imovie på ipad en brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "imovie på ipad en brukerveiledning"

Transkript

1 imoviepåipad enbrukerveiledning Digitalefortellingeribarnehagen KathrineBarli,InstituttformedierogkommunikasjonUiO

2 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad DetteerenveiledningpåhvordandukanbrukeiMoviepåiPadnårduskallagedigitale fortellinger.imovieerkunkompatibelmedipad2ellernyereversjoner. Detteeretutdragavdeviktigstefunksjoneneforåkommeigang.Forvidereveiledning gåinnpåimoviesinegen hjelp funksjon.dennefinnerduslik:på kinoskiltskjermbildettrykkpå+, Nytrailer,velgenvilkårligmal,trykk opprett øverstihøyrehjørneogderetter?øverstpåskjermen. Allerførst:HoldiPad enheteniliggenderetning!daserdulettereallefunksjonene. DersomdetkommermeldingomatiMovieikkehartilgangtilbildene,gåutav programmetogtrykkpå innstillinger, Stedstjenester ogslåpåimovie. Lagnyttprosjekt Detførstebildetsomdukkeropperkinoskiltskjermen. Trykkpåopprett knappen+nederstpåskjermen,ogtrykk Nyttprosjekt". 1

3 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad Leggtilvideo,bilderellermusikkvedåtrykkepåknappenetilvenstre. Bilde: Vedåtrykkeengangpåbildetleggerdetseg automatiskneditidslinjenderduhardenrøde avspillingsstreken.dukanvelgemellomkamerarull (bildertattmedipaden)elleralbumoverførtfra PC/Mac.Hvisduvilforhåndsviseetbildeførdulegger dettil,holdpåbildettildetvisesivisningsvinduettil høyre. Video: Trykkengangpåvideoenduønskeråleggeinn, deretterkanduvelgedendelenduønskeråha medvedådradegulelinjenesammen.trykk deretterpådenblåpilenforåleggedeninni tidslinjen. 2

4 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad Musikk: Dukanvelgemellomtemamusikksomfølgermed imovie(detteerdetenklestesidentemamusikken følgermedprogrammet.daunngårmanproblemer medrettigheter).trykkpåklippetengangogden leggersegneditidslinjen.deterokåbrukeannen musikkdersomdukunskalvisefilmenprivat. Navngiprosjektet Dugårutavprosjektetogtilbaketilkinoskiltskjermenvedåtrykkepådenneknappen øverstpåskjermen(detduhargjorttilnåvillagresautomatisk). Nårduertilbakeikinoskiltvisningenkandunavngiprosjektetvedåtrykkepå PROSJEKT (idettetilfellet Delfinen ) skrivsåinnnavnetpåprosjektet.videreviser dendatonårdulagretprosjektetoghvorlengefilmenvarer. 3

5 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad Prosjektinnstillinger Duvelgertema,ogendrerprosjektinnstillingervedåtrykkepåknappenøversttilhøyre påskjermen.iprosjektinnstillinger vinduetkandugjørefølgende: 1. Hvisduvilbytte/velgetema,blardugjennomtemaeneogvelgerettavdem. 2. Slåpåtemamusikkhvisduvilattemamusikkenskalspillesisløyfelikelengesom prosjektetvarer.hvistemamusikkenerav,kanduvelgeåslåpå bakgrunnsmusikk(musikkfraitunes)slikatdetgjentassålengefilmenvarer. 3. Hvisduvilatdetførsteklippetifilmenskalbegynnemedåtoneinnfrasvart skjerm,slårdupå toninnfrasvart. 4. Hvisduvilatdetsisteklippetifilmenskalbegynnemedåtoneuttilsvartskjerm, slårdupå tonuttilsvart. Trykkpåutsidenavmenyenforålukkeden. Flytteklipp Nårduleggernedklipp,entenbildeellervideo,leggerklippetsegitidslinjenderden rødemarkørener.hvisduharlagtklippetpåfeilstedkanduflyttedetvedåmarkere bildetmedetklikk.holdpåklippetinoensekundertildet spretterut avtidslinjen,og dradettildennyeplasseringenduønsker. 4

6 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad Sletteklipp Dersomduharlagtetklippitidslinjensomduønskeråslette.Markerklippet, dobbeltklikkogvelg slettklipp. Angreenhandling DukanangrehandlingerheltopptilforrigegangduåpnetiMovie.Trykkpå angreknappen(bildet)øverstihøyrehjørne.hvisduvilutføreenhandling likevel,trykkerduogholderpåangreknappen,ogderettertrykkerdu utfør likevel imenyen.trykkutenformenyenforålukkeden. Leggtiltekst/tittel Ønskerduåleggetiltekstpåbildet/videoen gjørdetsammesomnårduønskerå sletteklippet mentrykkpå Tittelstil.Derkanduvelgehvilkentittelstilduønsker dennevarierermedhvilkettemaduharvalgt.velg begynnelse, midtdel eller avslutning.ogtrykkderdetstår tittelteksther.skrivinndetduønskerskalstå trykkferdig. Forkorte,forlengeellerkutteklipp Trykkpåklippetduønskerågjørenoemedengangslikatdetblirmarkert.Draietav deguleklippehåndtakeneforåøkeellerreduserevarighetenpåklippet. Hardulagtinnetvideoklippduønskeråklippe:flyttdenrødemarkørenditduønskerå deleklippet,markerklippetmedettklikk(detfårgulkant)ogdrafingerennedoverover klippetforåkuttedetito. 5

7 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad Endreutsnittpåbildene Detkanværelurtåladetværelittmerluftikantenenårmantarbildersomskalbrukes iimovie.dettefordibildetautomatiskfårenbevegelsesomgjørathelebildetikkevil synes.dukanderimotvelgehvorbevegelsenskalstarteoghvordenskalslutte. Dettegjørduvedåmarkereklippet(slikatdetfårengulkant)ogbildetdukkeroppi visningsvinduet.trykkpå start øversttilvenstreivisningsbilde,drabildettilutsnittet duønskerbildetskalstartei.trykkderetterpå slutt øverstihøyrehjørne.drabildet tilutsnittetduønskeråavsluttebildetmed.nårduerferdigtrykkerdu ferdig nederst ihøyrehjørne. TabildedirekteiiMovie Dersomduønskeråtaetbildedirekteinnitidslinjen.Trykkpåikonettilhøyre vedtidslinjen(bildet).dakanduvelgeåtaoppetvideoklippelleretbilde.velg 6

8 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad bildeellervideonederstihøyrehjørne(klippetleggersegderhvordenrødemarkøren erplassert).tabildet/videoen,trykkderetterpå bruk ellertaopppånytt. Overganger Dukanendreovergangenemellombildenetilåvarelenger/kortere dukanogsåvelge overgangersomhørertildettemaetduharvalgt.dobbeltklikkpådetøversteikonet mellombildene.(skulledukommebortdetandreikonetslikattidslinjenleggersegito lag trykkpådetguleikonetmedtopilermothverandreogdenvilgåtilbakeslikduvil haden. Taopplyd Taopplydenhelttilsluttnåraltanneterferdig.Daunngårduatlydsporetblirslettet dersomdugjørnoenendringer.foråtaopplydsetterdudenrødemarkørenderdu ønskeråstartelydopptaket.trykkpåmikrofonikonettilhøyrepåskjermen.nårduer klar,trykkpå taopp (dentellernedfra3). Trykkpå stopp nårduerferdig.dukanhørepåklippetførdugodkjennerdet( lytt ). Dakanduvelgeåforkastedet,lagenyttellergodtaklippet.Daleggerdetsegnedi tidslinjen.dukanflytteklippetditduønskerdetskalligge(holdfingerenpåklippettil det spretter utavtidslinjen.) 7

9 Digitalefortellinger,iMoviepåiPad Dukantaoppmangelydopptak,sådutrengerikketaoppaltmedengang.Dukanta opplydtilhvertenkeltbilde,slikatdukantilpasselengdenpåbildetmedlengdenpå lyden.draideguleklippehåndtakenetillengdenpåbildetpasserlengdenpålyden. Endrelydnivå Dukanendrelydnivåbådepåmusikkenduharlagtitidslinjenogpåopptakeneduhar gjort.merklydklippet,dobbeltklikk,ogvelgdetlydnivåetduønsker(musikkenvil automatiskgånedilydnivånårvoiceoverspiller. Etikk Tenkoverhvilkebilderdubrukerivideoen.Tabilderavaktiviteten,ikkeansikter.Dette erspesieltviktigdersomdedigitalefortellingeneskalbrukestilnoeannetenninternti barnehagen. Lagreogdele Nårduerferdigmedfilmengårdutilbaketilkinoskiltskjermen. Trykksåpådetteikonet:. VelgKamerarull,oghvilkenstørrelseduønskeråeksporteredeni.Middelsstørrelsegir enmindrefilmsomlastesoppraskeretilnettet.hd størrelsengirenstørrefilmsomtar segflottutpåstørreskjerm.velgderforhd 1080p(bestkvalitet)dersomfilmenskal visespåstorskjerm.daeksportererfilmensegtilkamerarullenpåipaden,ogdukan spilledenderfra. Se hjelp funksjonen (forklartførstidettedokumentet)forforklaringavandremåterå dele/eksporterefilmenpå. 8

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

GarageBand 09 Komme i gang Inneholder en oversikt over GarageBand-vinduet og trinnvise instruksjoner for hvordan du lager musikk og podcaster med

GarageBand 09 Komme i gang Inneholder en oversikt over GarageBand-vinduet og trinnvise instruksjoner for hvordan du lager musikk og podcaster med GarageBand 09 Komme i gang Inneholder en oversikt over GarageBand-vinduet og trinnvise instruksjoner for hvordan du lager musikk og podcaster med GarageBand. 1 Innhold Kapittel 1 6 Velkommen til GarageBand

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

PodCast v.01. Senter for Livslang Læring Høydepunkter fra PodCast-workshop 02.12.09. Studer hvor og når du vil. Kunnskap rett i lomma.

PodCast v.01. Senter for Livslang Læring Høydepunkter fra PodCast-workshop 02.12.09. Studer hvor og når du vil. Kunnskap rett i lomma. PodCast v.01 Senter for Livslang Læring Høydepunkter fra PodCast-workshop 02.12.09 Kunnskap rett i lomma. Studer hvor og når du vil. Med levende bokmerker. & Innholdsfortegnelse Innhold 1 Kort om podcast

Detaljer

Brukerstøtte trinn-for-trinn. Slik bruker du TwinSpace

Brukerstøtte trinn-for-trinn. Slik bruker du TwinSpace Brukerstøtte trinn-for-trinn Slik bruker du TwinSpace Slik oppdaterer du profilen din... Error! Bookmark not defined. Slik legger du til lærere og besøkende i TwinSpace... 4 Slik inviterer du elever til

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Slik reduserer du databruken på mobilen

Slik reduserer du databruken på mobilen Slik reduserer du databruken på mobilen Enkle triks for å kutte kostnadene Mobilabonnementene våre kommer med stadig mer datatrafikk inkludert, men likevel opplever en del av oss at den månedlige kvoten

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på Hvordan lager du en konto? Her vises hvordan du kommer i gang med Facebook ved å skrive deg inn som bruker. Vi forklarer også hva «verktøylinjen» består av. Gå til Google.no, skriv Facebook i søkefeltet

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Hurtigstart KNFB Reader ios app

Hurtigstart KNFB Reader ios app Hurtigstart KNFB Reader ios app Introduksjon. Velkommen til en verden av rask effektiv tekstgjenkjenning og lesing med vår livsendrende KNFB Reader iphone-app. KNFBReader-appen kan lese en rekke dokumenttyper

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Først ser vi på navnene på kubens sider

Først ser vi på navnene på kubens sider Først ser vi på navnene på kubens sider R står for Right - høyre side L står for left - venstre side U står for Up - øveste side D tår for Down - underste side F står for Front - fremste side B står for

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Talefrihet Muligheter med Rolltalk

Talefrihet Muligheter med Rolltalk Talefrihet Muligheter med Rolltalk ROLLTALK Rolltalk er et kommunikasjonshjelpemiddel for personer med nedsatt taleevne eller motorikk, enten det er medfødt eller som følge av sykdom eller ulykke. Rolltalk

Detaljer

Enkel brukerhåndbok. for ipad

Enkel brukerhåndbok. for ipad Enkel brukerhåndbok for ipad 1 Dvale/vekke Kameralinse bak Sidebryter Oversikt Mikrofon Hodetelefon og lyduttak Mikro- eller Nano SIM skuff Lydknapper Høytaler 3 Docking- tilkobling Slå av og på LÅS ipaden

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO Komme i gang Nokia N95-2 1. Utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N95-2. Heretter referert til som Nokia N95 8 GB. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster for valg av kommandoer og tilgang til Valg

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Kom TCH. Fantasi. Gøy. Versjon 2.0 SCRATCH. http:// /scratch.mit.edu

Kom TCH. Fantasi. Gøy. Versjon 2.0 SCRATCH. http:// /scratch.mit.edu Kom i gangg med SCRAT TCH Fantasi Programmering Gøy Versjon 2.0 http:// /scratch.mit.edu er et programmeringsspråk som du kan k brukee til å lage dine egne interaktive fortellinger, animasjon ner, spill

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer