HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 1

2 INNHALD Kjære handballentusiast 1. Verdival, målsettingar, prinsipp for aktiviteten Verdival Ovordna sportslege mål Krav og forventningar til spelarar og leiarar Fordeling av speletid og hovudprinsipp for kampar Handlingsplan 2009/ Organisasjon Dale IL Handballgruppa organisering Styre, trenarar, oppmenn og foreldre 3. Informasjon Nettsider Årskalendar (kva skjer? kor tid?) 4. Økonomi Treningsavgift Lisens Sponsorarbeid Handballotteriet Køyresatsar 5. Foreldrevettreglane 6. Vedlegg Korleis føregår oppsett av puljer og grupper. Kven har ansvar for kva Køyresatsar Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 2

3 KJÆRE HANDBALLENTUSIAST Styret i handballgruppa set stor pris på ditt engasjement enten det er som medlem i styret, trenar, oppmann, spelar, foreldre, supportar eller støttespelar (sponsor). Med utgangspunkt i godt samarbeid og god støtte frå alle, ynskjer vi å gje våre born og unge eit godt sportsleg tilbod og trygge rammer rundt det enkelte lag. Formålet med handboka er at den skal vere eit hjelpemiddel for deg til å danne deg eit bilete av handballgruppa sine aktivitetar, målsettingar, organisering, oppgåver og korleis vi jobbar for å nå målsettingane. Eit viktig element og drivkraft for arbeidet med å få til eit godt handballmiljø i Fjaler er å ha eit kontinuerleg fokus på forbetring og utvikling. Dersom du har forslag til endringar, nye tiltak er du hjarteleg velkommen til å komme med forslag. Innspel, konstruktive forslag og positivt engasjement set vi pris på. Med helsing frå styret. Ola Hovland -Leiar- Jonny Pedersen - Sportsleg leiar- Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 3

4 1. VERDIVAL OG MÅLSETTINGAR VERDIVAL 1. Håndballgruppa sine aktivitetar skal styrast av glede, felleskap, respekt for kvarandre, helse og ærlighet. 2. Alle laga er like viktige for håndballgruppen. 3. Vi ynskjer å få til eit godt samarbeid med andre idrettar og fysiske aktivitetar slik at det samla tilbodet og kvaliteten vedrørande idrett og fysisk aktivitet blir best muleg for innbyggarane i Fjaler kommune. Sportslig plan Overordna, sportslig målsetning ( ): 1. Opprykk til 3. divisjon med damelaget ila to år 2. Opprykk til 2. divisjon med damelaget ila 5 år 3. Vere blant dei tre beste laga i fylket i klassene J Etablere gutelag i handball ila tre år 5. Ha eit godt samarbeid med andre idrettar i området 6. Aktivitet for PU Sportslig plan Fokusområde - Overordna: 1. Vi skal være gode på trening med klare mål for både trenara og spelarar! 2. Spelarane skal komme på trening for å trene, ikkje bli trent! 3. Vi skal spele hurtig og teknisk handball! 4. Vi skal vere best i fylket på finteteknikk! 5. Vi skal bli gode på ulike skotteknikkar! 6. Vi skal ha gode målvakter! 7. Vi skal vere blant dei laga med best fysisk treningsgrunnlag! 8. Vi ynskjer å spele eit kollektivt spel med heilt klåre spelemønster og arbeidsoppgåver som er felles for alle Dale sine lag! 9. Dommarane skal synes det er både kjekt og krevjande å dømme Dale sine lag! Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 4

5 Krav og forventningar til spelarar og leiarar på trening og kamp: 1. Spelarar: Kom tidsnok Ha med rett utstyr Kom for å trene Ha mål for treninga Bidra til at kvar trening blir ei god trening Godt humør Konstruktive tilbakemeldingar til medspelarar og leiarar Finn fokusområde og bli betre på desse Vurder eigen innsats og utbytte av treninga i ettertid 2. Leiarar: Kom tidsnok Godt humør Ha ein klar plan og målsetting for treninga Etablere klare mål og arbeidsoppgåver saman med spelarane Gi konstruktive tilbakemeldingar i forhold til mål og arbeidsoppgåver Ta imot konstruktive tilbakemeldingar på ein god måte Treningsmengd Damer / J16: Jenter 14: Jenter 11 / 12: Minst 4 treningar i veka heile året, 2 handballtreningar. Minst 4 treningar i veka, minst 2 handballtreningar i før handballsesongen. Minst ein handballtrening i veka i april 12. juni. 3 4 treningar i veka, 2 handballtreningar i / før før handballsesongen. Ein handballtrening i veka i april 12. juni. Jenter 8 / 9 / 10: Ein handballtrening i veka. Det er ein overordna målsetning at så mange som mogleg av dei som spelar handball deltek i andre idrettar / dans, og at handballgruppe legg best mogleg til rette for dette. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 5

6 Fordeling av speletid og hovudprinsipp for kampar: J/G10 og J/G11: 1. Resultat blir registrert, men det er ikkje tabellar og vinnarar i cup og seriespel. 2. Det er ikkje tillat med frimerke på spelarar. 3. Speletid blir fordelt best mulig mellom spelarar, men det skal tas omsyn til: TRENINGSFRAMMØTE OG TRENINGSINNSATS 4. Laget settast saman slik at det kollektive spelet blir best mogleg. 5. Dale sitt lag tilpasses motstandar lag for å få flest mulig jamne kampar. Dette medfører at speletid kan tilpassast motstandar. 6. Spelarar blir tildelt oppgåver i forhold til føresetnadar. 7. Viktig å arbeide med oppgåver og løyse desse (meistring). J/G12-16: 1. Resultat blir registrert, og det blir ført tabellar med vinnarar i cup og seriespel. 2. Speletid blir fordelt slik at alle i gjennomsnitt spelar minimum halve kampen, og det skal tas omsyn til: TRENINGSFRAMMØTE og TRENINGSINNSATS 3. Laget settast saman slik at det kollektive spelet blir best mogleg. 4. Dale sitt lag blir tilpassa motstandar sitt lag for å få flest muleg jamne kampar. Dette medfører at speletid kan tilpassas motstandar. Mot gode lag prioriteras dei beste spelarane og motsatt. 5. Spelarane tildelast oppgåver i forhold til føresetningar. 6. Viktig å arbeide med oppgåver og løyse desse (meistring). Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 6

7 HANDLINGSPLAN FOR Prioriterte tiltak Ansvar Tidsfrist 1. Heve kompetansen blant trenarane Kurs i førstehjelp/skadeførebygging/ taping Rekruttere fleire trenarar Trenar I-kurs (10 stk.) Trenar II-kurs (3 stk.) Trenar med kompetanse har temakveldar/vise øvingar 2 g. pr.sesong 2. Rekruttere/Utdanne fleire dommarar + Fair Play i klubben Arrangere klubbdommarkurs Arbeide med haldningar (spelarar/foreldre) til dommar Alle spelarar år må ta eit klubbdommarkurs Legge til rette for dommar I/II kurs Få Fair Play-verten til å fungere slik at dommarene kjenner seg trygge, og at stemninga i hallen vert god 3. Byggje miljø og haldningar på tvers av laga Aktivitetsdag (kiosk, aktivitet, blåtur) Temakveldar 1. Spelarmøte 2. leiar/trenar 3. Målvakt 4. Skadeførebygging Gjesteopptreden ved at eldre spelarar tek ansvar for trening hos yngre lag Minibuss (leige) -> sosialt, samhald Involvere foreldre Styret Styret Styret Styret Styret Styret Alle Dommaransvarleg+ styret Foreldre/ Spelarar Lagkapt. Styre og Trenarar Damel. 1-2 spelarar pr trening Styret Alle Før 1.5 Sommar -10 Sommar -10 Sommar (kontinuerleg) Vår 2011 Kontinuerleg Start vår -10 Innan Sesongsl. -11 Straks og kontinuerleg 1 før jul og 1 ifm sesongsl. 1 ein g. pr. mnd ganger pr sesong 1 gong pr. mnd Før ses. -10/11 Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 7

8 2. ORGANISASJON Kortfatta oversikt over sentrale funksjonar, ansvar og hovudoppgåver. Funksjon Ansvar Hovudoppgåve Handballstyret - 7 medlemmar Oppmenn Trenarar Foreldre Sponsorar Leie og og organisere aktivteten Administrativt ansvar for sitt lag Leie den sportslege aktiviteten for sitt lag Vere ein god forelder Vere flink til å følgje foreldrevettreglane Støtte opp om handballen sine aktivitetar Plan og strategi Kontakt internt i klubben og mot regionen/andre klubbar Økonomi Kiosk Informasjon Utdanning - trenarar og dommarar Større innkjøp > 2.000,- Marknadsføring - annonsering Kontakt med foreldra -trenar Ta imot/gje beskjed ved endring av kampar. Setje opp køyreliste Ordne med overnatting Drakter (henting/vasking) Spelarsliste Innkjøp av rekvisita Følgje opp lisensbetaling Organisere dugnader, lotteri. Gjere klart i hallen før kamp. Fair Play vert Planlegge og leie treningane Følgje laget på kamp og turneringar Kontaktperson ift. SUM og RUM aktivitetar Innkjøp av rekvisita Delta på kurs og utdanningstilbod Mindre innkjøp < 2.000,- Stille opp på kampar. Køyring Sekretariat Kiosk Billettsal Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 8

9 3. INFORMASJON NETTSIDER Handballgruppa har eit eige område på DALE IL sine nettsider. Nettsida er vår hovudkanal for informasjon til spelarar og foreldre. Bruk derfor denne jamnleg. Der vil du finne informasjon om: - Mål og planar årsmeldingar - Årskalandar - Sponsorar - Treningstider - Styret - Kvart einskild lag o Spelarstall o Resultat og tabell direkte linka til handballen sine nettsider o Trenarteam For at sidene våre skal vere aktuelle og oppdaterte er det viktig at foreldre og andre sender inn bilete, referat frå kampar, turneringar m.v. til oppmann. Alt av interesse! Det er lagt opp til at det enkelte lag har si eiga side kor all informasjon rundt laget skal vere tilgjengeleg. Det er viktig at trenarar og oppmenn oppdaterar sida. Passord til sida vil bli utlevert. Enkeltbilde med fullt namn på spelarar skal ikkje leggast ut! Norges håndballforbund sine nettsider finn du på Velg Region Vest kor vi høyrer til. Her finn du mellom anna resultat/terminliste og anna relevant informasjon. SMS - meldingar Handballen brukar Dale IL sitt meldingssystem Pswin til å informere om reisetidspunkt for kampar, tidspunkt for treningar, endringar mv. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 9

10 ÅRSKALENDAR (kva skjer kor tid?) Månad Andre oppgåver/aktivtetar August/september - Åpningscupen Årstad (Bergen) - Lage og ajourføre spelarlister - Treningstider (møte med dei andre laga/aktivitetane) - Varetelling Kiwi - Møte for oppmenn - Ansvar i hallen - Oppmennen set opp og sender ut fordeling av oppgåver - Sjekke betalt lisens - Bestilling av lodd - Sesongstart - Førdecup Oktober/november - Foreldremøte - Lisenskontroll - Spelarkartlegging - SUM (sonesamlingar) Desember - Førdecup eller julecupen i Bergen - Dugnad/Varetelling Blomstertoget og Kiwi - SUM (sonesamlingar) - Lisensbetaling for 12 åringar (1/2 sesong) Januar/Februar - SUM (sonesamlingar) Mars - Sesongslutt - Årsmøte årsmeldingar April - Varetelling Kiwi - Ajourføre spelarlister - Møte for oppmenn/foreldremøte - val - Dugnad Elis (kosting av uteområde) - Avsluttningsfest - Melde på lag til neste sesong - Revisjon av håndbøker 15. Mai - Påmeldingsfrist for lag og dommarar Juli - Kampoppsett blir sendt ut August/September - Sonemøte - Endeleg kampoppsett Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 10

11 4. ØKONOMI Treningsavgift Alle aktive utøvarar må betale treningsavgift. Avgifta dekker det handballen må betale til hovudlaget for leige av anlegget til trening. I Dale IL må alle utøvarar betale avgift for opptil to aktivitetar (den tredje er gratis). Lisens Alle spelarar over 13 år skal betale lisens til Norges Håndballforbund. Lisensen skal betalast frå det året spelarane fyller 13 år. Det betyr at J/G 12 år skal betale lisens for siste halvdel av sesongen (halv pris). Spelarar som ikkje har betalt lisens har ikkje lov til å spele. Manglande betalt lisens ved lisenskontroll kvart halvår medfører bot og dermed dobbel utgift. Feil klubbtilknytnad medfører og bot og tap av poeng for alle spelte kampar så langt i sesongen! Bøter for manglande betalt lisens må spelaren sjølv betale. Alle må bruke eige KID lisensnummer ved betaling av lisensen. Spelarane mottek lisenskrav i posten frå NHF så sant dei har betalt året før. Styret legg inn dei nye 13 åringane i lisenssystemet i god tid får jul og sender ut informasjon og lister til laga som viser KID nummer til den enkelte spelaren. Oppmannen er ansvarleg for at alle spelarane på laget mottek denne informasjonen. Lisensen omhandlar ein forsikringsordning med to variantar kor spelarane får refundert utgifter ved skader. Eigenandel må spelarane dekke sjølv. Info finst på skjemaets bakside. Ved skade fylles ut eit eige skadeskjema. Lisensskjema og informasjon om forsikringsordninga finn du på under Lisens og forsikring (venstre side). Sponsorarbeid - dugnader Handballgruppa er for å drive sine aktivetar heilt avhengig av inntekter utover treningsavgift dvs. dugnadsarbeid og anna støtte. Vi satsar på å spele på lag med næringslivet og særleg det lokale. Vi oppfordrar derfor alle til å vere merksam på sponsormuligheiter innanfor dykkar nettverk, arbeidsgjevarar, venner og bekjente. Ta gjerne kontakt med leiar eller nokon i styret dersom du har tips. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 11

12 Handballotteriet Handballotteriet går til drift av Norges Håndballforbund. Alle lag tilslutta NHF er forplikta til å selje eit gitt antall lodd til den pris som Forbundstinget har bestemt. For 2010 er det 240 lodd pr. lag frå og med 12 år til ein pris av kr. 25. Handballgruppene må betale for NHF lodda. Sal av lodd er soleis ei plikt for alle som spelar handball, og grunnkvoten kjem vi ikkje unna. Køyring til kampar Oppmennene har ansvar for å sette opp køyreliste. Alle må pårekne ein til to turar i løpet av sesongen. Kvar passasjer betalar til sjåføren etter den satsen som gjeld for den enkelte arena/stad. Satsane blir vedtekne av hovudstyret slik at til ei kvar tid har like satsar for dei enkelte gruppene. Merk! - Spelarane skal fordelast slik at det blir nokolunde likt tal i kvar bil. - Spelarar som deltek som reservar på lag der det manglar spelarar eller liknande skal ikkje betale. For køyresatsar sjå vedlegg Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 12

13 5. FORELDREVETTREGLAR Det handlar om respekt, ikkje sant? Møt opp på trening og kampar borna ynskjer det Gje oppmuntring til alle spelarane under kamp. Ikkje berre dine eigne born. Gje oppmuntring i både medgang og motgang ikkje gje kritikk Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap Støtt dommaren ikkje kritiser dommaravgjersler Respekter lagleiar sin bruk av spelarar Vis respekt for det arbeidet klubben gjer tilby din hjelp Hugs at det er barnet ditt som spelar handball ikkje du Vi står saman om Fair Play 6. VEDLEGG Korleis føregår oppsett av puljer nokre utfordringar Ein av utfordringane for handballen i Sogn og Fjordane er reiseavstandar. Dette er noko vi dessverre må leve med, men ifm. det arbeidet som blir lagt til grunn før endeleg puljeoppsett blir klart før sesongstart har kvar enkelt klubb høve til å komme med uttale på puljeoppsettet. Når vi melder på lag for sesongen må dette skje før 1.5. Vi kan då velje mellom øvd eller uøvd gruppe. Dette betyr blant anna at vi må vite nøyaktig kor mange spelarar som er tilgjengeleg i dei ulike årsstega. Endringar etter den tid kan bety at t.d. lag må trekkast. Styret har som mål å få puljeoppsett som gir best mogleg sportsleg utbyte samt at det er fornuftige reiseavstandar innan pulja. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 13

14 KVEN HAR ANSVAR FOR KVA sesongen 2010/11 Funksjon Namn Mobil Leiar Ola Hovland Planlegging/strategi Koordinering (internt/eksternt) Organsering Spelarlister Overgangar Påmelding turneringar Fordele ansvar i hallen SMS systemet Styremedlem Arlen S. Hjartholm Omberamming kampar Sekretær Kontaktperson for klokka Styremedlem Sverre Martin Stensæth Kasserar Handballotteri - organisering Pengeskrin (kiosk, billett) Rekneskap og budsjett Innkjøp Sponsorar* Styremedlem Trude Boge Innkjøp kiosk Plakatar/annonsering Styremedlem Torill Øen Innkjøp kiosk Dommarkontakt Styremedlem Mona Wilman Utdanningskontakt kursv Arrangements- skrin -liste Trenarkontakt Sportsleg leiar Jonny Pedersen Sportsleg ansvar (plan og utvikling) Treningstider Påmelding turneringar Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 14

15 Lag/Funksjon Namn Mobilnr Minihandball (3-5 lag) Trenar Marita Solheim Oppmann Nina Aas J11 A2 (6 er) Trenar Gro Hauge Oppmann Sonja Solheim J13 A4 Trenar Trude Boge/Mona Wilman Oppmann Janne Øksenberg J14 A3 Trenar Sverre Martin Stensæth Oppmann Kari Arstein J 16 A3 Trenar Agnar Ullebø Oppmann Ingunn Hilde Hovland J18 A3 Trenar Jonny Pedersen Oppmann Ingunn Nistad Dame 4. div Trenar Einar Carlson Berg Oppmann Øyfrid Ulvedal Strand Herrar 4. div Trenar Jonny Pedersen Oppmann Merknad: Treningstidene er satt opp slik at fleire av laga trenar i lag. Dette gjeld mellom anna J14, J16, J18 og Damer. J13 og J14 har og ei økt i veka ilag. Det betyr og at det som regel vil vere ein, to eller tre trenarar med på enkelte økter. Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 15

16 Køyresatsar (vedteke av Dale IL) Askvoll 75 Atløy 100 Breim 125 Bulandet 100 Eid 200 Eikefjord 100 Florø 125 Førde 75 Gaular 50 Gaupne 200 Haugen 200 Hyllestad 50 Høyanger 100 Innvik 175 Kyrkjebø 75 Lavik 75 Måløy 200 Sandane 150 Selje 200 Skei 100 Sogndal 200 Stryn 200 Svelgen 150 Viksdalen 75 Årdal 200 Eventuelle ferjebillettar og bompengar er inkludert i prisen. Makspris = kr. 200,- Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, Side 16

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

SPORTSPLAN IL Skjergard

SPORTSPLAN IL Skjergard SPORTSPLAN IL Skjergard 2013-16 - RETNINGSLINER FOR TRENARAR OG LAGLEIARAR FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: 2013-03-07 Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Jørn Austbø Egil Dåvøy Geir Magnesen Aaslaug

Detaljer

KLUBBHANDBOK. Innhold

KLUBBHANDBOK. Innhold KLUBBHANDBOK Innhold 1 STRATEGIPLAN... 2 1.1 Visjon... 2 1.2 Verdigrunnlag... 2 1.3 Hødd si rolle... 2 1.4 Hødd som toppklubb... 3 1.5 Hødd som Breiddeklubb... 3 1.6 Hødd som medspelar... 4 1.7 Organisasjonen...

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Yngres avdeling fotball vil med dette kome med nyttig informasjon til trenarar og støtteapparat til dei ulike fotballaga, samt informere

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Bravo Håndballklubb. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i 1987.

Bravo Håndballklubb. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i 1987. Bravo Håndballklubb Bravo Håndballklubb skal gi et moderne, lekfylt, utfordrende og spennende tilbud til utøvere, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. Klubben skal gi et bredt, positivt

Detaljer

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9.

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til MEDIEHUSET Handballfestivalen 2012 Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5 Ungdommeleg mot Side 9 Stortalentet Side 6 og 7 Ekte skåringsglede Side 10 og 11 2 2012 Velkommen

Detaljer

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 2 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer