Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring"

Transkript

1

2 INNLEIING/FORORD Trafikkulykker er noko som rammar dei som ferdast etter vegane - også i Lom. Det er mange ting som kan vera årsak til ulykkene, som råkar alle slag trafikantar. Kvart år blir det for heile landet registrert ca trafikkulykker med personskade, og over 200 personar blir drepne i trafikken årleg. I tillegg til sorg, sakn og lidingar for dei som blir råka når ulykka er ute, medfører det også store kostnader for samfunnet. (Forsking viser at trafikkulykker omfattar dødsfall og små og store personskadar i år 2006 kosta samfunnet rundt minimum 25 milliardar kroner. For Lom kommune med 3 ulykker med lettare og alvorleg personskade i år 2006 er samfunnskostnadene rundt 6 millionar kroner. I tillegg kjem dei materielle skadane som også må erstattast.). Lom kommune vil ved utarbeiding av trafikksikringsplan setja seg som mål at trafikken i og gjennom bygda skal bli sikrare for alle. Kommunens ynskje er å utarbeide ein trafikksikringsplan som skal ivareta alle trafikantar. Planen skal reviderast fyrste gong etter 1 eitt år, deretter kvart 5 år, og eksisterande plan gjeld til ny/revidert plan er godkjent av dei politiske styresmaktene. Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring Trafikksikringsutvalet som vart oppnemnt i 2006 består av 5 representantar. Representantane er frå følgjande område: 1 representant med tilknyting til formannskapet, leiar. 1 representant frå helsesektoren - helsesyster. 1 representant for skule barnehagane. 1 representant frå tenesteområde miljø-teknisk-næring ansvarleg for kommunale vegar. 1 representant frå lensmannsetaten/politiet. I tillegg oppnemnt kommunalt tilsett som sekretær for utvalet. Ved utarbeiding av trafikksikringsplan og framtidig revisjon skal følgjande spørsmål leggjast til grunn: * Kvifor har trafikkulykkene skjedd? Var det farten, hellinga på vegen, feilvurdering frå trafikanten eller noko anna som var årsaka? * Kven vart råka av ulykka? Var det barn, ungdom, eldre, mann eller kvinne? * Kva var årsakene til at ulykkene skjedde? Var det føret, været, vegen, køyretyet eller førarens køyring? 2

3 * Kven kunne ha gjort noko for å redusere eller hindra det som skjedde? Kunne trafikanten sjølv, den som var passasjer, kommunen, Fylket eller Staten gjort noko. Det er ikkje mogleg å gje noko eintydig svar på desse spørsmåla, men spørsmålstillinga kan vera til stor hjelp i arbeidet med planen. Oppnemnt trafikksikringsutval har moglegheit til å vurdere risikonivået der ulykker har skjedd og skaffe seg bakgrunnsmateriale for å vurdere risikonivået i framtida. Oppnemnt trafikksikringsutval må leggja mest vekt på trafikanten, køyretyet, vegen, vegmiljøet og førar si åtferd ved endring/revisjon av planen. Kommunen har liten innverknad på trafikkstyringa da denne er styrt ut frå Lov- og regelverk som er grunnleggjande for all trafikkåtferd. Lom, den 21. januar Simen Bjørgen ordførar 3

4 OVERSIKT OVER VEDLEGG 1. Kart over Lom kommune med innteikna vegtypar (RV, FV og Kommunale vegar/plassar) 2. Ulykkesoversikt for Lom kommune frå Statens Vegvesen Oppland. Oversikta gjev følgjande opplysningar: Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune antal ulykker Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune antal drepne og skadde Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune ulykkestypar Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune vegkategori Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune vegar Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune ulykker fordelt på månader Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune ulykker fordelt på vekedagar Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune personskadeulykker i løpet av eit døgn Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune føreforhold når ulykkene skjedde Politirapporterte vegtrafikkulykker med personskade i Lom kommune detaljert liste for veg, vegnummer, HP, kilometrering, vegnamn, dato, klokkeslett, vekedag, uhellskode, antal drepne/skadde, føreforhold og værforhold. 4

5 GENERELT OM LOM KOMMUNE Lom kommune ligg midt i Ottadalen og har grenser mot Skjåk kommune mot nordvest, Luster kommune i Sogn og Fjordane mot vest/sørvest og Vågå kommune mot sør, aust/nordaust. Kommunen har eit areal på 1 951,00 km2 - storparten av arealet er fjellområde. Folketalet i kommunen er ca personar. Gjennom kommunen går riksveg 15 som er heilårsveg og går vidare gjennom Skjåk over til Stryn. I Lom sentrum - Fossbergom - tek riksveg 55 av frå riksveg 15 gjennom Bøverdalen over Sognefjellet til Luster kommune. Riksveg 55 over Sognefjellet er den høgste fjellovergangen i landet (1 434 m.o.h). Riksveg 15 har ei strekning på 22,6 km gjennom kommunen - frå Vågå grense (Byrbergtunnelen) til Skjåk grense. Riksveg 55 har ei strekning på 52,6 km frå Fossbergom til grensa mot Luster/Sogn og Fjordane. Fylkesvegar og kommunale vegar er til saman ca. 39 km + 31 km = 70 km. På riksveg 15 er det stor trafikk av tunge køyrety heile året. I tillegg er det ein god del tungtransport til og frå kommunen elles. Det må også reknast med ein betydeleg trafikkauke særskilt tungtransport ved omlegging av ymse vegstrekningar på Vestlandet. På sommarstid er turisttrafikken den dominerande med turbussar, campingbilar, bilar med campingvogner i tillegg til den vanlege trafikken. På riksveg 55 er det i tillegg til turisttrafikk og vanleg trafikk mykje tungtransport den tida vegen over Sognefjellet er sommaropen. Frå mai til oktober/november er det til tider ekstra stor trafikk på strekninga Fossbergom Galdesanden av skifolk som trenar på Galdhøpiggen Sommerskisenter. Lom kommune meiner det er viktig at ferdsla i og gjennom bygda er så god og sikker som mogleg. Dette gjeld for alle brukarar av dei offentlege vegane, og Lom kommune har utarbeidd trafikksikringsplanen for å få sett dette arbeidet i system og for å få gjennomført tiltaka på ein planmessig måte. MÅLSETJING MED PLANEN Med denne planen har Lom kommune som målsetjing å gjera trafikken i kommunen sikrast mogleg for alle trafikantar. Dette inneber eit mål om at følgjande ulykker skal reduserast: - fotgjengarulykker - utforkøyringsulykker - forbikøyringsulykker - møteulykker 5

6 ELEMENT I TRAFIKKSYSTEMET For å få ei fullgod oversikt over arbeidet som kan gjerast for å sikre tryggleiken i trafikken, er det nødvendig å plassere mest mogleg av det som har innverknad på trafikksikringa i grupper. Ein deler desse gruppene inn slik: Trafikant Køyrety Vegen og vegmiljøet Trafikkstyringa Trafikant Trafikantane er dei som ferdast i trafikken, eller oppheld seg i eit trafikkert miljø - t.d. fotgjengarar, syklistar, motorsyklistar, bilførarar, passasjerar m.m. Køyrety Med køyrety meiner ein sykkel, moped, motorsykkel, bil eller liknande køyrety som ikkje går på skjener eller er luftfarty. Vegen og vegmiljøet Med dette meiner ein alt som har med veg og vegmiljø å gjera. Det kan vera køyrebane, oppmerking, trafikkskilt og omgjevnadene langs vegen som kan verke inn på trafikken/trafikkbiletet. Trafikkstyringa Trafikkstyring er dei reguleringstiltak som samfunnet set i verk for at ulykker og uhell ikkje skal skje. Dette kan vera lover og reglar som styrer trafikk og trafikantar. Vegsystemet er regulert gjennom Vegtrafikklova og forskrifter som har heimel i denne. Forskriftene er m.a. trafikkreglar, krav til køyrety, reglar om skilting m.m. Avgjerande for om lovverket skal ha ulykkesreduserande verknad, er at det blir fylgt opp med kontroll og sanksjonar for brot på reglane. 6

7 TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET For å oppnå eit mest mogleg effektivt trafikksikringsarbeid, må ein sjå dei ulike delane i systemet i samanhang. Tiltak som blir sett i verk, må gjerast best mogleg slik at samspelet blir det beste, noko som vil gje den beste trafikksikringsgevinsten. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET Ansvarsfordeling Staten Staten v/samferdselsdepartementet har eit overordna ansvar for trafikksikringsarbeidet i Noreg. Andre departement har også ansvar - t.d. Justisdepartementet, Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet m.fl. Vegdirektoratet er fagorgan for trafikksikringsarbeid og har eit overordna ansvar for vegplanlegging, vegbygging, føraropplæring m.v. Fylket Fylket har ansvar for samordning av trafikksikringsarbeidet i fylket. Til dette er det i dei fleste fylke oppnemnt fylkestrafikksikringsutval (FTU). Kommunen Det er opp til kvar einskilt kommune å organisere trafikksikringsarbeidet. For Lom kommune sin del er det formannskapet som har det overordna ansvaret for alt trafikksikringsarbeid. NÆRARE BESKRIVING AV YMSE ELEMENT I TRAFIKKSYSTEMET 1. TRAFIKANT Trafikantretta tiltak er haldningsskapande arbeid med opplæring, informasjon og kontroll. Påverknad av dei ulike trafikantar gjev som regel godt resultat. Lom kommune vil prioritere følgjande opplærings-/haldningsskapande tiltak: OPPLÆRINGSTILTAK FOR RESSURSPERSONAR Arrangere årleg samling mellom personar frå helse- og skulesektoren, lensmannsetaten og den politiske leiinga i kommunen, der hovudtemaet er trafikksikring. TILTAK FOR SIKRING AV BARN I BIL Kommunen vil søkje å gje kunnskap om og motivere til bruk av sikringsutstyr for barn i bil. Informasjon om dette blir gjeve på helsestasjonen. Vil vi også bruke Steinar Skaansar & Sønn AS som forhandlar barnesikringsutstyr da det her er mykje nytt til kvar tid. TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGANE Arbeide for å gjennomføre ei fullgod trafikkopplæring i barnehagane. Bruke minimum Trygg Trafikk sitt opplegg. Opplæringa må også omfatte informasjon og opplæring til foreldre om kor viktig det er å sikre borna ved transport i bil. 7

8 TRAFIKKOPPLÆRING I SKULANE Arbeide for å gjennomføre ei fullgod trafikkopplæring i skulane. Bruke minimum Trygg Trafikk sitt opplegg for dei ulike klassetrinn. Her bør politiet inn på 9. klassetrinn og informere om rus, trafikksikkerheit m.m. Foreldre har ein viktig rolle når det gjeld trafikkoppdraging i heimen. Ei årleg påminning om dette kan gjerast ved at det på storforeldremøte blir sett fokus på trafikksikkerheit og foreldra sin rollemodell for sine born. Her kan ein også engasjere politi, ambulansepersonell m.m. KAMPANJE I BRUK AV REFLEKS Kvar haust gjennomføre ei årleg kampanje i bruk av refleks, med særleg fokus på bruk av refleksvestar. Denne kampanjen bør gjennomførast for skuleverket og organisasjonar for yngre og eldre. I kampanjen bør også lensmannsetaten og forsikringsselskapa delta. Forsikringsselskap og lokale bedrifter bør kontaktast som eventuelle sponsorar for refleksbrikker/band/vestar. I tillegg kan kommunen gjennomføre reflekskampanje gjennom lokalpressa og på kommunen si heimeside. KRAV TIL SIKRING FOR DEI SOM HAR SKULESKYSS Kvar haust - ved skulestart - skal det gjennomførast informasjon/opplæring i busskultur for barn, lærarar og foreldre. Informasjonen/opplæringa bør omfatte ferdsel og åtferd til/frå og på busshaldeplass, på- og avstiging av bussen og åtferd i bussen. Slik informasjon/opplæring skal gjevast til alle elevar men med særleg vekt på dei yngste. Det må setjast krav til høg standard på bussane, med sikringsutstyr/sikkerheitsbelte på alle passasjerplassane og obligatorisk sitjeplass til alle passasjerane i bussane. SYKLING OG BRUK AV HJELM Kvart år skal det gjennomførast tiltak i trygg bruk av sykkel og hjelm. LEDSAGERSTØTTA OPPLÆRING Informasjon/opplæring tenkt for foreldre til 16-åringar som skal øvingskøyre for å ta førarkort for bil. Slik informasjon/opplæring kan vera med på å betre kvalifikasjonane hjå dei som skal vera ledsagarar. I tillegg bør ein kunne søkje samarbeid med opplæringsprosjektet som er sett i gang ved den vidareågande skulen i kommunen. TILTAK FOR UNGDOM Leggje opp til eit systematisk arbeid retta mot ungdom. Desse utgjer ei stor gruppe som er årsak til alvorlege trafikkulykker. I det førebyggjande arbeidet bør det i tillegg til reint trafikksikringsarbeid også setjast fokus på førebyggjande arbeid mot rus, vald og vinningskriminalitet, noko som kan ha ei positiv synergieffekt på trafikksikringsarbeidet. Tiltaka må rettast mot all type ungdom, der det bør setjast sterkt fokus mot såkalla uorganisert ungdom, særleg innafor bilinteresserte miljø. Dette kan mogleg vera med å bidra til at utfordringar knytt til desse risikogruppene kan løysast på ein enklare måte. 8

9 OPPFRISKINGSKURS FOR ELDRE BILFØRARAR (65+) Mange eldre bilførarar manglar oppdatering på gjeldande trafikkreglar. Eit oppfriskingskurs for desse kan gjera dei sikrare som bilførarar med tanke på dei endringar som har skjedd i regelverket og det faktum at ferdigheitene tapar seg med alderen. Ved slike kurs er det også viktig å fokusere på ruspåverka køyring. Ruspåverka førarar er pr i dag innblanda i 40% av alle dødsulykker. Statistikk viser at eldre kvinner og yngre menn er ekstremgrupper i denne problematikken. (Slike kurs kan skipast til saman med nabokommunane eller som eit ope kurstilbod både for eldre og andre bilførarar som kunne ynskje det. Bør gjennomførast ved innleige av instruktør frå godkjent køyreskule). FOTGJENGARAR Ein årleg informasjonsdag der temaet er fotgjengarar i alle aldrar. ÅTFERDSREGISTRERING Registrering og informasjon om trafikal åtferd på kommunale vegar. Bør gjennomførast over ei periode over fleire år. Ved avsluttinga av perioden skal det oppsetjast rapport med vekt på dokumentasjon. BEITEDYR Registrering av vegstrekningar der det er stor fare for beitedyr og oppsetjing av statistikk over trafikkulykker på grunn av slike dyr. 9

10 2. KØYRETY Tilstanden til ulike køyrety er med på å påverke sikkerheita i trafikken. Etter innføring av periodisk køyretykontroll (PKK) av personbilar - med kontroll kvart andre år - er tilstandskontroll av desse ivareteke. Når det gjeld tilstanden av andre type køyrety - t.d. landbruksmaskiner/reiskap som ferdast etter offentleg veg - er det lite kommunen kan gjera med unntak av å vera med på eventuelle informasjonsopplegg. Kommunen kan oppmode lensmannsetaten, arbeidstilsynet og vegvesenet til å prioritere kontroll av landbrukskøyrety og sikring av arbeidsreiskap ved transport på offentleg veg. Landbrukskontoret og landbruksorganisasjonane bør gjennomføre informasjonsmøte evt. sende ut informasjonsskriv med tanke på reglar for ferdsel med landbruksutstyr etter veg, og kor viktig tilstanden på landbruksmaskiner/og reiskap er for trafikksikkerheita. 3. VEGEN OG VEGMILJØET Vegen og vegmiljøet er delt i 3 område: Kommunale vegar Statlege og fylkeskommunale vegar Private vegar A. KOMMUNALE VEGAR Som ansvarleg for kommunale vegar skal kommunen arbeide for at desse er i forsvarleg stand, godt sikra og skilta både for førarar av køyrety og mjuke trafikantar. Dei einskilde tiltaka er lista opp i handlingsplan som er vedlagt plandokumentet og viser hovudelementa. Lom kommune vil prioritere følgjande tiltak på kommunale vegar når det gjeld trafikksikring: Vintervedlikehald på kommunale vegar som er opne for allmenn ferdsel. Skilting Betring av sikttilhøve TILTAK PÅ KOMMUNALE VEGAR. Brøyting/strøing Både kommunen og vegvesenet legg vekt på kor viktig det er med tidleg brøyting/strøing av vegnettet. Dette gjeld særleg i dei område der mjuke trafikantar ferdast/oppheld seg. Vegljos Det er dels bygd ut med vegljos i regulerte område/bustadfelt, men står att noko utbygging ved utviding i eldre bustadfelt. Det er også ynskjeleg med oppføring av vegljos på strekninga frå Presthaugen til avkøyring til Andvordsjordet, da det mykje trafikk av mjuke trafikantar på denne strekninga. Denne strekninga er fylkesveg og ei utbygging med belysning bør skje i samarbeid med Statens Vegvesen ved eventuell opparbeiding av gang/sykkelveg. 10

11 Fartsreduksjon ved skilting Skilte for fartsreduksjon på kommunale vegar med stor trafikk av mjuke trafikantar. Innføre fast fartsgrense på 30 km/t for alle vegar i kommunale bustadfelt. Sikringsarbeid Rydding m.m. for å betre sikt og sikring med autovern/rekkverk. Utbetring av snuplassar på blindvegar i bustadfelt slik at større køyrety får snudd/slepp å rygge lengre strekningar innan feltet. Få slutt på parkering på gang- og sykkelvegar på Fossbergom. Få slutt på parkering på/i området omkring ungdomsskulen. Parkering skal skje på parkeringsplassen mellom Steinfjoset og Biblioteket/Loar kultursenter. Heilårsstenging (helst med fjørbelasta bom) for gjennomkøyring til Ballbinge og ny skuleplass mellom nybygg og Max-fløya. Vurdere å ta bort gangfeltet over riksvegen ved Prestegarden/Samfunnshuset for å få både ungar og vaksne til å bruke undergangen for å koma til gang- /sykkelvegnettet. Setja opp hinder eller gjennomføre kontrollar for å få elevane ved Lom vidaregåande skule til å bruke undergangen, slutte og krysse over grøft frå gang-/sykkelveg og over riksvegen for å koma inn på ungdomsskuleområdet. B. STATLEGE OG FYLKESKOMMUNALE VEGAR. Kommunen kan gjennom ein god og aktiv dialog med Statens Vegvesen vera med å påverke trafikksikringstiltak på statlege og fylkeskommunale vegar. Kommunen kan fungere som eit mellomledd mellom dei ulike brukarane og Statens Vegvesen for å gje informasjon om ynskje frå brukarane si side. Kommunen ser for seg følgjande hovudelement som den kan bidra med innan trafikksikringsarbeidet på vegnettet som Statens Vegvesen har ansvaret for: Vegljos Sikring av busshaldeplassar bygging av gang- og sykkelvegar TILTAK PÅ STATLEGE OG FYLKESKOMMUNALE VEGAR DER KOMMUNEN KAN KOMA MED INNSPEL/STØTTE OPP. Gang- og sykkelvegar. Koma med framlegg og samarbeide med Statens Vegvesen ved opparbeiding av gang- og sykkelvegar. TILTAK LANGS RIKS- OG FYLKESVEGAR. Tiltak på desse vegane er Statens Vegvesen sitt ansvar og ligg ikkje direkte under den kommunale trafikksikringsplanen. Lom kommune oppmodar Statens Vegvesen om å merke seg momenta og vurdere dei i sitt planverk. 11

12 Utbetring av farlege vegkryss. Utbetring av krysset Lykkjavegen RV 15 ved Norsk Fjellmuseum. Utbetring av kryss RV 15 Meadalsvegen (privat veg) og omplassering av busslommer evt fartsreduksjon forbi dette krysset. Utbetring av kryss RV 55 Kommunal veg Hoft Visbrua og evt fartsreduksjon på strekninga Hoftabrua - forbi Røisheim. Tverrprofilar og vegbredde. RV 15 (Vågå grense Skjåk grense), RV 55 (Fossbergom Sognefjellet) og fylkesvegane i kommunen er smale, noko som gjer at trafikantane føler seg utrygge. RV 15 som er heilårsveg over til Vestlandet er heile året sterkt trafikkert av store vogntog. Her må det også reknast med betydeleg trafikkauke i åra som kjem. Betring av sikttilhøve og lineføring. Sikre gode sikttilhøve langs vegen ved at det blir utført kantslått, eller at det blir oppmoda til/gjennomført uttynning av tett skog/kratt som veks inntil vegkanten. Sikring av vegstrekningar med vegrekkverk. Sikre med autovern på FV 467 strekninga Urde til Vangen, da elva Bøvra her går heilt inntil vegkanten. Betre sikring/oppsetting av høgare gjerde på FV 471 ved Rustahalsen. Setja opp autovern/sikring på strekningar der det er nødvendig i samband med at det blir gjennomført utbetringsarbeid. Vegljos. Oppsetting av vegljos på strekningar der gang-/sykkelvegar eller fortaug ikkje er avdelt frå køyrevegen med grøft eller autovern. Busstoppestader. Opparbeide tilfredsstillande busslommer ved haldeplassar på riksvegar og fylkesvegar, evt. med oppsetjing av buss-skur/leskur. Skilting. Skilting/tiltak som hindrar ulovleg utkøyring og parkering ved rundkøyringa i Lom sentrum. 12

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR SKJÅK 2005-2008

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR SKJÅK 2005-2008 TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR SKJÅK 2005-2008 FORORD. Trafikkulykker er noko som også rammar dei vegfarande i Skjåk. Ulykkene har mange ulike årsaker, og dei råkar alle slags trafikantar både unge og eldre,

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Handlingsplan for trafi kksikring

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Handlingsplan for trafi kksikring HORDALAND FYLKESKOMMUNE Handlingsplan for trafi kksikring For/baksidebilete: Seljestadsvingane på Gamle Røldalsveg 2 Føreord Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 2006 2009 vart vedteken

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 1. 7. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4 4.1.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018 Trafikksikker barnehage 1 Innholdsfortegnelse Om Sauafjellet FUS barnehage.3 Kriterier for trafikksikker barnehage. 6 Tiltak.7 Foreldresamarbeid.8 Trafikkopplæring barnehage

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 1. 7. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 Høyringsdokument. Høyringsfrist: 11.09.2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon,

Detaljer

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Vedtekne i Gol kommunestyre 21. mars 2017 k-sak 24/17. Retningslinene gjeld frå 1. august 2017. 1. Innleiing Retningslinene viser korleis kommunen praktiserer

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 08.07.2015 Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Vågå eit trygt lokalsamfunn. Kommunedelplan for trafikktryggleik 2015 2017 VÅGÅ KOMMUNE

Vågå eit trygt lokalsamfunn. Kommunedelplan for trafikktryggleik 2015 2017 VÅGÅ KOMMUNE Kommunedelplan for trafikktryggleik 2015 2017 VÅGÅ KOMMUNE Innhald: 1. Innleiing s2 2. Visjon og målsetting s3 2.1 Visjon s3 2.2 Målsetting s3 3. Organisering og trafikktryggleiksarbeid s3 3.1 Organisering

Detaljer

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011:

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Samferdselsdepartementet vil innføre eit modulbasert føraropplæringssystem vurdere nærmare omfang og emne for obligatorisk opplæring for alle førarkortklasser

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Trafikksikkerheitsplan. for. Sel kommune

Trafikksikkerheitsplan. for. Sel kommune 1 Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2014 2016 2 INNHALD INNHALD... 2 1. FORORD... 3 2. VISJON OG MÅLSETJING... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Målsetjing... 4 3. OVERSIKT OVER VEGNETTET... 4 4. ORGANISERING

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Trafikksikringsplan Foldrøy skule

Trafikksikringsplan Foldrøy skule Trafikksikringsplan Foldrøy skule 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 5 4.1. Kompetansemål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 13/140 Arkiv: 144 Q14 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan Vedlegg: Trafikktryggleiks og gatebruksplan, sept. 2014 Handlingsprogram, 18.11.14 Uttaler

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 2016-08-25 Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Bremanger kommunestyre 12.03.15, KST-sak 007/15, med heimel i lov 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 8.- 10. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 8. 10. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Han

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Han HORDALAND FYLKESKOMMUNE g n i r k kksi fi a r t r n fo Han a l p s g dlin For/baksidebilete: Seljestadsvingane på Gamle Røldalsveg 2 Føreord Føreord 3 Innhald Føreord... 2 Innleiing... 5 1 Handlingsplan...

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Kommmunedelplan. for trafikksikkerheit og kommunale vegar 2011-2014

Kommmunedelplan. for trafikksikkerheit og kommunale vegar 2011-2014 Kommunedelplan for kommunale vegar og trafikksikkerheit for Nord-Fron kommune 1 Nord-Fron kommune Kommmunedelplan for trafikksikkerheit og kommunale vegar 2011-2014 Vedteke av kommunestyret 14.12.2010,

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Førarkort klasse B. Kommentar frå tilfreds mor som var med dottera og øvingskjørte: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Førarkort klasse B. Kommentar frå tilfreds mor som var med dottera og øvingskjørte: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Kommentar frå tilfreds mor som var med dottera og øvingskjørte: Etter trafikalt grunnkurs kontakta vi ein trafikkskule og tok dei fyrste kjøretimane. Vi tok nokre timar på trafikkskulen, øvde privat, tok

Detaljer

Lokal læreplan i trafikk ved Rennesøy skule. Rennesøy kommune

Lokal læreplan i trafikk ved Rennesøy skule. Rennesøy kommune Lokal læreplan i trafikk ved Rennesøy skule Rennesøy kommune 1 Innhald Trafikkopplæring ved Rennesøy skule 3 Kunnskapsløftet om trafikk 3 Kriterier for Trafikksikker skule 4 Trafikksikkert nærmiljø på

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2042 Løpenr.: 2053/2012 Arkivkode: L12 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Sakshandsamar:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Trafikksikringsplan Svortland skule

Trafikksikringsplan Svortland skule Trafikksikringsplan Svortland skule 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 5 4.1. Kompetansemål

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Trafikksikkerheitsplan. for. Sel kommune

Trafikksikkerheitsplan. for. Sel kommune 1 Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2015 2018 2 INNHALD 1. FORORD... 3 2. VISJON OG MÅLSETJING... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Målsetjing... 4 2.3 Trafikksikker kommune... 4 3. OVERSIKT OVER VEGNETTET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval 10.05.2016 Saka gjeld: STENGING AV BAKKEGATA Vedtak i Teknisk

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Time kommune. Trafikksikkerhetsplan 2012 2015

Time kommune. Trafikksikkerhetsplan 2012 2015 Time kommune Trafikksikkerhetsplan 2012 2015 Vedtatt av Time kommunestyre i K.sak 066/11 den 1. november 2011 Innhald Innleiing 3 Mål for trafikksikkerhetsarbeidet 4 Nasjonal transportplan 2010 2019 4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Al kommune PLAN FOR TRAFIKKTRYGGLEIK 2014-2017

Al kommune PLAN FOR TRAFIKKTRYGGLEIK 2014-2017 Al kommune PLAN FOR TRAFIKKTRYGGLEIK 2014-2017 Trafikktryggleik = folkehelse Ål kommunestyre 19.12.2013 1 Forord Ål kommunestyre vedtok den 19.12.2013, i sak 67/13, Plan for trafikktryggleik 2014 2017.

Detaljer

VIKTIG: HOLD AVSTAND FRÅ KLIPPEMASKIN, DET KAN SPRUTA KVIST OG ANNA UT FRA KLIPPEAGGREGATET.

VIKTIG: HOLD AVSTAND FRÅ KLIPPEMASKIN, DET KAN SPRUTA KVIST OG ANNA UT FRA KLIPPEAGGREGATET. Varsel: Kantklipping av kommunale vegar og plassar. Det vil foregå kantklipping frå 4. Juli og utover sommaren. VIKTIG: HOLD AVSTAND FRÅ KLIPPEMASKIN, DET KAN SPRUTA KVIST OG ANNA UT FRA KLIPPEAGGREGATET.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN. for SELJORD KOMMUNE

TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN. for SELJORD KOMMUNE 1 TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN for SELJORD KOMMUNE 2016-2019 Vedteken i kommunestyret 2 Innhald: Side: 1. Innleiing. 3 2. Presentasjon av kommunen - Hovudmål. 4 3. Haldningsskapande arbeid 5 4. Tiltak 6 3 1.Innleiing.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Forsand kommune Seksjon kultur

Forsand kommune Seksjon kultur R å d m a n n e n Forsand kommune Seksjon kultur 12/411-2/K1-146//CHEG SLT handlingsplan for perioden 2012-2013 - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande Tiltak 1.0 MANDAT Vedtak om deltaking

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Barn sin tryggleik - dei vaksne sitt ansvar 2017/2018 1 Trafikksikker barnehage I Espira Hollund har me klare føringar for korleis me skal oppføre oss i trafikken.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer