Vedtekter Hobøl Drillklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter Hobøl Drillklubb"

Transkript

1 Vedtekter Hobøl Drillklubb Hobøl Drill ble stiftet 24. april Vedtekter revidert av årsmøtet 26. februar Organisasjon Hobøl Drillklubb, stiftet Hobøl Drill 24. april 2013, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Øst. 2 Formål Hobøl Drill er en selvstendig drilltropp som ønsker å tilby et godt treningsmiljø og sosial møteplass for medlemmene i drilltroppen. Gjennom samhold og samarbeid skaper vi en trygg og god ramme for måloppnåelse, mestring og prestasjon. Vi vil fremme drillglede og medlemmenes drillprestasjoner ved å: delta i lokale og nasjonale drillkonkurranser, drillstevner og andre drillarrangementer. arrangere seminarer, oppvisninger og andre arrangementer i Hobøl og nærmiljøet for øvrig. tilby koreografi, instruksjon og kurs til drilltroppens medlemmer. 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4 Medlemmer 4.1 Opptak av medlemmer Styret tar opp medlemmer som har interesse og anlegg for drilling. Utøvere i drilltroppene kan bli medlemmer fra august/september det året de fyller 7 år. Drilltroppen har ingen øvre aldersgrense. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Alle medlemmer i Hobøl Drill blir automatisk medlem i NMF. 4.2 Forutsetning for medlemskap Medlemskapet er frivillig, men medlemmene skal oppfylle sine forpliktelser i drilltroppen. Alle medlemmer plikter å følge Hobøl Drills og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Utøvende medlemmer skal møte på øvelser, oppvisninger og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal instruktør/troppsleder ha beskjed i god tid.

2 Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til Hobøl Drills styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. Drillstaver, drillflagg, poms, uniformer, drakter og utstyr eid av Hobøl Drill skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for medlemmer/foresatte. Styret kan innvilge et medlem permisjon for et bestemt tidsrom dersom særlige grunner taler for det. Permisjon fritar ikke for å betale kontingent med mindre hele den perioden kontingentbetalingen er beregnet for omfattes av permisjonen. Utstyr må leveres inn etter tre måneders permisjon dersom styret krever det. Medvirkning i andre drilltropper, eller bruk av Hobøl Drills eiendeler i andre dans og drill aktiviteter må godkjennes av styret. 4.3 Rapporteringsplikt Hobøl Drill følger kalenderåret. Drilltroppen skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Hobøl Drill skal 1. oktober hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema. Troppen skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter troppens registrerte medlemstall per 31. desember. 4.4 Utmelding Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til Hobøl Drills styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra Hobøl Drill. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. 4.5 Suspensjon og eksklusjon Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for drilltroppens aktivitet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. Drilltroppens suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for NMF. 5 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Hobøl Drill.

3 6 Kontingent Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 30. september og 31. januar. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn to år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av Hobøl Drill. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 7 Tillitsvalgte De utøvende medlemmene skal velge to eller tre tillitsvalgte. Det skal dessuten velges én vararepresentant til disse. Disse velges for ett år av gangen ved årets begynnelse. De tillitsvalgte representerer alle drillerne. De skal informeres og høres om alle spørsmål av generell betydning for medlemmene. De har rett til å ta opp med styret ethvert spørsmål av interesse for medlemmene. Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sine verv. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

4 8 Årsmøte 8.1 Status Årsmøtet er Hobøl Drills høyeste myndighet. 8.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet Ordinært årsmøte avholdes innen første kvartal. o Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel. o Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. o Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. o Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte dersom styret i Hobøl Drill eller 1/3 av drilltroppens stemmeberettigede medlemmer krever det. o Innkallingen sendes ut minimum to uker før ekstraordinært årsmøte. o Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før det ekstraordinære årsmøtet. 8.3 Representasjon, rettigheter og voteringer Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: o Medlem som har fylt 15 år eller dennes foresatt. o For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. o Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. Følgende har tale - og forslagsrett: o Medlemmer som ikke er fylt 15 år. Følgende har talerett: o Representanter fra NMF o Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. Gyldig vedtak krever alminnelig flertall/mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 8.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: o Konstituering o Åpning o Navneopprop o Godkjenning av innkalling o Godkjenning av dagsorden/saksliste o Valg av møteledelse o Valg av referenter o Valg av protokollunderskrivere Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

5 Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent. Valg o De som velges må ha fylt 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Styremedlemmer kan være: utøvende medlemmer over 15 år foreldre til utøvende medlemmer andre voksne som ønsker å bidra/delta o For styremedlemmer kan kontingenten settes til kr 0,-. o Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. o Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. o o Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. o Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Verv o Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år. o Nestleder for 2 år. Motsatt år som for styrets leder. o Kasserer for 2 år. o Styremedlemmer (minimum to ihht 9) o Én på valg for 2 år og to for 1 år. o Kontrollkomité med minst 2 medlemmer (som ikke allerede har styreverv) o Troppsledere (minimum to) En troppsleder sitter i styret med oppgave å være bindeledd mellom styret og drilltroppen. o Tre medlemmer i valgkomiteen (som ikke allerede har styreverv) Leder for valgkomiteen velges særskilt.

6 9 Styret Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer. Styremedlemmer (herunder varamedlemmer) må tegne medlemskap. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmene. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 9.1 Styrets sammensetning og konstituering Styret består av leder, nestleder, kasserer, to eller flere styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmene. o Eksempel på faglige/praktiske ansvarsområder: sekretær terminliste/aktivitetsoversikt turleder arrangementsansvarlig 9.2 Fullmakter Styret skal lede Hobøl Drill etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for og utarbeide instruks for disse. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det som er nødvendig for en hensiktsmessig styring av Hobøl Drills ansvar og aktiviteter. Administrere og føre nødvendig kontroll med Hobøl Drills økonomi. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner Hobøl Drill. 9.3 Innkalling til styremøter - beslutninger Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. I Hobøl Drill innkalles instruktørene til styremøtene. Instruktørene har ikke stemmerett i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av de stemmeberettigete styremedlemmene er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. Ved stemmelikhet teller styrelederens, eventuelt møtelederens, stemme dobbelt. Styrevedtak skal protokollføres. Protokollene sendes styrets medlemmer og revisor(er). Hobøl Drills medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. 9.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

7 9.5 Personalansvar Styrets leder foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar. 10 Komiteer 10.1 Revisjon Kontrollkomitéen skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet. Kontrollkomitéen skal påse at midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om idrettslaget har økonomisk kontroll internt årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av driften 10.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter Uenighet og tvister Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 12 Oppløsning og utmelding av NMF Oppløsning av Hobøl Drill kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Hobøl Drill. I tilfelle oppløsning skal drilltroppens midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et ny drilltropp er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Øst. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av annen tropp. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at drilltroppens midler og eiendom skal overføres til NMF Øst dersom ny drilltropp ikke er reorganisert innen 5 år. Utmelding fra NMF må skje ved skriftlig melding til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 13 Vedtektsendringer Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

8 Ikrafttredelse Disse vedtektene trer i kraft fra og med 26. februar 2015.

9 Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Hobøl Drill, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m. Kontingenten Kontingent i Hobøl Drill er: Del 1: kr 950,- pr barn pr halvår Del 2: kr 1.250,- pr familie pr halvår (forfaller 30. september og 31. januar ihht vedtektenes 6) Det gis søskenmoderasjon for del 1, med kr 250,- pr barn pr halvår utover ett medlem. Del 2 av kontingenten skal dekkes gjennom dugnadsarbeid. Det kan avtales at denne delen også betales, fortrinnsvis sammen med annen kontingent. Del 2 av kontingenten gjelder ikke i nye medlemmers første halvår i drilltroppen. Når Del 2 er dekket gjennom dugnadsarbeid kan man velge å ta ytterligere dugnader for å spare penger på egen turkonto. Av denne inntjeningen går 50% til turkonto og 50% til drilltroppen. Det kan avtales trekk fra turkonto for å dekke utgifter til turer, seminarer, kontingent og utstyr som benyttes ifm drilltroppen. Pris for seminarer er kr 300,- pr medlem for helgeseminar og kr 150,- pr medlem for endagsseminar. Seminaravgiften betales i sin helhet selv om medlemmet bare deltar på deler av seminaret. Styret i Hobøl Drill vedtar retningslinjer for all type dugnadsarbeid, herunder regler for godtgjøring til den enkeltes turkonto. Det er anledning til å få fritak fra dugnadsarbeid med grunn i helsemessige årsaker. Fritak avgjøres av styret etter søknad. Styret kan stille som vilkår for fritak at det utføres annet arbeid for drillen for eksempel ved seminarer

10 Som møteleder: Arild Hagen Utpekt til å underskrive protokoll: John Arne Nybakken og Rune Olsen Stiftelsesdokumentet ble fremlagt. Foreningen ble så besluttet stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre. Styreleder: Arild Hagen Adresse: Haugenveien 27, Nestleder: Bente Nybakken Adresse: Haugenveien 24 A, Kasserer: Heidi Westerhagen Nygaard Adresse: Rådyrveien 6, Sekretær: Irene Tolfshus Hagen Adresse: Haugenveien 27, Styremedlem: Linda Flobakk Svensen Adresse: Vestereng, 1827 Hobøl Styremedlem: Hege Skamfer Adresse: Hjortestien 10 A, Styremedlem: Tor Erik Sanden Adresse: Hjortestien 10 A, Styremedlem: Erik Nygaard Adresse: Rådyrveien 6, Undertegnet av stifterne. Navn Adresse Navn Adresse Rune Olsen Haugenveien 11 B, John Are Nybakken Haugenveien 24 A, Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet. Knapstad, 24. april 2013 (underskrift av møteleder og person utpekt til å underskrive protokoll)

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer