o Vafler Foreldremøte Det er gjennomført et foreldremøte dligere i denne sesongen, foreldrene er ellers flinke l å delta både på dugnader, kamper og turneringer. Hospitering G/J 2004 Det har vært flere spillere fra 2005 på hospitering hos oss, spillere som er ta opp et nivå. Vi har videre sendt opp flere spillere på 2003 laget, de e er et lbud som alle kan være med på.o Hospitering er noe spillerne får lbud om, hvis de ønsker og har lst å trene mer og prøve seg på et nivå høyere. Deltakelse i cuper/turneringer Agder Cup, Flekke ord, 4 mixlag Vaulen Vårcup, Vaulen, 4 mixlag Sr-bank Cup, Hinna 4 gu e lag + 1 jente lag Bendit cup, Hunvåg 4 gu e lag + 1 jente lag Til slu en stor takk l alle spillerne som er med og bidrar l mye bra spill, engasjement og ikke minst mye lå og løye!! Ellers vil vi takke alle foreldre for særdeles god innsats på treninger, kamper og dugnader. Svein Kris an Ulsnes/Tina Gysland Lagleder/Oppmann Thomas Hetland/Tor AudunRusdal Trenere

22 Årsmelding 2012 G2003 Lagledelse Oppmann: Pål Erik Gjerde Hovedtrener: Sigve Ekeland Trener/lagleder/keepertrener: Kjell-Pe er Schou Andreassen Trener/lagleder: Arve Haugsgjerd Trener/lagleder: Rolf Kåre Eiane Trener/lagleder: Åge Landråk Trener/lagleder: Tore Andrè Eide Trener/Lagleder: Jan Erik Lorentzen Lagleder: Gunn-Anita Skogen Lagleder: Atle Sivertsen Dugnadsansvarlig/foreldrekontakt: Joanna Fraser Navn på beny ede spillere Casper Mats Philip Andreas O Audun Anders Alexander Kristoffer Jonas Mathias Osaland Asgail Aiden Henrik Sverre S ne Alf Mathias G Marius Bjarte Herman Ask Andreas E Konrad Bjørnar Yosef

23 Liam Mathias M Johan Mar n Gjennomføring av sesongen Sesongen 2012 ble en ny kjekk sesong med posi ve og kjekke spillere og foreldre. Vi hadde påmeldt 4 lag i serien, et lag i G02 («hospiteringslag») og 3 lag i G03. På hospiteringslaget var det 2-3 spillere som var faste, mens vi delte inn i 5 grupper à 3 spillere som roterte på å spille her. Det ble mye logis kk og organisering for å gjennomføre så mye rotasjon, men vi mener det var verdt innsatsen e ersom mange spillere fikk prøve seg på et høyere nivå. På de andre tre lagene hadde man også 3 faste spillere som ble supplert med spillere i rotasjonsordningen. Mye rotasjon har også vært posi vt i den forstand at man har få spille kamper sammen med mange i sin årsklasse. Den vik gste begrunnelsen for rotasjonsordningen har vært å lpasse seg spillernes nivå og mestring. En stor takk l oppmann Pål Erik Gjerde som har gjort en formidabel innsats med lagpåmeldinger og ellers har utøvd sine plikter som oppmann utover det man kan forvente. En takk også l Åge Landråk som fikk på plass et godt teknisk hjelpemiddel i å holde oversikt over lag og kamper m.v. I sesongen har vi lagt mye vekt på at alle skal bli se og ha det kjekt sammen med sine lagkamerater. Videre begynte vi å differensiere li også på treningene. Vi er oppta av at alle skal oppleve mestring på si nivå og dermed må man lpasse øvelser og spill sekvenser l spillernes nivå slik at man gir alle muligheter for utvikling. Vi opplever at det er godt samhold og at alle i spillergruppa er godt integrert. Deltakelse i cuper/turneringer Vi deltok på følgende turneringer: -Vaulen vårcup -Hinna minipu Kampsta s kk (gjelder ikke barneseksjonen) Tabellen oppgis i Årsrapporten spesielt, slik at den ikke skal tas med. Kan nevne plassering på tabellen og målforskjell. Spillere som har representert klubben eksternt Utmerkelser (innsatspokal) Rapporten signeres av oppmann/trener. Sigve Ekeland Pål Erik Gjerde

24 Årsmelding 2012 Minijenter 2002 og 2003 Lagledelse Trener Magnar Eike Trener Siren Westnes Trener Sture Berg Trener og oppmann Lillian Høivik I llegg har vi ha god trenerhjelp av Ole Hinna og S g Larsen. Navn på beny ede spillere J2002 Lena Eike Vilde G.Fjeldså Malin Berg Sofie K Kallberg Thala H Johannesen Lene Høivik Mille Westnes Vilde Fougner Beathe Dørheim Hinna Sara Johanna Condon Julia Bruns Jenny Møller Thea Sophie Austdal Karen Alice Hagen Oda Enersgård Andra Novoviq Rikke Ask Ullestad Line Thygesen Lea Lyse Salvail Emilie Pedersen Osli Embla Selnes Maren Langø

25 Vanessa Eritzland Normann Benedikte Småvik J2003 Hedda Rekdal Larsen Camilla Tonning Geisler Sunniva Aus gard Petersen Eir Aus gard Petersen Hannah Handeland Emma Søndenaa Kvåle Sofie Pedersen Karina Gundersen Julia Gjerde Gjennomføring av sesongen 2002 og 2003 jenter er en stabil gjeng med godt oppmøte på trening og kamper. Jentekullene har ha to faste treningsdager i I serien har gruppen s lt med e lag i klasse 9 år, og 3 lag i klasse 10 år (to i nivå 2 og e i nivå 1). I klasse 10 år har det gå på rundgang hvilket lag som har spilt i nivå 1. Jentene har stor spilleglede og det er ekstra kjekt med kamper. Da er mo vasjonen på topp. De har vunnet de fleste av kampene og scoret mange mål. Treningene har vært organisert med faste øvelser og hovedfokus på ballføring, samt spill. Året ble avslu et med en sosial kveld på Jå å vgs der vi så film og serverte pizza, brus og kaker. Kvelden ble avslu et med utdeling av windbreakers l alle spillerne, sponset av Sumergo og Teamtrade. Deltakelse i cuper/turneringer Jentene har delta på Vaulen vårcup, Bendit cup på Hundvåg og Hinnas egen minipu urnering. I klasse 10 år s lte vi også med et lag i Lyngdal cup. Lillian Høivik Oppmann og trener

26

27 Årsmelding 2012 J2001 Lagledelse Navn Pe er Endregaard Johnny Hinna Geir Ove Eikill Bjørn Erling Hagen Grete Jakobsen Siri Skogen Knutsen Funksjon Trener Trener Trener Trener Hjelpetrener Oppmann Navn på beny ede spillere: Berfin Nudem Caitlin Fraser Hanne Tårup Live Elena Hagen Hanne Sæthre Jakobsen Thea Eide Helene Eikill Waage Mathilde Eikill Waage Hedda Rørtvedt Endregaard Silje Lanne Tollefsen Kamilla Hinna Marthe Elisabeth Alhaug Karen Thingbø Evjeberg Sunniva Knutsen Irene Landråk Ingeborg Svensen Marte Graasvoll Trandem Mar ne Malmin Mia Førland Andrea Johannessen Kverneng Emilie Nyman Hetland Victoria Liveth Salvesen Sanne O esen Smilla Vallo o Siri Vik Henriksen Helene Victoria Rosså Karoline Vaule Dalene Selina Frisvold Kris n Aarrestad Frøydis Leidland Olufsen Elise Bakka Dverseth Mathilde Jørgensen Isabel Haram Svendsen 33 jenter totalt. 3 har slu et nå i januar 2013.

28 Gjennomføring av sesongen Sesongen 2012 har vært en spennende sesong med mo verte og ivrige jenter. Trening Jentene har ha lbud om 2 treninger per uke. Vanligvis har det vært ca 28 spillere på trening. De ivrigste kommer hver gang. Det har all d vært flere trenere l stede på treningen, så jentene har få god oppfølging. Treningene har all d vært en kombinasjon av øvelse på teknikk samt spill. Sosiale ak viteter Juleavslutning i med fotballkamp mot mødrene e erfulgt av pizza/brus på Hinna Bistro. Samarbeid foreldre Mye kommunikasjon med foreldre gjøres via mail. De fleste foreldrene er flinke å delta både på dugnader, kamper og turneringer. Deltakelse i cuper/turneringer 2012 Vaulen Vår-Cup Lyngdal Cup, august 2012 Hinna turneringen Siri Knutsen Oppmann Johnny Hinna Trener

29 Hinna Fotball Gutter 01 - Sesongen 2012 Navn Adrian Jonas P Oskar Christian Lars B Rafail Edward Lars N Simen Elias Lars T Sune Eirik Mustafa Tage Eray Ola Tobias Jan Oliver Vetle Jesper Ole Øyvind Jonas M Øyvind Organisasjonsoversikt Hinna G01 sesongen 2012 Funksjon Navn Trener Frank Roland Trener Trener Ass trener Ass trener Keeper trener Fysikk Oppmann Dugnads- koordinator Web ansvarlig Ørjan Heradstveit Sigve Ekeland Rolf Kåre Eiane Richard Bjerga Trond Ole Paulsen S an Fossan Elisabeth Rønning/Bulle Bech Ane e Fossan / Ann Kris n Roland Trond Ole Paulsen G01 ble i år delt inn i 3 lag som rullerte. 1 lag på nivå 1 og 2 lag på nivå 2. De e var første året kretsen og vi prøvde på nivå inndeling slik at vi skulle møte gjevnes mulig motstand frå andre lag. Det var nok mye forskjellige tolkinger fra de forskjellige klubber og lag rundt de e, da vi så at det fortsa var blandet motstand. Men vi tror det kan bli bra fremover. I år har vi trent 2 ganger i uka og spilt alle kampene i serien. Vi har vært med på flere cuper og kanskje et lite høyde punkt var Etne Cup. Flere av våre spillere har få prøvd seg en klasse opp på trening igjennom hospitering l G00. Vi har også ha G02 på hospitering inn l oss. Det er god tone i laget og spillerne trives. U ordringen er fremover å holde på de spillerne vi har da vi ikke er for mange.

30 ÅRSRAPPORT 2012 SESONGEN

31 INNHOLD 1. Årsrapport Utfordringer i Spillerstall Trenerteamet Støttefunksjoner Turneringer Serie Spilletid Treninger Hospitering av spillere...6

32 1. Årsrapport 2012 Gutter 2000 har utarbeidet et års program med følgende formål: Bidra til å redusere mulige misforståelser internt i trener teamet og mot foreldrene. Bidra til å sikre åpenhet rundt hvordan lagledelsen driver arbeidet mot laget. Sikre god kvalitet på treningsarbeidet. Bidra til å sikre høy trivsel faktor både for spillere og trenere. Ønsket er å skape en sosial arena for guttene hvor hovedfokus er trivsel samt at vi inneværende år i større grad vektla sportslig utvikling for hver enkelt spiller. For å nå våre mål startet vi året med spiller møte for å presentere planer, krav og forventninger til spillere. Tilsvarende møte hadde vi også med foreldre gruppa. Desverre var oppmøte dårlig. Under halvparten av foreldrene var tilstede. Hjemmesiden er kontinuerlig oppdatert for å holde foreldre og spillere mest mulig oppdatert til enhver tid. Oppmann/kvinne har hatt ansvar for dette og gjort en formidabel innsats. Spillegruppa er oppatt av fair play og viser god disiplin i organisert treningssammenheng. Det er mye godt humør på treningene. Trener teamet kunne tenke seg mer disiplin på individuell basis, hvor egentrening tas på alvor. 1.1 Utfordringer i 2012 Frafall på trenersiden er en bekymring. Fra å være 6-8 trenere for noen få år siden er det nå kun tre-fire aktive. Ved enkelte anledninger har det kun vært èn trener tilstede under treningene, noe som er for lite. I 2012 hadde vi tre lag men kun to lagledere. Frivillige foreldre tok ansvar i flere kamper, men dette er også en lite heldig situasjon. Vi har også erfart at toppsatsing setter inn på et lavere alderstrinn enn antatt. Viking har hentet tre spillere for elitesatsing. Det viser at vi holder et godt sportslig nivå, samtidig er det trist at laget tappes for gode spillere og kjekke gutter.

33 1.2 Spillerstall 1. Andreas 17. Lars Kristian 2. Avinash 18. Sander BG 3. Tobias 19. Sander HG 4. Håkon CG 20. Elias 5. Adrian 21. Marinius 6. Oscar 22. Kristoffer 7. Sebastian 23. Jonas 8. Nils Martin 24. Mathias P 9. Mathias G 25. Sondre 10. Thomas Ø 26. Fatih 11. Seref 27. Håvard 12. Thomas L 28. Henrik 13. Enis 29. Georg 14. Simon S 30. Anders 15. Eirik 31. Nils 16. Jose Mikal 32. Ådne Ut 2012: Niels (Viking) Eskil (Viking) Matteo (Viking) Mats (flyttet) Sander TH (FGI) Simon (sluttet) Adrian S (Flyttet) Inn 2012: Håkon BÅ (Viking)

34 1.3 Trenerteamet Trener teamet per : Petter Endregaard (Hovedtrener) Morten Hinna (Assistent trener) Thomas Iversen (hjelpe trener) Espen Enge (hjelpetrener) Erik Kristoffersen (hjelpetrener med ansvar for keepere) Kjetil Vadset (hjelpetrener) Robert Schanche (ut av teamet i 2012) 1.4 Støttefunksjoner Oppmenn Oppmenn første halvdel av sesongen: Arthur Jensen Tohild Wiik Andre del av sesongen: Kjersti Valotto Dugnadsansvarlig Karin Sun Sanne (har vært dugnadsansvarlig siden desember 2008) Inkluderingskontakt/foreldrekontakt Brit Toril Corneliussen Marianne Schwerdt var også foreldrekontakt men flyttet desverre til Tyskland i Turneringer Vaulen Vårcup Vardeneset Cup Plussbank cup Lura Cup Hinnas egen turnering + 11 turnering på Vardeneset (treningsturnering før 11`er for alvor starter)

35 1.6 Serie Følgende var ansvarlige for å sette opp serielag i 2012: Petter Endregaard Morten Hinna Vi hadde tre 7`er lag med på hvert sitt nivå og to gruppeledere. Noen i foreldregruppa var behjelpelige med å lede enkelte kamper. 1.7 Spilletid De med best fremmøte på treningene er i stor grad belønnet med mest spilletid. 1.8 Treninger Laget har trent hele året med opphold i skoleferiene. Vi har hatt tre treninger i uka. Mandager i Randaberg Arena, onsdager of fredager på Hinna Laget har i hovedsak vektlagt trening med ball og alle guttene har fått hver sin ball som de selv har ansvaret for. De fleste treninger ble gjennomført med øvelser tilpasset ferdighetsnivået. 1.9 Hospitering av spillere Gutter 2000 har hatt en hospiteringsordning med Hinna gutter 99 både i trening og kamp. Et par av guttene fikk mulighet å hospitere hos Viking og fikk etter god innsats tilbud om å melde overgang for å bli tatt med i Vikings elitegruppe for årskullet.

36 Ungdom

37 Årsmelding 2012 Lillejenter 1999/2000 Lagledelse Navn Johnny Hinna Mar n Samuelsen Torhill Gysland Falnes Funksjon Hovedtrener Hovedtrener Oppmann Navn på beny ede spillere: Etternavn Fornavn F.dato Kommentarer Bech Anna G Bokn Ine Bråthen Celine Bjerkan Falnes Nora Gysland Fisketjøn Emilie Hinna Frankrig Kolstad Rebekka Helen Sluttet høsten 2012 Geisler Sabrina Tonning Gjerde Maeve Hinna Sofie Meldahl Mathea L Minos Victoria Rosenborg Olsen-Grønnestad Julie Tilbake fra Italia høsten 2012 Ommundsen Synnøve Rosenvold Sara H Salvail Amalea M Samulesen Meline Scarbocci Maria Sluttet høsten 2012 Tengesdal Helene Tewelde Fana Torvnes Julia Ulsnes Ingeborg Sundby Sluttet høsten 2012 Ulveraker Linn Helen Wiik Frøydis Seierstad Wiik Åshild Sluttet høsten 2012 Østebø Marlene Seljeskog jenter totalt hvorav 4 har slu et midt i sesongen. Gjennomføring av sesongen Sesongen 2011/12 har vært en spennende sesong med mo verte og ivrige jenter. Trening Jentene har ha lbud om fem treninger per uke med felles treninger for J99 og J98. Jentene har ha lbud om en styrketrening per uke sammen med G99. Vanligvis har det vært ca 20 spillere på trening. De ivrigste kommer hver gang. Det har all d vært flere trenere l stede på treningen, så jentene har få god oppfølging. Treningene har all d vært en kombinasjon av øvelse på teknikk samt spill. Seriekamper På vårsesongen ble det meldt på 2 lag i serien (11-er lag). Et lag var i 1. divisjon og e lag i 2. divisjon. Videre har 6-8 hospitanter fast vært med på e lag i J98-klassen (11-er). De e med bakgrunn i at mange spiller er flinke og trenge u ordringen og muligheten l å trene og spille mer. Det har vært krevende å ha to lag i J99 da vi har vært li for få spillere slik at de e har medført at noen spillere har spilt for mange kamper per uke. Videre er det stor nivåforskjell på spillerne som trener 2 ganger per uke og de som trener 5 ganger per uke. Det har derfor vært behov for å ha med noen av de mest ru nerte spillerne på begge lagene for å få de e l, disse spillerne har rotert på å spille for 2 er laget.

38 Hinna 1 1. divisjon Høst-sesong: 5.plass Vår-sesong: 4. plass Hinna 2-2. divisjon Sesongen 2011/12: 5. plass Vi ser at de klarer seg bedre og bedre utover i sesongen. Styrken er først og fremst styrke, uredde i taklinger og godt samhold. Hospitering Samarbeidet mellom J98 og J99 fungerer veldig bra. Hovedtrener l J98 er far l en av J99 spillerne og opplegget har vært basert på at alle av J99 som ønsker å trene ekstra kan delta på så mange treninger av J98 sine treninger som de ønsker. Flere av spillerne har dermed treng 5-6 ganger per uke. Følgende jenter har delta fast på hospiteringstreninger og kamper: Meline Samuelsen Nora Gysland Falnes Sofie Hinna Sabrina Tonning Geisler Anna Bech Emilie Hinna Fisketjøn Julia Torvnes (høsten 2012) Sosiale ak viteter Juleavslutning i svømmehall e erfulgt av pizza/brus (Mar n har lgang l gra s svømmehall på Lassa som ble beny et) helt topp for alle jentene en lørdag e ermiddag (november) Mix-turnering sammen med G99 (15. desember) Samarbeid foreldre Mye kommunikasjon med foreldre gjøres via mail. Det har bli gjennomført et foreldremøter i løpet av sesongen. De fleste foreldrene er flinke å delta både på dugnader, kamper og turneringer. Deltakelse i cuper/turneringer 2012 Hinna turnierng (trene 11 er), januar 2 lag. Resultat: 1. plass KVIA-serien (vinterturnering), februar-mars 1 lag. Resultat: Tapte semifinale Danacup, juli lag. Resultat: 3. plass + B-spill Lyngdal Cup, august lag. Resultat: 1. plass Gatecupen, september-oktober. Resultat: 2. plass Kris ansand, november. Resultat: 2. plass Randaberg Arena, privat turnering 24. november Seksjonstreninger ledet av Eirik Helgøy Følgende jenter har få delta på ekstra treninger om søndagene denne sesongen. De e har vært et

39 posi vt ekstra llegg. Meline Samuelsen Nora Gysland Falnes Sofie Hinna Sabrina Tonning Geisler Anna Bech Julia Torvnes (høsten 2012) Fotballskole RFK Følgende jenter fikk være med på Rogaland Fotballkrets sin fotballskole (4 ganger i perioden april l september) Meline Samuelsen Nora Gysland Falnes Sofie Hinna Sabrina Tonning Geisler Anna Bech Frøydis Wiik Julia Torvnes (høsten 2012) Julie Olsen-Grønnestad (Keeper) Emilie H Fisketjøn (Keeper) U ordrergruppen Følgende jenter er nå med videre i u ordrergruppen: Frøydis Wiik Nora Gysland Falnes Julia Torvnes Treningsleir i Tyrkia, oktober 2012 J99 var med J98 på treningsleir i Tyrkia. 13 av jentene sammen med familier deltok. De e var en fantas sk tur både sportslig og sosialt. Dømmerkurs Flere av jentene var med på dommerkurs arrangert av Hinna FK og var også med å dømme kamper på Hinna sin turnering i oktober. Disse jentene er: Nora Gysland Falnes Sofie Hinna Sabrina Tonning Geisler Anna Bech Meave Gjerde Slu et og begynt Vi har mistet 4 spiller midt i sesongen. Videre har vi få en spiller lbake da hun har fly et hjem fra Italia. Torhill Gysland Falnes Oppmann, Johnny Hinna Hovedtrener

40 Årsmelding 2012 Gu er 1999 Lagledelse Lagledere/kontaktpersoner Hinna 1 Larsen S g Hinna 1 Hinna Ole Hinna 2 Thengs Vik Frode 7 er laget Westnes Pe er Hovedtrenere Larsen Hinna Birkenes Thengs Vik Westnes S g Ole Terje Frode Pe er Foreldrekontakt Bokn Trond Dugnadsansvarlig Log Kari Navn på beny ede spillere 1 Kasper Westnes 2 Jonas Dørheim 3 Benjamin Bjørnstad 4 Sander Bokn 5 Steinar G Gramstad 6 Lars Vigeland 7 Kje l Rogne 8 Sondre Larsen 9 Trygve Birkenes 10 Herman Hovde 11 Didrik Fossan 12 Simen Gulliksen 13 Bjørn Haugland 14 Marcus Høyvik 15 Mark Andre Vigre 16 Ole Taksdal Chris ansen 17 Ole Chris an Njærheim 18 Håvard Steffensen 19 Adrian Thengs-Vik 20 Steinar Høivik 21 Eivind He ervik 22 Endre Olsen 23 Andreas Høyvik 24 Sebas an Halle 25 Øyvind Monsen 26 Daniel Kiani 27 Jens Elias Jaarvik 28 Kris an Revheim 29 Casper Øritsland 30 Olav Røed 31 Hassan Almansoori 32 Mads Sandvik 33 Hans Pauli Øregaard 34 Benjamin Laate 36 Kris an Vaule Dalene 37 Aus n Gies 38 Ola Aanestad 39 Erling Skjølås 40 Erik Khan 41 Sivert Erland

41 Gjennomføring av sesongen Sesongen 2012 var preget av mange posi ve opplevelser både sosialt og fotballmessig. Vi har ha tre lag. To 11 er lag og e 7 er lag. Det ene 11 er laget har spilt i divisjon 1 (elite) og det andre i divisjon 2. Begge lag har ha en kombinasjon av tap og seiere, men alt ta i betraktning har det vært en posi v sesong. 7 er laget fikk en li vanskelig start, men kom sterkt mot slu en av sesongen. Tilbudet har bli godt mo a og mange av spillerne u rykker nå ønske om spille d på 7 er laget. Hinna 1-G99 fikk i sesongen 2012 en todelt sesong. Først en kvalik serie l 1 divisjon der vi vant alle kamper unnta en uavgjort. Solid innsats av gu ene. E er de e ble de 4 beste fra hver kvalik pulje sa sammen i en egen 1 div. Her mø e vi bra motstand og fikk 4 forsmedelige tap der enkelte le kunne vippet vår vei. (en del stang ut). Faktum ble at vi havnet på en 6 plass i denne øverste puljen noe som kan betegnes som en hederlig og akseptabel plassering. De e var for øvrig første sesong med skikkelig 11`er fotball for gu ene så de e ble også en ny opplevelse for den enkelte spiller. Det er noe helt annet og en stor overgang å gå fra 7``er fotball l 11`er fotball men de e taklet de bra. Det har i år blant annet vært fokusert på det å vende spillet, passningskvalitet, få blikket opp osv. De e er også noe vi drar inn i sesongen Sosialt se har det også i år vært en utrolig fin og sammensveiset gjeng. Det har vært en jevn rullering av spillere fra Hinna 1 l 2 og lbake og de e har vært med på å styrke samholdet i laget. Stemningen i Laget er preget av gjensidig respekt for hverandre og det er vik g for å få ng l å fungere. (Både på og utenfor banen). Vi har ha fokus på å etablere en felles spillergruppe der alle, uanse ferdighetsnivå, skal føle seg som en del av gruppen. Vi har så godt som ingen frafall av spillerne. Deltakelse i cuper/turneringer Vi har i år vært med i Etne Cup, Dana Cup og Gimletroll turneringen i Kris ansand. Felles for alle disse turneringene; Overna ng og mye kos. Turneringene har vært av sportslig variabel suksess der vi hevdet oss blant eldre i Etne, mens vi i Dana gikk videre l 16 dels finalen i A slu spillet mens vi i Gimletroll turneringen kom l Kvarten. Sistnevnte turnering var i oktober preget av MYE regn og gry dlige kamper. Motstykket var Dana med Syden temperatur og vel lre elagte kamp dspunkt. Dana Cup var årets høydepunkt. Hinna 1 ble puljevinnere i Dana Cup, men røk dlig ut av A-slu spillet. Det andre laget kom noe lengre i B-slu spillet, men må e e er hvert takke for seg. Det absolu e høydepunktet var når 2 er laget slo Lillehammer FK i gruppespillet som senere gikk hen og vant A-slu spillet. Kampsta s kk Hinna 1 vant vårserien i 1. div avd. 2. med 8 seiere, 1 uavgjort og 0 tap. Målforskjellen ble på hele E er sommeren ble de beste lagene fra de to avdelingene slå sammen l en samlet 1. div. Da ble motstanden noe tøffere og vi endte på en 6 plass. Li svakere enn forventet. Hinna 2 spilte i 2. div. Her ble fasiten en respektabel 3. plass. 10 seiere, 2 uavgjort og 6 tap. Målforskjell: Spillere som har representert klubben eksternt Følgende spillere har delta på kretssamlinger: Kasper Westnes (Keeper) Kje l Log Rogne Lars Vigeland Benjamin Bjørnstad Didrik Fossan Håvard Steffensen Utmerkelser (innsatspokal) N/A Rapporten signeres av oppmann/trener. Pe er Westnes, Oppmann 1 + trener Terje Birkenes, Oppmann 2 + trener Ole Hinna, trener S g Larsen, trener

42 Årsmelding 2012 Lagets navn: Gu er 1998 (14 år) Antall spillere/trenere Vi har vært 40 spillere og 10 trenere/stø eapparat i 2012 sesongen. Lagledelse Vegard Sandland Hovedtrener (slu et desember 2012), trenerne Arnt Mar nsen, Freddie Ullestad, Phillip Askheim Olsen, Vegar Johan Larsen, Jens Olav Sæten, S g Engeseth (også Facebook ansvarlig), oppmennene Jone Asserson, Kris an Rønneberg og Kjell Magnus Berg ord. Navn på beny ede spillere Sander, Iwan, Abel, Harald, Kris an, August, Asgeir, Vermund, Tov, Odd Arne, Mar n A., Anders, Even, Nicolai, Sverre Laurits, Sindre, Ole Henrik, Ma eo, Oskar, Brage, David, Mats, Sean Kris an, Erlend, Adrian, Espen, Sebas an, Arne, Asbjørn, Uthayamoorthy, Mar n B., Abdulagi, Benjamin, Christopher, Ole Johan, Kevin Alexander, Ruben, Tor Sebas an, Krys an og Elias. Gjennomføring av sesongen Oppmøtet har vært veldig bra på mandagstreningene og søndagstreningene, men li færre spillere på onsdagstreningene. Treningene ble fortsa inndelt i: Oppvarming Teknisk del Spillesekvens Avslutning/styrketrening De e ble vår andre sesong med 11 er fotball. Vi hadde 3 lag med i serien, fordelt på et lag i 1. divisjon, et lag i 2. divisjon og et 7 er lag i 3. divisjon. Det ble en lang sesong forlaget i 1. divisjon, hele 22 kamper. Laget i 2. divisjon spilte 14 kamper og laget i 3. divisjon spilte 12 kamper.

43 Hospitering med G97 Vi har fortsa noen spillere som hospiter sammen med G97. I år som i or, har de også vært med på kampene. Gu ene blir ta vel i mot av spillere og trener for G97. Hospitering fra G99 Vi har ha mange spillere og noen trenere fra G99 med på lørdag- og søndagstreningene gjennom hele sesongen. Mange spillere fra G99 har vært med å spille kamper både i turneringer og serie for Hinna 2. Trenere: Vegard har nå ha sin andre sesong som hovedtrener i G98, og han har også i denne sesongen ha en veldig god hjelp i Arnt som medtrener. Videre har en god hjelp fra Vegar, Phillip, Jens, Freddie, både med styrke-, teknikk- og koordineringsøvelser, lagledere i kamper, Facebook og markedsansvarlige, dugnadsansvarlige osv.. Takk også l oppmennene Jone, Kris an og Kjell Magnus. Foreldre: Takk for flo innsats av alle foreldre, det være seg hjelp l treninger, dugnader, kjøring l kamper og som stø e og heiagjeng for spillerne gjennom hele sesongen. Deltakelse i cuper/turneringer Hinna 1 var med i Adidas-cupen. E er å ha slå ut Notodden og Stabæk, ble vi slå ut i å endelsfinalen med KFUM Oslo på goden goal! G14 hadde også to lag med i VBKCUP 2012 (Vardeneset ballklubb) helgen august. Her ble det en fin 2. plass i B-slu spillet. I Djerv 1919 sin Haugesunds Sparebank Cup 2012 ( dligere Haugesunds Avis cup) i helgen , ble det 1-0 seier over Haugar l Hinna i G14-finalen i søndagens A-slu spill. På veien dit slo de Forus & Gausel 2-1 i kvar inalen før Bremnes IL må e ut i semifinalen e er å ha bli slå 2-0. I høstens Trollcup i Kris ansand som gikk av stabelen helgen november tok G14 med seg gullet hjem. I kvar inalen i A-slu spillet søndag morgen slo de Torridal 1-0. I semifinalen ventet Lura som ikke nølte med å gå opp i en 2-0-ledelse. Hinna fikk imidler d e erhvert dreis på sakene og ledet 4-2 inn l Lura fikk inn et mål i de siste spilleminu ene, hvilket fastsa e slu resultatet l 4-3. Hinna slo Eidanger 2-0 i finalen og kunne dermed ta pokalen med seg hjem. Det ble en høst med mye gull I år som i or, var Dana Cup et av sesongens høydepunkt, fra søndag 22. lørdag 28. juli. 2 lag og 30 forventningsfulle spillere var klar for avreise fra Hinna søndag formiddag i busser l Kris ansand og ferje over l Hirtshals. Det var sol og sommer hele uka. Torsdag kveld e er kampen mot Chivas (De Guadalajara), et lag/fotballakademi der spillerne er hentet fra ulike deler i Mexico, var det mange av spillerne fra Hinna 1 som tok bussen l Lundegård der de bodde, for å prøve å by e l seg drakter. Det ble en morsom kveld der foreldre må e kjøre og hente spillerne for å få dem lbake l AMU-senteret. Det ble derimot mange som fikk med seg spillerdrakter osv.. Chivas vant også A-finalen. De spilte strålende fotball. Fredag hadde foreldrene l gu ene stelt i stand grillmat utenfor AMO-senteret. Her ble det spist masse god mat og både spillere, søsken og foreldre hadde en «dejlig dag». Lørdag morgen stod vi dlig opp for å gjøre ng klart for avreise hjem l Stavanger kl 10, med ankomst Hinna i seks den lørdag kveld og vi tror vi alle så frem l en og na søvn i egen seng! Resultater:

44 Sesongavslutning: Sesong avslutningen ble avholdt på Hinnahuset onsdag 5. desember. Det ble pizza, kaker og brus l spillere og trenere. Freddie hadde og laget en ar g Quiz l gu ene. Det ble delt ut utmerkelser og diplomer. I forbindelse med sammenslåing mellom G97 og G98 har Vegard valgt å være med videre som hjelpetrener der nå Tore Søyland blir hovedtrener. Takk for godt gjennomført arbeid Vegard de 2 siste sesongene i ungdomsseksjonen. Kampsta s kk Tabeller: Hinna 1: Hinna 2:

45 Hinna 3: Spillere som har representert klubben eksternt Ole Henrik Paulsen og Mar n Asserson har representert klubben på sonesamlinger. Utmerkelser (innsatstrofé) Innsatstrofé ble ldelt Toren Reikslis, Espen Sæthre Jakobsen og Tor-Sebas an Rønneberg. Spillere som har slu et eller begynt Sander og Elias slu et, mens Christopher begynte igjen ved oppstart av høstsesongen. Gausel, På vegne av stø eapparatet for G98, Kjell Magnus Berg ord Oppmann Hinna G98-2

46 Årsmelding 2012 Jenter 1998 Lagledelse Hovedtrener: Mar n Samuelsen Ass.trener: Johnny Hinna Fysisk trener: Jan Rune Austad Lagleder: Geir Ove Eikill Oppmann: Bjørg Marit Hinna Navn på beny ede spillere Anika Eidsdo r Anita Asserson Anna Groven Bech J-99 Annelin Sødal Aurora Austad Hovde Elva Run Sveinsdo r Emilie Hinna Fisketjøn J-99 Emilie Johanson Dahle Emilie Vatland Sonesen Emma Perez Emma Windelstad Frida Knutsvik Kalleberg Frøydis Wiik J-99 Hannah Thoresen Ingvild Jomaas Julia Torvnes J-99 Kolbrun Eik Maren Sandve Osli Marie Waage Eikill Meline Samuelsen J-99 Nora Gysland Falnes J-99 Sabrina Tonning Geisler J-99 Sofie Hinna J-99 Synnøve Ommundsen J-99 Victoria Hamre

47 Gjennomføring av sesongen Denne sesongen valgte vi å melde på e 11er-lag i 1. divisjon og e 7er-lag på høyeste nivå for J 14. Med 15 jenter født i 1998 og 8-9 hospitanter født i 1999 var de e det mest realis ske å få l denne sesongen (forrige sesong med 2 11er-lag). 7er-laget har vært en suksess, jentene som har spilt her har ha en fantas sk utvikling. De fleste av spillerne har spilt på begge lag, selv om det har vært en kjerne av spillere kny et l hvert lag. Spillerne har ha tre faste treninger i uka, i llegg har de som ville ha lbud om å trene to dager ekstra. Mange av jentene har gjort de e. Også denne sesongen har jentene ha styrke-, spenst-, koordinerings- og utholdenhetstrening med Jan Rune Austad, et flo lbud som vi er veldig takknemlige for at vi får! Treningsframmøte har vært meget bra, og fortjenesten for det går l trenerteamet som klarer å holde entusiasmen oppe gjennom hele sesongen. Som nevnt er det 8-9 spillere fra J 99 som hospiterer opp, de e fungerer velig bra og har gjort i flere år. Denne sesongen har Victoria, Elva, Hannah og Aurora hospitert opp l J 96. Det er en flo gjeng med jenter. Vi hadde vår årlige tur l Sirdal i januar som sesongstart. Takk l Geir Ove som s ller hy a l disposisjon hvert år, de e er lagbygging! Ellers er Dana Cup årets høydepunkt for de fleste av jentene, intet unntak i år heller! Sportslig har det vært en li varierende sesong for Hinna 1. Laget endte l slu på 4. plass i serien. Laget presterer for ujevnt l å hevde seg helt i toppen. Noen av kampene har jentene spilt helt fantas sk fotball, for så å falle ned på et lavere nivå igjen neste kamp. E er hvert ble serien veldig amputert, da tre av lagene i pulja trakk seg e er sommeren. Hinna 2 har spilt 7er-fotball og det har vært veldig kjekt! Jentene har spilt god fotball der de virkelig har få vise at de har trent mye teknikk de siste årene. Fartsfylte kamper med mange mål og flo innsats har gledet lskuerne på sidelinja! Flo innsats med 2. plass i pulja bare slå av Klepp 2 som l slu ble kretsmestere. Treningsleir i Tyrkia I høs erien reiste J 98 og J 99 på treningsleir l Tyrkia. De e var et meget vellykket opphold der jentene hadde to daglige treningsøkter. Deltakelse i cuper/turneringer Delta i Kviaserien, gikk videre l semifinalen der det ble tap for Nærbø. I Dana Cup kom laget l A-slu spillet, men ble slå ut i første kamp. Kampsta s kk Hinna 1 i 1. div: 4. plass (5-3-4) (målforskjell 35-29) 18 poeng Hinna 2: 7er-lag: 2. plass (11-1-3) (målforskjell 82-33) 34 poeng Spillere som har representert klubben eksternt Disse spillerne har delta i RFK s ufordrergruppe denne sesongen: Elva Run Sveinsdo r, Emma Windelstad og Aurora Austad Hovde. Utmerkelser (innsatspokal) Hinna 1: Frida Knutsvik Kalleberg Hinna 2: Marie Waage Eikill Hinna 15. november 2012 Bjørg Marit Hinna oppmann

48 Årsmelding 2013 Jenter 1997 Lagledelse Trenere; Roar Hinna (slu et som trener i starten av vår sesongen), Tor Tveit & Kjell Arne Høyvik (lagleder og oppmann). Navn på beny ede spillere 2012 Eiane Karen Erfjord Thea Hinna Marte Hodneland Helene Høyvik Marte Berg Løland Vanessa Nygard Åsne Slu et høsten 2012 Petersen Frida Austigard Rossebø Sara Sæthre Karoline Primært vært m/ J96 Tveit Maren Tostensen Merethe Vassbotn Turid Austtun Asheim Ida

49 Gjennomføring av sesongen Vi har gjennomført 2 treninger med 1,5 mers varighet pr. uke + kamp. Tor Tveit har stå for mandags treningene og Kjell Arne har stå for onsdags treningene. Vi har og holdt en del treninger i skoleferier. En kjerne på 6-8 spillere er å se på de fleste treningene, mens resterende spillere har trent fra 1/10 l 1/2 sammenlignet med de ivrigste. Laget har spilt i divisjon J16 2. div avd 01 som har vært en jevn og god serie der alle har slå alle. I vår sesongen ble de fleste hjemmekampene spilt på grus, men vi klarte heldigvis å få omberammet alle hjemmekampene i høst sesongen l kunstgress. På trening har vi lagt vekt på 1v1, pasningspill, avslutninger, forsvar, fast break a ack, hur ghet og styrke. Jentene trente sammen med J96 hver mandag deler av vår sesongen, men grunnet dårlig oppmøte og ønske fra flere av 97 jentene om rein 97 trening beslu et 97 trenerne å e erkomme flertallet av jentenes ønske i starten av høst sesongen. Et par av jentene ønsket å fortse e med mandags trening med J96 og fikk selvfølgelig lov l det. Vi har vært avhengig av å låne spillere fra J99/98, 96 og junior gjennom store deler av sesongen grunnet skader, sykdom, samt at enkelte av de mindre trente jentene stort se ikke klarer mer enn en 1 omgang. Lån av spillere har fungert bra, og vi har ha god ny e av at det kun var 4 lag i jenter junior serien, og dermed har det vært enkelt å få låne spillere fra Harald Hamre grunnet sjeldent sammenfallende kamper. Vi har og få god hjelp fra J98/99 og 96 l å s lle lag. God lgang på spillere l kamp har og gjort det le er å benke de minst treningsvillige i større deler av kampen. De e har jentene få med seg og det har bidra l bedre oppmøte på trening så lenge serien pågikk. Flere av 97 jentene har og spilt for J96 i sesongen som gikk. Ellers består laget av en utrolig hyggelig og grei gjeng med snille og posi ve jenter som har det veldig gøy sammen. Deltakelse i cuper/turneringer Nordsjø cupen (1-0 tap i semifinalen) og Dana Cup (1-0 tap i første kamp i A slu spillet).

50 Kampsta s kk Fjerde plass i 2.div. Se J16 2. div avd 01 for flere detaljer. Spillere som har representert klubben eksternt Ingen. Utmerkelser (innsatspokal) Kjell Arne Høyvik har beslu et at Maren Tveit skal ldeles innsatspokalen. Maren har ha god innsats og oppmøte på trening alle de årene jeg har vært trener, og også i år der hun har vært best i klassen. Det har og vært lfeller med ekstrem regn og kuling der Maren har vært eneste jente som har s lt på trening. Rapporten signeres av oppmann/trener. Kjell Arne Høyvik

51 Årsmelding 2012 Jenter 1996 Lagledelse Lagledelsen har i år bestå av Hovedtrener: Ole Rugland Ass. Trener: Magnar Eike Oppmann: Anne-Kris n Brigtsen Navn på beny ede spillere Jenter 96 har i 2012 bestå av: Anna Skuland, Anna Aa. Hofstad, Hilde Bryne, Margareth E. Egeland, Mari Elise Rugland, Aina Eike, Pernille Paulsen, Ida Nygaard, Kathrine Holene, Maren G. Gismarvik, Miriam Thoresen, Karen Elisabeth Helgøy, Silje K. Kalleberg og Hanne B. Olsen. Ny spiller; Yasmin Nagel Hilde Bryne og Pernille Paulsen valgte å slu e i vår, før kampsesongen startet. I llegg har vi lånt spillere fra J-97, J-98, J-99 og Dame Jr. De gjorde det mulig for oss å gjennomføre en god sesong. En spesiell takk l de som valgte å komme på våre treninger i llegg l kamp deltakelse. Gjennomføring av sesongen Denne sesongen, i års - klassen, fortsa e vi som i or, med J-96 og J-97 som egne lag, men med nært samarbeid. Spillerne har også denne sesongen ha mulighet for flere treninger enn bare de to som laget har lbud om, både med Dame Jr og med Dame A-laget. Fremmøte på trening har vært stabilt bra, jentene er bli en godt sammensveiset gjeng som alle har bidra både i kamp og på trening. Høsten har vært noe mer u ordrende, da alle har startet på videregående skole, med de u ordringene det medfører. Ellers har det vært en u ordrende sesong, da vi ikke har ha egen keeper eller nok spillere på laget l å gjennomføre en kamp alene. De e har ført l mye organisering, og u ordringer l samspill og kommunikasjon. Men jentene har gi si y erste for at vi skulle klare de e, så all honnør l de. Lagledelsen har også denne sesongen jobbet for at jentene skal oppleve trening og samvær som posi v bruk av fri den sin. Vi hadde spillermøte i vår, hvor fokus på kommende sesong og u ordring med liten spillergruppe ble diskutert. I llegg var det felles samling på Viking stadion hvor innsatspokalene ble delt ut. Avslutningen for laget vil bli avviklet snarest. En flo gjeng som stadig utvikler seg både som fotballspillere og flo e jenter.

52 Deltakelse i cuper/turneringer Også denne sesongen valgte vi å stå over Kvia cup ( dl. Toove cup). Vaulen vårcup utgikk de e året, så vi startet med NM-kvalik som innledning l seriespill. Vi ble slå ut av Haugar i 4. runde i Rogaland. Ny av året var at divisjonene var inndelt allerede fra vårsesongen, så J-16 s lte i Elite divisjonen, mens J-97 s lte i 2. divisjon. Nivået på de lagene vi har mø har variert veldig, selv om noen lag dlig pekte seg ut. Vi landet lslu på en flo tredjeplass, beste laget i midt-fylket. I sommer deltok vi på Dana cup med 10 jenter. Vi gikk videre l A-slu spillet, men ble slå ut i ¼ fialen. De e har vært et begivenhetsrikt år, hvor laget har vært veldig ak vt og gjort det godt, både sportslig og sosialt. Spesielt høsten har vært veldig bra. Så håper vi så mange som mulig av våre spillere fortse er inn i Dame Junior. Ole, Magnar og jeg takker for fantas ske år med jenter 96 og ønsker de lykke l videre. Kampsta s kk Utmerkelser (innsatspokal) Aina Eike er vår kandidat l årets innsatspokal. Hun er strukturert og treningsvillig, s ller både på våre treninger, Dame Jr trening og A-lags trening. Har spilt kamper for både vårt lag, Dame Jr og Dame A-laget. Hun møter forberedt og er fokusert på det som skal gjøres. Aina har ha en fin sportslig fremgang de siste årene, i llegg er hun all d posi v og klar for å yte det lille ekstra. Stavanger Oppmann Anne-Kris n Brigtsen

53 Årsrapport G16 Sesongen 2012 Foran årets sesong ble G96 og G97 slå sammen l e G16 lag. Tore Søyland har trent laget. Arne Gulliksen har vært hjelpetrener, mens Sveinung Ihle har vært oppmann. Troppen har bestå av 30 spillere. Vi har ha 2 lag som har delta i Cuper og i serie. Laget har ha 4 treninger pr uke, og de fleste av spillere har oppnådd stor sportslig framgang. Troppen har bestå av følgende spillere: Artemiy Voronkov Egir Skram Henry Lohne Sebastian Vatland Sonesen Conrad Ommundsen Håvard Landråk Andreas Jensen Ihle Henrik Gulliksen Tim Hidle Thomas Jåthun Lager Knut Søndenaa Kvåle Johannes Hinna Espen Osland Fredrik Christoffer Øgreid Larsen Ottosen Alexander Tengesdal Aslak Vrenne Daniel Helland Edvard Sletbakk Erik Steffensen Hans Schanke Jens Trøan Jone Eide Knut Hamre Bu Magnus Flokketveit King Magnus Strandgaard Robert Munro Sindre Holgersen Stian Ohm Netland Vetle Egeland Sander Egeland Kvia Cup

54 Vi deltok med to lag i vinterserien i Kvia Cup. Hinna 1 fikk en flo bronsemedalje i denne cupen. Grunnspill Hinna 1 Slu spill Grunnspill Hinna 2 Slu spill Kvar inale B slu spill

55 Serien Vi deltok med 2 lag i serien. Hinna 1 spilte i 1 divisjon og Hinna 2 spilte i 2 divisjon. Vedlegger tabellene for begge lag: Hinna 1 Hinna 2 Dana Cup Vi s lte med 2 lag i årets Dana Cup. Turen var svært vellykket både sosialt og sportslig. Turen spleiset lagene, og ga grunnlaget for en svært god høstsesong for begge lag. Hinna G15 Grunnspill Slu spill B Hinna G16 Slu spill B

56 En kamp som går over i historien. Vi mø e et bra lag, og lå under 3-1 l det var få minu er igjen. Vi scoret 1 mål like før slu og e mål på over d. Det endte med en episk straffekonk, hvor vi tok seieren l slu. Vannvi g glede, og det føltes som å vinne finalen. Expert Kris ansand i Oktober Vi s lte e G15 lag og e G16 lag i denne cupen G15 laget gikk helt l topps, og tok gull. Synd sesongen var over e ersom vi slo mange sterke lag, og spilte svært god fotball. G16 laget var kun 11 spillere, og slet med en del skader. De e resulterte at vi ikke leverte opp mot lagets beste. Hinna G15 Resultater G16 Resultater Innsatspokal for Thomas Lager Jåhun Mange spillere hadde en stor sportslig utvikling denne sesongen. De e lover bra l årets sesong hvor vi blir slå sammen med G98, mens G96 tar steget opp l Junior. Oppmann Sveinung Ihle

57 Senior

58 Årsmelding 2012 Herre jr Lagledelse: Eirik Helgøy Hovedtrener Dag Yngve Johnsen Ass.trener Kje l Nødland Trener jr2 Snorre Risa - Trener Atle Ellefsen og Egil Torgersen Trener jr 3 Roger Nilsen var også med som trener rundt jr 1 frem l sommeren, Svein Kvello Aune e er sommeren. Jørn Loug og Svein Kyte har bidra rundt jr2. Gjennomføring av sesongen. Jr1 Vi startet opp med treninger i januar og hadde da 4 faste treninger i uken. Her vektla vi fysisk trening, kondisjon, styrke og hur ghet. Vi reiste i mars på treningsleir l Barcelona, her var vi 27 spillere og 5 ledere. Vårsesongen ble en stor skuffelse. Vi plukket kun 5 poeng på 10 kamper, e stykke under målse ng e er gode treningskamper. Vi slet med forfall l kamper og fikk sjeldent med spillere i jr alder fra Alag noe som må ta skylden for dårligere resultater i serien enn treningskampene hvor troppen var mer stabil. Høst sesongen ble en opptur i antall poeng se i forhold l vårsesongen. Men vi tapte de to vik gste kampene vi spilte i høst, mot Randaberg og Sola. Totalt ble det 9 poeng på 8 kamper i høst sesongen. Bedre resultater på høsten kom av vi hadde en mer stabil tropp, noenlunde faste spillere og fast antall spillere som kom ned fra alag. Ikke minst må det nevnes at flere av spillerne i ung jr alder eller G16 spillere tok store skri på høsten. Jr2 HrJr2 Hinna HrJr2 har spilt i ny 2-divisjon i Fra å være klare underdogs i 1. divisjon i 2011 ventet vi at 2012 sesongen skulle bli le ere for laget. Det viste seg å bli vanskeligere enn vi tenkte. Jr2 spilte 12 serie kamper i 2012-sesongen herav vant vi 3 tapte 5 og spilte uavgjort 4, 13 poeng og 5 plass av 7 lag som fullførte. Spillere fra 96- og 97-lagene har hospitert med stor suksess, flo samarbeid med deres trener, Tore. Kampavvikling har fungert bra. Treningsoppmøte kunne vært bedre. Dag Yngve, Jørn, Kje l Deltakelse i cup Vi deltok i sommer i årets utgave av Dana cup. Laget ble her ledet av Svein Kvello Aune. Laget s lte med 14 spillere.

59 Kampstates kk Plass Lag Kamper 1 Viking Vard Haugesund Bryne Åkra Vidar Djerv Sandnes Ulf Randaberg Hinna Sola Hjemme Borte Total Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål Diff Utmerkelser Årets innsatspokal går l: Jr1: Morten Fløtre Solheim. Godt trenings oppmøte gjennom hele sesongen. Utviklet seg jevnt og tru fra reserve l fast. All d med godt mot, konsentrert og disiplinert. Jr2: Arne Sigurd Øverland. Fokusert og gir mye innsats på trening. Har utviklet seg godt i ny posisjon i år. Dag Yngve Johnsen, Jørn Loug, Kje l Nødland og Eirik Helgøy

60 Årsmelding 2012 Hinna Gu Junior lag 3 Lagledelse Oppmann/lagleder har vært Egil Torgersen og Atle Ellefsen. Navn på beny ede spillere Kamper Asheim, Andre 6 Ellefsen, Anders 6 Falnes, Kjartan 4 Gabrielsen, Sjur 1 Gysland, Sondre 5 Gulliksen, Henrik 1 Hamre, Halvard 1 Hanekamphaug, Simen 1 Jelsa, Thomas 4 Kyte, Olav 1 Kwakye, Bernhard 2 Moen, Eirik 1 Norheim, Axel 4 Osmundsen, Eigil Kloster 1 O esen, Sander 3 Rogne, Erik Log 3 Salthe, Vetle N 6 Savali, David 1 Sem, Gunnar 4 Skjold, Eirik Lejon 1 Stråtveit, Erik 3 Sørheim, Tommy 6 Vassbotn, Eirik 5 Veland, Benjamin 1 Øverland, Arne Sigurd 2 Østberg, Gard 1 Gjennomføring av sesongen Laget ble meldt på i serien for å gi e lbud l de spilleren som spilte minst på 2 laget og de spillere som ville spille for å ha det sosialt.i vår ble det gode resultat på kampene tross at vi ikke hadde treninger som e lag og at en meget variabel stall med spillere ble beny et. Til sommeren lå vi derfor på topp tre i puljen. Men dessverre når høst sesongen kom klarte vi bare å s lle 6-7 spillere l kampene og kamper må e utse es, og vi må e lslu trekke laget fra serien. Utmerkelser (innsatspokal) Vetle Nilsen Salte og Anders Ellefsen for deres innsats sammen med oppmenn å prøve å holde laget gående og purre og lokke for å få nok spillere l de enkelte kamper. Egil Torgersen Oppmann Atle Ellefsen Oppmann

61 Stø eapparatet for Damer junior har vært: Oppmann: Thorild Johnsen Trener: Trond Jacobsen Hovedtrener: Harald Hamre Spillere denne sesongen har vært: Årsmelding Damer junior 2012 Karoline Østebø 94, Malin Anvik 95, Anna Hodne ell 95, Frida Sirevaag 94, Sara Nyberg 95 Karoline Tveit 94 Hanna Nygaard 95, Nora Erland 97, Natali Bjørkelund 95, Andrea Skogli 94, Siri Eldor 96, Iselin Løland Bersagel 95, Malin Eriksen 95, Henrie e Korsfur 96, Julie Jacobsen 95, Marthe Sweta Hamre 95, Silje Johnsen 96, Siri Myrset Smørsgård 95, Camilla Havkrog 95 Siri Jåsund 95 Anna Hofstad 96 Katrine Holene 96 Mari Elise Rugland 96, Aina Eike 96 Hanne Olsen 96 Gjennomføring av sesongen: Vi har i sesongen 2012 beny et 25 spillere og laget har spilt i 1. divisjon, målet var å vinne puljen vår. Har ha 3 treningsdager i uken og fokusert mye på spill i bredden, formasjon. Treningene har foregå mest med ball, mye teknisk trening, passningpill og skudd/avslu ninger. Før 2012 sesongen var vi 9 spillere igjen fra J95 laget som ble nr. 3 i KM 2011, Vi var avhengige av en del nye spillere, noe som vi fikk allerede før jul i or. Hele 9 jenter meldte overgang fra klubber som ikke s lte lag i De nye spillerne var 97, 96 og 95 modeller, noe som gjorde at vi s lte med et veldig ungt og lovende lag. Vi har ha en stor tropp hele sesongen og kunnet s lle med mange jenter l alle kampene, har også inkludert hospitanter fra J96. På våren spilte vi 4 treningskamper, og følte vi var veldig klare l seriestart. Vardeneset 2-0 SIF 7-0 Havørn 3-2 Klepp 3-3 Som sagt så var målet å vinne puljen vår i 1. divisjon, noe vi med en sterk høst klarte med glansj Deltakelse i cup/turneringer Vi deltok i med et J17 lag i Dana cup, her tapte vi finalen i B-slu spillet. Kampsta s kk Utmerkelser Frida Sirevåg ble vår toppscorer med 11 mål Siri Eldor var den som hadde best treningsoppmøte, 77 treninger Hovedtrener Harald Hamre

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsmøte i Hinna Fotball

Årsmøte i Hinna Fotball Årsmøte i Hinna Fotball Onsdag 14. mars 2012 Årsmøte Hinna Fotball 14.mars 2012 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til underskrivelse av protokoll 5. Konstituering

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

Årsmøte i Hinna Fotball

Årsmøte i Hinna Fotball Årsmøte i Hinna Fotball Tirsdag 11. feb 2014 Årsmøte Hinna Fotball 11.feb 2014 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til underskrivelse av protokoll 5. Konstituering

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL SR-Bank cup Hinna 24. - 25. okt nering nering 2013 2013 Hinna MiniputTurnering SR-bank cup 2015.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no Hinna

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Vi har etter forrige kamp mot Slevik hatt 3 uker fri, som har vært greit etter mange helger på rad. Kampen mot Slevik

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Strupe, 9. november 2009 Referat (les.; kommentarer) er i rødt Agenda Foreldremøte 2008 Oppsummering 2009 Planer for 2010 Samarbeid i 2010 Diverse (les.; fritt ord

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3 Velkommen til foreldremøte Kolbotn G04.3 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon Støtteapparat Sosialt

Detaljer

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Samarbeid i Sund Fotballen mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Sentrale spørsmål Presentasjon av Sportslig utvalg Presentasjon av Trener team Hva vil vi? Hvor vil vi?? Målsetninger?? Hvordan

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

FRØYA IL. MINIPUTT. Foreldremøte

FRØYA IL. MINIPUTT. Foreldremøte FRØYA IL. MINIPUTT Foreldremøte 13.01.2015 HØSTEN 2015 Blitt kjent med gruppa, flere «nye spillere» Kartlagt ferdighetsnivået til spillerne Arbeidet med flere individuelle ferdighetsøvelser Etablert jentelag,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Foreldremøte for G 2002

Foreldremøte for G 2002 Foreldremøte for Onsdag 21. august 2013 21.08.2013 Foreldremøte Agenda Kort om årgangen Informasjon om Gult lag Lagsammensetning på Cup'er Evaluering Ö-bollen Ekstra dugnad til inntekt for lagskassa i

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Årsrapport fra laget (Trenere / Lagledere) - VBK A-lag Damer

Årsrapport fra laget (Trenere / Lagledere) - VBK A-lag Damer Årsrapport fra laget (Trenere / Lagledere) - VBK A-lag Damer Generelt hvordan sesongen har vært: Generelt en bra sesong for A-lag damer. Laget spilte bra fotball i Kvia serien - alt i alt den beste perioden

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Sebastian Aslaksrud Råde NOR 124 25 25 19 23 16 16 2 40 Tore Navrestad Sviland NOR 123 27 28 28 20 20 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 105 21 20 27 24 13 4 84 Eirik Wegger JM

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Foreldremøte Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Klubbhåndbok - Kvalitetsklubb Differensiering Hospitering Serien 2015 Overbyggingslag 2004 årsklasse Cup plan 2015 Sosiale

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2016 - SØNDAG Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer