Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen"

Transkript

1 FAU Vang Skole v/lasse Pettersen Februar 2008 Rapport ang Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune Vang Skole og nærmiljøet rundt 08

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Konsekvenser ved ny struktur Konsekvenser for elever og foreldre Fritidstilbud i nærmiljøet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Elevtall Flytting av elever Er det plass på Ekholt og Larkollen skole? Transportkostnader Skoleskyss ifbm flytting av elever / Larkollenveien SFO Lillefot Boligprogrammet Moss Lufthavn Rygge Økonomiske forhold Eiendomskatten Fra de foresatte Merbelastnig på allerede pressede familier Utgifter som pålegges allerede pressede barnefamilier Barn med Downs syndrom Hvem av oss voksne ønsker å bli tvunget til å bytte jobb, skifte omgangskrets og skaffe nye bekjentskaper? Politikere! jobb for lokalsamfunnet og barna våre ikke mot oss! Nedleggelse av Vang få store konsekvenser for vår familie. Lar levering på SFO tilknyttet Larkollen seg kombinere med pendling til Oslo Fra Rygge kommune s Web brosjyre Vedlegg 1 Vang Skole Fripark Vedlegg 2 Antall elevplasser på Ekholt skole Page 2 of 19

3 1. Innledning. Denne rapporten er laget av FAU Vang Skole 2008 grunnet å svare opp sluttrapporten Forslag til nye Skolestruktur laget av Asplan Viak AS for Rygge Kommune 2005, hvor hovedsaken for deres rapport foreslår nedleggelse av Vang Barnskole, hvor elevene vil bli overflyttet til Larkollen og Ekholt barneskole. FAU mener at det er en del vesenlige omstendigheter som ikke kommer frem i denne rapporten. Alt som står i kursiv er tekst som er hentet ut fra rapporten eller andre rapporter/kommune planer Asplan Viak rapporten er laget på grunnlag av beregninger etter KOMPAS-modellen med inngangsdata fra perioden Det henvises også til brukerundersøkelser fra MYE har endret seg siden den gangen. Asplan Viak rapporten sier også følgende Nedlegging av skoler og i særdeleshet en barneskole, vil det alltid føre til negative virkninger for lokalsamfunnet. Barn og mulige lokale arbeidsplasser blir borte fra lokalsamfunnet og behovet for skyssing vil øke. 2. Konsekvenser ved ny struktur. Asplan Viak rapporten forteller oss at: Mindre skoler gir mulighet for større forutsigbarhet og oversikt. Fordeler med små/mindre skoler er: o Oversiktig, nært og trygt miljø. o Mindre avstand hjem krever mindre skyssing o Små klasser gir mer tid til oppføling av den enkelte elev. Nedlegging av en skole vil alltid føre til negative virkninger for lokalsamfunnet. Når skolen forsvinner blir det mindre attraktivt for barnefamiliene. Også med bakgrunn i muligheten til gang og sykkelavstand til skolen. Fritidsaktiviteter inkl besøk hos venner vil i større grad lokaliseres til den nye skolen med blant annet behov for skyssing som igjen øker tidsklemma for foreldre og en redusert mulighet for å få oppslutning av lokale barne- og ungdomsaktiviteter som resultat. Lokalsamfunnet kan miste skolen som fysisk base for aktiviteter på kveldstid, som barneidrett, valglokale osv, samt det som sentrale samlingspunkt og identitet for området. For elevene vil det bety at de må kjøres istedenfor å gå/sykle, noe som igjen fører til mindre fysisk aktivitet og for den overtakende skole vil skyssen bety at skolen tvinges til å ha en felles start og avslutning på skoledagen, noe som begrenser mulig fleksibel organisering. En annen ting som er nevnt er evt. problemstilling ved hvordan den nye skolen mottar elevene, slik at ikke de nye bare må tilpasse seg den eksisterende kulturen som er ved skolen. Disse effektene gjelder særdeles ved en eventuell nedleggelse av Vang barneskole. Page 3 of 19

4 Som vi også kan lese her vil en nedleggelse av Vang skole få STORE konsekvenser for barna og de voksne, det vil påvirke MANGE barnefamilier. 2.1 Konsekvenser for elever og foreldre. En nedleggelse av Vang skole vil gi store konsekvenser for elever og foreldre som tilhører skolen. Samtlige av elevene vil trolig bli avhengig av skyss. Mange kan i dag gå eller sykle til skoen, noe som er med på at ungene holder seg i form. En nedleggelse vil kreve økt foreldreskyss. På Vang føler barna seg trygge. Skolen har et meget godt læringsmiljø og sosialt miljø. Vang skole er det eneste samlingssted i skolekretsen, og benyttes til alle sosiale arrangement og av VSIL, slik som: o Åpent hus for elevene o Åpen skole o Grendekveld o Temakvelder o 17.mai o Valg lokale o Barneidretten og Herretrimmen o Smedhusåsen barnehage Dette vil også føre til merbelastnig på allerede pressede familier. o Barnefamiliene i dag er presset nok som de er for å få tiden til å strekke til om de ikke skal pålegges enda mer tid i transport av barn fordi skole og idrettsaktiviteter sentraliseres som betyr at avstanden for barna er for stor til at de selv kan komme seg dit når de er store nok til det. o I tillegg til at de må kjøres til og fra skolen hvis de f.eks. må være på SFO fordi foreldrene er på jobb. o De som går på SFO har jo ikke rett til gratis skoleskyss. o Dette fører også til større kostnader for hardt belastede barnefamilier som sliter nok med økonomien slik det er i dag. Samtidig stjeles det tid foreldrene har sammen med ungene sine er det noe dere ønsker? 2.2 Fritidstilbud i nærmiljøet Det eneste fritidstilbudet i nærmiljøet, står Vang Skole Idretts Lag (VSIL) for. VSIL gir tilbud til alle elevene ved skolen, og en stor andel av elevene benytter seg av tilbudet. VSIL har i dag 170 medlemmer, og står for følgende aktiviteter: Barneidretten 4-5 åringer og 1-5. trinn Sprøyting av skøytebanen Skiløyper på Evje Herretrimmen Vang Skole Fripark (se vedlegg 1) Vedlikehold av grusbanen Vedlikehold av Lavo området hvor det er mange aktiviteter for barna Alt av utstyr som finnes i gymsalen på Vang Skole Page 4 of 19

5 2.3 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Sett i sammenheng med dette ang å oppfordre barn og unge til fysisk aktivitet har også Rygge Komme laget en plan for dette. Følgende utsagn er hentet herfra: Rygge skal være en selvstendig landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er primære målgrupper for det statlige engasjementet på idrettsområdet. Det understrekes at barn må sikres et allsidig tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former. Strategisk mål: Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forholdene skal legges til rette for at barn og unge kan oppleve variert natur og gode aktivitetstilbud i deres nære omgivelser og dermed sikre trygge og gode oppvekstvilkår. Det skal legges vekt på aktiviteter i skolen og skolens nærhet. Lokalisering i lokalmiljø/nærmiljø der barn og unge bor, spesielt nærmiljøanlegg, slik at anleggene blir viktige sosiale møteplasser, hvor gruppenes interesser og behov blir ivaretatt. Idrettsanlegg bør ligge i tilknytning til skoler og/eller i nær tilknytning til skoler. Vang skoleidrettslag har 135 aktive barn og 45 aktive voksne i tillegg 170 familiemedlemmer. Idrettslaget driver allsidige aktiviteter for alle grupper. Idrettslaget benytter seg av skolens gymsal, grusbanen på skoleområde og friområdene rundt skolen. Vi lurer på hvordan man da kan legge ned en skole som Vang, som faktisk er det eneste sentrale samlingspunktet for Vang skolekrets. Dette finner vi i strid med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet man oppfordrer til å drive med fysisk aktivitet for barn og unge, men fjerner deres mulighet i deres nærmiljø for å kunne gjøre dette! Page 5 of 19

6 3. Elevtall. Asplan Viak rapporten sier at elevtallet i baneskolen vil holde seg tilnærmet konstant i prognoseperioden frem til år Prognosen er i følge rapporten som følger: Skole / År Det faktiske tallet i 2008 Ekholt Halmstad Larkollen Vang Øreåsen TOTALT (tallene er basert på tabell 1 og 2 i Asplan Viak rapporten, under punkt 3.3 og 3.4) Videre så henvises det til følgene elevkapasitet på skolene: Skole Elev kapasitet Ekholt Halmstad Larkollen Vang (Sollie) + Øreåsen dette er noe uklart siden skolene nå er slått sammen (tallene er basert tabell 10 og 11 i Asplan Viak rapporten) Andre ting som har endret seg siden rapporten ble lager er følgende: o Vang skole har også blitt påbygget i 2 omganger de siste 5 årene. o Sollie barneskole og Øreåsen Ungdomskole er også slått sammen i o Rygge flystasjon har blitt en sivil lufthavn dette vil garantert føre til en økt bebyggelse i Rygge = flere barnefamilier og større behov for skoleplasser. 4. Flytting av elever 4.1 Er det plass på Ekholt og Larkollen skole? Undervisningsinspektøren på Ekholt skole har regnet ut hvor mange barn det er plass til pr m2 på skolen (Ekholt). Dette er ikke et krav, men en veiledning. Vedlegg 2 viser at det er bare plass til 8 elever ekstra pr i dag. Enda færre blir det plass til høsten fordi det begynner flere på 1. trinn enn det går ut av 7. trinn. Hvordan skal kan da kunne fordele halvparten av elevene mellom disse skolene? På Vang skole begynner det 33 elever på 1.trinn, men 28 elever går ut fra 7.trinn. På Larkollen skole begynner det 30 elever på 1.trinn og 21 elever går ut fra 7.trinn. På Ekholt er det heller ikke plass til å ta imot flere lærere på Ekholt skole. Lærerne trenger arbeidsplasser (Lærerne på Vang blir jo overført). Page 6 of 19

7 Larkollen skole vet vi skal lage en tilsvarendre oversikt, men den blir ikke ferdig før i mars. Vi betviler på at de har plass til 200 elever ekstra! Hva med integrering av barna i etablert skolemiljø / mottak av nye barn? Sammenslåing av skoler er heller ikke problemfritt. Selv om det sies at det skal være en felles fusjon så vil det allikevel være et eierforhold til stedet for de elevene som allerede går ved Ekholt eller Larkollen skole og elevene fra Vang vil lett føle at de er nye og må tilpasse seg. Det må de selvfølgelig, men det vil være store utfordringer. 4.2 Transportkostnader Asplan Viak rapporten bygger på antakelsen om at 50 % av elevene trenger skyss til hhv Larkollen og Ekholt. Slik vi kjenner de aktuelle veistrekningene og trafikksituasjonen, ser vi det som uakseptabelt å sende barnetrinnselever ut på disse skoleveiene på egenhånd. Det betyr at tilnærmet 100 % av elevene fra Vang vil ha behov for skoleskyss. Beregninger viser at skyssutgiftene høyst sannsynlig vil beløpe seg til 1,5-2 mill. avhengig av hvor mange som blir kjørt til SFO av foreldrene. 4.3 Skoleskyss ifbm flytting av elever / Larkollenveien. Det er ikke mulig for elever ved barneskolen som nå tilhører Vang å komme seg til og fra hverken Ekholt eller Larkollen skole uten å fraktes med bil eller buss. Det betyr at barna er avhengig av oss voksne for å komme til og fra. Det er negativt av flere grunner. De passiviseres ved å måtte kjøres istedenfor å gå eller sykle til/fra skolen. Det blir betydelig økt trafikk på allerede veier som er belastet av trafikk. De som skal fraktes til Larkollen på en så smal og farlig vei som det er utover der vil bety at veiene må oppgraderes betydelig for å hindre flere ulykker. Til Larkollen er det farlige veier - i beste fall blir det 400 flere biler på veien hver dag. Har veien kapasitet til dette? Dette er den veien med flest ulykker i distriktet ønsker vi å belaste denne veien mer? Vil dette være TRYGGERE for barna våre? Hva med den økte CO2 utslippet som dette vil føre til er det bra for vårt klima? For og ikke å snakke om øking av tidsklemma for i dag allerede pressede familier. o Mange stresser for å hente barna hjem å spise for så å kjøre barna på aktiviteter de er med på, dette vil påvirke stressfaktoren betydelig for allerede hardt belastede foreldre. o Dette vil garantert føre til at folk kjører raskere til/fra SFO på Larkollen, som igjen gjøre veien enda mer utrygg og faren for flere ulykker vil oppstå. Det vil trolig også oppstå en del trafikk problemer rundt levering og henting av barna på skolen/sfo rundt skoleområdet. Vi må påpeke at for våre barn vil det være mye bedre å kunne gå/sykle til skolen på en trygg vei på egenhånd, i sitt daglige nærmiljø! Page 7 of 19

8 5. SFO Det er i dag ca 90 unger på Vang SFO. Vang skole er jo bygd ut med flere klasserom og ny SFO del idet denne rapporten ble skrevet - er det tatt med i verdivurdering?? Både på Larkollen og Ekholt skole må SFO dele rom med skolen. På Vang er det egne, nye og fine lokaler til SFO. Hvem ønsker at flere 6-åringer skal dyttes inn i allerede overfylte lokaler? Der skal de være fra åpningstid til stengetid. Hva med personalet? På Vang skifter de lokaler og det ser vi som meget positivt. På Vang SFO har barna våre det godt og føler deg trygge er ikke Trygghet for barna våre viktige? Det vil medføre en betydelig ulempe for foreldrene som må frakte barna i bil uansett hvilken skole / SFO barna deres blir overført til. Ikke minst de som skal til Larkollen vil få dette som en merkbar ekstratur før og etter arbeidstid, og denne ekstraturen morgen og ettermiddag kan neppe sies å være et positivt bidrag i vår felles kamp for mindre CO2-utslipp og et bedre miljø. Vi erfarer også at en del barn må gå hjem alene fra Vang SFO fordi foreldrene ikke rekker å hente dem innen 16.30, og dersom foreldrene blir tvunget til å kjøre til Larkollen å hente barna, vil det sannsynligvis tvinge fram utvidet åpningstid ved Larkollen SFO. o Man får ikke denne kabalen med å gå opp med dagens åpningstider. o Dette påvirker selvfølgelig også barnas timeplan det vil bli meget lange dager for ungene. o Dette med å kunne ha gangavstand til skolen er en fordel, mange av barna som er på SFO går selv hjem etter et visst klokkeslett. På Larkollen skole er det et mindre antall elever enn på Vang som går på SFO, alle foreldrene til disse jobber i Moss og kjører derfor forbi Vang skole på vei til/fra jobben - er det da riktig at foreldre på Vang skal kjøre ungene til Larkollen? o Hvem er det som har barn på Vang skole som må kjøre gjennom Larkollen for å komme til jobben? o Mens de som bor i Larkollen kjører forbi Vang på vei til sine jobber i Moss eller Oslo? o Dvs. at det blir mindre forandringer i et eksisterende kjøremønster. Page 8 of 19

9 6. Lillefot. Asplan Viak rapporten har anslått en flytting av Lillefot til 4 mill. Lillefot har vokst i de senere årene og har nå 7 brukere. Gitt at ingen av de andre skolene har plass til å ta i mot i dagens lokaler, må det bygges et tilbygg på en annen skole. Skal det bygges et tilsvarende areal som Lillefot disponerer i dag og med dagens byggekostnader, vil en flytting bli nesten dobbelt så dyr som det som er anslått i rapporten. Det er grunn til å tro at rapporten regner med nybygg, og ut fra antakelsen om at alle skolene i kommunen blir fylt opp ved en eventuell nedleggelse av Vang og ungdomstrinnet på Ekholt, er det nybygg som er mest realistisk. På Vang er det samspillet mellom de "vanlige" elevene og Lillefot elevene: Barna lærer at andre kan ha fysiske problemer og at man trenger ikke å oppføre seg unormalt ovenfor dem. Det blir mer naturlig å omgås med fysisk handikappede mennesker, en opplæring som så mange andre kunne hatt godt av å ha!! 7. Boligprogrammet. I Asplan Viak rapporten sies det at det forutsettes en bygging av ca 60 boliger frem til år 2010 og ca 53 i perioden , totalt 113 nye husstander frem til Totalt i kommunen er tallet ca 600 boliger for samme perioden. I følge rapporten var det i 2004 et folketall i kommunen på ca , og med foreslått boligbygging ville dette øke til i år Rapporten sier også at dette er økende rundt Vang skolekrets, mens det holder seg stabilt på Larkollen. Det står også følgende Fordi det er lite aktuelt å tenke seg en større boligbygging i de kretsene som sokner til Vang og Larkollen skoler, har vi forutsatt at tilveksten vil komme enten i Ekholt eller i Øreåsen krets. Dersom skolen skal selges hvem kjøper? Mest sannsynlig blir det gjort om til boliger = økt befolkning = økt behov for lokal skole. Page 9 of 19

10 Under ser vi utkast fra Rygge Kommuneplan for boligbygging i perioden På de gule skraverte feltene er det pågående utbygging eller det vil forekomme utbygging. I tilegg er det 5-6 tomter ved Vang skole som er innefor det helt gule området (rett ovenfor parkeringsplassen til skolen) som vil utbygges. Beregnet antall barn som kommer i forholdt til utbygging generelt i Rygge blir vel feil når man har mange nye boliger i Vang skole som har kommet de siste årene. Tallene for nye hus ved Smedhusåsen i perioden er 50 stk nye boenheter, i Årefjorden er det ca 10 stk, samt flere på Fuglevik også. I tillegg vil Smieveien bygges ut med 10 nye boliger, langs Larkollen veien kommer det 17 nye boliger (rekkehus leiligheter), og det skal bygges 4 nye boliger ved Larkollenveien 222. På Fuglevik/Storeng vil det komme 35 nye boliger, samt 6 til på Årefjorden. Det vil også bygges ut på 5-6 tomter ved Vang skole. I følge SSB er 62 % av de bosatte familiene i Rygge småbarnsfamilier. Rapporter fra næringslivet og SSB angående boligmarkedet kan også fortelle oss at boligutviklingen og prisutviklingen i Oslo-området tilsier at Moss og Rygge etter hvert vil få noe av Oslo-presset både i form av økt etterspørsel og i form av prisøkning. Den nye flyplassen gir økt sysselsetting og vil føre med seg økt etterspørsel etter boliger. Disse er alle ferdige innen 2011 og det dreier seg om over 140 nye hustander allerede lenge før 2015 kun rundt Vang skolekrets. Dersom man ser på side 30 (punkt 4.2.3) i Arealplan av kommuneplan for Rygge , vil det i perioden bli bygget 381 boliger, i snitt ca 96 boliger pr år dette er nesten dobbelt så mye som rapporten sier. For oss ser derfor Asplan Viak s beregningene helt gale ut. Vi tror at det vil bli meget større tilvekst til Vang skolekrets enn beregnet også med tanke på flyplassen Page 10 of 19

11 7.1 Moss Lufthavn Rygge I rapporten står det: Kommunen har i dag et folketall på ca Veksten i kommunen har vært stabil i registreringsperioden , med unntak av de seneste årene da folketallet har gått noe ned. Dette har trolig sammenheng med omstruktureringen av forsvaret og fraflytting av Rygge flyplass, som var tilfellet den gangen Dette er vel ikke tilfelle lenger da vi har fått en sivil flyplass i stedet og kommer til å ha sin kapasitet på topp om 3 år. Etter rapporter fra næringslivet vil imidlertid flyplassen gi et betydelig antall arbeidsplasser. Fra næringslivet indikerer de et anslag på nye arbeidsplasser når den sivile flytrafikken har nådd det forventede volum. Vi kan heller ikke forstå at beregningene i rapporten om antall elever som tilhører Vang skole vil reduseres i årene som kommer. Nå som flyplassen er etablert er vi ganske sikre på at Rygge blir et mer pressområde også når det gjelder ønske om å bygge boliger. Og selv om det ønskes at det er på Halmstad det skal bygges ut så tror vi det er like sannsynlig at det ønskes bebyggelse litt lenger unna flyplassen, f.eks. i Vang skolekrets sitt område. 8. Økonomiske forhold. Asplan Viak rapportens kostnadsberegninger tilsier at når det gjelder barneskolene er en nedleggelse av Vang skole det mest økonomiske fordelaktige. Det forutsetter også salg av Vang skole til en stipulert inntekt på 34,6 millioner. Videre nevnes det også at selv uten salg av Vang skole vil man spare 8,6 millioner over en 10 års periode. Vang skole forutsettes solgt til markedspris. Som tidligere nevnt er det i dette arbeidet ikke gjennomført spesielle sonderinger hos eiendomsmeklere eller andre innenfor eiendomsmarkedet. Beregningene er basert på en salgspris på kr/m 2, noe som tilsvarer ca 50 prosent av nybyggingskostnad. I nåverdimodellen er det videre forutsatt at salget finner sted i år 3 (2008). Hvor mye er det å spare? Dersom tallene fra rapporten stemmer mener vi det er lite å spare i forhold til hva vi taper. Det er også trolig langt fram før man kan si at det er noen økonomisk gevinst hvis man tar med alle utgifter som er nevnt over, samt ellers i rapporten. Page 11 of 19

12 Eks 1: Vang skole har et areal på 3456 kvm, dette skulle tilsi en kvm pris på ,- o Et enkelt søk på avslører at denne kvm prisen muligens er i overkant. o Sammenligner man på tilsvarende næringseiendommer/kontorer er dette betydelig lavere (ca 20 mill). Eks 2: Dersom skolen ikke selges vil man spare 8,6 mill over 10 år det er ,- pr år. o Uansett hvordan man regner på dette kan vi ikke se hvordan de ekstra utgiftene som vil komme som følge av dette vil være under denne summen, o Ved å legge ned Vang flyttes bare disse utgiftene over til andre steder, og vil trolig være mye høyere. Kommunen vil spare penger på denne nedleggelsen av Vang skole - har de da tatt med veiutbygging, ekstra sikring av vei - sykkel og gangsti fra Larkollen til Bredsand - og vedlikeholds utgifter av vei og strøing, samt måking. Under valgkampen i høst ble partiene også frontet med nedleggelse av Vang skole: FRP v/klemp og Høyre v/fagerbakk var krystall klare - nedleggelse av Vang var ikke et tema. SP og SV var for bevaring av Vang skole. I AP s program var et av de viktigste punktene at skolestrukturen skulle bestå i den neste 4-års perioden! Legges Vang skole ned føler vi velgere oss dolket i ryggen da dette helt klart er et løftebrudd! 8.1 Eiendomskatten Hva med eiendomsskatten som vi har blitt ilagt? I følge flere politiske partier ble dette innført for å komme over kneika, for å slippe å måtte legge ned skoler osv.. Og når dere har fått gjennomslag for dette og satt dette i system så skal dere begynne å legge ned skoler allikevel. SKAM DERE! Dette er helt klart løftebrudd med hva som er sagt tidligere. Og ikke nok med det, for de som har elever som flyttes til Larkollen Skole vil også familiene merke dette økonomisk da man har større behov for SFO plass (=ekstra kostnader), samt all den ekstra kjøringen som dette vil kreve. Page 12 of 19

13 9. Fra de foresatte 9.1 Merbelastnig på allerede pressede familier (Mor til 4 unger som vil gå på Vang skole) Betydningen av en lokal skole er mye større enn det som kan fanges av tall og statistikker. Vang skole er en oversiktlig og trygg skole for barna våre som er veldig viktig for læring og motivasjon. Elever og lærere kjenner hverandre. Kunnskapsløfte sier at det ønskes mer tilpasset opplæring. Jeg mener det vil være lettere å få til mer tilpasset opplæring ved mindre enheter enn ved større. Det er ikke nødvendigvis sånn at ved større enheter så blir det mer effektivt. Det blir større fagmiljø og det kan sikkert være positivt. Men for den enkelte elev er små grupper og oversiktlig miljø veldig viktig for å være mer mottakelig for læring. Det er lettere å forsvinne i mengden ved større miljø. Skyssing av elevene. Det er ikke mulig for elever ved barneskolen som nå tilhører Vang å komme seg til og fra hverken Ekholt eller Larkollen skole uten å fraktes med bil eller buss. Det betyr at barna er avhengig av oss voksne for å komme til og fra. Det vil være 200 elever som trenger skoleskyss hver dag i en eller annen form. Det er negativt av flere grunner. De passiviseres ved å måtte kjøres istedenfor å gå eller sykle til/fra skolen. Det blir betydelig økt trafikk på allerede veier som er belastet av trafikk. De som skal fraktes til Larkollen på en så smal og farlig vei som det er utover der vil bety at veiene må oppgraderes betydelig for å hindre flere ulykker. En annen undervurdert faktor er skoleveien som et sted hvor nye kontakter knyttes og barna blir kjent på tvers av klassene fordi de gjør noe sammen. Dette vil være veldig annerledes i en buss eller ved henting med bil. Bebyggelse i kommunen. Jeg lurer på om kommunen ønsker at de fleste skal bosette seg i Ekholt Halmstad område eller om de ønsker at familier med barn og skal bo litt mindre sentralt i kommunen. Ved å legge ned Vang skole er jeg ganske sikker på at det vil være vanskeligere for barnefamilier å flytte til eller kanskje til og med de velger å flytte bort fra Smedhus, Årefjorden og Fuglevikområdet. Det mener jeg er svært uheldig for kommunen. Jeg tror det er sunt at det bor mennesker med forskjellig alder flere steder og ikke å sentralisere alt. Jeg kan heller ikke forstå at beregningene i rapporten om antall elever som tilhører Vang skole vil reduseres i årene som kommer. Nå som flyplassen er etablert er jeg ganske sikker på at Rygge blir et mer pressområde også når det gjelder ønske om å bygge boliger. Og selv om det ønskes at det er på Halmstad det skal bygges ut så tror jeg det er mer sannsynlig at det ønskes bebyggelse litt lenger unna flyplassen, f.eks. i Vang skolekrets sitt område. Og bare her hvor vi bor, Smedhus, er det flere barnefamilier som flytter til med små barn. Sammenslåing av skoler er heller ikke problemfritt. Selv om det sies at det skal være en felles fusjon så vil det allikevel være et eierforhold til stedet for de elevene som allerede går ved Ekholt eller Larkollen skole og elevene fra Vang vil lett føle at de er nye og må tilpasse seg. Det må de selvfølgelig og, men det vil være store utfordringer. Hvor mye er det å spare? Hvis tallene fra rapporten stemmer må jeg si det er lite å spare i forhold til hva vi taper. Og jeg tror det er langt fram før man kan si at det er noen økonomisk gevinst hvis man tar med alle utgifter som f.eks. veiutbedring og transportutgifter. Og evt. ved at flere vil velge å flytte på seg for at barna skal få gang eller sykkelavstand til skolen. Merbelastnig på allerede pressede familier. Barnefamiliene i dag er presset nok som de er for å få tiden til å strekke til om de ikke skal pålegges enda mer tid i transport av barn fordi skole og idrettsaktiviteter sentraliseres som betyr at avstanden for barna er for stor til at de selv kan komme seg dit når de er store nok til det. I tillegg til at de må kjøres til og fra skolen hvis de f.eks. må være på SFO fordi foreldrene er på jobb. Page 13 of 19

14 9.2 Utgifter som pålegges allerede pressede barnefamilier Vi bor slik til i følge denne rapporten at våre barn skal gå på Larkollen - hva med ekstra drivstoff utgifter vi blir pålagt - får vi dekning for dette? I dag har vi 0,- i drivstoff utgifter til skolen siden vi bor slik til at de går frem og tilbake på skolen selv. Og vi vil også trenge 2 privatbiler for å få hente og kjørekabalen til å gå opp?? Kjøper kommunen en bil til - til de familiene som trenger dette? Når kommunen kan tenke på egen økonomi - så kan vi vel kreve at vår privatøkonomi taes i bruk. La barna gå på skolen i sitt eget nærmiljø og la kommunen ta den kostnaden - hva vist befolkningsveksten blir større og de har solgt Vang skole - hvor mye vil påbygging på de andre skolene koste? Eller kjøpe tilbake Vang skole eller bygge en ny. Hva med å ta vare på det vi har og verne om vår historie. Det er laget 2 kostnadsalternativer nå tilstand med alle skolene og ved nedleggelse av Vang skole - jeg savner en totalvurdering av besparelsene ved nedlegging av Larkollen skole. 9.3 Barn med Downs syndrom Jeg leser med vantro rapporten fra Asplan Viak! o Vår eldste datter begynner i 1. klasse ved Vang skole høsten o Vi hadde håpet, trodd og beregnet at vår yngste datter (født 06) skulle gå på samme skole som storesøsteren sin. o Den yngste datteren vår har Downs syndrom. Jeg hadde forstått det dit hen at det var planer om at mennesker som er sterkt funksjonshemmede skulle flyttes fra Lillefot og at barn med funksjonshemming med relativt høyt funksjonsnivå (som vi regner med at vår datter kommer til ha) skulle inn der. o I samme skolekrets og klassetrinn bor det en gutt med samme diagnose som vår datter. o Hvilket tilbud og ikke minst HVOR er det planlagt at våre barn med DS skal gå på skole? o Vi ønsker at begge døtrene våre begynner der det er best spesialpedagogisk til og oppfølging av vår yngste datter. o Vi ønsker å bo i nærheten av skolen jentene våre skal gå på. Legges Vang skole ned, vurderer vi nok å flytte. Vi håper i det lengste at dette ikke skjer! 9.4 Hvem av oss voksne ønsker å bli tvunget til å bytte jobb, skifte omgangskrets og skaffe nye bekjentskaper? (Mor & far til 3 unger som vil gå på Vang Skole) Vi flyttet til Vang for at barna våre skulle få en trygg og sikker skolevei. Blir skolen nedlagt må de fraktes med buss. Kan noen garantere oss at alle elevene får sitteplass i bussen? Om de blir sendt til Larkollen, så er det mange skumle/glatte/svingete veier dit. Hvem av oss foreldre har lyst til å kjøre dit pga sikkerhetsmessige og tidsmessige grunner. Vi må jo eventuelt hente/levere barn på SFO. De fleste av oss har jobb andre veien. Å kjøre til Larkollen først, blir mye ekstra kjøring. Ønsker beboerne i Larkollen evt. Ekholt mer trafikk? På Ekholt er jo nærområdet allerede skadelidene pga av større trafikk pga Rygge storsenter. Både på Larkollen og Ekholt skole må SFO dele rom med skolen. På Vang er det egne, nye og fine lokaler til SFO. Hvem ønsker at flere 6-åringer skal dyttes inn i allerede overfylte lokaler? Der skal de være fra åpningstid til stengetid. Hva med personalet? På Vang skifter de lokaler og det ser vi som meget positivt. Garderobe-plass er et viktig sted for barna våre. Der "forsvinner" alle votter, luer... På Vang skole og SFO er det nye, oversiktige og fine garderobeplasser. Både på Larkollen og Ekholt er det trangt i gangene og dårligere garderobeplasser. Skal man presse inn flere elever der kan det føre til enda mer konflikter og uoversiktlige situasjoner. Enda mer klær og barn å holde orden på. En lærer kan ikke stå i Page 14 of 19

15 garderoben og passe på alle barna som kommer. Han/hun må stå inne i klasserommet for å ta imot elevene. Et menneske kan ikke være to steder på en gang. På Vang skole er det mer nærkontakt mellom garderoben og trimmrom. Hva med alle gode fritidstilbud som finnes på Vang? Hva med 17. mai? Vi har bodd på Vang i mindre enn 5 år. På denne tiden har skolen vært påbygd i 2 omganer. Dessuten øker folketallet i nærområdet betraktelig. Mange nye boliger er bygd/bygges. Gang og sykkelstier er også blitt utbygd. Det kommer til å flytte flere småbarnsfamilier hit i fremtiden også. Dette er et populært område. Hvis skolen legges ned, må barna begynne på nytt, få nye venner (hvis elevene blir delt mellom 2 skoler) og skaffe seg nye fritidsaktiviteter. Hvem av dere voksne ønsker å bli tvunget til å bytte jobb, skifte omgangskrets og skaffe nye bekjentskaper? 9.5 Politikere! jobb for lokalsamfunnet og barna våre ikke mot oss! Jeg er nok i stort flertall når jeg sier at dette er svært dårlig nytt for alle som bor i nærområde og som har barn på Vang skole. Selv valgte vi å bygge hus på Smedhusåsen nettopp på grunn av beliggenhet ift skole og at skolen ikke var så stor. Vi har alltid skrytt mye av skolen vår og vært stolt og takknemlig for den. Mye kan sies og herunder følger noen punkter for at vi bør få beholde skolen vår. o 1. Barna har kort skolevei og kan gå til og fra skolen. ( Var ikke det et mål? Å få barna til å gå til og fra skolen! ) o 2. Det knyttes sosiale bånd og ferdigheter blant elevene på skoleveien.( mobbing og ukulturer skal vi jo til livs) o 3. Skolen er liten og alle kjenner hverandre. Dette skaper trygghet for barna, så vel som for foreldre. o 4. Skolen benyttes også til; idrett på kveldstid, åpent hus for elevene, leie til bursdagsfeiring, div. møtevirksomhet, valglokale mm. Vang skole har så vidt oss bekjent et SVÆRT godt miljø, både blant lærere og elever. I tillegg får barna fordelen av en ny/nyoppusset skole hvor også innemiljøet er godt. Er det ikke dette stat og kommune ønsker og jobber for å få til?? Hvor mange debatter har det ikke vært i forhold til å skape en god skole, både miljømessig, trivsel og læringsmessig? o VI HAR en slik skole. Det går ikke ann å veie alt i kroner og øre og spesielt ikke når det gjelder ungene våre og deres rett til en trygg og god skole, spesielt de første årene. Det koster å legge ned skoler også. Det vises klart og tydelig i rapporten fra Asplan Viak. I tillegg vises det heldigvis også til noen av de ulemper det samfunnsmessig vil ha. Dette er mer alvorlig/viktig enn mange kanskje forstår. At kommunen har det tøft økonomisk er en sak, og selvfølgelig må de forsøke å rette opp dette. Men å gå på skolene og barna våre tyder på både inkompetanse og undervurdering av innbyggerne i Rygge kommune. Jeg vil med dette vise at vi bryr oss og engasjerer oss i kampen for Vang skole. Så håper jeg at våre folkevalgte(!) tar til fornuft og begynner å arbeide for lokalsamfunnet og barna våre - ikke mot oss. De vil garantert ikke få fornyet tillitt ved å støtte anbefalingen fra Asplan Viak!! Page 15 of 19

16 9.5 Nedleggelse av Vang få store konsekvenser for vår familie. Lar levering på SFO tilknyttet Larkollen seg kombinere med pendling til Oslo Noen ord fra en bekymret pappa vedr. trusselen om nedleggelse av Vang Skole som nå henger over oss igjen. En hovedgrunn til at et par trøndere i eksil i sin tid (2001) valgt Rygge kommune som bosted var barnehage- og skole-tilbudet. Når en kommer fra småsteder selv, kjenner en betydning og viktighet av gode og trygge oppvekst- vilkår for våre aller minste. Med nærhet til barnehage og skole får man en unik sjanse til å knytte bånd med naboer og folk i nærmiljøet, da de fleste har barn i en eller begge institusjoner. Rapporten fra Asplan Viak er sjokkerende lesning. Maks innsparing er estimert til 5 mill. Et svært lavt beløp om en tenker på hvor mange mennesker som vil bli rammet av en eventuell omstrukturering. Har mange kommentarer til tallmaterialet i rapporten, men stoler på at skole og støtteapparat vil imøtegå en del av tallmaterialet som virker mest feil og utdatert. Det mest opprørende er dog at skole og oppvekst blir behandlet som et rent økonomisk anliggende og at de minste blir redusert til pakkepost for at noen kroner skal spares inn. Med fordeling av elever til Larkollen og Ekholt slites et sammenvevd lokalsamfunn i stykker. o Naboer og søsken splittes flere år før tiden og der en før kunne føle den ekstra tryggheten det representerer å begynne på 1.trinn i kjente omgivelser med barnehagebarn en er vokst opp sammen med, samt støtten i eldre søsken og andre fra nabolaget, blir starten adskillig tøffere i nytt og ukjent miljø. Rent praktisk vil en nedleggelse av Vang få store konsekvenser for vår familie. Er usikker på om levering på SFO tilknyttet Larkollen overhode vil la seg kombinere med pendling til Oslo. I ytterste konsekvens vil flytting være det eneste mulige alternativ. I en allerede stresset voksenhverdag har nærheten til skole muliggjort pendling. Med utbyggingen av Smedhusåsen barnehage (en ekstra avd.) og en ikke ubetydelig investering ved Vang Skole (26 mill) virket fremtiden svært lys for småbarnsforeldrene i det betydelig utbyggede nærområdet. Virker en smule meningsløst at dette nå skal kullkastes. En nedleggelse vil føre til at lokalsamfunnet slites i stykker. Ikke bare er Vang Skole av verdi i seg selv. En må ikke glemme den sterke SFO-ordningen, den integrerte Lillefot-avdelingen og det unike idrettslaget. Alle disse funksjonene er med på å styrke båndene i lokalsamfunnet, både i og utenfor skoletiden. I disse miljø-fokuserte tider er det også verdt å peke på den siden av saken. For foreldre med SFObehov blir det pen prosesjonskjøring vinterstid til Larkollen. Dersom Ekholt blir aktuelt ser jeg for meg ekstrem kork-dannelser i presstiden morgen og ettermiddag. P.t. kan svært mange av Vang-barna faktisk gå eller sykle til skolen. Ikke mye miljø-gevinst å hente her, med andre ord. Håper at alle gode krefter vil stå sammen i denne saken. Siden rapporten ble skrevet er sivil luftfart fra Rygge blitt en realitet, Rygge Storsenter er etablert og eiendomsskatt er innført. Ville finne det smått utrolig dersom ikke inntektene fra disse 3 postene langt overgår tvilsomme besparinger på skolebudsjettet. Satser på at kommunens folk skjønner alvoret og ikke tar dagens avgjørelser basert på gårsdagens viten. Page 16 of 19

17 10. Fra Rygge kommune s Web brosjyre Til slutt har vi vert på Rygges Kommune s web sider hvor det også ligger en web brosjyre (http://www.rygge.kommune.no/dllvis5.asp?id=1391&c1=1391) som forteller litt om hvordan det er å bo i Rygge Kommune. Her står det følgende om hva Rygge Kommune står for: En god oppvekst Trygge, positive og inkluderende miljø for alle barn og unge. Noe for enhver I Rygge satser vi aktivt på et kultur- og fritidstilbud som skal gjøre kommunen til et attraktivt sted å bo og besøke. Tilbudet skal ivareta og videreutvikle vår identitet og egenart. Livskvalitet for alle Vi tar vare på våre innbyggere! Med fokus på trygghet, og tilhørighet, er Rygge en kommune som fremhever livskvaliteten for alle. Kommunen skal legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Moss Lufthavn Rygge Målet er at MLR skal bli en av Europas mest effektive flyplasser til beste for regionens befolkning og næringsliv. Ved at Vang Skole legges ned mener vi at Vang s skolekrets identitet taes fra oss! Den første skolen sto ferdig i 1864, og dette har alltid vert en identitet for området rundt, da skolen benyttes av det lokale idrettslaget, lavområdet i skogen, Lillefotløypa og masse mer. Dette vil påvirke både oppveksten for alle barna som bor rundt, og ikke minst at den identiteten og kulturen som vi har i tilknytning til skolen vil bortfalle, forsvinner denne vil vi ikke føle noen tilhørighet til noe lenger. Det vil ødelegge/begrense oppvekst mulighetene for våre barn. Det vil begrave den kulturen nærmiljøet rundt Vang skolekrets har. Familier har valgt å bosette deg nær skolen grunnet skolemiljøet Vil vi virkelig ungene våre og barnefamiliene dette? Vang skole 1914 Vang Skole 2004 Page 17 of 19

18 11. Vedlegg 1 Vang Skole Fripark Vang Skole Fripark et område til å bli glad i Området rundt Vang skole er et flott friområde, og har et stort potensial for videre utvikling som oppfordrer til trygg frilek og aktiviteter for små og store. Det er ønskelig at område kan dekke behovet for aktivitet for folk i alle aldre: Lekpregede aktiviteter for de små Opplevelsespregede aktiviteter for de noe større barna Fritidsaktiviteter for de voksne Hva vil Vang Skole Fripark bestå i? Håndball og basketball bane Lekeapparater Volleyball og Badminton bane Ski og Akebakke (bakke ned på volleyballbane) Fotballbane (grusbane) / Skøytebane Tursti / sykkelløype / hinderløype Lavvo Det er ønskelig at dette benyttes enda mer, og oppfordrer til aktivitet for alle årskull ved skolen i skoletid og fritid, samt være et verktøy for idrettslaget. Det meste av dette er allerede på plass, men noe av dette krever vedlikehold eller er ikke på plass: Vedlikehold av grusbanen avretting av banen (med tanke på skøyteis på vinteren) Belysning av grusbanen montering av 1 stk lyskaster til for å lyse opp hele banen (1 lyskaster finnes i dag) Etablering av hoppegrop ifbm friidrett og skateboard rampe Vedlikehold av Natursti (Lillefot løypa) påfyll av grus Etablering av Hinderløype langs Lillefot løypa Prosjekt Aktiv Oppvekst For å få dette på plass har visse ildsjeler i Barneidretten laget er prosjekt på dette, hvor det er laget ferdig en prosjektplan og arbeidsplan. For at Vang Skole Park skal bli den perlen vi ønsker, trenger vi hjelp fra foreldre, naboer og brukere av nåværende anlegg. Vi vil at ledere/trenere i idrettslag, skolen og foreldre samarbeider. Sammen kan vi øke interessen og aktivitetsnivået blant barn og unge. Prosjektgruppa vil her gi dere en Dugnadsgaranti - Når du møter frem til Dugnad skal du oppleve at: Dugnaden begynner til avtalt tidspunkt Du møter dugnadsledere som vil tildele deg oppgaver og rettleder deg i arbeidet Nødvendig verktøy/redskap vil være på plass Du får servert kaffe/annet drikke Dugnaden avsluttes til avtalt tidspunkt. Page 18 of 19

19 12. Vedlegg 2 Antall elevplasser på Ekholt skole Rygge Kommune EKHOLT 1 10 SKOLE Postadresse: Ungdomsveien 25, 1570 Dilling Telefon: E-post: Hjemmeside: Besøksadresse: Barnetrinnet (1-7): Ekholtveien 69, 1526 Moss Ungdomstrinnet (8-10): Ungdomsveien 25, 1570 Dilling Direkte telefon: Barnetrinnet (1-7): Ungdomstrinnet (8-10): Telefaks: Barnetrinnet (1-7): Ungdomstrinnet (8-10): Antall elevplasser Ekholt 1-10, avd. b.trinnet (Oversikten er laget i forhold til Fysisk arbeidsmiljø i grunnskolen - Krav til areal og luft. En veiledning utgitt av Utdanningsforbundet Østfold) Arealkrav i skolen - (Revidert juni 2005 ) (Det er sett bort ifra kravet om at elever IKKE skal sitte nærmere enn 0,80 m fra varmekilde på alle rom) A-BYGG: 1.etg. = 76,1kvm = 28 elever 2.etg. = 56,1kvm = 20 elever 2.etg. = 56,1kvm = 20 elever 2.etg. = 56,1kvm = 20 elever B-BYGG: 1.etg. = 72,7kvm = 26 elever C-BYGG: 1.etg. = 56,1kvm = 20 elever 1.etg. = 60,1kvm = 21 elever 1.etg. = 59,3kvm = 21 elever 1.etg. = 58,1kvm = 21 elever 1.etg. = 59,3kvm = 21 elever 2.etg. = 52,2kvm = 18 elever 2.etg. = 70,3kvm = 25 elever 2.etg. = 70,3kvm = 25 elever 2.etg. = 58,5kvm = 21 elever 2.etg. = 58,5kvm = 21 elever SUM = 15 stk kl.rom = 328 elever Musikkrom(?) 63,5kvm = 22 elever Undringsrom(?) 63,5kvm = 22 elever SUM = m/spesialrom = 372 elever Pr.13/2-08 går det 320 elever på Ekholt 1-10, avd. b.trinnet. Trine Henæs, u.insp Page 19 of 19

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no eller

Detaljer

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

SBI - skole- og barnehagestrukturen i Iveland

SBI - skole- og barnehagestrukturen i Iveland Iveland et godt sted og bo Rapport og drøftingsnotat: SBI - skole- og barnehagestrukturen i Iveland September 2011 Rapport SBI 2011: Skole- og barnehagestruktur i Iveland 1 Iveland et godt sted og bo Forord

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ 2 Innledning... 4 3 Målsetting med Kulturkvartalet og ny ungdomsskolestruktur... 5 3.1 Målsetting Kulturkvartalet... 5 3.2 Målsetting med ny skolestruktur... 7 4 Synergier

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

1. Reply ID: 620653 ] Timestamp: 2008-12-14 21:29

1. Reply ID: 620653 ] Timestamp: 2008-12-14 21:29 De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. 1. Reply ID: 620653 ] Timestamp:

Detaljer

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument Rullering av Hamarskolen som merkevare Høringsdokument 1 Forord Komiteen for barn og unge er en av 4 komiteer opprettet av Hamar kommunestyre. Komiteenes utredninger skal gi formannskapet og kommunestyret

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer