ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling 3. Årsberetning 4. Regnskap og revisjon 5. Innkomne saker 6. Fastsettelse av kontingent 7. Godkjenning av budsjett Valg av styre, revisorer og ny valgkomité Regnskap 2013 og budsjett 2014 Revisorberetning 2013 Vedtekter for Midtunhaugen Velforening Kart over område for Midtunhaugen Velforening 1. Velforeningens virksomhet Velforeningen holder til i Bergen kommune (Fana bydel). Velforeningen omfatter 125 boenheter (126 i 2013). Midtunhaugen Velforening ble etablert i 1990 for å stå som eier av fellesarealer, samt ivareta medlemmenes interesser i forhold til opparbeiding, vedlikehold og disponering av disse. Vi benytter BOB som forretningsfører og vår adresse er: Midtunhaugen Velforening v/ BOB Postboks BERGEN 1.1 Bomiljø/sosiale aktiviteter/dugnadsarbeid I forbindelse med vår- og høstdugnad ble det for første gang på lenge arrangert sosiale aktiviteter med pølsegrilling, rebusløp og premier. Begge gangene ble dette meget vellykket, med noen flere deltakere om våren enn om høsten. 1

2 1.2 Forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utløp Det har ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utløp som påvirker vedlagte årsregnskap. 1.3 Forutsetning om fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift av velforeningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 1.4 Arbeidsmiljø og likestilling Sameiet har ingen ansatte. Styret har i 2013 ikke mottatt lønn eller gaver. I 2013 bestod styret av 2 kvinner og 3 menn. 2. Styret og styrets arbeid 2.1 Styrets sammensetning Styret i Midtunhaugen Velforening har bestått av følgende personer: Vita Heine Nr. 121, leder På valg i 2014 Trond Ivar Heltveit Nr. 174, nestleder Ett år igjen i 2014 Bente Grønn-Nielsen Nr. 118, kasserer På valg i 2014 André Midtun Nr. 170, sekretær Ett år igjen i 2014 Viggo Krüger Nr. 151 På valg i 2014 Varamedlemmer til styret og valgkomité: Torstein Raknes Nr. 158 Lillian Teige Nr. 133 Hanne Fromreide Nr. 248 Revisorer: Ørjan Karlsen Nr. 198 Stein Roar Helle Nr. 250 Styremedlemmene har i 2013 hatt egne ansvarsområder som for eksempel webansvarlig, brøyteansvarlig, etc. 2.2 Møtevirksomhet Siden forrige årsmøte har styret avhold 7 møter hvor i alt 62 protokollerte saker har vært behandlet (flere gjentagende). Styret har arrangert vår- og høstdugnad i Styret har hatt god kontakt med forretningsføreren BOB om den daglige drift av velforeningen. 2

3 2.3 Saker som har vært behandlet Trafikksikkerhet i svingen Styret har vært i kontakt med kommunen angående å forbedre trafikksikkerheten langs bilveien fra Midtunhaugen 45 til 200. Se bildet under. Dialogen med kommunen har resultert i at en skriftlig søknad fra styret har blitt tatt med i Trafikksikkerhetsplan (TS-plan) for Bergen som er sendt til politisk behandling, med forventet vedtak i bystyret primo Hovedinnholdet i søknaden er som følger; B Denne veien er svært trafikkert spesielt om morgenen og ettermiddagen i samsvar med levering og henting fra Midtun barnehage som ligger i enden av veien. Veien er også en skolevei for barn i grunnskolen. Midtunhaugen velforening ser tre hovedgrunner som forverrer den trafikksikkerheten som burde vært langs en skolevei: 1. Det står biler parkert langs denne delen av veien og ofte lang ned i svingen. Dette er med på å redusere synsfeltet til biler som kommer kjørende oppover (mot B) 2. Ettersom det ofte står biler parkert langs veien på høyre side og da det er ingen forbikjøringslommer langs den røde streken velger biler som kommer fra «B» ofte å kjøre opp på fortauet i stedet for å rygge. Dette er et stort problem da fortauet blir hyppig brukt av både voksne og barn. Det er også gangveier som står vinkelrett på fortauet med dårlig sikt til begge sider får man faktisk står på fortauet. Det er her stor 3

4 bekymring at barn løper eller går langs disse gangveiene og det er samtidig en bilist som kjører på fortauet. 3. Bilister holder høy fart i områder, spesielt i perioden ved levering og henting i barnehagen. Følgende mulighet tiltak er blitt identifisert av velforeningen: 1. Det bør settes opp parkerings forbudt skilt mellom de 2 blå pilene på figuren over. 2. Fortauskantene langs denne veien er svært lave og bør forbedres/forhøyes sammen med fortauet for å gjøre det «verre» for bilister og kjøre opp på fortauet. Det må her tas hensyn til at det er noen inn/ut kjøringer langs veien. 3. Det kan lages en forbi kjøringslomme og samtidig behold de nødvendige parkeringsplassene ved å planere ut området som vist under ved rødt rektangel, dette er kommunens grunn. 4. Det er ikke ønskelig å fjerne parkeringsplassen langs denne veien da det er behov for å opprettholde de parkeringsplassene som er tilgjengelig pr i dag. 5. Fartsgrensen i området er allerede 30 km/t med fartsdumper, så videre tiltak om mulig bør vurderes av trafikketaten. For å komme fram til de beste løsningene for dette området foreslår velforeningen at kommunen kommer på befaring i område sammen med en eller flere representanter av Midtunhaugen velforening. 4

5 Underlag UFO-dissen Det ble lagt matter under UFO-dissen på nedre lekeplass i henhold til årsmøtets beslutning. Budsjettet ble overskredet med kroner og sluttsummen ble kroner. Redskapsbod Årsmøtet hadde bevilget kr til en redskapsbod. Styret valgte å ikke gjennomføre dette prosjektet. En av årsakene er at styret ikke har funnet en godt egnet plassering. Den andre årsaken er at behovet for bod blir noe redusert hvis vi likevel setter bort gressklippingen til andre. Vi trengte boden primært for å oppbevare gressklipper og bensin til denne og kantklipperen. Nettarkiv Et nettarkiv (Cloud Drive) er opprettet for å forenkle overlevering av dokumenter i forbindelse med utskiftninger i styret. Nettarkivet tilbys av «One.com» som også er leverandør av velforeningens hjemmeside, Nettarkivet er tilgjengelig for medlemmer i styret og er et godt hjelpemiddel for å sikre at all relevant dokumentasjon tas vare på. Vår- og høstdugnad I år prøvde vi å legge dugnadene til lørdag formiddag, for å gjøre det mer sosialt og enklere for barnefamilier å delta. Dugnad er viktig for å vedlikeholde fellesområdene våre, men det er jo like mye en mulighet til å være sosial og treffe naboer. På torsdagsettermiddagene, som har vært brukt tidligere, har vi opplevd at de fleste og spesielt barnefamiliene - er gått hjem når kaffen og isen kommer frem. Vi har også i år hatt ordningen med at de som av ulike årsaker ikke kan delta på dugnaden, kan betale inn kr 200,-. I 2013 benyttet 27 seg av denne muligheten. Vi fikk dermed inn kr 5400,-. Disse pengene har vi betalt ut igjen til andre som har kunnet arbeide mer enn vanlig dugnad. Vårdugnaden ble holdt lørdag 27. april. Noen steder i feltet var det bra fremmøte, andre steder lite. Frosten hadde nettopp sluppet taket og ugresset var knapt begynt å vokse. Men vi fikk da ryddet og kostet så godt det lot seg gjøre til 17. mai. Det ble også fylt på mer grus langs veiskulder. I bed D ble det lagt mer duk og bark. Det var planlagt å starte maling av treverket på bossplassene. Imidlertid hadde det regnet så mye like før dugnaden at det ikke lot seg gjøre. Det møtte heller ikke frem nok folk. Vårdugnaden ble avsluttet med et sosialt arrangement med pølsegrilling, is og kaffe på midtre lekeplass. Det ble også gjennomført rebusløp i nabolaget. Høstdugnaden ble holdt lørdag 7. september. Denne gangen var det litt bedre fremmøte. Mye godt luke- og ryddearbeid ble gjort på flere felt. Likevel var det en del gjenstående arbeid etter endt dugnad. Det sosiale arrangementet ble likevel igjen en ubetinget suksess, med boller, kaffe, lek og moro for barna. Vi må arbeide videre med hvordan dugnadene organiseres; kanskje med tydeligere oppgaver og mer fleksibilitet. 5

6 Vedlikehold av grøntområder Noen områder blir meget godt vedlikeholdt av dem som bor ved dem. Dette arbeidet har delvis blitt utført utenom oppsatt dugnadstid inkl noe snømåking. Dette setter vi stor pris på! Gressklippingen ble i fjor foretatt av en familie i velforeningen. Det fristet imidlertid ikke til gjentakelse. I 2013-sesongen ble derfor gressklippingen satt bort til Nattland Hage og Anlegg AS. Styret har vært godt fornøyd med deres arbeid. Etter sesongen fikk vi tilbakemelding om at det burde vært klippet mer ned mot husrekken Det vil bli tatt med neste sesong. En del planter hadde tørket ut i løpet av den kalde, tørre vinteren. De fleste av disse er blitt skiftet ut. Etter vårdugnaden vokste ugresset med stor kraft. I felt C og D ble det tatt en økt i løpet av sommeren. Denne ble betalt av innkomne dugnadspenger. Buskene i felt C og D ble påbegynt klippet under dugnad, men det var et stort arbeid og opprydding og videre klipping ble gjort for dugnadsbetaling i ettertid. Vi er fortsatt ikke fornøyd med rododendronbuskene i felt C. En av dem var avtalt flyttet, men ved en feiltakelse ble dette ikke gjort. De resterende skulle klippes og justeres til hverandre. Dette ble bare delvis gjort. Det beklager vi, og prøver igjen denne våren. Andre ser sikkert andre ting som burde vært gjort. Innspill mottas med takk. Brøyting Vinteren 2013/2014 er det falt lite snø. Det er derfor brukt lite penger på brøyting. Selv om det er brukt lite på brøyting har det vært nødvendig med noe salting. Det er kommet en del henvendelser angående brøyting. Styret har svart på disse henvendelsene etter beste evne. Det har vært god dialog med Oddvar Jersin angående behov for brøyting. Ved ett tilfelle kom det en klage på Jersin. Jersin begrunnet dette med at han hadde for mye å gjøre. Den aktuelle hendelsen skyldes et tilfelle av ekstrem snømengde. Det virker som at det ikke kommer mer snø i vinter. Om det gjør det er Jersin parat til å hjelpe oss. Beboerne i 169 og 171 har bedt oss om å innlemme dem i brøyteavtalen og dette har vi bedt Jersin om å gjøre. Postboks og postkasse Styret valgte å avslutte abonnement på postboks siden BOB er vår forretningsfører og posten skal sendes dit. Postkassen vår har fått en hengelås. Maling av søppelstativer og postkassevegger Det ble utført maling av alle 4 søppelstativene. Styret hentet tilbud fra flere firmaer og malere, men gikk til slutt for det betydelig mye billigere alternativet dugnadsarbeid (kr 120 i timen). Forespørsel fra Velforeningen Midtunhaugen om spleiselag til belysning av gangvei Velforeningen Midtunhaugen vil sette opp lysstolper i snarveien til Nesttun. De har bedt oss om å dekke 1/3 av kostnadene siden også vi bruker snarveien. Styret har satt av kr i budsjettet for

7 Støtte til asfaltering av vei opp til øvre lekeplass Tidlig på høsten 2013 ble det gjennomført asfaltarbeider og asfaltvedlikehold i øvre del av Midtunhaugen for til sammen NOK ,-. Beløpet er forskuttert av 23 husstander etter en omforent fordelingsnøkkel som alle involverte har blitt enige om. Disse husstandene har søkt om at deler av utlegg blir refundert av Midtunhaugen Velforening siden arbeidene utelukkende omfatter interne veier som a) ikke ivaretas av kommunale ordninger og b) veier og parkeringsplasser som siden ca har vært driftet av Midtunhaugen Velforening. Det har blitt søkt om å få dekket 33 % av kostnadene. Orienteringssak om sammenslåing av to boenheter I løpet av 2013 har Velforeningen gått ned fra 126 til 125 boenheter på grunn av sammenslåing. Ødelagt bom inn mot Midtunhaugen Styret ble informert om ødelagt håndtak til bommen. Styrets innstilling er at i denne saken som i andre «mindre saker» oppfordrer vi beboere til å finne en løsning selv. Man kan søke Velforeningen om å få dekket en del av kostnadene. Det er ikke mottatt noen søknad. MO-senter på Nesttun Det er vedtatt at det skal etableres MO-senter for de narkomane på Nesttun. Styret har fulgt saken. Flere av beboerne i velforeningen har deltatt på informasjonsmøter med kommunen og har rapportert til styret. Dessverre opplevde styret at beslutningen om å etablere MOsenter var allerede tatt og at Midtunhaugen Velforening ikke hadde mulighet til å påvirke saksgangen. 3. Velforeningens drift og økonomi 3.1 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for velforeningen er i henhold til kontrakt utført av Bergen og Omegn Boligbyggelag. Midtunhaugen Velforening har hatt kun interne revisorer i Velforeningens eiendomsmasse og forsikring Av materielle eiendeler eier Velforeningen per dags dato en gressklipper, en kantklipper og noen hageredskaper som blir brukt til dugnad. Velforeningen har ikke en fast plass å oppbevare dette. I 2013 har eiendelene blitt oppbevart hos styret. Velforeningen har forsikring hos If Skadeforsikring. Forsikringen gjelder 2 lekeplasser. Årspremien er kr 2.979, Økonomi Kommentarer til resultatregnskapet for 2013 Regnskapet ble oppgjort med et positivt resultat på kr mot et budsjettert negativt resultat på kr

8 Det er styrets vurdering at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31. desember Årets endring i de disponible midlene ble positiv med kr Velforeningen har pr disponible midler på kr Egenkapitalen til velforeningen er positiv på kr Innkomne saker Alle sakene gjelder finansiell investering/støtte av noe større omfang enn velforeningens daglige drift og skal derfor godkjennes av Årsmøtet. 4.2 Støtte til asfaltering av vei opp til øvre lekeplass Saken er beskrevet på side 7. Veien som har blitt asfaltert er kommunens vei, men velforeningen har ansvar for vedlikehold. Styret har i flere møter diskutert om hvor stor andel som er rimelig at velforeningen skal dekke i slike saker, og har kommet fram til at 1/3 er en forsvarlig andel. Styret anbefaler Årsmøtet å støtte asfaltering av veien. Styret anbefaler at beløpet fordeles på 2 år (kr i 2014 og kr i 2015). Dette er inkludert i budsjettforslaget for Forespørsel fra Velforeningen Midtunhaugen om spleiselag til belysning av gangvei Denne saken er beskrevet på side 6. Gangveien er mye brukt av våre beboere. Styret anbefaler Årsmøtet å bevilge midler til belysning av gangveien. Beløpet er inkludert i budsjettet for Støtte til dreneringstiltak ved søppelstativet i felt L Som følge av asfaltering av hovedveien som ble foretatt av kommunen, har det oppstått nivåforskjeller av asfalten ved søppelstativet i felt L. Ved større nedbørsmengder samler det seg betydelige mengder vann i søppelstativet. Ved minusgrader blir dette til is og søppelcontainerne fryser fast slik at det hindrer tømming av boss. Styret har bedt kommunen å finne en løsning, men har fått avslag. Området er velforeningens eiendom og styret anbefaler å bevilge kr til drenering av søppelplassen. Dette er et tilbud av Jersin AS. Beløpet er inkludert i budsjettet for Oppgradering av søppelstativet i felt L Det har kommet et forslag fra en av beboerne om å oppgradere søppelstativet med vegger og tak som for eksempel hos Øvre Midtunhaugen. Kostnadsrammen er usikker. Det er ikke hentet inn tilbud. Styret er positiv til at beboerne kommer med forslag til oppgradering av fellesområdene. På grunn av andre større kostnader som har høyere prioritet i 2014 og et allerede negativt budsjettert resultat for 2014, er styrets anbefaling å ikke bevilge midler til dette prosjektet i året som kommer. 5. Kontingent For to år siden ble kontingenten økt fra kr 1600 til kr Styret ønsker ikke å øke kontingenten betraktelig i 2014, men ønsker at kontingenten følger i det minste generell pris- og lønnutvikling i samfunnet. 8

9 Styrets innstilling er å øke kontingenten til kr Budsjett Budsjettoppstillingen kan sees sammen med regnskapet som følger vedlagt. Inntektssiden vår består hovedsakelig av kontingenter fra 125 boenheter. I tillegg får vi innbetalt penger fra de som ikke har anledning til å delta på dugnad. I 2013 var dette kr Den største utgiftsposten er fortsatt brøyting (kr ). I 2014 har styret reservert for 3 større prosjekter: Støtte til asfaltering opp mot felt J kr i 2014 og kr i 2015 Støtte til Velforeningen Midtunhaugen for å sette opp lysstolper i snarveien til Nesttun. Kostnad kr Støtte til dreneringstiltak ved søppelstativet i felt L. Kostnad kr Som en konsekvens av utgifter til større prosjekter, er budsjettet til vedlikehold av grøntområder og annen oppgradering redusert til et lavere og mer realistisk nivå. Velforeningen har tidligere ikke pleid å bruke opp midlene budsjettert til grønt og disse postene har hatt en god sikkerhetsmargin. Styret er opptatt av at Velforeningen i de løpet av de nærmeste årene opparbeider seg disponible midler som gjør at vi er i stand til å tåle en veldig kald vinter med mye brøyting. 7. Valg av nytt styre Valgkomiteen har følgende innstilling til valg av styret for 2014: Styremedlemmer ikke på valg: Trond Ivar Heltveit Nr år igjen André Midtun Nr år igjen Styremedlemmer som tar gjenvalg: Vita Heine Nr.121 Nye styremedlemmer: Maren Lerøen Nr. 41 XX Nr. XX Nr. Trer ut av styret/valgkomité: Bente Grønn-Nielsen Nr. 118 Viggo Krüger Nr. 151 Revisorer: Ørjan Karlsen Stein Roar Helle Nr. 198 (gjenvalg) Nr. 250 (gjenvalg) 9

10 Bergen, 13. mars 2014 Vita Heine Trond Ivar Heltveit Bente Grønn-Nielsen André Midtun Viggo Krüger 10

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria.

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Innkalling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Dagsorden 1 Konstituering Side 2.Årsberetning for 2011/12

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsmøtet for 2014 ble avholdt i Nordbyhagen Barnehage, Jessheim, 24.april 2014. Tilstede var 45 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret bestått av følgende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Haugen Borettslag avholdes 7. mai 2012 kl. 1900, Skedsmokorset Senter TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie

Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL Telefon: 551 30 121/483 64 810 Telefaks: 569 04 175 E-post: styret@nordasterrasse.no Generalforsamling 28. mars 2012 Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2009 4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer