HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 1

2 INNHALD Kjære handballentusiast 1. Verdival, målsettingar, prinsipp for aktiviteten Verdival Ovordna sportslege mål Krav og forventningar til spelarar og leiarar Fordeling av speletid og hovudprinsipp for kampar Handlingsplan 2009/ Organisasjon Dale IL Handballgruppa organisering Styre, trenarar, oppmenn og foreldre 3. Informasjon Nettsider Årskalendar (kva skjer? kor tid?) 4. Økonomi Treningsavgift Lisens Sponsorarbeid Handballotteriet Køyresatsar 5. Foreldrevettreglane 6. Vedlegg Korleis føregår oppsett av puljer og grupper. Kven har ansvar for kva Køyresatsar Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 2

3 KJÆRE HANDBALLENTUSIAST Styret i handballgruppa set stor pris på ditt engasjement enten det er som medlem i styret, trenar, oppmann, spelar, foreldre, supportar eller støttespelar (sponsor). Med utgangspunkt i godt samarbeid og god støtte frå alle, ynskjer vi å gje våre born og unge eit godt sportsleg tilbod og trygge rammer rundt det enkelte lag. Formålet med handboka er at den skal vere eit hjelpemiddel for deg til å danne deg eit bilete av handballgruppa sine aktivitetar, målsettingar, organisering, oppgåver og korleis vi jobbar for å nå målsettingane. Eit viktig element og drivkraft for arbeidet med å få til eit godt handballmiljø i Fjaler er å ha eit kontinuerleg fokus på forbetring og utvikling. Dersom du har forslag til endringar, nye tiltak er du hjarteleg velkommen til å komme med forslag. Innspel, konstruktive forslag og positivt engasjement set vi pris på. Med helsing frå styret. Ola Hovland -Leiar- Jonny Pedersen - Sportsleg leiar- Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 3

4 1. VERDIVAL OG MÅLSETTINGAR VERDIVAL 1. Håndballgruppa sine aktivitetar skal styrast av glede, felleskap, respekt for kvarandre, helse og ærlighet. 2. Alle laga er like viktige for håndballgruppen. 3. Vi ynskjer å få til eit godt samarbeid med andre idrettar og fysiske aktivitetar slik at det samla tilbodet og kvaliteten vedrørande idrett og fysisk aktivitet blir best muleg for innbyggarane i Fjaler kommune. Sportslig plan Overordna, sportslig målsetning ( ): 1. Opprykk til 3. divisjon med damelaget ila to år 2. Opprykk til 2. divisjon med damelaget ila 5 år 3. Vere blant dei tre beste laga i fylket i klassene J Etablere gutelag i handball ila tre år 5. Ha eit godt samarbeid med andre idrettar i området 6. Aktivitet for PU Sportslig plan Fokusområde - Overordna: 1. Vi skal være gode på trening med klare mål for både trenara og spelarar! 2. Spelarane skal komme på trening for å trene, ikkje bli trent! 3. Vi skal spele hurtig og teknisk handball! 4. Vi skal vere best i fylket på finteteknikk! 5. Vi skal bli gode på ulike skotteknikkar! 6. Vi skal ha gode målvakter! 7. Vi skal vere blant dei laga med best fysisk treningsgrunnlag! 8. Vi ynskjer å spele eit kollektivt spel med heilt klåre spelemønster og arbeidsoppgåver som er felles for alle Dale sine lag! 9. Dommarane skal synes det er både kjekt og krevjande å dømme Dale sine lag! Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 4

5 Krav og forventningar til spelarar og leiarar på trening og kamp: 1. Spelarar: Kom tidsnok Ha med rett utstyr Kom for å trene Ha mål for treninga Bidra til at kvar trening blir ei god trening Godt humør Konstruktive tilbakemeldingar til medspelarar og leiarar Finn fokusområde og bli betre på desse Vurder eigen innsats og utbytte av treninga i ettertid 2. Leiarar: Kom tidsnok Godt humør Ha ein klar plan og målsetting for treninga Etablere klare mål og arbeidsoppgåver saman med spelarane Gi konstruktive tilbakemeldingar i forhold til mål og arbeidsoppgåver Ta imot konstruktive tilbakemeldingar på ein god måte Treningsmengd Damer / J16: Jenter 14: Jenter 11 / 12: Minst 4 treningar i veka heile året, 2 handballtreningar. Minst 4 treningar i veka, minst 2 handballtreningar i før handballsesongen. Minst ein handballtrening i veka i april 12. juni. 3 4 treningar i veka, 2 handballtreningar i / før før handballsesongen. Ein handballtrening i veka i april 12. juni. Jenter 8 / 9 / 10: Ein handballtrening i veka. Det er ein overordna målsetning at så mange som mogleg av dei som spelar handball deltek i andre idrettar / dans, og at handballgruppe legg best mogleg til rette for dette. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 5

6 Fordeling av speletid og hovudprinsipp for kampar: J/G10 og J/G11: 1. Resultat blir registrert, men det er ikkje tabellar og vinnarar i cup og seriespel. 2. Det er ikkje tillat med frimerke på spelarar. 3. Speletid blir fordelt best mulig mellom spelarar, men det skal tas omsyn til: TRENINGSFRAMMØTE OG TRENINGSINNSATS 4. Laget settast saman slik at det kollektive spelet blir best mogleg. 5. Dale sitt lag tilpasses motstandar lag for å få flest mulig jamne kampar. Dette medfører at speletid kan tilpassast motstandar. 6. Spelarar blir tildelt oppgåver i forhold til føresetnadar. 7. Viktig å arbeide med oppgåver og løyse desse (meistring). J/G12-16: 1. Resultat blir registrert, og det blir ført tabellar med vinnarar i cup og seriespel. 2. Speletid blir fordelt slik at alle i gjennomsnitt spelar minimum halve kampen, og det skal tas omsyn til: TRENINGSFRAMMØTE og TRENINGSINNSATS 3. Laget settast saman slik at det kollektive spelet blir best mogleg. 4. Dale sitt lag blir tilpassa motstandar sitt lag for å få flest muleg jamne kampar. Dette medfører at speletid kan tilpassas motstandar. Mot gode lag prioriteras dei beste spelarane og motsatt. 5. Spelarane tildelast oppgåver i forhold til føresetningar. 6. Viktig å arbeide med oppgåver og løyse desse (meistring). Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 6

7 HANDLINGSPLAN FOR Prioriterte tiltak Ansvar Tidsfrist 1. Heve kompetansen blant trenarane Kurs i førstehjelp/skadeførebygging/ taping Rekruttere fleire trenarar Trenar I-kurs (10 stk.) Trenar II-kurs (3 stk.) Trenar med kompetanse har temakveldar/vise øvingar 2 g. pr.sesong 2. Rekruttere/Utdanne fleire dommarar + Fair Play i klubben Arrangere klubbdommarkurs Arbeide med haldningar (spelarar/foreldre) til dommar Alle spelarar år må ta eit klubbdommarkurs Legge til rette for dommar I/II kurs Få Fair Play-verten til å fungere slik at dommarene kjenner seg trygge, og at stemninga i hallen vert god 3. Byggje miljø og haldningar på tvers av laga Aktivitetsdag (kiosk, aktivitet, blåtur) Temakveldar 1. Spelarmøte 2. leiar/trenar 3. Målvakt 4. Skadeførebygging Gjesteopptreden ved at eldre spelarar tek ansvar for trening hos yngre lag Minibuss (leige) -> sosialt, samhald Involvere foreldre Styret Styret Styret Styret Styret Styret Alle Dommaransvarleg+ styret Foreldre/ Spelarar Lagkapt. Styre og Trenarar Damel. 1-2 spelarar pr trening Styret Alle Før 1.5 Sommar -10 Sommar -10 Sommar (kontinuerleg) Vår 2011 Kontinuerleg Start vår -10 Innan Sesongsl. -11 Straks og kontinuerleg 1 før jul og 1 ifm sesongsl. 1 ein g. pr. mnd ganger pr sesong 1 gong pr. mnd Før ses. -10/11 Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 7

8 2. ORGANISASJON Kortfatta oversikt over sentrale funksjonar, ansvar og hovudoppgåver. Funksjon Ansvar Hovudoppgåve Handballstyret - 7 medlemmar Oppmenn Trenarar Foreldre Sponsorar Leie og og organisere aktivteten Administrativt ansvar for sitt lag Leie den sportslege aktiviteten for sitt lag Vere ein god forelder Vere flink til å følgje foreldrevettreglane Støtte opp om handballen sine aktivitetar Plan og strategi Kontakt internt i klubben og mot regionen/andre klubbar Økonomi Kiosk Informasjon Utdanning - trenarar og dommarar Større innkjøp > 2.000,- Marknadsføring - annonsering Kontakt med foreldra -trenar Ta imot/gje beskjed ved endring av kampar. Setje opp køyreliste Ordne med overnatting Drakter (henting/vasking) Spelarsliste Innkjøp av rekvisita Følgje opp lisensbetaling Organisere dugnader, lotteri. Gjere klart i hallen før kamp. Fair Play vert Planlegge og leie treningane Følgje laget på kamp og turneringar Kontaktperson ift. SUM og RUM aktivitetar Innkjøp av rekvisita Delta på kurs og utdanningstilbod Mindre innkjøp < 2.000,- Stille opp på kampar. Køyring Sekretariat Kiosk Billettsal Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 8

9 3. INFORMASJON NETTSIDER Handballgruppa har eit eige område på DALE IL sine nettsider. Nettsida er vår hovudkanal for informasjon til spelarar og foreldre. Bruk derfor denne jamnleg. Der vil du finne informasjon om: - Mål og planar årsmeldingar - Årskalandar - Sponsorar - Treningstider - Styret - Kvart einskild lag o Spelarstall o Resultat og tabell direkte linka til handballen sine nettsider o Trenarteam For at sidene våre skal vere aktuelle og oppdaterte er det viktig at foreldre og andre sender inn bilete, referat frå kampar, turneringar m.v. til oppmann. Alt av interesse! Det er lagt opp til at det enkelte lag har si eiga side kor all informasjon rundt laget skal vere tilgjengeleg. Det er viktig at trenarar og oppmenn oppdaterar sida. Passord til sida vil bli utlevert. Enkeltbilde med fullt namn på spelarar skal ikkje leggast ut! Norges håndballforbund sine nettsider finn du på Velg Region Vest kor vi høyrer til. Her finn du mellom anna resultat/terminliste og anna relevant informasjon. SMS - meldingar Handballen brukar Dale IL sitt meldingssystem Pswin til å informere om reisetidspunkt for kampar, tidspunkt for treningar, endringar mv. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 9

10 ÅRSKALENDAR (kva skjer kor tid?) Månad Andre oppgåver/aktivtetar August/september - Åpningscupen Årstad (Bergen) - Lage og ajourføre spelarlister - Treningstider (møte med dei andre laga/aktivitetane) - Varetelling Kiwi - Møte for oppmenn - Ansvar i hallen - Oppmennen set opp og sender ut fordeling av oppgåver - Sjekke betalt lisens - Bestilling av lodd - Sesongstart - Førdecup Oktober/november - Foreldremøte - Lisenskontroll - Spelarkartlegging - SUM (sonesamlingar) Desember - Førdecup eller julecupen i Bergen - Dugnad/Varetelling Blomstertoget og Kiwi - SUM (sonesamlingar) - Lisensbetaling for 12 åringar (1/2 sesong) Januar/Februar - SUM (sonesamlingar) Mars - Sesongslutt - Årsmøte årsmeldingar April - Varetelling Kiwi - Ajourføre spelarlister - Møte for oppmenn/foreldremøte - val - Dugnad Elis (kosting av uteområde) - Avsluttningsfest - Melde på lag til neste sesong - Revisjon av håndbøker 15. Mai - Påmeldingsfrist for lag og dommarar Juli - Kampoppsett blir sendt ut August/September - Sonemøte - Endeleg kampoppsett Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 10

11 4. ØKONOMI Treningsavgift Alle aktive utøvarar må betale treningsavgift. Avgifta dekker det handballen må betale til hovudlaget for leige av anlegget til trening. I Dale IL må alle utøvarar betale avgift for opptil to aktivitetar (den tredje er gratis). Lisens Alle spelarar over 13 år skal betale lisens til Norges Håndballforbund. Lisensen skal betalast frå det året spelarane fyller 13 år. Det betyr at J/G 12 år skal betale lisens for siste halvdel av sesongen (halv pris). Spelarar som ikkje har betalt lisens har ikkje lov til å spele. Manglande betalt lisens ved lisenskontroll kvart halvår medfører bot og dermed dobbel utgift. Feil klubbtilknytnad medfører og bot og tap av poeng for alle spelte kampar så langt i sesongen! Bøter for manglande betalt lisens må spelaren sjølv betale. Alle må bruke eige KID lisensnummer ved betaling av lisensen. Spelarane mottek lisenskrav i posten frå NHF så sant dei har betalt året før. Styret legg inn dei nye 13 åringane i lisenssystemet i god tid får jul og sender ut informasjon og lister til laga som viser KID nummer til den enkelte spelaren. Oppmannen er ansvarleg for at alle spelarane på laget mottek denne informasjonen. Lisensen omhandlar ein forsikringsordning med to variantar kor spelarane får refundert utgifter ved skader. Eigenandel må spelarane dekke sjølv. Info finst på skjemaets bakside. Ved skade fylles ut eit eige skadeskjema. Lisensskjema og informasjon om forsikringsordninga finn du på under Lisens og forsikring (venstre side). Sponsorarbeid - dugnader Handballgruppa er for å drive sine aktivetar heilt avhengig av inntekter utover treningsavgift dvs. dugnadsarbeid og anna støtte. Vi satsar på å spele på lag med næringslivet og særleg det lokale. Vi oppfordrar derfor alle til å vere merksam på sponsormuligheiter innanfor dykkar nettverk, arbeidsgjevarar, venner og bekjente. Ta gjerne kontakt med leiar eller nokon i styret dersom du har tips. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 11

12 Handballotteriet Handballotteriet går til drift av Norges Håndballforbund. Alle lag tilslutta NHF er forplikta til å selje eit gitt antall lodd til den pris som Forbundstinget har bestemt. For 2010 er det 240 lodd pr. lag frå og med 12 år til ein pris av kr. 25. Handballgruppene må betale for NHF lodda. Sal av lodd er soleis ei plikt for alle som spelar handball, og grunnkvoten kjem vi ikkje unna. Køyring til kampar Oppmennene har ansvar for å sette opp køyreliste. Alle må pårekne ein til to turar i løpet av sesongen. Kvar passasjer betalar til sjåføren etter den satsen som gjeld for den enkelte arena/stad. Satsane blir vedtekne av hovudstyret slik at til ei kvar tid har like satsar for dei enkelte gruppene. Merk! - Spelarane skal fordelast slik at det blir nokolunde likt tal i kvar bil. - Spelarar som deltek som reservar på lag der det manglar spelarar eller liknande skal ikkje betale. For køyresatsar sjå vedlegg Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 12

13 5. FORELDREVETTREGLAR Det handlar om respekt, ikkje sant? Møt opp på trening og kampar borna ynskjer det Gje oppmuntring til alle spelarane under kamp. Ikkje berre dine eigne born. Gje oppmuntring i både medgang og motgang ikkje gje kritikk Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap Støtt dommaren ikkje kritiser dommaravgjersler Respekter lagleiar sin bruk av spelarar Vis respekt for det arbeidet klubben gjer tilby din hjelp Hugs at det er barnet ditt som spelar handball ikkje du Vi står saman om Fair Play 6. VEDLEGG Korleis føregår oppsett av puljer nokre utfordringar Ein av utfordringane for handballen i Sogn og Fjordane er reiseavstandar. Dette er noko vi dessverre må leve med, men ifm. det arbeidet som blir lagt til grunn før endeleg puljeoppsett blir klart før sesongstart har kvar enkelt klubb høve til å komme med uttale på puljeoppsettet. Når vi melder på lag for sesongen må dette skje før 1.5. Vi kan då velje mellom øvd eller uøvd gruppe. Dette betyr blant anna at vi må vite nøyaktig kor mange spelarar som er tilgjengeleg i dei ulike årsstega. Endringar etter den tid kan bety at t.d. lag må trekkast. Styret har som mål å få puljeoppsett som gir best mogleg sportsleg utbyte samt at det er fornuftige reiseavstandar innan pulja. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 13

14 KVEN HAR ANSVAR FOR KVA sesongen 2010/11 Funksjon Namn Mobil Leiar Ola Hovland Planlegging/strategi Koordinering (internt/eksternt) Organsering Spelarlister Overgangar Påmelding turneringar Fordele ansvar i hallen SMS systemet Styremedlem Arlen S. Hjartholm Omberamming kampar Sekretær Kontaktperson for klokka Styremedlem Sverre Martin Stensæth Kasserar Handballotteri - organisering Pengeskrin (kiosk, billett) Rekneskap og budsjett Innkjøp Sponsorar* Styremedlem Trude Boge Innkjøp kiosk Plakatar/annonsering Styremedlem Torill Øen Innkjøp kiosk Dommarkontakt Styremedlem Mona Wilman Utdanningskontakt kursv Arrangements- skrin -liste Trenarkontakt Sportsleg leiar Jonny Pedersen Sportsleg ansvar (plan og utvikling) Treningstider Påmelding turneringar Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 14

15 Lag/Funksjon Namn Mobilnr Minihandball (3-5 lag) Trenar Marita Solheim Oppmann Nina Aas J11 A2 (6 er) Trenar Gro Hauge Oppmann Sonja Solheim J13 A4 Trenar Trude Boge/Mona Wilman Oppmann Janne Øksenberg J14 A3 Trenar Sverre Martin Stensæth Oppmann Kari Arstein J 16 A3 Trenar Agnar Ullebø Oppmann Ingunn Hilde Hovland J18 A3 Trenar Jonny Pedersen Oppmann Ingunn Nistad Dame 4. div Trenar Einar Carlson Berg Oppmann Øyfrid Ulvedal Strand Herrar 4. div Trenar Jonny Pedersen Oppmann Merknad: Treningstidene er satt opp slik at fleire av laga trenar i lag. Dette gjeld mellom anna J14, J16, J18 og Damer. J13 og J14 har og ei økt i veka ilag. Det betyr og at det som regel vil vere ein, to eller tre trenarar med på enkelte økter. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 15

16 Køyresatsar (vedteke av Dale IL) Askvoll 75 Atløy 100 Breim 125 Bulandet 100 Eid 200 Eikefjord 100 Florø 125 Førde 75 Gaular 50 Gaupne 200 Haugen 200 Hyllestad 50 Høyanger 100 Innvik 175 Kyrkjebø 75 Lavik 75 Måløy 200 Sandane 150 Selje 200 Skei 100 Sogndal 200 Stryn 200 Svelgen 150 Viksdalen 75 Årdal 200 Eventuelle ferjebillettar og bompengar er inkludert i prisen. Makspris = kr. 200,- Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 16

Sportsleg plan og retningslinjer FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

Sportsleg plan og retningslinjer FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Sportsleg plan og retningslinjer FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Sportsleg plan og retningslinjer for Dale IL, Handballgruppa 9.3.17 Side 1 Innhold KJÆRE HANDBALLENTUSIAST...

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Merkevare Rekruttering Møteplass Kongleriket Miniputt Aktivitet Verdiar og haldningar Arrangement Økonomi Arrangement Kongleriket Miniputt Arrangement

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen Trenar og lagleiarmøte 2015 Informasjon og avklaringar for sesongen Visjon og mål SFFK sin visjon - Fotballglede- aktivitet og utvikling NFF Breiddeformel - Trivsel og tryggleik = mestring SFFK sitt slagord

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL

LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL Lagleiarmanualen skal vera eit hjelpemiddel for nye og eksisterande lagleiarar på miniputt. Som ny lagleiar på miniputt kan det vera til god hjelp

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014.

INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014. Pb 135, 6101 Volda Stadionvegen, 6100 Volda Org nr 981951921 www.vti-fotball.no stadion@vti-fotball.no INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014. Ryggrada i organisasjonsmodellen for barne-

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015 Side 1 Årsmelding handballgruppa 2015 Side 2 Innholdsfortegnelse Årsmelding handballgruppa 2015... 3 Styrearbeid:... 3 Møteaktivitet:... 3 Dugnadsaktivitet:... 3 Økonomi:... 3 Utdanning/Kompetanse:...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

DALE IL HANDBALL ÅRSMELDING SESONGEN 2013/2014

DALE IL HANDBALL ÅRSMELDING SESONGEN 2013/2014 DALE IL HANDBALL ÅRSMELDING SESONGEN 2013/2014 Bilder: Øvst til venstre - Damelaget etter storsiger mot Stryn 23.1.14. Øvst til høgre - J14!! Nede til venstre Sigersglede for G10. Nede til høgre fornøygde

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- FUTSAL ALDERSBESTEMT

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- FUTSAL ALDERSBESTEMT SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- FUTSAL ALDERSBESTEMT SSF KM-Futsal kvalifisering for aldersfastlagde klassar 4. 5.februar 2017 NFF Sogn og Fjordane takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- FUTSAL ALDERSBESTEMT

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- FUTSAL ALDERSBESTEMT SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- FUTSAL ALDERSBESTEMT SSF KM-Futsal kvalifisering for aldersfastlagde klassar 3. 4.februar 2018 NFF Sogn og Fjordane takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Honndølshallen - Grodås 17.-18. desember Til alle bordtennisklubbar i Møre og Romsdal Volda og Ørsta bordtennisklubb har hermed den store gleda av

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

IL HARDING SESONGEN 2017

IL HARDING SESONGEN 2017 IL HARDING SESONGEN 2017 Styret Organisasjonskart Styreleiar Tor Eivind Osmo Mobil: 917 63 419 Sportsleg leiar Terje Meling Mobil: 957 01 191 Kasserar Asbjørn Lutro Mobil: 900 14 720 Styremedlem / Kiosk

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE

HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE Tinget 25.11.17 1 KAPITTEL 4 UTØVARPRISAR Styret har til merknad at oppsettet er retningsgjevande. Kretsstyret kan etter skjønn, gjere unnatak frå

Detaljer

INVITASJON til Etne Cup 2007

INVITASJON til Etne Cup 2007 INVITASJON til Etne Cup 2007 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 22. 24. Juni 2007 Klasseinndeling Etne Cup 2007: Klasse Navn Født etter 1 Minigutt (5`er fotball) 1.1.1998 2

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 Velkommen til Valdervoll Med plass til alle Valder har ein visjon om å gjere Valderøya til ein litt betre plass å vekse opp og bu. Vi møter mange gutar og

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Eit godt tilbod til alle og eit tilbod til deg som vil bli god Fotball i Øystese moro og utviklande! Målsetningar Rekruttera så mange born som mogleg til fotball. Behalda så

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer