ORGANISASJONSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN 2011-2012"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I FROGNER IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøte 9. mars 2011

2 INNHOLD ORGANISASJONSKART Årsmøtet Styret Leder Arrangementsutvalget Nestleder Ungdomsutvalget Sportslig seksjon Barneavdelingen Ungdomsavdelingen Senioravdelingen Trenerkoordinator Dommerkontakt Materialforvaltere/utstyrsansvarlige Økonomiseksjonen Pengestyring Lotteri Sponsoraktivitet Medlemsregistrering Informasjons- og utdanningsseksjonen Frivillighetsseksjonen ANDRE FUNKSJONER Lagleder / Oppmann Foreldrekontakt / Dugnadskontakt Dugnader Drakter Reklame på drakter Bruk av Frognerhallen

3 ORGANISASJONSKART Organisasjonskartet under viser alle funksjonene i fotballgruppa. De skraverte boksene viser styremedlemmer. 3

4 1 ÅRSMØTET Årsmøtet er Fotballgruppas viktigste møte og øverste myndighet. Det bør være det årlige høydepunktet i Fotballgruppa, og skal avholdes etter sesongen, men før Hovedlagets årsmøte. Årsmøtet kalles inn med minst 14 dagers varsel. Det legges i tillegg ut på Frogner IL s hjemmesider på Internett. Stemmeberettigede deltakere er ledere, trenere, dommere, spillere over 15 år og foresatte til spillere under 15 år. En forutsetning er imidlertid at medlemskontingent til Idrettslaget og treningsavgift til Fotballgruppa er betalt. Årsmøtets dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag (må være sendt Styret senest 14 dager før Årsmøtet) 6. Budsjett. Fastsettelse av treningsavgifter 7. Valg 2 STYRET Fotballstyret er Fotballgruppas høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av en leder, en nestleder og lederne for de ulike seksjonene: Sportslig, Økonomi, Informasjon og Frivillighet. I tillegg kan det velges en vararepresentant, som deltar på styremøtene når det er formålstjenlig. Vararepresentanten har ikke stemmerett. Styret står hvert år fritt til å bestemme møtefrekvens, men bør som minimum ha ett møte i måneden. Styret skal: planlegge Fotballgruppas totale drift. annethvert år utarbeide forslag til revidert/oppdatert "Mål og holdninger" og "Organisasjonsplan", som fremlegges for Årsmøtet for godkjenning og deretter oversendes Hovedstyret til orientering. iverksette Årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. forestå Fotballgruppas daglige ledelse, representere denne utad og ivareta dens interesser. vurdere de økonomiske behov innen lagene og fordele midlene etter opptrukne planer og godkjent budsjett. Tilskudd og inntekter disponeres av Fotballgruppas styre. oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. ansette/avsette betalte trenere vedta retningslinjer for bruk av fotballbanene ta beslutninger om finansiell støtte/stipendier til lag og enkeltspillere gi retningslinjer for fotballdraktenes utseende, herunder bruk av sponsorreklame sørge for at Fotballforbundets, kretsens og Fotballgruppas lover, regler og normer etterleves og at Fotballgruppas oppgaver løses i henhold til disse Hvert styremedlem har innenfor sin seksjon følgende arbeidsoppgaver: rekruttere seksjonens øvrige medlemmer/faste stab utover valgkomitéens kandidater. administrere seksjonen som en selvstendig enhet innenfor de opptrukne retningslinjer og budsjetter. 4

5 representere seksjonen i Fotballstyret og bl a informere om alt vesentlig som skjer i seksjonen, samt være ansvarlig for informasjon fra Fotballstyret til seksjonens øvrige medlemmer/stab. sørge for at de oppgaver som er nevnt under egen seksjon, blir løst på best mulig måte holde jevnlige møter med grupper i seksjonen og på beste måte bidra til å skape et godt miljø både innenfor sin seksjon og i hele Fotballgruppa. sørge for at budsjettforslag for seksjonen blir utarbeidet og at man holder seg innenfor vedtatt budsjett. 3 LEDER Lederen skal være en administrativ leder og koordinere virksomheten. Han/hun er ansvarlig for Fotballgruppas aktiviteter og har møterett i alle avdelinger og underutvalg/komitéer. Lederen skal: innkalle til og lede styremøtene ut fra en kjent og forberedt saksliste. representere Fotballgruppa i FIL s ledermøter og være ansvarlig for at aktuelle vedtak blir kjent og fulgt opp i Fotballgruppa. være Fotballgruppas representant og kontakt overfor offentlige organer, Akershus Fotballkrets og Norges Fotballforbund (NFF). være ansvarlig for å overvåke og søke kommunale, statlige og andre tilskudd/hjelp som ikke hører inn under lagledere. være ansvarlig for å skaffe sponsorer, gjerne via en sponsorgruppe, og koordinere hele Fotballgruppas sponsorvirksomhet. 3.1 Arrangementsutvalget Arrangementsutvalget skal som et minimum bestå av en Arrangementsleder, en fra Økonomiseksjonen (for eksempel assistenten) og en fra Sportslig Seksjon.. Lagene f.o.m. 11 t.o.m. 13-år skal alle velge et fast medlem av Arrangementsutvalget. I tillegg kaller man inn lederen av de aktuelle avdelinger som arrangementene gjelder. Det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av Frogner Miniturnering ligger hos en egen Prosjektleder som utpekes av fotballstyret, og rapporterer direkte til dette. Arrangementsutvalget skal: 3.2 Nestleder være ansvarlig for den praktiske planleggingen og de administrative forberedelser, gjennomføringen og etterarbeidet for alle arrangementer som Fotballgruppa alene eller sammen med andre er ansvarlig for. Hvordan, med hvilke og hvor mange medhjelpere, er Arrangementsutvalgets ansvar. være kreativ med tanke på å foreslå overfor Fotballstyret nye arrangementer som Fotballgruppa kan ha sportslig, økonomisk og/eller miljømessig glede av. Ressursbruken må imidlertid vurderes nøye, slik at total arbeidsbelastning for Fotballgruppa ikke blir for stor. være ansvarlig for arrangementet i.f.m. A-lagenes (Damer og Herrer) hjemmekamper holde Fotballstyret løpende oppdatert om status og fremdrift for arrangementsforberedelsene Nestlederen fungerer sammen med leder som et lederteam hvor funksjonene går i hverandre. Nestleder er også lederens stedfortreder, og har også ansvar for Ungdomsutvalget. 5

6 3.3 Ungdomsutvalget Akershus Fotballkrets har følgende overordnede målsetting med ungdomsutvalg: Vår visjon er at fotball skal være for og med all ungdom. Vi ønsker derfor at ungdom skal få være med å bestemme over sin egen fotballhverdag. I den forbindelse ønsker vi at ungdommen skal ha mer ansvar slik at de kan bli mer engasjerte og forblir i fotballmiljøet. All ungdom skal føle seg velkommen i fotballmiljøet. NFF sier i sin tiltaksplan for breddefotball fra 2006: Hensikten er å synliggjøre ungdom som en ressurs i klubben. Målet er å få ungdom til å bli lengre i klubben ved å aktivisere dem som dommere, ledere og trenere. Undersøkelser viser at ungdom ofte har lyst til å bidra, men at de sjelden involveres eller blir spurt Ungdomsutvalget i Fotballgruppa skal arbeide etter de ovenstående retningslinjene, men med stor frihet til å utforme sine egne tiltak og aktiviteter. Utvalget skal bestå av 2 representanter fra hvert av lagene i Ungdomsavdelingen. Disse velges av lagene selv for ett år av gangen. Fotballstyret utpeker en leder av Ungdomsutvalget. Denne lederen har møterett i Fotballstyret, men ikke møteplikt. Nestleder skal fungere som stedfortreder når leder av Ungdomsutvalget ikke er tilstede. 4 SPORTSLIG SEKSJON Sportslig seksjon skal ha ansvaret for den sportslige driften av Fotballgruppa, samt være den seksjon som gir Styret råd i sportslige spørsmål. Sportslig seksjon skal bestå av Barneavdeling, Ungdomsavdeling, Senioravdeling, trenerteam og dommerkontakt. Sportslig seksjon skal også ha et overordnet ansvar for materialforvalterne; se kap 4.6. Sportslig leder skal: ha ansvar for generelle retningslinjer og for overgangspapirer og påmeldinger, som underskrives av Sportslig leder. være kontaktperson mot Frognerhallen og skolene vedrørende trening i gymsal og hall. i samarbeid med Fotballgruppas leder/nestleder forhandle frem treneravtaler (som skal godkjennes av Styret) ha ansvar for fordeling av treningstider på Idrettsanlegget. godkjenne trenernes trenings- og opplæringsplan. utarbeide program for hjemmekamper i samarbeid med arrangementutvalget. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. 4.1 Barneavdelingen Barneavdelingen består av alle lag som spiller 5 er-fotball, dvs fra og med 7 år til og med 10 år. Barneavdelingen skal innenfor ovennevnte aldersgruppe velge: 1. minst én trener, lagleder og foreldrekontakt for hvert lag. For oppgaver for lagleder og foreldrekontakt, se hhv kap 8.1 og en Barneleder, som skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget med ansvar for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde, herunder Miniturneringen. 3. en person som Lotteriansvarlig i Økonomiseksjonen. For oppgaver for Lotteriansvarlig, se kap

7 4. en Materialforvalter for Barneavdelingen. For oppgaver for Materialforvaltere, se kap en Dugnadsansvarlig til Frivillighetsseksjonen for å støtte Frivillighetsleder i arbeidet med innkalling til og gjennomføring av dugnad i.f.m. Miniturneringen. Disse skal fungere fra treningsstart og minimum ett år fremover. Med unntak av 7-årslag, som kun velger eget lags støttefunksjoner, fordeles de forannevnte vervene på lagene i avdelingen og følger årgangene (fødselsår), slik at det åpnes for kontinuitet og gradvis utskiftning. Det åpnes også for bytte av slike verv med Ungdomsavdelingen hvis det kan bedre kontinuiteten eller gjøre det enklere å få besatt de ulike vervene. Det er sittende Barneleder som i samarbeid med Styret innkaller og organiserer oppstarten, herunder fordeling av vervene, til medio januar. Barneleder skal for øvrig: ha møteplikt til avdelingens møter. sørge for påmelding av lag innenfor sin avdeling til serie og turneringer. samarbeide med de andre avdelingene og Sportslig leder om oppsett av treningstider ute. innenfor sin avdeling innkalle til møte for trenere og lagledere i januar. Samarbeide med de andre avdelingene om vårmøte og høstmøte (Fotballavslutning). være ansvarlig for informasjon fra sin avdeling til Frogner IL s hjemmesider. utarbeide laglederpermer for avdelingens lag før sesongstart. 4.2 Ungdomsavdelingen Til Ungdomsavdelingen hører alle lag fra og med 11 år til og med 16 år. 11- og 12-åringer spiller 7 erfotball og de øvrige årgangene 11 er-fotball. Ungdomsavdelingen skal innenfor ovennevnte aldersgruppe velge: 1. minst én trener, lagleder og foreldrekontakt for hvert lag. For oppgaver for lagleder og foreldrekontakt, se hhv kap 8.1 og en Ungdomsleder, som skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget med ansvar for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde. 3. en person som Materialforvalter for Ungdomsavdelingen. For oppgaver for Materialforvaltere, se kap en Kioskansvarlig til Frivillighetsseksjonen for innkalling til Fotballgruppas kiosktjeneste.for oppgaver for denne, se kap 7. Disse skal fungere fra treningsstart i januar og minimum ett år fremover. Vervene i punkt 4 til 7 fordeles på lagene i avdelingen og følger årgangene (fødselsår), slik at det åpnes for utvidet kontinuitet og gradvis utskiftning. Det åpnes også for bytte av slike verv med Barneavdelingen hvis det kan bedre kontinuiteten eller gjøre det enklere å få besatt de ulike vervene. Det er sittende Ungdomsleder, i samarbeid med Styret, som innkaller til og organiserer oppstarten, herunder fordeling av vervene, til medio januar. Ungdomsleder skal for øvrig: i samarbeid med avdelingens lagledere og de andre avdelingene, innstille overfor Styret på treningstider/treningskamptidspunkter for de lag som sorterer under avdelingen. være ansvarlig for avdelingens miljøskapende og sportslige aktiviteter. vurdere behov for støtteapparat som ikke er spesielt nevnt i dette heftet, og hvordan det eventuelt kan finansieres/skaffes. 7

8 planlegge informasjonsmøte om våren med tema spillerregler og et evalueringsmøte om høsten. samarbeide med de andre avdelingene og Sportslig leder om oppsett av treningstider ute. påse at avdelingens lagledere skriver årsrapporter. være ansvarlig sammen med Sportslig seksjon for organisering av ferdighetsmerkeprøver. bistå med organisering av Ungdomsavdelingens inntektsgivende tiltak (etter Styrets godkjennelse). være ansvarlig for informasjon til Frogner IL s hjemmesider om situasjonen, planer etc for avdelingens lag. i samarbeid med sportslig leder besørge påmelding av lag og spilleroverganger i avdelingen. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige utvalg og avdelingene i Fotballgruppa. før sesongstart utarbeide laglederpermer for avdelingens lag. 4.3 Senioravdelingen Til Senioravdelingen hører alle lag f.o.m. Junior (J19/G19) tom Old Boys/Old Girls. Til grunn for å inkludere Junior i denne avdelingen ligger et behov for et tett og målrettet samarbeid mellom lagene for å sikre utviklingen av spillere og lag i overgangen mellom ungdoms- og voksenfotball. Senioravdelingen skal innenfor ovennevnte spillergruppe velge: 1. minst én lagleder og én foreldrekontakt (dugnadskontakt f.o.m. Seniorlag) for hvert lag For oppgaver for lagleder og foreldre-/dugnadskontakt, se hhv kap 8.1 og Senioravd. er ansvarlig for å stille folk til vår og høst dugnad for å klargjøre spillflater Videre skal det innenfor Junior- og Seniorlag velges: 3. én Seniorleder på Gutte-/Herresiden og én på Jente-/Damesiden, som begge skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde. 4. Utdanningsassistent, som skal bistå Informasjonsleder; se kap Materialforvalter, for Senioravdelingen. For oppgaver for materialforvaltere, se kap 4.6. Disse funksjonene skal være underlagt tilsvarende funksjoner i Fotballgruppa, der det finnes, og skal koordineres med disse. Styret skal holdes løpende orientert om disse virksomhetene i Senioravdelingen. De utvalgte personene skal fungere i sine verv fra treningsstart og minimum ett år fremover. Det er de sittende Seniorlederne, i samarbeid med Styret, som innkaller til og organiserer oppstarten, herunder fordeling av verv, til 1. desember. Seniorlederne skal: innenfor avdelingen være ansvarlig for sportslig og miljøskapende utvikling, aktiviteter og resultater. i samarbeid med avdelingens lagledere og de andre avdelingene innstille overfor Styret på treningstider/treningskamptidspunkter for de lag som sorterer under avdelingen. påse at avdelingens lagledere skriver årsrapporter. være ansvarlig for informasjon til Frogner IL s hjemmesider om situasjonen, planer etc for avdelingens lag. være ansvarlig for at aktivitetslister blir utarbeidet. i samarbeid med sportslig leder besørge påmeldinger av lag og spilleroverganger i avdelingen. 8

9 på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige utvalg og avdelingene i Fotballgruppa. sørge for at nærmiljøet blir informert om kamptidspunktene før hver hjemmekamp for Herrer og Damer A-lag. 4.4 Trenerkoordinator Trenerkoordinator er ansvarlig for å følge opp trenerne i fotballgruppa og sørge for at trening skjer med best mulig kvalitet og i henhold til de prinsipper som er besluttet.. Arbeidsoppgaver for trenerkoordinator er: avholde regelmessige møter/trenerforum i perioden januar/oktober. følge med på trening og følge opp spillere på gutt-/jente- og juniornivå, samt sørge for oppmelding av spillere til kretssamlinger/kretslag. komme med forslag til Styret om videreutvikling av Mål og holdninger etter forespørsel utarbeide informasjon med ferdige øvelser og treningsprogram til trenere for de aldersbestemte lagene. bistå lagene med tilrettelegging for kommende sesong. 4.5 Dommerkontakt Dommerkontakten skal: oppnevnes av Styret. være klubbens kontaktperson overfor våre dommere, Akershus fotballkrets og Norges Fotballforbund. så langt som mulig sette opp egne dommere i kamper hvor kretsen ikke har satt opp dommer. sørge for at det blir satt opp dommere til alle kampene under Miniturneringen og sørge for nødvendig opplæring av disse dommerne. informere om nye dommerregler på lagledermøter. i samarbeid med Sportslig seksjon sette opp dommerbudsjett. arbeide for at flere av Fotballgruppas spillere og ledere gjennomgår dommerkurs for å rekruttere nye dommere. planlegge dommermøter, hyggekvelder, etc for dommerne være ansvarlig for oppfølging av våre dommere, slik at disse føler den rette tilknytning, samt at disse blir i Fotballgruppas miljø, og at de får den støtte og hjelp de trenger for å utvikle seg og for å gjøre en god jobb. 4.6 Materialforvaltere/utstyrsansvarlige Materialforvalterne for de 3 avdelingene skal utgjøre et materialforvalterforum, hvor det samarbeides om oppgavene så langt det er formålstjenlig. Konkrete oppgaver for materialforvalterne er: sette opp utstyrsbudsjett i samarbeid med Sportslig leder. forestå innkjøp i henhold til budsjett og budsjettgrunnlag og i henhold til gjeldene utstyrsavtaler. Rekvisisjon skal foreligge fra Økonomileder for alt som skal kjøpes inn av utstyr. holde oversikt over alt klubb-/lagsmateriell, deriblant drakter, baller, treningsvester, kjegler, vannflasker, medisinutstyr etc. Felles utstyr og lagsmateriell skal lagres i utstyrsrom i flerbrukshuset og skal ikke lagres privat. Materialforvalter sørger for at de som har behov, får tilgang til utstyret. 9

10 5 ØKONOMISEKSJONEN Økonomiseksjonen skal bestå av Økonomileder, Lotteriansvarlig og Sponsor-ansvarlig (for Miniturneringen). Seksjonen har ansvaret for Fotballgruppas økonomistyring, samt lotteri og medlemsregistrering. Økonomileder er øverste ansvarlige for all virksomhet innenfor seksjonen og skal spesifikt: ha ansvar for kassererfunksjonen; se kap 5.1. legge frem månedlige rapporter om Fotballgruppas økonomiske situasjon for Fotballstyret. være ansvarlig for budsjettutarbeidelse og regnskap, samt være ansvarlig for å styre Fotballgruppas økonomi gjennom driftsåret. være ansvarlig for innkjøp av forsyninger ifm Fotballgruppas turneringer på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. Økonomiassistenten skal ha ansvar for: økonomistyring i forbindelse med turneringer oppdatering av laglister i samarbeid med Daglig leder oppfølging av Fotballgruppas medlemsregister i samarbeid med Daglig leder; se kap 5.4. og ellers generelt støtte og avlaste Økonomileder. Praktisk arbeidsfordeling avtales disse imellom. 5.1 Pengestyring Økonomileder har ansvaret for kassererfunksjonen, som innebærer et ansvar for likviditetsstyringen, samt for at pengestrømmen inn og ut av kassen holdes under kontroll. Dette innebærer bl.a. at regninger betales i tide og at inntektsposter kommer inn i henhold til budsjettet. 5.2 Lotteri Økonomiseksjonen er, gjennom Lotteriansvarlig, ansvarlig for Fotballgruppas årlige lotteri. Utvalget står fritt når det gjelder forslag til valg av gevinster og salgsmetode. Nye forslag skal godkjennes av Fotballstyret før det settes ut i livet. 5.3 Sponsoraktivitet Økonomiseksjonen er, gjennom Sponsoransvarlig, ansvarlig for å skaffe sponsorinntekter til Fotballgruppa i form av penger, utstyr eller tjenester. Sponsoransvarlig skal skaffe og følge opp avtaler med sponsorer iht Idrettslagets og Fotballgruppas regelverk og sørge for at avtalene som inngås ikke er i konflikt med Idrettslagets avtaler. Han/hun rapporterer til Styret via Økonomileder. Hvis Sponsoransvarlig gis en provisjon av sponsorinntektene, skal det foreligge en skriftlig avtale om dette med Styret. 5.4 Medlemsregistrering Oppfølging av Fotballgruppas medlemsregister er Økonomiassistentens ansvar. Dette gjøres i samarbeid med Daglig leder. I registreringer ligger også utkjøring av laglister, samt utkjøring av krav til innbetaling av treningsavgifter og andre innbetalingsblanketter det er behov for. Dette gjøres også i samarbeid med Daglig leder. 6 INFORMASJONS- OG UTDANNINGSSEKSJONEN Informasjons- og utdanningsseksjonen består av Informasjonsleder, som også skal være Fotballgruppas sekretær, og en Utdanningsassistent, som bistår Informasjonsleder med alt som har med rekruttering og utdanning å gjøre. 10

11 Som en del av informasjonsarbeidet skal Informasjonsleder: ha et overordnet ansvar for at årsrapporter blir utarbeidet senest 1 mnd før Årsmøtet. være ansvarlig for utarbeidelse av skriv/informasjon som sendes ut fra Fotballstyret sørge for oppdatering av hjemmesidene på Internett. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. Fotballstyret er de eneste som kan pålegge Informasjonsseksjonen å utarbeide informasjon. Som en del av rekrutterings- og utdanningsarbeidet skal Informasjonsleder i samarbeid med Utdanningsassistent: legge planer for og gjennomføre opplegg som skal rekruttere flere trenere og tillitspersoner til Fotballgruppa, bl a gjennom klubbutviklingskurs. arbeide for at flere av Fotballgruppas spillere og tillitsvalgte gjennomgår utdanning/ videreutdanning innenfor tilbudet til Norges Fotballforbund, f eks aktivitets-lederkurs, lederkurs, trenerkurs og førstehjelpskurs. sørge for gjennomføring av interne kurs på aktuelle områder og nivåer; aktivitetslederkurs, førstehjelpskurs, etc. utarbeide rullerende opplæringsplan for Fotballgruppa. Opplæringsplanen skal godkjennes av Styret i henhold til nytt årsbudsjett. 7 FRIVILLIGHETSSEKSJONEN Frivillighetsseksjonen består av Frivillighetsleder, Kioskansvarlig, og Dugnadsansvarlig (for Miniturnering). Frivillighetsseksjonen er ansvarlig for å skaffe klubben inntektsbringende dugnader innkalling til og oppfølging av klubbdugnader fordeling og oppfølging av lagdugnader å skaffe dugnadsfolk etter behov å skaffe tilstrekkelig med dugnadsfolk for gjennomføring av Fotballgruppas turneringer, herunder Miniturnering å skaffe dugnadsfolk etter behov for andre arrangementer å skaffe og følge opp/støtte Kioskansvarlig, hvis oppgave er å sette opp årlig plan for kiosktjenesten, ukentlig innkalle ansvarshavende lag og følge opp dette etter behov. Innkalling ordnes via lagenes dugnads-/ foreldrekontakter. Kiosken bør som et minimum være betjent når det er fotballkamper på Idrettsanlegget. å gjennomføre et årlig møte med foreldre- og dugnadskontakter låsevakt Dugnadsansvarlig (Miniturnering) sin oppgave er i samarbeid med Frivillighetsleder, å innkalle dugnadsfolk for gjennomføring av dugnaden for Miniturneringen, fordele oppgaver til dugnadsfolkene og sørge for nødvendig oppfølging. Praktisk arbeidsfordeling avtales disse to imellom. 7.1 Dugnader Alle involverte i Fotballgruppas virksomhet er forpliktet til å utføre dugnadsarbeid etter behov for klubben (dvs Fotballgruppa). Dette er absolutt nødvendig for å kunne opprettholde en sportslig og økonomisk sett forsvarlig drift. For aldersbestemte lag, dvs til og med J-19/G-19, ligger dugnadsforpliktelsen hos foreldre/foresatte, mens det for seniorlag (Dame, Herre, Old Girls, Old Boys og Veteran) er spillerne selv som har dugnadsforpliktelsen. 11

12 Det er grovt sett tre typer dugnader: a) Dugnader på anlegget eller i forbindelse med gjennomføring av egne turneringer b) Kiosktjeneste på Frogner c) Dugnader hos tredje part, for å skaffe inntekter til klubben/eget lag. Miniturneringen, som er Fotballgruppas desidert største arrangement, krever innsats fra alle, uansett aldersgruppe. For øvrig skal det tilstrebes at dugnader over tid skal fordeles jevnt på lagene. Kiosktjenesten fordeles lagene på ukebasis. Alle lag kan pålegges kiosktjeneste, og samtlige spillere eller foreldre/foresatte på innkalte lag plikter å stille om de blir innkalt. Det er foreldre-/dugnadskontaktene som har ansvar for at lagene stiller med det antall dugnadsfolk som det blir bedt om. Dugnadsbyrden bør over tid fordeles så jevnt som mulig innen laget. Det skal legges press på dem som stadig unndrar seg. Forelder/foresatt som er hovedtrener eller lagleder for laget (gjelder i hovedsak Barne- og Ungdomsavdelingen), bør så langt som mulig spares for dugnadsarbeid. Lagdugnader skal meldes inn til og godkjennes av Fotballgruppa ved Frivillighetsleder. Inntektene fra slike dugnader skal, enten de er skaffet av laget selv eller kommet via Fotballgruppa, fordeles mellom Fotballgruppa og laget etter den til enhver tid gjeldende fordelingsnøkkel. Også lagets andel skal innbetales til økonomilederen for Fotballgruppa. Bruken av pengene skal godkjennes av Styret (i praksis Økonomileder), og aktuelle formål kan være utstyr, deltakelse på turneringer og treningsleir eller andre sportslige tiltak for hele laget. Generelt har lag ikke rett til å reservere regelmessige dugnader (f eks vareopptelling) for seg selv. Lagdugnader skal tildeles gjennom Fotballgruppa. Innsats på lagdugnader reduserer ikke dugnadsforpliktelsen overfor klubben (Fotballgruppa). Dugnadsforpliktelsen (i forhold til Fotballgruppa) er absolutt. 7.2 Sponsing / Gaver Alle former for gaver/sponsing skal så raskt som mulig meldes inn til Styret ved økonomileder. Alle gaver tilfaller i sin helhet laget, men pengegaver skal, på linje med dugnadspenger, innbetales til Økonomileder for Fotballgruppa. Bruken av pengene må også godkjennes av Styret (Økonomi-leder), og aktuelle formål kan være utstyr, treningsleir, sportslige tiltak for hele laget o.l. Når laget jobber inn egne sponsorer, må Styret informeres på et tidligst mulig tidspunkt, slik at man kan koordinere dette med andre lags og Fotballgruppas egne sponsorfremstøt. Dette er nødvendig blant annet for at vi som klubb skal kunne opptre ryddig i forhold til sponsorer og for å ikke belaste lokale sponsorer for mye. 7.3 Andre inntekter Styret skal søke etter nye muligheter for å skaffe inntekter til Fotballgruppa. Men slike aktiviteter må vurderes i forhold til den totale dugnadsmengden for lagene. 8 ANDRE FUNKSJONER 8.1 Lagleder / Oppmann Alle lag i Fotballgruppa skal ha én eller flere lagledere. Sjekkliste for lagleder(e): Kamper: Når terminlisten foreligger, sammen med Avdelingsleder sjekke/forhandle om kampdager. 12

13 Trening: Administrativt: Møter/Opplæring: I samarbeid med trener organisere og delta i avvikling av alle trenings- og seriekamper. Være ansvarlig for reiseopplegg ved alle bortekamper. Det arrangeres samlet reise så langt som praktisk mulig. Melde fra til Kioskansvarlig eller Frivillighetsleder om eventuelle endringer i tidspunkt for hjemmekamper Avklare all bruk av banen med anleggsleder Møte opp i god tid før hjemmekamp og motta gjestene (både lag og dommer). Med støtte fra materialforvalterne sørge for at alt nødvendig utstyr er til stede og i orden ved treninger og kamper. Sjekke eventuell draktlikhet, lufttrykket i ballene med mer, og at alt utstyret kommer på plass etterpå (kjegler, baller og lignende). Sjekke og klargjøre banen (oppmerking og målnett) og sørge for at alt er i orden. Merking av banen før kamp er det enkelte lags ansvar. Unntaket er kamper på gress. Sørge for linjevakter (én fra hvert lag). Sørge for utfylling av dommerkort før avspark. Hjemmelaget føres først. Ikke skriv under før kampen er ferdig, og sjekk først kampresultat, samt gule og røde kort. Fyll kortet ordentlig ut. Takk dommer og gjestende lag for kampen og skriv under på dommerkortet. Anmeld eventuell protest (rapport må sendes som rekommandert post innen 24 timer). Send inn dommerkortet (til Akershus Fotballkrets). Dommeren får sin betaling i kiosken, når retten til pengene er bevitnet av lagleder. Dersom dommer eller lag ikke kommer, skal spesielle skjemaer sendes kretsen. Hvis et lag ikke møter, skal man vente 30 min før kampen avlyses. Hvis dommer ikke møter, skal man prøve å skaffe reservedommer. Sørg i så fall for at dommerkortet utfylles og signeres av begge lags ledelse og sendes til Akershus Fotballkrets. Sørge for opprydding i garderoben etter hjemmekamp og bortekamp (fortrinnsvis ved å organisere spillerne til dette arbeidet). Påse at fotballstøvlene tas av ute. Kontroller at alt er låst og slukket dersom det ikke er noen andre igjen. Informere Tabelldata (innringning av resultater) om resultatet av kampen. I samarbeid med trener legge opp treningskamper og skaffe dommere (med hjelp fra klubbens Dommerkontakt). Bistå treneren i organiseringen av treningene og etter avtale med treneren være til stede på disse. I samarbeid med trener legge opp eventuell treningsleir og sørge for gjennomføringen. (avklar også med andre idretter dette kan kollidere med) Føre kampstatistikk (røde/gule kort mm) og laglederbok. Påse at spillere leverer egenrapport ved eventuell utvisning. Den overleveres fotballeder for videreforsendelse til Norges Fotballforbund. Påse at spillerne fyller ut registreringsskjema og sender dette til Daglig leder for registrering Være ansvarlig for skademelding/forsikring/spillerlisens. Melde fra til Sportslig leder når spiller slutter, slik at han/hun kan sjekke om spilleren har utestående forpliktelser overfor klubben. Besørge lagets årsrapport til Avdelingsleder i rett tid og bistå Avdelingsleder ved utarbeidelse av informasjon til Frogner IL s hjemmesider. Gjennomgå ABC-kurs for lagledere som klubben arrangerer. Delta i og organisere spillermøter. 13

14 Spillermiljø: Annet: Møte på alle møter man blir innkalt til i klubben, i kretssammenheng o l. Ta initiativ for å gjøre tilværelsen til spillerne så god som praktisk mulig. Vær kreativ og vis godt arbeidshumør. Ta imot nye spillere. Få dem til å føle seg velkommen, og sammen med Avdelingsleder og Sportslig leder sørge for at alt det formelle ved overganger/ innmelding ordnes. Melde fra til Styret ved Avdelingsleder når du får signaler som tyder på at spillere vurderer å forlate klubben. I samarbeid med treneren påse at spillerne følger Frogner IL's regler og oppfører seg som verdige representanter for klubben. Være orientert om/undersøke andre muligheter når forholdene (bane, garderobe etc) er dårlige hos oss. Påse at spillere benytter reglementert reiseantrekk der dette finnes. Holde legekofferten i orden og ren. I tillegg til ovennevnte punkter kommer også andre oppgaver som naturlig hører inn under lagleders plikter. Styret kan pålegge lagleder oppgaver som ikke er nevnt i denne sjekklisten. Det anbefales å velge assistentlagleder(e) som kan avlaste lagleder for en del av de forannevnte oppgavene. 8.2 Foreldrekontakt / Dugnadskontakt Alle aldersbestemte lag tom Junior (J19/G19) skal velge en foreldrekontakt; for senior- og veteranlag velges dugnadskontakt. Disse rekrutterer selv sin etterfølger: Foreldre-/dugnadskontaktene skal: 8.3 Dugnader være bindeledd mellom ledere/trenere og foreldre være bindeledd mellom Frivillighetsseksjonen og laget, herunder skaffe de dugnadsfolk som Frivillighetsseksjonen ber om administrere fellesinnsats i forbindelse med dugnader o.l. delta i arbeidet med Fotballavslutningen ved sesongslutt. arbeide for gjennomføring av sosiale tiltak rundt lagene. stå for eventuell utmerkelse til trener/lagledere fra spillere. Dette bør skje ifm klubbens Fotballavslutning. Alle medlemmer kan pålegges dugnader for Fotballgruppa, herunder kiosktjeneste og innsats i.f.m. Miniturnering. Hovedtrenere som har med lag, er fritatt for dugnad for sitt lag under Miniturneringen. Trenere/lagledere bør generelt kontaktes som siste mann/kvinne på listen. 8.4 Drakter Frogners farger er røde trøyer med blå bukser og blå strømper. Personlige navn på drakter skal ikke forekomme. Hvis lagene selv skaffer reservedrakter, skal disse ha blå overdel. Samtidig skal drakter være i henhold til gjeldene utstyrsavtaler og fra leverandører innenfor felles avtale for Idrettslaget. 8.5 Reklame på drakter All reklame som skaffes, enten ved direkte sponsing, eller ved sponsing av helt draktsett, skal godkjennes av Styret. Draktsett som er sponset, blir fredet i to år mot konkurrerende reklame. 14

15 8.6 Bruk av Frognerhallen All bruk av Frognerhallen betales av den enkelte bruker, men organiseres via Sportslig leder, om ikke annet er avtalt med Styret. Det oppfordres til å bruke grusbanen hele året. 9 TRENINGSAVGIFT Treningsavgiften innbetales én gang pr år. Ved manglende innbetaling skal det sendes purring. Treningsavgift skal være innbetalt før deltagelse i seriespill. Følgende får redusert treningsavgift: 1. Hovedtrenere fritas for treningsavgift. 2. Styremedlemmer, trenere, oppmenn, dommere og rekruttdommere betaler som spillere 1/2 treningsavgift (omfatter ikke klubbdommere som dømmer 7 er-fotball) 3. Søskenmoderasjon gis ved at det for aldersbestemte lag (tom Junior) betales full avgift for eldste barn og halv avgift for de øvrige. 4. Redusert treningsavgift kan i spesielle tilfeller også gis etter søknad til Styret. Slike grunner kan f eks være militærtjeneste eller innmelding om høsten eller avbrudd etter vårsesongen. 5. Styret kan vedta at spesiell innsats på andre områder enn de som er nevnt i pkt 2 gir moderasjon i treningsavgiften. For eksempel opprustning/utbygging av anlegget e.l. 10 TRENER / STØTTEAPPARAT Trenere Hvert lag skal ha kvalifisert hovedtrener og hjelpetrener i henhold til gjeldende retningslinjer. Dette betyr bl.a. at alle trenere skal ha trenerutdannelse, minimum Aktivitetslederutdannelse. 6. Lagene f.o.m. 7 år t.o.m. 12 år, dvs alle lag som spiller 5 er- og 7 er-fotball, (se kapittel Error! Reference source not found.) sørger selv for trenere til sine lag 7. Styret/Sportslig Leder har ansvar for å skaffe trenere til lag f.o.m.13 år 8. Det bør legges opp til at utdannelsen til Aktivitetsleder kan skje internt i Frogner IL Trener/lagledelse i Frogner fotball skal: 9. være gode rollemodeller for barn og ungdom 10. vise tydelige og gode holdninger 11. forholde seg til Styrets retningslinjer 12. representere klubben på en positiv måte 13. kunne kommunisere og ta tak i situasjoner der og da 14. utøve nødvendig diskresjon Lagledere 15. Lagene skal ha én, gjerne to lagledere 16. For retningslinjer for lagledere, se Organisasjonsplan 17. Hvert lag skaffer selv lagleder(e) Foreldre-/dugnadskontakter 18. Hvert lag på alle alderstrinn til og med J-19/G-19 skal ha en foreldrekontakt. Alle Senior- lag skal ha hver sin dugnadskontakt 19. Lagene skaffer selv foreldre-/dugnadskontakter 20. For retningslinjer for foreldre-/dugnadskontakter, se Organisasjonsplan 15

16 21. Lagene har ansvar for å utføre de oppgavene som er pålagt aldersbestemte klasser; se Organisasjonsplan 11 REGLER Det må være et håp at vi kan klare oss uten for mange interne regler for Fotballgruppa. Noen regler kan imidlertid virke positivt med tanke på å signalisere oppfatninger, mens andre kan være en støtte og lettelse når spørsmål dukker opp og beslutninger skal fattes Ledervett Etter vår mening er det mest betydningsfulle bidraget vi som fotballedere kan gi til samfunnet at vi har vært med på å oppdra og utvikle barn og ungdom til å bli gode, rettskafne og sunne medborgere som ikke havner på "skråplanet" og på den måten blir en belastning for andre og seg selv. Hvordan vi som ledere oppfører oss og hvilke holdninger vi lar smitte over på gruppas øvrige medlemmer (spillerne), betyr veldig mye i denne sammenheng. Som medlem av støtteapparatet er din hovedoppgave å skape et godt miljø på og utenfor banen. Husk at lag med indre samhold er "best", og at alle spillerne tilhører laget i samme grad. 22. Alt skal være godt gjennomtenkt før du møter dem du har ansvaret for. 23. Ha alltid god tid, kom aldri for sent. Kan du ikke komme, gi beskjed i god tid og ha akseptabel grunn. Skaff stedfortreder. Denne må få beskjed om hva som skal gjøres. 24. Gå foran med et godt eksempel før, under og etter kamp, mot egne spillere, motspillere, dommere og tilskuere. 25. Tenk alltid over hva du sier, og ikke minst - hva du sier uten ord. Før du kritiserer, finn noe positivt å si - gi ros for noe godt, fremgang generelt, dernest eventuell kritikk. Ingen er bare dårlige. Dette gjelder alle aldre. Gi ros mens andre hører på. Gi ris i enerom. 26. Gi spillerne ansvar - begynn i det små. Den enkelte har ansvar for seg selv og sine ting, men også et felles ansvar for laget og de som deltar der. F.eks. skal de rydde etter seg i garderobe og oppholdsrom. Det er ingen lederoppgave å gjøre arbeidet, men å påse at spillerne gjør det. 27. Vi skal gi tilbud til alle; de beste, men også de nest beste og tredje beste. Benytt deg av regelverket om innbytte av spillere opp til Småjente og Smågutt, slik at alle får spille. 28. Det sees som positivt at barn driver flest mulig idretter opp til jente-/gutteklassene. Vi skal vise fleksibilitet i forhold til at utøverne kan få mulighet til å delta i flere idretter. Ingen skal stenges ute fordi de i perioder konsentrerer seg mer om f. eks skøyter enn fotball. 29. Vi ønsker et godt miljø basert på gode holdninger, vennlighet og vanlig folkeskikk. Det skal slås ned på dårlig oppførsel, røyking, banning og bruk av rusmidler når man representerer Frogner IL, går i klubbdrakt og/eller oppholder seg på vårt anlegg. 30. Alle tiltak (cup-påmeldinger, reiser/treningsleire, basarer, jobber, sponsorkontrakter, møter etc) som planlegges i Frogner IL sin regi, eller hvor man representerer Frogner IL, skal formelt legges frem for fotballstyret og godkjennes der. Styret tar mål av seg til å ikke være noe forsinkende ledd, men jo før vi blir koblet inn, jo lettere vil fremdriften gå. NB! Med Frogner IL mener vi i denne sammenheng også enkeltlag i klubben. 31. Bestemmelser fra banestyret/anleggsavdelingen vedrørende bruk (eventuelt stenging) av bane og klubbhus skal respekteres. 32. Ønsker, ideer, klager etc fremføres for Fotballstyret slik at de kan bli behandlet og fulgt opp. 16

17 Ta ansvar for klubben. Husk, du representerer Frogner Idrettslag Holdninger og oppførsel som gjelder øvrige medlemmer Vi kan alle ha godt av å lede og prøve å leve etter de regler som er oppført under ledervett, men for å gjøre det klart at vi alle har forpliktelser og for å gjøre det noe enklere, har vi med disse punktene som er spesielt myntet på Fotballgruppas øvrige medlemmer: 33. Vi har alle ansvar for å bidra til å skape et godt miljø. Vær en god kamerat for alle andre medlemmer av Fotballgruppa 34. Du er vårt ansikt utad. Vis alltid gode holdninger, vennlighet og vanlig folkeskikk. Dårlig oppførsel, banning, og bruk av rusmidler er forbudt når man representerer Frogner IL, går i klubbdrakt og/eller oppholder seg på vårt anlegg. Røyking bør ikke forekomme i forbindelse med utøvelse av trener- eller laglederoppgaver rettet direkte mot laget. 35. Ta vare på utstyr og materiell 36. Møt opp til riktig tid. Gi alltid beskjed dersom noe kommer i veien 37. Regler, skrevne som uskrevne, skal følges av alle 17

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2 Klubbplan Den røde tråd Rev. 2 1 Forord Hva er hensikten med klubbplanen? Klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte for alle dere som arbeider med fotball i Sunndal IL Fotball. Det er

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual Slevik innebandyklubb Organisasjonsmanual 1 Innledning... 4 Vår virksomhetside... 5 Slevik IBK i korte trekk... 5 Hva selger vi?... 5 Hvem er vi?... 5 Hva vil vi?... 5 Hvordan fungerer vi?... 5 Hvordan

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING KLUBBHÅNDBOK Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie 2.3 Senior Fotball

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING Bjørndal Idrettsforening Telefon: 22 62 22 99 Seterbråtveien 4 E-post:bjorndal.if@c2i.net 1271 Oslo www.bjorndal-if.no Giro nr.:7874 05 36361 HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 2 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer