FOR STAVANGEER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR STAVANGEER 2009-2012"

Transkript

1 H Ø R I N G S U T K A S T T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N FOR STAVANGEER S T A V A N G E R K O M M U N E K U LT U R O G B Y U T V I K L I N G T R A N S P O R T P L A N A V D E L I N G E N

2 T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N FOR STAVANGER H Ø R I N G S U T K A S T 2 3

3 I N N H O L D Forord...4 Nullvisjonen...6 Ulykkessituasjonen...8 Ulykkespunter og strekninger...12 Ulykker fordelt bydelsvis Mål og strategier...16 Handlingsprogram...18 Drift og vedlikehold...22 Trafikanten - holdning- og atferdsarbeid...24 Kilder og definisjoner...26 F O R O R D Samferdselsdepartementet bestemte at fra år 2001 er en kommunal handlingsplan for trafikksikkerhet en forutsetning for å få tildelt statlige og fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Trafikksikkerhetsplanen er en helhetlig plan som synliggjør behov og prioriteringer innen trafikksikkerhet. Planen er en rullering av trafikksikkerhetsplanen for Planen blir gjeldende for fireårsperioden Den reviderte planen baseres på samarbeidsprosjektet mellom kommunalavdelingene Kultur og byutvikling (KBU), Oppvekst og levekår (OL) og Bymiljø og utbygging (BMU) i Stavanger kommune og Statens vegvesen (SV). Planen bygger videre på de hovedlinjer som ble trukket opp i planen for Det fokuseres fortsatt på trafikantatferd og Nullvisjonen. Nullvisjonen (en visjon om null drepte og varig skadde i veitrafikken) føres dermed videre som en viktig visjon for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. En bærekraftig byutvikling, der gående, syklende og kollektivtransport prioriteres framfor persontransport med bil, er et mål i kommuneplanen. Konkurransefortrinnet som bilen har hatt på veinettet, må nå endres i retning av miljøvennlige transportformer som gang, sykkel og kollektivtransport. Prioritering av andre transportformer enn persontransport med bil er også viktig i trafikksikkerhetssammenhe ng. Tiltak for unge og myke trafikanter utgjør en vesentlig del av de trafikksikringstiltak kommunen selv planlegger og realiserer. Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som grunnlag for å anvende kommunale midler og utløse statlige, fylkeskommunale og andre trafikksikkerhetsmidler. Planen følger opp politiske vedtak i Stavanger kommune om å satse på Nullvisjonen og sikrere atferd. Planen inneholder en analyse av ulykkessituasjonen i Stavanger kommune og viser mål og strategier med tilhørende handlingsprogram. Planen tar både opp ulike typer atferdstiltak og fysiske tiltak. Ansvar for gjennomføring ligger på ulike aktører i Stavanger kommune og på Statens vegvesen. 4 5

4 N U L L V I S J O N E N 0 Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er en visjon om et veitrafikksystem uten drepte og varig skadde personer. Vi skal redusere antall ulykker, men vi kan ikke unngå at det skjer ulykker. Vi må derfor legge til rette for at konsekvensene av en ulykke blir små. Nullvisjonen er ikke bare et langsiktig mål, men også en måte å tenke på. Fokus skal over fra trafikanters fremkommelighet til trafikanters sikkerhet. Nullvisjonen legger i prinsippet til grunn et tredelt veinett: et transportnett hvor det ikke er myke trafikanter, et blandet nett hvor trafikken skal skje på de mykes premisser og et gågatenett hvor det i utgangspunktet kun skal være myke trafikanter. Dødsrisiko for fotgjenger påkjørt i 50 km/t er ca 85 %, mens ved 30 km/t bare ca 10 %. Bilister forventes i dag å overleve en sidekollisjon i 50 km/t og en frontkollisjon i 70 km/t. Det kan være mange årsaker til en ulykke, som forhold ved veien, kjøretøyet og trafikanters feilvurderinger med påfølgende feilhandlinger. Dette er vi nødt til å ta hensyn til i vår planlegging. Mange trafikanter opplever utrygghet i trafikken. Økt trygghet kan imidlertid resultere i redusert oppmerksomhet og flere ulykker. Skal tryggheten økes må vi samtidig være sikre på at sikkerheten ivaretas. På kort sikt vil nullvisjonen bety fortsatt sikring av områder hvor det er mye blandet trafikk, slik at trafikken skjer mer på de myke trafikantenes premisser. Dette vil skje samtidig som transportnettet, spesielt det overordnede vegnettet, gradvis bygges om med planskilte fotgjengerkrysninger. På lengre sikt vil hovedveinettet i prinsippet bli fritt for fotgjengere og syklister. Dette vil bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for busstrafikk, tungtrafikk og privatbilismen, i tillegg til at de myke trafikantene har fått sitt eget veinett tilpasset sine behov. Utbyggingen av det overordnede vegnettet i Stavanger ved E39 Eiganestunellen vil øke trafikksikkerheten gjennom planskilte fotgjengerkrysninger og firefelts veg. På det underordnede vegnettet, kommunal- og fylkesveg, vil det være blandet trafikk, og det må tilrettelegges på myke trafikkanters premisser. Samfunnsøkonomiske kostnader pr ulykke er beregnet til: Ulykke med dødsfall Ulykke med personskade Ulykke med materielle skader 23,7 mill kroner 2,5 mill kroner kroner (Prisnivå 2007, oppjustert fra 1995 vha konsumprisindeksen) Kilde: Trafikksikkerhetshåndboka TØI 6 7

5 U LY K K E S S I T U A S J O N E N Befolknings- og trafikkmengden har vært jevnt stigende i mange år. Arbeid med trafikksikkerhet har samtidig gitt en svak nedgang i antall ulykker og alvorlighetsgrad. Ulykkene bærer preg av dels for høy hastighet, for kort avstand til forankjørende og uoppmerksomhet. Den offisielle statistikken over antallet personskadeulykker i vegtrafikken bygger på de politirapporterte personskadeulykkene. Disse utgjør om lag 9000 ulykker med 1200 drepte eller skadde i gjennomsnitt hvert år. Det er imidlertid en stor underrapportering av antall skadde i trafikken. Forskning viser at ca trafikkskader behandles på norske sykehus hvert år. Forskjellen mellom disse tallene består først og fremst av ulykker med relativt lav skadegrad. I tillegg registreres det årlig om lag forsikringssaker uten personskade. I over halvparten av alle dødsulykker i trafikken er for høy fart en av årsakene. I omtrent hver tredje dødsulykke har farten vært litt for høy i forhold til fartsgrensen eller føreforhold. Vegvesenet har registrert at 94,5 prosent av bilistene bruker bilbelte. Det finnes altså rundt 5,5 prosent som ikke bruker belte prosent av de omkomne i bil har hatt manglende beltebruk som medvirkende dødsårsak i kollisjon. Hvert år går ca 50 liv tapt i Norge på grunn av manglende beltebruk. I rundt 20 % av dødsulykkene er rus en av årsakene. Hovedtyper av ulykker: Påkjøring bakfra-ulykker. Kryssulykker: Kryssende kjøreretninger eller avsvingning (ikke fotgjengere involvert). Fotgjengerulykker: Fotgjengere som krysser veien. Møteulykker. Utforkjøringsulykker: Eneulykker hvor sjåføren kjører ut av veibanen. Andre ulykker: Spesielle tilfeller som velt, påkjørsel av gjenstander og dyr. Fig.1 Trafikk- og ulykkesutvikling i Norge de siste 20 år. Basisår er ulykkene i 1990 (Kilde Statens vegvesen) Ulykkesøkning er generelt knyttet til trafikkøkning. Denne elastisiteten er beregnet til 0,7, dvs. at når trafikken øker med 10 prosent, øker trafikkulykkene med 7 prosent. (Fridstrøm 1993) I 2005 omkom 223 på de norske vegene. Det er en halvering siden 1970 til tross for at det i samme periode har vært en tredobling i trafikken. Langsiktig trafikksikkerhetsarbeid virker. Kryss- og fotgjengerulykker kan handle om for høy hastighet eller uoppmerksomhet, eller som oftest en kombinasjon av disse faktorene. Fotgjengere vil ofte føle seg trygge i fotgjengerfelt, mens kjørende på sin side ikke overhoder stopplikten tilsvarende. Påkjøringer bakfra er gjerne tilknyttet kort avstand til forankjørende kombinert med manglende oppmerksomhet. Redusert hastighet, sikrere kryss og kryssingpunkter og færre kryssende konflikter blir derfor nøkkelord i trafikksikkerhetsarbeidet, litt avhengig av veitype. I tillegg er det et behov for økt trafikktrening blant unge og eldre, og atferdsendringer blant voksne trafikanter. Trafikanter er spesielt utsatt for ulykker i de første årene de forsøker seg på noe nytt, både som fotgjenger, syklist, mc-fører og billist. Syklister og mc-førere er særlig involvert i kryssulykker. Dette kan skyldes at de er lite synlige i trafikkbildet. Det kan også skyldes dårlig sikt i kryss og høy hastighet etter forholdene på stedet. Aldersgruppen år er sterkt overrepresentert i ulykkesstatistikken. 372 personer i denne aldersgruppen mistet livet i tidsperioden i Norge, mens ble hardt skadd. Dette er 30 prosent av alle drepte og hardt skadde. Samme aldersgruppe utgir 12 prosent av befolkningen.(statens Vegvesen) 8 9

6 Ulykkessituasjonen i Stavanger kommune Statistikken viser at det er fotgjengerulykker, kryssulykker og påkjøring bakfra som fremdeles preger ulykkessituasjonen Ulykker fordelt i på Stavanger. type, Antall ulykker 180 Andre ulykker Fotgjengerulykker Kryssulykker Møting Påkjøring bakfra Utforkjøringsulykker Antall ulykker i Stavanger Fig. 4. Antall ulykker i Stavanger Endring i ulykkestall fra perioden til Det har vært en nedgang fra perioden med 507 til 476 ulykker i perioden , det vil si ca 6 % Endringene fordeler seg slik på de forskjellige ulykkestypene: Fig. 2. Ulykker fordelt på type EV FV KV RV TOTALT ANDRE ULYKKER FOTGJENGERULYKKER KRYSSULYKKER MØTING PÅKJØRING BAKFRA UTFORKJØRINGSULYKKER TOTALT Det har vært og er rettet et stort fokus på kryssutbedringer langs trafikkerte riksveger. Det kan dreie seg om etablering av rundkjøringer, oppstramming av kryss, siktutbedringer osv. Det er sannsynlig at dette har hatt effekt og derfor viser igjen i denne statistikken. Økningen i påkjøring bakfra-ulykker på E39 i forhold til forrige periode, kan skyldes økning i trafikk og mer kødannelser. Fig. 3. Ulykkestype fordelt på vegtype Det rapporteres inn flest ulykker på fylkesveg og riksveg. Dette henger sannsynligvis sammen med at farten og trafikkmengden her er høyere enn på kommunale veger. De vanligste ulykkene på fylkes- og riksvei er kryssulykker, etterfulgt av påkjøring bakfra- og fotgjengerulykker. På kommunal vei er det også kryssulykker som er den hyppigste ulykkestypen. På europaveg, dvs E39, utpeker påkjøring bakfra seg som den hyppigste ulykkestypen. Færre kryss, og svært få fotgjengere gir en forklaring på dette. Utvikling i ulykkessituasjonen i Stavanger Tellinger fra fire stasjoner i Stavanger viser en økning i ÅDT (årsdøgntrafikk) fra 0,7 %, til 9,8 % fra 2005 til Økning i antall ulykker samme periode kan ses i sammenheng med dette. Prognosene i Nasjonal Transportplan er fra 0,9-1,5 % årlig vekst i trafikkmengde fram til

7 Ulykkespunkt og strekninger Konsentrasjoner av ulykker kalles ulykkespunkt- eller strekninger. Disse utgjorde 31 % av alle politiregistrerte ulykker i perioden Frem til 2008 ble ulykkespunkt og strekninger beregnet ut fra fireårsperioder. Fra 2008 vil disse bli beregnet ut fra femårsperioder. Stedene angitt i kart er rangert etter antall ulykker. Ulykkespunkt: En strekning på inntil 100 m med minst 4 personskadeulykker i løpet av 5 år. Ulykkesstrekning: En strekning på inntil 1 km hvor det har skjedd minst 10 personskadeulykker i løpet av 5 år. Ulykkespunkter Antall 1. Rv 44 Ullandhaugveien x Fv 404 Fylkeslege Ebbels gate 9 2. Rv 509 Revheimsveien x Fv 382 Madlaveien 7 3. Rv 509 Kannikata x Fv 426 Olav Vs gate 6 4. Rv 509 Madlaveien x E39 Tjensvollveien 6 5. Rv 44 Forusveien x Fv 443 Forusbeen 5 6. Rv 509 Revheimsveien v/revheimsberget 5 7. Fv 393 Auglendsdalen v/vassåsveien 5 8. E39 Randabergveien x Fv 409 Kvernevikveien 4 9. Rv 44 Boganesveien v/gamle Godesetveien Rv 509 Revheimsveien x Fv 402 Madlamarkveien Rv 509 Revheimsveien v/ragbakken øst Fv 446 Løkkeveien v/kannikgata 4 Ulykkesstrekninger Antall S1 Rv 509 Madlaveien, Morgedalsveien Ragbakken øst 16 S2 Fv 446 Løkkeveien, Kannikgata Solandsbakken 13 S3 Rv 44 Boganesveien, Gamle Eikesetvei-Sandholmen 12 S4 Rv 509 Madlaveien, Lassaveien Rektor Oldens gate 11 S5 Rv 44 Forusv, Slettestrandveien- Forusbeen 10 S6 Rv 509 Madlaveien, Teaterveien Kannikgata 10 S7 Rv 509 Madlaveien, Wessels gate gangbro v/mosvatnet

8 Ulykker fordelt bydelsvis Politirapporterte ulykker med personskader blir registrert hos Transportplanavdelingen. Disse danner videre grunnlag for registrering av ulykkes-punkt og - strekninger. Her er ulykkene fra perioden illustrert bydelsvis. Trafikkulykker Eiganes og Våland bydel Tegnforklaring kart Trafikkulykker Hundvåg bydel Trafikkulykker Madla bydel Trafikkulykker Hillevåg bydel Trafikkulykker Hinna bydel Trafikkulykker Storhaug bydel Trafikkulykker Tasta bydel

9 M Å L O G S T R A T E G I E R For perioden vil Stavanger kommune fortsatt arbeide for en nedgang i de ulykkestypene som medfører de alvorligste personskadene. Dette skal gjøres gjennom en systematisk utbedring av ulykkespunkt- og strekninger sammen med holdningsskapende arbeid. Tiltakene skal også rettes mot utrygghet og nestenulykker. Hovedstrategiene har spesielt fokus på: 1. Færre kryssulykker. 2. Færre påkjøring bakfra-ulykker. 3. Færre ulykker med myke trafikanter involvert. Drift og vedlikehold Trafikksikring ved arbeid på veien, både for anleggsarbeiderne og trafikantene. Vedlikeholde og utbedre beplantning og sikt. Strøing, brøyting og renhold av fortau og g/s-veier. Informere private om politivedtektene. Bevisstgjøre beboerne når det gjelder ansvar for gode siktforhold, særlig i veikryss. Trafikanten Gi unge fotgjengere og syklister økt trafikktrening. Bevisstgjøre foreldre på rollen som forbilder i trafikken Målrettet kontroll av atferd. Statistikker fra Stavanger-regionen og resten av landet viser at det er disse ulykkestypene som fører til flest personskader. Samordnet areal- og transportplanlegging må vektlegges. Det gjelder blant annet kollektivplanlegging inkludert sikre holdeplasser, sikre skoleveier, sikre og strategisk plasserte fotgjengerkrysninger. Foreldre bør oppfordres til å la være å kjøre barna til skolen der det er akseptabel trafikksikkerhet og avstand mellom hjem og skole. Foreldrenes kjøring gjør trafikkforholdene for andre elever mer risikofylt, og det påvirker også barnas holdninger og helse i negativ retning. Vi skal rette hovedfokus mot de situasjoner trafikanter behersker dårligst: Kryssulykker involverer ofte syklister og mc-førere Påkjøring bakfra-ulykker involverer ofte bilister Fotgjengerulykker skjer stort sett ved krysning av vei Kommunen har som mål å redusere biltrafikkandelen, spesielt tilknyttet arbeidsreiser. En samordnet areal- og transportpolitikk med vekt på kollektiv-, gang- sykkeltransport er viktig i forhold til trafikksikkerhet fordi det gir redusert biltrafikk på veinettet. Færre biler gir færre ulykker. Veinettet må likevel fremstå med en god balanse mellom fremkommelighet og sikkerhet. Vei- og veitrafikkplanlegging Hoved- og samleveier Færre og sikrere kryss, dvs gode rundkjøringer og færre venstresvingbevegelser utenom rundkjøring. Flere planskilte gang- og sykkelkrysninger. Viktige samleveier med busstrafikk vurderes forkjørsregulert Boliggater Tiltak for å oppnå et fartsnivå som er tilpasset kryssutforming og tar hensyn til myke trafikanter. Fortsette innsatsen for å etablere et sammenhengende og sikkert tilbud for syklende og gående. Skille syklende og gående der gang- og sykkeltrafikken er stor, og skille mellom retninger for syklende i underganger. Ta vare på eksisterende snarveier

10 H A N D L I N G S P R O G R A M Programmet er tredelt, og omhandler vei- og veitrafikkplanlegging, drift og vedlikehold på veinettet og holdning og atferd. Vei- og veitrafikkplanlegging I tillegg til de prioriterte prosjektene rettet mot ulykkespunkt og -strekninger, er det en del viktige sikkerhetstiltak på riks- og fylkesveier som ikke er innbyrdes prioritert. Noen av disse vil kunne bli aktuelle i løpet av planperioden. Andre aktuelle prosjekter Prosjektene er valgt på grunnlag av ulykkespunkt og -strekninger i fireårsperioden , og ut fra innspill fra publikum og bydelsutvalgene om nødvendige tiltak for unge og myke trafikanter. Prosjektene består i hovedsak av sikker krysning av vei og smidig avvikling av nødvendig av- og påstigning ved skoler og barnehager. Sted Kv Tjensvollveien / E39 Henrik Ibsensgate Kv Morgedalsveien / Rv 509 Madlaveien Tiltak Midtdeler, høyre av/på Gang og sykkelprioritering Gode planskilte krysningspunkt (for eksempel underganger og bruer) bortimot fjerner konfliktene, spesielt mellom myke og harde trafikanter. Gode siktforhold er viktig for å unngå ulykker mellom myke trafikanter. I tillegg til prioriterte prosjekter, er det utført flere mindre trafikksikkerhetstiltak hvert år i alle bydeler. Dette omfatter skilting, gangfelt, fartshumper, siktutbedringer, mindre fysiske tiltak med mer. Tiltak rettet mot ulykkespunkt og -strekninger Sted Tiltak Rv 509 Madlaveien / Fv 405 Regimentsveien Rv 509 Madlaveien / Welhavensgate Fv 446 Løkkeveien mellom Kannikgt og Eiganesveien Fv 402 Ullandhaugveien / Fv 393 Auglendsveien Fv 446 Randabergveien / Fv 414 Misjonsveien Rv 44 Forusveien Rv 44 Hinnasvingene Rundkjøring Gang- og sykkelundergang, avkjørselsannering Oppstramming/Miljøgate Oppstramming av rundkjøring Utvide fortau ved rundkjøringen Sikre kryssing for myke trafikanter Sikre kryssing for myke trafikanter. Kryss ved Hinnavågen I tillegg til de prioriterte prosjektene rettet mot ulykkespunkt og -strekninger, er det en del viktige sikkerhetstiltak på riks- og fylkesveier som ikke er innbyrdes prioritert. Noen av disse vil kunne bli aktuelle i løpet av planperioden

11 Tiltak for unge og myke trafikanter Oversikten viser utgangspunkt for prioritering innenfor hver bydel i prioritert rekkefølge. Det vil bli lagt vekt på å utføre prosjekter i alle bydelene. Det kan bli aktuelt med omrokkering og eventuelt nye prosjekter innenfor bydelene. Dette avhenger blant annet av samkjøring av prosjekter og planberedskap, og av de økonomiske rammene. Eiganes/Våland 1. Duesvei (Kv), utvidelse av fortau, fartsdempende tiltak 2. Lindeveien (Kv), utvidelse av fortau, fartsdempende tiltak 3. Kampen skole, av- og påstigning 4. Kaptein Mejlænders gate (Kv), fortau i nedre del fra x Rokkahaugen (Kv) Hillevåg 1. Bersagelveien (Kv) / Sandviksveien (Fv 420), undergang 2. Jonas Lies gate (Kv), etablere gang- og sykkelvei Hinna 1. Auglendsbakken (Kv), bredere vei og dobbeltsidig fortau 2. Gamleveien (Kv), utvidelse av fortau 3. Jåttåvegen (Fv 396), fortau/gang- og sykkelvei 4. Hinna sentrum (Kv), bedre fremkommelighet Hundvåg 1. Skeie skole (Kv), av- og påstigning uten rygging 2. Lundebakken (Kv), fortau eventuelt gang- og sykkelvei 3. Buøy skole (Kv), av- og påstigning uten rygging / utkjørsel fra fotballbanen 4. Sølyst, fortau langs Karen A. Sømmes vei (Kv), østsiden Madla 1. Krossbergveien (Fv 407), gang- og sykkelvei til Friheim. 2. Revheim skole (Kv), tiltak for å redusere fart rundt skolen Storhaug 1. Nymansveien (Kv), strekningen S. Ramsvigvei K. Sørnesv. utvidelse av fortau 2. Hjelmelandsgata (Fv 431) (Egersundsgata Avaldsnesgata), gatebruksplan Tasta 1. Lindeveien (Kv), utvidelse av fortau og fartsdempende tiltak 2. Åmøyveien Fv 441, gang- og sykkelvei fra kommunegrensen til skolen 3. Randabergveien (Fv 446), gatebruksplan 4. Sjøvegen (Kv), opparbeide fortau. Tiltakene danner grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler tildelt av Fylkestraf ikksikkerhetsutvalget (FTU). Midlene skal være forbeholdt kommunal- og fylkesvei. FTU-prosjekter på kommunale veier finansieres med 60 % statlige midler og 40 % av kommunen. På fylkesveier dekker fylket hele beløpet (fra 2004). Det bevilges årlig midler til mindre tiltak som humper o.l. og skilt av kommunale midler. Tiltakene gjennomføres fortløpende eller som del av større soneutbedringer

12 Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold er et kontinuerlig arbeid som krever stabile årlige bevilgninger. For å få en overføring av trafikk fra bil til sykkel, må forholdene legges til rette gjennom en forutsigbar og god standard, særlig på hovedrutene. Befolkningens engasjement er viktig i forhold til rapportering av feil på veinettet til veiholder og i forhold til å passe på at egen beplantning ikke henger ut over fortau eller gang- og sykkelveier, eller hindrer frisikt i kryss. Trafikanten holdning- og atferdsarbeid Veisystemet er basert på at vi kjenner til og overholder regler. Trafikkreglene er laget for å skape forutsigbarhet og godt samspill i trafikken. En vesentlig del av ulykkesreduksjonen i årene framover må skje gjennom at vi som trafikanter endrer vår egen atferd. Nord-Jæren er ett felles bolig- og arbeidsmarked med mye trafikk på tvers av kommunegrensene. Endring av trafikantatferd er derfor et regionalt anliggende, men må likevel forankres lokalt. Trafikantatferd kan kun endres hvis trafikksikkerhet betyr noe og er viktig for oss. Tiltak Opplæring i og kontroll av trafikantvarsling rettet mot alle trafikantgrupper ved arbeid på veien mhp enkelhet, forutsigbarhet og lavt fartsnivå. Sikt og frisiktsoner i forbindelse med avkjørsler og kryssområder må vedlikeholdes og utbedres Alle sykkelruter bør ha tilfredsstilt minimumskrav til frisiktsoner Alternativt skal de punkter med spesielt dårlig sikt varsles eller utbedres på annen måte. Beplantning må ikke gå ut over tilgjengeligheten til fortauet for fotgjengere. Det satses på forutsigbar og god sommer/vinterdrift spesielt på sentrale gang- og sykkeltraseer. Drifts- og vedlikeholdsstandarden må minimum være lik med tilliggende bilvei. Veidekket skal holde en høy standard som hindrer uforutsett trafikantatferd, spesielt blant syklister. Feil ved veidekket kan rapporteres til veiholder. Ansvar VPI, Statens vegvesen VPI Statens vegvesen, beboere VPI, Statens vegvesen, beboere VPI, Statens vegvesen VPI, Statens vegvesen befolkningen Det er minst like viktig at barn og unge får gå- og sykkeltrening som at voksne tar førerkortet. Foreldre har et hovedansvar for dette, i forhold til de yngste barna er foreldrenes rolle som forbilder særlig viktig. Barnehagen, skolen og Trygg Trafikk er sentrale samarbeidspartnere. For unge, uerfarne bilførere er god kjennskap til og respekt for den risiko en utsetter seg selv og andre for i trafikken som bilfører, viktig å få formidlet. De fleste kommunale boliggater i Stavanger kommune har i dag 30 km/t som fartsgrense. Standarden på flere av disse gatene er slik at de fysiske forholdene er akseptable både for kjørende og for myke trafikanter. Gaten kan likevel oppleves som en risikofaktor for de som ferdes der, spesielt med tanke på små barn på skolevei. I slike gater bør fokuset dreies fra krav om fysiske tiltak til fokus mot trafikanten og beboere i området. Hvordan vil beboere ha det i sitt nærmiljø? Hvilken atferd er ønskelig og hvilken atferd er uakseptabel. Stavanger kommune kan i den sammenhengen være tilrettelegger for beboere som selv kan ta tak i trafikksituasjonen i nærmiljøet. Årlig bør det bevilges midler til prosjekter i skolene innen 4. klassetrinn. Prosjektene skal skolene selv presentere og søke om midler til. Avdelingen for oppvekst og levekår har anslått et behov på ,- kr/år. Prosjektene skal vurderes av en gruppe bestående av oppvekst og levekår, vei- og trafikkavdelingen og transportplanavdelingen før tildeling av midler

13 Opplæring Kontroll og tilbakemelding Tiltak Ansvar Tiltak Ansvar Helsestasjoner skal veilede foreldre om trafikksikkerhet og sikring av barn under transport. Og oppfordre foreldre til å la barna gå eller sykle til skole/barnehage. Barnehagene skal ha fokus på trafikksikkerhet og atferd som fotgjenger i trafikken. Det skal være løpende dialog mellom barnehagen og foreldrene om trafikksikkerhet. Egendefinerte prosjekter knyttet til barnehager og skoler. Med fokus på bruk av hjelm og refleks. Foreldre skal oppfordres til å gå sammen om å organisere gåbusser til og fra skolen. Fokus på å gå og sykle til skole/barnehage. Oppvekst og levekår Barnehagen, foreldrene Barnehager og skoler Skolen, foreldrene Skoler, barnehager, helsestasjoner Støtte opp om etablering av automatisk trafikkontroll (ATK) på riks- og europavei. Vi skal også vurdere bruk av variable tilbakemeldingsskilt (Fartsmålingstavler) med fokus på fart og avstand. Det er fortsatt behov for Hold avstand - kampanjen. Målrette kontrollarbeid mot bestemte steder og typer kontroll. Kontroll og tilbakemelding på trafikksikkerhet ved skoler og barnehager. Trafikksikkerhet skal inngå som en del av skolen og barnehagens Parkeringskontroll, spesielt ved kryss, gangfelt og på fortau. Statens vegvesen VPI Statens vegvesen Statens vegvesen, Politiet Statens vegvesen VPI, Politiet HMS - arbeid. Skolen, barnehagen P-selskapet, Politiet Brukermobilisering Støtte opp om arbeidet med å klargjøre vikepliktsreglene mellom syklist og bilist Statens vegvesen Tiltak Ansvar Informasjon rettet mot kommunens ansatte, sikrere/mer defensiv atferd. Personal og organisasjon, Kultur og byutvikling Det legges inn en egen bolk om trafikksikkerhet i kommunens nybegynnerkurs og HMS-kurs. Personal og organisasjon Det lages en handlingsplan hvert år med for arbeid med holding og atferdskampanjer. Oppvekst og levekår Det skal gjennomføres årlige kampanjer i samarbeid med trygg trafikk. Oppvekst og levekår Informasjonsbladet Mortepumpen for eldre 64+, bør regelmessig inneholde informasjon om trafikksikkerhet. Oppfriskningskurset for eldre i trafikken, Bilfører 65+ gir eldre trafikanter nødvendig oppdatering i trafikkregler og kjøreatferd. Oppvekst og levekår Statens vegvesen Når gjennomsnittsfarten øker med 5 %, øker risikoen for personskadeulykke med 10 % og risikoen for å bli drept med 25 %! Hvis farten økes fra 80 til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke! Det er bare 1 minutt å spare pr.mil dersom du øker farten fra 80 til

14 En person på 75 kg i 50 km/t vil veie 3,7 tonn ved en bråstopp! Samme person vil veie 7 tonn ved et krasj i 90 km/t! En kollisjon i 70 km/t tilsvarer et fall i fra sjette etasje! K I L D E R Politiet: Politirapporterte personskadeulykker (via Statens vegvesen) Transportøkonomisk Trafikksikkerhetshåndbok, institutt (TØI): Boken refererer til en rekke andre kilder. D E F I N I S J O N E R Atferd: FTU: Nullvisjonen: Personskade: Alvorlighetsgrader: Trafikkmengde: ÅDT: Ulykke: Med atferd mener vi her folks faktiske ytre oppførsel, handlingsmønster og vaner i trafikken. Holdninger og meninger gjenspeiler ikke nødvendigvis folks atferd. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland En visjon om et veitrafikksystem uten drepte og varig skadde personer. Med varig skadde menes i utgangspunktet en meget alvorlig personskade. Hvor ikke annet er nevnt betyr skader personskader som har oppstått på veinettet, registrert hos politiet. Drept (død innen 30 dager som følge av skader ved ulykken) Meget alvorlig personskade (skader som en tid truer livet eller som fører til varige mén av betydelig omfang, med minst 30% medisinsk invaliditet). Alvorlig personskade (skade som krever innleggelse, men som ikke gir varige mén over 30% medisinsk invaliditet). Lett personskade (mindre småskader og brudd som krever legebehandling, men som ikke medfører innleggelse). Antall kjøretøy som passerer ett snitt eller punkt på en vei i løpet av en bestemt tidsperiode. Årsdøgntrafikk, antall kjøretøy som passerer et snitt av veien i løpet av et år, dividert med 365. I denne rapporten er ulykke (hvor ikke annet er nevnt) en ulykke med personskade registrert hos politiet på offentlig tilgjengelige veier innenfor Stavanger kommunes grenser. Eneulykker med fotgjengere og syklister, eks fallulykker eller sykkelvelt tas ikke med. Det kan være flere personskader i en ulykke

15 28 GRAFISK UTFORMING: EGIL BJØRØEN FOTO: SIV EGELI, EGIL BJØRØEN

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Foto: Einar Søberg, Statens vegvesen (Forside: Jens Haugen) Innhold 1. Innledning 5 1.1 HTUs rolle 5 1.2 Hensikten med trafikksikkerhetsplanen 2. Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Tiltaksplan. Trafikksikkerhetstiltak i Bergensprogrammet 2006-2009

Tiltaksplan. Trafikksikkerhetstiltak i Bergensprogrammet 2006-2009 Tiltaksplan Trafikksikkerhetstiltak i Bergensprogrammet 26-29 HORDALAND FYLKEKOMMUNE November 25 Tiltaksplan T-tiltak i Bergensprogrammet 26-29 2 Tiltaksplan T-tiltak i Bergensprogrammet 26-29 Forord I

Detaljer

Sykkelstrategi Vestfold

Sykkelstrategi Vestfold Sykkelstrategi Vestfold Kunnskapsgrunnlag Juni 2012 Utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Vestfold fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Mål og føringer i Nasjonal transportplan... 2 2. Resultater

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer