Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet Vedtatt av kommunestyret den i sak 47/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10"

Transkript

1 Meløy kommuneplan Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet Vedtatt av kommunestyret den i sak 47/10 1

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Organisering Behovsregistrering Rullering Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) Revisjons av handlingsplan for trafikksikkerhetsplan Statusbeskrivelse av trafikkforholdene i Meløy Veinettet Utviklingstrekk i trafikken Trafikkulykker Samfunnskostnader ved trafikkulykker Gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune Målsettinger Tiltak Adferdsrettede / holdningsskapende tiltak Temamøter i grendene Trafikkopplæring og tema-/prosjektarbeid i skolene/barnehagene Temadag om skoleskyss og trafikkforhold Informasjonskampanjer/ trafikksikkerhetsdag Fysiske tiltak Behovskartlegging av fysiske trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune Registrerte innspill fra de enkelte kretsene Reipå Ørnes Våtvik Barvik Neverdal Glomfjord Halsa Engavågen Ågskardet Kommunalteknisk: Handlingsprogram med prioriterte tiltak

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Meløy kommunestyre vedtok i møte sak 30/97 at det skal utarbeides handlingsplan for trafikksikkerhet i Meløy. Denne skal legges til grunn ved prioritering av trafikksikkerhetstiltak. I retningslinjene i kommuneplanen er det nedfelt at det skal utarbeides en slik plan, og at skoleveiene skal prioriteres når det gjelder tiltak. Fra 2001 vil det være en forutsetning for tildeling av midler fra tidligere Aksjon skolevei at kommunen har utarbeidet en lokal trafikksikkerhetsplan. Betegnelsen Aksjon skolevei er gått ut men det er fortsatt Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg som fordeler midlene. Videre ligger hovedfokus på forbedring og sikring av områdene der barn og elever ferdes. Den siste reviderte handlingsplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret den i sak 43/05. Handlingsplanen har virkning ut 2009 og planen skal derfor opp til revisjon, slik at planen oppdateres etter dagens behov. 1.2 Organisering Meløy kommunestyre har delegert ansvaret for plan for trafikksikkerhetssaker til plan- og utviklingsutvalget. 1.3 Behovsregistrering Grunnlaget for utarbeidelse av handlingsplanen er en massivregistrering som er gjort i alle skolekretser når det gjelder trafikkforholdene, innspill fra grendeutvalgene, samt data som tidligere er innhentet vedrørende trafikksikkerhet, bl.a. ved Statens Vegvesen og gjennom den årlige behandling av den tidligere Aksjon skolevei. Innkomne merknader og innspill er sammenstilt og beskrevet kretsvis i tabellen Behovskartlegging av fysiske tiltak i kapittel Rullering Handlingsplan for trafikksikkerhet har gyldighet i perioden Planens tiltak og økonomi skal knyttes mot kommunens handlingsprogram med økonomiplan, som behandles av kommunestyret hvert år. For at planen skal fungere etter intensjonen, er det viktig at den rulleres jevnlig i samarbeid med alle berørte parter. En jevn rullering er spesielt derfor av betydning siden planen er grunnlag før søknader om tilskudd. Uten vedtatt trafikksikkerhetsplan er der ikke mulig å søke om midler. 1.5 Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) NFTU disponerer hvert år tilskuddsmidler til kommunale trafikksikkerhetstiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 80 % av prosjektets totalkostnader. De øvrige 20 % må dekkes av kommunen/søkeren. En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har en politisk behandlet trafikksikkerhetsplan som er gyldig for inneværende år. Utgangspunktet for tilskuddsordningen er at midlene primært skal benyttes til tiltak langs skoleveger og andre områder hvor barn ferdes. Midlene skal nyttes til fysiske tiltak langs kommunale og fylkeskommunale veger. Dessuten kan midlene også nyttes til å dekke planleggingskostnader. Tildelinger til prosjekter forutsetter at det foreligger en kommunal 3

4 handlingsplan for trafikksikkerhet der tiltakene i utgangspunktet er prioritert. Foruten kommuner kan lag, foreninger, skoler o.a. søke om midler. 1.6 Revisjons av handlingsplan for trafikksikkerhetsplan I forbindelse med revisjonen av trafikksikkerhetsplanen har det vært foretatt en kartleggingsrunde i forhold til tiltak som ble registrert under utarbeidelse av gjeldende plan, samt nye forhold. Revisjon av handlingsplan ble annonsert i Avisa Nordland den og alle skoler, grendelag og barnehager tilskrevet direkte. Det er registrert tilbakemeldinger fra skoler og grendelag men ikke noen fra barnehager. Ut over de som ble tilskrevet direkte er det kommet et felles innspill fra flere beboere, innspill fra Meløy trafikkskole samt kommunalteknisk enhet. Denne kartleggingen som nå har vært foretatt vil danne grunnlaget for behandling i plan- og utviklingsutvalget. Handlingsplanen må legges fram for kommunestyre senest i møte den for å kunne søke om midler i Det har vært sendt ut brev til 9 grendelag / utvalg, av disse er det kommet inn 3 uttalelser. Uttalelsene er fra Halsa Grendeutvalg, Engavågen Grendeutvalg og Reipå Grendeutvalg. Det har vært sendt ut brev til 16 skoler, av disse er det kommet 2 uttalelser og disse er fra Neverdal skole og Halsa skole. Av barnehagene er det sendt ut brev til 13 barnehager, av disse er det ikke kommet noen uttalelser. Totalt er det sendt ut høringsdokumenter til 38 mottakere og det er totalt kommet inn 7 merknader / uttalelser. 4

5 2 Statusbeskrivelse av trafikkforholdene i Meløy 2.1 Veinettet Meløy kommune har følgende fordeling innenfor sitt veinett: Type Ant. kilometer % av veinettet Fylkesvei Kommunal vei Veinettet i Meløy kommune omfatter, bortsett fra private veier, kun fylkesveier og kommunale veier. Omstruktureringen av det nasjonale veinett i 2009 førte til at den tidligere riksvei har blitt fra til fylkesvei, dvs. RV17 er nå FV17. Som før er kommunen ansvarlig for investeringer, vedlikehold og drift av det kommunale veinett. Statens vegvesen derimot har i utgangspunktet ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet. Men med nevnte omorganisering får fylkeskommunen utvidet ansvarsområde og samtidig større ansvar for samferdselspolitikken. 2.2 Utviklingstrekk i trafikken Meløy kommune mangler en helhetlig oversikt og analyse av trafikksituasjonen, men på landsbasis er det følgende inntrykk som gjør seg gjeldende når det gjelder utviklingstrekk i trafikken: Trafikkveksten fortsetter i samme tempo som tidligere Hastighetsnivået øker fortsatt Det kjøres mer egoistisk enn tidligere De fleste trafikanter er ikke klar over den aktuelle ulykkesrisikoen 2.3 Trafikkulykker Å få nøyaktige tall om trafikkulykker i Meløy kommune er forholdsvis vanskelig. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiseres det ikke noen statistisk om ulykker med dødsfølge for mindre kommuner. Bakgrunn er personvernbestemmelser, dvs. i mindre kommuner er det mulig å spore hvem som er omkommet. På etterspørsel ble det opplyst det er ikke mulig å få tak i tall om trafikkulykker. Som offentlig tilgjengelig kilde om ulykkestall kan det istedenfor brukes Vegvesenets Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Kartet nedenfor viser registrerte trafikkulykker i tidsrommet for Meløy oppdelt i lettere, alvorlige og meget alvorlige samt ulykker med dødsfølge. I løpet av dette tidsrom skjedde det 50 trafikkulykker med lettere skadde personer og 7 med alvorlige skader. Ulykker der personer ble meget alvorlig skadd er ikke registrert, mens det skjedde 4 ulykker med døden til følge. Nærmere vurderinger om ulykkestype og hvilke aldersgrupper som var involvert tillater kilden ikke. Men en nærmere undersøkelse viser at spesielt ulykkene med lettere skadde personer konsentrerer seg på tettstedene Ørnes og Reipå samt veistrekningen imellom. Ulykker med alvorlige skader skjedde på avsnittet FV17 mellom Eidbukt og Glomfjord, FV452 ved Saura og på Meløya. Kjennetegn er at over halvparten av trafikkulykkene skjedde på FV17. Ulykker med dødsfølge skjedde utelukkende på den tidligere riksvei mellom Selstad og Kilvik. I perioden

6 skjedde til sammen 61 trafikkulykker og 87 % av disse på den tidligere riksvei mens resterende 13 % kan deles opp mellom andre fylkesveier og kommunale veier. 2.4 Samfunnskostnader ved trafikkulykker Trafikkulykker er hendelser som koster samfunnet hvert år flere millioner kroner. Hver personskade eller dødelig ulykke medfører visse kostnader som til slutt også er offentlige kostnader. Ut over den som blir skadet kan også pårørende lide under følgene, spesielt ved dødsulykker. Ikke minst derfor er trafikksikkerhetsprosjekter tiltak som bidrar til å redusere slike kostnader. I Statens Vegevesens håndbok 140 Konsekvensanalyser (2006) er det beregnet hvor høyt samfunnsøkonomiske kostnader ved ulykker med forskjellige skadegrader er. Beregningene er fra 2006 og det Transportøkonomiske Institutt (TØI) utarbeider for tiden en ny studie som forventes utgitt i vår Kostnadene fra 2006 bør ifølge TØI oppjusteres med faktor 1,2 for å nå nivået for Etter denne justering medføres følgende kostnader etter skadagrad: Skadegrad Kostnad (kr. per tilfelle) Dødsfall Meget alvorlig skade Alvorlig skade Lettere skade Materialskade

7 Oppførte kostnader er summen av realøkonomiske kostnader tilknyttet trafikkulykke samt velferdstap. Under de realøkonomiske kostnader faller produksjonsbortfall som følge av personskade / død, medisinske kostnader, materielle kostnader og administrative kostnader. Velferdstapet er kostnader som knyttes opp til rehabiliteringsfasen, dvs. inntil normal helse er gjenvunnet. Ved ulykker med dødsfølge blir velferdstap av pårørende tatt med. 7

8 3 Gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune I løpet av de siste 20 årene er det laget en rekke gang- og sykkelveier i kommunen: Oversikt over gang- og sykkelveier i Meløy kommune Strekning Ansvarlig utbygger Årstall Langs FV17 i Reipå sentrum Statens vegvesen FV17 Torsvik - Ørnes - Våtvikhalsen Statens vegvesen Mosvoldveien Meløy kommune Spildervika - Ørnes skole - Spildra skole Meløy kommune 1991/1 997 Spildra bru - Spilderdalsveien - Ørnes skole Meløy kommune 1994/1997 FV17 Eidbukt - Neverdal Statens vegvesen/ Meløy kommune FV17 - Neverdals skole Meløy kommune Glomfjord torg - Meløy kulturhus Meløy kommune Kulturhuset - Jæra - St. Hanshaugen Meløy kommune FV17 Halsa sentrum - Halsa skole Meløy kommune FV452 Halsa kirke - Halsa øst Meløy kommune FV452 Enga sentrum - Enga skole Statens vegvesen/ Meløy kommune FV452 Enga skole Vall Meløy kommune FV 464 Enga sentrum - Sjybakkan Meløy kommune Gammelveien Apoteket til idrettsveien, Ørnes Meløy kommune FV17 - Foreveien Meløy kommune Badet Glomfjord sentrum Meløy kommune 2008 Det er innført 30 km/t soner i tettbygde strøk. Kommunens erfaring er at dette isolert sett ikke er tilstrekkelig til å holde farten nede i tettbygde strøk. Derfor har en mange steder etablert fartsdumper som supplerende tiltak. Det er etablert veibelysning langs betydelige strekninger langs riks- og fylkesveiene. En betydelig del av dette er finansiert med deltilskudd fra tidligere Aksjon skolevei og resterende fra velforeninger o.l. i de enkelte kretsene. 8

9 I tillegg til slike fysiske tiltak gjennomføres årlig opplysningsarbeid i skoler og barnehager for å påvirke barn og unges adferd og holdninger i trafikken. 4 Målsettinger Det er formulert et hovedformål på overordnet nivå for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge siden Dette kalles for nullvisjonen og betyr at antall drepte og livsvarig skadde skal reduseres uten hensyn til veksten i trafikken. Nullvisjonen har sin forankring bl.a. på riksnivå i samferdselsdepartements gjeldende nasjonal transportplan for % av alle personskader og 85 % av alle drepte og hardt skadde står i sammenheng med utforkjøringsulykker, møteulykker og fotgjengerulykker. Tyngdepunkt ligger da spesielt på å redusere ulykker av myke trafikkanter. Nullvisjonen har Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) sluttet seg til, og dette skal likså være overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune i Tiltak 5.1 Adferdsrettede / holdningsskapende tiltak Temamøter i grendene Trafikksikkerhet bør jevnlig tas opp til diskusjon med kretsene, for eksempel en gang hver planperiode og gjerne i kombinasjon med andre tema, som kommunen ønsker å informere om og diskutere med innbyggerne. Dette vil gi verdifulle innspill til rullering av trafikksikkerhetsplanen og kommunens prioritering av trafikksikkerhetsmidler Trafikkopplæring og tema-/prosjektarbeid i skolene/barnehagene Som et ledd i det ulykkesforebyggende arbeid bør trafikk tas opp jevnlig som tema og prosjektarbeid i skolene og barnehagene. Dette bør rettes fokus på i møter for ledere i skolene og barnehagene. Det bør også arrangeres kursdag for lærere og ansatte i barnehagene Temadag om skoleskyss og trafikkforhold Det bør jevnlig gjennomføres en temadag i skolene hvor en tar opp forholdene omkring skoleskyss og trafikale forhold ved skolene og på skoleveien Informasjonskampanjer/ trafikksikkerhetsdag Som et viktig ledd i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeid bør det i samarbeid med andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet gjennomføres informasjonskampanjer overfor innbyggerne med ulike tema: Bruk av sykkelhjelm Bruk av sykkel i trafikken + adferdsveiledning Lover og regler for gående + adferdsveiledning Økt refleksbruk Barn og eldre i trafikken Det bør jevnlig arrangeres en trafikksikkerhetsdag, hvor et eller flere av ovennevnte punkter er tema. 9

10 5.2 Fysiske tiltak Meløy kommune har foretatt en behovskartlegging av fysiske trafikksikkerhetstiltak i kretsene. Tabellen nedenfor fremstiller tiltakene og innspill som er registrert både i 2006 og Tiltakene som ikke er realisert står dermed fortsatt igjen som kartlagt behov pluss nye tiltak som er kartlagt under den aktuelle revisjonsprosessen. 10

11 6 Behovskartlegging av fysiske trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune SV = Statens vegvesen / MK = Meløy kommune / * = Innspill 2006 / ** Innspill 2010 Skolekrets Tiltak Ansvarlig Reipå Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV17 Høgseth Dalen SV/MK ** Gang-/sykkelvei langs KV Kolonisasjonsveien fra Reipå sentrum MK til IRIS miljøstasjoner ** Gang-/sykkelvei videre langs FV458 Foreveien SV/MK * Gang-/sykkelvei langs FV457 Marklandsveien fra Reipå sentrum til SV/MK Moa * Gang-/sykkelvei langs Hans Brùns vei MK Andre tiltak: ** Opprusting av trafikale forhold i Reipå Sentrum: Merking av SV fotgjengeroverganger, opprydding avkjørselsforhold, skilting, belysning. ** Etablering av tilfredsstillende bussholdeplasser SV ** Asfaltering av Lyngveien til Reipå barnehage samt asfaltering av MK parkeringsplass i tilknytning til barnehagen * Omlegging av kryss FV17 - FV458 Foreveien SV * Omlegging kryss Foreveien/Lyngveien (innkjørsel til boligfeltet) MK * Nedsatt fartsgrense på Foreveien/skilting farlig kryss FV17 SV Tiltak ved skolen: * Opparbeidelse og skjerming av parkeringsplasser fra lekeplassen * Opparbeidelse av busslomme ved FV17 like øst for skolens gymnastikksal MK Ørnes Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV17 Korsnes - Eidbukt SV/MK * Gang-/sykkelvei - videreføring langs Spilderdalsveien MK * Gang-/sykkelvei Ørneshaugen - FV17 MK Andre tiltak: ** Stenge gjennomkjøring fra Esso til Rådhuset, bak sykehjemmet MK ** Sikring av fotgjengerovergang ved Spildra bru SV ** Fysisk skille mellom FV17 og gang- og sykkelvei i Dybvik SV svingen ** Etablering av fartsdempere i Fjellveien MK * Flytting av busstopp bak legekontoret, nærmere Meløy rådhus (Gamle brannstasjonen) * Sikring av fotgjengerovergang FV17 v/ kryss til Ørnes sentrum 1 SV * Etablering av ensidig dobbel busslomme ved FV17 - Rådhuset SV * Opprydding i trafikale forhold ved Flipperkiosken i tråd med MK gjeldende bebyggelsesplan * Fysisk skille mellom gang-/sykkelvei og FV17 v/dybvik SV 11

12 * opprydning i avkjørselsforhold ved busslomme i Spildervika, veien SV opp til Ørnes-hallen * Sikring fotgjengerovergang v/fv17 v/breckanveien i Spildra SV * Nedsatt fartsgrense og flere fartsdumper på Spilderdalsveien MK * Fartsreduksjon i Ørnes sentrum I SV * Opprettelse av dobbel busslomme ved avkjørsel til Våtvik SV boligområde, samme side av veien som bebyggelsen * Tunnel Spildra - Eidbukt SV ** Nedsatt fartsgrense til 30 km/t og flere fartsdumper på MK Mosvoldveien ** Oppmerket / opphøyet gangfelt i fortauets forlengelse samt over SV/MK krysset Mosvoldveien FV17 og krysset Gammelveien / FV17 ** Etablering av ensidig fysisk atskilt busslomme ved Esso-krysset SV/MK ** Midtrabatt / trafikkøy i krysset FV17 - Mosvoldveien SV/MK ** Fysiske tiltak for å dempe farten på veistrekning FV17 SV Våtvikhalsen Eidbukt ** Nedsatt fartsgrense på veistrekning FV17 Våtvikhalsen - Eidbukt SV ** Oppmerkede gangfelt på veistrekning FV17 Våtvikhalsen Eidukt SV Tiltak ved skolen: * Etablering av tilfredsstillende parkering ved Spildra skole gjennom utvidelse og samordning med Spildra barnehage) * Gjort endringer slik at folk ikke bruker veien opp til Spildervika og parkerer i enden av denne veien * Utarbeidelse av trafikkplan for skoleanlegg og idrettshall i Spildervika MK MK Neverdal Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV17 fra kryss Korsveien mot Bjørnneset SV Andre tiltak: * Etablering av ensidig busslomme v/fv17 ved Svahellaveien SV * Etablering av ensidig busslomme i Barvika SV * Etablering av ensidig busslomme på Sandå SV ** Lysregulering fotgjengerovergang FV17 / Korsveien SV Tiltak ved skolen: Montering av bom ved innkjørsel til skolen MK Glomfjord Bygging av gang-/sykkelveier: MK ** Gang-/sykkelvei langs Glomveien til Glomen boligfelt MK Andre tiltak ** Bedre belysning ved forgjengerovergangene MK ** Forbud mot utkjøring fra Moreneveien til Glomveien MK ** Ny avkjørsel ved Helsehuset MK ** Nye gangfelt Glomveien/Christian Kiellands vei og MK Glomveien/Skoleveien 12

13 * Regulering/omlegging av rundkjøringen i Glomfjord MK * Etablering av gangfelt ved Øvre Sollia, Bjerklia, Kolstadkrysset MK * Utvidelse av Kolstadkrysset med evt. trafikkøy * Krysset ved kirken utvides og sikres (f.eks. oppsetting av speil) MK * Skilting av Glomveien gjennom Glomfjord som forkjørsvei MK * Utbedring av krysset ved blokkhusene MK * Trafikksikring Johannes Høegs vei MK MK Tiltak ved skolen: MK * Etablering av snuplass for busser i kombinasjon med flere MK parkeringsplasser for biler * Etablering av gangsti fra bussholdeplass til skolen MK Halsa Bygging av gang-/sykkelveier: * Gang-/sykkelvei langs FV17 fra Halsa sentrum til Halsa Auto SV ** Gang-/sykkelvei langs FV17 fra Halsa skole og sørover til XL SV/MK Bygg (450 m) * Gangsti mellom Sørheim og krysset ved kirka MK Andre tiltak: * Etablering av busslomme v/halsa kirke, Halsa sentrum, Halsa SV Auto * Etablering av fotgjengerovergang v/halsa kirke SV * Oppstramming av veikryss i sentrum og ved Halsa Auto MK * Etablering av forkjørsvei på FV452 fra Halsa til Vassdalsvik SV * Forkjørsvei helt ut til Furøy SV Alle skoleveier bør skiltes med fareskilt barn i veibanen SV ** Gangfelt / skilting i Halsoskrysset SV ** Gangsti fra Vårtunveien til Vollabakken ønskes utbedret ** Nedsatt fartsgrense til 50 km/t ved Solhaug Bygg SV ** Buss skur på Halsa sentrum på nordsiden av FV17 SV ** Tiltak for å forbedre frisiktsoner i kryssområder på Halsa SV/MK ** Nedsatt fartsgrense til 60 km/t mellom Furøy fergeleie og SV Hamnbogkrysset Ågskardet Bygging av gang-/sykkelveier: * Gang-/sykkelvei langs FV17 fra fergekaia til skola SV Andre tiltak: ** Opprusting av KV Åg - Korsvikmyran, etablering av møteplass, MK samt bedre belysning og autovern/rekkverk Tiltak ved skolen: * Etablering av fotgjengerfelt ved skoleinnkjørselen SV/MK * Fartsgrensen reduseres fra 60 km/t til 50 km/t Engavågen Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV452 fra Enga sentrum til Saura MK/SV 13

14 ** Gang-/sykkelvei fra Coop nærbutikk til Engavågen småbåthavn SV ** Gang-/sykkelvei mellom Vallsjøen omsorgssenter og SV legekontoret Andre tiltak: * Opprusting av trafikale forhold i Enga sentrum m/ SV/MK trafikkregulering, oppmerking, skilting. * Tiltak ved Brattsundbrua vedr. innsnevring av kjørebanen SV * Nedsatt fartsgrense på kommunal vei i Tindvika (v/vall barnehage) MK * Etablering av forkjørsvei på FV452 fra Vassdalsvik til Halsa SV * Bedring av vedlikehold som brøyting og strøing på gang- og SV/MK sykkelveger ** Nedsatt fartsgrense ved Coop nærbutikk i sammenheng med SV tilknyttet parkeringsareal og uoversiktlig kryssituasjon ** Etablering av busslomme i Engavågen sentrum SV Tiltak ved skolen: * Etablering av nye parkeringsplasser og busslomme MK * Tilrettelegging av område for mopedopplæring MK ** Trafikken skal flyttes ut av skoleområdet Meløy Bygging av gang-/sykkelveier: * Gang-/sykkelvei Meløysjyen - Meløy skole SV Andre tiltak: * Utbedring av trafikkfarlige punkter på fylkesveien SV * Utskifting av kantstein med autovern av stål langs fylkesveien SV * Rydding av skog langs fylkesveien SV * Etablering av busslomme ved skolen MK * Rydding av busker og trær i krysset ved Meløy kirke Tiltak ved skolen: * Etablering av fysisk skille mellom parkeringsplass og lekeplass MK 14

15 7 Registrerte innspill fra de enkelte kretsene 7.1 Reipå Det er mottatt 1 innspill som er fra Reipå Grendelag, datert Grendelaget ønsker en forandring i forhold til innspillet ved tidligere revisjoner. Istedenfor gang- og sykkelvei Reipå sentrum / Stia langs FV17 ønskes det nå gang- og sykkelvei Høgseth / Dalen langs fylkesveien. Denne settes som første prioritet i brevet. Ytterligere gang- og sykkelveier som prioriseres er langs FV457 til Marken, FV458 til Fore og langs den kommunale vei til Iris. Andre forhold som ønskes iverksatt er merking av fotgjengeroverganger ved krysset FV17 / FV458 samt forbedring av avkjørselsforhold, skilting og belysning. Busseholdeplasser bør etableres med hensyn til en trygg avstigning. Det er mottatt 1 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra Reipå barnehage, datert Ett innspill er mottatt etter høringsfristens utløp fra Reipå grendelag, registrert Lyngveien og parkeringsplassen i tilknytning til barnehagen ønskes asfaltert med bakgrunn i en planlagt utvidelse av barnehagen. Asfalteringstiltak kan i denne sammenheng vanskelig vurderes som tiltak for forbedring av trafikksikkerheten. Her er det mer treffende å oppsummere dette under vedlikehold og ikke en del av handlingsplanen. Ellers slutter samarbeidsutvalget ved Reipå barnehage seg til grendelagets innspill. I utkast til revidert handlingsplan ble det foreslått å prioritere gang- og sykkelveien langs FV17 mellom Reipå sentrum og Dalen. Videre ble det tatt med gang- og sykkelveien til Iris på Reipå. Forslaget er gjennomgått av Reipå grendelag og det ønskes en prioritering til fordel for gang- og sykkelveien mellom Dalen og Reipå sentrum som går på bekostning av den som skal gå langs Kolonisasjonsveien. Dette på grunn av at ferdselen langs FV17 er mye farligere og siden mange barn og skoleelever kommer fra Dalen. Innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplanen, Reipå Skole, datert Her vises det til følgende tiltak: Det bør opparbeides busslommer ved FV 17 like øst for skolens gymnastikksal. Derved slipper bussen å bruke parkeringsplassen nede ved kirka slik det gjøres nå. Det er ønskelig fra skolen sin side at dette tiltaket prioriteres foran de andre tiltakene. I forhold til innspillet fra den forrige revisjon opplyses om reguleringsplanarbeidet for Reipå sentrum der dagens busslommer skal omlegges. 7.2 Ørnes Det er mottatt 1 innspill som er fra Ørnes trafikkskole, datert Innledende henvises det til Mosvoldveien som hovedtrafikkåre mellom FV17 og boligområdene i Mosvolddalen. Hovedproblematikken ligger ved krysset FV17 / Mosvoldveien med Esso 15

16 bensinstasjon som en av de mest trafikkerte bensinstasjoner. Veikrysset er ikke tydelig avgrenset og det er flere interesser som kommer inn i bildet: Esso bensinstasjon, busslommen ved FV17, myke trafikkanter som ikke har avmerket sykkel- eller gangareal. I tillegg brukes Gammelveien som snarvei og som dermed bidrar til enda mer uoversiktlighet. Trafikk skal ikke gå gjennom trafikkarealet til Esso. Området ved Esso bør planmessig gjennomgås på nytt med Statens Vegvesen i planperioden. Kortsiktig ønskes det nedsatt fartsgrense til 30 km/t fra begynnelsen av Mosvoldveien samt nye fartsdumpere som fysisk tiltak. For å ivareta myke trafikkantents interesser bør det avmerkes areal i forlengelse av fortauet Mosvoldveien til FV17. Likeså bør det avmerkes gangfelt på krysset FV17 / Mosvoldveien og FV17 / Gammelveien. Som langsiktig tiltak skal det etableres en fysisk atskilt busslomme slik at dagens innkjørsel og areal til busslomme ikke brukes som snarvei. Videre bør fortauet forlenges og nevnte fotgjengeroverganger utformes som opphøyd gangfelt. Samtidig bør det anlegges midtrabatt / trafikkøy i krysset Mosvoldveien / FV17. For å redusere gjennomkjøring fra Gammelveien ønskes det skilt gjennomføring forbudt. Der mottatt 3 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra FAU Spildra skole, datert , fra Trond Hegge Moen, datert og Ole Rolf Dybvik, datert FAU Spildra skole ønsker prioritert 3 tiltak: Fotgjengerovergangen nord for Spildra bru skal sikres. Overgangen blir brukt mye og bilene kjører med forholdsvis høy hastighet. Det henvises til flere tilfelle der biler kjørte utfor veien ved Dybvik forretningene og der kjøretøyer havnet på gangfeltet. Siden skolebarn ferdes daglig på denne gang- og sykkelvei ønsker FAU prioritert en fysisk skille mellom kjørebanen og gangveien. Som tredje tiltak ønskes det en forbedring av de trafikale forholdene ved krysset FV17 / Nyveien såkalt ESSO-krysset. Området bør planlegges helhetlig og omfatte busslommen, bensinstasjonen og fotgjengerkryssing. Trond Hegge Moen henviser til forholdet at Fjellveien er den eneste vei i Mosvoddalen som ikke har fartsdempere. Det bes om å prioritere etablering av fartsdempere. Ole Rolf Dybvik sitt innspill har samme innhold som innspillet fra Trond Hegge Moen. Det ønskes å få etablert fartsdempere i Fjellveien. Begge innspill tar for øvrig opp at veisystemet er uoversiktlig om sommeren på grunn av tett vegetasjon og om vinteren på grunn av store brøyteskavler. I kombinasjon med høy fart i Fjellveien er dette noe som går på bekostning av trafikksikkerheten. Fra gammel plan nevnes følgende: Fotgjengerovergangen på FV17 ved kryss til Ørnes Sentrum I er svært risikofylt. Flere kollisjoner i vegkrysset har forekommet. Spørsmål om lysregulering har vært vurdert. Det bør ryddes opp i trafikale forhold rundt Flipperkiosken i tråd med gjeldende bebyggelsesplan. Problemet ble likeså vurdert under utarbeiding av reguleringsplan for Lamarkgården. For å få en bedre og mer trafikksikker overgang vil Statens Vegvesen sette ned fartsgrensen til 40 km/t samt at 16

17 det anlegges et opphøyd gangfelt. Egentlig tilknyttet til reguleringsplan for Lamarkgården er dette en nyttig løsning for hele sentrumsområde. 7.3 Våtvik Barvik Det er mottatt 1 innspill fra beboerne i området Våtvik / Barvik, datert Beboerne i området opplyser generelt om økt tungtrafikk i sammenheng med utviklingen i Glomfjord industripark, ikke overholdt fartsgrensen, generasjonsskifte i området, dvs. økt antall barn og trafikkstøy. Tiltak som ønskes prioritert er gang- og sykkelveien fra Våtvikhalsen til Eidbukt samtidig som det prioriteres tunnelløsningen Spildra Eidbukt. Som konkrete fysiske tiltak nevnes det fartsdempere og avmerkede gangfelt. Når det gjelder fart forslås å sette ned fartsgrensen og gjennomføre fartskontroller. 7.4 Neverdal Det er mottatt 1 innspill som er kommet fra FAU Neverdal skole, datert FAU skal ha gang- og sykkelvei fra veikrysset FV17 / Korsveien i Neverdal sentrum til det gamle posthus. På grunn av aktivitetene i Glomfjord industripark og Halsa henvises det til økt tungtransport. Samtidig påpekes tilflytting av familier med barn som betyr et økt antall av skoleelever som skal gå til og fra skole / fritidsaktiviteter. FAU ønsker seg et spleiselag mellom Meløy kommune og fylkeskommune for å få på plass reguleringsplan som er forutsetning for denne gang- og sykkelvei. Som andre tiltak skal krysset FV17 / Korsveien i Neverdal sentrum lysreguleres. Krysset ligger topografisk ugunstig, dvs. litt opphøyd med dårlig innsyn. 7.5 Glomfjord Det er mottatt 1 innspill som er kommet fra FAU Glomfjord skole, datert FAU ved Glomfjord skole er kommet med 5 tiltak som ønskes prioritert for Glomfjord: Gang- og sykkelvei langs Glomveien uten at det er nærmere nevnt hvor den skal begynne / avslutte. Generelt ønskes det bedre belysning ved fotgjengerovergangene i Glomfjord. Utkjørselen fra Moreneveien til Glomveien skal stenges siden det finnes i kort avstand fra hverandre to utkjørsler til Glomveien. I stedet for skal det brukes utkjørselen fra Bjerkliveien for å få et bedre trafikkmønster. Krysset Glomveien / Moreneveien ligger tett mot en sving og er dermed uoversiktlig. Ved Helsehuset ønskes det egen avkjørsel til Glomveien for å samordne trafikken og å unngå unødvendig kryssing av fortauet. Nye gangfelt forelås ved krysset Glomveien Christian Kiellandsvei og Glomveien Skoleveien. 17

18 7.6 Halsa Til sammen er det mottatt to innspill vedrørende trafikksikkerhetstiltak på Halsa. For det første er det kommet brev fra Halsa Grendelag, datert , og for det andre fra Halsa skole, datert Halsa grendelag: Som første tiltak ønskes det nedsatt fartsgrense sør for Halsa. Fartsgrensen på FV17 ønskes nedsatt til 50 km/t om lag ved Solhaug Bygg. Det henvises til trailertrafikk i forbindelse med forretningsvirksomheten og at utkjørselen er uoversiktlig. Grendelaget påpeker at skoleelever går fra Dalheimveien, som er kommunal vei mellom FV17 / Solhaug Bygg og FV17 / Halsa sentrum, via FV17 nordover til Halsa skole. Avstigning av buss ved buss skur i sentrum nord for FV17 er ikke sikkert nok. Dette forhold bør forbedres. Overgang fra FV17 til Halsosveien er heller ikke sikkert nok og det ønskes gangfelt med skilt. Generelt henvises det til frisiktsoner i kryssområder på kommunale veier og at vegetasjon gjør disse uoversiktlig. Grendelaget ønsker seg befaring med kommunen for å vurdere mulige tiltak. Halsa skole: Halsa skole tar likeså opp at del av FV17 fra veikrysset nord for Solhaug Bygg til skolen brukes som skolevei. Her bør det prioriteres ny gang- og sykkelvei for å ivareta en trygg atkomst til skolen. Gangfelt med skilt ønskes likeså ved Halsoskrysset. Som siste tiltak bør gangstien fra Vårtunveien til Vollabakken utbedres. Det er mottatt 2 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra Kai Nymo, datert og Kai Nymo ønsker nedsatt fartsgrense på veistrekningen Furøy fergeleie til krysset FV17 / Hamnbogveien i Halsa sentrum. Fartsgrensen bør nedsettes til 60 km/t siden strekningen brukes spesielt om sommeren av myke trafikanter. Helst bør dette ses i en helhetlig sammenheng slik at det legges opp til en sammenhengende område med nedsatt fartsgrense i Halsa sentrum helt til Solhaug bygg. Med e-post av kommer innspill om at det er ønskelig med rassikring langs FV17 mellom Kilvik og Halsa. Veistrekningen bør sikres generelt mot ras men det henvises spesielt til snø- og isras om vinteren. Angående dette innspill må det kommenteres at det kan kun søkes om trafikksikkerhetsmidler i tilknytning til trafikksikkerhetstiltak for områder der barn og skoleelever ferdes. Rassikring er av trafikksikkerhetsmessig betydning men står ikke i direkte sammenheng med trafikksikkerhetsplanens egentlige formål. Slike tiltak langs FV17 må tas opp på et høyere nivå med Statens Vegvesen. Fra gammel plan er det satt opp følgende tiltak: 18

19 Her er det behov om videreføring av gang-/sykkelvei langs FV17, både fra skolen og sørover og fra sentrum til Halsa Auto. Dette forhold skal ivaretas gjennom reguleringsplan for Halsa sentrum som er under utarbeiding. 7.7 Engavågen Det er mottatt 1 innspill fra Engavågen grendelag, datert Førsteprioritet skal gang- og sykkelveien fra Engavågen til Saura ha. Grendelaget henviser at dette prosjekt er kommet på andre plass av prioriterte prosjekter. Fartsgrensen ved Coop nærbutikken bør settes ned pga. et uoversiktlig kryssområde. Krysset er ikke tydelig avgrenset og spesielt i sammenheng med butikkens parkeringsplass som ikke er tydelig atskilt fra selve krysset ønskes dette tiltak. Eksisterende gang- og sykkelvei langs FV464 som starter ved Coop krysset FV452 / FV464 bør fortsettes til Engavågen småbåthavn. Der mottatt 2 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra Engavågen grendelag, datert , og FAU Enga skole, udatert men mottatt den Grendelaget foreslår ny gang- og sykkelvei fra Vallsjøen Omsorgssenter til legekontoret. Gang- og sykkelveien går bare langs en side av FV452 og det er ikke nødvendig å krysse fylkesveien. Omsorgssenteret og Nortun HelseRehab kan på denne måte knyttes sammen. Videre etterlyses en etablering av busslomme i Engavågen sentrum er del av handlingsplanen. Enga skole henviser til store trafikkmengder ved skolestart og skoleslutt. For å øke trafikksikkerheten ønskes det å flytte trafikken ut av skoleområdet. Fra gammel plan er det satt opp følgende tiltak: Det er behov for gang- og sykkelvei langs fylkesveien mot Saura (Saurahalsen). Trafikkforholdene i Enga sentrum er tildels svært kaotiske. Her er kombinasjon av 4-armet kryss, parkeringsplass for forretning/post, bensinpumper samt gang-/sykkelvei som munner ut i kjørebanen i tilknytning til krysset. 7.8 Ågskardet Fra Åg grendelag er det mottatt innspill som er datert Grendelaget ber om opprusting av den kommunale vei mellom Åg og Korsvikmyran, etablering av møteplass, bedre belysning og autovern. Dette innspill må skje til vurdering av vedlikeholdsarbeider på kommunale veier. 7.9 Kommunalteknisk: Fra kommunalteknisk enhet er det mottatt innspill som er datert Det er kommet innspill fra kommunalteknisk enhet etter henvendelse fra Meløy Trafikkskole til undervisningsseksjonen. Meløy Trafikkskole har meldt inn behov for øvingsareal for mopedopplæring og det ønskes å bruke parkeringsplassen til idrettslaget i Mosvolddalen. I denne 19

20 sammenheng kom det opp ønsket å asfaltere parkeringsplassen for å kunne bruke dette areal som øvingsområde. Parkeringsplassens avrenningsforhold er per i dag forholdsmessig dårlig og dersom den asfalteres må det regnes med en forverring. Et slikt tiltak krever da nærmere prosjektering / kostnadsvurdering Som ytterligere konkrete tiltak er det nevnt følgende: Det bør etableres fartsdempere på veien fra FV17 til IRIS / idrettsplassen Reipå som fysisk tiltak pluss at fartsgrensen skal settes ned. Som skiltingstiltak ønskes det vikeplikt for kjørende som kommer fra sykehjemmet på Ørnes inn mot Gammelveien. Ved fotgjengerovergang vest for gartneri Sandå i Eidbukt skal det settes opp gatelys for å lyse den bedre opp. Mer generelt skal det tas med forebyggende tiltak som kommunalteknisk er ansvarlig for, dvs. tiltak i sammenheng med brøyting, kantrydding, belysning, merking av gangfelt m.m. 20

21 8 Handlingsprogram med prioriterte tiltak Tiltak Bygging av gang- og sykkelveier FV17 Halsa sentrum - Halsa auto (ca. 350 m) 1750 *) FV17 Reipå Sentrum Dalen (trinn 1, ca m), Reipå Sentrum Høgseth (trinn 2, ca. 500 m) FV452 Engavågen sentrum Osa blomsterbutikk (trinn 1, ca. 800 m), Osa blomsterbutikk Saura (trinn 2, ca m) FV17 Korsveien gamle posthus Neverdal (ca. 600 m) KV Kolonisasjonsveien Reipå sentrum Iris (ca. 450 m) FV457 Reipå sentrum - Marken Kostnader (i 1000 kroner) *) trinn 1 P 2500 *) 4000 *) trinn 1 FV458 Foreveien (boligfelt Lyngveien Reipå havn) (ca. 900 m) FV464 Engavågen sentrum småbåthavn Henrikbrygga (ca. 800 m) Gang- og sykkelvei langs Glomveien FV17 Solhaug Bygg Halsa skole (ca m) FV452 Vallsjøen omsorgssenter legekontor Nortun Tiltak ved skoler og barnehager Etablering av busslomme og parkeringsplasser ved Enga skole (tatt med fra 2006) Etablering av fysisk skille mellom parkeringsplass og lekeplass ved Meløy skole (tatt med fra 2006) Andre fysiske tiltak Trafikkregulering/-skilting og fartsdempende tiltak i boligområder, ved kommunale veier og ved gangfelt Fortauløsning FV17 - Mosvoldveien Fysiske skille mellom kjørebane og G/S-vei ved Dybvik Forbedring av belysning Nedsatt fartsgrense til 60 km/t mellom Furøy fergeleie og Hamnbogkrysset, nedsatt fartsgrense til 60 km/t mellom Reipå sentrum og Dalen inntil gang og sykkelvei kommer Informasjonskampanjer/ trafikksikkerhetsdag Temamøter i grendene P P trinn 2 P 21

22 *) Oppførte prioriterte tiltak er stipulert med kr. 5000,- per løpende meter gang- og sykkelvei. Kostnadene antas som bruttokostnadene der fylkeskommunale midler dekker 80 % mens kommunen må dekke 20 % av kostnadene. P) Ved prosjektering av gang- og sykkelveier setter Statens Vegvesen stort sett krav om reguleringsplan, spesielt langs den tidligere riksvei FV17. Plankostnader kan likeså dekkes gjennom fylkeskommunale midler. 22

23 Meløy kommuneplansystem består av: Kommuneplanen er den langsiktige og overordna planen i kommunen og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til utfordringer, mål og strategier for samfunnet. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og er rettslig bindende for bruken av kommunens areal. Handlingsprogram med økonomiplan skal fastlegge mål og viktige tiltak, samt vise kommunens økonomiske prioriteringer for de første 4 årene. Årsbudsjettet skal vise forventede inntekter og gi økonomiske rammer for kommunens virksomhet det nærmeste året. Arbeidsprogrammene skal vise enhetenes oppgaver og tiltak det første året. Årsevaluering skal utføres systematisk av enhetenes arbeidsprogram og politiske vedtak. Det skal komme fram hvordan avvik skal følges opp. Regnskap skal utarbeides. Til slutt skal det utgis en årsmelding som er et sammendrag av kommunens årsevalueringer. Delplaner kan utarbeides for en større eller mindre del av kommunens virksomhet. Utredninger kan utarbeides som grunnlag for behandling av andre kommunale planer. Utredningene kan foreslå endringer i visjoner, mål og tiltak, samt klargjøre virkninger og vise alternative løsninger. Meløy kommune 8150 Ørnes Tlf Fax Epost: Internett:

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave: 3 Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave/dato: 3 / 2011-03-02

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90/71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer