Reguleringsplan for Bygneskrysset på fv.47 på Karmøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Bygneskrysset på fv.47 på Karmøy"

Transkript

1 Reguleringsplan for Bygneskrysset på fv.47 på Karmøy Deltema: ROS-analyse R A P P O R T Ressursavdelingen Region vest Stavanger kontorsted Planseksjonen Januar 2011

2 Forord Denne rapporten som omhandler deltema risiko og sårbarhet, er en del av planarbeidet som blir gjennomført for reguleringsplan for fv. 47 ved Bygnes i Karmøy kommune, Rogaland fylke. Statens vegvesen Region vest har ansvaret for reguleringsplanen på vegne av Haugalandspakken. Haugalandspakken er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan med sikte på utvikling av transportsystemet på Haugalandet. Målet med arbeidet er å tilpasse vegen til gjeldende normaler. Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen er overingeniør Steinar Amundsen. Senioringeniør Berit Skjellerudsveen er ansvarlig for deltemaet ROS-analyse. Denne risiko- og sårbarhetsvurderingen av forhold innenfor influensområdet/planområdet er skrevet med utgangspunkt i forslag for utbedring av Bygneskrysset og er basert på avholdt møte på distriktskontoret i Haugesund, gjennomgang av plandokument, innhentet relevant bakgrunnsdata, litteratur, lovverk, data om historiske uønskede hendelser, erfaringsdata og sjekklister. Januar 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 1

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Dagens situasjon Ny kryssløsning Risikogjennomgang Metode for risikovurdering Tiltak Oppsummering...25 Vedlegg...26 Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 2

4 1 Innledning Formålet med ROS-analysen er å avdekke samfunnsrisiko og sårbarhet i forhold til det planlagte prosjektet, og foreslå avbøtende tiltak der det avdekkes forhold med kritisk risiko eller sårbarhet i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Analysen dekker både anleggsfase og ferdig bygd veganlegg gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av fremtidig løsning. Hovedfokus i analysen er: Ulykkesrisiko i forhold til trafikk - buss, bil, tungtransport, syklister og fotgjengere o Trafikkulykker, inkl. ulykker ved transport av farlig gods o Trafikkfare for myke trafikanter (i forhold til bil, buss) o Omkjøringsmulighet i tilfelle stengt veg Miljørelatert risiko og sårbarhet o Inngrep i naturmiljø/vassdrag o Forurensing av overflatevann som følge av anlegg, drift og vedlikehold eller ulykker (vann, salt, vegstøv, olje, m.m.) Helserisiko o Støv/luftforurensing som følge av trafikk i gata, klimaforhold o Støy i anleggsfase og i driftsfase o Nærmiljø, oppvekstmiljø for barn og unge o Utrykning brannvesen og ambulanse - i anleggsfasen og i driftsfasen Klimarelatert risiko, klimaendringer o store nedbørsmengder i forhold til overvann Tilstøtende bebyggelse o Risiko for brann, i tilknytning til ulykker med transportmidler eller i tilknytning til bygg langs vegtraseen. o Forringet livskvalitet som følge av endrede trafikkforhold o Utrygg skoleveg i anleggsfasen og i driftsfasen Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, telefon, TV-kabler, m.m.) o Brudd på vann- og avløpssystem. o Strømbrudd. o Stengt veg o Stengt fotgjengerundergang Ras/ustabile grunnforhold Sårbare objekter (helse- og omsorgsinstitusjoner, kulturminner, viktige offentlige bygninger, skoler, barnehager mv.) Veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet utarbeidet av DSB i 2010 er brukt som utgangspunkt i tillegg til Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken. 2 Bakgrunn Den overordnede målsetningen for transportplan for Haugalandet er formulert slik: Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 3

5 Transportplanen skal bidra til et helhetlig, effektivt, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk gunstig transportsystem som ledd i utviklingen av etkonkurransedyktig og kvalitativt godt by- og tettstedssamfunn. Transportplanen skal være tilpasset en langsiktig utvikling av arealdisponeringen i regionen. 3 Dagens situasjon Dagens strekning av Vestre Karmøyveg, fv. 47 har ÅDT 13000, 6 % lange kjøretøy og 70 km/t fartsbegrensning. Avaldsnesvegen (fv. 511) har ÅDT 3900, 4 % lange kjøretøy (Nordtraf 2009) og 50 km/t fartsbegrensning. Sundvegen, fv. 851 har ÅDT 1700 (2009) og 60 km/t fartsbegrensning. Der er bussholdeplasser nord for dagens T-kryss og et stykke inn på fv Dagens kryss ved Bygnes er et vikepliktsregulert T-kryss hvor fv. 47 har forkjørsrett. På fv. 47 er det eget venstresvingefelt (ca. 70 meter) fra nord inn mot fv. 511 og direkte avkjørsel til bensinstasjon. Lenger sør er det et T-kryss med venstresvingefelt (ca. 75 m) til næringsområde og bensinstasjon (kv. 1781). Fv. 511 har breddeutvidelse inn mot krysset slik at to biler kan avvikles samtidig. Kryssområdet oppleves som farlig fordi det er mange svingebevegelser her og farten er relativt høy. Figur 1 viser ortofoto over området rundt krysset. Figur 2 viser markslag og høydekoter. Figur 1. Ortofoto av området. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 4

6 Figur 2. Markslag og høydekoter. Busstrafikk Det er 4 regulære bussruter og skoleruter som trafikkerer krysset. Totalt er det 4 bussruter per time per vei i rushperiodene. Det ligger en busslomme på fv. 511, her er hastigheten skiltet til 50 km/t. Figur 3 viser dagens bussholdeplasser og kryss. Figur 3. Dagens kryss og bussholdeplasser. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 5

7 Registrerte ulykker Siden 2000 er det blitt registrert 15 ulykker i influensområdet, se figur 4. Totalt har 20 personer blitt lettere skadet, 2 personer har blitt alvorlig skadet og 1 person er blitt drept. Den drepte var en syklist. 11 av ulykkene har skjedd i kryss. 2 av ulykkene involverte enslig kjøretøy, 7 av ulykkene var påkjøring bakfra, 6 av ulykkene skjedde etter venstresving. 13 av ulykkene skjedde i ukedagene og 8 av ulykkene skjedde i morgen- eller ettermiddagsrushet. Kun en av ulykkene skjedde i skolenes sommerferie. Registrert ulykkesfrekvens (U reg ) i krysset er 0,18 ( ). Forventet U forv = 0,12 (Unormal = 0,10). Beregningene er gjort for perioden (se tabell V1a i vedlegg). Hvis en ser på statistikken i et lengre perspektiv ser en at det i perioden har skjedd 3 dødsulykker i området (se figur 5). Frem til slutten av 80-tallet var skiltet hastighet 80 km/t. Lettere skadd i MC-ulykke, Lettere skadd i bilulykke, Meget alvorlig skadd i bilulykke, Drept i sykkelulykke Figur 4. Politiregistrerte trafikkulykker i perioden Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 6

8 Figur 5. Politiregistrerte trafikkulykker i perioden Risikoobjekt, sårbare objekt og registreringer Risiko objekt er objekt med funksjoner som krever at det tas særskilte hensyn. El-forsyningskabler i grøft El-forsyningslinje i luft Vannforsyningsledning VA-ledninger Sårbare objekt er objekt med aktivitet som krever særskilte hensyn i forhold til krisesituasjoner, ulykker, beredskap og tilgjengelighet for redning og evakuering. Boliger Bo- og behandlingssenter Barneskole Friområde/grønt struktur Veger Vegtrafikk På vestsiden av fv. 47 finnes det industribygg, lager, kontor og forretninger (Stormarked, Jernia, Dekkservice, Skude transport og spedisjon m.fl) og Shell bensinstasjon som skaper mye trafikk og innkjøring fra fv. 47 (venstresving). Dessuten finnes her et helse-/legesenter (Vestheim eiendom AS). På østsiden ligger et boligområde som Karmøy kommune har planer om å utvide. På østsiden ligger også Asaldalvegen Bo- og behandlingssenter som drives av Helse Fonna. Kopervik barneskole ligger på Asaldalvegen 115. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 7

9 Der er en bomstasjon på fv. 47 ved hp 4, 2000 m rett utenfor planområdet. På vestsiden av fv. 47 og den planlagte rundkjøringen finnes både en kommunal vannledning med 300 mm diameter og en vannledning med 700 mm diameter som eies av Hydro Karmøy. Det vil bli nødvendig med arbeider i en avstand som er mindre enn 6 m fra senterlinje vannledning. Dette arbeidet vil kreve nøye teknisk planlegging i samarbeid med Hydro Karmøy. Ledningene vises i figur 6. Figur 6. Vannledninger. Ø 700 og Ø 300 mm. I influensområdet finnes en høyspent ledning som krysser vegen ved fv. 581 Sundvegen, og ved kv. 1781, Fotvegen. Karmøy kommune har en pumpestasjon ved Fotvegen (66/375). Der er ikke registrert andre kulturminner i selve planområdet enn en heller som er påvist på gnr. 66, bnr. 94. Dersom dette området blir berørt i forbindelse med veiutbyggingen vil det bli behov for nærmere arkeologiske registreringer her. I noen områder lenger unna planområdet er det registrert kulturminner som vises i kartet i figur 7. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 8

10 K markerer registrerte kulturminner, SEFRAK (nederst på midten), t heller, høyspent linje Figur 7. Registrerte kulturminner og høyspent linjer. Berggrunnsgeologidatabasen viser at området er dekket av løsmasser som består av tynn morene, se figur 8. Figur 8. Løsmasseer (fra Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 9

11 Der er ikke vassdrag, våtmark, myr eller landskap som er vernet innenfor planområdet og Fotevatn er ikke registrert som vannforekomst. Brekke vannbehandlingsanlegg drives av Karmøy kommunale vannverk. Den forsyner 140 husholdninger. Brekkevatnet er registrert som område med drikkevannsvern, se figur 9. Figur 9. Område med drikkevannsvern (fra vann-nett). Det renner en bekk som går i kulvert under vegen litt nord for undergangen under fv. 47 og litt sør for Fotvegen, se figur 10. Her har Statens vegvesen også stikkrenne og langsgående rørledning, se figur 11. Kummer vises i figur 12. Åpne og lukkede grøfter vises i figur 13. Figur 10. Elvevannsforekomster (Vann-nett). Figur 11. Statens vegvesens rørledninger og stikkrenner. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 10

12 Figur 12. Statens vegvesens kummer. Figur 13. Åpne (rød) og lukka (grønn) grøfter. 4 Ny kryssløsning Bygnesrysset vurderes utbedret til en firearmet rundkjøring med en ytre diameter på 40 meter. Figur 14 viser gjeldende kommuneplan for området og figur 15 viser planområdet med ny kryssløsning. Figur 14. Gjeldende kommuneplanplan i området. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 11

13 Figur 15. Planområde med ny kryssløsning plangrense

14 Trafikkprognose Ut i fra prognoser fra NTP vil ÅDT i 2030 ved Bygneskrysset være: Fv. 47 nord for krysset: (S6) Fv. 47 sør for krysset: (S6) Fv. 511: (Sa2) Avkjørsel industriområde: (A2) Prognosene er svært usikre. Det er blant annet flere prosjekter i området som kan påvirke trafikkveksten. ÅDT i 2030 kan bli 8-9 % høyere hvis en legger den historiske trafikkveksten til grunn fremfor data fra NTP. I beregningene er det dermed forutsatt at eksisterende trafikkvekst skal reduseres. Dersom eksisterende T-kryss beholdes så vil det i følge beregningene bli svært vanskelig å komme ut på fv. 47 fra fv. 511 (både i morgen- og ettermiddagsrush). Utforming av rundkjøring og vegsystem Figur 16 illustrerer planlagt utforming av Bygneskrysset. Fv.. 47 Haugesund Avkjørsel Fv..511 Fv.. 47 Koppervik Figur 16. Mulig fremtidig kryssløsning. Fv. 47, Vestre Karmøyveg vil ha en ÅDT på i dimensjoneringsåret (2030) og bygges etter kravene som gjelder for standardklasse S6. Kravene i hht Håndbok 017 Veg- og gateutforming (Vegnormalen 2008) vises i tabell 1. Figur 17 viser profiler for den planlagte 4-felts strekningen, g/s-undergangene og busslomme på fv. 47. Stoppsikten for ny busslomme på fv. 511 blir 1,2 x 45 m = 54 m. Her forutsettes maks. hastighet 50 km/t. Busslommen trenger både venteareal og leskur. Hvis en velger en utforming med 4-felt på fv. 47 langs en begrenset strekning før og etter rundkjøringen vil den ha god restkapasitet og vil derfor tåle større trafikkvekst enn antatt i NTP. På den annen side kan en slik løsning medføre kø ved fletting fra fire til to felt. For å Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 13

15 unngå tilbakeblokkering til rundkjøring vil det bygges 4-feltsvei i en lengde på ca. 150 meter nord for krysset og 130 meter sør for krysset. Det vil bli etablert en ny adkomst til industriområde vest for rundkjøringen. Avkjørselen vil i tillegg til industriområdet betjene bensinstasjonen. ÅDT på den nye adkomsten beregnes å være 1800 kjt/døgn. Det antas videre at % av ÅDT vil avvikles i rushtimen og at den nye adkomsten har lik retningsfordeling som fv Tungtrafikkandelen forventes her å være høy (15 %) ettersom avkjørselen først og fremst skal betjene et industriområde. Gående og syklende er følsomme for omveger både horisontalt og vertikalt. For at en undergang skal være attraktiv er det viktig at den er lys og rommelig. For at en undergang skal være attraktiv er det viktig at den er lys og rommelig. Sykkelvegen i undergangen vil ha samme tverrprofil som resten av sykkelvegen, men min. 4,0 m mellom veggene. Krav til avstand mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg er gitt i håndbok 231 Rekkverk. I henhold til Sykkelhåndboken (HB 233, 2003) er anbefalt avstand mellom kjøreveg og g/sveg 3 m ved skiltet hastighet 50/60 km/t. I Sykkelhåndboken anbefales at stigningen på sykkelvegen bør være minst mulig. G/S-vegen i planlagt løsning vil ha opp til 7 % stigning over kortere strekninger dvs. i rampene. Dette tilfredsstiller kravene i Håndbok 017 (se tabell V2 i vedlegg). Tabell 1. Kvalitetskrav for standardklasse S6 Parameter Krav Dimensjoneringsperiode 20 år (2030) ÅDT Vestre Karmøyveg (fv. 47) sør/nord for rundkjøringen Fartsgrense 60 km/t Dimensjonerende kjøretøy VT Standardklasse S6 Vegbredde, 4-felt m 16 Skille kjøreretninger m 1,5 midtdeler med kantstein Fart km/t 50/60 Min. avstand mellom kryss m 300 Minste horisontalradius 200 Maks. stigning % 6 Stoppsikt m 70 Avkjørsler 0 Bredde (planskilt) g/s-veg m 3 Sikt g/s-veg mot undergang m 10 x 10 Stigning g/s-veg % (over 200 m/ opp til 200 m/ opp til 100 m) 3,5/ 5/ 7 Bussholdeplass, busslomme m 4 x 70 Bredde undergang m 4 Avstand til avkjørsel fra rundkjøring min. m 50 Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 14

16

17 Trafikksikkerhet For et T-kryss med vikepliktsregulering ligger ulykkesfrekvensen (U f, antall ulykker/mill. kjøretøy) mellom 0,06 og 0,26 avhengig at hastighet og trafikkmengdene på hoved- og sidevegen. For Bygneskrysset er registrert ulykkesfrekvens (U reg ) beregnet til 0,18 for perioden Skadekostnadene (mill. kr/år) for krysset ligger over det som er normalt for et vikepliktsregulert T-kryss (se tabell V1a i vedlegg). Hvis en får en trafikkøkning i henhold til prognosene vil den beregnede ulykkesfrekvensen for T-krysset ikke forandre seg så mye, men de beregnede skadekostnadene ville ha økt med ca. 30 %. Hvis de to T-kryssene ved Bygnes erstattes med en 4-armet rundkjøring vil den beregnede ulykkesfrekvensen bli 0,05-0,06 mens de beregnede skadekostnadene ville ha sunket med ca. 70 % i forhold til ikke å gjøre noe tiltak (se tabellene V1a-c i vedlegget). En rundkjøring betraktes som en bedre løsning enn vikepliktsregulerte T-kryss med tanke på trafikksikkerhet, bl.a. fordi en rundkjøring vil ha en hastighetsreduserende effekt. Dersom krysset blir etablert som rundkjøring bør fv. 47 bli skiltet ned til 60 km/t ved Bygneskrysset. På Avaldsnesvegen (fv. 511) vil det i planområdet være mange bevegelseselementer: Busslomme, avkjørsel til boliger, g/s-veg, kryss med kommunal veg og nærhet til rundkjøring. Det kan oppstå farlige situasjoner for eksempel når et kjøretøy ønsker å snu fra avkjørsel til venstre inn på Avaldsnesvegen samtidig som det er en buss på veg inn på busstopp. Derfor bør fartsgrensen på fv. 511 være maks. 50 km/t, men en fartsgrense på 40 km/t i planområdet bør eventuelt vurderes. 5 Risikogjennomgang Naturbasert risiko Ekstrem nedbør, oversvømmelse av overvannhåndteringskummer, underganger, tetting av sluk/kummer. Snø, tåke og glatt vegbane. Erosjonsrisiko, svikt i grunn, skråninger. Årsak til oversvømmelse kan være at arealet for opptak av vann er redusert ved utbygging og asfaltering og at hvis vegetasjon fjernes minker jordens evne til å holde på løsmasser. Virksomhetsbasert risiko Anleggsfasen: Aktivitet: Sprenging, boring, støping. Konsekvens: Brudd på strømkabel, vannledning, avløpsledning. Trafikkulykker. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 16

18 Midlertidig anleggsveg (også midlertidig adkomstmulighet til eiendommer). Karmøy kommune planlegger for boliger og for g/s-veg på nordsiden av Avaldsnesvegen. Forsinkelser (Årsak: oppdaging av konstruksjoner/funn som krever melding til fylkeskonservator under graving - Kulturminneloven 8, 2. ledd). Støy (Restriksjoner i støynivå og arbeidstid). Massefyllinger (Håndteres av entreprenør). Geologien i området vil bli utredet ved at en foretar grunnboringer. Det er bestilt grunnboringer i begynnelsen av 2011, for å avdekke fjellknauser som ligger i dagen. Dette vil være nødvendig for å kunne foreta sprengning og boring i forbindelse med anleggsarbeidet. Driftsfasen: Trafikkulykker (Påkjørsel av bil/myk trafikant, konflikt mellom gående/syklende og buss, sidekollisjon ifm fletting). Fremkommelighetsbegrensninger ved stenging av veg/kjørefelt (mulighet for alternativ kjøretrase for personbiler, utrykkingskjøretøy og større kjøretøy vil kunne forsere midtdeler). Avrenning av overflatevann (Må styres i grøfter og kummer med stor nok dimensjon). Støy (Se egen støyrapport). Beredskap Karmøy brann- og redningsvesen har ansvar for den kommunale beredskapen for brannbekjempelse, rednings- og ulykkessituasjoner. Brannvesenet er også en del av den kommunale kriseberedskapen. Karmøy kommune er tilknyttet nødalarmsentralen i Haugesund. Hydro Karmøy har eget brannvern. Kopervik ambulanse hører til ambulanseområde 3 i Helse Fonna. Karmøy lensmannsdistrikt hører inn under Haugesund politistasjon. 6 Metode for risikovurdering For hver valgt uønsket hendelse vurderes sannsynlighet og konsekvens for de ulike temaene. Risiko fastsettes som produkt disse faktorene. Sannsynlighet: Vurdering av sannsynlighet/frekvens for uønsket hendelse er delt i fire kategorier: Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 17

19 Konsekvenser: Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: Risiko: Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens: Tabell 2 viser resultatet av gjennomgangen av uønskede hendelser. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 18

20 Tabell 2. Gjennomgang av uønskede hendelser Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 19

21 Tabell 2. Gjennomgang av uønskede hendelser (forts.) Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 20

22 Tabell 2. Gjennomgang av uønskede hendelser (forts.) Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 21

23 Tabell 2. Gjennomgang av uønskede hendelser (forts.) Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 22

24 Nærmere beskrivelse av noen uønskede hendelser i trafikken: Hendelse 6.3. Påkjørsel av fotgjenger som krysser kjørebanen fra busslommer Årsak: Ønske om å reise med bussen. Kjøretøy holder høy fart og klarer ikke å stoppe. Frekvens: Mindre sannsynlig dvs. frekvens (2), Konsekvens: Hardt skadd/drept dvs. svært alvorlig (4). Risiko: Tiltak: G/s-vei, god belysning, undergang,. Tiltakene vil bidra til at sannsynligheten for at hendelsen inntreffer vil reduseres. Hendelse 6.4. Påkjørsel av syklende som krysser kjørebanen. Årsak: Motorkjøretøy holder høy fart og klarer ikke å stoppe. Frekvens: Mindre sannsynlig dvs. frekvens (2), Konsekvens: Hardt skadd/drept dvs. svært alvorlig (4). Risiko: Tiltak: G/S-vei/-undergang, god belysning, rekkverk. Tiltakene vil bidra til at sannsynligheten for at hendelsen inntreffer vil reduseres. Hendelse 6.5. kollisjon i rundkjøring Årsak: Høy fart i rundkjøring. Frekvens: Sannsynlig, dvs. frekvens (3), Konsekvens: Hardt skadd dvs. alvorlig (3). Risiko: Tiltak: Hastighetsbegrensning, stor nok diameter på rundkjøring, 4-felt inn og ut av rundkjøring. Tiltakene vil bidra til at konsekvensen av hendelsen blir mindre alvorlig. Hendelse 6.6. Motorsykkelulykke Årsak: Motorsykkel holder høy fart og klarer ikke å stoppe. Frekvens: Mindre sannsynlig, dvs. frekvens (2), Konsekvens: Hardt skadd dvs. alvorlig (3). Risiko: Tiltak: God stoppsikt, god kurvtur, god belysning, hastighetsbegrensning, ufarlig sideterreng (god grøfteprofil, ikke påkjørselsfarlige hinder i sikkerhetssonen, ettergivende master mv.). Tiltakene vil bidra til at konsekvensen av hendelsen blir mindre alvorlig. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 23

25 7 Tiltak Tiltak mot trafikkulykker I henhold til Statens vegvesens overordnede målsetning skal en prioritere sannsynlighetsreduserende tiltak mot de alvorligste ulykkene med drepte og varig skadde (0-visjonen). Det å redusere antall krysningspunkt mellom motorisert trafikk og myke trafikanter og det å erstatte kryss i plan/venstresving med stor rundkjøringer antas å redusere ulykkesfrekvensen, da mange av de registrerte ulykkene har skjedd i forbindelse med T-kryssene. Omlegging av avkjørsel mot industriområde/bensinstasjon antas å bidra til å hindre og redusere konsekvensen av møteulykker/venstresving-ulykker. En vil også skille motorisert og ikke motorisert trafikk ved å anlegge g/s-veger med underganger. Denne vil bidra til at sannsynligheten for alvorlige ulykker med myke trafikanter blir redusert. Bedre vegstandard med en fartsgrense på 60 km/t vil redusere sannsynligheten for ulykker for bil- og motorsykkelulykker. Det vil alltid være viktig å tenke beredskap i forbindelse med trafikkulykker. En beredskapsplan er i prinsippet en avtale mellom vegeier og redningsetatene (AMK, brannvesen og politi) om ansvarsdeling og innsats dersom det skulle oppstå et uhell. Fremkommelighetsbegrensninger for utrykkingskjøretøy (og AMK- personell) må vurderes ved stenging av kjørefelt. Men det finnes mulighet for alternative kjøreruter i tilfelle det oppstår en trafikkulykke som krever avsperring av kjørefelt i rundkjøringen i og med at det er planlagt 4-felt på fv. 47 i forbindelse med krysset. Gang- og sykkelveg Kvalitetskrav til gang- og sykkelveger er gitt i håndbok 017. Stoppsikt for sykkel på flat veg (< 3 %) er 20 meter. Stoppsikt utforbakke er 40 meter. Optimalt skal stigningen ikke overstige 3,5 %. På kortere strekninger tillates opp til 5-10 % stigning. Planforslaget oppfyller kravene i håndbok 017. I Sykkelhåndboken og Veileder for universell utforming gis egne anbefalinger. Tiltak mot støy Det er et mål at områdene langs veiene støyskjermes i henhold til anbefalte grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) til 55 db L den. For å oppnå tilfredsstillende støynivåer vil støytiltak bli vurdert gjennomført. Det kan eventuelt bli aktuelt med lokale støyskjermer på inntil 2,5 m for de boligene som blir berørt, men dette vil fremgå av en separat utredning som er utarbeidet for støy. Tiltak for å hindre reduksjon av kvaliteten på oppvekstmiljø for barn og unge Barn og unge er ofte myke trafikanter og brukere av kollektivtransport. Barrierevirkninger som en vei medfører, ønskes redusert ved at det anlegges g/s-underganger under de nye rundkjøringsarmene. Dette vil øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten for myke trafikanter. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 24

26 Den eksisterende holdeplasstukturen for kollektivtrafikken vil bli opprettholdt, men justert slik at en oppnår god atkomst for busspassasjerer til begge sider av veien. Alle bussholdeplasser er planlagt med fortau og areal til leskur og eventuelt sykkelparkering. Holdeplassene er tilknyttet de nærmeste g/s-veiene. Der hvor det blir nødvendig med støyskjermer vil disse utformes slik at barrierevirkningen blir minst mulig. Tiltak for å forhindre brudd og skade på ledninger og kabler i bakken og i luft Det vil bli nødvendig med arbeider i en avstand som er mindre enn 6 m fra senterlinje på vannledning med Ø 700 mm. Dette arbeidet vil kreve nøye teknisk planlegging og må varsles i god tid på forehånd fordi vannledningseier må godkjenne alle inngrep her. Det vil være viktig å ha god strømforsyning til de nye planlagte boligområdene og dette vil kunne innebære behov for nye kabler. Det er derfor viktig å få fram behovene for rør/kabler slik at en får dette med i prosjekteringen. Dette bør skje i samarbeid med Haugaland-kraft. Det er viktig at store nok arealer blir avsatt til riggområde/deponi (midlertidig trafikkareal) ved siden av vegen. Dette kan skje i samarbeid med Karmøy kommune og eventuelt grunneiere i næringsområdet. Tiltak mot oversvømmelse Overflatevannet må samles opp i sluk/renne før det kommer inn i g/s-undergangen. Dessuten vil det installeres pumper for å drenere/ forsinke overvann fra veien. Dette vil bidra til at faren for oversvømmelse reduseres. Løsninger for vann, spillvann, overvann skal også utformes i samarbeid med kommunen. 8 Oppsummering Vegen vil bli utbygd etter de krav som gjelder for klasse S6 med aktuell trafikkmengde. For fv. 511 følges standardkravene som gjelder for Sa2. Nytt veisystem vil bidra til økt trafikksikkerhet på grunn av flere faktorer som bedre veistandard, redusert hastighet, sanering av på-/ avkjørsler mv. Det avsettes god nok plass for murer. Skjæringen vil ha skråning innenfor kravene (3:1). Det er ønskelig at en får til murer med samme helning også når det anlegges rekkverk på toppen. Rekkverksnormalen må følges også når rekkverket legges opp på mur. Støy-tema er tatt ut av risikovurderingen, da det forutsettes at tilstrekkelige skjermingstiltak blir gjennomført i henhold til gjeldende bestemmelser, se egen støyrappoprt. Senest i forbindelse med byggeplan skal det utarbeides plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og for ytre miljø (YM-plan). Det er ønskelig med kontakt med redningsetatene og eventuelt representanter for busselskaper/tungtransport for å gjennomgå planen. Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 25

27 Vedlegg Tabell V1a. Beregning av ulykkesfrekvens og skadekostnader for dagens situasjon, ÅDT Tabell V1b. Beregning av ulykkesfrekvens og skadekostnader for fremtidig ÅDT og bygging av rundkjøring Tabell V1c. Beregning av ulykkesfrekvens og skadekostnader for fremtidig ÅDT uten nye tiltak Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 26

28 Tabell V2. Krav og anbefalinger knyttet til stigninger gitt i ulike håndbøker. Anbefalingene i foreløpig utgave av veileder for universell utforming, HB 278 (2009)er på noen punkter strengere enn krav og anbefalinger i andre håndbøker i Statens vegvesens serie. Lengde stigning HB 017 Krav til maksimal stigning for gang- og sykkelveg/sykkelveg med fortau (%) HB 233 Anbefalt maks. stigning for sykkelveg (%) Lengde over 3 m 5 (1:20) HB 278 Anbefalt maks. stigning for turveger/ gangveger i sentrumsområder (%) HB 278 Anbefalt maks. stigning for turveger/ gangveger utenfor sentrumsområder (%) Lengde opp til 35 m 10 (1:10) 10 (1:10) 8,3 (1:12) Lengde opp til 100 m 7 (1:15) 7 (1:15) 7 (1:15) Lengde opp til 200 m 5 (1:20) 5 (1:20) Lengde over 200 m 3,5 (1:29) 3,5 (1:29) 5 (1:20) Reguleringsplan for fv. 47- Bygneskrysset, deltema: ROS-analyse 27

29 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 N Leikanger Tlf. (+47) E-post: ISSN

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen 22.10.2014 Fv. 48 x Fv. 44 - Hellandskrysset Alternativsvurdering og kostnadsanalyse av kryssutbedring Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ulykker... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Nordland Plan og forvaltning 21.05.2014 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Slambanken i Sør-Varanger kommune Atkomst KILA fra E6 Kirkenes sentrum 1. Innledning Etter

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Fv. 47 Bygneskrysset

Fv. 47 Bygneskrysset REGULERINGSPLAN Prosjekt: Fv. 47 Bygneskrysset Parsell: Karmøy kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-493 Dimensjoneringsklasse: S6, ÅDT over 12000 Fartsgrense: 60 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 16000 år 2030

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Innhold. 4. Oppsummering 18

Innhold. 4. Oppsummering 18 1 Innhold 1. Innledning 1.1 Historie og bakgrunn for prosjektet Sambruksfelt 2+ 1.2 Fakta om sambruksfelt 1.3 Registreringer før og etter innføring av Sambruksfeltet 1.4 Effekter for andre trafikantgrupper

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland PLAN BEKRIVELE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland HØRINGUTKAT Arendalkommune AL08-Trafikksikkerhetsutvalget Reguleringsplanstaben November2013 Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen November 2015 Reguleringsplanen er godkjent i Vågå kommunestyre 02.02.2016, sak 10/16

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Att.: Marianne Veste

Att.: Marianne Veste Notat Til: Bergen kommune Att.: Marianne Veste marianne.veste@bergen.kommune.no Kopi: Randi Nordvik Anne Margit Bratten randinordvik@yahoo.com annemargit.bratten@bergen.kommune.no Dato: 27.06.2016 Sider:

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse

Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse Verdi, hensyn Konsekvens Konsekvens Kommentar for miljø for helse 2 Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner 2.1 Geologi Ingen Ingen

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson ROS-analyse Sak: Fernanda Nissens Veg 43 01 3.4.2014 Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson 00 2.4.2014 For implementering T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Detaljer

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS-revisjon for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens

Detaljer

Prosjekt: Fv.47/E134 Norheim -Salhusveien Parsell: Salhusveien - Norheim - Omkjøringsveien

Prosjekt: Fv.47/E134 Norheim -Salhusveien Parsell: Salhusveien - Norheim - Omkjøringsveien Asplan Viak Planbestemmelser. Plan 5060 Reguleringsplan Prosjekt: Fv.47/E134 Norheim -Salhusveien Parsell: Salhusveien - Norheim - Omkjøringsveien Kommune: Karmøy Region vest Haugesund Dato:13.01.16 Karmøy

Detaljer

Ny vegnormal betydning for sykling

Ny vegnormal betydning for sykling Ny vegnormal betydning for sykling Kongsberg 21.10.08 Odd Nygård Statens vegvesen Håndbøker i Statens vegvesen Gul farge Forskrifter, normaler og retningslinjer Skal og bør er krav som må søke om fravik

Detaljer