Utøya. k v a l i t e t s s i k r i n g. Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utøya. k v a l i t e t s s i k r i n g. Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund."

Transkript

1 Foto: Frode Johansen, Ringerikes blad. Utøya k v a l i t e t s s i k r i n g Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund. Medredaktører: Bjørn Trygve Hammer, Jarle Hovland, Inger Lise Hallgren og Leiv Salhus. 1

2 Forord Dette er rapporten Utøya kvalitetsikring utarbeidet av Prehospital Avdeling (PHA), Vestre Viken helseforetak (heretter kalt Vestre Viken), etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya den 22. juli I etterkant av hendelsene ble det i slutten av august utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til samtlige ansatte på AMK og i ambulansetjenesten i Vestre Viken, PHA, som var involvert denne dagen. Rapporten er sammenfattet av representanter fra ledelsen i PHA og baserer seg på informasjon innhentet fra spørreskjemaene, telefon og sambandslogg i AMK, luftambulansenes flightlog, samtaler med enkeltpersoner i luftambulansetjenesten, ambulansetjenesten, på AMK, i primærhelsetjenesten og ved mottakende sykehus. Det foreligger lite skriftlig dokumentasjon fra ambulansetjenesten den aktuelle dagen. Ingen klokker ble kalibrert opp mot hverandre, og noen tidspunkter som det opereres med i rapporten vil være omtrentlige. Disse tidspunktene er imidlertid koblet opp mot telefon og sambandslogg, slik at rapporten så langt som mulig gir et komplett og korrekt bilde av de aktuelle hendelsene. Rapporten består av en tidslinje med en oppsummering av hendelsesforløpet frem til midnatt, samt en evaluering av dette. I tillegg inneholder rapporten en kortfattet analyse og noen tilrådinger. Målet med rapporten er å belyse arbeidet som ble utført prehospitalt og å bidra til at man internt og eksternt kan trekke lærdom av erfaringene som ble gjort. Innenfor rammen for lov om personvern og lov om taushetsplikt, beskriver rapporten det som PHA har hatt ansvaret for. I tillegg beskriver rapporten samarbeidet med førstelinjetjenesten og med prehospitale tjenester fra andre helseforetak, som vi er forpliktet til i slike hendelser, og som også bidro i arbeidet som ble utført. Prehospital avdeling vil rette en stor takk til alt vårt interne og eksterne mannskap som bidro i terroraksjonen, og som har stilt opp i etterkant, slik at avdelingen har vært i stand til å utarbeide denne rapporten. Rapporten vil sette oss i stand til et viktig forbedringsarbeid som både vi og andre tjenester kan lære av. Jeg vil rette en stor takk til medlemmene i redaksjongruppen. En spesiell takk til alt arbeidet hovedredaktørene, Ann-Elin Tomlinson (avdelingssjef luftambulansetjenesten) og Vegard Rosenlund (seksjonsoverlege i ambulanseavdelingen) har nedlagt for å få denne rapporten i havn, og til medredaktørene Bjørn Hammer (avdelingssjef ambulanse) og Jarle Hovland (avdelingssjef pasientreiser) som har vært med og ført denne rapporten i pennen. Prehospital avdeling vil også rette en spesiell takk til Leiv M Salhus, ScandiQ AS, for ledelse av prosjektet Utøya kvalitetssikring. Hans kompetanse i forhold til kvalitetsarbeid/kommisjonsarbeid har hatt stor betydning for resultatet som nå foreligger. En takk til Tonje Enersen, fra kommunikasjonsavdelingen i Vestre Viken, som har bidratt med gode råd, gjennomlesning og redigering. Inger Lise Hallgren Klinikkdirektør 2

3 Sammendrag Hendelsesforløp Utøya AMK-sentralen mottok den første nødsamtalen kl I den første nødsamtalen ble det meldt at en mann kledd i politiuniform skjøt vilt med automatvåpen og at flere personer var drept. Opplysningene fra den første nødsamtalen ble bekreftet i påfølgende nødsamtaler. Kl 17:35 11 minutter etter første nødsamtale fra Utøya var det registrert 28 nødsamtaler til AMKsentralen. Sju ambulanser var på vei mot åstedet. Legevakten på Ringerike var blitt varslet og det var bedt om luftambulanse fra AMK, Oslo Universitetssykehus helseforetak (heretter kalt Oslo universitetssykehus)- Oslo/Akershus. Sikkert oppmøtested fra sør ble oppgitt som privat bolig og fra nord gammel veikro på Neslandet. En person fra ledergruppen i PHA hadde ankommet sykehuset i Drammen og en person fra ledergruppen hadde ankommet AMK-sentralen. Kl 17:54 30 minutter etter første nødsamtale var det registrert 53 nødsamtaler til AMK. Ti ambulanser fra Vestre Viken, tre helikoptre og to legevaktsleger var blitt sendt i retning Utøya. Sikkert oppmøtested fra nord var Essostasjonen på Sundvollen, sikkert oppmøtested sør var privat bolig. I tillegg hadde Oslo sendt et ukjent antall ambulanser. Ledergruppen i PHA hadde to medlemmer på plass i AMK sentralen. Kl 18:09 45 minutter etter første nødsamtale var 11 ambulanser fra Vestre Viken, fire luftambulanser, ett redningshelikopter, tre legevaktsleger fra Ringerike Legevakt, en helseekspress fra Vestre Viken, en Helseekspress samt et ukjent antall ambulanser fra Oslo ankommet/ på vei til Utøya. Fire ekstra luftambulanseleger hadde ankommet Lørenskog, og kontakt med Hovedredningssentralen var etablert. Sikkert oppmøtested etablert i nord var fortsatt Esso Sundvollen, og Sollighøgda og Sønsterudtunnelen var etablert som oppmøtesteder fra sør. Ledergruppen i PHA hadde to medlemmer på plass i AMK-sentralen. Kl 18:24 En time etter første nødsamtale hadde 11 ambulanser fra Vestre Viken, fem luftambulanser, ett redningshelkopter, tre legevaktsleger, en helseekspress og seks anestesileger fra Lørenskog ankommet de sikre oppmøtestedene. AMK Oslo/Akershus hadde formidlet at de hadde sendt åtte ambulanser fra Østfold og fire fra Innlandet. I tillegg hadde de sendt et ukjent antall ambulanser fra Oslo. AMK Oslo/Akershus opplyste at stadig flere ambulanser ble sendt i retninge Utøya. Ambulansene hadde samlet seg ved Essostasjonen Sundvollen, gammel veikro Neslandet, nedkjøring Thorbjørnkaia, privat bolig på Utvikstranda og på Sollihøgda. Ledergruppen i PHA hadde tre medlemmer på plass i AMK-sentralen. Kl 18:54 En og en halv time etter første nødsamtale var 27 ambulanser fra Vestre Viken, Østfold og Innlandet i området eller på vei inn. I tillegg til dette var det et ukjent antall ambulanser fra Oslo universitetssykehus. Seks luftambulanser, i tillegg til Sea King Rygge var i området eller på vei inn. Seks ekstra luftambulanseleger fra Lørenskog var på plass. Tre legevaktleger var ved Thorbjørnkaia, i tillegg var flere legevaktsleger på vei. En helseekspress fra Vestre Viken var blitt sendt til Ringerike, i tillegg hadde en helseekspress blitt sendt fra Oslo med fire paramedics om bord. Lokal klarering av Thorbjørnkaia var blitt gitt. Paisentbehandling var blitt iverksatt på Thorbjørnkaia og mottak var blitt 3

4 opprettet ved Sundvollen hotell. Beredskapsweb i PHA var opprettet. Ledergruppen i PHA hadde tre medlemmer på AMK- sentralen. Kl 19:24 To timer etter første nødsamtale var 28 ambulanser (Vestre Viken, Østfold og Innlandet) i området eller på vei inn, i tillegg til et ukjent antall ambulanser fra Oslo/Akershus (sannsynligvis 13 biler). Seks luftambulanser i tillegg til Sea King fra Rygge og Ørland var i området eller på vei inn. Seks ekstra luftambulanseleger fra Lørenskog. Tre legevaktleger var ved Thorbjørnkaia. En helseekspress fra Vestre Viken hadde blitt sendt fra Ringerike sykehus mot Sundvollen hotell med helsepersonell og medisisnk utstyr. Helseekspressen fra Oslo universitetssykehus hadde iverksatt evakuering av oppegående og mindre skadde personer, som hadde blitt tatt inn hos flere privatpersoner langs Utviksstranda. Pasientbehandlingen var iverksatt på Thorbjørnkaia. Samleplass 2, Elstangen var etablert. Mottak var opprettet ved Sundvollen hotell. Ringerike sykehus hadde begynt å motta pasienter. Ledergruppen i PHA hadde tre medlemmer på plass i AMK-sentralen. Tilrådninger Tilrådning 1: Ansvar og oppgaver må tydeliggjøres for alle potensielle aktører i henhold til beredskapsplaner, herunder oppbemanning av tjenesten. Likeledes må kommandoforhold og myndighet i helseforetaket og mot kommune avklares for alle i og utenfor organisasjonen. Disse aspektene må inn i alle beredskapsplaner, instrukser og prosedyreverk. Tilrådning 2: Det må struktureres et trenings-, øvings- og samøvingsregime som er direkte koblet mot nøkkelfunksjoner, budsjettsprosess og revisjon av planverk og prosedyrer (NMI, MOM, beredskapsplaner). Tilrådning 3: Det må vurderes om det skal investeres i teknisk utstyr slik at AMK sentralen får åtte fullverdige operatørplasser. Reservebilparken bør styrkes og samtlige reservebiler bør være utstyrt i henhold til tjenestens pakkeplan. Tilrådning 4: Det bør etableres et system som ivaretar alle som ringer 113. Når innringer ikke får svar etter noen sekunder viderekoples samtalen til annen AMK-sentral. Dette vil medføre et behov for informasjonsutveksling mellom AMK-sentralene. Dette kan for eksempel gjøres via AMIS. I større hendelser bør samarbeidende AMK-sentraler ha tilgang til vår beredskapsweb. En arbeidsgruppe må se på de forskjellige aspektene som nye løsninger har og vil føre med seg av konsekvenser. Tilrådning 5: Det bør skrives en kravformulering som ivaretar tiltaks- og logg-funksjonene i AMIS som kan innarbeides i neste oppgradering av AMIS-systemet. 4

5 Tilrådning 6: Helseekspressene bør inkluderes mer bevisst inn i Vestre Vikens beredskapsressurser. Spesielt nevnes at nåværende katastrofetilhenger med tilhørende utstyr må revideres og konseptet fornyes, eventuelt at beredskapshengerkonseptet blir innbakt i helseekspressen. Tilrådning 7: Det bør kjøpes inn kommunikasjonsutstyr slik at alle potensielle aktører med klare roller kan kommunisere på samme nett. Om Vestre Viken skal investere i dette, eller om samarbeidende etater skal gjøre dette, tar vi ikke stilling til. Det som er viktig er at dette blir innarbeidet i sambandsinstrukser i planverk og prosedyrer. Alle i tjenesten må ha tilgang på øreplugg og monofon. Tilrådning 8: Det bør vurderes om det skal utarbeides en mer detaljert plan for rollefordeling, ansvar og arbeidsoppgaver med mere for hvordan ledelsen skal organiseres og arbeide ved større hendelser internt i PHA. Tilrådning 9: PHA bør vurdere om det skal være en form for bakvaktsordning som en del av beredskapsplanene. Tilrådning 10: Dersom leger skal rykke ut fra sykehus så må de trenes og utstyres slik at de kan fungere godt på et skadested under store hendelser 5

6 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Innledning og bakgrunn... 8 Oslobomben... 9 Ambulanseressurser... 9 AMK Buskerud... Feil! Bokmerke er ikke definert. Luftambulanser Legebilen i Oslo PHA-ledelsen Vestre Viken Hendelsesforløp Mobilisering av ressurser Første melding om overlevende fra Utøya Første alvorlige skadde tatt hånd om av innsatspersonell fra helsesektoren Analyse Risikoanalyse Planverk, kommandoforhold, samhandling og øving Planverk, instrukser, kommandoforhold og rolleavklaring Samøving, opplæring og trening Teknisk utstyr AMK-sentralens operatørplasser Kapasitet anrop AMIS og journal Katastrofeutstyr, bekledning og Helseekspressen Kommunikasjon Bemanning Ledelse AMK Ambulansetjenesten Systemoppfølging av involvert personell Samarbeid interne og eksterne aktører AMK internt og de samlokaliserte nødetatene

7 Eksterne aktører, publikum og presse Tilrådninger Planverk, kommandoforhold, samhandling og øving Planverk, instrukser, kommandoforhold og rolleavklaring Samøving, opplæring og trening Teknisk utstyr AMK-sentralens operatørplasser og reservebiler ambulansetjenestn Kapasitet anrop AMIS og journal Katastrofeutstyr, bekledning og Helseekspressen Kommunikasjon Bemanning Ledelse AMK Leger i og utenfor VVHF

8 Innledning og bakgrunn Prehospital avdeling (PHA) i Vestre Viken Helseforetak (Vestre Viken) har ansvaret for ambulansetjenesten og AMK-sentralen i Buskerud fylke, samt tre kommuner i Telemark (Hjartdal, Tinn og Notodden), én i Oppland (Jevnaker) og to i Vestfold (Sande og Svelvik) (figur 1). Tjenesten har 17 ambulansestasjoner med totalt 24 døgnbemannede ambulanser i tillegg til tre dagbiler. Avdelingen har 190 fast ansatte ambulansepersonell og ca. 100 tilkallingsvikarer, og betjener rundt mennesker. 1: Kart over AMK Buskeruds ansvarsområde AMK Vestre Viken er samlokalisert med brann: Vestviken 110 og politi: Søndre Buskerud Politidistrikt (SBP) i Drammen og håndterer totalt ca samtaler årlig. Sentralen har 25 ansatte, fordelt på 14 medisinske operatører og 11 ressurskoordinatorer. Medisinske operatører er sykepleiere som har gjennomgått en intern opplæring og utsjekk (AMK-kurs), mens ressurskoordinatorene er autorisert 8

9 ambulansepersonell med prehospital erfaring. I tillegg drifter PHA fire helseekspressbusser i det aktuelle distriktet (se figur 2). Dette er spesialbygde busser som til daglig brukes til pasienttransport og de har sitteplasser og inntil tre båreplasser. Prehospital avdeling har videre det medisinske ansvaret for driften av luftambulansehelikopteret på Ål i Hallingdal. 2: Helseekspress Vestre Viken Oslobomben Ambulanseressurser Klokken 15:00 var det 27 ambulanser på vakt i Vestre Vikens nedslagsfelt og i hovedsak var disse i sitt nærområde (se figur 3). Tre dagbiler (Kongsberg, Drammen og Sætre) var på vei til å bli parkert etter endt vakt. Seks enheter ble sendt til Oslo etter at AMK-Oslo/Akershus hadde anmodet om bistand. Rundt klokken 16:00 ble Helseekspress 12-3 ( Helse 3 ) varslet etter anmodning fra AMK- Oslo/Akershus og lastet opp materiell og personell på Drammen Sykehus før den satte kursen mot Oslo med politieskorte. Klokken 17:00 ble den dimittert på Lierskogen etter at det kom melding om at det var nok ressurser allerede i Oslo. 9

10 Ambulanser kl ambulanser på vakt kl dagbiler (Kongsberg, Drammen og Sætre) er på vei til å parkeres. I hovedsak er ambulansene i sitt nærområde. 1 Akutt Haster Vanlig Ledig/leverer 1 3: Ambulanseressurser 22. Juli klokken 15:00 AMK Buskerud Klokken 15:15 var det vaktskifte på AMK-sentralen, og kveldsskiftet skulle etter planen bestå av én ressurskoordinator og to medisinske operatører. Klokken 15:25 ble en bilbombe som var plassert i regjeringskvartalet i Oslo sentrum sprengt. De materielle skadene var store. Åtte personer omkom og nær hundre ble skadet i eksplosjonen. Rundt ti personer ble sendt til behandling på sykehus og minimum 85 personer ble behandlet ved legevakta i Oslo sentrum. AMK-sentralen i Drammen ble gjort kjent med bombeeksplosjonen i Oslo via TV-nyhetene ca. klokken 15:30. Operasjonslederen informerte ambulansene i Drammensregionen om det inntrufne og påtroppende operasjonsleder ble kontaktet med spørsmål om å komme tidligere på jobb. Fungerende AMK-leder ringte sentralen, og bestemte at sentralen skulle styrkes med en medisinsk operatør ekstra i tillegg til at hun selv dro til sentralen. AMK Buskerud ble varslet av AMK-Oslo/Akershus om hendelsen klokken 15:54, og det ble anmodet om bistand i form av ambulanseressurser. 10

11 Luftambulanser Første varsling av en luftambulanseressurs skjedde klokken 15:40 da AMK-Oslo/Akershus varslet helikopter 1-1 fra Lørenskog. Helikopter 1-2 fra Lørenskog ble varslet klokken 15:47. Mannskapene på Lørenskoghelikoptrene løste oppdragene primært ved å rykke ut med legebil. En helikopterlege som denne dagen hadde anestesitjeneste på Oslo universitetssykehus rykket ut med ambulanse til regjeringskvartalet. Ytterligere en helikopterlege dro ut sammen med to spesialsykepleiere i ambulanse fra Lørenskog. Helikopterlegene som rykket ut fra Lørenskog ankom åstedet for terrorbomben henholdsvis ca. klokken 16:10 og 16:30. Luftambulansen Ål ble varslet fra AMK-Oslo/Akershus via AMK-Vestre Viken klokken 16:02. Mannskapet på Ål-maskinen var da i ferd med å avslutte trening i nærheten av Ål basen. Ålhelikopteret rykket, etter klargjøring av helikopteret, ut fra basen klokken 16:08 og landet på Oslo universitetssykehus Ullevål klokken 16:48. Lege og redningsmann fra Ål dro så med ambulanse videre til regjeringskvartalet og ankom der klokken 17:00. Luftambulansen i Stavanger fanget via media opp nyheten om Oslo-bombingen og meldte seg til tjeneste direkte til AMK-Oslo/Akershus rundt klokken 17:30. Legebilen i Oslo Både avtroppende og påtroppende legebil-lege ( 9-bil lege ) befant seg etter kort tid på det første åstedet og en av disse hadde rollen som fagleder helse. Inkludert disse to legene var det totalt sju anestesileger med prehospital kompetanse i regjeringskvartalet da meldingen om skyting på Utøya kom. PHA-ledelsen Vestre Viken Da bomben eksploderte i Regjeringskvartalet var ingen representanter fra ledelsen i PHA til stede i Drammen. Det var fredag ettermiddag og mange hadde ferie, men de fleste hadde stedfortredere som befant seg i nærheten av Drammen. Fungerende avdelingssjef hadde telefonmøter med avdelingssjefen. Det var enighet om at fungerende avdelingssjef skulle ha ansvar for videre oppfølging av aksjonen i Oslo. Det ble ikke besluttet at det på dette tidspunkt var nødvendig at fungerende avdelingssjef returnerte tilbake til Drammen. Avdelingssjef hadde klokken 15:45 den første kontakten med ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Det var under hendelsen flere telefonmøter mellom leder for prehospitalt senter Oslo universitetssykehus og avdelingssjef i Vestre Viken. Det første telefonmøtet avdekket først og fremst et behov for styrking av ambulanseressurser og Helseekspress. I tillegg fikk avdelingssjef i Vestre Viken informasjon om at AMIS ved Oslo universitetssykehus var falt ned. Som følge av dette ble teknisk rådgiver i PHA innkalt og informert. 11

12 Hendelsesforløp Mobilisering av ressurser Fra klokken til var AMK-sentralen som vanlig bemannet med én ressurskoordinator og to medisinske operatører. Fra klokken 16:30 ble sentralen oppbemannet med en ekstra medisinsk operatør. Fungerende seksjonsleder for AMK ankom sentralen samtidig med at første nødsamtale fra Utøya ble mottatt klokken 17:24 og hun besluttet da å innkalle én ressurskoordinator til. Deretter bemannet hun selv en av operatørplassene og var det første medlemmet i PHA-ledergruppen som var tilstede i AMK-sentralen. I den første nødsamtalen ble det meldt at en mann kledd i politiuniform skjøt vilt med automatvåpen og at flere personer var drept. Denne nødsamtalen ble satt i konferanse med Nordre Buskerud politidistrikt (NBP) som kom inn i samtalen etter 43 sekunder. 4: AMIS dataverktøy under første 113 samtale fra Utøya Opplysningene fra den første nødsamtalen ble bekreftet i flere påfølgende samtaler, og noen innringere fortalte om flere mulige gjerningsmenn. De aller fleste samtalene varrte under ett minutt. Innringerne ringte stort sett uavhengig av hverandre og de var spredt rundt hele øya. I tillegg kom noen anrop fra innringere som befant seg på fastlandssiden langs Utviksstranda. Klokken var det en ressurskoordinator og fire medisinske operatører i AMK-sentralen, og ressurskoordinatoren fungerte som operasjonsleder. Ut fra innholdet i nødsamtalene som ble mottatt ble det tidlig i forløpet klart at det kunne dreie seg om mange ofre på Utøya. Man valgte derfor å aktivere et stort antall ambulanseressurser. Etter dette ble det stor pågang med nødsamtaler, og de første 10 minuttene ble 25 nødsamtaler besvart. Etter 40 minutter hadde AMKsentralen besvart 57 nødsamtaler. AMK-Vestre Viken har registrert totalt 92 nødsamtaler som har tilknytning til Utøya-aksjonen. De aller fleste av innringerne befant seg på øya. 12

13 I hendelsesforløpet henvises det til en rekke punkter i kartet. I etterkant av aksjonen ved Utøya har det vært til dels store feilangivelser i media i forhold til hvor de faktiske hendelsene fant sted. Særlig har det vært feil i forhold til punktene som omtales som Utvika brygge, Utvika Camping og Thorbjørnkaia samt Storøya og Elstangen. I teksten omtales de to stedene hvor hoveddelen av pasienttriageringen fant sted som Samleplass 1 og Samleplass 2. Samleplass 1 er geografisk plassert der hvor fergeleiet til MS Thorbjørn er på fastlandssiden. Dette stedet benevnes også som Utøyakaia. Utvika Camping ligger noen få hundre meter lenger nord. Samleplass 2 benevnes også som Elstangen og er punktet som ligger på fastlandssiden før flytebryggen som fører over til Storøya Utøya Elstangen (Samleplass 2) Thorbjørnkaia (Samleplass 1) Storøya Privatbolig ved Utviksstranda Gamle vegkroa Neslandet Sønsterudtunellen Sollihøgda Sundvolden Hotel Ringerike sykehus Esso stasjonen Utvika Camping 5: Innsatsområdet under Utøya hendelsen 8 Ambulanse 05-2 Ringerike sto ledig på stasjonen på Ringerike sykehus og ble varslet som første ressurs klokken 17:26. Denne bilen ble bedt om å møte opp ved Gamle vegkroen på Neslandet (se pkt. 6 figur 5). Ambulanse 19-1 Ål var underveis med pasient fra Hallingdal til Ringerike sykehus og befant seg et par km nord for Ringerike sykehus da personellet hørte meldingen som gikk til ambulanse 05-2 Ringerike over helseradioen. De meldte seg for AMK Buskerud, og det ble avtalt at de skulle avlevere pasienten på sykehuset og deretter sette kurs mot samme oppmøtested som ambulanse 05-2 Ringerike. Under kjøring fra Sundvollen, langs riksvei 155 mot avtalt møtepunkt, ble det hørt kraftige skuddsalver over Tyrifjorden. Nordre Buskerud Politi distrikt (NBP) ble oppringt på nytt av AMK klokken 17:27 hvor hendelsen ble varslet igjen og innringers telefonnummer ble oppgitt. 13

14 Klokken 17:30 ankom ytterligere ett medlem av ledergruppen PHA, ambulansesjefen, Drammen Sykehus. Han hadde et kort møte med krisestaben ved sykehuset. Klokken 17:31 fikk AMK Buskerud opplysninger fra en innringer som befant seg på landsiden. Han fortalte at gjerningsmannen hadde kommet i en mindre sølvgrå kassebil og at vedkommende var kledd som politi. Denne informasjonen ble videreformidlet fra AMK Buskerud til NBP klokken 17:54. I tillegg varslet AMK Buskerud klokken 17:31 ambulansene 05-1 Ringerike og 05-5 Ringerike om hendelsen på Utøya. Begge bilene befant seg på det tidspunktet i Oslo, men satte umiddelbart kurs mot Sollihøgda. De tre luftambulansene som hadde vært virksomme ved regjeringskvartalet hadde blitt dimittert rundt klokken 17:30. Klokken 17:32 ble luftambulanse 1-2 varslet om at det pågikk skyting på Utøya. Klokken 17:34 ringte ambulanse 23-1 Modum og meldte seg til tjeneste. AMK Buskerud ba dem om å sette kurs mot Utøya. Etter dette var det mange ressurser fra eget helseforetak, så vel som fra andre helseforetak som meldte seg til tjeneste hos AMK Buskerud. Alle fikk beskjed om å sette kurs mot Utøya. Klokken 17:34 ble legevakten på Ringerike varslet. Operatør på legevaktssentralen sendte ut legevaktsbil og varslet deretter legevaktssjefen klokken 17:43. Ambulanse 05-2 Ringerike stoppet på eget initiativ ved nedkjøringen til Storøya/Elstangen (punkt 2) og varslet AMK Buskerud om dette klokken 17:34. Deretter ble man enige om at ambulanse 05-2 skulle trekke seg noe lenger unna, og den tok oppstilling ved Esso-stasjonen på Sundvollen (punkt 11) kl. 17:42. På dette tidspunktet ble reservebilen på Ringerike bemannet etter initiativ fra ambulansepersonell som tilfeldig befant seg på Ringerike sykehus. Stasjonssjefen på Ringerike ble på omtrent samme tidspunkt bedt om å umiddelbart avbryte ferien sin og komme på jobb. Ambulanse 19-1 Ål ankom Esso-stasjonen på samme tidspunkt som ambulanse 05-2 Ringerike, og ambulansepersonellet som sto der så at det passerte en politibil på vei fra Ringerike mot Utøya. Operasjonsleder på AMK Buskerud var lokalkjent i området, og visste at en privatperson som har erfaring fra både ambulansetjenesten og AMK bor like ved RV. 155 rett sør for Utøya. I tillegg råder denne personen over flere uniformerte utrykningskjøretøy i forbindelse med drift av kjøreopplæring for blant annet ambulansearbeidere. Operasjonsleder ringte derfor til denne personen og anmodet om umiddelbar assistanse for å sikre trafikken på veien fra sør. Han aksepterte oppdraget og bidro deretter med en rekke oppgaver. Klokken 17:35 ble ambulanse 620 Drammen og ambulanse 631 Eiker varslet og bedt om å sette kurs mot den omtalte privatpersonens bolig (punkt 5). Leder Pasientreiser Vestre Viken (fungerende avdelingssjef) ringte operatør for Helseekspressene og ba om mobilisering av den nærmeste Helseekspressen. 14

15 Klokken 17:35-11 minutter etter første nødsamtale fra Utøya: 28 nødsamtaler til AMK var blitt registrert. Ekstra personell hadde ankommet AMK. Sju ambulanser var på vei mot åstedet. Legevakten på Ringerike hadde blitt varslet og det var bedt om luftambulanse fra AMK-Oslo/Akershus. Sikkert oppmøtested fra sør var blitt oppgitt som privat bolig (punkt 5) og fra nord gammel veikro på Neslandet (punkt 6). En person fra ledergruppen i PHA hadde ankommet sykehuset i Drammen og en person fra PHA ledergruppe hadde ankommet AMK-sentralen. Klokken 17:41 ringte AMK-Oslo/Akershus og spurte på nytt om behov for luftambulanse. Det viste seg da at kun et av Lørenskoghelikopterne, helikopter 1-2, foreløpig var blitt varslet. På dette tidspunkt gikk det også ut varsel til Lørenskog 1-1. Luftambulansen Ål ble varslet klokken 17:50. Varslingen av luftambulansen Ål skjedde via direkte oppkall på vaktmobiltelefon fra AMK Buskerud til vakthavende luftambulanselege. De tre luftambulanse-helikoptrene som hadde vært involvert i aksjonen i Regjeringskvartalet befant seg på dette tidspunktet på henholdsvis Lørenskogbasen og OUS-Ullevål. Sollihøgda ble avtalt som møteplass og de tre helikoptrene satte kursen dit etter hvert som crewene ble samlet ved helikopterne hhv. klokken 17:42, 17:53 og 17:56. Klokken 17:43 og 17:49 hadde AMK korte telefontelefonsamtaler med NBP hvor det ble gitt opplysninger om pasienter. Sikkert oppmøtested ble ikke diskutert i disse telefonsamtalene. Legevaktssjefen på Ringerike rekvirerte ekstra lege til skadestedet og styrket bemanningen på legevakten, samt varslet kommuneoverlegen i Hole klokken 17:48 i tillegg til den administrative ledelsen i de to berørte kommunene. Kommuneoverlegen i Hole dro mot Utøya og møtte ambulanser som sto ved oppmøtepunktet ved gamle kroa på Nes og fikk en kort orientering fra ambulansepersonellet der. Da det ble klart at veien videre mot Utøya ble betraktet som usikret område returnerte kommuneoverlegen til Esso-stasjonen ved Sundvollen. På dette tidspunktet hadde det ankommet enda flere ambulanser til Sundvollen. De to siste ambulansene som hadde vært avgitt til Oslo ringte inn til AMK Buskerud hhv. klokken 17:45 og 17:49, og begge ambulansene satte kursen mot Utøya. Klokken ringte NBP til AMK Buskerud og ga beskjed om at oppmøtested for ambulanser skulle være Thorbjørn-kaia (pkt. 3). Klokken 17:54 ankom ambulansesjefen i Vestre Viken AMK-sentralen. Påtroppende operasjonsleder på AMK Buskerud ankom sentralen klokken 17:50, mens den ekstrainnkalte ressurskoordinatoren ankom ca. klokken 18:00. Klokken 17:54-30 minutter etter første nødsamtale: 53 nødsamtaler til AMK hadde blitt registrert. Ti ambulanser fra Vestre Viken, tre helikoptre og to legevaktsleger var blitt sendt i retning Utøya. Sikkert oppmøtested fra nord var Esso Sundvollen, sikkert oppmøtested sør var privat bolig. I tillegg hadde AMK Oslo sendt et ukjent antall 15

16 ambulanser. Ledergruppen PHA hadde to medlemmer på plass i AMK. Klokken 17:55 ble Helseekspress 12-3 varslet på nytt for oppdrag på Ringerike/Utøya. Sjåfør på 12-3 ringte AMK Buskerud klokken 17:56 og informerte om at helseekspress var på vei til Ringerike via Åmot og Vikersund. AMK Buskerud ba sjåføren kjøre direkte til Ringerike sykehus for innlasting av katastrofemateriell, medisiner, ullpledd/utstyr og personell: en anestesilege, en kirurg, to anestesisykepleiere og to operasjonssykepleiere. Klokken 17:55 varsler personell om bord på reservebil Ringerike at denne nå var i drift og at man satte kurs fra Ringerike mot Sundvollen. Bilen var nå blitt fylt med tepper, bobleplast og ekstra katastrofebårer. Klokken 17:56 varslet AMK Buskerud sine på dette tidspunkt 10 ambulanseressurser at det var klarert med politi at Thorbjørn-kaia langs RV 155 (pkt 3) hadde blitt definert som trygt oppmøtested. Det var kun tre enheter som bekreftet å ha mottatt denne meldingen (ambulanse 05-2 Ringerike, ambulanse 19-1 Ål som på dette tidspunktet befant seg ved pkt. 11 og ambulanse 05-1 Ringerike som befant seg ved pkt 2). AMK Buskerud varslet Hovedredningssentralen klokken 17:57 om behov for bistand. Sea King fra 330-skvadronen stasjonert ved Rygge flyplass befant seg på dette tidspunkt på Voldsløkka i Oslo. Mannskapet hadde blitt varslet i forbindelse med Oslo-bomben, men ble stående i beredskap på Voldsløkka frem til alarmering om skyting på Utøya. Klokken 18:01 varslet 23-1 Modum at de passerte Sundvollen. Da de ikke fant noen der, fortsatte de mot Utøya. Klokken 18:01 ble AMK Buskerud for første gang informert om at ekstrainnkalte luftambulanseleger fra Lørenskog-basen hadde blitt sendt i retning Utøya. Fire ekstra leger ble fraktet med helikopter 1-2 fra Lørenskog-basen. Ambulanse 05-2 Ringerike og ambulanse 19-1 Ål kom først til nedkjøringen til Thorbjørn-kaia hvor fergeleiet til Utøya er lokalisert. Veien ned til fergeleiet er ca. 80 meter lang og relativt smal, slik at to biler ikke kan passere hverandre. Veien går gjennom tett løvskog og det er ikke fritt utsyn mot Utøya før man kommer ned til selve fergeleiet. Ambulanse 05-2 kjørte ned først og ambulanse 19-1 fulgte like etter. Ambulanse 05-2 stanset på fergeleiet (pkt 3), mens 19-1 ble stående litt oppe i bakken. 16

17 3 3 3a 3b Thorbjørnkaia Busslomme Avkjørsel 3a 3b 6: Nedkjørselen til Thorbjørn-kaia Foto: Ann-Elin Tomlinson Da personellet på ambulanse 05-2 gikk ut av bilen var det stille på kaia, og ingen mennesker å se før de så ryggen til en person i politiuniform som reiste seg opp fra buskene på fergeleiet og ble gjenkjent som en lokal politimann. Politibetjenten ba dem umiddelbart om å komme seg unna da det ble skutt i området. Ambulansepersonellet satte seg deretter inn i bilen og rygget oppover bakken. Personellet i ambulanse 19-1 oppfattet situasjonen og rygget samtidig oppover bakken tilbake mot RV 155. Oppe ved RV 155 er det en avkjørsel på motsatt side av veien (pkt 3b) samt en busslomme (pkt 3a). Ambulansene 05-2 og 19-1 tok ny oppstilling der sammen med ambulanse 23-1 Modum og legevaktsbilen fra Ringerike. Klokken var da 18:05. Etter at de første ambulansene hadde passert 17

18 Esso-stasjonen ved Sundvollen ble veien etter hvert sperret i den retningen. Det var ambulansepersonell som tok seg av denne oppgaven. Ambulansepersonell med lokalkunnskap vurderte deretter området ned mot broen til Storøya som det beste stedet for nytt oppmøtepunkt for ambulansene nordfra. Første melding om overlevende fra Utøya Klokken 18:05 kom de første meldingene til AMK-sentralen om personer som hadde svømt fra Utøya til fastlandssiden av Utviksstranda. I løpet av kort tid begynte det å strømme på med personer som hadde tatt seg i land ved fergeleiet og som kom gående oppover bakken mot RV 155. Ambulansepersonellet og personell fra legevakten på Ringerike tok seg til fots ned i bakken og tok i mot svømmerne etter hvert som de kom opp. Parallelt med dette ble det meldt om en stadig strøm av svømmere som hadde tatt seg i land både sør og nord for Thorbjørn-kaia. Etter hvert som det ble klart hva det var som foregikk startet også evakueringen av personer fra vannet. Dette ble utført av frivillige i diverse båter som befant seg i det området. 7: Kart over Utøya, Thorbjørn-kaia og Utvika Camping Personene som hadde svømt over fra Utøya ble etter hvert evakuert inn i ambulanser og i flere hus og campingvogner i nærheten. Luftambulansen Arendal befant seg om ettermiddagen den 22. juli i Osloområdet i forbindelse med pasienttransport fra Arendal og fikk via kollegaer på Oslo universitetssykehus vite om aksjonen på Utøya. De prøvde da å melde seg til innsats via AMK-Oslo/Akershus. De oppnådde ikke kontakt der og ringte deretter direkte til AMK Buskerud før de dro mot Sollihøgda klokken 18:08. 18

19 Klokken 18:09 ankom reservebil Ringerike Sundvollen. Området rundt Utøya var på nytt erklært usikkert og reservebil Ringerike, samt minst to andre ambulanser, avventet ved Essostasjonen på Sundvollen. Klokken 18:09-45 minutter etter første nødsamtale: Ressurser ankommet/på vei til Utøya: 11 ambulanser fra VVHF, fire luftambulanser, ett redningshelikopter, tre legevaktsleger fra LV Ringerike, en helseekspress fra Vestre Viken, en helseekspress samt et ukjent antall ambulanser fra Oslo. Fire ekstra luftambulanseleger hadde ankommet fra Lørenskog og kontakt med Hovedredningssentralen hadde blitt etablert. Sikkert oppmøtested var fortsatt Esso Sundvollen fra nord, og Sollihøgda og Sønsterudtunnellen hadde blitt etablert som oppmøtesteder fra sør. Ledergruppen PHA hadde to medlemmer på plass i AMK. Fra klokken 18:10 hadde AMK-Oslo/Akershus fortløpende kontakt med AMK Buskerud, og det ble informert om ytterligere luftambulanseleger på vei fra Lørenskog. Klokken 18:14 meldte AMK- Oslo/Akershus at Innlandet og Østfold kunne stille henholdsvis fire og åtte ambulanser til rådighet. Østfolds antall ble senere oppjustert til 10 og så til 13. Ål-helikopteret landet på Sollihøgda klokken 18: landet samme sted klokken 18:15, mens 1-2 grunnet de dårlige værforholdene valgte å først sirkle i området før de landet klokken 18:25. Rundt klokken 18:20 ankom de første sivile bilene med svømmere som hadde blitt blitt plukket opp langs Utviksstranda til Essostasjonen ved Sundvollen. Kort tid etter hadde det allerede samlet seg ungdommer fra Utøya på bensinstasjonen. De pårørende begynte også å ankomme stedet. Kommuneoverlegen besluttet i samarbeid med politi og ambulansepersonell som befant seg der at man burde ha et større og bedre mottakssenter for ungdommene som kom fra Utøya. Sundvolden hotell ble bedt om å stille lokaler og bistå med å opprettel et mottak for ungdommene og deres pårørende. 19

20 Sundvollen Hotell Esso stasjonen 8: Flyfoto av Sundvollen Hotell og området rundt Arendal-helikopteret landet på Sollihøgda klokken 18:22. Luftambulansen Dombås var på Lillehammer og meldte seg via AMK-Innlandet til tjeneste dersom AMK Buskerud hadde behov for ytterligere ressurser. AMK Buskerud aksepterte tilbudet og luftambulansen Dombås tok av fra Lillehammer klokken 18:24. Klokken 18:24 - En time etter første nødsamtalenødsamtale: 11 ambulanser fra Vestre Viken, fem luftambulanser, ett redningshelikopter, tre legevaktsleger, en helseekspress, og seks anestesileger fra Lørenskog hadde ankommet de sikre møtestedene. AMK-Oslo/Akershus hadde formidlet at det var blitt sendt åtte ambulanser fra Østfold og fire fra Innlandet. I tillegg var det sendt et ukjent antall ambulanser fra Oslo. AMK-Oslo/Akershus opplyste at stadig flere ambulanser ble sendt i retning Utøya. Ambulansene hadde samlet seg ved Esso-stasjonen Sundvollen, gammel vegkro Neslandet, nedkjøring Thorbjørn-kaia, privat bolig ved Utviksstranda og på Sollihøgda. Ledergruppen PHA hadde tre medlemmer på plass i AMKsentralen. Politiet ankom Utøya rundt klokken 18:30 (ikke dokumentert hos PHA) og gjerningsmannen ble pågrepet etter kort tid. På dette tidspunktet hersket det fremdeles stor usikkerhet rundt antallet gjerningsmenn på Utøya. Flere nødsamtaler og vitneutsagn hadde tydet på at det kunne være mer enn én person som hadde stått bak angrepet. Politiet lette fortsatt etter flere gjerningsmenn som kunne være på Utøya og blant alle overlevende som hadde kommet seg bort fra Utøya. Klokken 18:33 ringte AMK-Vestre Viken til 110-sentralen Vest Viken og informerte om ungdommer som svømte i retning Modum. Dette er den eneste samtalen som har blitt registrert med Vestviken 110-sentral. 20

21 Klokken 18:37 ble regional AMK (R-AMK) (AMK Oslo) formelt opprettet etter egen prosedyre. R-AMK bidro med å sjekke sengeplasser/intensivplasser i Oslo-området, samt å koordinere tilstrømningen av ambulanseressurser fra Østfold og Innlandet. Området ved Thorbjørn-kaia forble ansett som usikret område og ambulanseressurser som hadde kommet fra sørsiden (Oslo) ble primært stoppet ved Sollihøgda (pkt 4 8). Det sørlige punktet ble senere flyttet til avkjøringen ved Sønsterudtunnellen (pkt 7). Parallelt med at helseressurser tok oppstilling ved de angitte møtepunktene nord og sør for Utviksstranda begynte sivilpersoner å iverksette transport av personer som hadde svømt fra Utøya til land. Det har i ettertid blitt rapportert om flere transporter som fant sted til henholdsvis Sundvollen og tidligere omtalt privat bolig. 9: Ambulanser venter ved et av oppmøtestedene. Foto: Frode Johansen, Ringerike blad Klokken 18:40 kommer det en lokal klarering fra politiet til de ambulanseressurser som befinner seg ved Sundvollen med beskjed om at de skal begynne å rykke fremover mot Utøya. Dette avvises imidlertid av operasjonsleder på AMK i samråd med ambulansesjef, da ingen formell klarering av området foreligger. Trafikken fra nordsiden sperres på dette tidspunkt av ambulansepersonell ved Sundvollen og ambulanseressursene blir derfor stående ved denne sperringen i påvente av en formell klarering via AMK. Klokken 18:40 mottok AMK Buskerud den første nødsamtalen fra Utvika Camping hvor det ble meldt om en person med skuddskade som befant seg ved brygga på campingplassen. 21

22 Klokken 18:41 ble beredskapsweb opprettet av PHA ledergruppe og åpnet av fungerende seksjonsleder for AMK. Beredskapsweb er et internettbasert loggføringssystem for beredskapssituasjoner og ved uønskede hendelser, aksjoner, ulykker, beredskap og kriser. Her kan flere logge samtidig, og alle er "up to date" med hva de andre jobber med. Systemet inneholder vanlig logg, egne logger for større hendelser, og statistikk. Alle medlemmer i ledelsen i PHA har tilgang til Beredskapsweb som åpnes ved behov. I løpet av de neste timene logget flere av lederne som var på ferie seg inn via Beredskapsweb og deltok i planleggingen av tiltakene som ble utført. Medlemmer av ledergruppen hadde i tillegg hyppig kontakt seg i mellom via mobiltelefon. Rundt klokken 18:45 kjørte flere ambulanser med ekstrainnkalte anestesileger fra luftambulansen Lørenskog til busslommen ved nedkjøringen til Thorbjørn-kaia. Da den lokale klareringen av Thorbjørn-kaia ble gitt klokken 18:50 var fire anestesileger fra Lørenskog til stede, i tillegg til flere spesialsykepleiere og Operativ Leder i Oslo ( 0-2 ). Ambulansepersonellet og øvrig helsepersonell, som befant seg langs RV. 155, fikk ikke klarering av politiet til å ta seg ned til verken Utvika Camping eller Thorbjørnkaia inntil det på nytt kom en lokal klarering klokken 18:50. Ambulansepersonell, luftambulanseleger og legevaktsleger var i direkte kontakt med politiet på stedet og fikk beskjed om at de kunne ta seg ned på selve fergeleiet. Klokken ringte innsatsleder ved NBP og bekreftet at Thorbjørnkaia på nytt ble betraktet som sikkert. Offisiell klarering av hele området langs Utviksstranda ble gitt da. Ambulansepersonell fra ambulanse 05-2 ble oppnevnt til Operativ Leder Helse (OLH) på Thorbjørnkaia, mens rollen som Fagleder Helse (FLH) forble ubesatt. Første alvorlige skadde tatt hånd om av innsatspersonell fra helsesektoren Rundt klokken 18:50 ankom de første hardt skadde pasientene som hadde blitt evakuert av politiet og sivile og kjørt i båt fra Utøya til Thorbjørn-kaia. Disse pasientene ble umiddelbart tatt hånd om av innsatspersonell fra helsesektoren som befant seg på fergeleiet. Triagering og evakuering av personer som ankom bryggen pågikk fra 18:50 til 19:30. Oppsamlingsplassen for luftambulansene hadde på dette tidspunktet blitt flyttet nordover fra Sollihøgda til Tyrifjorden Golfbane, Storøya (pkt. 4) og ved Elstangen (pkt. 2). Det var flere grunner til at det etter hvert ble behov for å etablere en plass for pasientmottak og behandling i tillegg til fergeleiet ved Thorbjørnkaia. Værmessige forhold med dårlig sikt og lavt skydekke over Sollihøgda gjorde at man valgte å begynne å flytte luftambulanse-helikopterne ned mot området ved Storøya, hvor det også var bedre forhold plassmessig sammenlignet med fergeleiet ved Thorbjørn-kaia. Det ble derfor opprettet ytterligere en strukturert samleplass med egen OLH fra Vestre Vikens ambulansetjeneste på Elstangen. Da offisiell klarering av hele området kommer klokken 18:58 rykket alle biler ut fra Sundvollen til Elstangen. Leger fra Luftambulanseavdelingen på Lørenskog fulgte de første hardt skadde pasientene fra Thorbjørnkaia til helikoptersamleplassen ved Elstangen hvor de også tok rollen som Fagleder Helse. Initialt ble FLH-rollen ivaretatt av en av helikopterlegene på vakt, men oppgaven ble etter kort tid overtatt av en av de ekstrainnkalte luftambulanselegene, etter avtale med OLH på stedet. 22

23 10: Flyfoto over Elstangen Arbeidsformen man på forhånd kort hadde orientert de tilstedeværende legene om var at pasienter som ble ansett å være hardt/kritisk skulle tas hånd om av anestesileger og transporteres til Elstangen for videre transport til sykehus. Uskadde/personer med mindre skader skulle transporteres videre til samleplassen ved Sundvolden Hotell, mens øvrige pasienter skulle sendes til Ringerike sykehus og etter hvert til Bærum sykehus. Det finnes ikke noe dokumentert antall personer som ble tatt hånd om på Thorbjørnkaia eller ved Elstangen. Klokken 18:54 - en og en halv time etter første nødsamtale: 27 ambulanser (Vestre Viken, Østfold og Innlandet) var i området eller på vei inn, i tillegg til et på dette tidspunkt ukjent antall ambulanser fra Oslo. Seks luftambulanser, i tillegg til Sea King Rygge var i området eller på vei inn. Seks ekstra luftambulanseleger fra Lørenskog var på plass. Tre legevaktsleger var ved Thorbjørnkaia, i tillegg var flere legevaktsleger på vei. En helseekspress fra Vestre Viken hadde blitt sendt til Ringerike, i tillegg hadde en helseekspress blitt sendt fra Oslo med fire paramedicer om bord. Lokal klarering av Thorbjørnkaia var gitt. Pasientbehandling hadde blitt iverksatt på Thorbjørnkaia mens mottak hadde blitt opprettet ved Sundvolden hotell. Beredskapsweb hadde blitt opprettet. Ledergruppen PHA hadde tre medlemmer på plass i AMK. Kl 19:00 ankom helseekspressene oppsamlingssted/sundvollen (23-07). Helseekspress 12-3 ble brukt som transportmiddel fra Sundvolden Hotell til Ringerike Sykehus (en tur med pasienter med mindre skader). Helseekspressene ble brukt som skjold for å skjerme forulykkede da de ankom og i forhold til beredskap for øvrige ønskede transporter mellom Sundvollen og omegn. 23

24 11: Helseekspressen tar ombord oppegående pasienter Foto: Frode Johansen, Ringerike blad I tidsrommet mellom 18:50 og 19:30 foregikk det kontinuerlig mottak, behandling, triagering og evakuering av personer ved Thorbjørnkaia. Politi og sivile transporterte personer som ble plukket opp i småbåter fra Tyrifjorden og fra Utøya og leverte disse til helsepersonellet som oppholdt seg på brygga. På dette tidspunktet var det registrert sju luftambulanseleger, en anestesilege fra Bærum, tre legevaktsleger fra Ringerike som var i arbeid med pasientbehandling i tillegg til to spesialsykepleiere fra luftambulanseavdelingen og ambulansepersonell. Uskadde personer og mindre skadde pasienter gikk selv opp bakken og ble tatt hånd om av helsepersonell der, mens de hardest skadde ble transportert i ambulanse fra brygga. I enkelte tilfeller fulgte en anestesilege pasientene i ambulanse til helikoptersamlingsplassen ved Elstangen. Grunnet plassproblemer kunne bare to ambulanser stå nede på brygga om gangen. Et ambulansepersonell sto ved nedkjøringen til kaia og ivaretok logistikken rundt til- og frakjøring ved Thorbjørnkaia, og dette arbeidet blir beskrevet som svært effektivt. Pasientstrømmen var aldri større enn at de tilstedeværende leger vurderte det dithen at det aldri var for lite ressurser tilgjengelig i arbeidet med å ta i mot og behandle pasienter på Thorbjørnkaia. 24

25 12: Ambulanser ved Thorbjørn-kaia Foto: Frode Johansen, Ringerike blad De første pasientene ble registrert inn klokken 19:24 i mottaket på Ringerike sykehus og de ble transportert dit av sivile. De første som ankom Ringerike sykehus var stort sett uskadde/mindre skadde. Mottak, triagering og evakuering av pasienter foregikk ved Elstangen fra rundt klokken 19:10. På dette tidspunktet befant det seg flere luftambulanser på begge sider av broen mot Storøya og en luftbro mellom Elstangen og OUS Ullevål og sykehuset i Drammen ble etablert. Klokken 19:24 - to timer etter første nødsamtale: 28 ambulanser (Vestre Viken, Østfold og Innlandet) var i området eller på vei inn, i tillegg til et på dette tidspunkt fortsatt ukjent antall ambulanser fra Oslo/Akershus (-sannsynligvis 13 biler, men dette ble ikke verifisert før på et senere tidspunkt). Seks luftambulanser, i tillegg til Sea-king fra Rygge og Ørland var i området eller på vei inn. Seks ekstra luftambulanseleger fra Lørenskog. Tre legevaktsleger var ved Thorbjørn-kaia. En helseekspress fra Vestre Viken hadde blitt sendt fra Ringerike Sykehus mot Sundvolden Hotell med helsepersonell og medisinsk utstyr. Helseekspressen fra Oslo hadde iverksatt evakuering av oppegående og mindre skadde personer som hadde blitt tatt inn hos flere privatpersoner langs Utviksstranda. Pasientbehandling var blitt iverksatt på Thorbjørnkaia. Samleplass 2, Elstangen var etablert. Mottak hadde blitt opprettet ved Sundvolden hotell. Ringerike sykehus hadde begynt å motta pasienter. Ledergruppen PHA hadde tre medlemmer på plass i AMK. 25

26 Klokken 19:25 startet helseekspress fra Oslo/Akershus evakuering av ungdommer fra flere punkt langs Utviksstranda og transporterte disse til Sundvolden Hotel. Rundt klokken 19:25 besluttet flere av de tilstedeværende leger og annet helsepersonell at de burde forsøke å ta seg ut til selve Utøya. Det var uklart for helsepersonellet hvor mange personer som på dette tidspunkt fremdeles befant seg på Utøya og skadeomfanget til disse. Politiet anså fremdeles Utøya som usikkert område, men etter en lokal klarering med politi på Thorbjørnkaia dro først en anestesilege og to ambulansepersonell fra Oslo universitetssykehus i en båt mot Utøya. Disse ble ikke gitt tillatelse til å gå i land på øya, og dro da rundt øya for å se om det de kunne observere personer som trengte bistand. Etter å ha rundet øya en gang la de til ved kaia på Utøya. Politimannskapene som befant seg der lot helsepersonellet gå i land, men de fikk ikke gå opp fra kaien. Etter kort tid ankom ytterligere en båt med totalt fire anestesileger og et ambulansepersonell til kaien på Utøya. En av anestesilegene dro etter kort tid med båt til Elstangen med en skadd person, mens de øvrige legene ble tatt med opp til et av husene på øya hvor de ble værende inntil politiet organiserte grupper med helsepersonell som gikk over hele øya og verifiserte dødsfallene. Det var kun et fåtall personer som trengte medisinsk behandling av helsepersonellet som hadde kommet til øya. Ambulansepersonell som var med ut i de første båtene som ankom Utøya anslår at det var rundt 200 uskadde personer på øya da de kom dit. Rundt klokken 19:30 varslet politiet på stedet at man mistenkte at det kunne befinne seg eksplosiver i gjerningsmannens bil som sto parkert på Thorbjørn-kaia. Det ble derfor beordret at fergeleiet skulle evakueres så fort som mulig. På dette tidspunktet befant det seg fem-seks personer med alvorlige skuddskader på fergeleiet. Man prioriterte å evakuere disse fra fergeleiet før helsepersonellet også forlot stedet klokken 19:45. Etter dette tidspunktet ble mottak av pasienter flyttet til strandsonen ved Elstangen, Samleplass 2. MS Thorbjørn og diverse privatbåter transporterte et ukjent antall personer fra Utøya til det nye mottaksstedet. I skrivende stund er totalantallet personer som befant seg på Utøya da skytingen startet fortsatt ikke offentliggjort av politiet. Ifølge Aftenposten opplyste Arbeiderpartiet den 30. september at antall personer var 586. Det er uklart hvor mange av disse personene som selv svømte til fastlandet, hvor mange som ble plukket opp fra vannet og øya av frivillige sivile, og hvor mange som ble fraktet fra øya med bistand fra politiet etter at gjerningsmannen hadde blitt pågrepet. Det foreligger ingen registrering fra helsevesenets side av antall personer som ble tatt i mot på Thorbjørnkaia og Elstangen. Registrering fant sted i sykehusenes mottak og på Sundvolden Hotel. Sea King Ørland som ble varslet rundt klokken 17:30 landet på Lørenskogbasen klokken 19:00 og dro videre til Elstangen etter å ha fylt drivstoff. Klokken 19:35 lettet det første helikopteret med pasient som ble fløyet til OUS - Ullevål. Ambulanser kjørte i skytteltrafikk mellom Thorbjørn-kaia, Elstangen, Sundvollen, Ringerike Sykehus og Bærum sykehus, og et par pasienter ble i tillegg kjørt i ambulanse direkte til Oslo universitetssykehus Ullevål. Etter at Thorbjørn-kaia ble evakuert grunnet fare for eksplosiver i gjerningsmannens bil fungerte Elstangen som eneste mottakssted for personer som ble fraktet over fra Utøya/Tyrifjorden til fastlandssiden. Samleplass 2 var større og mer oversiktlig, og triagering og videre transport derfra var 26

27 enklere. OLH og FLH organiserte skadestedet på Elstangen med å dele inn personene som ankom Samleplass 2 i fire kategorier; oppegående, behov for ambulanse, behov for helikopter og døde. Klokken 19:45 ble ytterligere rundt 60 personer fraktet fra privatboliger langs Utviksstranda til Sundvolden Hotel. I tidsrommet mellom klokken 19:35 og 21:05 ble totalt 11 pasienter transportert direkte fra samleplassen ved Elstangen til Oslo universitetssykehus Ullevål og Drammen sykehus. I tillegg til dette overtok et helikopter en pasient fra en ambulanse i området ved Sollihøgda, og også denne pasienten ble fløyet til Oslo universitetssykehus Ullevål. Det ble gjennomført totalt åtte luftambulanse- transportetapper, dvs. at det i flere av tilfellene ble fraktet flere pasienter samtidig i samme helikopter. Siste pasient som ble transportert direkte fra samleplassen på Elstangen ble levert på Oslo universitetssykehus Ullevål klokken 21:28. Etter dette ble ytterligere to pasienter transportert med helikopter fra Ringerike sykehus til Oslo universitetssykehus Ullevål. Utover normal beredskap har følgende ekstra utrykningsleger fra spesialisthelsetjenesten blitt registrert i arbeid prehospitalt rundt Utøya og ved Sundvolden Hotel: Prehospital Divisjon OUS: Seks anestesileger, en anestesisykepleier, en intensivsykepleier og en paramedic. Bærum Sykehus: Tre anestesileger og en anestesisykepleier. Ringerike Sykehus: En kirurg, en anestesilege, to anestesisykepleiere, to operasjonssykepleiere. De seks luftambulansene som var på vakt (Lørenskog 1-1 og 1-2, Ål, Dombås, Arendal og Stavanger), samt Sea King Rygge og Ørland bidro med åtte anestesileger. Totalt var det med dette 18 anestesileger (hvorav 17 spesialister og en lege under spesialisering) som deltok i arbeidet. Klokken 20:05 ankom distriktsleder ambulansedistrikt 4/5 til Sundvolden Hotel. Han meldte seg selv til innsats, uniformert i ambulansetøy. Etter kort tid etablerte han kontakt med lokalt politi, representanter fra kommunen og kommuneoverlegen i Hole kommune. Disse etablerte sammen en 27

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet NOU 2012: 14 171 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Helse og redning 9.1 Introduksjon Terrorangrepene 22/7 utløste en omfattende, krevende og kompleks redningsaksjon. Hendelsene var ulike med ulikt skadeomfang

Detaljer

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Foto: Andrea Gjestvang/VG Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Utarbeidet av Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer

En stor jobb for et lite distrikt

En stor jobb for et lite distrikt nr 9 16.09.2011 løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før.

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Hovedbudskap i meldingen... 8 2.2 Regjeringens mål med samfunnssikkerhets-

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Legebemannet utrykningsbil i legevakt Legebemannet utrykningsbil i legevakt Rapport nr. 6-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Rapport Nr. 6-2009 Tilgjengelighet Prosjekttittel Antall sider Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014 Tema: Akuttmedisinsk beredskap Vi må få en nasjonal responstid Forsvaret og politiet med felles terrorsenter Det går en svekkelse

Detaljer

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010 SAMØV - et forum for etater, virksomheter og organisasjoner som ønsker å styrke sin redningsfaglige beredskap gjennom felles øvelser og samarbeid BUSKERUD EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Lieråsen 2010 De som

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

RAPPORT OM BRANN I VOGNTOG PÅ E16 I GUDVANGATUNNELEN I AURLAND 5. AUGUST 2013

RAPPORT OM BRANN I VOGNTOG PÅ E16 I GUDVANGATUNNELEN I AURLAND 5. AUGUST 2013 Avgitt mars 2015 RAPPORT Vei 2015/02 RAPPORT OM BRANN I VOGNTOG PÅ E16 I GUDVANGATUNNELEN I AURLAND 5. AUGUST 2013 English summary included Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Innhold Oppsummering og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 1.1. Mandat og avgrensninger...

Detaljer

Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap

Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap Johan Neby seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap 15:26 En bombe plassert i en bil eksploderer i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum 15:27 AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.»

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Norsk Politi nr.3 //desember 2011 22. juli 2011: «Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Politiinspektør Jan Erik Haugland er tilbake på jobb i Oslo etter å ha måttet snu i døra hjemme.

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de

Detaljer