Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring"

Transkript

1

2 INNLEIING/FORORD Trafikkulykker er noko som rammar dei som ferdast etter vegane - også i Lom. Det er mange ting som kan vera årsak til ulykkene, som råkar alle slag trafikantar. Kvart år blir det for heile landet registrert ca trafikkulykker med personskade, og over 200 personar blir drepne i trafikken årleg. I tillegg til sorg, sakn og lidingar for dei som blir råka når ulykka er ute, medfører det også store kostnader for samfunnet. (Forsking viser at trafikkulykker omfattar dødsfall og små og store personskadar i år 2006 kosta samfunnet rundt minimum 25 milliardar kroner. For Lom kommune med 3 ulykker med lettare og alvorleg personskade i år 2006 er samfunnskostnadene rundt 6 millionar kroner. I tillegg kjem dei materielle skadane som også må erstattast.). Lom kommune vil ved utarbeiding av trafikksikringsplan setja seg som mål at trafikken i og gjennom bygda skal bli sikrare for alle. Kommunens ynskje er å utarbeide ein trafikksikringsplan som skal ivareta alle trafikantar. Planen skal reviderast fyrste gong etter 1 eitt år, deretter kvart 5 år, og eksisterande plan gjeld til ny/revidert plan er godkjent av dei politiske styresmaktene. Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring Trafikksikringsutvalet som vart oppnemnt i 2006 består av 5 representantar. Representantane er frå følgjande område: 1 representant med tilknyting til formannskapet, leiar. 1 representant frå helsesektoren - helsesyster. 1 representant for skule barnehagane. 1 representant frå tenesteområde miljø-teknisk-næring ansvarleg for kommunale vegar. 1 representant frå lensmannsetaten/politiet. I tillegg oppnemnt kommunalt tilsett som sekretær for utvalet. Ved utarbeiding av trafikksikringsplan og framtidig revisjon skal følgjande spørsmål leggjast til grunn: * Kvifor har trafikkulykkene skjedd? Var det farten, hellinga på vegen, feilvurdering frå trafikanten eller noko anna som var årsaka? * Kven vart råka av ulykka? Var det barn, ungdom, eldre, mann eller kvinne? * Kva var årsakene til at ulykkene skjedde? Var det føret, været, vegen, køyretyet eller førarens køyring? 2

3 * Kven kunne ha gjort noko for å redusere eller hindra det som skjedde? Kunne trafikanten sjølv, den som var passasjer, kommunen, Fylket eller Staten gjort noko. Det er ikkje mogleg å gje noko eintydig svar på desse spørsmåla, men spørsmålstillinga kan vera til stor hjelp i arbeidet med planen. Oppnemnt trafikksikringsutval har moglegheit til å vurdere risikonivået der ulykker har skjedd og skaffe seg bakgrunnsmateriale for å vurdere risikonivået i framtida. Oppnemnt trafikksikringsutval må leggja mest vekt på trafikanten, køyretyet, vegen, vegmiljøet og førar si åtferd ved endring/revisjon av planen. Kommunen har liten innverknad på trafikkstyringa da denne er styrt ut frå Lov- og regelverk som er grunnleggjande for all trafikkåtferd. Lom, den 21. januar Simen Bjørgen ordførar 3

4 OVERSIKT OVER VEDLEGG 1. Kart over Lom kommune med innteikna vegtypar (RV, FV og Kommunale vegar/plassar) 2. Ulykkesoversikt for Lom kommune frå Statens Vegvesen Oppland. Oversikta gjev følgjande opplysningar: Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune antal ulykker Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune antal drepne og skadde Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune ulykkestypar Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune vegkategori Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune vegar Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune ulykker fordelt på månader Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune ulykker fordelt på vekedagar Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune personskadeulykker i løpet av eit døgn Politirapporterte personskadeulykker i Lom kommune føreforhold når ulykkene skjedde Politirapporterte vegtrafikkulykker med personskade i Lom kommune detaljert liste for veg, vegnummer, HP, kilometrering, vegnamn, dato, klokkeslett, vekedag, uhellskode, antal drepne/skadde, føreforhold og værforhold. 4

5 GENERELT OM LOM KOMMUNE Lom kommune ligg midt i Ottadalen og har grenser mot Skjåk kommune mot nordvest, Luster kommune i Sogn og Fjordane mot vest/sørvest og Vågå kommune mot sør, aust/nordaust. Kommunen har eit areal på 1 951,00 km2 - storparten av arealet er fjellområde. Folketalet i kommunen er ca personar. Gjennom kommunen går riksveg 15 som er heilårsveg og går vidare gjennom Skjåk over til Stryn. I Lom sentrum - Fossbergom - tek riksveg 55 av frå riksveg 15 gjennom Bøverdalen over Sognefjellet til Luster kommune. Riksveg 55 over Sognefjellet er den høgste fjellovergangen i landet (1 434 m.o.h). Riksveg 15 har ei strekning på 22,6 km gjennom kommunen - frå Vågå grense (Byrbergtunnelen) til Skjåk grense. Riksveg 55 har ei strekning på 52,6 km frå Fossbergom til grensa mot Luster/Sogn og Fjordane. Fylkesvegar og kommunale vegar er til saman ca. 39 km + 31 km = 70 km. På riksveg 15 er det stor trafikk av tunge køyrety heile året. I tillegg er det ein god del tungtransport til og frå kommunen elles. Det må også reknast med ein betydeleg trafikkauke særskilt tungtransport ved omlegging av ymse vegstrekningar på Vestlandet. På sommarstid er turisttrafikken den dominerande med turbussar, campingbilar, bilar med campingvogner i tillegg til den vanlege trafikken. På riksveg 55 er det i tillegg til turisttrafikk og vanleg trafikk mykje tungtransport den tida vegen over Sognefjellet er sommaropen. Frå mai til oktober/november er det til tider ekstra stor trafikk på strekninga Fossbergom Galdesanden av skifolk som trenar på Galdhøpiggen Sommerskisenter. Lom kommune meiner det er viktig at ferdsla i og gjennom bygda er så god og sikker som mogleg. Dette gjeld for alle brukarar av dei offentlege vegane, og Lom kommune har utarbeidd trafikksikringsplanen for å få sett dette arbeidet i system og for å få gjennomført tiltaka på ein planmessig måte. MÅLSETJING MED PLANEN Med denne planen har Lom kommune som målsetjing å gjera trafikken i kommunen sikrast mogleg for alle trafikantar. Dette inneber eit mål om at følgjande ulykker skal reduserast: - fotgjengarulykker - utforkøyringsulykker - forbikøyringsulykker - møteulykker 5

6 ELEMENT I TRAFIKKSYSTEMET For å få ei fullgod oversikt over arbeidet som kan gjerast for å sikre tryggleiken i trafikken, er det nødvendig å plassere mest mogleg av det som har innverknad på trafikksikringa i grupper. Ein deler desse gruppene inn slik: Trafikant Køyrety Vegen og vegmiljøet Trafikkstyringa Trafikant Trafikantane er dei som ferdast i trafikken, eller oppheld seg i eit trafikkert miljø - t.d. fotgjengarar, syklistar, motorsyklistar, bilførarar, passasjerar m.m. Køyrety Med køyrety meiner ein sykkel, moped, motorsykkel, bil eller liknande køyrety som ikkje går på skjener eller er luftfarty. Vegen og vegmiljøet Med dette meiner ein alt som har med veg og vegmiljø å gjera. Det kan vera køyrebane, oppmerking, trafikkskilt og omgjevnadene langs vegen som kan verke inn på trafikken/trafikkbiletet. Trafikkstyringa Trafikkstyring er dei reguleringstiltak som samfunnet set i verk for at ulykker og uhell ikkje skal skje. Dette kan vera lover og reglar som styrer trafikk og trafikantar. Vegsystemet er regulert gjennom Vegtrafikklova og forskrifter som har heimel i denne. Forskriftene er m.a. trafikkreglar, krav til køyrety, reglar om skilting m.m. Avgjerande for om lovverket skal ha ulykkesreduserande verknad, er at det blir fylgt opp med kontroll og sanksjonar for brot på reglane. 6

7 TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET For å oppnå eit mest mogleg effektivt trafikksikringsarbeid, må ein sjå dei ulike delane i systemet i samanhang. Tiltak som blir sett i verk, må gjerast best mogleg slik at samspelet blir det beste, noko som vil gje den beste trafikksikringsgevinsten. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET Ansvarsfordeling Staten Staten v/samferdselsdepartementet har eit overordna ansvar for trafikksikringsarbeidet i Noreg. Andre departement har også ansvar - t.d. Justisdepartementet, Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet m.fl. Vegdirektoratet er fagorgan for trafikksikringsarbeid og har eit overordna ansvar for vegplanlegging, vegbygging, føraropplæring m.v. Fylket Fylket har ansvar for samordning av trafikksikringsarbeidet i fylket. Til dette er det i dei fleste fylke oppnemnt fylkestrafikksikringsutval (FTU). Kommunen Det er opp til kvar einskilt kommune å organisere trafikksikringsarbeidet. For Lom kommune sin del er det formannskapet som har det overordna ansvaret for alt trafikksikringsarbeid. NÆRARE BESKRIVING AV YMSE ELEMENT I TRAFIKKSYSTEMET 1. TRAFIKANT Trafikantretta tiltak er haldningsskapande arbeid med opplæring, informasjon og kontroll. Påverknad av dei ulike trafikantar gjev som regel godt resultat. Lom kommune vil prioritere følgjande opplærings-/haldningsskapande tiltak: OPPLÆRINGSTILTAK FOR RESSURSPERSONAR Arrangere årleg samling mellom personar frå helse- og skulesektoren, lensmannsetaten og den politiske leiinga i kommunen, der hovudtemaet er trafikksikring. TILTAK FOR SIKRING AV BARN I BIL Kommunen vil søkje å gje kunnskap om og motivere til bruk av sikringsutstyr for barn i bil. Informasjon om dette blir gjeve på helsestasjonen. Vil vi også bruke Steinar Skaansar & Sønn AS som forhandlar barnesikringsutstyr da det her er mykje nytt til kvar tid. TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGANE Arbeide for å gjennomføre ei fullgod trafikkopplæring i barnehagane. Bruke minimum Trygg Trafikk sitt opplegg. Opplæringa må også omfatte informasjon og opplæring til foreldre om kor viktig det er å sikre borna ved transport i bil. 7

8 TRAFIKKOPPLÆRING I SKULANE Arbeide for å gjennomføre ei fullgod trafikkopplæring i skulane. Bruke minimum Trygg Trafikk sitt opplegg for dei ulike klassetrinn. Her bør politiet inn på 9. klassetrinn og informere om rus, trafikksikkerheit m.m. Foreldre har ein viktig rolle når det gjeld trafikkoppdraging i heimen. Ei årleg påminning om dette kan gjerast ved at det på storforeldremøte blir sett fokus på trafikksikkerheit og foreldra sin rollemodell for sine born. Her kan ein også engasjere politi, ambulansepersonell m.m. KAMPANJE I BRUK AV REFLEKS Kvar haust gjennomføre ei årleg kampanje i bruk av refleks, med særleg fokus på bruk av refleksvestar. Denne kampanjen bør gjennomførast for skuleverket og organisasjonar for yngre og eldre. I kampanjen bør også lensmannsetaten og forsikringsselskapa delta. Forsikringsselskap og lokale bedrifter bør kontaktast som eventuelle sponsorar for refleksbrikker/band/vestar. I tillegg kan kommunen gjennomføre reflekskampanje gjennom lokalpressa og på kommunen si heimeside. KRAV TIL SIKRING FOR DEI SOM HAR SKULESKYSS Kvar haust - ved skulestart - skal det gjennomførast informasjon/opplæring i busskultur for barn, lærarar og foreldre. Informasjonen/opplæringa bør omfatte ferdsel og åtferd til/frå og på busshaldeplass, på- og avstiging av bussen og åtferd i bussen. Slik informasjon/opplæring skal gjevast til alle elevar men med særleg vekt på dei yngste. Det må setjast krav til høg standard på bussane, med sikringsutstyr/sikkerheitsbelte på alle passasjerplassane og obligatorisk sitjeplass til alle passasjerane i bussane. SYKLING OG BRUK AV HJELM Kvart år skal det gjennomførast tiltak i trygg bruk av sykkel og hjelm. LEDSAGERSTØTTA OPPLÆRING Informasjon/opplæring tenkt for foreldre til 16-åringar som skal øvingskøyre for å ta førarkort for bil. Slik informasjon/opplæring kan vera med på å betre kvalifikasjonane hjå dei som skal vera ledsagarar. I tillegg bør ein kunne søkje samarbeid med opplæringsprosjektet som er sett i gang ved den vidareågande skulen i kommunen. TILTAK FOR UNGDOM Leggje opp til eit systematisk arbeid retta mot ungdom. Desse utgjer ei stor gruppe som er årsak til alvorlege trafikkulykker. I det førebyggjande arbeidet bør det i tillegg til reint trafikksikringsarbeid også setjast fokus på førebyggjande arbeid mot rus, vald og vinningskriminalitet, noko som kan ha ei positiv synergieffekt på trafikksikringsarbeidet. Tiltaka må rettast mot all type ungdom, der det bør setjast sterkt fokus mot såkalla uorganisert ungdom, særleg innafor bilinteresserte miljø. Dette kan mogleg vera med å bidra til at utfordringar knytt til desse risikogruppene kan løysast på ein enklare måte. 8

9 OPPFRISKINGSKURS FOR ELDRE BILFØRARAR (65+) Mange eldre bilførarar manglar oppdatering på gjeldande trafikkreglar. Eit oppfriskingskurs for desse kan gjera dei sikrare som bilførarar med tanke på dei endringar som har skjedd i regelverket og det faktum at ferdigheitene tapar seg med alderen. Ved slike kurs er det også viktig å fokusere på ruspåverka køyring. Ruspåverka førarar er pr i dag innblanda i 40% av alle dødsulykker. Statistikk viser at eldre kvinner og yngre menn er ekstremgrupper i denne problematikken. (Slike kurs kan skipast til saman med nabokommunane eller som eit ope kurstilbod både for eldre og andre bilførarar som kunne ynskje det. Bør gjennomførast ved innleige av instruktør frå godkjent køyreskule). FOTGJENGARAR Ein årleg informasjonsdag der temaet er fotgjengarar i alle aldrar. ÅTFERDSREGISTRERING Registrering og informasjon om trafikal åtferd på kommunale vegar. Bør gjennomførast over ei periode over fleire år. Ved avsluttinga av perioden skal det oppsetjast rapport med vekt på dokumentasjon. BEITEDYR Registrering av vegstrekningar der det er stor fare for beitedyr og oppsetjing av statistikk over trafikkulykker på grunn av slike dyr. 9

10 2. KØYRETY Tilstanden til ulike køyrety er med på å påverke sikkerheita i trafikken. Etter innføring av periodisk køyretykontroll (PKK) av personbilar - med kontroll kvart andre år - er tilstandskontroll av desse ivareteke. Når det gjeld tilstanden av andre type køyrety - t.d. landbruksmaskiner/reiskap som ferdast etter offentleg veg - er det lite kommunen kan gjera med unntak av å vera med på eventuelle informasjonsopplegg. Kommunen kan oppmode lensmannsetaten, arbeidstilsynet og vegvesenet til å prioritere kontroll av landbrukskøyrety og sikring av arbeidsreiskap ved transport på offentleg veg. Landbrukskontoret og landbruksorganisasjonane bør gjennomføre informasjonsmøte evt. sende ut informasjonsskriv med tanke på reglar for ferdsel med landbruksutstyr etter veg, og kor viktig tilstanden på landbruksmaskiner/og reiskap er for trafikksikkerheita. 3. VEGEN OG VEGMILJØET Vegen og vegmiljøet er delt i 3 område: Kommunale vegar Statlege og fylkeskommunale vegar Private vegar A. KOMMUNALE VEGAR Som ansvarleg for kommunale vegar skal kommunen arbeide for at desse er i forsvarleg stand, godt sikra og skilta både for førarar av køyrety og mjuke trafikantar. Dei einskilde tiltaka er lista opp i handlingsplan som er vedlagt plandokumentet og viser hovudelementa. Lom kommune vil prioritere følgjande tiltak på kommunale vegar når det gjeld trafikksikring: Vintervedlikehald på kommunale vegar som er opne for allmenn ferdsel. Skilting Betring av sikttilhøve TILTAK PÅ KOMMUNALE VEGAR. Brøyting/strøing Både kommunen og vegvesenet legg vekt på kor viktig det er med tidleg brøyting/strøing av vegnettet. Dette gjeld særleg i dei område der mjuke trafikantar ferdast/oppheld seg. Vegljos Det er dels bygd ut med vegljos i regulerte område/bustadfelt, men står att noko utbygging ved utviding i eldre bustadfelt. Det er også ynskjeleg med oppføring av vegljos på strekninga frå Presthaugen til avkøyring til Andvordsjordet, da det mykje trafikk av mjuke trafikantar på denne strekninga. Denne strekninga er fylkesveg og ei utbygging med belysning bør skje i samarbeid med Statens Vegvesen ved eventuell opparbeiding av gang/sykkelveg. 10

11 Fartsreduksjon ved skilting Skilte for fartsreduksjon på kommunale vegar med stor trafikk av mjuke trafikantar. Innføre fast fartsgrense på 30 km/t for alle vegar i kommunale bustadfelt. Sikringsarbeid Rydding m.m. for å betre sikt og sikring med autovern/rekkverk. Utbetring av snuplassar på blindvegar i bustadfelt slik at større køyrety får snudd/slepp å rygge lengre strekningar innan feltet. Få slutt på parkering på gang- og sykkelvegar på Fossbergom. Få slutt på parkering på/i området omkring ungdomsskulen. Parkering skal skje på parkeringsplassen mellom Steinfjoset og Biblioteket/Loar kultursenter. Heilårsstenging (helst med fjørbelasta bom) for gjennomkøyring til Ballbinge og ny skuleplass mellom nybygg og Max-fløya. Vurdere å ta bort gangfeltet over riksvegen ved Prestegarden/Samfunnshuset for å få både ungar og vaksne til å bruke undergangen for å koma til gang- /sykkelvegnettet. Setja opp hinder eller gjennomføre kontrollar for å få elevane ved Lom vidaregåande skule til å bruke undergangen, slutte og krysse over grøft frå gang-/sykkelveg og over riksvegen for å koma inn på ungdomsskuleområdet. B. STATLEGE OG FYLKESKOMMUNALE VEGAR. Kommunen kan gjennom ein god og aktiv dialog med Statens Vegvesen vera med å påverke trafikksikringstiltak på statlege og fylkeskommunale vegar. Kommunen kan fungere som eit mellomledd mellom dei ulike brukarane og Statens Vegvesen for å gje informasjon om ynskje frå brukarane si side. Kommunen ser for seg følgjande hovudelement som den kan bidra med innan trafikksikringsarbeidet på vegnettet som Statens Vegvesen har ansvaret for: Vegljos Sikring av busshaldeplassar bygging av gang- og sykkelvegar TILTAK PÅ STATLEGE OG FYLKESKOMMUNALE VEGAR DER KOMMUNEN KAN KOMA MED INNSPEL/STØTTE OPP. Gang- og sykkelvegar. Koma med framlegg og samarbeide med Statens Vegvesen ved opparbeiding av gang- og sykkelvegar. TILTAK LANGS RIKS- OG FYLKESVEGAR. Tiltak på desse vegane er Statens Vegvesen sitt ansvar og ligg ikkje direkte under den kommunale trafikksikringsplanen. Lom kommune oppmodar Statens Vegvesen om å merke seg momenta og vurdere dei i sitt planverk. 11

12 Utbetring av farlege vegkryss. Utbetring av krysset Lykkjavegen RV 15 ved Norsk Fjellmuseum. Utbetring av kryss RV 15 Meadalsvegen (privat veg) og omplassering av busslommer evt fartsreduksjon forbi dette krysset. Utbetring av kryss RV 55 Kommunal veg Hoft Visbrua og evt fartsreduksjon på strekninga Hoftabrua - forbi Røisheim. Tverrprofilar og vegbredde. RV 15 (Vågå grense Skjåk grense), RV 55 (Fossbergom Sognefjellet) og fylkesvegane i kommunen er smale, noko som gjer at trafikantane føler seg utrygge. RV 15 som er heilårsveg over til Vestlandet er heile året sterkt trafikkert av store vogntog. Her må det også reknast med betydeleg trafikkauke i åra som kjem. Betring av sikttilhøve og lineføring. Sikre gode sikttilhøve langs vegen ved at det blir utført kantslått, eller at det blir oppmoda til/gjennomført uttynning av tett skog/kratt som veks inntil vegkanten. Sikring av vegstrekningar med vegrekkverk. Sikre med autovern på FV 467 strekninga Urde til Vangen, da elva Bøvra her går heilt inntil vegkanten. Betre sikring/oppsetting av høgare gjerde på FV 471 ved Rustahalsen. Setja opp autovern/sikring på strekningar der det er nødvendig i samband med at det blir gjennomført utbetringsarbeid. Vegljos. Oppsetting av vegljos på strekningar der gang-/sykkelvegar eller fortaug ikkje er avdelt frå køyrevegen med grøft eller autovern. Busstoppestader. Opparbeide tilfredsstillande busslommer ved haldeplassar på riksvegar og fylkesvegar, evt. med oppsetjing av buss-skur/leskur. Skilting. Skilting/tiltak som hindrar ulovleg utkøyring og parkering ved rundkøyringa i Lom sentrum. 12

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 2 Føreord Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal

Detaljer

Kommunedel plan trafikksikring

Kommunedel plan trafikksikring 1 VAKSDAL KOMMUNE Trafikksikringsplan, Kommunedelplan trafikksikring 2009-2013 Analyse av ulykker, uhell og utryggleik Forslag og prioritering av tiltak Oppdatert juli 2010. 2 FORORD styre har i møte 26.10.09

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: 12.11.12 Godkjent: 11.12.12 (etter høyringsrunde) Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Heradsstyret

Detaljer

Kvam på trygg veg 2009

Kvam på trygg veg 2009 Trafikksikringsplan for Kvam TIL UTTALE Frist 31 januar 2006 Planperiode: 2006-2008 Kvam på trygg veg 2009 Utarbeidd: 27.12.05 Revidert: xx.xx.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING Meland kommune TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2012-2016 Godkjent i Meland kommunestyre 12.09.2012, sak 079/12 1 SAMANDRAG Meland kommune ligg rett nord for Bergen og opplever sterk folkevekst. Samtidig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN Frå: Til: Kvam bompengeselskap AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 22.5.2006 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. INNHALDET I

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli?

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Kommuneplanen sin samfunnsdel er oppe til revisjon. Føremålet er å trekkje opp visjonar og mål for kommunen. Det vil seie at vi skal fortelja korleis vi meiner

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer