INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003"

Transkript

1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie, avholdes tirsdag 1. aprli 2003, kl på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av sekretær og en eller to personer til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, 15. mars 2003 I styret for Birkelunden Boligsameie Jarle Karlsson /s/ Rune Akselsen /s/ Helge Drange /s/ ***** I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT: Leder : Jarle Karlsson 2002 Styremedlem : Rune Akselsen 2001 Styremedlem : Helge Drange 2002 (for 2 år) Varamedlem : Daniela Bosnjak 2002 Varamedlem : Robert Støvind GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Boligselskapets styre består av 3 menn. Styrets leder er en mann. Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Selskapet har ingen ansatte. Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og vil tilstrebe likestilling ved ev. nyansettelser. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS, (OEF A.S) Sameiets kontaktpersoner i OEF AS har vært forvaltningskonsulent Marianne Songli og saksbehandler Gro Mette Andersen. Sameiets revisor er PriceWaterhouseCoopers. EIENDOMMEN Sameiet består av 7 bygninger med tilsammen 48 seksjoner. Tomt og garasje er eiet av sameiet. Sameiets eiendom har gårdsnr. 46 bruksnr. 11. Sameiet ligger i Bærum. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. TELENOR Sameiet er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning AS om rabattordning på teletjenester for den enkelte beboer. EL- KRAFT-AVTALE OBOS har fremforhandlet avtale med Oslo Energi AS for leveranse av El-kraft. Sameiet har tiltrådt denne avtalen.

3 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert en røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle seksjonene (hver enkelt sameiers ansvar). Brannslukningsapparater er satt opp i garasjeanlegget og ble byttet høsten 2002, etter at det eksisterende ble stjålet. SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i Handelsbanken. Se balansen og note i regnskapet. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til sameiets tillitsvalgte, og er ment å være en veileder og støtte i dette arbeidet. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Stor-Oslo og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte sameier gjør inne i boligen. Den enkelte sameier må selv sørge for å ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis boligselskapets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS.

4 EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. VAREOPPTELLING I FELLESBODEN Den 16.januar 2002 gjennomførte styret en vareopptelling + gjennomgang av fellesverktøy i fellesboden. Det ble laget en liste over hva som fellesboden skal inneholde, denne skal stå oppført i boden. Det er viktig at alle som låner verktøy setter dette på plass, og gir styret beskjed om noe evt. går i stykker. ARBEID UTFØRT PÅ BOLIGMASSEN 1. Legging av stein på gulvene og fliser i trappene inne i atriene (1995) 2. Satt opp flere (14) lysmaster rundt om på feltet og på garasjetaket (1996) 3. Satt opp gjerde på garasjetaket (1996) 4. Modifisert bodene i nedre garasjeanlegg (1997) 5. Installert lys i garasjen (1997) 6. Lukket garasjen med gittervegger, dører og automatisk port (1997) 7. Satt opp sandkasse og lekeapparater på feltet (1997) 8. Boligene er malt (1997) 9. Etablert lekeplass nr. 2 (1999) 10. Påbegynt ferdigstillelse av garasjeanlegg (1999) 11. Fortsettelse av ferdigstillelse av garasjeanlegg (2000) - Flyttet lysanlegg i garasjen, samt skiftet til lysarmatur i nedgangspartiet. - Påbygg innkjøringsparti (ferdig) - Påbygg inngangsparti boder (ferdig) 12. Ferdigstillelse av midtparti (gjerde, beplanting, trapper, grillplass), lekeplass (2000) 13. Sikring nedgang til garasje (2000) 14. Blikkenslagerarbeid på hus A, B og D (2001), samt nytt blybeslag rundt pipene. 15. Felt trær på nedsiden av garasjeanlegget (2001). 16. Utvidet veien ved inngangspartiet til bodene/garasjen, så det kan brøytes (2001). 17. Utbedret dreneringsrør på hus B og C. (2001) 18. Utbedret dreneringsrør på hus D og E. (2002) 19. Utbedret drenering rundt garasje. (2002) 20. Påbegynt innvendig blikkenslagerarbeid på hus C, E og F (2002). Arbeidet avsluttes våren Utvidet gangvei på nedsiden av hus D, slik at det kan måkes til garasjeinngang (2002) 22. Utført arbeid med å støtte opp, og fylle opp med masse på nedsiden av hus E (2002)

5 3. STYRETS ARBEID Styret har avholdt 10 styremøter. SAKER 44 saker er behandlet. 10 saker fortsatte i saker fortsetter til våren (neste styret). 3 saker overført til opptak på generalforsamlingen Varamedlemmene har deltatt aktivt i styrets arbeid i 2002, og alle i styret har hatt faste ansvarsområder. Styrets hovedarbeid har i vesentlig grad dreid seg om økonomien, garasjeprosjektet og fortsettelsen på vedlikeholdet av husene. I tillegg har styret fått inn saker som de har vurdert bør tas opp på generalforsamlingen, da de er av en slik karakter at sameierene bør få si sin mening. ØKONOMI Styret øket fellesutgiftene med 10%, og har for inneværende år aktivt fokusert på kostnadene. Dette har vi lykkes med og driftsresultatet viser ett overskudd på Kr ,-. Resultatet reflekterer ikke kostnaden på innvendige takrenner som ferdigstilles våren Året under ett har vært preget av dårlig likviditet kvartal 2 og kvartal 3, men bedret seg i kvartal 4. Budsjettet for 2003 har en realistisk kostnadsramme som vil kunne gi et lite overskudd. Styret vurderte situasjonen slik at ingen økning av fellesutgiftene var nødvendig. I tillegg vil styre nevne at sameierenes generøse bistand bidro til et positivt årsresultat for Birkelunden. VAKTMESTER Vaktmester i år har vært Thorbjørn Klock. I og med den negative økonomiske situasjonen sameiet var i, ble arbeidsoppgavene sterkt redusert i forhold til de som Tores vaktmestertjenester hadde definert. Hovedoppgavene har vært generelt ettersyn, og utskifting av lyspærer/rør. SIKRINGSSKAP I forbindelse med en kortslutning inne i sikringsskapet i nr. 65 (2001), ble det avdekket det faktum at skapene var konstruert for innerdørsklima, men godkjent slik de nå er montert. Befaring er gjort, og elektrikerfirmaet anbefalte at det bør monteres varmeelementer i hvert skap. Imidlertid ble det avdekket et stort dreneringsproblem i forbindelse med nedløpene innvendig, og dette ble rettet på under vårdugnaden. Styret har sett an saken i hele år, og tiltak med kledning rundt skapene er løpende vurdert pga. økonomien. Saken fortsetter å arbeides med i DUGNADER De ordinære dugnadene ble gjennomført h.h.v. 13/14/15 mai, og 12/13 oktober. Styret valgte seg selv som koordinatorer på disse dugnadene, og en del erfaringer ble gjort, både positivt og negativt. Styret tok med seg disse erfaringene fra vårdugnaden, og stilte bedre forberedt til høstdugnaden. I denne sammenhengen er det blitt utarbeidet en liste over oppgaver som bør prioriteres til dugnadene i 2003.

6 Som vanlig, var oppgavene mange og store, ikke minst i forbindelse med gravearbeidene som var utført i forkant av begge dugnadene. Dog var oppmøte på dugnadene i år så dårlig, at flere viktige oppgaver ikke ble gjennomført. Selvfølgelig er oppmøte på dugnad en frivillig sak, men man bør huske på at innsatsen til de som møter opp går til sameiets beste. Dermed er de indirekte med på å betale for alle de som ikke møter opp. Skulle man ha fagfolk til å gjøre disse oppgavene, ville fellesutgiftene vært vesentlig høyere enn de er i dag. INNGLASSING AV VERANDAER I 1999 ble det igangsatt et arbeid for å undersøke muligheten for innglassing av balkonger og terrasser, noe som endte i kontakt med Høidahl s Byggprodukter. Høidahl s Byggprodukter søkte om prinsippgodkjennelse fra Bærum Kommune til dette, i tillegg til ansvarsrett. Bærum Kommune godkjente søknaden og tildelte Høidahl s Byggprodukter ansvarsrett. Etter påtrykk våren 2002 fra enkelte beboere ble firmaet kontaktet for å finne ut om de fremdeles var interessert/i stand til å levere dette. De bekreftet. Prisen vil være i størrelsesorden det samme som tidligere oppgitt, noe økt som følge av generell prisstigning. Prisen vil bli redusert hvis over 10 beboere bestiller samtidig. Det ble informert om at interesserte beboere skal selv ta kontakt med Høidahl s Byggprodukter for bestilling, men styret henstilte til at interesserte beboere samordnet kontakten med hensikt å oppnå best mulig pris. Det er presisert at det er kun denne løsningen som er akseptert av Bærum Kommune. UTBEDRING I FORBINDELSE MED GARASJEANLEGGET I løpet av 2 omganger ble det gjort en stor innsats på å utbedre hovedsakelig lekkasjeproblemer i garasjeanlegget. Arbeidet ble utført av beboerne selv. Hoveddelen av arbeidet var relatert til drenering hvor dette ble funnet å være utilstrekkelig fra før. I tillegg ble det også gjort noe tetting av garasjetaket, uten at man kom helt i mål med dette. Dette må etter styrets mening prioriteres i TEKNISK GRUPPE I 2002 ble det opprettet en teknisk gruppe som skal fungere som en ressurs i forbindelse med vedlikeholdsspørsmål og andre passende oppgaver. SNØBRØYTING/ STRØING Skriftlig avtale om brøyting/strøing ble inngått med Trond Skovli. Jobben er blitt utført med blandet tilfredsstillelse, i.o.m. man måtte mase om brøyting til rett tid. VEDLIKEHOLD HUS En av de største vedlikeholdskostnadene i tiden fremover, vil ligge på husene. Styret har arbeidet med en evaluering av hva som må gjøres, og har fått en viss oversikt. Imidlertid er enkelte punkter svært kostbare, slik som utskifting/reparasjon av utvendige takrenner, innvendige takrenner osv. Når det gjelder de innvendige takrennene, beslagene rundt pipene og nedløpene (dvs. blikket i vinklene på taket), ble dette tatt på tre hus i fjor. Arbeidet på de tre resterende hus er påbegynt i høst, og forventes å bli ferdig til våren-03. Selve arbeidet er utført av Storo Blikkenslagerverksted. Man har samtidig jobbet med å få inn anbud på de utvendige rennene. Dette har vist seg å variere veldig, m.h.t. leie av stillaser og forskjellige løsninger. Dette er en sak som det neste styret får jobbe videre med. I forbindelse med vårdugnaden og garasjeprosjektet ble det tatt drenering av hus E.

7 Når det gjelder beising av husene, har styret fått en fagmann til å forestå en tilstandsvurdering. Dette vil bli avgjørende for bestemmelse av tidspunkt for ny beising. FELLING AV TRÆR I forbindelse med en søknad om felling av to trær utenfor Åsesvei 73, ble det på bakgrunn av kommunens vedtak om ikke å kunne felle trær med mindre de var i dårlig forfatning, bestilt en tilstandsrapport av trærne på feltet (høsten 2002). Denne rapporten ble utarbeidet av Nils Hirsh, skogskompetanse, og i korthet gikk denne rapporten ut på at det var flere trær som var i relativt dårlig forfatning. To anbud ble innhentet på felling av de aktuelle trærne, men styret besluttet å utsette fellingen til våren -03. Det blir opp til det neste styret å avgjøre av hvem,og når denne fellingen blir utført. 4. REGNSKAPET FOR 2002 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2002 og er overført til balansen under konto for egenkapital. Resultatet av driften året 2002 viser et årsresultat på kr ,-. Driftsinntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste årsakene til avviket skyldes kostnaden på innvendige takrenner som ferdigstilles våren Driftskostnadene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er kostnaden på innvendige takrenner som ferdigstilles våren Ellers er det brukt noe mindre enn budsjettert på konsulenttjenester, forsikring, og andre driftskostnader. Revisors honorar for regnskapsåret 2002 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet.

8 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr : Mellomregningskonto (foliokonto) Særvilkårskonto (6 mnd. binding) Negativ kasse (overtrekk) 3,25 % p.a. 6,85 % p.a. 1,75 % pr. mnd. STRØMPRISENE Kraftprisene har siste år øket betydelig og det forventes også en kraftig økning i Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. Kraftpris utgjør ca. 35 %, nettleie ca. 30 % og statlige avgifter ca. 35 %. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer økte kraftig i Det er også for 2003 en kraftig økning i forsikringspremiene som i hovedsak skyldes ca. 6% økning i byggeindeksen, staten har økt naturskadepremien og i tillegg en generell økning i alle forsikringsselskapene. KOMMUNALE AVGIFTER Ingen økning i Renovasjonsavgiften. Vann- og avløpsavgiften øker med 2,5% fra 2002 til ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

9 6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2003 Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2003.) Oversikten er basert på uendrede fellesutgifter for året I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter : 1) Ferdigstille garasjetaket 2) Drenering hus F 3) Utvendig takrenner på ett av husene 4) Evt. maling av husene Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 15. mars 2003 I styret for Birkelunden Boligsameie Jarle Karlsson /s/ Rune Akselsen /s/ Helge Drange /s/

10 Til sameiermøtet i Birkelunden Boligsameie Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Birkelunden Boligsameie for regnskapsåret 2002, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av sameiets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om sameiets årsoppgjør og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for sameiets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonene over presiserer vi at sameiet har negativ egenkapital. Oslo, 11. mars 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor

11 RESULTATREGNSKAP BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: 3* REVISJONSHONORAR * STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJ KONTINGENTER VAKTMESTERTJENESTER * PERSONALKOSTNADER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI OG NETTLEIE * ANDRE DRIFTSKOSTNADER * TAP PÅ FORDRINGER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD 11* FINANSINNTEKTER * FINANSKOSTNADER RES.AV FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: UDEKKET TAP REDUKSJON UDEKKET TAP

12 BALANSE EIENDELER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER * ANDRE FORDRINGER INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL UDEKKET TAP GJELD LANGSIKTIG GJELD 14* PANT- OG GJELDSBREVLÅN KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD * SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE ,- i 2002 og 2003 GARANTIANSVAR 0,-mmkm OSLO DEN / I STYRET FOR BIRKELUNDEN BOLIGSAMEIE Jarle Karlsson /s/ Rune Akselsen /s/ Helge Drange /s/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS ØIVIND AASTORP /s/ FORRETNINGSFØRER MARIANNE SONGLI /s/ FORVALTNINGSKONSULENT

13 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Avdrag lån Fellesutgifter Kabel TV SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 ANDRE INNTEKTER Refusjon garasje SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 03 REVISJONSHONORAR REVISJONSHONORARET ER PÅ KR OG ER I SIN HELHET KNYTTET TIL REVISJON NOTE : 04 STYREHONORAR HONORAR TIL STYRET ER PÅ KR NOTE : 05 KONSULENT OG FORVALTN.TJEN. Befaring SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJE NOTE : 06 PERSONALKOSTNADER Annen lønn Påløpne feriepenger -151 Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER DET HAR GJENNOMSNITTLIG VÆRT 0 ANSATTE I SELSKAPET GJENNOM ÅRET

14 NOTE : 07 DRIFT OG VEDLIKEHOLD STØRRE BYGN.MESSIG VEDLIKEHOLD Utvendig vedlikehold SUM STØRRE BYGN.M.VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold antenneanl Drift/vedl.hold garasjeanl Annet vedlikehold Egenandeler forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 08 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Forsikring garasje -315 SUM FORSIKRINGER NOTE : 09 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Diverse leiekostnader Verktøy og redskap Driftsmaterialer Kontorrekvisita Trykksaker Andre kontorkostnader Porto Vedl.hold biler,maskiner osv Bank og kortgebyr -597 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE : 10 TAP PÅ FORDRINGER Bigodgjørelse utbetalt dobbelt SUM TAP PÅ FORDRINGER -276 NOTE : 11 FINANSINNTEKTER OBOS 499 Renter av driftskonto i OBOS Renter leierestanser 237 Innbetalt renter lån SUM FINANSINNTEKTER

15 NOTE : 12 FINANSKOSTNADER Renter OBOS neg.kasse -2 Handelsbanken gebyr lån -120 Handelsbanken renter lån SUM FINANSKOSTNADER NOTE : 13 ANDRE FORDRINGER Forskudd garasjeprosjekt Refusjon utbetalt dobbelt 248 Forskudd garasjeprosjekt ANDRE FORSKUDD ANSATTE/TILL.V Håndkasse Forskudd dugnad AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER SUM ANDRE FORDRINGER NOTE : 14 PANT- OG GJELDSBREVLÅN HANDELSBANKEN AS Renter 8,70 % Løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT-OG GJELDSBREVLÅN NOTE : 15 SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER Skyldig arb.giveravg. lønnssy 178 SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER 178 NOTE : 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldige feriepenger 151 For meget bet leie for lån SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant.

16 5. INNKOMNE FORSLAG 1. SAK DISPENSASJON Styret har gitt midlertidig dispensasjon fravedtekt 18 om oppsett av parabolantenner i.h.t. brev datert 28.april Styret ønsker vedtak fra årsmøteforsamlingen om varig dispensasjon på pr. i dag oppsatte parabolantenner skal gis til: Roughyeh,Zoughi-Pour (Åsesvei 69,H02-03) Ahmad,Majidzadeh (Åsesvei 73,H02-04) Vedtaket vil eventuelt gjelde så lenge de bor der. 2. SAK OMGJØRING AV FELLESOMRÅDE TIL ALENE BRUKSRETT. 4 av 24 sameiere med leilighet i 1.etasje har per i dag ikke alene bruksrett jfr. 19 i vedtektene. Etter søknad fra Mary Høydahl om forandring av fellesområde til alene bruksrett, ønsker styret å fremme følgende forslag: Forandre fellesområde til alene bruksrett, se vedlagt kartskisse, for følgende leiligheter: Åsesvei 69, H01-02 og H01-03 Åsesvei 71, H01-03 og H SAK STYRET ØNSKER Å UTVIDE VEDTEKTENE. Forslag til ny vedtekt 22: Styret skal arrangere to faste dugnader i året, vår og høst. Sameierene vil ved deltakelse, få en reduksjon av fellesutgiftene på NOK: 500,- per dugnad per eierseksjon. 4. SAK INNKOMMET FRA HARALD K. WALLENIUS, ÅSESVEI 67 Årsmøtet vedtar å nedsette et utvalg som ser på muligheten for å bygge tak over Atriet samt montering av inngangsdør slik at atriet blir gjennlukket. Dette utvalget bør bestå av 3 medlemmer fra sameiet. Disse må innhente forslag med kostnader som legges fram i ekstraordinært sameiermøte, helst før sommerferien. Begrunnelse: Har merket at det ved mye nedbør trenger inn vann over inngangsdør til vår leilighet. Vil nok anta at det samme har andre beboere merket. Store nedbørsmengder med snø i vinter vil jeg tro har skadet en god del takstein.

17 Situasjonen per i dag

18 Foreslåtte endring

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Sameiet Sørkedalsveien 1, avholdes tirsdag 26. april 2005, kl. 18.00 hos Mandarin House, Sørkedalsveien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter sameie, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I, avholdes torsdag 30.03.2006, kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i Grensevn. 30 Borettslag, avholdes mandag 19.05.2003, kl. 18.00 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, auditoriet Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 02.04.2009, kl. 18:00 i Bragernes Menighetshus, Kirkegt. Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsamameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 18.00 i Misjonskirken, Slemdalsvn. 1 (Majorstua). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes torsdag 9. juni 2005, kl. 18.00 på Sagene Samfunnshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer