ORGANISASJONSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN 2011-2012"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I FROGNER IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøte 9. mars 2011

2 INNHOLD ORGANISASJONSKART Årsmøtet Styret Leder Arrangementsutvalget Nestleder Ungdomsutvalget Sportslig seksjon Barneavdelingen Ungdomsavdelingen Senioravdelingen Trenerkoordinator Dommerkontakt Materialforvaltere/utstyrsansvarlige Økonomiseksjonen Pengestyring Lotteri Sponsoraktivitet Medlemsregistrering Informasjons- og utdanningsseksjonen Frivillighetsseksjonen ANDRE FUNKSJONER Lagleder / Oppmann Foreldrekontakt / Dugnadskontakt Dugnader Drakter Reklame på drakter Bruk av Frognerhallen

3 ORGANISASJONSKART Organisasjonskartet under viser alle funksjonene i fotballgruppa. De skraverte boksene viser styremedlemmer. 3

4 1 ÅRSMØTET Årsmøtet er Fotballgruppas viktigste møte og øverste myndighet. Det bør være det årlige høydepunktet i Fotballgruppa, og skal avholdes etter sesongen, men før Hovedlagets årsmøte. Årsmøtet kalles inn med minst 14 dagers varsel. Det legges i tillegg ut på Frogner IL s hjemmesider på Internett. Stemmeberettigede deltakere er ledere, trenere, dommere, spillere over 15 år og foresatte til spillere under 15 år. En forutsetning er imidlertid at medlemskontingent til Idrettslaget og treningsavgift til Fotballgruppa er betalt. Årsmøtets dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag (må være sendt Styret senest 14 dager før Årsmøtet) 6. Budsjett. Fastsettelse av treningsavgifter 7. Valg 2 STYRET Fotballstyret er Fotballgruppas høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av en leder, en nestleder og lederne for de ulike seksjonene: Sportslig, Økonomi, Informasjon og Frivillighet. I tillegg kan det velges en vararepresentant, som deltar på styremøtene når det er formålstjenlig. Vararepresentanten har ikke stemmerett. Styret står hvert år fritt til å bestemme møtefrekvens, men bør som minimum ha ett møte i måneden. Styret skal: planlegge Fotballgruppas totale drift. annethvert år utarbeide forslag til revidert/oppdatert "Mål og holdninger" og "Organisasjonsplan", som fremlegges for Årsmøtet for godkjenning og deretter oversendes Hovedstyret til orientering. iverksette Årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. forestå Fotballgruppas daglige ledelse, representere denne utad og ivareta dens interesser. vurdere de økonomiske behov innen lagene og fordele midlene etter opptrukne planer og godkjent budsjett. Tilskudd og inntekter disponeres av Fotballgruppas styre. oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. ansette/avsette betalte trenere vedta retningslinjer for bruk av fotballbanene ta beslutninger om finansiell støtte/stipendier til lag og enkeltspillere gi retningslinjer for fotballdraktenes utseende, herunder bruk av sponsorreklame sørge for at Fotballforbundets, kretsens og Fotballgruppas lover, regler og normer etterleves og at Fotballgruppas oppgaver løses i henhold til disse Hvert styremedlem har innenfor sin seksjon følgende arbeidsoppgaver: rekruttere seksjonens øvrige medlemmer/faste stab utover valgkomitéens kandidater. administrere seksjonen som en selvstendig enhet innenfor de opptrukne retningslinjer og budsjetter. 4

5 representere seksjonen i Fotballstyret og bl a informere om alt vesentlig som skjer i seksjonen, samt være ansvarlig for informasjon fra Fotballstyret til seksjonens øvrige medlemmer/stab. sørge for at de oppgaver som er nevnt under egen seksjon, blir løst på best mulig måte holde jevnlige møter med grupper i seksjonen og på beste måte bidra til å skape et godt miljø både innenfor sin seksjon og i hele Fotballgruppa. sørge for at budsjettforslag for seksjonen blir utarbeidet og at man holder seg innenfor vedtatt budsjett. 3 LEDER Lederen skal være en administrativ leder og koordinere virksomheten. Han/hun er ansvarlig for Fotballgruppas aktiviteter og har møterett i alle avdelinger og underutvalg/komitéer. Lederen skal: innkalle til og lede styremøtene ut fra en kjent og forberedt saksliste. representere Fotballgruppa i FIL s ledermøter og være ansvarlig for at aktuelle vedtak blir kjent og fulgt opp i Fotballgruppa. være Fotballgruppas representant og kontakt overfor offentlige organer, Akershus Fotballkrets og Norges Fotballforbund (NFF). være ansvarlig for å overvåke og søke kommunale, statlige og andre tilskudd/hjelp som ikke hører inn under lagledere. være ansvarlig for å skaffe sponsorer, gjerne via en sponsorgruppe, og koordinere hele Fotballgruppas sponsorvirksomhet. 3.1 Arrangementsutvalget Arrangementsutvalget skal som et minimum bestå av en Arrangementsleder, en fra Økonomiseksjonen (for eksempel assistenten) og en fra Sportslig Seksjon.. Lagene f.o.m. 11 t.o.m. 13-år skal alle velge et fast medlem av Arrangementsutvalget. I tillegg kaller man inn lederen av de aktuelle avdelinger som arrangementene gjelder. Det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av Frogner Miniturnering ligger hos en egen Prosjektleder som utpekes av fotballstyret, og rapporterer direkte til dette. Arrangementsutvalget skal: 3.2 Nestleder være ansvarlig for den praktiske planleggingen og de administrative forberedelser, gjennomføringen og etterarbeidet for alle arrangementer som Fotballgruppa alene eller sammen med andre er ansvarlig for. Hvordan, med hvilke og hvor mange medhjelpere, er Arrangementsutvalgets ansvar. være kreativ med tanke på å foreslå overfor Fotballstyret nye arrangementer som Fotballgruppa kan ha sportslig, økonomisk og/eller miljømessig glede av. Ressursbruken må imidlertid vurderes nøye, slik at total arbeidsbelastning for Fotballgruppa ikke blir for stor. være ansvarlig for arrangementet i.f.m. A-lagenes (Damer og Herrer) hjemmekamper holde Fotballstyret løpende oppdatert om status og fremdrift for arrangementsforberedelsene Nestlederen fungerer sammen med leder som et lederteam hvor funksjonene går i hverandre. Nestleder er også lederens stedfortreder, og har også ansvar for Ungdomsutvalget. 5

6 3.3 Ungdomsutvalget Akershus Fotballkrets har følgende overordnede målsetting med ungdomsutvalg: Vår visjon er at fotball skal være for og med all ungdom. Vi ønsker derfor at ungdom skal få være med å bestemme over sin egen fotballhverdag. I den forbindelse ønsker vi at ungdommen skal ha mer ansvar slik at de kan bli mer engasjerte og forblir i fotballmiljøet. All ungdom skal føle seg velkommen i fotballmiljøet. NFF sier i sin tiltaksplan for breddefotball fra 2006: Hensikten er å synliggjøre ungdom som en ressurs i klubben. Målet er å få ungdom til å bli lengre i klubben ved å aktivisere dem som dommere, ledere og trenere. Undersøkelser viser at ungdom ofte har lyst til å bidra, men at de sjelden involveres eller blir spurt Ungdomsutvalget i Fotballgruppa skal arbeide etter de ovenstående retningslinjene, men med stor frihet til å utforme sine egne tiltak og aktiviteter. Utvalget skal bestå av 2 representanter fra hvert av lagene i Ungdomsavdelingen. Disse velges av lagene selv for ett år av gangen. Fotballstyret utpeker en leder av Ungdomsutvalget. Denne lederen har møterett i Fotballstyret, men ikke møteplikt. Nestleder skal fungere som stedfortreder når leder av Ungdomsutvalget ikke er tilstede. 4 SPORTSLIG SEKSJON Sportslig seksjon skal ha ansvaret for den sportslige driften av Fotballgruppa, samt være den seksjon som gir Styret råd i sportslige spørsmål. Sportslig seksjon skal bestå av Barneavdeling, Ungdomsavdeling, Senioravdeling, trenerteam og dommerkontakt. Sportslig seksjon skal også ha et overordnet ansvar for materialforvalterne; se kap 4.6. Sportslig leder skal: ha ansvar for generelle retningslinjer og for overgangspapirer og påmeldinger, som underskrives av Sportslig leder. være kontaktperson mot Frognerhallen og skolene vedrørende trening i gymsal og hall. i samarbeid med Fotballgruppas leder/nestleder forhandle frem treneravtaler (som skal godkjennes av Styret) ha ansvar for fordeling av treningstider på Idrettsanlegget. godkjenne trenernes trenings- og opplæringsplan. utarbeide program for hjemmekamper i samarbeid med arrangementutvalget. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. 4.1 Barneavdelingen Barneavdelingen består av alle lag som spiller 5 er-fotball, dvs fra og med 7 år til og med 10 år. Barneavdelingen skal innenfor ovennevnte aldersgruppe velge: 1. minst én trener, lagleder og foreldrekontakt for hvert lag. For oppgaver for lagleder og foreldrekontakt, se hhv kap 8.1 og en Barneleder, som skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget med ansvar for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde, herunder Miniturneringen. 3. en person som Lotteriansvarlig i Økonomiseksjonen. For oppgaver for Lotteriansvarlig, se kap

7 4. en Materialforvalter for Barneavdelingen. For oppgaver for Materialforvaltere, se kap en Dugnadsansvarlig til Frivillighetsseksjonen for å støtte Frivillighetsleder i arbeidet med innkalling til og gjennomføring av dugnad i.f.m. Miniturneringen. Disse skal fungere fra treningsstart og minimum ett år fremover. Med unntak av 7-årslag, som kun velger eget lags støttefunksjoner, fordeles de forannevnte vervene på lagene i avdelingen og følger årgangene (fødselsår), slik at det åpnes for kontinuitet og gradvis utskiftning. Det åpnes også for bytte av slike verv med Ungdomsavdelingen hvis det kan bedre kontinuiteten eller gjøre det enklere å få besatt de ulike vervene. Det er sittende Barneleder som i samarbeid med Styret innkaller og organiserer oppstarten, herunder fordeling av vervene, til medio januar. Barneleder skal for øvrig: ha møteplikt til avdelingens møter. sørge for påmelding av lag innenfor sin avdeling til serie og turneringer. samarbeide med de andre avdelingene og Sportslig leder om oppsett av treningstider ute. innenfor sin avdeling innkalle til møte for trenere og lagledere i januar. Samarbeide med de andre avdelingene om vårmøte og høstmøte (Fotballavslutning). være ansvarlig for informasjon fra sin avdeling til Frogner IL s hjemmesider. utarbeide laglederpermer for avdelingens lag før sesongstart. 4.2 Ungdomsavdelingen Til Ungdomsavdelingen hører alle lag fra og med 11 år til og med 16 år. 11- og 12-åringer spiller 7 erfotball og de øvrige årgangene 11 er-fotball. Ungdomsavdelingen skal innenfor ovennevnte aldersgruppe velge: 1. minst én trener, lagleder og foreldrekontakt for hvert lag. For oppgaver for lagleder og foreldrekontakt, se hhv kap 8.1 og en Ungdomsleder, som skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget med ansvar for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde. 3. en person som Materialforvalter for Ungdomsavdelingen. For oppgaver for Materialforvaltere, se kap en Kioskansvarlig til Frivillighetsseksjonen for innkalling til Fotballgruppas kiosktjeneste.for oppgaver for denne, se kap 7. Disse skal fungere fra treningsstart i januar og minimum ett år fremover. Vervene i punkt 4 til 7 fordeles på lagene i avdelingen og følger årgangene (fødselsår), slik at det åpnes for utvidet kontinuitet og gradvis utskiftning. Det åpnes også for bytte av slike verv med Barneavdelingen hvis det kan bedre kontinuiteten eller gjøre det enklere å få besatt de ulike vervene. Det er sittende Ungdomsleder, i samarbeid med Styret, som innkaller til og organiserer oppstarten, herunder fordeling av vervene, til medio januar. Ungdomsleder skal for øvrig: i samarbeid med avdelingens lagledere og de andre avdelingene, innstille overfor Styret på treningstider/treningskamptidspunkter for de lag som sorterer under avdelingen. være ansvarlig for avdelingens miljøskapende og sportslige aktiviteter. vurdere behov for støtteapparat som ikke er spesielt nevnt i dette heftet, og hvordan det eventuelt kan finansieres/skaffes. 7

8 planlegge informasjonsmøte om våren med tema spillerregler og et evalueringsmøte om høsten. samarbeide med de andre avdelingene og Sportslig leder om oppsett av treningstider ute. påse at avdelingens lagledere skriver årsrapporter. være ansvarlig sammen med Sportslig seksjon for organisering av ferdighetsmerkeprøver. bistå med organisering av Ungdomsavdelingens inntektsgivende tiltak (etter Styrets godkjennelse). være ansvarlig for informasjon til Frogner IL s hjemmesider om situasjonen, planer etc for avdelingens lag. i samarbeid med sportslig leder besørge påmelding av lag og spilleroverganger i avdelingen. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige utvalg og avdelingene i Fotballgruppa. før sesongstart utarbeide laglederpermer for avdelingens lag. 4.3 Senioravdelingen Til Senioravdelingen hører alle lag f.o.m. Junior (J19/G19) tom Old Boys/Old Girls. Til grunn for å inkludere Junior i denne avdelingen ligger et behov for et tett og målrettet samarbeid mellom lagene for å sikre utviklingen av spillere og lag i overgangen mellom ungdoms- og voksenfotball. Senioravdelingen skal innenfor ovennevnte spillergruppe velge: 1. minst én lagleder og én foreldrekontakt (dugnadskontakt f.o.m. Seniorlag) for hvert lag For oppgaver for lagleder og foreldre-/dugnadskontakt, se hhv kap 8.1 og Senioravd. er ansvarlig for å stille folk til vår og høst dugnad for å klargjøre spillflater Videre skal det innenfor Junior- og Seniorlag velges: 3. én Seniorleder på Gutte-/Herresiden og én på Jente-/Damesiden, som begge skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde. 4. Utdanningsassistent, som skal bistå Informasjonsleder; se kap Materialforvalter, for Senioravdelingen. For oppgaver for materialforvaltere, se kap 4.6. Disse funksjonene skal være underlagt tilsvarende funksjoner i Fotballgruppa, der det finnes, og skal koordineres med disse. Styret skal holdes løpende orientert om disse virksomhetene i Senioravdelingen. De utvalgte personene skal fungere i sine verv fra treningsstart og minimum ett år fremover. Det er de sittende Seniorlederne, i samarbeid med Styret, som innkaller til og organiserer oppstarten, herunder fordeling av verv, til 1. desember. Seniorlederne skal: innenfor avdelingen være ansvarlig for sportslig og miljøskapende utvikling, aktiviteter og resultater. i samarbeid med avdelingens lagledere og de andre avdelingene innstille overfor Styret på treningstider/treningskamptidspunkter for de lag som sorterer under avdelingen. påse at avdelingens lagledere skriver årsrapporter. være ansvarlig for informasjon til Frogner IL s hjemmesider om situasjonen, planer etc for avdelingens lag. være ansvarlig for at aktivitetslister blir utarbeidet. i samarbeid med sportslig leder besørge påmeldinger av lag og spilleroverganger i avdelingen. 8

9 på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige utvalg og avdelingene i Fotballgruppa. sørge for at nærmiljøet blir informert om kamptidspunktene før hver hjemmekamp for Herrer og Damer A-lag. 4.4 Trenerkoordinator Trenerkoordinator er ansvarlig for å følge opp trenerne i fotballgruppa og sørge for at trening skjer med best mulig kvalitet og i henhold til de prinsipper som er besluttet.. Arbeidsoppgaver for trenerkoordinator er: avholde regelmessige møter/trenerforum i perioden januar/oktober. følge med på trening og følge opp spillere på gutt-/jente- og juniornivå, samt sørge for oppmelding av spillere til kretssamlinger/kretslag. komme med forslag til Styret om videreutvikling av Mål og holdninger etter forespørsel utarbeide informasjon med ferdige øvelser og treningsprogram til trenere for de aldersbestemte lagene. bistå lagene med tilrettelegging for kommende sesong. 4.5 Dommerkontakt Dommerkontakten skal: oppnevnes av Styret. være klubbens kontaktperson overfor våre dommere, Akershus fotballkrets og Norges Fotballforbund. så langt som mulig sette opp egne dommere i kamper hvor kretsen ikke har satt opp dommer. sørge for at det blir satt opp dommere til alle kampene under Miniturneringen og sørge for nødvendig opplæring av disse dommerne. informere om nye dommerregler på lagledermøter. i samarbeid med Sportslig seksjon sette opp dommerbudsjett. arbeide for at flere av Fotballgruppas spillere og ledere gjennomgår dommerkurs for å rekruttere nye dommere. planlegge dommermøter, hyggekvelder, etc for dommerne være ansvarlig for oppfølging av våre dommere, slik at disse føler den rette tilknytning, samt at disse blir i Fotballgruppas miljø, og at de får den støtte og hjelp de trenger for å utvikle seg og for å gjøre en god jobb. 4.6 Materialforvaltere/utstyrsansvarlige Materialforvalterne for de 3 avdelingene skal utgjøre et materialforvalterforum, hvor det samarbeides om oppgavene så langt det er formålstjenlig. Konkrete oppgaver for materialforvalterne er: sette opp utstyrsbudsjett i samarbeid med Sportslig leder. forestå innkjøp i henhold til budsjett og budsjettgrunnlag og i henhold til gjeldene utstyrsavtaler. Rekvisisjon skal foreligge fra Økonomileder for alt som skal kjøpes inn av utstyr. holde oversikt over alt klubb-/lagsmateriell, deriblant drakter, baller, treningsvester, kjegler, vannflasker, medisinutstyr etc. Felles utstyr og lagsmateriell skal lagres i utstyrsrom i flerbrukshuset og skal ikke lagres privat. Materialforvalter sørger for at de som har behov, får tilgang til utstyret. 9

10 5 ØKONOMISEKSJONEN Økonomiseksjonen skal bestå av Økonomileder, Lotteriansvarlig og Sponsor-ansvarlig (for Miniturneringen). Seksjonen har ansvaret for Fotballgruppas økonomistyring, samt lotteri og medlemsregistrering. Økonomileder er øverste ansvarlige for all virksomhet innenfor seksjonen og skal spesifikt: ha ansvar for kassererfunksjonen; se kap 5.1. legge frem månedlige rapporter om Fotballgruppas økonomiske situasjon for Fotballstyret. være ansvarlig for budsjettutarbeidelse og regnskap, samt være ansvarlig for å styre Fotballgruppas økonomi gjennom driftsåret. være ansvarlig for innkjøp av forsyninger ifm Fotballgruppas turneringer på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. Økonomiassistenten skal ha ansvar for: økonomistyring i forbindelse med turneringer oppdatering av laglister i samarbeid med Daglig leder oppfølging av Fotballgruppas medlemsregister i samarbeid med Daglig leder; se kap 5.4. og ellers generelt støtte og avlaste Økonomileder. Praktisk arbeidsfordeling avtales disse imellom. 5.1 Pengestyring Økonomileder har ansvaret for kassererfunksjonen, som innebærer et ansvar for likviditetsstyringen, samt for at pengestrømmen inn og ut av kassen holdes under kontroll. Dette innebærer bl.a. at regninger betales i tide og at inntektsposter kommer inn i henhold til budsjettet. 5.2 Lotteri Økonomiseksjonen er, gjennom Lotteriansvarlig, ansvarlig for Fotballgruppas årlige lotteri. Utvalget står fritt når det gjelder forslag til valg av gevinster og salgsmetode. Nye forslag skal godkjennes av Fotballstyret før det settes ut i livet. 5.3 Sponsoraktivitet Økonomiseksjonen er, gjennom Sponsoransvarlig, ansvarlig for å skaffe sponsorinntekter til Fotballgruppa i form av penger, utstyr eller tjenester. Sponsoransvarlig skal skaffe og følge opp avtaler med sponsorer iht Idrettslagets og Fotballgruppas regelverk og sørge for at avtalene som inngås ikke er i konflikt med Idrettslagets avtaler. Han/hun rapporterer til Styret via Økonomileder. Hvis Sponsoransvarlig gis en provisjon av sponsorinntektene, skal det foreligge en skriftlig avtale om dette med Styret. 5.4 Medlemsregistrering Oppfølging av Fotballgruppas medlemsregister er Økonomiassistentens ansvar. Dette gjøres i samarbeid med Daglig leder. I registreringer ligger også utkjøring av laglister, samt utkjøring av krav til innbetaling av treningsavgifter og andre innbetalingsblanketter det er behov for. Dette gjøres også i samarbeid med Daglig leder. 6 INFORMASJONS- OG UTDANNINGSSEKSJONEN Informasjons- og utdanningsseksjonen består av Informasjonsleder, som også skal være Fotballgruppas sekretær, og en Utdanningsassistent, som bistår Informasjonsleder med alt som har med rekruttering og utdanning å gjøre. 10

11 Som en del av informasjonsarbeidet skal Informasjonsleder: ha et overordnet ansvar for at årsrapporter blir utarbeidet senest 1 mnd før Årsmøtet. være ansvarlig for utarbeidelse av skriv/informasjon som sendes ut fra Fotballstyret sørge for oppdatering av hjemmesidene på Internett. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. Fotballstyret er de eneste som kan pålegge Informasjonsseksjonen å utarbeide informasjon. Som en del av rekrutterings- og utdanningsarbeidet skal Informasjonsleder i samarbeid med Utdanningsassistent: legge planer for og gjennomføre opplegg som skal rekruttere flere trenere og tillitspersoner til Fotballgruppa, bl a gjennom klubbutviklingskurs. arbeide for at flere av Fotballgruppas spillere og tillitsvalgte gjennomgår utdanning/ videreutdanning innenfor tilbudet til Norges Fotballforbund, f eks aktivitets-lederkurs, lederkurs, trenerkurs og førstehjelpskurs. sørge for gjennomføring av interne kurs på aktuelle områder og nivåer; aktivitetslederkurs, førstehjelpskurs, etc. utarbeide rullerende opplæringsplan for Fotballgruppa. Opplæringsplanen skal godkjennes av Styret i henhold til nytt årsbudsjett. 7 FRIVILLIGHETSSEKSJONEN Frivillighetsseksjonen består av Frivillighetsleder, Kioskansvarlig, og Dugnadsansvarlig (for Miniturnering). Frivillighetsseksjonen er ansvarlig for å skaffe klubben inntektsbringende dugnader innkalling til og oppfølging av klubbdugnader fordeling og oppfølging av lagdugnader å skaffe dugnadsfolk etter behov å skaffe tilstrekkelig med dugnadsfolk for gjennomføring av Fotballgruppas turneringer, herunder Miniturnering å skaffe dugnadsfolk etter behov for andre arrangementer å skaffe og følge opp/støtte Kioskansvarlig, hvis oppgave er å sette opp årlig plan for kiosktjenesten, ukentlig innkalle ansvarshavende lag og følge opp dette etter behov. Innkalling ordnes via lagenes dugnads-/ foreldrekontakter. Kiosken bør som et minimum være betjent når det er fotballkamper på Idrettsanlegget. å gjennomføre et årlig møte med foreldre- og dugnadskontakter låsevakt Dugnadsansvarlig (Miniturnering) sin oppgave er i samarbeid med Frivillighetsleder, å innkalle dugnadsfolk for gjennomføring av dugnaden for Miniturneringen, fordele oppgaver til dugnadsfolkene og sørge for nødvendig oppfølging. Praktisk arbeidsfordeling avtales disse to imellom. 7.1 Dugnader Alle involverte i Fotballgruppas virksomhet er forpliktet til å utføre dugnadsarbeid etter behov for klubben (dvs Fotballgruppa). Dette er absolutt nødvendig for å kunne opprettholde en sportslig og økonomisk sett forsvarlig drift. For aldersbestemte lag, dvs til og med J-19/G-19, ligger dugnadsforpliktelsen hos foreldre/foresatte, mens det for seniorlag (Dame, Herre, Old Girls, Old Boys og Veteran) er spillerne selv som har dugnadsforpliktelsen. 11

12 Det er grovt sett tre typer dugnader: a) Dugnader på anlegget eller i forbindelse med gjennomføring av egne turneringer b) Kiosktjeneste på Frogner c) Dugnader hos tredje part, for å skaffe inntekter til klubben/eget lag. Miniturneringen, som er Fotballgruppas desidert største arrangement, krever innsats fra alle, uansett aldersgruppe. For øvrig skal det tilstrebes at dugnader over tid skal fordeles jevnt på lagene. Kiosktjenesten fordeles lagene på ukebasis. Alle lag kan pålegges kiosktjeneste, og samtlige spillere eller foreldre/foresatte på innkalte lag plikter å stille om de blir innkalt. Det er foreldre-/dugnadskontaktene som har ansvar for at lagene stiller med det antall dugnadsfolk som det blir bedt om. Dugnadsbyrden bør over tid fordeles så jevnt som mulig innen laget. Det skal legges press på dem som stadig unndrar seg. Forelder/foresatt som er hovedtrener eller lagleder for laget (gjelder i hovedsak Barne- og Ungdomsavdelingen), bør så langt som mulig spares for dugnadsarbeid. Lagdugnader skal meldes inn til og godkjennes av Fotballgruppa ved Frivillighetsleder. Inntektene fra slike dugnader skal, enten de er skaffet av laget selv eller kommet via Fotballgruppa, fordeles mellom Fotballgruppa og laget etter den til enhver tid gjeldende fordelingsnøkkel. Også lagets andel skal innbetales til økonomilederen for Fotballgruppa. Bruken av pengene skal godkjennes av Styret (i praksis Økonomileder), og aktuelle formål kan være utstyr, deltakelse på turneringer og treningsleir eller andre sportslige tiltak for hele laget. Generelt har lag ikke rett til å reservere regelmessige dugnader (f eks vareopptelling) for seg selv. Lagdugnader skal tildeles gjennom Fotballgruppa. Innsats på lagdugnader reduserer ikke dugnadsforpliktelsen overfor klubben (Fotballgruppa). Dugnadsforpliktelsen (i forhold til Fotballgruppa) er absolutt. 7.2 Sponsing / Gaver Alle former for gaver/sponsing skal så raskt som mulig meldes inn til Styret ved økonomileder. Alle gaver tilfaller i sin helhet laget, men pengegaver skal, på linje med dugnadspenger, innbetales til Økonomileder for Fotballgruppa. Bruken av pengene må også godkjennes av Styret (Økonomi-leder), og aktuelle formål kan være utstyr, treningsleir, sportslige tiltak for hele laget o.l. Når laget jobber inn egne sponsorer, må Styret informeres på et tidligst mulig tidspunkt, slik at man kan koordinere dette med andre lags og Fotballgruppas egne sponsorfremstøt. Dette er nødvendig blant annet for at vi som klubb skal kunne opptre ryddig i forhold til sponsorer og for å ikke belaste lokale sponsorer for mye. 7.3 Andre inntekter Styret skal søke etter nye muligheter for å skaffe inntekter til Fotballgruppa. Men slike aktiviteter må vurderes i forhold til den totale dugnadsmengden for lagene. 8 ANDRE FUNKSJONER 8.1 Lagleder / Oppmann Alle lag i Fotballgruppa skal ha én eller flere lagledere. Sjekkliste for lagleder(e): Kamper: Når terminlisten foreligger, sammen med Avdelingsleder sjekke/forhandle om kampdager. 12

13 Trening: Administrativt: Møter/Opplæring: I samarbeid med trener organisere og delta i avvikling av alle trenings- og seriekamper. Være ansvarlig for reiseopplegg ved alle bortekamper. Det arrangeres samlet reise så langt som praktisk mulig. Melde fra til Kioskansvarlig eller Frivillighetsleder om eventuelle endringer i tidspunkt for hjemmekamper Avklare all bruk av banen med anleggsleder Møte opp i god tid før hjemmekamp og motta gjestene (både lag og dommer). Med støtte fra materialforvalterne sørge for at alt nødvendig utstyr er til stede og i orden ved treninger og kamper. Sjekke eventuell draktlikhet, lufttrykket i ballene med mer, og at alt utstyret kommer på plass etterpå (kjegler, baller og lignende). Sjekke og klargjøre banen (oppmerking og målnett) og sørge for at alt er i orden. Merking av banen før kamp er det enkelte lags ansvar. Unntaket er kamper på gress. Sørge for linjevakter (én fra hvert lag). Sørge for utfylling av dommerkort før avspark. Hjemmelaget føres først. Ikke skriv under før kampen er ferdig, og sjekk først kampresultat, samt gule og røde kort. Fyll kortet ordentlig ut. Takk dommer og gjestende lag for kampen og skriv under på dommerkortet. Anmeld eventuell protest (rapport må sendes som rekommandert post innen 24 timer). Send inn dommerkortet (til Akershus Fotballkrets). Dommeren får sin betaling i kiosken, når retten til pengene er bevitnet av lagleder. Dersom dommer eller lag ikke kommer, skal spesielle skjemaer sendes kretsen. Hvis et lag ikke møter, skal man vente 30 min før kampen avlyses. Hvis dommer ikke møter, skal man prøve å skaffe reservedommer. Sørg i så fall for at dommerkortet utfylles og signeres av begge lags ledelse og sendes til Akershus Fotballkrets. Sørge for opprydding i garderoben etter hjemmekamp og bortekamp (fortrinnsvis ved å organisere spillerne til dette arbeidet). Påse at fotballstøvlene tas av ute. Kontroller at alt er låst og slukket dersom det ikke er noen andre igjen. Informere Tabelldata (innringning av resultater) om resultatet av kampen. I samarbeid med trener legge opp treningskamper og skaffe dommere (med hjelp fra klubbens Dommerkontakt). Bistå treneren i organiseringen av treningene og etter avtale med treneren være til stede på disse. I samarbeid med trener legge opp eventuell treningsleir og sørge for gjennomføringen. (avklar også med andre idretter dette kan kollidere med) Føre kampstatistikk (røde/gule kort mm) og laglederbok. Påse at spillere leverer egenrapport ved eventuell utvisning. Den overleveres fotballeder for videreforsendelse til Norges Fotballforbund. Påse at spillerne fyller ut registreringsskjema og sender dette til Daglig leder for registrering Være ansvarlig for skademelding/forsikring/spillerlisens. Melde fra til Sportslig leder når spiller slutter, slik at han/hun kan sjekke om spilleren har utestående forpliktelser overfor klubben. Besørge lagets årsrapport til Avdelingsleder i rett tid og bistå Avdelingsleder ved utarbeidelse av informasjon til Frogner IL s hjemmesider. Gjennomgå ABC-kurs for lagledere som klubben arrangerer. Delta i og organisere spillermøter. 13

14 Spillermiljø: Annet: Møte på alle møter man blir innkalt til i klubben, i kretssammenheng o l. Ta initiativ for å gjøre tilværelsen til spillerne så god som praktisk mulig. Vær kreativ og vis godt arbeidshumør. Ta imot nye spillere. Få dem til å føle seg velkommen, og sammen med Avdelingsleder og Sportslig leder sørge for at alt det formelle ved overganger/ innmelding ordnes. Melde fra til Styret ved Avdelingsleder når du får signaler som tyder på at spillere vurderer å forlate klubben. I samarbeid med treneren påse at spillerne følger Frogner IL's regler og oppfører seg som verdige representanter for klubben. Være orientert om/undersøke andre muligheter når forholdene (bane, garderobe etc) er dårlige hos oss. Påse at spillere benytter reglementert reiseantrekk der dette finnes. Holde legekofferten i orden og ren. I tillegg til ovennevnte punkter kommer også andre oppgaver som naturlig hører inn under lagleders plikter. Styret kan pålegge lagleder oppgaver som ikke er nevnt i denne sjekklisten. Det anbefales å velge assistentlagleder(e) som kan avlaste lagleder for en del av de forannevnte oppgavene. 8.2 Foreldrekontakt / Dugnadskontakt Alle aldersbestemte lag tom Junior (J19/G19) skal velge en foreldrekontakt; for senior- og veteranlag velges dugnadskontakt. Disse rekrutterer selv sin etterfølger: Foreldre-/dugnadskontaktene skal: 8.3 Dugnader være bindeledd mellom ledere/trenere og foreldre være bindeledd mellom Frivillighetsseksjonen og laget, herunder skaffe de dugnadsfolk som Frivillighetsseksjonen ber om administrere fellesinnsats i forbindelse med dugnader o.l. delta i arbeidet med Fotballavslutningen ved sesongslutt. arbeide for gjennomføring av sosiale tiltak rundt lagene. stå for eventuell utmerkelse til trener/lagledere fra spillere. Dette bør skje ifm klubbens Fotballavslutning. Alle medlemmer kan pålegges dugnader for Fotballgruppa, herunder kiosktjeneste og innsats i.f.m. Miniturnering. Hovedtrenere som har med lag, er fritatt for dugnad for sitt lag under Miniturneringen. Trenere/lagledere bør generelt kontaktes som siste mann/kvinne på listen. 8.4 Drakter Frogners farger er røde trøyer med blå bukser og blå strømper. Personlige navn på drakter skal ikke forekomme. Hvis lagene selv skaffer reservedrakter, skal disse ha blå overdel. Samtidig skal drakter være i henhold til gjeldene utstyrsavtaler og fra leverandører innenfor felles avtale for Idrettslaget. 8.5 Reklame på drakter All reklame som skaffes, enten ved direkte sponsing, eller ved sponsing av helt draktsett, skal godkjennes av Styret. Draktsett som er sponset, blir fredet i to år mot konkurrerende reklame. 14

15 8.6 Bruk av Frognerhallen All bruk av Frognerhallen betales av den enkelte bruker, men organiseres via Sportslig leder, om ikke annet er avtalt med Styret. Det oppfordres til å bruke grusbanen hele året. 9 TRENINGSAVGIFT Treningsavgiften innbetales én gang pr år. Ved manglende innbetaling skal det sendes purring. Treningsavgift skal være innbetalt før deltagelse i seriespill. Følgende får redusert treningsavgift: 1. Hovedtrenere fritas for treningsavgift. 2. Styremedlemmer, trenere, oppmenn, dommere og rekruttdommere betaler som spillere 1/2 treningsavgift (omfatter ikke klubbdommere som dømmer 7 er-fotball) 3. Søskenmoderasjon gis ved at det for aldersbestemte lag (tom Junior) betales full avgift for eldste barn og halv avgift for de øvrige. 4. Redusert treningsavgift kan i spesielle tilfeller også gis etter søknad til Styret. Slike grunner kan f eks være militærtjeneste eller innmelding om høsten eller avbrudd etter vårsesongen. 5. Styret kan vedta at spesiell innsats på andre områder enn de som er nevnt i pkt 2 gir moderasjon i treningsavgiften. For eksempel opprustning/utbygging av anlegget e.l. 10 TRENER / STØTTEAPPARAT Trenere Hvert lag skal ha kvalifisert hovedtrener og hjelpetrener i henhold til gjeldende retningslinjer. Dette betyr bl.a. at alle trenere skal ha trenerutdannelse, minimum Aktivitetslederutdannelse. 6. Lagene f.o.m. 7 år t.o.m. 12 år, dvs alle lag som spiller 5 er- og 7 er-fotball, (se kapittel Error! Reference source not found.) sørger selv for trenere til sine lag 7. Styret/Sportslig Leder har ansvar for å skaffe trenere til lag f.o.m.13 år 8. Det bør legges opp til at utdannelsen til Aktivitetsleder kan skje internt i Frogner IL Trener/lagledelse i Frogner fotball skal: 9. være gode rollemodeller for barn og ungdom 10. vise tydelige og gode holdninger 11. forholde seg til Styrets retningslinjer 12. representere klubben på en positiv måte 13. kunne kommunisere og ta tak i situasjoner der og da 14. utøve nødvendig diskresjon Lagledere 15. Lagene skal ha én, gjerne to lagledere 16. For retningslinjer for lagledere, se Organisasjonsplan 17. Hvert lag skaffer selv lagleder(e) Foreldre-/dugnadskontakter 18. Hvert lag på alle alderstrinn til og med J-19/G-19 skal ha en foreldrekontakt. Alle Senior- lag skal ha hver sin dugnadskontakt 19. Lagene skaffer selv foreldre-/dugnadskontakter 20. For retningslinjer for foreldre-/dugnadskontakter, se Organisasjonsplan 15

16 21. Lagene har ansvar for å utføre de oppgavene som er pålagt aldersbestemte klasser; se Organisasjonsplan 11 REGLER Det må være et håp at vi kan klare oss uten for mange interne regler for Fotballgruppa. Noen regler kan imidlertid virke positivt med tanke på å signalisere oppfatninger, mens andre kan være en støtte og lettelse når spørsmål dukker opp og beslutninger skal fattes Ledervett Etter vår mening er det mest betydningsfulle bidraget vi som fotballedere kan gi til samfunnet at vi har vært med på å oppdra og utvikle barn og ungdom til å bli gode, rettskafne og sunne medborgere som ikke havner på "skråplanet" og på den måten blir en belastning for andre og seg selv. Hvordan vi som ledere oppfører oss og hvilke holdninger vi lar smitte over på gruppas øvrige medlemmer (spillerne), betyr veldig mye i denne sammenheng. Som medlem av støtteapparatet er din hovedoppgave å skape et godt miljø på og utenfor banen. Husk at lag med indre samhold er "best", og at alle spillerne tilhører laget i samme grad. 22. Alt skal være godt gjennomtenkt før du møter dem du har ansvaret for. 23. Ha alltid god tid, kom aldri for sent. Kan du ikke komme, gi beskjed i god tid og ha akseptabel grunn. Skaff stedfortreder. Denne må få beskjed om hva som skal gjøres. 24. Gå foran med et godt eksempel før, under og etter kamp, mot egne spillere, motspillere, dommere og tilskuere. 25. Tenk alltid over hva du sier, og ikke minst - hva du sier uten ord. Før du kritiserer, finn noe positivt å si - gi ros for noe godt, fremgang generelt, dernest eventuell kritikk. Ingen er bare dårlige. Dette gjelder alle aldre. Gi ros mens andre hører på. Gi ris i enerom. 26. Gi spillerne ansvar - begynn i det små. Den enkelte har ansvar for seg selv og sine ting, men også et felles ansvar for laget og de som deltar der. F.eks. skal de rydde etter seg i garderobe og oppholdsrom. Det er ingen lederoppgave å gjøre arbeidet, men å påse at spillerne gjør det. 27. Vi skal gi tilbud til alle; de beste, men også de nest beste og tredje beste. Benytt deg av regelverket om innbytte av spillere opp til Småjente og Smågutt, slik at alle får spille. 28. Det sees som positivt at barn driver flest mulig idretter opp til jente-/gutteklassene. Vi skal vise fleksibilitet i forhold til at utøverne kan få mulighet til å delta i flere idretter. Ingen skal stenges ute fordi de i perioder konsentrerer seg mer om f. eks skøyter enn fotball. 29. Vi ønsker et godt miljø basert på gode holdninger, vennlighet og vanlig folkeskikk. Det skal slås ned på dårlig oppførsel, røyking, banning og bruk av rusmidler når man representerer Frogner IL, går i klubbdrakt og/eller oppholder seg på vårt anlegg. 30. Alle tiltak (cup-påmeldinger, reiser/treningsleire, basarer, jobber, sponsorkontrakter, møter etc) som planlegges i Frogner IL sin regi, eller hvor man representerer Frogner IL, skal formelt legges frem for fotballstyret og godkjennes der. Styret tar mål av seg til å ikke være noe forsinkende ledd, men jo før vi blir koblet inn, jo lettere vil fremdriften gå. NB! Med Frogner IL mener vi i denne sammenheng også enkeltlag i klubben. 31. Bestemmelser fra banestyret/anleggsavdelingen vedrørende bruk (eventuelt stenging) av bane og klubbhus skal respekteres. 32. Ønsker, ideer, klager etc fremføres for Fotballstyret slik at de kan bli behandlet og fulgt opp. 16

17 Ta ansvar for klubben. Husk, du representerer Frogner Idrettslag Holdninger og oppførsel som gjelder øvrige medlemmer Vi kan alle ha godt av å lede og prøve å leve etter de regler som er oppført under ledervett, men for å gjøre det klart at vi alle har forpliktelser og for å gjøre det noe enklere, har vi med disse punktene som er spesielt myntet på Fotballgruppas øvrige medlemmer: 33. Vi har alle ansvar for å bidra til å skape et godt miljø. Vær en god kamerat for alle andre medlemmer av Fotballgruppa 34. Du er vårt ansikt utad. Vis alltid gode holdninger, vennlighet og vanlig folkeskikk. Dårlig oppførsel, banning, og bruk av rusmidler er forbudt når man representerer Frogner IL, går i klubbdrakt og/eller oppholder seg på vårt anlegg. Røyking bør ikke forekomme i forbindelse med utøvelse av trener- eller laglederoppgaver rettet direkte mot laget. 35. Ta vare på utstyr og materiell 36. Møt opp til riktig tid. Gi alltid beskjed dersom noe kommer i veien 37. Regler, skrevne som uskrevne, skal følges av alle 17

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L for Fotballavdelingen i Malvik I.L Vedtatt i styremøte 10/1-2002 10/2-2002 Side 1 av 10 1. INNLEDNING Med årsmøtet som øverste myndighet er virksomheten i MIL Fotballavdeling organisert under et styre

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Rygge IL Fotballgruppen

Rygge IL Fotballgruppen Rygge IL Fotballgruppen Organisasjonsplan 20130321 Versjon 1.1 Innledning Rygge IL ble formelt stiftet 22. november 1932, etter en sammenslåing av flere av bygdas idrettsforeninger, og fylte 80 år sist

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

Instruks Lagledelse i Breddegruppen

Instruks Lagledelse i Breddegruppen Instruks Lagledelse i Breddegruppen Fastsatt 8. mai 2012 1 Innhold Dette er en dokumentasjon rundt lagledelse i RIK som gir en overordnet beskrivelse av roller og oppgaver. God lagledelse er en viktig

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2017 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Norges Håndballforbund 1 Styret Styret i enhver håndballklubb er en avgjørende faktor for hvorvidt klubben vil kunne evne å tilby utviklende og gode miljøer for

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Nymark IL Organisasjonsplan

Nymark IL Organisasjonsplan 1 Nymark IL Organisasjonsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisasjonsplanens hensikt... 3 3. Organisering av Nymark IL... 3 3.1 Organisasjonskart... 3 3.2 Generelle kommentarer til organiseringen

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer