Handlingsplan mot støy ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot støy (2013-2017)"

Transkript

1 Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 21. juni 2013 Handlingsplan mot støy ( ) Riks- og fylkesveger i Region øst

2 1 Innledning Ansvarlig myndighet for fylkesveger og riksveger Juridisk sammenheng og gjeldende grenseverdier Forurensningsforskriftens kapittel Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Kort beskrivelse av det kartlagte vegnettet Østfold Akershus Hedmark Oppland Resultater fra støykartleggingen i Utendørs støykartlegging Innendørs støykartlegging Medvirkning i handlingsplanprosessen Gjennomførte støyreduksjonstiltak Utførte tiltak på boliger etter 5-9 i forurensningsforskriften Utførte tiltak i henhold til Støyretningslinjen Støyskjermer Samordnet areal- og transportplanlegging Kilderettet tiltak - FoU på nasjonalt nivå Andre tiltak Langsiktig strategi God arealplanlegging Mer miljøvennlig transport Forskning og utvikling Planlagte støytiltak ( ) Kommende tiltak på boliger etter 5-9 i forurensningsforskriften Tiltak i henhold til Støyretningslinjen Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 1

3 9.2.1 Østfold Akershus Hedmark Oppland Andre tiltak som skal gjennomføres i perioden Kostnadseffektivitet Oppfølging av handlingsplanen Vedlegg 1: Veger med ÅDT over 8220 i Region øst (utenom byområdene) Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 2

4 1 Innledning Handlingsplan mot støy i Region øst er utarbeidet etter krav i forurensningsforskriften kapittel 5 om strategisk støykartlegging. Intensjonen med handlingsplanen er at det skal utformes tiltak som skal redusere støyplagen i særlig utsatte områder. I Stortingsmelding nr. 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand ( ) er det vedtatt nasjonale mål for reduksjon av støyplage: Støyproblemer skal reduseres og forebygges slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas. Nasjonale resultatmål: 1. Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til Antall personer utsatt for over 38 db innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til Statens vegvesen Region øst har utarbeidet Handlingsplan mot støy Riks- og fylkesveger i Region øst. Planen omfatter alle fylkesveger og riksveger med årsdøgntrafikk (ÅDT) på mer enn 8220 kjøretøypasseringer pr. døgn. I regionen omfatter dette omtrent 733 km europa - og riksveger og 68 km fylkesveger. Planen omfatter ikke veger i de kommunene som omfattes av «byområder» 1. Fylkeskommunene er anleggseiere 2 for fylkesvegene, men Statens vegvesen har laget handlingsplanen på vegne av dem. Berørte kommuner har fått anledning til å komme med innspill til handlingsplanen underveis i arbeidet. 1 Byområde 1: Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Oppegård. Byområde 2: Fredrikstad og Sarpsborg. 2 I forurensningsforskriften blir begrepet anlegg brukt om veg, jernbane, flyplasser, industri, havner og terminaler. Den som har ansvar for slike anlegg omtales som anleggseier. Denne rapporten er forankret i forurensningsforskriften, og begrepet anleggseier brukes istedenfor vegeier. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 3

5 For riksvegnettet blir det utarbeidet en Nasjonal transportplan (NTP) som vedtas av Stortinget. Neste planperiode strekker seg fra Med grunnlag i NTP utarbeides et handlingsprogram som skisserer etatens gjennomføringsplan for stortingsmeldingen om NTP. Aktuelle støytiltak vil da bli skissert i dette handlingsprogrammet. Det er på bakgrunn av NTP og dens handlingsprogram at årlige budsjett fastsettes og prosjekter utføres på riksveger. For fylkesvegnettet blir det utarbeidet et handlingsprogram som skisserer hvilke tiltak som fylkeskommunen skal gjøre på sitt vegnett i en fireårsperiode. Hedmark og Oppland fylkeskommuner rullerer handlingsprogrammet sitt hvert fjerde år, mens Østfold og Akershus fylkeskommuner har årlig rullering. Støytiltak vil da bli skissert i dette handlingsprogrammet. Det er på bakgrunn av dette handlingsprogrammet at de årlige budsjettene fastsettes og prosjekter utføres. 2 Ansvarlig myndighet for fylkesveger og riksveger Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegnettet. Fylkeskommunene er anleggseier for fylkesvegene. Gjennom sams vegadministrasjon har Statens vegvesen ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene på oppdrag av fylkeskommunene. Statens vegvesen har i tillegg tilsyn med kjøretøy og trafikanter, utarbeider bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy, og har ansvar for ferjetilbud. Statens vegvesen er inndelt i fem regioner der Region øst omfatter fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Regionvegkontoret ligger på Lillehammer. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 4

6 3 Juridisk sammenheng og gjeldende grenseverdier 3.1 Forurensningsforskriftens kapittel 5 Forurensningsforskriften setter krav til at det skal gjennomføres kartlegging av både innendørs og utendørs støynivå hvert femte år. Innendørskartleggingen skal omfatte innendørs støynivå ned til 35 db, målt som gjennomsnittsstøy gjennom døgnet 3. Utendørskartleggingen er begrenset til veger med minst 8220 i årsdøgntrafikk (ÅDT) og for byområder med over innbyggere. Utendørskartleggingen skal omfatte støynivåer ned til Lden 4 55 db og Lnight 5 50 db. 5 4 i forskriften definerer at 42 db, målt som gjennomsnittsstøy gjennom døgnet, er maksimalt tillatt innendørs støynivå fra eksisterende støykilder. I bygninger der støynivået fra vegtrafikk er høyere enn denne grensen, plikter vegeier å utbedre forholdet ved å gjøre tiltak på bygningen, jf pålegger vegeier å utarbeide en femårig handlingsplan med formål å redusere støyplagen utendørs langs de kartlagte strekningene. Forskriften setter ingen krav til støynivå før tiltak må igangsettes slik som for innendørs støy. 3.2 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, (T 1442/2012, heretter kalt Støyretningslinjen), legger føringer for behandling av støy ved planlegging av ny arealbruk. Den omtaler flere typer støykilder. Når det gjelder vegtrafikk gir Støyretningslinjen i praksis grenser for hvilken støybelastning som er akseptabel ved og i støyømfintlig bebyggelse når det planlegges nye veganlegg, eller når det planlegges ny støyømfintlig bebyggelse nær eksisterende veganlegg. 3 L paeq,24h. 4 Lden er et veiet støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night). Ved bruk av Lden får all støy i en fire timers kveldsperiode et tillegg på 5 db og støy om natten (8 timer) et tillegg på 10 db. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld:19-23 og natt: Lnight er et veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperioden fra Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 5

7 4 Kort beskrivelse av det kartlagte vegnettet Beskrivelsen under er kun relatert til de kartlagte strekningene av vegen som er beskrevet. Det er ikke beskrevet strekninger som har ÅDT < Vedlegg 1 viser en tabell over hvilke veger som er kartlagt i hvilke kommuner. Informasjon om veger og trafikk hentes fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). I NVDB finnes det trafikkdata uttrykt ved årsdøgntrafikk (ÅDT) for hele riksog fylkesvegnettet. I tillegg finnes det informasjon om prosentandeler lette og tunge kjøretøy og fartsgrenser. Det er benyttet fylkesvis standardfordeling av trafikk over døgnet. I Region øst har trafikkdataseksjonen foretatt en grundig kvalitetssjekk av riks- og fylkesveger med ÅDT over 8220 kjøretøy utenfor byområdene. Trafikkdata brukt i beregningene er fra 2009 eller 2010, men er fremskrevet til 2011 i Norstøy. Det er brukt standard fylkesvise prognoser for framskriving. Det kan forekomme at noen nye veger i regionen ikke er kartlagt grunnet manglende ÅDT på beregningstidspunktet. Dette skyldes at en ny veg må ha hatt trafikk i et helt virkeår før trafikktallene er gyldige til innlegging i NVDB. Dermed kan det ta inntil 2 år fra vegen er ferdigstilt til den blir registrert med trafikk i NVDB. 4.1 Østfold E6 i Østfold har motorvegstandard med fartsgrense 100 km/t gjennom hele fylket. Med unntak av Sarpsborg går vegen utenfor alle byer og tettsteder i fylket, men selv om omgivelsene til E6 i all hovedsak er jordbrukslandskap og utmark, går vegen nær boligområder i Råde, Rygge og Moss. For øvrig er det noe næringsvirksomhet og spredt bosetting langs E6. Trafikkmengden varierer fra ÅDT kjøretøy i sør ved Svinesund til ÅDT kjøretøy ved Storebaug (Moss). Ved fylkesgrensen til Akershus er ÅDT kjøretøy. Ny E18 fra riksgrensen til Akershus grense er enten under planlegging, utbygging eller ferdig bygget. Fra riksgrensen til Momarken blir det tofelts Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 6

8 motorveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelter. Fra Momarken til Vinterbro blir det firefelts motorveg med midtdeler. Med unntak av Ørje sentrum vil ny E18 gå utenfor alle tettsteder. Ny E18 vil i all hovedsak gå igjennom jordbrukslandskap og utmark. Eksisterende E18 har svært varierende vegstandard og går gjennom de fleste tettsteder. Trafikkmengden på E18 varierer fra ÅDT kjøretøy ved riksgrensen til ÅDT kjøretøy ved Akershus grense. Omgivelsene til E18 består av jordbrukslandskap og utmark med spredt bosetting. Halden, Moss og Askim er bykommuner der sentrum har bypreg/tett bebyggelse. Kartlagte fylkesveger i disse sentrumskjernene er relativt høyt belastede veger med bebyggelse tett ved vegen. Andre store støykilder er Rygge flyplass i Rygge kommune. Råde kommune er også spesielt berørt av flyplasstøy. Videre er det støy fra jernbanen i fylket. 4.2 Akershus E6 gjennom Akershus går i all hovedsak gjennom landbrukslandskap eller utmark som firefelts motorveg. Trafikkmengden varierer fra i ÅDT ved Østfold grense til kjøretøy ved Oslo grense. I nord varierer trafikkmengden fra i ÅDT ved Oslo grense til kjøretøy ved Hedmark grense. E18 gjennom Akershus, fra Østfold grense til Oslo grense, er i dag en tofelts veg gjennom hovedsakelig landbruksområde, men det forekommer alt fra spredt til tett boligbygging nær vegen. ÅDT ved Østfold grense er mens det er kjøretøy ved Oslo grense. E16 er en av Norges hovedveger mellom øst og vest. Strekningen starter i Sandvika i Bærum og går i retning Hønefoss og videre til Bergen. Vegen er hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal, samt en viktig del av lokalvegnettet i Bærum. Trafikkmengden varierer fra i ÅDT i Sandvika til kjøretøy på Sollihøgda ved Buskerud grense. Ny strekning fra Kjørbo i Sandvika til Sollihøgda er underplanlegging som smal firefelts veg. En kort strekning på 5 km mellom Wøyen og Bjørum er allerede bygget og åpnet for trafikk. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 7

9 Flere av fylkesvegene som er kartlagt i Akershus går gjennom tettbygd strøk. Dette er eksisterende gjennomfartsårer der bebyggelsen har etablert seg over tid. Andre store støykilder er Gardermoen flyplass i kommunene Ullensaker og Nannestad, samt støy fra jernbanen. 4.3 Hedmark I Hedmark er det delstrekninger av E6, E16, rv. 2, rv. 3 og rv. 25, samt sentrumsnære fylkesveger som er omfattet av kartleggingen. E6 er den lengste strekningen av de mest trafikkerte vegene, med ÅDT på ved Akershus grense og kjøretøy på grensen til Oppland. Mellom Hamar og Brumunddal ligger ÅDT på over på E6. Andre vegstrekninger med høy trafikkbelastning er rv. 25. I Hamar by ligger ÅDT på rundt Mellom Hamar og Løten ligger ÅDT godt over , mens nærmere Elverum ligger ÅDT på rundt Over Glomma i Elverum passerer ÅDT I Kongsvinger by er høyest ÅDT målt til rundt på deler av E16. For flere av disse vegstrekningene foreligger det planer om omlegging av vegen, noe som vil redusere støybelastningen betydelig for de som bor langs dagens trasé. Langs de øvrige riksvegene er det i hovedsak spredt bosetting, men noe tettbebyggelse nær vegen enkelte steder. Fylkesvegene som er omfattet av kartleggingen er i all hovedsak veger gjennom tettbygd strøk. Vegene var tidligere hovedferdselsårer, så bebyggelsen er tett på vegen. Jernbanen er også en stor støykilde. 4.4 Oppland Av riksveger inngår delstrekninger av E6, E16 og rv. 4 i kartleggingen. E6 har en trafikkmengde som varierer fra ÅDT på grensen til Hedmark, mens den avtar til under 8000 kjøretøy nord for Lillehammer. Strekningen går i hovedsak gjennom landbruksområder med spredt bebyggelse og noe tettbebyggelse. For E16 inngår en kort strekning på 2 km fra Jevnaker sentrum til Toso. Strekningen har mye boligbebyggelse tett på vegen. Rv. 4 Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 8

10 er kartlagt på strekningen fra Grua i Lunner kommune til Jaren i Gran kommune. Trafikkmengden går opp i ÅDT gjennom Gran sentrum. Rv. 4 fra Gjøvik by til Mjøsbrua inngår også i kartleggingen, og har ÅDT opp til kjøretøy. Fylkesveger som omfattes av kartleggingen er veger i sentrale by- og tettstedsområder i Gjøvik, Lillehammer, Raufoss og Lena. Gjøvik har flere svært støybelastede strekninger. Fv. 33 er den mest trafikkerte innfartsvegen til Gjøvik og har fylkes høyeste ÅDT på kjøretøy. 5 Resultater fra støykartleggingen i Utendørs støykartlegging Rapporten fra Region øst om kartlagt utendørs støy fra veger med ÅDT over 8220 er oversendt fylkesmennene i regionen i brev av 26. juni Rapporten og kartene er også publisert på Statens vegvesen sin hjemmeside: Resultatene fra kartleggingen gir en oversikt over hvor mange statistisk sett som er utsatt for utendørsstøynivå over anbefalte grenseverdier dag og natt langs veger med ÅDT > kjøretøy. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 9

11 Tabell 1: Lden, antall eksponerte personer i boliger statistisk sett. Lden 6 (db) >= 75 Sum Personer med stille side Personer uten stille side Sum personer i helårsbolig Tabell 1 viser at personer er eksponert for støy mellom 55 og 65 db (som tilsvarer gul støysone etter Støyretningslinjen) og personer er eksponert for støynivåer over 65 db (som tilsvarer rød støysone etter Støyretningslinjen). Tabell 2: Lnight, antall eksponerte personer i boliger statistisk sett. Lnight 7 (db) >= 70 Sum Personer med stille side Personer uten stille side Sum personer i helårsbolig Tabell 2 viser at på nattestid (kl ) er det personer som er eksponert for støy over 50 db langs veger med ÅDT > kjøretøy. 6 Lden er et veiet støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night). Ved bruk av Lden får all støy i en fire timers kveldsperiode et tillegg på 5 db og støy om natten (8 timer) et tillegg på 10 db. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld:19-23 og natt: Lnight er et veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperioden fra Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 10

12 5.2 Innendørs støykartlegging Statens vegvesen har ferdigstilt en innendørs støykartlegging for fylkesveger og riksveger i 2012, jamfør kravet i forurensningsforskriften 5-5. Resultatene er midlertidige og blir fortløpende kvalitetssikret i forbindelse med tiltaksutredningen i henhold til 5-9 i forskriften. Foreløpig er 92 boenheter registrert over tiltaksgrensen på 42 db, målt som gjennomsnittsstøy gjennom døgnet bygninger er registrert med innendørs gjennomsnittsstøy gjennom døgnet over 40 db. Første støykartlegging er grovmasket, og det blir gjort mer detaljerte beregninger for de 92 boenhetene som ble silt ut i første fase. Erfaringsmessig blir det langt færre boenheter med innendørs gjennomsnittsstøy gjennom døgnet over 42 db etter mer detaljerte beregninger. 6 Medvirkning i handlingsplanprosessen Statens vegvesen har i brev av 4. juli 2012 avklart med regionens fylkeskommuner at Statens vegvesen tar ansvaret for å utarbeide en felles handlingsplan som også beskriver tiltak på de kartlagte fylkesvegene. Hvordan fylkeskommunen ønsker å behandle planen er opp til hver enkelt fylkeskommune. Fristen for innsending av handlingsplanen til fylkesmannsembetene er 30. juni Alle kommuner som har kartlagte vegstrekninger med ÅDT over 8220 er tilskrevet og bedt om å gi tilbakemeldinger på mulige støyreduserende tiltak langs de kartlagte strekningene. Av 35 kommuner, svarte 15 på henvendelsen. Når handlingsplan er godkjent av vegeierne, vil den bli sendt til berørte kommuner til informasjon og det vil være mulighet for å gi merknader til planen. 8 L paeq,24h Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 11

13 7 Gjennomførte støyreduksjonstiltak Kapitlet oppsummerer støyreduserende tiltak som ble utført i perioden i Region øst. Tabellene viser alle tiltak og ikke kun tiltak langs de vegene som ble kartlagt i I 2007 var det færre veger som var kartleggingspliktige etter forurensningsforskriften sammenlignet med i 2012, da kravet var ÅDT over kjøretøy. 7.1 Utførte tiltak på boliger etter 5-9 i forurensningsforskriften I 2007 kartla Statens vegvesen innendørs støynivå i alle boliger langs riks og fylkesveger med gjennomsnittsstøy målt gjennom døgnet 9 35 db. Slik forurensningsforskriften krever ble det deretter utført støydempende tiltak på 102 boenheter som hadde støynivå over tiltaksgrensen på 42 db, målt som gjennomsnittsstøy gjennom døgnet. Støytiltakene var i hovedsak fasadetiltak, det vil si innsetting av lydvinduer og/eller dører, forsterkning av vegg og/eller tak og montering av mekanisk balansert ventilasjon. Tabell 3 viser totalt antall tiltak utført i handlingsplanperioden, og ikke kun de som utløses av støy fra veger med ÅDT over kjøretøy. Tabell 3: Antall fasadetiltak fordelt på fylker. Fylke Sum Østfold Akershus Hedmark Oppland Sum Region øst LpAeq,24h 10 Tall fra Fredrikstad og Sarpsborg er også inkludert i materialet, da de ved forrige kartlegging ikke var et «byområde». 11 Tall fra Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Oppegård og Rælingen er også inkludert i materialet, da de ved forrige kartlegging ikke var med i «Byområde Oslo». 12 Et hybelbygg med 17 boenheter og en bolig Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 12

14 7.2 Utførte tiltak i henhold til Støyretningslinjen I Region øst er det i perioden gjennomført støyreduserende tiltak for 749 boenheter i henhold til støyretningslinjen T Støytiltakene var områdeskjerm og/eller jordvoll, lokal støyskjerm, fasadetiltakene eller en kombinasjon av disse støyreduserende tiltakene. Tabell 4 viser totalt antall tiltak utført i handlingsplanperioden, og ikke kun de som utløses av støy fra veger med ÅDT over kjøretøy. Tabell 4: Totalt antall tiltak utført i henhold til krav i støyretningslinjen. Fylke Sum Østfold Akershus Hedmark Oppland Sum Region Øst Ved enkelte store prosjekter bygges det nye vegtraséer, og eksisterende veg nedklassifiseres til lokalveg. Dette er blant annet gjort for E18 i Østfold. Støyplagen ved slike omlegginger er ikke kartlagt og spesifisert. En kan se for seg at nye boliger blir støyutsatte, mens de boligene som tidligere var utsatt for mye støy nå har bedre støyforhold. Lokaltrafikken vil fremdeles gå på den nedklassifiserte vegen. Denne trafikken kan også ha høy ÅDT. 7.3 Støyskjermer Langs enkelte vegstrekninger kan det være behov for tyngre vedlikehold påeller utskiftning av eksisterende støyskjermer. Det er derfor utført en registrering og tilstandsvurdering av alle eksisterende skjermer i Østfold og 13 Tall fra Fredrikstad og Sarpsborg er også inkludert i materialet, da de ved forrige kartlegging ikke var et byområde. 14 Tall fra Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Oppegård og Rælingen er også inkludert i materialet, da de ved forrige kartlegging ikke var med i Byområde Oslo. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 13

15 Akershus. Kartleggingen vil danne grunnlag for hvilke støyskjermer som skal prioriteres for tyngre vedlikehold eller utskiftning. Behov for midler til rehabilitering av støyskjermer er meldt inn til investeringsbudsjettene, men dersom det er planer om utbedring av vegen i relativt nær framtid, vil opprustingen først skje når vegen opprustes. Et eksempel på dette er eksisterende skjerm langs fv. 109 i Sarpsborg. Denne har behov for utbedring, men dette gjøres ikke som et selvstendig tiltak, da vegen skal bygges om til firefeltsveg som en del av utbedringen av vegnettet i Nedre Glomma regionen. Etter kartleggingsprosessen skal alle skjermene registreres inn i Nasjonal Veg Data Bank (NVDB). Rehabilitering av antall meter støyskjerm er i 2012 tatt inn som en måleindikator i resultatavtalen mellom vegsjefen og regionvegsjefen. 7.4 Samordnet areal- og transportplanlegging Statens vegvesen har fokus på støyproblemer fra vegtrafikk ved utbyggingsprosjekter og utbedringsprosjekter. Støyretningslinjen skal alltid legges til grunn i planarbeidet. Byggegrenser langs riks- og fylkesveger skal medvirke til å bedre bomiljøet langs vegkorridorer. I Region øst er det vedtatt en policy for byggegrenser i arealplaner. Et eksempel på samarbeid om areal- og transportplanlegging er Areal- og transportstrategi for Gjøvik kommune i Oppland. Der samarbeider Statens vegvesen med fylkeskommunen og kommunen om en strategi for framtidig byutvikling som skal følges opp i videre planlegging. Målet er blant annet å skjerme sentrum mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk, og økt satsing på kollektivtrafikk og sykkel. I Hedmark finnes det en fylkesdelplan for samordnet areal- og transportplanlegging, SMAT-planen. Denne gjelder for kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Totalt er det lagt føringer for utvikling av Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 14

16 6 byer og tettsteder og 2 næringsområder i denne planen. Målet er å legge til rette for miljøvennlig utvikling av boliger og næring, på en måte som skaper grunnlag for gode transportløsninger. Blant annet skal eksisterende tettstedsstruktur forsterkes, sammenhengende jordbruksarealer skal skjermes mot utbygging, og transportbehov skal reduseres. Planen gir også tydelige føringer på hvilke type aktivitet som kan/ikke kan lokaliseres på konkrete områder i de 4 kommunene. Et eksempel her er etablering av IKEA. I SMAT-planen er det omtalt at en bedriftstype som IKEA ikke er aktuell i næringsområdet Midtstranda i Hamar, men kan lokaliseres til Rudshøgda eller Nydal. IKEA brukte SMAT-planen ved sin vurdering av nye butikker, og valget falt på Nydal. 7.5 Kilderettet tiltak - FoU på nasjonalt nivå For å få til en betydelig forbedring av støy fra kjøretøyer og bildekk i Norge er vi avhengig av at kravene som stilles internasjonalt er tilstrekkelig ambisiøse. Siden den nasjonale handlingsplanen mot støy ble lagt frem i 2007, har Vegdirektoratet, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en strategi for det internasjonale støyarbeidet i samarbeid med KLIF, og vært aktive i relevante internasjonale fora og arbeidsgrupper, samt jobbet for å fremskaffe dokumentasjon blant annet gjennom FoU. Blant annet viser undersøkelser utført av Conference of European Directors of Roads (CEDR) arbeidsgruppe for støy at å redusere støy ved kilden, selve kjøretøyet, er langt mer kostnadseffektivt enn andre støyreduserende tiltak som støyskjermer, støysvake vegdekker eller fasadeisolering for å oppnå færre støyplagede. Bildekk I 2011 ble det startet et nordisk prosjekt, NorTyre, som undersøker støyegenskapene til ulike bildekk på ulike typer nordiske vegdekker. Foreløpige resultater tyder på at det er et godt potensial for støyreduksjon når man kombinerer bildekk og vegdekker på en gunstig måte. Det blir også undersøkt sammenhengen mellom støy og andre parametere som rullemotstand og grepsegenskaper. Undersøkelsene av bildekk skal Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 15

17 ferdigstilles i 2013, og prosjektet skal gjennomføre undersøkelser av dekk til tunge kjøretøy i 2013/2014. Støysvake vegdekker I etatsprogrammet Miljøvennlige vegdekker ( ) ble ulike typer støysvake vegdekker testet. Resultatene fra prosjektet har ført til at Statens vegvesen nå først og fremst vurderer finkornige vegdekker som et tiltak for å redusere støy. Finkornige vegdekker er normale vegdekker, men det benyttes mindre stein enn det som vanligvis benyttes i Norge. Skjelettasfalt og asfaltbetong med steinstørrelse 6 og 8 mm er eksempler på finkornige vegdekker. Eksempelvis gir et Ska8-dekke 2-2,5 db lavere støynivå enn Ska16. Satsing på finkornige vegdekker innebærer å legge ut flere prøvestrekninger for å få bedre kunnskap om slike vegdekker, spesielt med hensyn til levetiden, og hva som er de viktigste faktorene for god levetid. Forsøksstrekningene velges ut fra kriterier om blant annet hvor mange bosatte det er per km. Det vil bli gjennomført oppdatering av kostnadseffektiviteten knyttet til ulike typer vegdekker når nye erfaringstall foreligger, spesielt med hensyn til levetid. I Region øst har det vært lagt prøvestrekninger på E18 ved Mastemyr (Akershus), E6 ved Stange (Hedmark), rv. 2 i Kongsvinger og Elverum (Hedmark), fv. 170 ved Bjørkelangen (Akershus), fv. 118 i Rygge (Østfold) og rv. 25 i Vang (Hedmark). 7.6 Andre tiltak Sykkelsatsning Statens vegvesen skal være pådriver for økt sykkelbruk. I Regional sykkelstrategi og handlingsplan er det gitt klare mål og tiltak som skal fremme sykkelbruken i regionen. Et av tiltakene er etablering av sykkelbyer. Blant de kartlagte kommunene er det etablert sykkelbyer i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Sarpsborg og Fredrikstad i forrige handlingsplanperiode. Etablering av sykkelby legger til rette for økt sykkelaktivitet som igjen kan redusere biltrafikken i sentrum av byene. Dette kan indirekte ansees som et støytiltak. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 16

18 Nasjonal gåstrategi Strategien har to hovedmål; det skal være attraktivt å gå for alle og flere skal gå mer. At det i Statens vegvesen er fokus på en slik strategi vil også indirekte medvirke positivt mht. støyutfordringene i sentrumsnære gater der det er høye ÅDT-tall. I Hedmark vil det startes opp et forprosjekt for lokal tilpasset gåstrategi i Her vil fokus først og fremst ligge på mer gåing i spredtbygde områder. Andre fylker har satt i gang FoU-prosjekter for implementering av gåstrategien i sentrale områder, slik at gode løsninger kan overføres til alle fylker i regionen. 8 Langsiktig strategi 8.1 God arealplanlegging Vegeier har ansvar for å avgrense støyulempene som blir påført naboer til det eksisterende vegnettet. Tiltaksgrenser er gitt i forurensningsforskriften 5-4 for innendørsstøy. For utendørsstøy er det ikke noe tiltaksgrense, men det er veiledende grenseverdier for utendørsstøy i Støyretningslinjen. Avbøtende støytiltak vil alltid måtte forekomme, da trafikkøkningen/endring i kjøremønster vil kunne forsterke støyplagen rundt boliger som tidligere ikke var særlig støyutsatt. Det er god samfunnsøkonomi i god arealplanlegging. Statens vegvesen skal delta i arealplanprosesser med faglig tyngde, også innenfor støyområdet. Ved utarbeidelse av egne vegplaner er det viktig å tenke langsiktig og ta høyde for mulige støyutfordringer. Avbøtende tiltak må tidlig vurderes. 8.2 Mer miljøvennlig transport I NTP ( ) settes det fokus på økt kollektivsatsning. Regjeringen ønsker tiltak som reduserer personbilbruken. Staten skal bidra til en kraftig satsing på sykkeltiltak og bedre tilrettelegging for kollektivtransporten. All vekst i persontrafikken i de største byene skal komme innenfor kollektivtransport, sykling og gåing. Å hindre vekst i personbiltransporten er Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 17

19 viktig for å hindre vekst i støyplage. Regional sykkelstrategi og nasjonal gåstrategi er viktige strategidokumenter for den videre planleggingen innenfor dette satsningsområdet i Region øst. Videre må det fokuseres på kilderettede tiltak. Dette er spesielt vektlagt for Statens vegvesen i kommende periode. Det er et stort potensiale både med hensyn til støysvake biler, bildekk og støysvake vegdekker. 8.3 Forskning og utvikling Miljøverndepartementet arbeider med å forlenge sin handlingsplan mot støy til 2015, som en oppfølging av Stortingsmelding 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, handlingsplan-mot-stoy html?id= Stortingsmelding nr. 26 uttrykker behov for mer forskning og utvikling av kilderettede tiltak. For vegtrafikkstøy er både kjøretøy, bildekk og vegdekke kilder til støy. Kjøretøy og bildekk reguleres gjennom internasjonale regelverk og direktiver. Vegdekker er tiltak støykildeeier selv har ansvar for, og best kan styre utviklingen av. 9 Planlagte støytiltak ( ) Kapitlet omhandler prosjekter i ulike stadier. 9.1 Kommende tiltak på boliger etter 5-9 i forurensningsforskriften Etter kartleggingen av innendørs støynivå i 2012, vil det etter detaljerte beregninger bli laget en tiltaksplan over de boligene som har krav på tilbud om støytiltak. Lovpålagte tiltak på boliger som har for høyt støynivå innendørs, blir prioritert og nødvendige midler er avsatt i handlingsprogrammene. Behov for midler blir konkretisert i de årlige budsjettene. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 18

20 9.2 Tiltak i henhold til Støyretningslinjen I dette kapitelet listes det opp fylkesvise tiltak som er planlagt gjennomført eller startet i handlingsplanperioden ( ). Dette er tiltak som er spilt inn til NTP handlingsprogram ( ) og handlingsprogrammene for fylkesvegene. Det tas alle forbehold om endringer i disse handlingsprogrammene samt årlige budsjettendringer som kan endre opplistingen i kapittel Tiltakene er satt opp kommunevis og de er ikke satt i prioritert rekkefølge. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 19

21 9.2.1 Østfold Kommune 15 Prosjekt 16 Vegid Tidspunkt Støytiltak Eidsberg Gs-veg 17 Trømborg Fv Vurderes 685 Eidsberg Hovednett sykkeltrafikk Mysen Flere Fra 2014 Vurderes Eidsberg Gs-veg Trømborg -Trømborg kirke Rv Vurderes Halden Gs-veg Øberg (x fv. 103) - Fv Vurderes Lensmann J Knudsens veg Halden Gs-veg Øberg x fv. 22 Fv Vurderes 103 Halden Hovednett sykkeltrafikk Halden Flere Fra 2014 Vurderes Halden T/M-tiltak 18 Elvegata Fv Fasadetiltak Halden Sykkelfelt Rødsveien - Marcus Rv Vurderes Thranesgate Hobøl Gs-veg Skjellfoss bru Fv Vurderes 120 Hobøl Utbedring Kobbøl Skjellfoss Fv Vurderes 120 Hobøl Knapstad - Akershus grense E Iht. regulering Hvaler Gs-veg Tangenbekken Fv Iht. regulering Skjærhalden 108 Marker Riksgrensen Ørje E Iht. regulering Moss Kollektivtiltak Moss sentrum 2011 Vurderes Moss Hovednett sykkeltrafikk Moss Div. Fra 2014 Vurderes Rygge Gs-veg Larkollen Fv Vurderes 119 Rygge Gs-veg Dyrevegen - Ekholtvegen Fv Iht. regulering 314 Rygge Gs-veg Tollefsrød - Kubberød Fv Vurderes 119 Råde Gs-veg fv. 359 Enebekkveien Karlshus Rv Vurderes 15 Det er ikke tatt med prosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, da disse inngår i handlingsplan for byområde Fredrikstad-Sarpsborg. 16 For miljø- og trafikksikkerhetstiltak, samt for gang- og sykkelvegtiltak, må omfanget av støytiltak vurderes nærmere. 17 Gs-veg = Gang- og sykkelveg 18 T/M-tiltak = Trafikksikkerhets- og miljøtiltak Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 20

22 9.2.2 Akershus Kommune Prosjekt Vegid Tidspunkt Støytiltak Fet/Skedsmo Rv. 22 Lillestrøm Fetsund Rv Støyskjerm og lokale tiltak Nes G/s-veg fv. 175 Haga st.- Munkerudteiget Fv Lokale støytiltak Ski/Ås Fv. 35 Nordbyveien miljøgate Fv Ullensaker G/s-veg Kløfta Jessheim Fv Støyskjerm og lokale tiltak Eidsvoll Minnesund-Labbdalen E Støyskjermer I dag foreligger det ikke krav med hensyn til utendørs støynivå langs eksisterende vegnett. Vegnettet i Akershus består av veger med områdevis svært mye støy. Ved behov for nye støyskjermer skal dette spilles inn til Statens vegvesens fireårige handlingsprogrammer for riksveger, og lokal samferdselsplan for Akershus for fylkesveger. Langs vegnettet eksisterer det i dag mange eldre støyskjermer som har mistet mye av sin støydempende effekt. Det er gjennomført en tilstandsvurdering av samtlige støyskjermer langs riksvegnettet og det meste av fylkesvegnettet. Tilstandsvurderingen danner grunnlaget for vurdering av behov for rehabilitering av gamle støyskjermer. Rehabilitering bør være et innsatsområde da gamle skjermer har en betydelig forringet dempingseffekt for støy. Behovet for midler til rehabilitering spilles inn til Statens vegvesens fireårige handlingsprogram. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 21

23 9.2.3 Hedmark Kommune Prosjekt Vegid Tidspu Støytiltak nkt Hamar Ny veg. Ringgatas forlengelse Fv. Fra Vurderes Hamar Gs-veg Ajer ungdomsskole - Fv Vurderes Vognvegen Hamar Kryssombygging. Stangevegen x Fv. Fra Vurderes Grønnegata Hamar Kryssombygging. Ringgata x Fv. Fra Vurderes Furnesvegen Hamar Kryssombygging. Vognvegen - Fv. 74 Fra Vurderes Aluvegen 2017 Hamar Mangler støyskjerming på bolig Rv Lokale tiltak/ støyskjerming Hamar Stedsutvikling. Strandgata Fv. 2013/1 Nedsatt fart Stange/Hamar E6-prosjektet. Trase delvis under E6? Iht. regulering / Ringsaker bygging, ferdig regulert, regulering avventer avklaring i hht. naturmangfoldloven. Gjennomføring avhenger av NTP-avklaring Stange Støa Gata sør, vegomlegging Fv Vurderes Kongsvinger Stedsutvikling. Brugata Fv. 210 Fra 2015 Vil bedre støyforhold Kongsvinger Forprosjekt støyvurdering Sundhjørnet Rasta Rv Gjennomføres etter forprosjekt Kongsvinger Oppgradere skysstasjon. Fv Vurderes 396 Kongsvinger Ny veg. E16 legges om E Iht. regulering Sør-Odal Ny veg. E16 legges om. Strekningen E16? Iht. regulering Akershus grense Slomarka ferdig 2015 Elverum Ny veg. Riksveg 3/25 er regulert, Rv.? Iht. regulering avventer finansiering, NTP-avklaring 3/25 Løten Ny veg. Riksveg 3/25 er regulert, avventer finansiering, NTP-avklaring Rv. 3/25? Iht. regulering Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 22

24 9.2.4 Oppland Kommune Prosjekt Vegid Tidspunkt Støytiltak Lillehammer / Gjøvik E6 Biri-Vingrom E Støyskjerm og lokale tiltak Lillehammer Storhovearmen Fv Støyskjerm 312 Gjøvik Bråstad-Kolberg Rv. 4 og fv Støyskjerm og lokale tiltak 172 Gjøvik Kaspergården Fv Vurderes Østre Toten Avlastningsveg Lena Fv Støyskjerm og lokale tiltak Østre Toten Miljøgate Lena Fv Lokale tiltak 244 Gran Gran grense-jaren Rv Støyskjerm og lokale tiltak Gran Miljøgate Gran Rv Lokale tiltak Lunner Roa-Gran grense Rv. 4 Fra 2016 Støyskjerm og lokale tiltak Jevnaker Eggemoen-Olum E16 Fra 2015 Støyskjerm og lokale tiltak Jevnaker Miljøgate Hadeland glassverk- Toso E16 Fra 2015 Lokale tiltak 9.3 Andre tiltak som skal gjennomføres i perioden Kartlegging av eksisterende støyskjermer i Oppland og Hedmark Etter samme mal som de øvrige fylkesvise vegavdelingene i regionen har benyttet skal det gjennomføres en tilstandskartlegging av eksisterende støyskjermer i fylkene Oppland og Hedmark. Gjennomgå de kommunale innspillene. Alle kommuner som hadde riks- og fylkesveger med ÅDT over 8220 kjøretøy ble tilskrevet og bedt om å gi innspill til handlingsplanen. Alle innspillene skal i kommende handlingsplanperiode gjennomgås og vurderes om det kan gjøres tiltak innenfor de rammene Statens Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 23

25 vegvesen har, eller om noen av innspillene utløser lovpålagte tiltak. Dersom det fremkommer tiltak som ikke er vurdert i prosessen til handlingsprogrammene for riks- og fylkesveger, skal disse fremmes i neste handlingsprogramprosess. Framsnakke «Stille områder» «Stille områder»er et relativt nytt begrep i kommuneplansammenheng. Støykartene fra den strategiske støykartleggingen kan være et godt grunnlag for kommunene til å peke ut aktuelle «stille områder». Som vegforvalter i dialog med kommunene skal Statens vegvesen også fokusere på muligheten kommunene har til å planlegge inn «Stille områder» i kommuneplanen. Dette er viktig for en god samhandling om hvilke arealer som er viktige å ta hensyn til ved vegplanlegging og tiltak langs veg. Kunnskap og kompetanse Legge til rette for arenaer der fagpersoner kan møtes og diskutere støy. Andre temaer som er viktige å forstå og heve kompetanse på er: kunnskap om helseeffekter av støy kunnskap om gode og kostnadseffektive støytiltak hvordan forebygge støy (arealplanlegging, trafikkplanlegging) lære og bruke nytt beregningsverktøy, Norstøy 3.0 i saksbehandling. Kompetanseheving skal hjelpe saksbehandlere og planleggere til å bli trygge på å gjøre de riktige valgene. Feltforsøk med finkornige dekker Dette er et prosjekt som styres av Vegdirektoratet. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 24

26 10 Kostnadseffektivitet En utfordring i arbeidet med å redusere støy fra veg, er å finne kostnadseffektive tiltak. Kost-nytte vurderinger er viktig i støyarbeidet. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste den samfunnsmessige og helsemessige gevinsten av reduserte støyplager. Generelt er tiltak som er rettet mot selve støykilden (for eksempel hastighetsreduksjon og reduksjon av tungtrafikk), mer kostnadseffektive enn tiltak rettet mot støyutbredelse (for eksempel tradisjonelle støyskjermer). Tiltak rettet mot kilden vil normalt bedre situasjonen for flere personer, og vil i tillegg ha positiv effekt med hensyn til redusert luftforurensning, barriereeffekt, visuelle omgivelser og trafikksikkerhet. Tiltak rettet mot støyutbredelse vil normalt forbedre situasjonen for et begrenset antall personer, og er samtidig kostbare. Tiltak ved mottaker er også kostbare og vil berøre svært få personer. Tiltak i form av fasadetiltak, ofte i kombinasjon med en lokal støyskjerm, er også svært kostbare og vil berøre noen få personer. Det er viktig å satse på langsiktige tiltak (for eksempel reduksjon av trafikk, utvikling av støysvake kjøretøy, vegdekker osv.), men det må i tillegg gjøres akutte skjermende tiltak (støyskjermer, fasadetiltak), som gjennomføres der behovet er størst. Det finnes et bredt spekter av tiltak mot støy fra vegtrafikk. Tiltakene kan deles inn i ulike kategorier, og eksempler på tiltak er vist i tabellen på neste side. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 25

27 Tabell 5 19 : Oversikt over mulige virkemidler for reduksjon av støy langs riks- og fylkesveger, og effekter av tiltak. Kategorier av tiltak Lydgevinst Kommentarer Tiltak ved kilden Asfaltdekker 2-6 db Eldre asfalt (over 2 år)gir mer støy enn nylagt asfalt fordi overflaten blir grovere ved slitasje og hardere pga. komprimering. Enkelte støysvake dekker (porøse dekker) kan gi lydreduksjon opp til 4-6 db. Tynndekker kan gi lydreduksjon opp til 2-3 db. Kjøreunderlag Hastighetsreduksjon Reduksjon av trafikkmengde Reduksjon av tunge kjøretøyer Opp til 4 db Opp til 4 db Opp til 6 db Opp til 3 db Ujevne belegg som belegningsstein vil gi økt støy. Rumlefelt kan gi en økning i lydnivået på 2-4 db. Profilerte kantstriper har liten innvirkning på døgnekvivalentnivået men den opplevde sjenansen vil være vesentlig pga. det plutselig høye lydnivået. Det er ikke aktuelt å benytte profilerte kantstriper nær boligbebyggelse. Forutsetter hastighetsreduksjon på 20 km/t. Størst effekt på høyere hastigheter, f.eks. fra 80 km/t til 60 km/t, da dekkstøy reduseres. Reduksjon fra 50 km/t til 30 km/t vil gi mindre reduksjon i støy da motorstøy vil være dominere. Rundkjøringer påvirker hastigheten og dermed også lydnivået. Forutsetter 75 % reduksjon i trafikkmengde. Forutsetter at 15 % tungtrafikk reduseres til 0 %. Overbygging av veg Meget stor Vegen høres ikke. 19 Håndbok 248 Fasadeisolering mot støy Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 26

28 Omlegging av Opp til Ved flytting av trafikk fra en veg over til en trafikk/veg annen, eller ved bygging av nye 6 db omkjøringsveger, kan det lykkes å flytte støy vekk fra områder hvor det bor mange mennesker, og dermed oppnå en god lydmessig effekt ved disse boligene. Tiltak som reduserer lydutbredelse Støyskjerm, støyvoll 5-10 db Støyskjerm har normalt bare effekt til og med 1.etasje, og begrenset effekt i 2.etasje. Bygning anvendt som skjerm Beplantning som skjerm db En bygning med tilstrekkelig høyde og utstrekning vil gi god støydemping for bakenforliggende friarealer og boligbebyggelse. 2-5 db Tett vegetasjonsfelt (busker og trær) med bredde over 50 m. Tiltak ved mottaker Fasadeisolering Planløsning Innløsning av bolig Andre typer tiltak Planmessige tiltak ny bebyggelse Opp til 15 db Opp til 25 db Demping av innendørs støynivå. Forskjellen på en vanlig eldre fasade til en isolert fasade kan være opp til 15 db ved å forbedre yttervegg, vinduer og ventiler. Demping av innendørs nivå. Forutsetter at støyømfintlige rom (sove- og oppholdsrom) flyttes fra støyutsatt side til stille side. Innløse boliger som har svært dårlig bomiljø mht. luftforurensning og utendørs- og/eller innendørs støy. Nye boligområder langs eksisterende veg planlegges slik at støyplager forebygges. Mulige tiltak: avstand mellom bebyggelse og støykilde, skjerming av støykilde, planløsning av boliger med tilgang til stille side, mv. Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 27

29 Planmessige tiltak nye støykilder Planmessige tiltak - stille områder Nasjonale virkemidler Nasjonale - og internasjonale virkemidler Nye støykilder som veg planlegges slik at eksisterende bebyggelse blir minst mulig utsatt for støy. Oppfordre kommuner til å kartlegge stilleområder. Regelverk mot støy, forurensingsloven, Støyretningslinjen T-1442/2012, Byggteknisk forskrift TEK-10 mv., FOU-tiltak som forsøk med støysvake vegdekker. Arbeid for mer støysvake kjøretøy, støysvake dekk osv. gjøres på den internasjonale arena i regi av Vegdirektoratet og statelige myndigheter. 11 Oppfølging av handlingsplanen Handlingsplanen har ingen egen økonomisk handlingsramme. Handlingsplan mot støy langs riks- og fylkesveger i Region øst bør være et hjelpedokument, sammen med kartgrunnlaget fra den strategiske støykartleggingen, under utarbeidelse av handlingsprogrammene for riks- og fylkesvegnettet i regionen. Dokumentet kan også være til hjelp i de årlige budsjettprosessene. En oppsummering av gjennomførte støytiltak i perioden vil være en naturlig del av neste handlingsplan. Neste handlingsplan skal etter gjeldende regelverk leveres 30. juni Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 28

30 Vedlegg 1 Veger med ÅDT over 8220 i Region øst (utenom byområdene) Fylke Kommune Riksveg Fylkesveg Østfold Halden E6, 21 22, 118 Moss E6, , 119, 120, 311, 313, 314 Spydeberg E Askim E18 115, 124, 128 Trøgstad E18 Eidsberg E18 124, 128 Råde E6, Rygge E6 118, 119, 314 Våler 120 Hobøl E Akershus Vestby E6 Ski E6, E18 30, 32, 129, 152, 154 Ås E6, E18, 23 30, 152, 154, 156 Frogn E6, , 156 Sørum E6 171, 383 Fet 22 Nittedal 4, 22 22, 401 Ullensaker E6, E16 174, 454, 501 Nes E Eidsvoll E6 501 Nannestad E16 Hedmark Kongsvinger 2, E16 210, 396 Hamar E6, 25 74, 77, 79, 84, 116, 222 Ringsaker E6 84, 213 Løten 3, 25 Stange E6 222 Sør-Odal E16 Elverum 3, 2, 25 Oppland Lillehammer E6 213 Gjøvik E6, 4 33, 111, 132, 172 Øyer E6 Østre Toten 244 Vestre Toten 110 Jevnaker E16 Lunner 4 Gran 4 Handlingsplan mot støy( ). Riks- og fylkesveger i Region øst. Side 29

31 Statens vegvesen Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Postboks LILLEHAMMER Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering Strategisk støykartlegging i Trondheim 2012 - Oppsummering 1. Bakgrunn Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy stiller blant annet krav til kartlegging av utendørs støy for større byområder (større

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Innendørs støynivå - kartlegging og tiltak Strategisk støykartlegging Støyvarselkart Torunn Moltumyr Innendørs støynivå Kartlegging og tiltak «Opprydding»

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5. Møre og Romsdal fylke

Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5. Møre og Romsdal fylke Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5 Møre og Romsdal fylke Region midt Trondheim kontorsted Trafikkseksjonen Dato: 06.07.2012 Forord Statens vegvesen har for helårsboliger,

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Boligfelt B5, Kløfta - Skedsmo Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.05.2012 På forespørsel fra 3Bygg

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

Handlingsplan mot støy

Handlingsplan mot støy Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen Dato: 2013-06-17 Handlingsplan mot støy for fylkesveger og riksveger i Bergen Foto: Knut Opeide 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Handlingsplan mot støy 2013-2018

Handlingsplan mot støy 2013-2018 Handlingsplan mot støy 2013-2018 i henhold til kapittel 5 i forurensningsforskriften Byområde,, Randaberg og Sola Region vest Høringsutkast Utgreiingsseksjonen Dato: 2013-01-22 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.01.2017 Det er foretatt beregning av støyforhold for planlagt

Detaljer

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE.

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. HØNEFOSS, 12.9.2016 1 Forord har fått i oppdrag fra Lampholmen AS, via Martin Ingjerd, å foreta en støyvurdering i forbindelse med regulering av boliger på Reset i Giske

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune STØYVURDERING Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.08.2011 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest E39 Stord Kartlegging av støy fra vegtrafikk Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune 2013-03-04 Oppdragsnr.: 2 Oppdragsnr.: 2 A 2013-03-04 Oppdatert beregninger fra oppdrag

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune Region øst FAGRAPPORT STØYVURDERING Juni 2016 STATENS VEGVESEN REGION ØST RV. 3/25 GRUNDSET

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger.

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger. ViaNova Lillehammer Storgata 64 A 2609 Lillehammer Dato 08.12.2016 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3757 Deres referanse JTS Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune

STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.07.2017 På forespørsel fra Norgeshus ingeniør- og arkitektkontot

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

Støyhensyn i arealplanlegging

Støyhensyn i arealplanlegging Støyhensyn i arealplanlegging Plan- og byggesakskonferansen 11.11.2015 Bjørn Arne Karlsen overingeniør FMTR Innhold i denne presentasjonen 1. Hvorfor støy som tema i arealplanlegging? 2. Regelverk/retningslinjer

Detaljer

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 12.02.2016 På forespørsel fra Nordbilg Innlandet AS er det foretatt

Detaljer

Støyrapport REGULERINGSPLAN. Astrid Hanssen. Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg. Trondheim kommune

Støyrapport REGULERINGSPLAN. Astrid Hanssen. Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg. Trondheim kommune REGULERINGSPLAN Støyrapport Astrid Hanssen Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 26.11.2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Grenseverdier for støy...

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

STØYRAPPORT. Hovsvegen 4B. Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

STØYRAPPORT. Hovsvegen 4B. Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området STØYRAPPORT Hovsvegen 4B Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: KOT Kontroll utført

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

Krav til kartlegging innen 30.juni 2012

Krav til kartlegging innen 30.juni 2012 Krav til kartlegging innen 30.juni 2012 Utendørs støy og innendørs støy Versjon 6.desember 2011 Innhold Strategiske støykart... 2 Strategisk støykartlegging av utendørs støy for byområder... 3 Strategisk

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel?

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Forebygging av støyplage Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Torunn Moltumyr Støyvarselkart Hva er det? Støysonekart som vegvesenet utarbeide for eksisterende veger og oversender kommunene

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2015 På forespørsel fra Rolf Mobæk er det foretatt beregning

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune STØYVURDERING Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.03.2010 På forespørsel fra

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

Nasjonalt støymål og handlingsplaner mot støy

Nasjonalt støymål og handlingsplaner mot støy Nasjonalt støymål og handlingsplaner mot støy Ingunn Milford Miljøseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Oppdrag: Nasjonalt støymål og handlingsplaner Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.no STØYRAPPORT INFO Rapport tittel Rapporttype Støykartlegging Beregninger

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.12.2014 På forespørsel fra BoligPartner AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 MODUM KOMMUNE STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim Persaunvegen 54, Trondheim Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2210168 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 2 Dato: 07.11.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Marius Berg Sammendrag I

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE.

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. HØNEFOSS, 06.11.2014 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen og Tysvær kommune å foreta støyvurderinger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2017

Strategisk støykartlegging 2017 Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og trafikk 29.06.2017 Strategisk støykartlegging 2017 for Nordland, Troms og Finnmark Lars Christensen Strategisk støykartlegging av utendørs støy utenfor byområder

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2017

Strategisk støykartlegging 2017 Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunns- og trafikksikkerhetsseksjon Juni 2017 Strategisk støykartlegging 2017 Region vest, veger med ÅDT>=8.200 Utklipp av strategisk støykart Region vest: Strategisk

Detaljer

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune STØYVURDERING Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2014 På forespørsel Planconsult AS er det foretatt beregning

Detaljer

Markerudlia Nittedal. Støy

Markerudlia Nittedal. Støy TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 463501 01.06.2012 Oppdragsnavn: Markerudlia Nittedal Kunde: Martin Fleisje Markerudlia Nittedal Sammendrag: Sweco er engasjert av Martin Fleisje via Skjeseth

Detaljer

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4944-004 Ard Arealplan 19. nov. 2013 Prosjekt/oppdrag Kvamsvegen industri Tema Støyberegninger Sender Kristín Ómarsdóttir, EFLA hf Distribusjon Ann-Helen Nessen, Ard

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO 1. Innledning Beskrivelse av retningslinjer, beregningsforutsetninger, beregningsmetode og beregningsresultater for støyberegning av støysonekart

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG

STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG Eva-Beate Rundereim Torsvik Arealplanlegger Bygg-Anlegg-Plan Mobil 924 56 591 eva-beate.torsvik@sweco.no Kristin Søfteland-Larsson Statens Vegvesen Region Vest (plan

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013. Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger

Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013. Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013 Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger Vegvesenet har ansvar for å redusere støyproblem! Bortimot 1,7 mill nordmenn er plaget av støy Vegtrafikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak Ørland kommune Brekstad gård, boligfelt Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 SAMMEN DRAG 2 2 INN

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10811100-0-R01 Dato : 23.02.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Kristiansen

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer