Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet Vedtatt av kommunestyret den i sak 47/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10"

Transkript

1 Meløy kommuneplan Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet Vedtatt av kommunestyret den i sak 47/10 1

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Organisering Behovsregistrering Rullering Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) Revisjons av handlingsplan for trafikksikkerhetsplan Statusbeskrivelse av trafikkforholdene i Meløy Veinettet Utviklingstrekk i trafikken Trafikkulykker Samfunnskostnader ved trafikkulykker Gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune Målsettinger Tiltak Adferdsrettede / holdningsskapende tiltak Temamøter i grendene Trafikkopplæring og tema-/prosjektarbeid i skolene/barnehagene Temadag om skoleskyss og trafikkforhold Informasjonskampanjer/ trafikksikkerhetsdag Fysiske tiltak Behovskartlegging av fysiske trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune Registrerte innspill fra de enkelte kretsene Reipå Ørnes Våtvik Barvik Neverdal Glomfjord Halsa Engavågen Ågskardet Kommunalteknisk: Handlingsprogram med prioriterte tiltak

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Meløy kommunestyre vedtok i møte sak 30/97 at det skal utarbeides handlingsplan for trafikksikkerhet i Meløy. Denne skal legges til grunn ved prioritering av trafikksikkerhetstiltak. I retningslinjene i kommuneplanen er det nedfelt at det skal utarbeides en slik plan, og at skoleveiene skal prioriteres når det gjelder tiltak. Fra 2001 vil det være en forutsetning for tildeling av midler fra tidligere Aksjon skolevei at kommunen har utarbeidet en lokal trafikksikkerhetsplan. Betegnelsen Aksjon skolevei er gått ut men det er fortsatt Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg som fordeler midlene. Videre ligger hovedfokus på forbedring og sikring av områdene der barn og elever ferdes. Den siste reviderte handlingsplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret den i sak 43/05. Handlingsplanen har virkning ut 2009 og planen skal derfor opp til revisjon, slik at planen oppdateres etter dagens behov. 1.2 Organisering Meløy kommunestyre har delegert ansvaret for plan for trafikksikkerhetssaker til plan- og utviklingsutvalget. 1.3 Behovsregistrering Grunnlaget for utarbeidelse av handlingsplanen er en massivregistrering som er gjort i alle skolekretser når det gjelder trafikkforholdene, innspill fra grendeutvalgene, samt data som tidligere er innhentet vedrørende trafikksikkerhet, bl.a. ved Statens Vegvesen og gjennom den årlige behandling av den tidligere Aksjon skolevei. Innkomne merknader og innspill er sammenstilt og beskrevet kretsvis i tabellen Behovskartlegging av fysiske tiltak i kapittel Rullering Handlingsplan for trafikksikkerhet har gyldighet i perioden Planens tiltak og økonomi skal knyttes mot kommunens handlingsprogram med økonomiplan, som behandles av kommunestyret hvert år. For at planen skal fungere etter intensjonen, er det viktig at den rulleres jevnlig i samarbeid med alle berørte parter. En jevn rullering er spesielt derfor av betydning siden planen er grunnlag før søknader om tilskudd. Uten vedtatt trafikksikkerhetsplan er der ikke mulig å søke om midler. 1.5 Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) NFTU disponerer hvert år tilskuddsmidler til kommunale trafikksikkerhetstiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 80 % av prosjektets totalkostnader. De øvrige 20 % må dekkes av kommunen/søkeren. En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har en politisk behandlet trafikksikkerhetsplan som er gyldig for inneværende år. Utgangspunktet for tilskuddsordningen er at midlene primært skal benyttes til tiltak langs skoleveger og andre områder hvor barn ferdes. Midlene skal nyttes til fysiske tiltak langs kommunale og fylkeskommunale veger. Dessuten kan midlene også nyttes til å dekke planleggingskostnader. Tildelinger til prosjekter forutsetter at det foreligger en kommunal 3

4 handlingsplan for trafikksikkerhet der tiltakene i utgangspunktet er prioritert. Foruten kommuner kan lag, foreninger, skoler o.a. søke om midler. 1.6 Revisjons av handlingsplan for trafikksikkerhetsplan I forbindelse med revisjonen av trafikksikkerhetsplanen har det vært foretatt en kartleggingsrunde i forhold til tiltak som ble registrert under utarbeidelse av gjeldende plan, samt nye forhold. Revisjon av handlingsplan ble annonsert i Avisa Nordland den og alle skoler, grendelag og barnehager tilskrevet direkte. Det er registrert tilbakemeldinger fra skoler og grendelag men ikke noen fra barnehager. Ut over de som ble tilskrevet direkte er det kommet et felles innspill fra flere beboere, innspill fra Meløy trafikkskole samt kommunalteknisk enhet. Denne kartleggingen som nå har vært foretatt vil danne grunnlaget for behandling i plan- og utviklingsutvalget. Handlingsplanen må legges fram for kommunestyre senest i møte den for å kunne søke om midler i Det har vært sendt ut brev til 9 grendelag / utvalg, av disse er det kommet inn 3 uttalelser. Uttalelsene er fra Halsa Grendeutvalg, Engavågen Grendeutvalg og Reipå Grendeutvalg. Det har vært sendt ut brev til 16 skoler, av disse er det kommet 2 uttalelser og disse er fra Neverdal skole og Halsa skole. Av barnehagene er det sendt ut brev til 13 barnehager, av disse er det ikke kommet noen uttalelser. Totalt er det sendt ut høringsdokumenter til 38 mottakere og det er totalt kommet inn 7 merknader / uttalelser. 4

5 2 Statusbeskrivelse av trafikkforholdene i Meløy 2.1 Veinettet Meløy kommune har følgende fordeling innenfor sitt veinett: Type Ant. kilometer % av veinettet Fylkesvei Kommunal vei Veinettet i Meløy kommune omfatter, bortsett fra private veier, kun fylkesveier og kommunale veier. Omstruktureringen av det nasjonale veinett i 2009 førte til at den tidligere riksvei har blitt fra til fylkesvei, dvs. RV17 er nå FV17. Som før er kommunen ansvarlig for investeringer, vedlikehold og drift av det kommunale veinett. Statens vegvesen derimot har i utgangspunktet ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet. Men med nevnte omorganisering får fylkeskommunen utvidet ansvarsområde og samtidig større ansvar for samferdselspolitikken. 2.2 Utviklingstrekk i trafikken Meløy kommune mangler en helhetlig oversikt og analyse av trafikksituasjonen, men på landsbasis er det følgende inntrykk som gjør seg gjeldende når det gjelder utviklingstrekk i trafikken: Trafikkveksten fortsetter i samme tempo som tidligere Hastighetsnivået øker fortsatt Det kjøres mer egoistisk enn tidligere De fleste trafikanter er ikke klar over den aktuelle ulykkesrisikoen 2.3 Trafikkulykker Å få nøyaktige tall om trafikkulykker i Meløy kommune er forholdsvis vanskelig. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiseres det ikke noen statistisk om ulykker med dødsfølge for mindre kommuner. Bakgrunn er personvernbestemmelser, dvs. i mindre kommuner er det mulig å spore hvem som er omkommet. På etterspørsel ble det opplyst det er ikke mulig å få tak i tall om trafikkulykker. Som offentlig tilgjengelig kilde om ulykkestall kan det istedenfor brukes Vegvesenets Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Kartet nedenfor viser registrerte trafikkulykker i tidsrommet for Meløy oppdelt i lettere, alvorlige og meget alvorlige samt ulykker med dødsfølge. I løpet av dette tidsrom skjedde det 50 trafikkulykker med lettere skadde personer og 7 med alvorlige skader. Ulykker der personer ble meget alvorlig skadd er ikke registrert, mens det skjedde 4 ulykker med døden til følge. Nærmere vurderinger om ulykkestype og hvilke aldersgrupper som var involvert tillater kilden ikke. Men en nærmere undersøkelse viser at spesielt ulykkene med lettere skadde personer konsentrerer seg på tettstedene Ørnes og Reipå samt veistrekningen imellom. Ulykker med alvorlige skader skjedde på avsnittet FV17 mellom Eidbukt og Glomfjord, FV452 ved Saura og på Meløya. Kjennetegn er at over halvparten av trafikkulykkene skjedde på FV17. Ulykker med dødsfølge skjedde utelukkende på den tidligere riksvei mellom Selstad og Kilvik. I perioden

6 skjedde til sammen 61 trafikkulykker og 87 % av disse på den tidligere riksvei mens resterende 13 % kan deles opp mellom andre fylkesveier og kommunale veier. 2.4 Samfunnskostnader ved trafikkulykker Trafikkulykker er hendelser som koster samfunnet hvert år flere millioner kroner. Hver personskade eller dødelig ulykke medfører visse kostnader som til slutt også er offentlige kostnader. Ut over den som blir skadet kan også pårørende lide under følgene, spesielt ved dødsulykker. Ikke minst derfor er trafikksikkerhetsprosjekter tiltak som bidrar til å redusere slike kostnader. I Statens Vegevesens håndbok 140 Konsekvensanalyser (2006) er det beregnet hvor høyt samfunnsøkonomiske kostnader ved ulykker med forskjellige skadegrader er. Beregningene er fra 2006 og det Transportøkonomiske Institutt (TØI) utarbeider for tiden en ny studie som forventes utgitt i vår Kostnadene fra 2006 bør ifølge TØI oppjusteres med faktor 1,2 for å nå nivået for Etter denne justering medføres følgende kostnader etter skadagrad: Skadegrad Kostnad (kr. per tilfelle) Dødsfall Meget alvorlig skade Alvorlig skade Lettere skade Materialskade

7 Oppførte kostnader er summen av realøkonomiske kostnader tilknyttet trafikkulykke samt velferdstap. Under de realøkonomiske kostnader faller produksjonsbortfall som følge av personskade / død, medisinske kostnader, materielle kostnader og administrative kostnader. Velferdstapet er kostnader som knyttes opp til rehabiliteringsfasen, dvs. inntil normal helse er gjenvunnet. Ved ulykker med dødsfølge blir velferdstap av pårørende tatt med. 7

8 3 Gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune I løpet av de siste 20 årene er det laget en rekke gang- og sykkelveier i kommunen: Oversikt over gang- og sykkelveier i Meløy kommune Strekning Ansvarlig utbygger Årstall Langs FV17 i Reipå sentrum Statens vegvesen FV17 Torsvik - Ørnes - Våtvikhalsen Statens vegvesen Mosvoldveien Meløy kommune Spildervika - Ørnes skole - Spildra skole Meløy kommune 1991/1 997 Spildra bru - Spilderdalsveien - Ørnes skole Meløy kommune 1994/1997 FV17 Eidbukt - Neverdal Statens vegvesen/ Meløy kommune FV17 - Neverdals skole Meløy kommune Glomfjord torg - Meløy kulturhus Meløy kommune Kulturhuset - Jæra - St. Hanshaugen Meløy kommune FV17 Halsa sentrum - Halsa skole Meløy kommune FV452 Halsa kirke - Halsa øst Meløy kommune FV452 Enga sentrum - Enga skole Statens vegvesen/ Meløy kommune FV452 Enga skole Vall Meløy kommune FV 464 Enga sentrum - Sjybakkan Meløy kommune Gammelveien Apoteket til idrettsveien, Ørnes Meløy kommune FV17 - Foreveien Meløy kommune Badet Glomfjord sentrum Meløy kommune 2008 Det er innført 30 km/t soner i tettbygde strøk. Kommunens erfaring er at dette isolert sett ikke er tilstrekkelig til å holde farten nede i tettbygde strøk. Derfor har en mange steder etablert fartsdumper som supplerende tiltak. Det er etablert veibelysning langs betydelige strekninger langs riks- og fylkesveiene. En betydelig del av dette er finansiert med deltilskudd fra tidligere Aksjon skolevei og resterende fra velforeninger o.l. i de enkelte kretsene. 8

9 I tillegg til slike fysiske tiltak gjennomføres årlig opplysningsarbeid i skoler og barnehager for å påvirke barn og unges adferd og holdninger i trafikken. 4 Målsettinger Det er formulert et hovedformål på overordnet nivå for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge siden Dette kalles for nullvisjonen og betyr at antall drepte og livsvarig skadde skal reduseres uten hensyn til veksten i trafikken. Nullvisjonen har sin forankring bl.a. på riksnivå i samferdselsdepartements gjeldende nasjonal transportplan for % av alle personskader og 85 % av alle drepte og hardt skadde står i sammenheng med utforkjøringsulykker, møteulykker og fotgjengerulykker. Tyngdepunkt ligger da spesielt på å redusere ulykker av myke trafikkanter. Nullvisjonen har Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) sluttet seg til, og dette skal likså være overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune i Tiltak 5.1 Adferdsrettede / holdningsskapende tiltak Temamøter i grendene Trafikksikkerhet bør jevnlig tas opp til diskusjon med kretsene, for eksempel en gang hver planperiode og gjerne i kombinasjon med andre tema, som kommunen ønsker å informere om og diskutere med innbyggerne. Dette vil gi verdifulle innspill til rullering av trafikksikkerhetsplanen og kommunens prioritering av trafikksikkerhetsmidler Trafikkopplæring og tema-/prosjektarbeid i skolene/barnehagene Som et ledd i det ulykkesforebyggende arbeid bør trafikk tas opp jevnlig som tema og prosjektarbeid i skolene og barnehagene. Dette bør rettes fokus på i møter for ledere i skolene og barnehagene. Det bør også arrangeres kursdag for lærere og ansatte i barnehagene Temadag om skoleskyss og trafikkforhold Det bør jevnlig gjennomføres en temadag i skolene hvor en tar opp forholdene omkring skoleskyss og trafikale forhold ved skolene og på skoleveien Informasjonskampanjer/ trafikksikkerhetsdag Som et viktig ledd i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeid bør det i samarbeid med andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet gjennomføres informasjonskampanjer overfor innbyggerne med ulike tema: Bruk av sykkelhjelm Bruk av sykkel i trafikken + adferdsveiledning Lover og regler for gående + adferdsveiledning Økt refleksbruk Barn og eldre i trafikken Det bør jevnlig arrangeres en trafikksikkerhetsdag, hvor et eller flere av ovennevnte punkter er tema. 9

10 5.2 Fysiske tiltak Meløy kommune har foretatt en behovskartlegging av fysiske trafikksikkerhetstiltak i kretsene. Tabellen nedenfor fremstiller tiltakene og innspill som er registrert både i 2006 og Tiltakene som ikke er realisert står dermed fortsatt igjen som kartlagt behov pluss nye tiltak som er kartlagt under den aktuelle revisjonsprosessen. 10

11 6 Behovskartlegging av fysiske trafikksikkerhetstiltak i Meløy kommune SV = Statens vegvesen / MK = Meløy kommune / * = Innspill 2006 / ** Innspill 2010 Skolekrets Tiltak Ansvarlig Reipå Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV17 Høgseth Dalen SV/MK ** Gang-/sykkelvei langs KV Kolonisasjonsveien fra Reipå sentrum MK til IRIS miljøstasjoner ** Gang-/sykkelvei videre langs FV458 Foreveien SV/MK * Gang-/sykkelvei langs FV457 Marklandsveien fra Reipå sentrum til SV/MK Moa * Gang-/sykkelvei langs Hans Brùns vei MK Andre tiltak: ** Opprusting av trafikale forhold i Reipå Sentrum: Merking av SV fotgjengeroverganger, opprydding avkjørselsforhold, skilting, belysning. ** Etablering av tilfredsstillende bussholdeplasser SV ** Asfaltering av Lyngveien til Reipå barnehage samt asfaltering av MK parkeringsplass i tilknytning til barnehagen * Omlegging av kryss FV17 - FV458 Foreveien SV * Omlegging kryss Foreveien/Lyngveien (innkjørsel til boligfeltet) MK * Nedsatt fartsgrense på Foreveien/skilting farlig kryss FV17 SV Tiltak ved skolen: * Opparbeidelse og skjerming av parkeringsplasser fra lekeplassen * Opparbeidelse av busslomme ved FV17 like øst for skolens gymnastikksal MK Ørnes Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV17 Korsnes - Eidbukt SV/MK * Gang-/sykkelvei - videreføring langs Spilderdalsveien MK * Gang-/sykkelvei Ørneshaugen - FV17 MK Andre tiltak: ** Stenge gjennomkjøring fra Esso til Rådhuset, bak sykehjemmet MK ** Sikring av fotgjengerovergang ved Spildra bru SV ** Fysisk skille mellom FV17 og gang- og sykkelvei i Dybvik SV svingen ** Etablering av fartsdempere i Fjellveien MK * Flytting av busstopp bak legekontoret, nærmere Meløy rådhus (Gamle brannstasjonen) * Sikring av fotgjengerovergang FV17 v/ kryss til Ørnes sentrum 1 SV * Etablering av ensidig dobbel busslomme ved FV17 - Rådhuset SV * Opprydding i trafikale forhold ved Flipperkiosken i tråd med MK gjeldende bebyggelsesplan * Fysisk skille mellom gang-/sykkelvei og FV17 v/dybvik SV 11

12 * opprydning i avkjørselsforhold ved busslomme i Spildervika, veien SV opp til Ørnes-hallen * Sikring fotgjengerovergang v/fv17 v/breckanveien i Spildra SV * Nedsatt fartsgrense og flere fartsdumper på Spilderdalsveien MK * Fartsreduksjon i Ørnes sentrum I SV * Opprettelse av dobbel busslomme ved avkjørsel til Våtvik SV boligområde, samme side av veien som bebyggelsen * Tunnel Spildra - Eidbukt SV ** Nedsatt fartsgrense til 30 km/t og flere fartsdumper på MK Mosvoldveien ** Oppmerket / opphøyet gangfelt i fortauets forlengelse samt over SV/MK krysset Mosvoldveien FV17 og krysset Gammelveien / FV17 ** Etablering av ensidig fysisk atskilt busslomme ved Esso-krysset SV/MK ** Midtrabatt / trafikkøy i krysset FV17 - Mosvoldveien SV/MK ** Fysiske tiltak for å dempe farten på veistrekning FV17 SV Våtvikhalsen Eidbukt ** Nedsatt fartsgrense på veistrekning FV17 Våtvikhalsen - Eidbukt SV ** Oppmerkede gangfelt på veistrekning FV17 Våtvikhalsen Eidukt SV Tiltak ved skolen: * Etablering av tilfredsstillende parkering ved Spildra skole gjennom utvidelse og samordning med Spildra barnehage) * Gjort endringer slik at folk ikke bruker veien opp til Spildervika og parkerer i enden av denne veien * Utarbeidelse av trafikkplan for skoleanlegg og idrettshall i Spildervika MK MK Neverdal Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV17 fra kryss Korsveien mot Bjørnneset SV Andre tiltak: * Etablering av ensidig busslomme v/fv17 ved Svahellaveien SV * Etablering av ensidig busslomme i Barvika SV * Etablering av ensidig busslomme på Sandå SV ** Lysregulering fotgjengerovergang FV17 / Korsveien SV Tiltak ved skolen: Montering av bom ved innkjørsel til skolen MK Glomfjord Bygging av gang-/sykkelveier: MK ** Gang-/sykkelvei langs Glomveien til Glomen boligfelt MK Andre tiltak ** Bedre belysning ved forgjengerovergangene MK ** Forbud mot utkjøring fra Moreneveien til Glomveien MK ** Ny avkjørsel ved Helsehuset MK ** Nye gangfelt Glomveien/Christian Kiellands vei og MK Glomveien/Skoleveien 12

13 * Regulering/omlegging av rundkjøringen i Glomfjord MK * Etablering av gangfelt ved Øvre Sollia, Bjerklia, Kolstadkrysset MK * Utvidelse av Kolstadkrysset med evt. trafikkøy * Krysset ved kirken utvides og sikres (f.eks. oppsetting av speil) MK * Skilting av Glomveien gjennom Glomfjord som forkjørsvei MK * Utbedring av krysset ved blokkhusene MK * Trafikksikring Johannes Høegs vei MK MK Tiltak ved skolen: MK * Etablering av snuplass for busser i kombinasjon med flere MK parkeringsplasser for biler * Etablering av gangsti fra bussholdeplass til skolen MK Halsa Bygging av gang-/sykkelveier: * Gang-/sykkelvei langs FV17 fra Halsa sentrum til Halsa Auto SV ** Gang-/sykkelvei langs FV17 fra Halsa skole og sørover til XL SV/MK Bygg (450 m) * Gangsti mellom Sørheim og krysset ved kirka MK Andre tiltak: * Etablering av busslomme v/halsa kirke, Halsa sentrum, Halsa SV Auto * Etablering av fotgjengerovergang v/halsa kirke SV * Oppstramming av veikryss i sentrum og ved Halsa Auto MK * Etablering av forkjørsvei på FV452 fra Halsa til Vassdalsvik SV * Forkjørsvei helt ut til Furøy SV Alle skoleveier bør skiltes med fareskilt barn i veibanen SV ** Gangfelt / skilting i Halsoskrysset SV ** Gangsti fra Vårtunveien til Vollabakken ønskes utbedret ** Nedsatt fartsgrense til 50 km/t ved Solhaug Bygg SV ** Buss skur på Halsa sentrum på nordsiden av FV17 SV ** Tiltak for å forbedre frisiktsoner i kryssområder på Halsa SV/MK ** Nedsatt fartsgrense til 60 km/t mellom Furøy fergeleie og SV Hamnbogkrysset Ågskardet Bygging av gang-/sykkelveier: * Gang-/sykkelvei langs FV17 fra fergekaia til skola SV Andre tiltak: ** Opprusting av KV Åg - Korsvikmyran, etablering av møteplass, MK samt bedre belysning og autovern/rekkverk Tiltak ved skolen: * Etablering av fotgjengerfelt ved skoleinnkjørselen SV/MK * Fartsgrensen reduseres fra 60 km/t til 50 km/t Engavågen Bygging av gang-/sykkelveier: ** Gang-/sykkelvei langs FV452 fra Enga sentrum til Saura MK/SV 13

14 ** Gang-/sykkelvei fra Coop nærbutikk til Engavågen småbåthavn SV ** Gang-/sykkelvei mellom Vallsjøen omsorgssenter og SV legekontoret Andre tiltak: * Opprusting av trafikale forhold i Enga sentrum m/ SV/MK trafikkregulering, oppmerking, skilting. * Tiltak ved Brattsundbrua vedr. innsnevring av kjørebanen SV * Nedsatt fartsgrense på kommunal vei i Tindvika (v/vall barnehage) MK * Etablering av forkjørsvei på FV452 fra Vassdalsvik til Halsa SV * Bedring av vedlikehold som brøyting og strøing på gang- og SV/MK sykkelveger ** Nedsatt fartsgrense ved Coop nærbutikk i sammenheng med SV tilknyttet parkeringsareal og uoversiktlig kryssituasjon ** Etablering av busslomme i Engavågen sentrum SV Tiltak ved skolen: * Etablering av nye parkeringsplasser og busslomme MK * Tilrettelegging av område for mopedopplæring MK ** Trafikken skal flyttes ut av skoleområdet Meløy Bygging av gang-/sykkelveier: * Gang-/sykkelvei Meløysjyen - Meløy skole SV Andre tiltak: * Utbedring av trafikkfarlige punkter på fylkesveien SV * Utskifting av kantstein med autovern av stål langs fylkesveien SV * Rydding av skog langs fylkesveien SV * Etablering av busslomme ved skolen MK * Rydding av busker og trær i krysset ved Meløy kirke Tiltak ved skolen: * Etablering av fysisk skille mellom parkeringsplass og lekeplass MK 14

15 7 Registrerte innspill fra de enkelte kretsene 7.1 Reipå Det er mottatt 1 innspill som er fra Reipå Grendelag, datert Grendelaget ønsker en forandring i forhold til innspillet ved tidligere revisjoner. Istedenfor gang- og sykkelvei Reipå sentrum / Stia langs FV17 ønskes det nå gang- og sykkelvei Høgseth / Dalen langs fylkesveien. Denne settes som første prioritet i brevet. Ytterligere gang- og sykkelveier som prioriseres er langs FV457 til Marken, FV458 til Fore og langs den kommunale vei til Iris. Andre forhold som ønskes iverksatt er merking av fotgjengeroverganger ved krysset FV17 / FV458 samt forbedring av avkjørselsforhold, skilting og belysning. Busseholdeplasser bør etableres med hensyn til en trygg avstigning. Det er mottatt 1 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra Reipå barnehage, datert Ett innspill er mottatt etter høringsfristens utløp fra Reipå grendelag, registrert Lyngveien og parkeringsplassen i tilknytning til barnehagen ønskes asfaltert med bakgrunn i en planlagt utvidelse av barnehagen. Asfalteringstiltak kan i denne sammenheng vanskelig vurderes som tiltak for forbedring av trafikksikkerheten. Her er det mer treffende å oppsummere dette under vedlikehold og ikke en del av handlingsplanen. Ellers slutter samarbeidsutvalget ved Reipå barnehage seg til grendelagets innspill. I utkast til revidert handlingsplan ble det foreslått å prioritere gang- og sykkelveien langs FV17 mellom Reipå sentrum og Dalen. Videre ble det tatt med gang- og sykkelveien til Iris på Reipå. Forslaget er gjennomgått av Reipå grendelag og det ønskes en prioritering til fordel for gang- og sykkelveien mellom Dalen og Reipå sentrum som går på bekostning av den som skal gå langs Kolonisasjonsveien. Dette på grunn av at ferdselen langs FV17 er mye farligere og siden mange barn og skoleelever kommer fra Dalen. Innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplanen, Reipå Skole, datert Her vises det til følgende tiltak: Det bør opparbeides busslommer ved FV 17 like øst for skolens gymnastikksal. Derved slipper bussen å bruke parkeringsplassen nede ved kirka slik det gjøres nå. Det er ønskelig fra skolen sin side at dette tiltaket prioriteres foran de andre tiltakene. I forhold til innspillet fra den forrige revisjon opplyses om reguleringsplanarbeidet for Reipå sentrum der dagens busslommer skal omlegges. 7.2 Ørnes Det er mottatt 1 innspill som er fra Ørnes trafikkskole, datert Innledende henvises det til Mosvoldveien som hovedtrafikkåre mellom FV17 og boligområdene i Mosvolddalen. Hovedproblematikken ligger ved krysset FV17 / Mosvoldveien med Esso 15

16 bensinstasjon som en av de mest trafikkerte bensinstasjoner. Veikrysset er ikke tydelig avgrenset og det er flere interesser som kommer inn i bildet: Esso bensinstasjon, busslommen ved FV17, myke trafikkanter som ikke har avmerket sykkel- eller gangareal. I tillegg brukes Gammelveien som snarvei og som dermed bidrar til enda mer uoversiktlighet. Trafikk skal ikke gå gjennom trafikkarealet til Esso. Området ved Esso bør planmessig gjennomgås på nytt med Statens Vegvesen i planperioden. Kortsiktig ønskes det nedsatt fartsgrense til 30 km/t fra begynnelsen av Mosvoldveien samt nye fartsdumpere som fysisk tiltak. For å ivareta myke trafikkantents interesser bør det avmerkes areal i forlengelse av fortauet Mosvoldveien til FV17. Likeså bør det avmerkes gangfelt på krysset FV17 / Mosvoldveien og FV17 / Gammelveien. Som langsiktig tiltak skal det etableres en fysisk atskilt busslomme slik at dagens innkjørsel og areal til busslomme ikke brukes som snarvei. Videre bør fortauet forlenges og nevnte fotgjengeroverganger utformes som opphøyd gangfelt. Samtidig bør det anlegges midtrabatt / trafikkøy i krysset Mosvoldveien / FV17. For å redusere gjennomkjøring fra Gammelveien ønskes det skilt gjennomføring forbudt. Der mottatt 3 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra FAU Spildra skole, datert , fra Trond Hegge Moen, datert og Ole Rolf Dybvik, datert FAU Spildra skole ønsker prioritert 3 tiltak: Fotgjengerovergangen nord for Spildra bru skal sikres. Overgangen blir brukt mye og bilene kjører med forholdsvis høy hastighet. Det henvises til flere tilfelle der biler kjørte utfor veien ved Dybvik forretningene og der kjøretøyer havnet på gangfeltet. Siden skolebarn ferdes daglig på denne gang- og sykkelvei ønsker FAU prioritert en fysisk skille mellom kjørebanen og gangveien. Som tredje tiltak ønskes det en forbedring av de trafikale forholdene ved krysset FV17 / Nyveien såkalt ESSO-krysset. Området bør planlegges helhetlig og omfatte busslommen, bensinstasjonen og fotgjengerkryssing. Trond Hegge Moen henviser til forholdet at Fjellveien er den eneste vei i Mosvoddalen som ikke har fartsdempere. Det bes om å prioritere etablering av fartsdempere. Ole Rolf Dybvik sitt innspill har samme innhold som innspillet fra Trond Hegge Moen. Det ønskes å få etablert fartsdempere i Fjellveien. Begge innspill tar for øvrig opp at veisystemet er uoversiktlig om sommeren på grunn av tett vegetasjon og om vinteren på grunn av store brøyteskavler. I kombinasjon med høy fart i Fjellveien er dette noe som går på bekostning av trafikksikkerheten. Fra gammel plan nevnes følgende: Fotgjengerovergangen på FV17 ved kryss til Ørnes Sentrum I er svært risikofylt. Flere kollisjoner i vegkrysset har forekommet. Spørsmål om lysregulering har vært vurdert. Det bør ryddes opp i trafikale forhold rundt Flipperkiosken i tråd med gjeldende bebyggelsesplan. Problemet ble likeså vurdert under utarbeiding av reguleringsplan for Lamarkgården. For å få en bedre og mer trafikksikker overgang vil Statens Vegvesen sette ned fartsgrensen til 40 km/t samt at 16

17 det anlegges et opphøyd gangfelt. Egentlig tilknyttet til reguleringsplan for Lamarkgården er dette en nyttig løsning for hele sentrumsområde. 7.3 Våtvik Barvik Det er mottatt 1 innspill fra beboerne i området Våtvik / Barvik, datert Beboerne i området opplyser generelt om økt tungtrafikk i sammenheng med utviklingen i Glomfjord industripark, ikke overholdt fartsgrensen, generasjonsskifte i området, dvs. økt antall barn og trafikkstøy. Tiltak som ønskes prioritert er gang- og sykkelveien fra Våtvikhalsen til Eidbukt samtidig som det prioriteres tunnelløsningen Spildra Eidbukt. Som konkrete fysiske tiltak nevnes det fartsdempere og avmerkede gangfelt. Når det gjelder fart forslås å sette ned fartsgrensen og gjennomføre fartskontroller. 7.4 Neverdal Det er mottatt 1 innspill som er kommet fra FAU Neverdal skole, datert FAU skal ha gang- og sykkelvei fra veikrysset FV17 / Korsveien i Neverdal sentrum til det gamle posthus. På grunn av aktivitetene i Glomfjord industripark og Halsa henvises det til økt tungtransport. Samtidig påpekes tilflytting av familier med barn som betyr et økt antall av skoleelever som skal gå til og fra skole / fritidsaktiviteter. FAU ønsker seg et spleiselag mellom Meløy kommune og fylkeskommune for å få på plass reguleringsplan som er forutsetning for denne gang- og sykkelvei. Som andre tiltak skal krysset FV17 / Korsveien i Neverdal sentrum lysreguleres. Krysset ligger topografisk ugunstig, dvs. litt opphøyd med dårlig innsyn. 7.5 Glomfjord Det er mottatt 1 innspill som er kommet fra FAU Glomfjord skole, datert FAU ved Glomfjord skole er kommet med 5 tiltak som ønskes prioritert for Glomfjord: Gang- og sykkelvei langs Glomveien uten at det er nærmere nevnt hvor den skal begynne / avslutte. Generelt ønskes det bedre belysning ved fotgjengerovergangene i Glomfjord. Utkjørselen fra Moreneveien til Glomveien skal stenges siden det finnes i kort avstand fra hverandre to utkjørsler til Glomveien. I stedet for skal det brukes utkjørselen fra Bjerkliveien for å få et bedre trafikkmønster. Krysset Glomveien / Moreneveien ligger tett mot en sving og er dermed uoversiktlig. Ved Helsehuset ønskes det egen avkjørsel til Glomveien for å samordne trafikken og å unngå unødvendig kryssing av fortauet. Nye gangfelt forelås ved krysset Glomveien Christian Kiellandsvei og Glomveien Skoleveien. 17

18 7.6 Halsa Til sammen er det mottatt to innspill vedrørende trafikksikkerhetstiltak på Halsa. For det første er det kommet brev fra Halsa Grendelag, datert , og for det andre fra Halsa skole, datert Halsa grendelag: Som første tiltak ønskes det nedsatt fartsgrense sør for Halsa. Fartsgrensen på FV17 ønskes nedsatt til 50 km/t om lag ved Solhaug Bygg. Det henvises til trailertrafikk i forbindelse med forretningsvirksomheten og at utkjørselen er uoversiktlig. Grendelaget påpeker at skoleelever går fra Dalheimveien, som er kommunal vei mellom FV17 / Solhaug Bygg og FV17 / Halsa sentrum, via FV17 nordover til Halsa skole. Avstigning av buss ved buss skur i sentrum nord for FV17 er ikke sikkert nok. Dette forhold bør forbedres. Overgang fra FV17 til Halsosveien er heller ikke sikkert nok og det ønskes gangfelt med skilt. Generelt henvises det til frisiktsoner i kryssområder på kommunale veier og at vegetasjon gjør disse uoversiktlig. Grendelaget ønsker seg befaring med kommunen for å vurdere mulige tiltak. Halsa skole: Halsa skole tar likeså opp at del av FV17 fra veikrysset nord for Solhaug Bygg til skolen brukes som skolevei. Her bør det prioriteres ny gang- og sykkelvei for å ivareta en trygg atkomst til skolen. Gangfelt med skilt ønskes likeså ved Halsoskrysset. Som siste tiltak bør gangstien fra Vårtunveien til Vollabakken utbedres. Det er mottatt 2 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra Kai Nymo, datert og Kai Nymo ønsker nedsatt fartsgrense på veistrekningen Furøy fergeleie til krysset FV17 / Hamnbogveien i Halsa sentrum. Fartsgrensen bør nedsettes til 60 km/t siden strekningen brukes spesielt om sommeren av myke trafikanter. Helst bør dette ses i en helhetlig sammenheng slik at det legges opp til en sammenhengende område med nedsatt fartsgrense i Halsa sentrum helt til Solhaug bygg. Med e-post av kommer innspill om at det er ønskelig med rassikring langs FV17 mellom Kilvik og Halsa. Veistrekningen bør sikres generelt mot ras men det henvises spesielt til snø- og isras om vinteren. Angående dette innspill må det kommenteres at det kan kun søkes om trafikksikkerhetsmidler i tilknytning til trafikksikkerhetstiltak for områder der barn og skoleelever ferdes. Rassikring er av trafikksikkerhetsmessig betydning men står ikke i direkte sammenheng med trafikksikkerhetsplanens egentlige formål. Slike tiltak langs FV17 må tas opp på et høyere nivå med Statens Vegvesen. Fra gammel plan er det satt opp følgende tiltak: 18

19 Her er det behov om videreføring av gang-/sykkelvei langs FV17, både fra skolen og sørover og fra sentrum til Halsa Auto. Dette forhold skal ivaretas gjennom reguleringsplan for Halsa sentrum som er under utarbeiding. 7.7 Engavågen Det er mottatt 1 innspill fra Engavågen grendelag, datert Førsteprioritet skal gang- og sykkelveien fra Engavågen til Saura ha. Grendelaget henviser at dette prosjekt er kommet på andre plass av prioriterte prosjekter. Fartsgrensen ved Coop nærbutikken bør settes ned pga. et uoversiktlig kryssområde. Krysset er ikke tydelig avgrenset og spesielt i sammenheng med butikkens parkeringsplass som ikke er tydelig atskilt fra selve krysset ønskes dette tiltak. Eksisterende gang- og sykkelvei langs FV464 som starter ved Coop krysset FV452 / FV464 bør fortsettes til Engavågen småbåthavn. Der mottatt 2 innspill da planen lå ut til offentlig ettersyn fra Engavågen grendelag, datert , og FAU Enga skole, udatert men mottatt den Grendelaget foreslår ny gang- og sykkelvei fra Vallsjøen Omsorgssenter til legekontoret. Gang- og sykkelveien går bare langs en side av FV452 og det er ikke nødvendig å krysse fylkesveien. Omsorgssenteret og Nortun HelseRehab kan på denne måte knyttes sammen. Videre etterlyses en etablering av busslomme i Engavågen sentrum er del av handlingsplanen. Enga skole henviser til store trafikkmengder ved skolestart og skoleslutt. For å øke trafikksikkerheten ønskes det å flytte trafikken ut av skoleområdet. Fra gammel plan er det satt opp følgende tiltak: Det er behov for gang- og sykkelvei langs fylkesveien mot Saura (Saurahalsen). Trafikkforholdene i Enga sentrum er tildels svært kaotiske. Her er kombinasjon av 4-armet kryss, parkeringsplass for forretning/post, bensinpumper samt gang-/sykkelvei som munner ut i kjørebanen i tilknytning til krysset. 7.8 Ågskardet Fra Åg grendelag er det mottatt innspill som er datert Grendelaget ber om opprusting av den kommunale vei mellom Åg og Korsvikmyran, etablering av møteplass, bedre belysning og autovern. Dette innspill må skje til vurdering av vedlikeholdsarbeider på kommunale veier. 7.9 Kommunalteknisk: Fra kommunalteknisk enhet er det mottatt innspill som er datert Det er kommet innspill fra kommunalteknisk enhet etter henvendelse fra Meløy Trafikkskole til undervisningsseksjonen. Meløy Trafikkskole har meldt inn behov for øvingsareal for mopedopplæring og det ønskes å bruke parkeringsplassen til idrettslaget i Mosvolddalen. I denne 19

20 sammenheng kom det opp ønsket å asfaltere parkeringsplassen for å kunne bruke dette areal som øvingsområde. Parkeringsplassens avrenningsforhold er per i dag forholdsmessig dårlig og dersom den asfalteres må det regnes med en forverring. Et slikt tiltak krever da nærmere prosjektering / kostnadsvurdering Som ytterligere konkrete tiltak er det nevnt følgende: Det bør etableres fartsdempere på veien fra FV17 til IRIS / idrettsplassen Reipå som fysisk tiltak pluss at fartsgrensen skal settes ned. Som skiltingstiltak ønskes det vikeplikt for kjørende som kommer fra sykehjemmet på Ørnes inn mot Gammelveien. Ved fotgjengerovergang vest for gartneri Sandå i Eidbukt skal det settes opp gatelys for å lyse den bedre opp. Mer generelt skal det tas med forebyggende tiltak som kommunalteknisk er ansvarlig for, dvs. tiltak i sammenheng med brøyting, kantrydding, belysning, merking av gangfelt m.m. 20

21 8 Handlingsprogram med prioriterte tiltak Tiltak Bygging av gang- og sykkelveier FV17 Halsa sentrum - Halsa auto (ca. 350 m) 1750 *) FV17 Reipå Sentrum Dalen (trinn 1, ca m), Reipå Sentrum Høgseth (trinn 2, ca. 500 m) FV452 Engavågen sentrum Osa blomsterbutikk (trinn 1, ca. 800 m), Osa blomsterbutikk Saura (trinn 2, ca m) FV17 Korsveien gamle posthus Neverdal (ca. 600 m) KV Kolonisasjonsveien Reipå sentrum Iris (ca. 450 m) FV457 Reipå sentrum - Marken Kostnader (i 1000 kroner) *) trinn 1 P 2500 *) 4000 *) trinn 1 FV458 Foreveien (boligfelt Lyngveien Reipå havn) (ca. 900 m) FV464 Engavågen sentrum småbåthavn Henrikbrygga (ca. 800 m) Gang- og sykkelvei langs Glomveien FV17 Solhaug Bygg Halsa skole (ca m) FV452 Vallsjøen omsorgssenter legekontor Nortun Tiltak ved skoler og barnehager Etablering av busslomme og parkeringsplasser ved Enga skole (tatt med fra 2006) Etablering av fysisk skille mellom parkeringsplass og lekeplass ved Meløy skole (tatt med fra 2006) Andre fysiske tiltak Trafikkregulering/-skilting og fartsdempende tiltak i boligområder, ved kommunale veier og ved gangfelt Fortauløsning FV17 - Mosvoldveien Fysiske skille mellom kjørebane og G/S-vei ved Dybvik Forbedring av belysning Nedsatt fartsgrense til 60 km/t mellom Furøy fergeleie og Hamnbogkrysset, nedsatt fartsgrense til 60 km/t mellom Reipå sentrum og Dalen inntil gang og sykkelvei kommer Informasjonskampanjer/ trafikksikkerhetsdag Temamøter i grendene P P trinn 2 P 21

22 *) Oppførte prioriterte tiltak er stipulert med kr. 5000,- per løpende meter gang- og sykkelvei. Kostnadene antas som bruttokostnadene der fylkeskommunale midler dekker 80 % mens kommunen må dekke 20 % av kostnadene. P) Ved prosjektering av gang- og sykkelveier setter Statens Vegvesen stort sett krav om reguleringsplan, spesielt langs den tidligere riksvei FV17. Plankostnader kan likeså dekkes gjennom fylkeskommunale midler. 22

23 Meløy kommuneplansystem består av: Kommuneplanen er den langsiktige og overordna planen i kommunen og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til utfordringer, mål og strategier for samfunnet. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og er rettslig bindende for bruken av kommunens areal. Handlingsprogram med økonomiplan skal fastlegge mål og viktige tiltak, samt vise kommunens økonomiske prioriteringer for de første 4 årene. Årsbudsjettet skal vise forventede inntekter og gi økonomiske rammer for kommunens virksomhet det nærmeste året. Arbeidsprogrammene skal vise enhetenes oppgaver og tiltak det første året. Årsevaluering skal utføres systematisk av enhetenes arbeidsprogram og politiske vedtak. Det skal komme fram hvordan avvik skal følges opp. Regnskap skal utarbeides. Til slutt skal det utgis en årsmelding som er et sammendrag av kommunens årsevalueringer. Delplaner kan utarbeides for en større eller mindre del av kommunens virksomhet. Utredninger kan utarbeides som grunnlag for behandling av andre kommunale planer. Utredningene kan foreslå endringer i visjoner, mål og tiltak, samt klargjøre virkninger og vise alternative løsninger. Meløy kommune 8150 Ørnes Tlf Fax Epost: Internett:

L. nr. 015147/05 Side 1. Meløy kommuneplan. Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009. Meløy kommunestyre, 29.09.

L. nr. 015147/05 Side 1. Meløy kommuneplan. Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009. Meløy kommunestyre, 29.09. Side 1 plan Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009 styre, 29.09.2005 Sak nr: 43/05 Side 2 Innhold Innledning... 2 Statusbeskrivelse av trafikkforholdene i Meløy... 5 Målsettinger... 8

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN 2010-2013 Vedtatt: juni 2010 1 INNHOLD 1.0 Bakgrunn og formål s. 3 2.0 Planarbeidet 2.1 Gjennomførte tiltak i perioden 2000-2007 s. 3 2.2 Gjennomførte tiltak i

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Hasvik Kommune 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret den 15.12.2009 i sak 59/09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 GENERELT...3 1.3 PLANDOKUMENTET OMHANDLER...3

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Gratangen kommune 9470 Gratangen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Plandok. 16.10.00 Sist revidert: 03.06.05 Status: Utkast av 10.08.2009 Teknisk enhet 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Mål... 3 Hovedmål:...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Høringsfrist H31. Mars 2014

Høringsfrist H31. Mars 2014 Trafikksikkerhetsplan for Jørstadmoen skole Høringsfrist H31. Mars 2014 Trafikksikkerhetsutvalget Underutvalg til FAU ved Jørstadmoen skole Innhold Innledning... 3 Status... 5 Spørreundersøkelse... 10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 1 FORORD Karlsøy kommunestyre vedtok den første trafikksikkerhetsplanen i mars 2002, for 4-årsperioden

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Andre overordnede planer.4 1.4 Deltakere....5

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN. Sist

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for perioden 2015-2022 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer fra kommunen.

Trafikksikkerhetsplan for perioden 2015-2022 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer fra kommunen. Trafikksikkerhetsplan for perioden 2015-2022 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer fra kommunen. Statens vegvesen (SVV), datert: 12.04.15 Innledningsvis informerer SVV om sin rolle i arbeidet

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune 1. FAU Kulstad Barnehage v/bodil S. Lefstad Rødstilkvegen 4 8665 MOSJØEN Mosjøen 30. april 2015 bodil_lefstad@hotmail.com I handlingsplanen fra 2011 står

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. DEL I: STRATEGISK PLAN 1.0 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN I FLATANGER? 1.1 Bakgrunn for plan Det har lenge vært etterspurt en helhetlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid i Flatanger. Gjennom vedtak i hovedutvalget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vigdis Lauritzen Thun Referanse VITH/2014/48-27/Q80 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 04/01856 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN- REVIDERT TILTAKSPLAN Saksbeh.: Gunnar Larsen Arkivkode: Q81 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Ås Eldreråd 0022/04 21.09.2004 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 Vedtatt av Alstahaug kommunestyre 18.06.15

ALSTAHAUG KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 Vedtatt av Alstahaug kommunestyre 18.06.15 ALSTAHAUG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 Vedtatt av Alstahaug kommunestyre 18.06.15 INNHOLD Innledning side 3 Planarbeidet side 7 Status side 8 Strategidel side 11 Handlingsdel

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hurum kommune 2014-17

Trafikksikkerhetsplan for Hurum kommune 2014-17 1 Trafikksikkerhetsplan for Hurum kommune 2014-17 2 Innledning Hurum kommunestyre har vedtatt kommunal planstrategi hvor det framgår bl a at arbeid med trafikksikkerhetsplan skal igangsettes. Hovedformålet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR Lebesby kommune 2010-2013 1 FORORD Lebesby kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen. For å kunne få tildelt

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012-2015

Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012-2015 Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012-2015 12. februar 2013 Side 1 av 18 Deres referanse: Vår referanse: -- Saksbehandler: Dato: Innhold Bakgrunn... 2 Planprogram... 2 Planprosess... 2 Målsetting...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer