Årsrapport Utkast til tekst Sist revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14"

Transkript

1 Årsrapprt 2014 Utkast til tekst Sist revidert

2 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Prfilering Kmpetanse g verdiskaping Areal, transprt g klima Andre tiltak g prsesser MÅL OG STRATEGIER 7 ORGANISASJON 8 REGNSKAP Oslreginens årsrapprt 2014

3 FORORD Oslreginen har følgende innsatsmråder: internasjnal prfilering, kmpetanse- g verdiskaping g areal, transprt g klima. I 2014 har samarbeidsalliansen Oslreginen alliansen hatt særlig ppmerksmhet på internasjnal prfilering g areal/transprt. Oslreginen har sm mål å bidra til mer samrdnet areal- g transprtutvikling i Oslreginen, g skape økt frståelse hs nasjnale myndigheter fr Oslreginens behv knyttet til statlige investeringer g rammebetingelser på areal- g transprtfeltet. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen» legger til grunn en flerkjernet utvikling av Oslreginen med mest mulig fullverdige byer g tettsteder bundet sammen av et effektivt g miljøvennlig transprtsystem, der skinnegående kllektivmidler står sentralt. I 2014 er det satt i gang en revidering av strategidkumentet, sm nå er seks år gammelt. Revisjnsarbeidet er prsjektrganisert, g vil pågå i 2014 g Flere undersøkelser viser at Oslreginen er relativt lite kjent internasjnalt. Dette svekker reginens muligheter fr å tiltrekke seg talenter, besøkende, bedriftsetableringer, hvedkntrer g kapital. I 2014 er det igangsatt et arbeid med en internasjnal prfileringsstrategi i samarbeid med Osl kmmune ved Osl Business Regin. Første halvår 2014 har vært preget av å bygge prsjektrganisasjnen fr gjennmføring av prsjektet i samarbeid med Osl Business Regin. Andre halvår startet en intensiv fase med str aktivitet g bred invlvering i prsjektet. Endelig frslag til strategi fr internasjnal prfilering vil freligge i løpet av første kvartal Oslreginen har gså i 2014 fått nye medlemmer. Hamar, Stange g Løten ble tatt pp sm medlemmer på rådsmøte i juni Fra består Oslreginen dermed av 78 kmmuner g fire fylkeskmmuner. Grethe Salvesvld ble ansatt sm fagsjef i Oslreginens sekretariat Sekretariatet har i tillegg bestått av direktør Øyvind Såtvedt g Bjarte Frøyland, sm har vært engasjert i 80 prsent stilling sm prsjektleder fr arbeidet med internasjnal prfilering. 2. halvår 2014 har tidligere infrmasjnssjef i Osl kmmune, Erik Hansen, bistått sekretariatet på timebasis med kmmunikasjnsfaglige ppgaver. Osl, mars 2015 Stian Berger Røsland, leder av Oslreginens styre Byrådsleder i Osl kmmune 3 Oslreginens årsrapprt 2014

4 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2014 I tråd med de strategiske føringene sm ble vedtatt av samarbeidsrådet i 2012, har Oslreginen i 2014 primært engasjert seg i prsjekter g tiltak innen innsatsmrådene internasjnal prfilering, kmpetanse g verdiskapning g areal- g transprtutvikling. Det er gså igangsatt arbeid med å avklare Oslreginens innsats innen klimaplitikk, sm ble vedtatt sm nytt satsingsmråde i Internasjnal prfilering Oslreginen skårer høyt på en rekke internasjnale rangeringer sm måler levestandard, helse, utdanningsnivå, kriminalitet, miljø, kllektivtransprt g en rekke andre mråder. Dessverre viser flere undersøkelser gså at Oslreginens frtrinn er lite kjent. Dette er en ulempe fr Oslreginen når det gjelder blant annet å tiltrekke seg spisskmpetanse innenfr viktige mråder, bedriftsetableringer, investeringer g besøkende. Det er gså en ulempe med hensyn til å være attraktiv sm partner i internasjnalt samarbeid. I årene fremver vil Oslreginen stå verfr stre utfrdringer med å videreutvikle prdukter g tjenester sm gjør at reginens næringsliv frtsatt er internasjnalt knkurransedyktig. Samtidig øker kravene til kvalitet i tjenester sm leveres av det ffentlige. Fr å lykkes i møtet med disse utfrdringene er Oslreginen avhengig av en sterkere g tydeligere internasjnal psisjn. Strategi fr internasjnal prfilering av Oslreginen Styret fr Oslreginen besluttet i sitt møte å sette i gang prsjektet felles plattfrm fr internasjnal prfilering av Oslreginen. Hensikten med prsjektet er å bidra til at samarbeidsalliansens medlemmer g andre nærings- g utviklingsaktører i reginen har en felles frståelse av hensikten med g nytten av denne typen arbeid, g mulige mdeller fr finansiering g rganisering sm kan ivareta gjennmføring g styring på en gd måte. Den ble det besluttet å videreføre prsjektet i et samarbeid med Osl kmmune ved Osl Business Regin AS samt EU-prsjektet Urbact/CityLg, med mål m å utarbeide en strategi fr internasjnal prfilering av Oslreginen. Endelig frslag til strategi fr internasjnal prfilering vil ventelig freligge i løpet av første kvartal Prsjektet har vært rganisert med en egen styringsgruppe ledet av byråd fr kultur g næring Hallstein Bjercke fra Osl kmmune. Styret i Oslreginen ppnevnte følgende medlemmer til styringsgruppen: rdfører Harald Tyrdal (Hadelandsreginen), rdfører Tre Opdal Hansen (D5 Drammensreginen), fylkesvarardfører Per Inge Bjerknes (Østfld fylkeskmmune) g leder av hvedutvalg fr plan, næring g miljø Slveig Schytz (Akershus fylkeskmmune). Øvrige medlemmer fra Osl kmmune er seksjnssjef Erna Ansnes (Byrådslederens kntr), næringssjef Jan Fredrik Lckert (Byrådsavdeling fr kultur g næring) g direktør Bente Hlm (Visit Osl). Styringsgruppen har hatt seks møter i Direktør Øyvind Såtvedt fra Oslreginen g daglig leder i Osl Business Regin Fredrik Winther har ledet arbeidet i en prsjektgruppe med ressurser fra de t rganisasjnenes sekretariater. Øyvind Såtvedt har vært verrdnet prsjektleder. I løpet av 2014 har det vært gjennmført et mfattende arbeid i prsjektet. Første halvår var preget av arbeid med å bygge prsjektrganisasjnen fr gjennmføring av prsjektet i samarbeid med Osl Business Regin, samt frberede anskaffelser av knsulentbistand. Gambit Hill & Knwltn har utarbeidet en mfattende analyse av aktører i reginen med viktige internasjnale relasjner. Geelmuyden Kiese har bistått med rådgivning i frhld til ekstern kmmunikasjn i prsjektfasen. Kreab Gavin Andersn har bistått i prsjektgjennmføringen g med innspill til strategidkumentet. Prsjektet har fått råd fra et Advisry Bard ledet av Greg Clark samt flere internasjnale g nrske representanter. I andre halvår er man gått ver i en intensiv fase med mfattende invlvering av aktører i reginen samt internasjnale målgrupper. Ca. 200 persner har deltatt i wrkshps sm har vært avhldt i ulike deler av Oslreginen etter en ppstartsknferanse i Osl rådhus med 150 deltakere.et 4 Oslreginens årsrapprt 2014

5 tjuetall persner har blitt intervjuet. En spørreundersøkelse m hva sm kjennetegner reginen g hvrdan den ppfattes, har blitt sendt til ca mttagere i Nrge g internasjnalt. MIPIM MIPIM er en av verdens største eiendmsmesser g møteplasser i prfileringssammenheng, g arrangeres hvert år i mars i Cannes i Sør-Frankrike. Eiendmsbransjen i Oslreginen, rganisert gjennm freningen Osl Metrplitan Area (OMA), er representert med en stand på messen, g i 2012, 2013 g 2014 har samarbeidsalliansen, sammen med Osl kmmune, bidratt med støtte til denne. Utgangspunktet fr støtten er at man anser MIPIM sm en sentral arena fr å synliggjøre ikke bare Oslreginens eiendmsaktører, men gså hele Oslreginen. Hvedmålet fr OMA er: Oslreginen skal bli den mest attraktive byreginen i Skandinavia fr utenlandske etableringer g investeringer. MIPIM 2014 ble arrangert mars. Hvedsignalet fra de nrske deltakerne på messen har vært at Oslreginens stand g prgram i 2014 var vellykket g ytterligere et skritt videre sammenliknet med l Årets stand var på 199 kvm., innehldt seks fysiske mdeller g presenterte ttalt ver 30 prsjekter fysisk g digitalt. Oslreginen hadde i år den største standen av de nrdiske byene sm var representert på MIPIM. Det ble i 2014 arrangert et eget seminar m Osl Lufthavn sm en fremtidig nrdisk «hub». Future Built prsjektet på Papirbredden i Drammen ble gså presentert på et seminar, likeså Kjørb i Sandvika. Det var fysiske mdeller fra Kaldnes Vest i Tønsberg g fremtidige planer fr Rygge lufthavn. Det nye Munch-museet i Osl ble gså presentert. Sm eneste nrdiske by hadde Osl i 2014 t bygg nminert til MIPIM Awards. Det arrangementet sm trakk flest til OMAs stand, var sjakkturneringen med verdensmester Magnus Carlsen. Hele 300 mennesker presset seg sammen på standen, mens så turneringen på strskjerm utenfr Festivalpalasset. Deltakelsen fra bransjeaktørene i Oslreginen var høy g samarbeidet mellm OMA g samarbeidsalliansen fungerte bra.. Kmpetanse g verdiskaping Arbeidet med felles FU- g næringsutfrdringer i Oslreginen har hatt sm ambisjn å etablere et grunnlag fr å håndtere næringsplitiske utfrdringer på tvers av frvaltningsnivåer g -grenser. Et viktig utgangspunkt har vært rllen sm nasjnalt tyngdepunkt fr kunnskapsbasert næringsvirksmhet. Samarbeidsalliansen fikk i 2010 utarbeidet Oslreginen - mangfld, innvasjn g utvikling. Denne rapprten fra NIBR signaliserte at styrking av nettverk g arenabygging fr innvasjn g samarbeidet mellm næringsliv g frskning vil være viktige suksesskriterier fr reginens videre utvikling. Sekretariatet fr Oslreginen er fra samlkalisert med Osl Business Regin. Dette gir et gdt utgangspunkt fr løpende samrdning mellm de t virksmhetens arbeid knyttet til næringsutvikling g internasjnal prfilering. Støtte til klyngeutvikling Samarbeidsalliansen har siden 2006 bidratt med midler til Osl g Akershus sin satsing på utviklingen av sterkere næringsklynger i Oslreginen. De siste årene har dette skjedd innenfr rammen av reginal innvasjnsprgram (RIP) fr Osl g Akershus. Det er etablert en rdning der klyngenettverkene kan søke m støtte til sine aktiviteter. Pririteringen av midlene fra samarbeidsalliansen skjer i samråd med Osl kmmune g Akershus fylkeskmmune sm har det frmelle ansvaret fr rdningen. En viktig ambisjn knyttet til Oslreginens engasjement i dette klyngeutviklingsarbeidet er å bidra til at nærings- g FUaktører gså utenfr Osl g Akershus invlveres i klyngenettverkene, g at søknader fra klyngenettverk med betydelig deltagelse i Oslreginen utenfr Osl/Akershus kan vurderes. Følgende klyngenettverk/søknader mttk støtte fra samarbeidsalliansen i 2014: Maritim innvasjn i Oslfjrdreginen. Maritimt Frum Oslfjrden (MFO) er en av åtte reginale maritime frum i Nrge, med nedslagsfelt i Osl, Akershus, Buskerud, Vestfld g Østfld. MFO har ca. 100 medlemmer fra maritim næring, utdanning, FUg utdanningsinstitusjner. Prsjektet inkluderer gså aktiviteter knyttet til den 5 Oslreginens årsrapprt 2014

6 utvidede superklyngen «Ocean Industries», bestående av den maritime næringen, ffshre energi g sjømat. Næringsutvikling i petrleumsnettverket. Subseaclusteret i Osl g Akershus sysselsetter en betydelig høyere andel høyt utdannede g har en vesentlig høyere verdiskaping per ansatt enn tilsvarende næringer i resten av landet. I reginen har det likevel vært en relativt lav grad av interaksjn på tvers av aktørene i bransjen. Klyngebygging Arena mat fr bedre helse. Økt interesse fr helseriktig mat har ført til at matindustrien er pptatt av å utvikle nye prdukter g løsninger fr å møte mrgendagens frbrukere med gd g sunn mat. Derfr har reginale matprdusenter g FU-miljøer i Osl, Akershus g Østfld gått sammen fr å etablere en klynge innen mat fr bedre helse. Cnnect Østlandet. Hvedmålet er å skape flere levedyktige bedrifter g arbeidsplasser gjennm en rask g sikker kmmersialiseringsprsess fr bedrifter med vekstptensial. MESH En plattfrm fr mderne vekstgründere. MESH er en innvasjnsplattfrm fr nrske vekstgründere i tidlig fase med internasjnalt ptensiale. Ambisjn er å mdernisere utdaterte tjenester g infrastruktur fr nrske gründere, g å kple dem med relevante ressurser. BiVerdi Nytt innvasjnssystem fr binæringene. BiVerdi er et partnerskap mellm stakehlders i de fire binæringene (helse, marin, landbruk g industriell bitek). Utvikling av bimarint innvasjnsmiljø i Oslfjrdreginen. Flere større, vellykkede selskaper i den bimarine sektr i Oslreginen g Nrge har pplevd å bli kjøpt pp av utenlandske eiere, ne sm fører til tapping av disse viktige resursene lkalt. Prsjektet skal være en fasilitatr fr innvasjn g nyskapning fr det nye MarLife Business Centre (MBC) ved Frskningsparken i Osl. Det vil sørge fr at de selskaper sm etableres i MBC har best mulig utgangspunkt fr å lykkes, g dermed fylle hullet sm ppstår ved at vellykkede nrske selskaper har blitt flagget ut. TechNrdic er et prsjekt sm skal styrke utvikling, kmmersialisering g kjennskap til digital g teknlgisk innvasjn i Oslreginen. Til trss fr gd digital kmpetanse g etablerte fagmiljø, er det få nrske selskaper sm klarer å ta steget ut på den internasjnale arenaen. Mangel på kntakt g nettverk mellm reginens IKT-miljøer innebærer at en rekke utviklingsmuligheter ikke blir realisert. Kartlegging/stimulering av klynger/næringsnettverk: På ppdrag fra Oslreginen har Oxfrd Research utarbeidet en versikt ver næringsfreninger, næringsnettverk g næringsklynger i reginen, jfr. styresak 33/13. Rapprten ble ferdigstilt i februar I alt er 71 næringsnettverk identifisert g kartlagt. Kartleggingen er et viktig grunnlag fr å mbilisere nettverks- g klyngearbeidet i reginen, spesielt utenfr Osl/Akershus. Areal, transprt g klima Areal- g transprtutvikling er et sentralt innsatsmråde fr samarbeidsalliansen Oslreginen. Ambisjnene er å bidra til mer samrdnet areal- g transprtutvikling i Oslreginen, g gså skape økt bevissthet g frståelse hs nasjnale myndigheter fr Oslreginens behv knyttet til statlige investeringer g rammebetingelser på areal- g transprtfeltet. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen legger til grunn at areal- g transprtutfrdringene bør løses gjennm en flerkjernet utvikling av Oslreginen med mest mulig fullverdige byer g tettsteder. Et effektivt g miljøvennlig transprtsystem, der skinnegående kllektivmidler står sentralt, skal knytte den flerkjernede reginen sammen. Rullering av Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen Seks år er gått siden Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen ble vedtatt (januar 2008), g Oslreginens styre har besluttet at det skal gjennmføres en rullering g ppdatering. Strategien må være ppdatert g gdt frankret fr å være en relevant g legitim føring g referanse fr planprsessene i reginen, g fr å kunne fungere sm et mfrent 6 Oslreginens årsrapprt 2014

7 grunnlag fr samarbeidsalliansens pririteringer inn mt staten g arbeidet med Nasjnal Transprtplan (NTP). Rammer fr prsjektet ble gitt i styresak 31/13 i september Prsjektet skal være ferdigstilt på nyåret 2016, i frkant av høring av frslag til NTP Arbeidet er delt i fire faser: 1. Analyse/faktappdatering: 2. halvår Strategiutvikling/utarbeiding av revidert strategidkument: 1. halvår Høring: 2. halvår Plitisk sluttbehandling: nyåret 2016 I mai 2014 ble det inngått avtale med TØI m knsulentbistand til prsjektet. Oppdraget mfatter utarbeiding av fakta/analysegrunnlag g faglig prsjektbistand gjennm hele prsjektet. Faktarapprt fra fase 1 «Areal- g transprtutviklingen i Oslreginen» ble ferdigstilt i desember 2014, g kan leses på Oslreginens hjemmeside. Rapprten belyser utviklingen de siste 10 årene innen temaene beflkning, blig, næringsliv, arealbruk, transprt g pendling. Oslreginens klimaplitiske rlle Oslreginens strategiske føringer fra 2012 peker ut klimaplitikk sm nytt satsingsmråde. I desember 2014 ble det gjennmført en faglig wrkshp med rundt 30 deltakere. Wrkshpen var starten på arbeidet med å avklare ambisjnsnivå g innhld i fylkesvergripende klimasamarbeid i hvedstadsmrådet. I wrkshpen ble nasjnale rammer fr klimaarbeid i strbyreginer presentert, g erfaringer med det 5-årige prgrammet «Fremtidens byer» ble drøftet. I tillegg ble klimaarbeidet i Oslreginens fylkeskmmuner presentert i frlengelsen av en mer grundig presentasjn av Osl kmmunes arbeid med ny energi- g klimastrategi. Innspillene fra wrkshpen vil bli brukt sm grunnlag fr å utarbeide prsjektbeskrivelse fr et frprsjekt i Hensikten med frprsjektet er å gjøre et grundig frarbeid før det evtuelt igangsettes et reginalt hvedprsjekt/-prgram fra Arbeidet vil bli sett i sammenheng med Oslreginens innsats både innen areal/transprt g verdiskaping/næringsutvikling. Andre tiltak g prsesser Avisbilag m Oslreginen Samarbeidsalliansen har prdusert en rekke avisbilag fr å synliggjøre reginen g reginsamarbeidet. Utgivelsen i 2014 var i februar, knyttet til arrangementet BESTknferansen. Bilaget hadde tittelen «Sammen m en knkurransedyktig g mangfldig regin», g handlet blant annet m hvrdan sterk vekst i innbyggere stimulerer til ny næringsutvikling g gir liv g aktivitet i reginens byer g tettsteder. En ny utgivelse skal etter planen være klar i februar 2015, gså da knyttet til BEST-knferansen. Arbeidet med å frberede utgivelsen ble startet smmeren 2014, gjennm anbudsknkurranse g valg av prduksjnsansvarlig. En arbeidsgruppe med representasjn fra medlemmene fungerer sm redaksjnsråd. Oslreginen på nett Oslreginens websider ble ppgradert med ny layut g struktur i Oslreginen har gså egen side på Facebk. Mens websidene primært følger samarbeidsalliansens egen aktivitet, har facebksidene nyheter av interesse fr alle sm er pptatt av reginal utvikling g Oslreginen. BEST-knferansen Fra g med 2014 skiftet den mangeårige KOM-knferansen navn til BEST. Knferansen arrangeres årlig. Den markedsføres sm den viktigste utviklingsknferansen fr Oslreginen, g har temaer knyttet til samarbeidsalliansens verrdnede mål m bærekraft g internasjnal knkurransekraft. BEST 2014 ble arrangert i samarbeid med NHO Osl/Akershus 7 Oslreginens årsrapprt 2014

8 g Kunnskap Osl. Knferansen adresserte t spørsmål: Hva skal til fr å lykkes, g hvrdan kan den reginale utviklingen bidra til at nettpp Oslreginen blir en kraftfull arena fr reginalt g internasjnalt næringsliv? Høsten 2014 er det igangsatt arbeid med frberedelse av BEST-knferansen Knferanse m Osl Lufthavn Oslreginen inviterte nsdag 27. august til knferansen «En glbal Oslregin» sammen med Avinr, NHO g Osl kmmune. Temaet var betydningen av å ha en effektiv flyplass fr utviklingen av reginen g landet fr øvrig. Alle presentasjnene knkluderte med at OSL Osl Lufthavn var en viktig frutsetning fr Oslreginens attraktivitet g næringsmessig utvikling, g en viktig frutsetning fr nrsk reiseliv. De ver 80 deltakerne på knferansen representerte et bredt interessegrunnlag; kmmuner, fylker, samferdselsaktører, turistnæring, rganisasjner g leverandører. Styrking av det reginale samarbeidet på Østlandet I brev til Oslreginen datert 17. februar 2014, tk byrådsleder Stian Berger Røsland pp spørsmål m rganiseringen av det reginale samarbeidet i Oslreginen. Det reginale samarbeidet mellm kmmuner g fylkeskmmuner i Oslreginen var i 2014 i hvedsak frdelt mellm Østlandssamarbeidet, Samarbeidsalliansen Oslreginen g Oslreginens Eurpakntr. Sm følge av initiativet ble det satt ned en plitisk g en administrativ arbeidsgruppe. I prsessen ble ulike mdeller vurdert. Knklusjnen ble at det ikke var ønskelig å freta nen vesentlige rganisasjnsendringer nå. Det er imidlertid enighet m å legge til rette fr et tettere samarbeid mellm de tre rganisasjnene. MÅL OG STRATEGIER Den strategiske samarbeidsalliansen Oslreginen ble etablert 1. januar I 2014 har Oslreginen bestått av 75 kmmuner g fire fylkeskmmuner i hvedstadsmrådet. Antall innbyggere i Oslreginen pr var i følge SSB ca. 2,1 milliner, ne sm utgjrde ca. 40 prsent av Nrges beflkning. Hedmark fylkeskmmune g kmmunene Tønsberg, Nøtterøy g Tinn ble tatt pp sm nye medlemmer fra g med Samarbeidet er et svar på en situasjn der Oslreginen pplever sterkt vekstpress i et nasjnalt perspektiv, g samtidig skjerpet knkurranse fra stadig sterkere eurpeiske strbyreginer. 8 Oslreginens årsrapprt 2014

9 Oslreginens samarbeidsplattfrm angir følgende rammer fr virksmheten: Strukturert g målrettet reginalt samarbeid skal gi grunnlag fr samrdnet pptreden i saker sm er viktige fr reginen. Samarbeidet skal rettes inn mt mråder der samrdning av deltakernes innsats vil være viktig, enten frdi ppgavene ikke kan ivaretas alene, eller frdi det i dag ikke er arenaer sm ivaretar ppgavene tilstrekkelig gdt. Samarbeidet er basert på frivillighet g et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennm å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, bligg servicereginen sm hvedstadsmrådet utgjør. Samarbeidsalliansen har vedtatt følgende satsingsmråder: Felles prfilering, nasjnalt g internasjnalt Kmpetanse g verdiskaping Utbyggingsmønster, samferdsel g kllektivtransprt Klimaplitikk ORGANISASJON Plitiske rganer Samarbeidsrådet Samarbeidsrådet er Oslreginens høyeste rgan, g ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier fr samarbeidet i Oslreginen, g fastsetter årlig medlemskntingent. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd hldes rdinært én gang hvert kalenderår. Samarbeidsrådet 2014 ble arrangert 2. juni på Gardermen/Eidsvll. På rådsmøtet ble kmmunene Hamar, Løten g Stange tatt pp sm medlemmer med virkning fra g med Det ble gså vedtatt at medlemskntingenten fr 2015 videreføres på nivå fra 2014, dvs. kr. 1,50 pr. innbygger (kr. 3,- fr Osl). Rådsmøtet ble kmbinert med en knferansedel der kmmunal- g mderniseringsminister Jan Tre Sanner presenterte den nye regjeringens ambisjner fr kmmune- g reginstrukturen i reginen. Fr øvrig var ppmerksmheten knsentrert m utviklingen av Osl lufthavn (direktør Espen Etre, Osl lufthavn g direktør Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Rmerike Utvikling) g betydningen av reginalt prfileringsarbeid (Malclm Allan, Place Matters). Knferansedelen ble avsluttet med en bussbefaring til Gardermen næringspark. Styret Styret er det utøvende rgan fr Oslreginen, g ivaretar Oslreginens interesser mellm møtene i samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger g vedtar blant annet årlig handlingsprgram g budsjett fr samarbeidsalliansens virksmhet. Osl kmmune, fylkeskmmunene g reginrådene har én representant hver i styret. Oslreginens styre hadde følgende sammensetning i 2014: Osl kmmune: Byrådsleder Stian Berger Røsland, leder Reginrådet fr Hadeland: Ordfører Harald Tyrdal, Lunner kmmune, nestleder Akershus fylkeskmmune: 9 Oslreginens årsrapprt 2014

10 Fylkesrdfører Anette Slli Østfld fylkeskmmune: Fylkesvarardfører Per I. Bjerknes Buskerud fylkeskmmune Fylkesrdfører Mrten Eriksrød Hedmark fylkeskmmune Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen Øvre Rmerike Utvikling: Ordfører Runar Bålsrud, Hurdal kmmune Samarbeidsrådet fr Nedre Rmerike: Ordfører Hilde Thrkildsen Fllrådet: Ordfører Thre Vestby, Frgn kmmune Reginrådet fr Indre Østfld: Ordfører Knut Espeland, Spydeberg kmmune Reginrådet fr Mssereginen: Ordfører Tage Pettersen, Mss kmmune Haldenreginen: Ordfører Thr Edquist, Halden kmmune Nedre Glmma reginråd: Ordfører Jn-Ivar Nygård, Fredrikstad kmmune Rådet fr Ringeriksreginen: Ordfører Per Berger, Hle kmmune Vestreginen: Ordfører Lene Cnradi, Asker kmmune Drammensreginens 5-kmmunesamarbeid: Ordfører Tre Opdal Hansen, Drammen kmmune Regin Nrdre Vestfld Ordfører Alf Jhan Svele, Hlmestrand kmmune Glåmdalsreginen Ordfører Øystein Østgaard, Kngsvinger kmmune Midt-Buskerud Ordfører Terje Bråthen, Mdum kmmune Regin Vestviken Ordfører Helene Justad, Lier kmmune Kngsbergreginen Ordfører Sven Tre Løkslid, Hjartdal Styret hadde fem møter i 2014, g behandlet 46 saker. Blant sakene var: Årsrapprt g regnskap 2013 Handlingsprgram g budsjett 2015 Prgram rådsmøtet 2014 Styrking av Oslreginen, rganisasjnsgjennmgang reginale samarbeidsrganer Oslreginens prfileringsprsjekt, div. saker i rllen sm styringsgruppe Revisjn av «Samrdnet areal- g transprtstrategi», div. saker i rllen sm styringsgruppe NTP , rienteringssak MIPIM 2015 søknad m støtte fra Osl Metrplitan Area 10 Oslreginens årsrapprt 2014

11 Administrative rganer Sekretariatet har ansvar fr å legge til rette fr samarbeidsrådet g styret i Oslreginen. Sekretariatet har det løpende plan- g budsjettansvaret, ivaretar verrdnet krdinering av Oslreginens administrative arbeid g samrdner alliansens utadrettede virksmhet. Sekretariatet har i 2014 hatt t faste stillinger g et prsjektengasjement, g best av direktør Øyvind Såtvedt, fagsjef Theis Juell Theisen (til g med 31. januar), fagsjef Grethe Salvesvld (fra g med 1. juni) g Bjarte Frøyland, prsjektleder knyttet til arbeidet med å etablere en felles reginal plattfrm fr internasjnal prfilering. Krdineringsgruppen skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, infrmere m g frankre samarbeidsalliansens arbeid i medlemsrganisasjnene, g målbære synspunkter g innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representanter fra Osl kmmune, de deltakende fylkeskmmunene g reginrådene. Faggruppene skal bidra til strategiutvikling innen Oslreginens pririterte satsingsmråder g er ansvarlig fr utredningsppdrag g lignende på ppdrag fra Oslreginens styre. Gruppene har medlemmer fra fylkeskmmunene, Osl kmmune g reginrådene i Oslreginen. Samarbeidsalliansen hadde i 2014 t faggrupper, fr henhldsvis utbyggingsmønster, samferdsel g kllektivtransprt (ATP), g prfilering. Begge gruppene har i 2014 gså fungert sm prsjektgrupper fr hhv. «Revisjn av samrdnet areal- g transprtstrategi» g Oslreginens prfileringsprsjekt. Prsjektrganisering: Det etableres prsjekt- g arbeidsgrupper etter behv når samarbeidsalliansens ppgaver skal gjennmføres. Følgende tiltak har vært prsjektrganisert i 2014: Revisjn av samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen Oslreginens prsjekt m felles internasjnal prfilering BEST-knferansen 2015 Arbeidet med avisbilag 2015 Administrative grupper 2014 (medlemmer pr ): Oslreginens administrativ krdineringsgruppe: Bjarne Haslund, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Anne Huse, Glåmdalsreginen Bjarte Frøyland, Oslreginens sekretariat Bjørn Winther Jhansen, Indre Østfld reginråd Erik Hansen, Oslreginens sekretariat Espen Sørås, Haldenreginen Grethe Salvesvld, Oslreginens sekretariat Hans Ove Hjelsvld, Hedmark fylkeskmmune Jan Erik Lindøe, Regin Vestviken Jan Fredrik Lckert, Byrådsavdeling fr kultur g næring, Osl kmmune Jannike Hvland, Samarbeidsrådet fr Nedre Rmerike Kari Marie Swensen, Fllrådet Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Rmerike Utvikling Lars Olsen, Rådet fr Ringeriksreginen Marianne Bøe, Reginrådet fr Midt-Buskerud 11 Oslreginens årsrapprt 2014

12 Mrten Svagård, Mssereginen Nina Slberg, Vestreginsamarbeidet Sigmund Hagen, Hadelandsreginen Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskmmune Steinar Vingerhagen,, Nedre Glmma reginråd Theis Juel Theisen, Akershus fylkeskmmune Thr Stickler, Nrdre Vestfld Valgerdur Hunbgadttir, Østfld fylkeskmmune Øyvind Såtvedt, Oslreginens sekretariat Faggruppe fr utbyggingsmønster, samferdsel g kllektivtransprt 1 Elin Tangen Skeide, leder Arthur Wøhni, Vestreginen Bjørn Helgesen, Plansamarbeidet Osl/Akershus Edvin Straume, Hadelandsreginen Elisabeth Frøyland, Øvre Rmerike Utvikling Ellen-Christine Kren, Osl kmmune, MOS Ellen Krvald, Buskerud fylkeskmmune Espen Sørås, Haldenreginen Frde Graff, Drammensreginen Hilde Nygård, Glåmdalsreginen Ingebjørg Trandum, Kngsbergreginen Jan Erik Lindøe, Vestviken Jannike Hvland, Samarbeidsrådet Nedre Rmerike Laila Vestby, Nedre Glmma reginråd Lars Olsen, Ringeriksreginen Peter Austin, Osl kmmune, BYU Sølve Bjørkevll, Indre Østfld reginråd Terje Pettersen, Mssereginen Theis Juell Theisen, Akershus fylkeskmmune Ragne Strsul, Fllreginen 1 Fra juni 2014 har faggruppen fungert sm prsjektgruppe fr revisjn av Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen, g blitt utvidet med representanter fra reginale samferdselsmyndigheter g Østlandssamarbeidet. Prsjektgruppen har vært ledet av fagsjef Grethe Salvesvld, Oslreginens sekretariat. 12 Oslreginens årsrapprt 2014

13 Medlemmer i samarbeidsalliansen Oslreginen 2014 Osl kmmune Fylkeskmmuner: Akershus fylkeskmmune Buskerud fylkeskmmune Hedmark fylkeskmmune Østfld fylkeskmmune Kmmuner Akershus: Asker Aurskg-Høland Bærum Enebakk Eidsvll Frgn Fet Gjerdrum Hurdal Lørenskg Nannestad Nes Nesdden Nittedal Oppegård Rælingen Skedsm Ski Sørum Ullensaker Vestby Ås Kmmuner Buskerud: Drammen Hle Hurum Kngsberg Krødsherad Lier Mdum Nedre Eiker Ringerike Rllag Røyken Sigdal Øvre Eiker Kmmuner Oppland: Gran Jevnaker Lunner Kmmuner Vestfld: Hf Hlmestrand Hrten Sande Stkke Svelvik Kmmuner Telemark: Hjartdal Ntdden Kmmuner Østfld: Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hbøl Hvaler Marker Mss Rakkestad Rygge Rømskg Råde Sarpsbrg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler Kmmuner Hedmark: Eidskg Grue Kngsvinger Nrd-Odal Sør-Odal Våler Åsnes 13 Oslreginens årsrapprt 2014

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2009 Utkast pr.25.1.2010 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur 6 Oslreginens rlle i

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017 Nytt g nyttig m RMP Fagsamling fr landbruksfrvaltningen 25.April 2017 RMP 2017 NY SØKNADSFRIST 2017-15.OKTOBER Veileder er under revidering Ingen stre endringer Få mer av teksten fra rundskriv 1/2016 inn

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 14. november.

Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 14. november. Referat fra styremøte i Osloregionen, 26.11.2013 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.11.13 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2013 360 Saksansv.: Theis Juell Theisen e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: XXXXXXX

ÅRSRAPPORT. Foto: XXXXXXX ÅRSRAPPORT 2014 Foto: XXXXXXX INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2014 4 Internasjonal profilering 4 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal, transport og klima 8 Andre tiltak og prosesser 9 MÅL

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TJØME

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TJØME Tjøme kmmune Tjøme Næringsfrening STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2011 TJØME Side 1 av 7 sider Innhld Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Innhld, Status g utfrdringer SNP tiltak 1: Energi, klima g miljø

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2010 Frslag til tekst (uten frrd) Styremøte 8.2.2011 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2010 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen UTVIKLINGSPLAN 2013-16 Trndheimsreginen 21.09.12 Hensikt Styrke Trndheimsreginens utvikling i en nasjnal g internasjnal knkurransesituasjn g å ivareta en psitiv utvikling av deltakerkmmunene, i samspill

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Referat - 20. januar 2015

Referat - 20. januar 2015 Referat - 20. januar 2015 Møte mellm Nasjnal referansegruppe g Direktratsgruppen fr vannfrskriften g vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektratet) Referent: Møtested:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Reginråd Indre Østfld 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016:

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Årsrapport Utkast til behandling i styremøte Sist revidert

Årsrapport Utkast til behandling i styremøte Sist revidert Årsrapprt 2015 Utkast til behandling i styremøte 12.04.16 Sist revidert 01.04.16 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2015 4 Prfilering Kmpetanse g verdiskaping Areal, transprt g klima Andre

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Dette er Helseplattformen

Dette er Helseplattformen Dette er Helseplattfrmen 3 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm har ansvaret fr anskaffelse, innføring g gevinstrealisering av ny elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i Midt-Nrge.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Rådmannsforum

UTVIKLINGSPLAN Rådmannsforum UTVIKLINGSPLAN 2014-17 Rådmannsfrum 23.08.13 Hensikt Styrke Trndheimsreginens utvikling i en nasjnal g internasjnal knkurransesituasjn g å ivareta en psitiv utvikling av deltakerkmmunene, i samspill med

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Profileringsstrategi for Osloregionen

Profileringsstrategi for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 16.06.15 Sak nr. 24/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringsstrategi for Osloregionen Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Regional planstrategi for Finnmark

Regional planstrategi for Finnmark Reginal planstrategi fr Finnmark 2012-2016 Høringsutkast 18.6. 2012 1 Innhld 2 1. Innledning Visjn, verdier g muligheter i Finnmark Reginal planstrategi Nytt verktøy fr å samrdne reginal planlegging Grunnlaget

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer