Jeg er korsfestet med Kristus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg er korsfestet med Kristus"

Transkript

1 Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet for oss for at vi skulle slippe å bli korsfestet, men fordi vi skulle bli korsfestet med ham. «Kristus døde for våre synder etter skriftene». 1. Kor. 15, 3. «Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham for at vi skulle ha fred...» Es. 53, 5. At Kristus ble korsfestet for oss, at han døde for våre synder, at syndens straff ble lagt på ham, det kjenner vi alle til, men at vi ble korsfestet med ham, og at vi ved tro nå kan og skal få dette virkeliggjort i vårt liv, det er noe høyst ukjent noe, som de fleste ikke engang har hørt tale om, som noen få har hørt et rykte om, og som noen ganske få holder på å gjennomføre, og som noen ytterst få har fått nåde til å virkeliggjøre i sitt liv. Hensikten med denne lille bok, er at dette måtte lykkes for flere. Måtte det lykkes for deg, kjære leser. 1. Jeg er korsfestet. «, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg». Gal. 2, 20. Likesom vi ikke lever lenger selv, så lever vi heller ikke lenger for oss selv, 2. Kor. 5, 15, men for andre! Ja, dette er sentrum i kristendommen, den faste grunn i troen på Kristus. Inntil dette blir sant for den enkelte, er det jevnlig nederlag og fiasko. Så lenge man lever selv, blir det bare elendighet, for i oss selv i vårt kjød bor det intet godt. Ingen makter av seg selv å vandre i Kristi fotspor, å gjøre Guds vilje, å holde Guds bud. Hvert menneske er etter kjødet helt fordervet, uforbederlig, kraftesløst og umulig. Jo mere man forsøker å gjøre det gode, dess mere finner man ut at det er håpløst. Hva skal vi gjøre med slikt et helt igjennom fordervet og umulig menneske? Med denne erfaring og denne erkjennelse, med denne sorg og i denne nød, åpner Gud våre øyne for at vi ble korsfestet med Kristus, at det ikke bare var vårt skyldbrev som ble naglet fast til korsets tre, Kol. 2, 14, men også selve skyldneren. Kristi verk innbefatter dette. Faderen regner slik. Det er slik. Dette har de aller fleste aldri fått se og erfare. De er aldri kommet derhen at de med sannhet har kunnet si som Paulus: «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv». Det kan man jo heller ikke si, og bør for alt ikke si, all den tid man ikke lever et seirende liv. 1 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

2 Hvis jeg f. eks. blir fornærmet, sint eller bekymret, og sier at jeg ikke lenger lever selv, men at det er Kristus som lever i meg da blir det jo det samme som å si at det er Kristus som blir fornærmet, sint og bekymret, at det er Kristus som synder, og det ville jo være formastelig! Hvem lever vel et helt igjennom seirende liv i denne verden? Det gjør hver den som ved tro er korsfestet med Kristus, hver den som ikke lever lenger selv! Det er da denne stilling, kjære leser, som det gjelder å innta, og som det er om å gjøre å forbli i, etter at man endelig en gang har fått nåde til å innta den. Dette er store og ufattelige ting! Men Gud er også stor, og hans navn erunder! Det er han selv han som i sin godhet har funnet for godt å kalle oss til noe så stort som skal gjøre sådant forferdelig storverk i oss. 1. Tess. 5, 23 og Vårt gamle menneske ble korsfestet. «Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden». Rom. 6, 6. «Da vi jo vet dette», sier Paulus til menigheten i Rom. Men hvem kan man vel skrive slik til idag? Hvem vet vel i sannhet at hans gamle menneske ble korsfestet med Kristus? Men det er altså dette som nå ligger meg på hjertet, at så mange som mulig nettopp måtte få denne kunnskap, denne forståelse, og denne erfaring. Hvorfor? Fordi den er så kolossalt virkningsfull! Den gang Kristus ble korsfestet, da ble vårt gamle menneske korsfestet med ham. Det var jo, menneskelig talt, ikke flere som ble naglet til det samme kors på Golgata. Hvorledes kunne da vårt gamle menneske selvsamme gang bli naglet til det samme kors? Ja, endog før vårt gamle menneske så dagens lys? Jo, derved at Jesus virkelig ble menneskesønn, og derved virkelig fikk kjød og blod og egenvilje som oss. Denne egenvilje overvant, eller fordømte, han; og således regner Faderen at det var vårt gamle menneske som ble korsfestet med ham, at vi døde i og ved Kristi legeme. Salig hver den som får sine øyne opplatt for dette! Han har funnet hemmeligheten i evangeliet, nøklen til all seier og herlighet! Korsfestelsen av vårt gamle menneske, som Jesus fullbrakte på Golgata, skal nå virkeliggjøres i hver enkelt av oss. Hva menes det så med vårt gamle menneske? Jo, at vårt sinn er forbundet med det vi vet er synd, og at vårt legeme utfører dette. Dette kan og skal korsfestes eller avlegges. Ef. 4, 22. Kol. 3, 8. Det vi idag ikke vet er synd, det kan vi selvfølgelig heller ikke idag korsfeste eller avlegge. Det ville jo være meningsløst. Men så snart vi får lys over det, da kan og skal det korsfestes eller avlegges. Alt som heter å synde bevisst, kommer fra det gamle menneske. Derfor er en fullstendig avleggelse av det gamle menneske det samme som full seier over bevisst synd, så langt som lyset når. 2 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

3 3. Har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Gal. 5, 24. Hva er det altså som blir korsfestet? «Kjødet med dets lyster og begjæringer», sier Paulus, den visdomsfulle lærer i tro og sannhet. Hva er det som blir virkningsløst? Kjødet. Hva slags gjerninger opphører derved? Kjødets gjerninger. De som han nettopp har nevnt ovenfor i vers 19 21: «Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike». Ordene «såsom» og «annet slikt» sier oss at kjødets gjerninger omfatter meget mer, at de ovennevnte gjerninger kun er noen eksempler. La oss nevne noen andre alminnelige kjødets gjerninger: løgn, tyveri, smiger, hykleri, baktalelse, urettferdighet, ubarmhjertighet, utålmodighet, uforsonlighet, knurr og klage, forfengelighet, æresyke, havesyke, mistanke. Hvor er grensen? Grensen for hver enkelt person, er det lys hver enkelt selv har i det gitte øyeblikk, hans egen samvittighet. Det man gjør mot bedre vitende, det er kjødets gjerninger eller det gamle menneskes gjerninger. «Lyv ikke mot hverandre I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger». Kol. 3, 9. Når man f. eks. blir sint for at noe faller ned eller går i stykker, eller om man smigrer for den rike i håp om å få gaver av ham, da viser dette at kjødet ikke er korsfestet, at det gamle menneske ikke er avlagt, hvis man da vet at vrede og smiger er synd, hvilket man jo i alminnelighet vet. 4. Forbannet er hver den som henger på et tre. Gal. 3, 13. Når vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus, så er dette det samme som at vi etter kjødet som naturlig menneske er en forbannet ting i Guds øyne. Nå gjelder det at vi også i våre egne øyne blir en forbannet ting etter kjødet, så vi setter en strek over alt vårt eget, og ikke forlater oss på vår egen forstand eller følelse. Derved bortfaller megen innbildt storhet av forskjellig slags, likeså megen diskusjon og trette. Den som anser seg selv for å være en forbannet ting etter kjødet, han har i sannhet truffet det rette, og det vil hjelpe ham til å være tekkelig både i Guds og menneskers øyne. Fremfor alt vil dette hjelpe hver enkelt til å få virkeliggjort det å være korsfestet med Kristus. 3 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

4 5. Verden er korsfestet for meg, og jeg for den. «Men det være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden». Gal. 6, 14. Kristi kors er i sannhet det eneste som er verd å rose seg av! For på dette kors ble engang vårt gamle menneske korsfestet. Og på dette kors har vi nå anledning til å bli korsfestet alle sammen! Det gjelder å benytte anledningen. Det er en velsignet og kraftig dobbelt-korsfestelse som finner sted. Jeg korsfester verden forkaster den. Og en følge av dette er at den korsfester eller forkaster meg. Så blir jeg da kvitt verden! Jeg får den på forønsket, tilstrekkelig lang avstand! Det blir et svelg mellom verden og dens lyst og mine nye lyster som står til det guddommelige og evige, og ikke til det timelige. Ja, hvor god og nødvendig denne korsfestelse er! Og nettopp fordi denne i sannhet mangler, derfor så usigelig meget elendighet i de fleste Guds barns hjerter og liv. Man har nok ikke den forståelse som Paulus hadde. Nei, tvert imot lever man nok i den uhyggelig store misforståelse at det gjelder å holde seg så nær verden som mulig, dog uten å falle helt ut i den. Det skal være mange fordeler ved det, mener man. Men akk og ve! det er nettopp det motsatte! 6. Korsets anstøt. Korsets anstøt skal ikke gjøres til intet. Gal. 5, 11. Vi skal ta den vanære, forsmedelse og forfølgelse som følger med korset. Gal. 6, 12. «Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder (gudsdyrkere) et anstøt...» 1. Kor. 1, 23. Det anstøtelige for gudsdyrkerne er ikke det at Kristus ble korsfestet, men den store og sterke betydning av dette, nemlig at det er ensbetydende med vår korsfestelse, at det ubønnhørlig er forkastelse av alt vårt eget, at ikke noe av dette selv ikke det beste skal kunne benyttes eller gjelde for noe, at det absolutt skal forkastes, at det ikke skal respekteres på noe sett og vis. Dette er fortredelig! Jo bedre man synes om seg selv, jo klokere man er i sine egne øyne, desto mer fortredelig er det. Men sannhet er det, og gagnlig er det, så det skal uavkortet stå ved makt til enhver tid! Hva er det som skal stå ved makt, urokket og uavkortet? At alt vårt eget er dødsens! At det ved Jesus Kristus ble naglet til korset, og derfor hører hjemme der. 7. Korsets kraft. «For at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft». «Ordet om korset er en Guds kraft». 1. Kor. 1, 17 og 18. Hvilken kraft er det i korset eller i ordet om korset? Jo, nettopp den som gjør det av med vårt gamle menneske og dets gjerninger, den kraft som frigjør oss fra synden, som utelukker kjødets gjerninger, som både frigjør oss fra det vi på forhånd vet er synd, og fra alt det som vi etter hvert får vite er synd. 4 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

5 Korsets kraft og makt, korsets gjerning, er å korsfeste selvfølgelig! Korsets nagler holder den korsfestede fast til korset, så han ikke kommer dit han vil, så han ikke undkommer, men i løpet av forholdsvis kort tid dør. Den gjerning korset utfører er altså å drepe oss etter kjødet. Vi avdør først en gang for alle fra oss selv, fra vårt store og sterke jeg så langt som vi kjenner det; og dernest avdør vi litt etter litt fra synden, etter hvert som vi får kjennskap til den og, ved tro, får korsfestet den. 8. Å bære sitt kors. «Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel». Luk. 14, 27. «Da overga han ham til dem til å korsfestes. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet, på hebraisk Golgata». Å bære sitt kors det betyr og kan ikke godt bety noe annet enn én eneste ting, nemlig å hjelpe til med sin egen korsfestelse. Det gjør gjerne den som har forståelse av at det er nødvendig å bli korsfestet. Det er uforbederlige forbrytere som korsfestes. Hvem vil bære det kors hvortil han selv skal nagles? Den som anser seg selv etter kjødet for å være uforbederlig forbryter, og som derfor er takknemlig for å bli kvitt seg selv etter kjødet. Hver den som innser at alt hans eget just er det som står hans egen lykke og framgang i veien. 9. Ved korset, eller på korset? Det blir både talt og sunget meget om å komme til korsets fot, til tross for at Skriften ikke taler om det. Skriften taler derimot om å være korsfestet med Kristus, eller m.a.o. om å være på korset. Men dette tales det i alminnelighet ikke om. Ved korsets fot kan alle slags mennesker stå. På korset henger kun dem som hater sitt eget liv til døden, og som elsker Gud av hele sitt hjerte, sådanne som ved tro blir delaktig i Kristi død og i Kristi liv, slike som for enhver pris vil vandre i Kristi fotspor. Å få sin synd tilgitt, det kan man oppnå ved korsets fot, men ikke seier over synden og seg selv. Det får man på korset. De som er ved korset, kan synde. Det kan man ikke på korset. Måtte mange i denne tid få sine øyne opplatt for denne velsignede troens hemmelighet! 10. Vandre som korsets fiende. «Akt på dem som vandrer således som I har oss til forbillede! For mange vandrer, som jeg ofte har sagt eder og nå endog med tårer sier er fiender av Kristi kors, hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting». Fil. 3, COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

6 Her tales jo om eksempler verd etterfølgelse for menigheten, så her tales selvfølgelig om troende. Paulus hadde ofte talt til dem om denne sørgelige kjensgjerning at mange av de troende vandret som fiender av Kristi kors. Det er likedan eller enda verre idag. Ikke er det den sannhet at Kristus ble korsfestet som man er fiende av; men man er fiende av Kristi kors fordi dets gjerning er å korsfeste kjødet med dets lyster og begjæringer. Dette går blant annet ut over som nevnt lysten til allslags lekker mat og drikke for buken, og i det hele tatt lysten til jordiske ting. Når man gjerne vil leve seg selv, da blir man ganske naturlig fiende av det kors hvis misjon det er å korsfeste ens selvliv. Skriften formaner til nøysomhet, og sier at vellevnet og storaktighet i levnet ikke er av Gud, og at vi om vi elsker verden eller de ting som er i verden ikke har kjærligheten til Gud i oss. 1. Joh. 2, All denne lyst til det jordiske skal dødes på korset. Hvis man da ikke vil gi slipp på dette, men tvert imot vil pleie buken etter alle kunstens regler, så man er henfallen til lekker mat, og man trakter etter alt stort og fint og prektig i denne verden, etter alt som tar seg godt ut, da er man selvskreven som fiende av Kristi kors; for det er jo dødsdommen over alt sådant. Eller vi kan ta et helt annet eksempel. Om man f. eks. hersker over en forsamling, og ønsker å fortsette med det, da er man selvfølgelig en fiende av ordet om ikke å herske, av ordet om at den som vil være størst, han skal være alles tjener og træl, av det kors som skal drepe herskesyken. Man ser lekker mat, storaktighet i levnet og det å herske, som noe stort. Det er feilen. Måtte mange i disse dager få sine øyne opplatt for hvor ynkelig smått dette er, samt for at gudsfrykt med nøysomhet, derimot er en stor vinning! 1. Tim. 6, De tre korsfestede, og deres etterfølgere. «Og da de var kommet til det sted som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias; Frels deg selv og oss! Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette; for vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus! kom meg i hu når du kommer i ditt rike! Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: Idag skal du være med meg i Paradis». Luk. 23, 33; På det midterste kors hang Guds Sønn, fordi han frivillig ble menneskesønn, fordi han fikk del i kjød og blod som oss, fordi han iklædde seg menneskelig egenvilje som oss, fordi han aldri gjorde denne vilje, men alltid fornektet den og gjorde Faderens vilje, fordi han aldri gjorde synd, fordi han elsket alle mennesker til frelse og sa dem sannheten. Der hang han som hele sitt liv i denne verden hadde båret sitt kors, hadde fornektet sin egenvilje, han som altså åndelig talt hadde levd korsfestet hele sitt liv, fra den dag han ble gammel nok til å forstå seg på det. På de to andre kors hang ugjerningsmenn, sådanne som alltid hadde gjort sin egen vilje og ikke Guds vilje, slike som hadde levd i synd. Men det var allikevel en stor og vesentlig forskjell på disse to. Den ene var hård og vantro, mens den andre var myk, erkjennende og troende. Den ene forherdet seg, og ble derfor utenfor, mens den andre ble med Jesus i Paradis. 6 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

7 Ingen av disse hadde vandret i Jesu fotspor, og de fikk nå ingen anledning til det. Således med enhver som omvender seg på sitt aller siste. Alle må vi begynne, som den ene røver, med bønn om benådning eller syndenes forlatelse. Vi begynner alle som «røvere». Men om nå denne røver er et forbilde på vår frelses begynnelse, så er det ikke dermed sagt at han er et forbilde på fortsettelsen. Mange er kalt til, og får anledning til å etterfølge den midterste av de korsfestede, til å vandre i de fotspor som han har etterlatt, han som ikke gjorde sin egen vilje, men som alltid levde korsfestet. Saken er at alle mennesker enten de vet om det eller ei sorterer inn under, eller etterfølger, en av disse tre korsfestede. De som ved Guds nåde seirer, hører hjemme under den midterste kolonne, de som ikke seirer, men som erkjenner sin synd og ber om syndenes forlatelse, under den andre kolonne, og de som forherder seg og ikke ber om tilgivelse, hører hjemme under den tredje kolonne. Det er betegnende at så mange troende selv anser den ene røver som sitt forbilde og eksempel, og finner sin trøst derved, likesom de av samme grunn fortrøster seg til tolderbønnen. Det riktige ved dette er at således må man nødvendigvis begynne. Den store feil ved det er at man tenker at man nødvendigvis og må fortsette slik inntil enden. Det er plassen med Kristus på det midterste kors som dessverre er så ukjent og lite benyttet! Hvem av de tre vil du, kjære venn, heretter etterfølge? 12. Stig ned av korset! «Og de som gikk forbi spottet ham og rystet på hodet og sa:.. frels deg selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset! Likeså spottet også yppersteprestene tillikemed de skriftlærde og de eldste ham og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse!... la ham nå stige ned av korset, så skal vi tro på ham!» Matt. 27, Han kunne ha steget ned av korset; men å forbli på korset det var nettopp dyden. Kristi etterfølgere blir spottet på samme måten, fordi de ikke som andre mennesker kan leve seg selv etter sine egne lyster, men stadig «må» fornekte sin egen vilje. De må jo ikke; men de har valgt det, de vil det, fordi det er Guds vilje, og som det lønner seg best for dem. Også vi vil bli vel mottatt og likt, om vi bare vil stige ned av korset og være som andre folk. Men vi foretrekker heller å følge Kristus. 13. Fornekte seg selv. «Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg». Matt. 16, 24. «Og han sa til alle: Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg». Luk. 9, COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

8 Vi ser herav at det ikke er noen selvfølge å etterfølge Kristus, selv om man er omvendt. Det er, tvert imot, et meget stort spørsmål endog etter at man er blitt hans disippel. Men hvis noen virkelig vil følge ham etter, da får han her grei beskjed om hva han må gjøre, hvis det skal lykkes. Det store spørsmål så lenge vi er her til huse, det er og blir hva vi gjør med egenviljen vår. Det er dette alt dreier seg om! Vi har alle en kolossal og mangfoldig egenvilje, som står Guds vilje imot. Det er da innlysende at ikke begge disse motstridende viljer kan skje samtidig. Gjør jeg min egen vilje, da bryter jeg Guds vilje. Gjør jeg Guds vilje, da har jeg også brutt, eller fornektet, eller korsfestet, min egen vilje. Vil jeg gå den samme vei som Jesus har gått, den vei han har banet, da må jeg hver dag fornekte min egen vilje og ta opp det kors hvortil min egenvilje skal nagles; for det gjorde Jesus. Slik er hans fotspor. Både Kristi lidelser og hans etterfølgeres lidelser er av tre slags. I. Legemlige lidelser. II. Han led idet han ble fristet. Hebr. 2, 18 og 5, 7. Altså lidelser ved å fornekte egenviljen. III. Lidelser over alle som ikke ville motta hans ord og hans frelse. Kristus levet som korsfestet hele sitt liv. Hebr. 12,2. Han er Mesteren i dette. Og han lærer det fra seg til sine disipler. Når det heter at Kristus fordømte synden i kjødet, Rom. 8, 3, da betyr dette nettopp at han fornektet eller fordømte egenviljen, så denne aldri kom til utførelse. Å være korsfestet med Kristus, det vil også si at man i praksis, i det daglige liv, uavlatelig sier «nei, nei» og atter «nei» hver gang man fristes. Å samtykke og si «ja, ja», det ville være å stige ned av korset. Vi skal gjennom allehånde fristelser inn til livet. Det blir det samme som en stadig servering av «nei» til all egenvilje. Her gjelder det å være trofast, og ikke gjøre noen unntagelser, samt aldri å bli trett av å si «nei». 14. Forat vi skal avdø fra våre synder. «Han som bar våre synder i sitt legeme (svensk overs.) opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten...» 1. Pet. 2, 24. At Kristus døde, er én ting; men at vi skal avdø, det er noe helt annet. Men just derfor var det Kristus døde, sier Peter. Hvorledes kan vi nå i levende live avdø? Jo, derved at vi akter oss korsfestet med ham, korsfestet for alt det som står Guds vilje, sinn og vesen, godhet og rettferdighet imot således at vi uhindret kan leve for rettferdigheten, som Peter uttrykker det. Når vi først er kommet opp på korset, og dernest trofast forblir der (ikke stiger ned av korset igjen) da vil vi sikkert avdø fra synden. Det er sant nok det som man ofte i vantro sier, at man synder så lenge man lever, når man bare tolker det rett: så lenge man lever selv, så lenge man ikke er korsfestet med Kristus, så lenge synder man, og kan ikke annet. Men nå er det altså anledning til ved tro å dø mens man lever, eller å avdø fra synden. «Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den?» Rom. 6, 2. 8 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

9 15. Miste sitt liv for Kristi skyld. «For den som vil bjerge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det». Matt. 16, 25. «Også vi er skyldige å sette livet til for brødrene». 1. Joh. 3, 16. Alle er i alminnelighet redd for livet sitt, og gjør alt for å bjerge det fra den naturlige død. Kun unntagelsesvis er det i denne betydning behov for å sette livet til; men om det skulle være behov for det, da gjelder det å gjøre det. Kristus satte jo også således sitt liv til for oss. Men det er allikevel i åndelig betydning at dette ord har sin største rekkevidde. Hva betyr det så, åndelig talt, å sette livet til? Vår vilje er vårt liv, vårt selvliv. Således kalles da også en døende manns testamente, for «hans siste vilje». Å oppgi, fornekte eller ofre, egenviljen det er å sette livet til, å miste sitt liv. Når da i stedet en annen persons vilje skal skje, da er det i sannhet den annens liv som står ved makt, mens mitt liv tapes. Om vårt legemlige liv blir tatt, er det jo også en annens vilje som skjer, og vår vilje som ikke skjer. Derfor står dette ord i forbindelse med å fornekte seg selv og ta opp sitt kors. Hvor har vi anledningen til å miste vårt selvliv, vår egenvilje? På korset! Det er alltid denne ene og samme løsning:. Måtte dette ord få brenne seg inn i hvert enkelt hjerte! 16. Død med Kristus. «Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham». Rom. 6, 8. «For er vi død med ham, skal vi og leve med ham». 2. Tim. 2, 11. Å leve med ham, det betyr ikke bare å få evig liv, men det betyr egentlig å seire med ham, å seire så som han, å vandre i hans fotspor. De fleste tenker at dette er umulig i denne verden. Men her har vi nå fått angitt grunnen til at man ikke tror på seier i sitt liv. Man tror seg ikke død med ham, korsfestet med ham. Det er først når man tror seg død med ham at det kan bli noen mening i å tro seg delaktig i hans seirende liv. Hvorfor det? Fordi det gamle menneske er umulig. Det kan ikke være Guds lov underdanig. Men når man ved delaktighet i Kristi død er blitt det kvitt da er man jo derved blitt kvitt det som gjør det umulig for enhver å holde Guds bud eller gjøre hans vilje. Ser du ikke nå denne vidunderlige løsning både på vanskeligheten og på gåten? «Da tror vi at vi også skal leve med ham». Ikke ellers!!! Ikke uten at vi ved tro regner oss død med ham. «Idet vi har oppgjort dette med oss selv at én er død for alle, derfor er de alle død». 2. Kor. 5, 15. Det er nå om å gjøre at også vi oppgjør dette med oss selv, at vi er død i Kristus Jesus, at vi tilegner oss dette ved tro, og i alle deler oppfører oss som sådanne, som de som ikke har noe å si, som ikke har noen egenvilje som skal skje. Da blir det seier! «Men nå er vi løst fra loven idet vi er død fra det som vi var fanget under...» Rom. 7, 6. At Kristus er død, det er alminnelig kjent; men at vi er død at denne død kan bli virksom i oss det er høyst ukjent. Måtte også dette bli kjent og tilegnet! 9 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

10 Vi er død fra det som vi var fanget under. Hva var det? Jo, det var syndens makt, kjødet med dets lyster og begjæringer, det gamle menneske. Det var løgn, vrede, misunnelse, ufordragelighet, baktalelse, furting og fornærmelse, bekymring, havesyke, ond mistanke o.s.v. Å plukke eller ribbe dette av seg, det nytter ikke. Om man i beste fall får det av seg i noe monn, så kommer det igjen. Men det gis altså denne ene, fullkomne, velsignede utvei: Du kan bli korsfestet med Kristus og dø fra alt dette som du er fanget under, som du er træl av. Plukker du bladene av et tre om sommeren, så vil det vokse blader ut igjen, for da er det liv og virksomhet i treet; men når vinteren kommer, behøver du ikke ta din finger i bladene; de faller av allikevel; for da inntreder det en slags død i naturen. Og det vokser ikke noe ut igjen, så lenge denne død varer. Måtte det snart bli senhøstes for din syndige natur, kjære leser, med rikelig løvfall! Ja, måtte det bli evig vinter for ditt kjød, og evig sommer for din ånd! Måtte din sol gå opp, som Esaias sier, og aldri mere gå ned! Amen. 17. Gjort lik med ham i hans død. «Og kjenne samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død». Fil. 3, 10. «For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse». Rom. 6, 5. De lidelser som gjør oss lik med ham i hans død, det er de lidelser som er nevnt under II i 13. kapitel, lidelsene ved å fornekte seg selv, ved at egenviljen lider korsdøden. Herlighetsglansen i de dødes oppstandelse blir jo høyst forskjellig. 1. Kor. 15, 41 og 42. Den står nøyaktig i forhold til hvor meget vi her i nådetiden er blitt forenet med ham ved likheten med hans død. Paulus hadde grepet forferdelig meget av Kristuslivet. Hva han ikke hadde grepet, det var den fulle og hele forening med Kristus i hans død. Dette jaget han etter å gripe! Det bør vi også gjøre. Når vi trofast, fra dag til dag og fra år til år, regner oss korsfestet med Kristus forblir på korset da inntrer virkelig litt etter litt en død over synden. Vi blir likedannet med Kristus, på korset. Og i samme grad som vi blir likedannet med ham der, blir ånden i vårt indre likedannet med hans herlighetsliv. I de dødes oppstandelse får vi da et herlighetslegeme som tilsvarer det herlighetsliv som vår ånd har fått del i mens vi var her i vårt kjøds dager, ettersom vi da ble gjort lik med ham i hans død. Dødslikheten blir livslikheten. Når det ikke virkelig inntrer noen sådan død i vårt liv, da kommer dette virkelig av at vi ikke virkelig tror på noen sådan død. 10 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

11 18. Akte seg virkelig død for synden. «Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus». Rom. 6, 11. Man må ikke oppfatte dette «som», som om det var sagt at det ikke er en virkelig død det her er tale om. Ordet «som» står ikke i grunnteksten. Hvis vi tror at det menes at vi skal være virkelig levende for Gud, så må vi også tro at vi skal være virkelig døde for synden. Ordene «som døde» skal bety: som virkelig døde, eller som de som i sannhet er døde. Dette er nettopp saken både i dette tilfelle, og med kristendommen i det hele tatt at det blir noe virkelig av det! Når man er mere eller mindre vantro, hvilket de fleste dessverre er, ligger det nær til å lese «som døde» som om det sto «liksom døde». Her ligger «hunden» begravet; for å forsøke å være død, liksom være død, det har tusenvis funnet å være forgjeves, og det med rette. Og fordi de ikke har fått tak i hemmeligheten ved å tro seg virkelig død med Kristus, har de oppgitt noen gang å få full seier over all synd. Hvorledes er det altså at et menneske kan få virkeliggjort dette å bli korsfestet med Kristus? Ene og alene ved tro! Ved tro på det fullbrakte verk, ved tro på at vår egen virkelige død for synden hørte med til det fullbrakte verk, ved tro på de skriftsteder som gjelder denne sak. Denne troens hemmelighet gjelder det å bevare i en ren samvittighet. 19. Døpt til hans død. «Eller vet I ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?» Rom. 6, 3. Nei, det er det nok dessverre ikke mange som vet. De fleste vet ikke annet enn at de ble døpt for å kunne si at de var døpt. Det var alene noe som skulle gjøres for at det skulle være gjort. Men dåpen er jo en god samvittighets pakt med Gud. 1. Pet. 3, 21. Den som blir døpt, gjør en pakt, eller kontrakt, med Gud. Om hva da? Om å dø fra alt sitt eget, om alle sitt livs dager å holde kjødet med dets lyster og begjæringer korsfestet, om at all egenvilje skal være dødsdømt, og alltid trofast hengis i døden så snart den melder seg. Om at det gamle menneske skal avlegges, og forbli å være avlagt, slik at man kan vandre i et nytt levnet. Ellers kan man umulig greie det. «Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, således skal også vi vandre i et nytt levnet». Rom. 6, 4. Vi blir døpt til ham som døde for oss. Og vi blir døpt til å dø selv: til å dø fra oss selv, og synden, på Golgata kors. 20. I er jo død så død da! Kol. 3, 3 9. Vi er egentlig alle døde i og ved Kristi legeme. Vi skal alle være død. Nettopp derfor må nå enhver især se til å få virkeliggjort dette, ved tro. Derfor sier Paulus: Så død da! Se nå til å få virkeliggjort det! 11 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

12 Hva skal dødes? Alt sammen! Alt det som ikke er av Gud! Alt det som er av kjødet! Derfor står det i vers 8 og 9: «Men nå skal også I avlegge dem alle (kjødets gjerninger, nemlig): vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn; lyv ikke mot hverandre (kun noen få eksempler) I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger». Dette er altså riktig en kongelig ordre til alt Guds folk: Så død da! Må enhver kvikke seg å etterkomme ordren! 21. Døden virksom i oss «Alltid bærende Jesu død med oss i legemet, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, hengis vi stadig i døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Således er da døden virksom i oss..». 2. Kor. 4, Hva er dødens virksomhet? Kun den ene: å bringe i døden, å hente til dødsriket. I alminnelig forstand henter den én for én til døden, til korsdøden på Golgata. Men denne døds virksomhet i oss består ikke bare i å bringe den enkelte i døden én gang for alle, men også deri at det i hver enkelt av oss bringes mer av vårt eget i denne død. Nettopp således foregår vår helliggjørelse, den som vi er pålagt å jage etter. Uttrykkene i ovennevnte skriftsteder er meget betegnende: «Alltid bærende Jesu død med oss i legemet». Vi bør ha denne død for hånden til enhver tid, for at vi «stadig» kan «hengi i døden» alt vårt eget, så snart vi får øye på noe, for at Jesu liv kan åpenbares i vårt dødelige kjød. For den som mister sitt eget liv, han finner derved Kristusliv. Således er da døden virksom i oss. Den herjer vårt eget, og legger det øde, til fordel for Kristi ånd, sinn og liv som derved fyller oss mer og mer. 22. Hvis det dør. «Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frukt. Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv». Joh. 12, 24 og 25. Hvis det dør, ja! Det er just det som er det store spørsmål. Å, hvor menneskene holder på sitt eget, forsvarer seg selv, bjerger sitt liv og fiffer på det! Til evig tap! Omtrent alle mennesker tenker at det er om å gjøre å forsvare og passe på sitt eget så godt som mulig, og bruker derfor sine evner og krefter og all sin kunnskap i dette øyemed. De tror det er om å gjøre å komme så høyt opp som bare mulig i denne verden, og har ikke engang anelse om at det er akkurat det motsatte som lønner seg. Versene foran de ovenfor anførte vers, viser foranledningen til at han talte således. Dette var svaret på at Jesus fikk beskjed om at det var noen som gjerne ville se ham. Jesus forsto så godt at deres tanker var forkjært innstillet. De tenkte de skulle få noe ekstra stort, briljerende og kneisende, av samme sort som de størrelser som de før hadde sett, bare enda større!!! Men hva var Jesus? Han var Mesteren i å gå den andre veien, i å gå ned! Han var ydmyk og saktmodig av hjertet, og hadde et utseende som ingen hadde lyst til; og nå var han snart ved veiens 12 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

13 ende, naglet til et kors utenfor byen, på Hodeskallestedet, med en forbryter på hver side, forkastet og forlatt av mennesker, og tilsist endog forlatt av Gud selv! Dersom du, kjære leser, vil oppgi alt ditt eget, i alle retninger, og som et hvetekorn mens du lever legges i jorden og dø, da skal du ikke ha levd forgjeves i denne verden, da skal du bære megen frukt, av samme slags som den som Jesus har båret. Hvilke enorme frukter hans liv (hans død) har båret! 23. På korset avdør vi også fra religiøst menneskeverk. Det eneste som gjelder, sier Paulus, er en ny skapning. Først og fremst er det synden som ikke gjelder, som ikke skal bli stående. Og dernest kommer turen til alt annet som ikke tilhører den nye skapning. Alt det vi med ett ord kan kalle for menneskeverk, det skal vi også avdø fra. Det skal opphøre. Og det blir nok et omfangsrikt kapitel! For en masse velment menneskeverk, en mengde finnpåmakeri! Det kan være ment vel, men gjør allikevel skade. Alt sådant ligger derfor utenfor Ordet. Den som taler i menigheten, skal tale som Guds ord, og den som handler, skal også handle etter Guds ord. Det første som kommer inn under dette kapitel, det er alt partivesenet med alle deres mangfoldige påfunn! Hva er kirke og kirkesamfunn for noe? Idel menneskeverk! Eller hvor i bibelen står det noe om noe sådant! Kapitel og vers? Hva er f. eks. statskirke, baptistkirke og pinsemenighet for noe? Kapitel og vers? Det å la seg kalle for prest eller pastor etter å ha gått på noen skoler eller etter å ha tatt noen eksamener, hva er det for noe? Kapitel og vers? Det er kun forfengelighet, levebrødspolitikk, herskesyke og idel galskap! Nyttig? Nødvendig? Nei, det er kun en tyngsel, en plage, en tomhet og dumhet. Ja, det er endog en latterlig dumhet. Når pastoren dertil lærer seg til, og tar på seg, en særegen tone, da tar han seg i åndelige personers øyne riktig ut som en narr. Da kan man føle trang til å kaste opp. Luther hadde samme syn på dette. Les «Luthers hyrdebrev», 4de opplag utkom på M. Andersens forlag i Larvik år Man må tilhøre et parti, kalles for noe, og innskrives i en menighetsprotokoll, sies der. Hvor står det? Kapitel og vers? Hvilket kirkesamfunn tilhørte de første apostler og kristne forøvrig? Kapitel og vers? Nei, min kjære, velmente og tross all belesthet dog såre uvitende venn, det er løgn. Vi har ikke noe mere bruk for det idag enn på de første kristnes tid. Tvert imot! Det gjør uoverskuelig og unevnelig skade! Partier er kjødets gjerninger, Gal. 5, 19 21, åpenbar synd, djevelens gjerninger. Det bør innrømmes å være nokså drøyt å si at man trenger disse for å fremme Guds rike på jorden!? Det finnes en masse menneskeverk blant Guds folk. Har her kun innledningsvis gjort noen få enfoldige antydninger. Det er ikke de verdslige som står Guds sannheter mest imot. Nei, det er idag, som på Jesu tid, de religiøse som mest står sannheten imot, især de religiøse ledere, de som har sitt levebrød av religiøsiteten. Disse forsvarer sitt levebrød istedenfor å elske sannheten. 13 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

14 Hvor jammerlig! Hvor nedrig! Hvorfor ropte de: «Bort med ham! Korsfest ham!» Fordi han elsket dem så høyt at han sa dem sannheten! 24. Forlike dem begge i ett legeme med Gud, ved korset. Ef. 2, 16. Det er ytterst vanskelig å få menneskene forlikt bare i de vesentligste punkter, bare i hovedsaken. Dersom det da lykkes, synes man det er rent storartet. Men i Kristus Jesus er vi kalt til å bli ett, ganske og aldeles, til å bli så ett som lemmene på samme legeme er ett ett med hverandre og ett med Gud. Menneskene er, kan vi si, umulige. De tretter og slåss og er uenige både i stort og smått så lenge de lever! Ja, dette siste «så lenge de lever», det er just punktet. Derfor tok Kristus oss alle med seg i og ved det ene legeme som han påtok seg opp på korsets tre. Vi kan si åndelig talt at korsets nagler går gjennom oss alle etter kjødet, at de holder oss alle sammen. Når vi får se dette, ved tro, og holder fast ved det, da først kan det bli enhet i sannhet, vedvarende og stadig tiltagende enhet. Akkurat som vår korsfestelse med Kristus er den enkeltes enhet med Gud, således er det også i sannhet de enkeltes enhet med hverandre. Underbare korsets ord! Vidunderlige kraft og virkning! 25. Dersom I døder; ikke ellers. «For dersom I lever etter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve». Rom. 8, 13. Å leve etter kjødet, det er det samme som å fullbyrde kjødets begjæring, Gal. 5, 16, eller å gjøre kjødets gjerninger, og det er det samme som å gjøre synd eller lovbrudd, brudd på de guddommelige lover som man kjenner på forhånd. Såfremt vi vedblivende lever etter kjødet, lever i synd, da skal vi dø. Hvis vi ikke lever etter kjødet, da har vi m. a. o. korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Vi er da korsfestet for det vi vet er synd. Når vi dessuten døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal vi leve. Legemets gjerninger er noe annet enn kjødets gjerninger. Som kjødets gjerninger betegner det vi på forhånd vet er galt, således betegner legemets gjerninger det som et større lys viser oss er galt etter at gjerningen er gjort. Den synd som vårt sinn eller vårt opplyste jeg ikke har vært med på, det er legemets gjerning. Det kreves to ting for å leve, for å etterfølge Kristus: I. At vi ikke lever etter kjødet, at kjødets gjerninger opphører. II. At legemets gjerninger blir dødet (dømt, avstått ifra) etter hvert som de kommer for dagen. I. At jeg ikke gjør det jeg vet er galt. II. At jeg fortsettende slutter å gjøre det jeg etter hvert får rede på er galt. 14 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

15 Vi kan ikke hate og korsfeste det vi ikke vet er galt. Korsfestelsen kan ikke nå lenger enn den enkeltes lys når. Men så langt kan den, og bør den, nå. 26. Vil du dø fra deg selv? På hvilken måte var det at alt dette kunne virkeliggjøres? Ved tro. Nå heter det: «Strid troens gode strid! Grip det evige liv (det seirende liv) hvortil du er kalt!» Streb etter hellig ferd og gudsfrykt! Men enhver kan forstå at ingen streber etter å gripe troen på at man er korsfestet for noe som man elsker å beholde. Altså: før man kan gripe troen på å være korsfestet med Kristus, må man være gått trett av seg selv og alt sitt eget, ja man må være dødstrett av synden og all selvvirksomhet, slik at man er takknemlig for å kunne bli korsfestet med Kristus, takknemlig for å få ham som Herre over og leder av sitt liv. Når man er blitt således innstillet, da vil Gud også sørge for at man får anledning til å gripe troen på å være korsfestet med Kristus. To ting trenges altså for å bli korsfestet med Kristus. I. Å ville det. II. Å tro det. 27. De veldige følger av å være korsfestet med Kristus: Seirende liv. Et seirende liv er det dessverre ikke mange som tror på. Mange har forsøkt, men har forlengst av hjertet oppgitt dette som håpløst. Man tenker ikke en tanke mere på noe sådant. Og det er ikke til å undres over så lenge man er uvitende om at det går an å bli korsfestet med Kristus, at det går an å dø mens man lever. Det er umulig å seire over synden, hvis man ikke er korsfestet med Kristus. Det gamle menneske kan ikke seire, hvor meget det enn blir strammet opp, eller hvor fromt det enn blir. Men det kan altså korsfestes eller avlegges. Når man ikke tror det gamle menneske korsfestet, er det umulig å seire, og dersom man tror det korsfestet, da er det umulig å synde. Et av to. Disse to ting kan ikke forenes; de kan ikke være tilstede samtidig. Er korsfestelsen tilstede, da er synden borte, men om synden er tilstede, da er korsfestelsen borte. Hvile i Gud. Ett av de aller største goder her i verden, det er å ha hvile i Gud, å være stille og trygg under alle omskiftelser, i alle livets stormer, i trengsler og motganger, i alle mulige slags pinlige situasjoner. Det er ganske umulig uten å være korsfestet med Kristus. «De ugudelige er som det opprørte hav: for det kan ikke være stille, og dets vanne utkaster skarn og dynd. Det er ingen fred, sier Gud, for de ugudelige». Es. 57, 20 og 21. Det er det gamle menneske som er så umulig, og så urolig, som ikke kan være stille. Det har mange bekymringer; for det har så meget som det skal ta vare på, og som det er så redd for å miste. Det er 15 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

16 også full av mistro og mistanke. Det gamle menneske er dødsdømt, og har derfor en stadig frykt og en uavlatelig uro, i seg. Vi må da høylove Gud for denne enestående utløsning og forløsning: korsfestet med Kristus! Da blir det endelig ro og fred og trygghet. Da kommer vi til hvile i Gud, og får det slik som Jesus hadde det da han lå bak i båten og sov under stormen på Genesaret sjø. Vekst. Det eksisterer ikke åndelig vekst uten at kjødet er korsfestet. Er man ikke korsfestet med Kristus, da er man i kjødet, under loven; man er lovtræl, syndens træl, og står aldeles i stampe. Man kan nok få mere bibelkunnskap og annen kunnskap, samt øvelse i å sno seg og snakke for seg, men med ens åndelige vekst er det kun på stedet marsj: synde og få tilgivelse, synde og få tilgivelsen i det uendelige. Det ligger i selve sakens natur at så lenge det gamle menneske lever og virker, så lenge blir det også de gamle greiene opp igjen og opp igjen. Og dette står jo i sterk motsetning til begrepet vekst. Først etter at man ved tro har fått se seg som hengende på korset med Kristus, kan det i sannhet bli tale om åndelig vekst. Menighetsliv. Det står så betegnende i en sang: «Er vi på korset, vi eier enhets- og kjærlighets ånd». Og i en annen sang: «Hvor deilig (salig) det er å møtes, når kjødet korsfestet er». Ja, da blir det oppbyggelse og alt annet godt. Da blir det innbyrdes forhold som jo er det vanskeligste av alt riktig velsignet. Akkurat som den enkelte ingen vei kommer uten ved å være på korset med alt sitt eget, således kan menigheten heller ikke vokse sammen legemets vekst uten at hver enkelt er korsfestet. Eller m. a. o. består den levende Guds menighet Kristi legeme kun av sjeler som er eller blir korsfestet med Kristus. For ellers kan man ikke vokse legemets vekst. Det gamle menneske som ikke er korsfestet hindrer veksten. Sang Mel.: Jesus er det beste navn av alle. Tenk vårt gamle menneske ble naglet Fast til korsets tre på Golgata! Naglet ble det! Naglet ble det! Fast til korsets tre på Golgata. Rom. 6, COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

17 Kor: Takk at det ble gjort! O, så stort, så stort! Tro på dette gir meg seier nu Over synden! Over synden! Ja, i dens mangfoldighet og gru. 1. Joh. 5, 4. Tenk at Jesus Kristus seg iklædde Kjød og blod som oss på denne jord. Store gåte! Store gåte! Ja, dens hem lighet er meget stor. Rom. 1, 3. Hebr. 2, Tim. 3, 16. Ef. 5, 31, 32. Da så han ble naglet fast til korset, Døde både du og jeg med ham. Halleluja! Halleluja! Tro på dette ender all vår skam. Rom. 7, 4. Kol. 3, Kor. 5, 15. Jeg nu ser meg selv med ham korsfestet; For det var jo samme blod og kjød. Just det samme! Syndens stamme Fant jo der sin endelige død. Gal. 2, 20. Gal. 6, 14. Hebr. 2, 14. Ikke bare syndens frukter bar han; Selve stammen bar han likeså, Opp på korset! Opp på korset! Så vi alle seier kunne få. 17 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

18 1. Pet. 2, 24. Rom. 6, 6. Hebr. 4, 15. Som de sure epler må opphøre Når det sure tre ei suger saft, Sådan også! Sådan også Gamle Adam treder ut av kraft. Rom. 6, 2. Rom. 6, 11. Gal. 2, 20. Ef. 4, 22. Kol. 3, Kor. 4, 10. Gal. 5, 24. Nu kan alle synder snart avlegges: En, to, tre, og alle andre med. Alltid seier! Alltid seier! Ja, om sådan tro nå alle bed. Kol. 3, 8. Jak. 1, Pet. 2, 1. Hebr. 12, Kor. 2, Tim. 6, 12. Avslutning Den som forakter den ringe, men nødvendige, begynnelse troen på at Kristus ble korsfestet for oss og den som høylig priser denne begynnelse, men forkaster eller forakter den veldige fortsettelse troen på å være korsfestet med Kristus de er begge like tåpelige. Måtte Gud i disse dager få åpenbaret denne velsignede troens hemmelighet for mange hungrige og lengtende sjeler! Amen. Elias Aslaksen 18 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Den augsburgske bekjennelse av 1530

Den augsburgske bekjennelse av 1530 Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana) Artiklene 1-21 Art. I Om Gud Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøtet om det guddommelige vesens enhet og om

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer