Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen"

Transkript

1 FAU Vang Skole v/lasse Pettersen Februar 2008 Rapport ang Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune Vang Skole og nærmiljøet rundt 08

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Konsekvenser ved ny struktur Konsekvenser for elever og foreldre Fritidstilbud i nærmiljøet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Elevtall Flytting av elever Er det plass på Ekholt og Larkollen skole? Transportkostnader Skoleskyss ifbm flytting av elever / Larkollenveien SFO Lillefot Boligprogrammet Moss Lufthavn Rygge Økonomiske forhold Eiendomskatten Fra de foresatte Merbelastnig på allerede pressede familier Utgifter som pålegges allerede pressede barnefamilier Barn med Downs syndrom Hvem av oss voksne ønsker å bli tvunget til å bytte jobb, skifte omgangskrets og skaffe nye bekjentskaper? Politikere! jobb for lokalsamfunnet og barna våre ikke mot oss! Nedleggelse av Vang få store konsekvenser for vår familie. Lar levering på SFO tilknyttet Larkollen seg kombinere med pendling til Oslo Fra Rygge kommune s Web brosjyre Vedlegg 1 Vang Skole Fripark Vedlegg 2 Antall elevplasser på Ekholt skole Page 2 of 19

3 1. Innledning. Denne rapporten er laget av FAU Vang Skole 2008 grunnet å svare opp sluttrapporten Forslag til nye Skolestruktur laget av Asplan Viak AS for Rygge Kommune 2005, hvor hovedsaken for deres rapport foreslår nedleggelse av Vang Barnskole, hvor elevene vil bli overflyttet til Larkollen og Ekholt barneskole. FAU mener at det er en del vesenlige omstendigheter som ikke kommer frem i denne rapporten. Alt som står i kursiv er tekst som er hentet ut fra rapporten eller andre rapporter/kommune planer Asplan Viak rapporten er laget på grunnlag av beregninger etter KOMPAS-modellen med inngangsdata fra perioden Det henvises også til brukerundersøkelser fra MYE har endret seg siden den gangen. Asplan Viak rapporten sier også følgende Nedlegging av skoler og i særdeleshet en barneskole, vil det alltid føre til negative virkninger for lokalsamfunnet. Barn og mulige lokale arbeidsplasser blir borte fra lokalsamfunnet og behovet for skyssing vil øke. 2. Konsekvenser ved ny struktur. Asplan Viak rapporten forteller oss at: Mindre skoler gir mulighet for større forutsigbarhet og oversikt. Fordeler med små/mindre skoler er: o Oversiktig, nært og trygt miljø. o Mindre avstand hjem krever mindre skyssing o Små klasser gir mer tid til oppføling av den enkelte elev. Nedlegging av en skole vil alltid føre til negative virkninger for lokalsamfunnet. Når skolen forsvinner blir det mindre attraktivt for barnefamiliene. Også med bakgrunn i muligheten til gang og sykkelavstand til skolen. Fritidsaktiviteter inkl besøk hos venner vil i større grad lokaliseres til den nye skolen med blant annet behov for skyssing som igjen øker tidsklemma for foreldre og en redusert mulighet for å få oppslutning av lokale barne- og ungdomsaktiviteter som resultat. Lokalsamfunnet kan miste skolen som fysisk base for aktiviteter på kveldstid, som barneidrett, valglokale osv, samt det som sentrale samlingspunkt og identitet for området. For elevene vil det bety at de må kjøres istedenfor å gå/sykle, noe som igjen fører til mindre fysisk aktivitet og for den overtakende skole vil skyssen bety at skolen tvinges til å ha en felles start og avslutning på skoledagen, noe som begrenser mulig fleksibel organisering. En annen ting som er nevnt er evt. problemstilling ved hvordan den nye skolen mottar elevene, slik at ikke de nye bare må tilpasse seg den eksisterende kulturen som er ved skolen. Disse effektene gjelder særdeles ved en eventuell nedleggelse av Vang barneskole. Page 3 of 19

4 Som vi også kan lese her vil en nedleggelse av Vang skole få STORE konsekvenser for barna og de voksne, det vil påvirke MANGE barnefamilier. 2.1 Konsekvenser for elever og foreldre. En nedleggelse av Vang skole vil gi store konsekvenser for elever og foreldre som tilhører skolen. Samtlige av elevene vil trolig bli avhengig av skyss. Mange kan i dag gå eller sykle til skoen, noe som er med på at ungene holder seg i form. En nedleggelse vil kreve økt foreldreskyss. På Vang føler barna seg trygge. Skolen har et meget godt læringsmiljø og sosialt miljø. Vang skole er det eneste samlingssted i skolekretsen, og benyttes til alle sosiale arrangement og av VSIL, slik som: o Åpent hus for elevene o Åpen skole o Grendekveld o Temakvelder o 17.mai o Valg lokale o Barneidretten og Herretrimmen o Smedhusåsen barnehage Dette vil også føre til merbelastnig på allerede pressede familier. o Barnefamiliene i dag er presset nok som de er for å få tiden til å strekke til om de ikke skal pålegges enda mer tid i transport av barn fordi skole og idrettsaktiviteter sentraliseres som betyr at avstanden for barna er for stor til at de selv kan komme seg dit når de er store nok til det. o I tillegg til at de må kjøres til og fra skolen hvis de f.eks. må være på SFO fordi foreldrene er på jobb. o De som går på SFO har jo ikke rett til gratis skoleskyss. o Dette fører også til større kostnader for hardt belastede barnefamilier som sliter nok med økonomien slik det er i dag. Samtidig stjeles det tid foreldrene har sammen med ungene sine er det noe dere ønsker? 2.2 Fritidstilbud i nærmiljøet Det eneste fritidstilbudet i nærmiljøet, står Vang Skole Idretts Lag (VSIL) for. VSIL gir tilbud til alle elevene ved skolen, og en stor andel av elevene benytter seg av tilbudet. VSIL har i dag 170 medlemmer, og står for følgende aktiviteter: Barneidretten 4-5 åringer og 1-5. trinn Sprøyting av skøytebanen Skiløyper på Evje Herretrimmen Vang Skole Fripark (se vedlegg 1) Vedlikehold av grusbanen Vedlikehold av Lavo området hvor det er mange aktiviteter for barna Alt av utstyr som finnes i gymsalen på Vang Skole Page 4 of 19

5 2.3 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Sett i sammenheng med dette ang å oppfordre barn og unge til fysisk aktivitet har også Rygge Komme laget en plan for dette. Følgende utsagn er hentet herfra: Rygge skal være en selvstendig landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er primære målgrupper for det statlige engasjementet på idrettsområdet. Det understrekes at barn må sikres et allsidig tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former. Strategisk mål: Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forholdene skal legges til rette for at barn og unge kan oppleve variert natur og gode aktivitetstilbud i deres nære omgivelser og dermed sikre trygge og gode oppvekstvilkår. Det skal legges vekt på aktiviteter i skolen og skolens nærhet. Lokalisering i lokalmiljø/nærmiljø der barn og unge bor, spesielt nærmiljøanlegg, slik at anleggene blir viktige sosiale møteplasser, hvor gruppenes interesser og behov blir ivaretatt. Idrettsanlegg bør ligge i tilknytning til skoler og/eller i nær tilknytning til skoler. Vang skoleidrettslag har 135 aktive barn og 45 aktive voksne i tillegg 170 familiemedlemmer. Idrettslaget driver allsidige aktiviteter for alle grupper. Idrettslaget benytter seg av skolens gymsal, grusbanen på skoleområde og friområdene rundt skolen. Vi lurer på hvordan man da kan legge ned en skole som Vang, som faktisk er det eneste sentrale samlingspunktet for Vang skolekrets. Dette finner vi i strid med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet man oppfordrer til å drive med fysisk aktivitet for barn og unge, men fjerner deres mulighet i deres nærmiljø for å kunne gjøre dette! Page 5 of 19

6 3. Elevtall. Asplan Viak rapporten sier at elevtallet i baneskolen vil holde seg tilnærmet konstant i prognoseperioden frem til år Prognosen er i følge rapporten som følger: Skole / År Det faktiske tallet i 2008 Ekholt Halmstad Larkollen Vang Øreåsen TOTALT (tallene er basert på tabell 1 og 2 i Asplan Viak rapporten, under punkt 3.3 og 3.4) Videre så henvises det til følgene elevkapasitet på skolene: Skole Elev kapasitet Ekholt Halmstad Larkollen Vang (Sollie) + Øreåsen dette er noe uklart siden skolene nå er slått sammen (tallene er basert tabell 10 og 11 i Asplan Viak rapporten) Andre ting som har endret seg siden rapporten ble lager er følgende: o Vang skole har også blitt påbygget i 2 omganger de siste 5 årene. o Sollie barneskole og Øreåsen Ungdomskole er også slått sammen i o Rygge flystasjon har blitt en sivil lufthavn dette vil garantert føre til en økt bebyggelse i Rygge = flere barnefamilier og større behov for skoleplasser. 4. Flytting av elever 4.1 Er det plass på Ekholt og Larkollen skole? Undervisningsinspektøren på Ekholt skole har regnet ut hvor mange barn det er plass til pr m2 på skolen (Ekholt). Dette er ikke et krav, men en veiledning. Vedlegg 2 viser at det er bare plass til 8 elever ekstra pr i dag. Enda færre blir det plass til høsten fordi det begynner flere på 1. trinn enn det går ut av 7. trinn. Hvordan skal kan da kunne fordele halvparten av elevene mellom disse skolene? På Vang skole begynner det 33 elever på 1.trinn, men 28 elever går ut fra 7.trinn. På Larkollen skole begynner det 30 elever på 1.trinn og 21 elever går ut fra 7.trinn. På Ekholt er det heller ikke plass til å ta imot flere lærere på Ekholt skole. Lærerne trenger arbeidsplasser (Lærerne på Vang blir jo overført). Page 6 of 19

7 Larkollen skole vet vi skal lage en tilsvarendre oversikt, men den blir ikke ferdig før i mars. Vi betviler på at de har plass til 200 elever ekstra! Hva med integrering av barna i etablert skolemiljø / mottak av nye barn? Sammenslåing av skoler er heller ikke problemfritt. Selv om det sies at det skal være en felles fusjon så vil det allikevel være et eierforhold til stedet for de elevene som allerede går ved Ekholt eller Larkollen skole og elevene fra Vang vil lett føle at de er nye og må tilpasse seg. Det må de selvfølgelig, men det vil være store utfordringer. 4.2 Transportkostnader Asplan Viak rapporten bygger på antakelsen om at 50 % av elevene trenger skyss til hhv Larkollen og Ekholt. Slik vi kjenner de aktuelle veistrekningene og trafikksituasjonen, ser vi det som uakseptabelt å sende barnetrinnselever ut på disse skoleveiene på egenhånd. Det betyr at tilnærmet 100 % av elevene fra Vang vil ha behov for skoleskyss. Beregninger viser at skyssutgiftene høyst sannsynlig vil beløpe seg til 1,5-2 mill. avhengig av hvor mange som blir kjørt til SFO av foreldrene. 4.3 Skoleskyss ifbm flytting av elever / Larkollenveien. Det er ikke mulig for elever ved barneskolen som nå tilhører Vang å komme seg til og fra hverken Ekholt eller Larkollen skole uten å fraktes med bil eller buss. Det betyr at barna er avhengig av oss voksne for å komme til og fra. Det er negativt av flere grunner. De passiviseres ved å måtte kjøres istedenfor å gå eller sykle til/fra skolen. Det blir betydelig økt trafikk på allerede veier som er belastet av trafikk. De som skal fraktes til Larkollen på en så smal og farlig vei som det er utover der vil bety at veiene må oppgraderes betydelig for å hindre flere ulykker. Til Larkollen er det farlige veier - i beste fall blir det 400 flere biler på veien hver dag. Har veien kapasitet til dette? Dette er den veien med flest ulykker i distriktet ønsker vi å belaste denne veien mer? Vil dette være TRYGGERE for barna våre? Hva med den økte CO2 utslippet som dette vil føre til er det bra for vårt klima? For og ikke å snakke om øking av tidsklemma for i dag allerede pressede familier. o Mange stresser for å hente barna hjem å spise for så å kjøre barna på aktiviteter de er med på, dette vil påvirke stressfaktoren betydelig for allerede hardt belastede foreldre. o Dette vil garantert føre til at folk kjører raskere til/fra SFO på Larkollen, som igjen gjøre veien enda mer utrygg og faren for flere ulykker vil oppstå. Det vil trolig også oppstå en del trafikk problemer rundt levering og henting av barna på skolen/sfo rundt skoleområdet. Vi må påpeke at for våre barn vil det være mye bedre å kunne gå/sykle til skolen på en trygg vei på egenhånd, i sitt daglige nærmiljø! Page 7 of 19

8 5. SFO Det er i dag ca 90 unger på Vang SFO. Vang skole er jo bygd ut med flere klasserom og ny SFO del idet denne rapporten ble skrevet - er det tatt med i verdivurdering?? Både på Larkollen og Ekholt skole må SFO dele rom med skolen. På Vang er det egne, nye og fine lokaler til SFO. Hvem ønsker at flere 6-åringer skal dyttes inn i allerede overfylte lokaler? Der skal de være fra åpningstid til stengetid. Hva med personalet? På Vang skifter de lokaler og det ser vi som meget positivt. På Vang SFO har barna våre det godt og føler deg trygge er ikke Trygghet for barna våre viktige? Det vil medføre en betydelig ulempe for foreldrene som må frakte barna i bil uansett hvilken skole / SFO barna deres blir overført til. Ikke minst de som skal til Larkollen vil få dette som en merkbar ekstratur før og etter arbeidstid, og denne ekstraturen morgen og ettermiddag kan neppe sies å være et positivt bidrag i vår felles kamp for mindre CO2-utslipp og et bedre miljø. Vi erfarer også at en del barn må gå hjem alene fra Vang SFO fordi foreldrene ikke rekker å hente dem innen 16.30, og dersom foreldrene blir tvunget til å kjøre til Larkollen å hente barna, vil det sannsynligvis tvinge fram utvidet åpningstid ved Larkollen SFO. o Man får ikke denne kabalen med å gå opp med dagens åpningstider. o Dette påvirker selvfølgelig også barnas timeplan det vil bli meget lange dager for ungene. o Dette med å kunne ha gangavstand til skolen er en fordel, mange av barna som er på SFO går selv hjem etter et visst klokkeslett. På Larkollen skole er det et mindre antall elever enn på Vang som går på SFO, alle foreldrene til disse jobber i Moss og kjører derfor forbi Vang skole på vei til/fra jobben - er det da riktig at foreldre på Vang skal kjøre ungene til Larkollen? o Hvem er det som har barn på Vang skole som må kjøre gjennom Larkollen for å komme til jobben? o Mens de som bor i Larkollen kjører forbi Vang på vei til sine jobber i Moss eller Oslo? o Dvs. at det blir mindre forandringer i et eksisterende kjøremønster. Page 8 of 19

9 6. Lillefot. Asplan Viak rapporten har anslått en flytting av Lillefot til 4 mill. Lillefot har vokst i de senere årene og har nå 7 brukere. Gitt at ingen av de andre skolene har plass til å ta i mot i dagens lokaler, må det bygges et tilbygg på en annen skole. Skal det bygges et tilsvarende areal som Lillefot disponerer i dag og med dagens byggekostnader, vil en flytting bli nesten dobbelt så dyr som det som er anslått i rapporten. Det er grunn til å tro at rapporten regner med nybygg, og ut fra antakelsen om at alle skolene i kommunen blir fylt opp ved en eventuell nedleggelse av Vang og ungdomstrinnet på Ekholt, er det nybygg som er mest realistisk. På Vang er det samspillet mellom de "vanlige" elevene og Lillefot elevene: Barna lærer at andre kan ha fysiske problemer og at man trenger ikke å oppføre seg unormalt ovenfor dem. Det blir mer naturlig å omgås med fysisk handikappede mennesker, en opplæring som så mange andre kunne hatt godt av å ha!! 7. Boligprogrammet. I Asplan Viak rapporten sies det at det forutsettes en bygging av ca 60 boliger frem til år 2010 og ca 53 i perioden , totalt 113 nye husstander frem til Totalt i kommunen er tallet ca 600 boliger for samme perioden. I følge rapporten var det i 2004 et folketall i kommunen på ca , og med foreslått boligbygging ville dette øke til i år Rapporten sier også at dette er økende rundt Vang skolekrets, mens det holder seg stabilt på Larkollen. Det står også følgende Fordi det er lite aktuelt å tenke seg en større boligbygging i de kretsene som sokner til Vang og Larkollen skoler, har vi forutsatt at tilveksten vil komme enten i Ekholt eller i Øreåsen krets. Dersom skolen skal selges hvem kjøper? Mest sannsynlig blir det gjort om til boliger = økt befolkning = økt behov for lokal skole. Page 9 of 19

10 Under ser vi utkast fra Rygge Kommuneplan for boligbygging i perioden På de gule skraverte feltene er det pågående utbygging eller det vil forekomme utbygging. I tilegg er det 5-6 tomter ved Vang skole som er innefor det helt gule området (rett ovenfor parkeringsplassen til skolen) som vil utbygges. Beregnet antall barn som kommer i forholdt til utbygging generelt i Rygge blir vel feil når man har mange nye boliger i Vang skole som har kommet de siste årene. Tallene for nye hus ved Smedhusåsen i perioden er 50 stk nye boenheter, i Årefjorden er det ca 10 stk, samt flere på Fuglevik også. I tillegg vil Smieveien bygges ut med 10 nye boliger, langs Larkollen veien kommer det 17 nye boliger (rekkehus leiligheter), og det skal bygges 4 nye boliger ved Larkollenveien 222. På Fuglevik/Storeng vil det komme 35 nye boliger, samt 6 til på Årefjorden. Det vil også bygges ut på 5-6 tomter ved Vang skole. I følge SSB er 62 % av de bosatte familiene i Rygge småbarnsfamilier. Rapporter fra næringslivet og SSB angående boligmarkedet kan også fortelle oss at boligutviklingen og prisutviklingen i Oslo-området tilsier at Moss og Rygge etter hvert vil få noe av Oslo-presset både i form av økt etterspørsel og i form av prisøkning. Den nye flyplassen gir økt sysselsetting og vil føre med seg økt etterspørsel etter boliger. Disse er alle ferdige innen 2011 og det dreier seg om over 140 nye hustander allerede lenge før 2015 kun rundt Vang skolekrets. Dersom man ser på side 30 (punkt 4.2.3) i Arealplan av kommuneplan for Rygge , vil det i perioden bli bygget 381 boliger, i snitt ca 96 boliger pr år dette er nesten dobbelt så mye som rapporten sier. For oss ser derfor Asplan Viak s beregningene helt gale ut. Vi tror at det vil bli meget større tilvekst til Vang skolekrets enn beregnet også med tanke på flyplassen Page 10 of 19

11 7.1 Moss Lufthavn Rygge I rapporten står det: Kommunen har i dag et folketall på ca Veksten i kommunen har vært stabil i registreringsperioden , med unntak av de seneste årene da folketallet har gått noe ned. Dette har trolig sammenheng med omstruktureringen av forsvaret og fraflytting av Rygge flyplass, som var tilfellet den gangen Dette er vel ikke tilfelle lenger da vi har fått en sivil flyplass i stedet og kommer til å ha sin kapasitet på topp om 3 år. Etter rapporter fra næringslivet vil imidlertid flyplassen gi et betydelig antall arbeidsplasser. Fra næringslivet indikerer de et anslag på nye arbeidsplasser når den sivile flytrafikken har nådd det forventede volum. Vi kan heller ikke forstå at beregningene i rapporten om antall elever som tilhører Vang skole vil reduseres i årene som kommer. Nå som flyplassen er etablert er vi ganske sikre på at Rygge blir et mer pressområde også når det gjelder ønske om å bygge boliger. Og selv om det ønskes at det er på Halmstad det skal bygges ut så tror vi det er like sannsynlig at det ønskes bebyggelse litt lenger unna flyplassen, f.eks. i Vang skolekrets sitt område. 8. Økonomiske forhold. Asplan Viak rapportens kostnadsberegninger tilsier at når det gjelder barneskolene er en nedleggelse av Vang skole det mest økonomiske fordelaktige. Det forutsetter også salg av Vang skole til en stipulert inntekt på 34,6 millioner. Videre nevnes det også at selv uten salg av Vang skole vil man spare 8,6 millioner over en 10 års periode. Vang skole forutsettes solgt til markedspris. Som tidligere nevnt er det i dette arbeidet ikke gjennomført spesielle sonderinger hos eiendomsmeklere eller andre innenfor eiendomsmarkedet. Beregningene er basert på en salgspris på kr/m 2, noe som tilsvarer ca 50 prosent av nybyggingskostnad. I nåverdimodellen er det videre forutsatt at salget finner sted i år 3 (2008). Hvor mye er det å spare? Dersom tallene fra rapporten stemmer mener vi det er lite å spare i forhold til hva vi taper. Det er også trolig langt fram før man kan si at det er noen økonomisk gevinst hvis man tar med alle utgifter som er nevnt over, samt ellers i rapporten. Page 11 of 19

12 Eks 1: Vang skole har et areal på 3456 kvm, dette skulle tilsi en kvm pris på ,- o Et enkelt søk på avslører at denne kvm prisen muligens er i overkant. o Sammenligner man på tilsvarende næringseiendommer/kontorer er dette betydelig lavere (ca 20 mill). Eks 2: Dersom skolen ikke selges vil man spare 8,6 mill over 10 år det er ,- pr år. o Uansett hvordan man regner på dette kan vi ikke se hvordan de ekstra utgiftene som vil komme som følge av dette vil være under denne summen, o Ved å legge ned Vang flyttes bare disse utgiftene over til andre steder, og vil trolig være mye høyere. Kommunen vil spare penger på denne nedleggelsen av Vang skole - har de da tatt med veiutbygging, ekstra sikring av vei - sykkel og gangsti fra Larkollen til Bredsand - og vedlikeholds utgifter av vei og strøing, samt måking. Under valgkampen i høst ble partiene også frontet med nedleggelse av Vang skole: FRP v/klemp og Høyre v/fagerbakk var krystall klare - nedleggelse av Vang var ikke et tema. SP og SV var for bevaring av Vang skole. I AP s program var et av de viktigste punktene at skolestrukturen skulle bestå i den neste 4-års perioden! Legges Vang skole ned føler vi velgere oss dolket i ryggen da dette helt klart er et løftebrudd! 8.1 Eiendomskatten Hva med eiendomsskatten som vi har blitt ilagt? I følge flere politiske partier ble dette innført for å komme over kneika, for å slippe å måtte legge ned skoler osv.. Og når dere har fått gjennomslag for dette og satt dette i system så skal dere begynne å legge ned skoler allikevel. SKAM DERE! Dette er helt klart løftebrudd med hva som er sagt tidligere. Og ikke nok med det, for de som har elever som flyttes til Larkollen Skole vil også familiene merke dette økonomisk da man har større behov for SFO plass (=ekstra kostnader), samt all den ekstra kjøringen som dette vil kreve. Page 12 of 19

13 9. Fra de foresatte 9.1 Merbelastnig på allerede pressede familier (Mor til 4 unger som vil gå på Vang skole) Betydningen av en lokal skole er mye større enn det som kan fanges av tall og statistikker. Vang skole er en oversiktlig og trygg skole for barna våre som er veldig viktig for læring og motivasjon. Elever og lærere kjenner hverandre. Kunnskapsløfte sier at det ønskes mer tilpasset opplæring. Jeg mener det vil være lettere å få til mer tilpasset opplæring ved mindre enheter enn ved større. Det er ikke nødvendigvis sånn at ved større enheter så blir det mer effektivt. Det blir større fagmiljø og det kan sikkert være positivt. Men for den enkelte elev er små grupper og oversiktlig miljø veldig viktig for å være mer mottakelig for læring. Det er lettere å forsvinne i mengden ved større miljø. Skyssing av elevene. Det er ikke mulig for elever ved barneskolen som nå tilhører Vang å komme seg til og fra hverken Ekholt eller Larkollen skole uten å fraktes med bil eller buss. Det betyr at barna er avhengig av oss voksne for å komme til og fra. Det vil være 200 elever som trenger skoleskyss hver dag i en eller annen form. Det er negativt av flere grunner. De passiviseres ved å måtte kjøres istedenfor å gå eller sykle til/fra skolen. Det blir betydelig økt trafikk på allerede veier som er belastet av trafikk. De som skal fraktes til Larkollen på en så smal og farlig vei som det er utover der vil bety at veiene må oppgraderes betydelig for å hindre flere ulykker. En annen undervurdert faktor er skoleveien som et sted hvor nye kontakter knyttes og barna blir kjent på tvers av klassene fordi de gjør noe sammen. Dette vil være veldig annerledes i en buss eller ved henting med bil. Bebyggelse i kommunen. Jeg lurer på om kommunen ønsker at de fleste skal bosette seg i Ekholt Halmstad område eller om de ønsker at familier med barn og skal bo litt mindre sentralt i kommunen. Ved å legge ned Vang skole er jeg ganske sikker på at det vil være vanskeligere for barnefamilier å flytte til eller kanskje til og med de velger å flytte bort fra Smedhus, Årefjorden og Fuglevikområdet. Det mener jeg er svært uheldig for kommunen. Jeg tror det er sunt at det bor mennesker med forskjellig alder flere steder og ikke å sentralisere alt. Jeg kan heller ikke forstå at beregningene i rapporten om antall elever som tilhører Vang skole vil reduseres i årene som kommer. Nå som flyplassen er etablert er jeg ganske sikker på at Rygge blir et mer pressområde også når det gjelder ønske om å bygge boliger. Og selv om det ønskes at det er på Halmstad det skal bygges ut så tror jeg det er mer sannsynlig at det ønskes bebyggelse litt lenger unna flyplassen, f.eks. i Vang skolekrets sitt område. Og bare her hvor vi bor, Smedhus, er det flere barnefamilier som flytter til med små barn. Sammenslåing av skoler er heller ikke problemfritt. Selv om det sies at det skal være en felles fusjon så vil det allikevel være et eierforhold til stedet for de elevene som allerede går ved Ekholt eller Larkollen skole og elevene fra Vang vil lett føle at de er nye og må tilpasse seg. Det må de selvfølgelig og, men det vil være store utfordringer. Hvor mye er det å spare? Hvis tallene fra rapporten stemmer må jeg si det er lite å spare i forhold til hva vi taper. Og jeg tror det er langt fram før man kan si at det er noen økonomisk gevinst hvis man tar med alle utgifter som f.eks. veiutbedring og transportutgifter. Og evt. ved at flere vil velge å flytte på seg for at barna skal få gang eller sykkelavstand til skolen. Merbelastnig på allerede pressede familier. Barnefamiliene i dag er presset nok som de er for å få tiden til å strekke til om de ikke skal pålegges enda mer tid i transport av barn fordi skole og idrettsaktiviteter sentraliseres som betyr at avstanden for barna er for stor til at de selv kan komme seg dit når de er store nok til det. I tillegg til at de må kjøres til og fra skolen hvis de f.eks. må være på SFO fordi foreldrene er på jobb. Page 13 of 19

14 9.2 Utgifter som pålegges allerede pressede barnefamilier Vi bor slik til i følge denne rapporten at våre barn skal gå på Larkollen - hva med ekstra drivstoff utgifter vi blir pålagt - får vi dekning for dette? I dag har vi 0,- i drivstoff utgifter til skolen siden vi bor slik til at de går frem og tilbake på skolen selv. Og vi vil også trenge 2 privatbiler for å få hente og kjørekabalen til å gå opp?? Kjøper kommunen en bil til - til de familiene som trenger dette? Når kommunen kan tenke på egen økonomi - så kan vi vel kreve at vår privatøkonomi taes i bruk. La barna gå på skolen i sitt eget nærmiljø og la kommunen ta den kostnaden - hva vist befolkningsveksten blir større og de har solgt Vang skole - hvor mye vil påbygging på de andre skolene koste? Eller kjøpe tilbake Vang skole eller bygge en ny. Hva med å ta vare på det vi har og verne om vår historie. Det er laget 2 kostnadsalternativer nå tilstand med alle skolene og ved nedleggelse av Vang skole - jeg savner en totalvurdering av besparelsene ved nedlegging av Larkollen skole. 9.3 Barn med Downs syndrom Jeg leser med vantro rapporten fra Asplan Viak! o Vår eldste datter begynner i 1. klasse ved Vang skole høsten o Vi hadde håpet, trodd og beregnet at vår yngste datter (født 06) skulle gå på samme skole som storesøsteren sin. o Den yngste datteren vår har Downs syndrom. Jeg hadde forstått det dit hen at det var planer om at mennesker som er sterkt funksjonshemmede skulle flyttes fra Lillefot og at barn med funksjonshemming med relativt høyt funksjonsnivå (som vi regner med at vår datter kommer til ha) skulle inn der. o I samme skolekrets og klassetrinn bor det en gutt med samme diagnose som vår datter. o Hvilket tilbud og ikke minst HVOR er det planlagt at våre barn med DS skal gå på skole? o Vi ønsker at begge døtrene våre begynner der det er best spesialpedagogisk til og oppfølging av vår yngste datter. o Vi ønsker å bo i nærheten av skolen jentene våre skal gå på. Legges Vang skole ned, vurderer vi nok å flytte. Vi håper i det lengste at dette ikke skjer! 9.4 Hvem av oss voksne ønsker å bli tvunget til å bytte jobb, skifte omgangskrets og skaffe nye bekjentskaper? (Mor & far til 3 unger som vil gå på Vang Skole) Vi flyttet til Vang for at barna våre skulle få en trygg og sikker skolevei. Blir skolen nedlagt må de fraktes med buss. Kan noen garantere oss at alle elevene får sitteplass i bussen? Om de blir sendt til Larkollen, så er det mange skumle/glatte/svingete veier dit. Hvem av oss foreldre har lyst til å kjøre dit pga sikkerhetsmessige og tidsmessige grunner. Vi må jo eventuelt hente/levere barn på SFO. De fleste av oss har jobb andre veien. Å kjøre til Larkollen først, blir mye ekstra kjøring. Ønsker beboerne i Larkollen evt. Ekholt mer trafikk? På Ekholt er jo nærområdet allerede skadelidene pga av større trafikk pga Rygge storsenter. Både på Larkollen og Ekholt skole må SFO dele rom med skolen. På Vang er det egne, nye og fine lokaler til SFO. Hvem ønsker at flere 6-åringer skal dyttes inn i allerede overfylte lokaler? Der skal de være fra åpningstid til stengetid. Hva med personalet? På Vang skifter de lokaler og det ser vi som meget positivt. Garderobe-plass er et viktig sted for barna våre. Der "forsvinner" alle votter, luer... På Vang skole og SFO er det nye, oversiktige og fine garderobeplasser. Både på Larkollen og Ekholt er det trangt i gangene og dårligere garderobeplasser. Skal man presse inn flere elever der kan det føre til enda mer konflikter og uoversiktlige situasjoner. Enda mer klær og barn å holde orden på. En lærer kan ikke stå i Page 14 of 19

15 garderoben og passe på alle barna som kommer. Han/hun må stå inne i klasserommet for å ta imot elevene. Et menneske kan ikke være to steder på en gang. På Vang skole er det mer nærkontakt mellom garderoben og trimmrom. Hva med alle gode fritidstilbud som finnes på Vang? Hva med 17. mai? Vi har bodd på Vang i mindre enn 5 år. På denne tiden har skolen vært påbygd i 2 omganer. Dessuten øker folketallet i nærområdet betraktelig. Mange nye boliger er bygd/bygges. Gang og sykkelstier er også blitt utbygd. Det kommer til å flytte flere småbarnsfamilier hit i fremtiden også. Dette er et populært område. Hvis skolen legges ned, må barna begynne på nytt, få nye venner (hvis elevene blir delt mellom 2 skoler) og skaffe seg nye fritidsaktiviteter. Hvem av dere voksne ønsker å bli tvunget til å bytte jobb, skifte omgangskrets og skaffe nye bekjentskaper? 9.5 Politikere! jobb for lokalsamfunnet og barna våre ikke mot oss! Jeg er nok i stort flertall når jeg sier at dette er svært dårlig nytt for alle som bor i nærområde og som har barn på Vang skole. Selv valgte vi å bygge hus på Smedhusåsen nettopp på grunn av beliggenhet ift skole og at skolen ikke var så stor. Vi har alltid skrytt mye av skolen vår og vært stolt og takknemlig for den. Mye kan sies og herunder følger noen punkter for at vi bør få beholde skolen vår. o 1. Barna har kort skolevei og kan gå til og fra skolen. ( Var ikke det et mål? Å få barna til å gå til og fra skolen! ) o 2. Det knyttes sosiale bånd og ferdigheter blant elevene på skoleveien.( mobbing og ukulturer skal vi jo til livs) o 3. Skolen er liten og alle kjenner hverandre. Dette skaper trygghet for barna, så vel som for foreldre. o 4. Skolen benyttes også til; idrett på kveldstid, åpent hus for elevene, leie til bursdagsfeiring, div. møtevirksomhet, valglokale mm. Vang skole har så vidt oss bekjent et SVÆRT godt miljø, både blant lærere og elever. I tillegg får barna fordelen av en ny/nyoppusset skole hvor også innemiljøet er godt. Er det ikke dette stat og kommune ønsker og jobber for å få til?? Hvor mange debatter har det ikke vært i forhold til å skape en god skole, både miljømessig, trivsel og læringsmessig? o VI HAR en slik skole. Det går ikke ann å veie alt i kroner og øre og spesielt ikke når det gjelder ungene våre og deres rett til en trygg og god skole, spesielt de første årene. Det koster å legge ned skoler også. Det vises klart og tydelig i rapporten fra Asplan Viak. I tillegg vises det heldigvis også til noen av de ulemper det samfunnsmessig vil ha. Dette er mer alvorlig/viktig enn mange kanskje forstår. At kommunen har det tøft økonomisk er en sak, og selvfølgelig må de forsøke å rette opp dette. Men å gå på skolene og barna våre tyder på både inkompetanse og undervurdering av innbyggerne i Rygge kommune. Jeg vil med dette vise at vi bryr oss og engasjerer oss i kampen for Vang skole. Så håper jeg at våre folkevalgte(!) tar til fornuft og begynner å arbeide for lokalsamfunnet og barna våre - ikke mot oss. De vil garantert ikke få fornyet tillitt ved å støtte anbefalingen fra Asplan Viak!! Page 15 of 19

16 9.5 Nedleggelse av Vang få store konsekvenser for vår familie. Lar levering på SFO tilknyttet Larkollen seg kombinere med pendling til Oslo Noen ord fra en bekymret pappa vedr. trusselen om nedleggelse av Vang Skole som nå henger over oss igjen. En hovedgrunn til at et par trøndere i eksil i sin tid (2001) valgt Rygge kommune som bosted var barnehage- og skole-tilbudet. Når en kommer fra småsteder selv, kjenner en betydning og viktighet av gode og trygge oppvekst- vilkår for våre aller minste. Med nærhet til barnehage og skole får man en unik sjanse til å knytte bånd med naboer og folk i nærmiljøet, da de fleste har barn i en eller begge institusjoner. Rapporten fra Asplan Viak er sjokkerende lesning. Maks innsparing er estimert til 5 mill. Et svært lavt beløp om en tenker på hvor mange mennesker som vil bli rammet av en eventuell omstrukturering. Har mange kommentarer til tallmaterialet i rapporten, men stoler på at skole og støtteapparat vil imøtegå en del av tallmaterialet som virker mest feil og utdatert. Det mest opprørende er dog at skole og oppvekst blir behandlet som et rent økonomisk anliggende og at de minste blir redusert til pakkepost for at noen kroner skal spares inn. Med fordeling av elever til Larkollen og Ekholt slites et sammenvevd lokalsamfunn i stykker. o Naboer og søsken splittes flere år før tiden og der en før kunne føle den ekstra tryggheten det representerer å begynne på 1.trinn i kjente omgivelser med barnehagebarn en er vokst opp sammen med, samt støtten i eldre søsken og andre fra nabolaget, blir starten adskillig tøffere i nytt og ukjent miljø. Rent praktisk vil en nedleggelse av Vang få store konsekvenser for vår familie. Er usikker på om levering på SFO tilknyttet Larkollen overhode vil la seg kombinere med pendling til Oslo. I ytterste konsekvens vil flytting være det eneste mulige alternativ. I en allerede stresset voksenhverdag har nærheten til skole muliggjort pendling. Med utbyggingen av Smedhusåsen barnehage (en ekstra avd.) og en ikke ubetydelig investering ved Vang Skole (26 mill) virket fremtiden svært lys for småbarnsforeldrene i det betydelig utbyggede nærområdet. Virker en smule meningsløst at dette nå skal kullkastes. En nedleggelse vil føre til at lokalsamfunnet slites i stykker. Ikke bare er Vang Skole av verdi i seg selv. En må ikke glemme den sterke SFO-ordningen, den integrerte Lillefot-avdelingen og det unike idrettslaget. Alle disse funksjonene er med på å styrke båndene i lokalsamfunnet, både i og utenfor skoletiden. I disse miljø-fokuserte tider er det også verdt å peke på den siden av saken. For foreldre med SFObehov blir det pen prosesjonskjøring vinterstid til Larkollen. Dersom Ekholt blir aktuelt ser jeg for meg ekstrem kork-dannelser i presstiden morgen og ettermiddag. P.t. kan svært mange av Vang-barna faktisk gå eller sykle til skolen. Ikke mye miljø-gevinst å hente her, med andre ord. Håper at alle gode krefter vil stå sammen i denne saken. Siden rapporten ble skrevet er sivil luftfart fra Rygge blitt en realitet, Rygge Storsenter er etablert og eiendomsskatt er innført. Ville finne det smått utrolig dersom ikke inntektene fra disse 3 postene langt overgår tvilsomme besparinger på skolebudsjettet. Satser på at kommunens folk skjønner alvoret og ikke tar dagens avgjørelser basert på gårsdagens viten. Page 16 of 19

17 10. Fra Rygge kommune s Web brosjyre Til slutt har vi vert på Rygges Kommune s web sider hvor det også ligger en web brosjyre (http://www.rygge.kommune.no/dllvis5.asp?id=1391&c1=1391) som forteller litt om hvordan det er å bo i Rygge Kommune. Her står det følgende om hva Rygge Kommune står for: En god oppvekst Trygge, positive og inkluderende miljø for alle barn og unge. Noe for enhver I Rygge satser vi aktivt på et kultur- og fritidstilbud som skal gjøre kommunen til et attraktivt sted å bo og besøke. Tilbudet skal ivareta og videreutvikle vår identitet og egenart. Livskvalitet for alle Vi tar vare på våre innbyggere! Med fokus på trygghet, og tilhørighet, er Rygge en kommune som fremhever livskvaliteten for alle. Kommunen skal legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Moss Lufthavn Rygge Målet er at MLR skal bli en av Europas mest effektive flyplasser til beste for regionens befolkning og næringsliv. Ved at Vang Skole legges ned mener vi at Vang s skolekrets identitet taes fra oss! Den første skolen sto ferdig i 1864, og dette har alltid vert en identitet for området rundt, da skolen benyttes av det lokale idrettslaget, lavområdet i skogen, Lillefotløypa og masse mer. Dette vil påvirke både oppveksten for alle barna som bor rundt, og ikke minst at den identiteten og kulturen som vi har i tilknytning til skolen vil bortfalle, forsvinner denne vil vi ikke føle noen tilhørighet til noe lenger. Det vil ødelegge/begrense oppvekst mulighetene for våre barn. Det vil begrave den kulturen nærmiljøet rundt Vang skolekrets har. Familier har valgt å bosette deg nær skolen grunnet skolemiljøet Vil vi virkelig ungene våre og barnefamiliene dette? Vang skole 1914 Vang Skole 2004 Page 17 of 19

18 11. Vedlegg 1 Vang Skole Fripark Vang Skole Fripark et område til å bli glad i Området rundt Vang skole er et flott friområde, og har et stort potensial for videre utvikling som oppfordrer til trygg frilek og aktiviteter for små og store. Det er ønskelig at område kan dekke behovet for aktivitet for folk i alle aldre: Lekpregede aktiviteter for de små Opplevelsespregede aktiviteter for de noe større barna Fritidsaktiviteter for de voksne Hva vil Vang Skole Fripark bestå i? Håndball og basketball bane Lekeapparater Volleyball og Badminton bane Ski og Akebakke (bakke ned på volleyballbane) Fotballbane (grusbane) / Skøytebane Tursti / sykkelløype / hinderløype Lavvo Det er ønskelig at dette benyttes enda mer, og oppfordrer til aktivitet for alle årskull ved skolen i skoletid og fritid, samt være et verktøy for idrettslaget. Det meste av dette er allerede på plass, men noe av dette krever vedlikehold eller er ikke på plass: Vedlikehold av grusbanen avretting av banen (med tanke på skøyteis på vinteren) Belysning av grusbanen montering av 1 stk lyskaster til for å lyse opp hele banen (1 lyskaster finnes i dag) Etablering av hoppegrop ifbm friidrett og skateboard rampe Vedlikehold av Natursti (Lillefot løypa) påfyll av grus Etablering av Hinderløype langs Lillefot løypa Prosjekt Aktiv Oppvekst For å få dette på plass har visse ildsjeler i Barneidretten laget er prosjekt på dette, hvor det er laget ferdig en prosjektplan og arbeidsplan. For at Vang Skole Park skal bli den perlen vi ønsker, trenger vi hjelp fra foreldre, naboer og brukere av nåværende anlegg. Vi vil at ledere/trenere i idrettslag, skolen og foreldre samarbeider. Sammen kan vi øke interessen og aktivitetsnivået blant barn og unge. Prosjektgruppa vil her gi dere en Dugnadsgaranti - Når du møter frem til Dugnad skal du oppleve at: Dugnaden begynner til avtalt tidspunkt Du møter dugnadsledere som vil tildele deg oppgaver og rettleder deg i arbeidet Nødvendig verktøy/redskap vil være på plass Du får servert kaffe/annet drikke Dugnaden avsluttes til avtalt tidspunkt. Page 18 of 19

19 12. Vedlegg 2 Antall elevplasser på Ekholt skole Rygge Kommune EKHOLT 1 10 SKOLE Postadresse: Ungdomsveien 25, 1570 Dilling Telefon: E-post: Hjemmeside: Besøksadresse: Barnetrinnet (1-7): Ekholtveien 69, 1526 Moss Ungdomstrinnet (8-10): Ungdomsveien 25, 1570 Dilling Direkte telefon: Barnetrinnet (1-7): Ungdomstrinnet (8-10): Telefaks: Barnetrinnet (1-7): Ungdomstrinnet (8-10): Antall elevplasser Ekholt 1-10, avd. b.trinnet (Oversikten er laget i forhold til Fysisk arbeidsmiljø i grunnskolen - Krav til areal og luft. En veiledning utgitt av Utdanningsforbundet Østfold) Arealkrav i skolen - (Revidert juni 2005 ) (Det er sett bort ifra kravet om at elever IKKE skal sitte nærmere enn 0,80 m fra varmekilde på alle rom) A-BYGG: 1.etg. = 76,1kvm = 28 elever 2.etg. = 56,1kvm = 20 elever 2.etg. = 56,1kvm = 20 elever 2.etg. = 56,1kvm = 20 elever B-BYGG: 1.etg. = 72,7kvm = 26 elever C-BYGG: 1.etg. = 56,1kvm = 20 elever 1.etg. = 60,1kvm = 21 elever 1.etg. = 59,3kvm = 21 elever 1.etg. = 58,1kvm = 21 elever 1.etg. = 59,3kvm = 21 elever 2.etg. = 52,2kvm = 18 elever 2.etg. = 70,3kvm = 25 elever 2.etg. = 70,3kvm = 25 elever 2.etg. = 58,5kvm = 21 elever 2.etg. = 58,5kvm = 21 elever SUM = 15 stk kl.rom = 328 elever Musikkrom(?) 63,5kvm = 22 elever Undringsrom(?) 63,5kvm = 22 elever SUM = m/spesialrom = 372 elever Pr.13/2-08 går det 320 elever på Ekholt 1-10, avd. b.trinnet. Trine Henæs, u.insp Page 19 of 19

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Høringsuttale. Skolebruksplanen for Bergen kommune

Høringsuttale. Skolebruksplanen for Bergen kommune Kyrkjekrinsen skole Åsamyrane 304 Postboks 4 5879 Bergen barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no Høringsuttale Skolebruksplanen for Bergen kommune 2016 2030 SU, FAU, elevråd og ansatte ved Kyrkjekrinsen

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Stiklestad skole Dette mener vi om skolesaken i Verdal: 1A - Riv skolen på øra, så de kommer hit. - Jeg vil gå oppi Vuku! Pappa jobber der. - Jeg vil

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole.

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole. Fra: Elin Myrhvold Sendt: 19. februar 2016 14:04 Til: E-post Postmottak Emne: «Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027» Vedlegg: Hvorfor vi vil beholde Hagen skole.pdf «Høringsuttalelsen skolebehovsplan

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SAKER BUK 2008: gruppe 1: Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SKOLE: HALLINGBY Lydanlegg til idrettshall Hallen brukes til gym, dans og til konserter. Trenger derfor et ok anlegg 10000 FAU, elevråd:

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten.

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten. Sandvollan skole og barnehage Referat fra møte i referansegruppa mandag 14.3.2016, kl. 18.00. Til stede: Elever: Johan Lidbom, Lars Bragstad Rannem. Idrettslaget: Tore Fjerstad Fau skole: Lillian Stornes,

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Problemstilling og Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud Fra: Morten Dyrli Ruud Sendt: 29. februar 2016 21:41 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelse til skolebehovsplan.docx

Detaljer

Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan (SaksID 16/723)

Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan (SaksID 16/723) Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan 2016-2019 (SaksID 16/723) Vi i FAU og SU ved Valby skole ønsker med dette å gjøre vår stemme hørt i forbindelse med rulleringen av skolebruksplanen i Larvik

Detaljer

Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG)

Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG) Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG) 29.9.2009 Tilstede: Leder Prosjektkoordinator Utdanningsforbundet Fagforbundet KFU Forfall: Virksomhetsleder Inger Lysa, kommunalsjef Erland Berberg Geir

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomsskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Styringsgruppa som har arbeidet med tiltaket Representanter fra: FAU- Hedalen

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Fra: foreldregruppe hagenskole Sendt: 24. februar 2016 08:36 Til: E-post Postmottak Kopi: Hilde Nysten Thorkildsen; Inge Solli; redaksjonen@varingen.no; erikberit@hotmail.com;

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Velkommen til AKTIVITETSSKOLEN GODLIA

Velkommen til AKTIVITETSSKOLEN GODLIA Velkommen til AKTIVITETSSKOLEN GODLIA Trygghet, Selvstendighet og Sosial utvikling Velkommen s. 3 Aktivitetsskole eller SFO? s. 4 Generell informasjon s. 6 Kontaktinformasjon s. 8-2 - Alle vi i Aktivitetsskolen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016 OVERORDNEDE FELLES MÅL FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I BERGEN KOMMUNE SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen SFO skal gi barna muligheter for

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Knmr.fuNP , ; , 21,109. ci7 jrtr&-:. Brevik21. august 2009

Knmr.fuNP , ; , 21,109. ci7 jrtr&-:. Brevik21. august 2009 , ; Knmr.fuNP, 21,109 FAU Brevik skole Brevik oppvekstsenter 3950 13revik ci7 jrtr&-:. Brevik21. august 2009 Porsgrunn kommune Rådmannen 3900 Porsgrunn HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR I PORSGRUNN Vi

Detaljer

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan Fra: Torstein Davidsen Sendt: 24. februar 2016 20:59 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Hei, Vedlagt følger våre synspunkter på den delen

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Skoleåret 2012/2013

Skoleåret 2012/2013 Skoleåret 2012/2013 Elevtall: 334 elever, 165 jenter, 169 elever 43 ansatte, 3 i ledelsen, 27 lærere, 10 assistenter 1.trinn: 53 elever, 3 klasser 3 kontaktlærere 2.trinn: 39 elever, 2 klasser 3 kontaktlærere

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. Volden 18.04.2017 Viser til åpen høring datert 01.03.2017: Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. INNLEDNING Det framlagte høringsbrevet skaper uro i bygda.

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer