Årsrapport Utkast til tekst Sist revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14"

Transkript

1 Årsrapprt 2014 Utkast til tekst Sist revidert

2 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Prfilering Kmpetanse g verdiskaping Areal, transprt g klima Andre tiltak g prsesser MÅL OG STRATEGIER 7 ORGANISASJON 8 REGNSKAP Oslreginens årsrapprt 2014

3 FORORD Oslreginen har følgende innsatsmråder: internasjnal prfilering, kmpetanse- g verdiskaping g areal, transprt g klima. I 2014 har samarbeidsalliansen Oslreginen alliansen hatt særlig ppmerksmhet på internasjnal prfilering g areal/transprt. Oslreginen har sm mål å bidra til mer samrdnet areal- g transprtutvikling i Oslreginen, g skape økt frståelse hs nasjnale myndigheter fr Oslreginens behv knyttet til statlige investeringer g rammebetingelser på areal- g transprtfeltet. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen» legger til grunn en flerkjernet utvikling av Oslreginen med mest mulig fullverdige byer g tettsteder bundet sammen av et effektivt g miljøvennlig transprtsystem, der skinnegående kllektivmidler står sentralt. I 2014 er det satt i gang en revidering av strategidkumentet, sm nå er seks år gammelt. Revisjnsarbeidet er prsjektrganisert, g vil pågå i 2014 g Flere undersøkelser viser at Oslreginen er relativt lite kjent internasjnalt. Dette svekker reginens muligheter fr å tiltrekke seg talenter, besøkende, bedriftsetableringer, hvedkntrer g kapital. I 2014 er det igangsatt et arbeid med en internasjnal prfileringsstrategi i samarbeid med Osl kmmune ved Osl Business Regin. Første halvår 2014 har vært preget av å bygge prsjektrganisasjnen fr gjennmføring av prsjektet i samarbeid med Osl Business Regin. Andre halvår startet en intensiv fase med str aktivitet g bred invlvering i prsjektet. Endelig frslag til strategi fr internasjnal prfilering vil freligge i løpet av første kvartal Oslreginen har gså i 2014 fått nye medlemmer. Hamar, Stange g Løten ble tatt pp sm medlemmer på rådsmøte i juni Fra består Oslreginen dermed av 78 kmmuner g fire fylkeskmmuner. Grethe Salvesvld ble ansatt sm fagsjef i Oslreginens sekretariat Sekretariatet har i tillegg bestått av direktør Øyvind Såtvedt g Bjarte Frøyland, sm har vært engasjert i 80 prsent stilling sm prsjektleder fr arbeidet med internasjnal prfilering. 2. halvår 2014 har tidligere infrmasjnssjef i Osl kmmune, Erik Hansen, bistått sekretariatet på timebasis med kmmunikasjnsfaglige ppgaver. Osl, mars 2015 Stian Berger Røsland, leder av Oslreginens styre Byrådsleder i Osl kmmune 3 Oslreginens årsrapprt 2014

4 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2014 I tråd med de strategiske føringene sm ble vedtatt av samarbeidsrådet i 2012, har Oslreginen i 2014 primært engasjert seg i prsjekter g tiltak innen innsatsmrådene internasjnal prfilering, kmpetanse g verdiskapning g areal- g transprtutvikling. Det er gså igangsatt arbeid med å avklare Oslreginens innsats innen klimaplitikk, sm ble vedtatt sm nytt satsingsmråde i Internasjnal prfilering Oslreginen skårer høyt på en rekke internasjnale rangeringer sm måler levestandard, helse, utdanningsnivå, kriminalitet, miljø, kllektivtransprt g en rekke andre mråder. Dessverre viser flere undersøkelser gså at Oslreginens frtrinn er lite kjent. Dette er en ulempe fr Oslreginen når det gjelder blant annet å tiltrekke seg spisskmpetanse innenfr viktige mråder, bedriftsetableringer, investeringer g besøkende. Det er gså en ulempe med hensyn til å være attraktiv sm partner i internasjnalt samarbeid. I årene fremver vil Oslreginen stå verfr stre utfrdringer med å videreutvikle prdukter g tjenester sm gjør at reginens næringsliv frtsatt er internasjnalt knkurransedyktig. Samtidig øker kravene til kvalitet i tjenester sm leveres av det ffentlige. Fr å lykkes i møtet med disse utfrdringene er Oslreginen avhengig av en sterkere g tydeligere internasjnal psisjn. Strategi fr internasjnal prfilering av Oslreginen Styret fr Oslreginen besluttet i sitt møte å sette i gang prsjektet felles plattfrm fr internasjnal prfilering av Oslreginen. Hensikten med prsjektet er å bidra til at samarbeidsalliansens medlemmer g andre nærings- g utviklingsaktører i reginen har en felles frståelse av hensikten med g nytten av denne typen arbeid, g mulige mdeller fr finansiering g rganisering sm kan ivareta gjennmføring g styring på en gd måte. Den ble det besluttet å videreføre prsjektet i et samarbeid med Osl kmmune ved Osl Business Regin AS samt EU-prsjektet Urbact/CityLg, med mål m å utarbeide en strategi fr internasjnal prfilering av Oslreginen. Endelig frslag til strategi fr internasjnal prfilering vil ventelig freligge i løpet av første kvartal Prsjektet har vært rganisert med en egen styringsgruppe ledet av byråd fr kultur g næring Hallstein Bjercke fra Osl kmmune. Styret i Oslreginen ppnevnte følgende medlemmer til styringsgruppen: rdfører Harald Tyrdal (Hadelandsreginen), rdfører Tre Opdal Hansen (D5 Drammensreginen), fylkesvarardfører Per Inge Bjerknes (Østfld fylkeskmmune) g leder av hvedutvalg fr plan, næring g miljø Slveig Schytz (Akershus fylkeskmmune). Øvrige medlemmer fra Osl kmmune er seksjnssjef Erna Ansnes (Byrådslederens kntr), næringssjef Jan Fredrik Lckert (Byrådsavdeling fr kultur g næring) g direktør Bente Hlm (Visit Osl). Styringsgruppen har hatt seks møter i Direktør Øyvind Såtvedt fra Oslreginen g daglig leder i Osl Business Regin Fredrik Winther har ledet arbeidet i en prsjektgruppe med ressurser fra de t rganisasjnenes sekretariater. Øyvind Såtvedt har vært verrdnet prsjektleder. I løpet av 2014 har det vært gjennmført et mfattende arbeid i prsjektet. Første halvår var preget av arbeid med å bygge prsjektrganisasjnen fr gjennmføring av prsjektet i samarbeid med Osl Business Regin, samt frberede anskaffelser av knsulentbistand. Gambit Hill & Knwltn har utarbeidet en mfattende analyse av aktører i reginen med viktige internasjnale relasjner. Geelmuyden Kiese har bistått med rådgivning i frhld til ekstern kmmunikasjn i prsjektfasen. Kreab Gavin Andersn har bistått i prsjektgjennmføringen g med innspill til strategidkumentet. Prsjektet har fått råd fra et Advisry Bard ledet av Greg Clark samt flere internasjnale g nrske representanter. I andre halvår er man gått ver i en intensiv fase med mfattende invlvering av aktører i reginen samt internasjnale målgrupper. Ca. 200 persner har deltatt i wrkshps sm har vært avhldt i ulike deler av Oslreginen etter en ppstartsknferanse i Osl rådhus med 150 deltakere.et 4 Oslreginens årsrapprt 2014

5 tjuetall persner har blitt intervjuet. En spørreundersøkelse m hva sm kjennetegner reginen g hvrdan den ppfattes, har blitt sendt til ca mttagere i Nrge g internasjnalt. MIPIM MIPIM er en av verdens største eiendmsmesser g møteplasser i prfileringssammenheng, g arrangeres hvert år i mars i Cannes i Sør-Frankrike. Eiendmsbransjen i Oslreginen, rganisert gjennm freningen Osl Metrplitan Area (OMA), er representert med en stand på messen, g i 2012, 2013 g 2014 har samarbeidsalliansen, sammen med Osl kmmune, bidratt med støtte til denne. Utgangspunktet fr støtten er at man anser MIPIM sm en sentral arena fr å synliggjøre ikke bare Oslreginens eiendmsaktører, men gså hele Oslreginen. Hvedmålet fr OMA er: Oslreginen skal bli den mest attraktive byreginen i Skandinavia fr utenlandske etableringer g investeringer. MIPIM 2014 ble arrangert mars. Hvedsignalet fra de nrske deltakerne på messen har vært at Oslreginens stand g prgram i 2014 var vellykket g ytterligere et skritt videre sammenliknet med l Årets stand var på 199 kvm., innehldt seks fysiske mdeller g presenterte ttalt ver 30 prsjekter fysisk g digitalt. Oslreginen hadde i år den største standen av de nrdiske byene sm var representert på MIPIM. Det ble i 2014 arrangert et eget seminar m Osl Lufthavn sm en fremtidig nrdisk «hub». Future Built prsjektet på Papirbredden i Drammen ble gså presentert på et seminar, likeså Kjørb i Sandvika. Det var fysiske mdeller fra Kaldnes Vest i Tønsberg g fremtidige planer fr Rygge lufthavn. Det nye Munch-museet i Osl ble gså presentert. Sm eneste nrdiske by hadde Osl i 2014 t bygg nminert til MIPIM Awards. Det arrangementet sm trakk flest til OMAs stand, var sjakkturneringen med verdensmester Magnus Carlsen. Hele 300 mennesker presset seg sammen på standen, mens så turneringen på strskjerm utenfr Festivalpalasset. Deltakelsen fra bransjeaktørene i Oslreginen var høy g samarbeidet mellm OMA g samarbeidsalliansen fungerte bra.. Kmpetanse g verdiskaping Arbeidet med felles FU- g næringsutfrdringer i Oslreginen har hatt sm ambisjn å etablere et grunnlag fr å håndtere næringsplitiske utfrdringer på tvers av frvaltningsnivåer g -grenser. Et viktig utgangspunkt har vært rllen sm nasjnalt tyngdepunkt fr kunnskapsbasert næringsvirksmhet. Samarbeidsalliansen fikk i 2010 utarbeidet Oslreginen - mangfld, innvasjn g utvikling. Denne rapprten fra NIBR signaliserte at styrking av nettverk g arenabygging fr innvasjn g samarbeidet mellm næringsliv g frskning vil være viktige suksesskriterier fr reginens videre utvikling. Sekretariatet fr Oslreginen er fra samlkalisert med Osl Business Regin. Dette gir et gdt utgangspunkt fr løpende samrdning mellm de t virksmhetens arbeid knyttet til næringsutvikling g internasjnal prfilering. Støtte til klyngeutvikling Samarbeidsalliansen har siden 2006 bidratt med midler til Osl g Akershus sin satsing på utviklingen av sterkere næringsklynger i Oslreginen. De siste årene har dette skjedd innenfr rammen av reginal innvasjnsprgram (RIP) fr Osl g Akershus. Det er etablert en rdning der klyngenettverkene kan søke m støtte til sine aktiviteter. Pririteringen av midlene fra samarbeidsalliansen skjer i samråd med Osl kmmune g Akershus fylkeskmmune sm har det frmelle ansvaret fr rdningen. En viktig ambisjn knyttet til Oslreginens engasjement i dette klyngeutviklingsarbeidet er å bidra til at nærings- g FUaktører gså utenfr Osl g Akershus invlveres i klyngenettverkene, g at søknader fra klyngenettverk med betydelig deltagelse i Oslreginen utenfr Osl/Akershus kan vurderes. Følgende klyngenettverk/søknader mttk støtte fra samarbeidsalliansen i 2014: Maritim innvasjn i Oslfjrdreginen. Maritimt Frum Oslfjrden (MFO) er en av åtte reginale maritime frum i Nrge, med nedslagsfelt i Osl, Akershus, Buskerud, Vestfld g Østfld. MFO har ca. 100 medlemmer fra maritim næring, utdanning, FUg utdanningsinstitusjner. Prsjektet inkluderer gså aktiviteter knyttet til den 5 Oslreginens årsrapprt 2014

6 utvidede superklyngen «Ocean Industries», bestående av den maritime næringen, ffshre energi g sjømat. Næringsutvikling i petrleumsnettverket. Subseaclusteret i Osl g Akershus sysselsetter en betydelig høyere andel høyt utdannede g har en vesentlig høyere verdiskaping per ansatt enn tilsvarende næringer i resten av landet. I reginen har det likevel vært en relativt lav grad av interaksjn på tvers av aktørene i bransjen. Klyngebygging Arena mat fr bedre helse. Økt interesse fr helseriktig mat har ført til at matindustrien er pptatt av å utvikle nye prdukter g løsninger fr å møte mrgendagens frbrukere med gd g sunn mat. Derfr har reginale matprdusenter g FU-miljøer i Osl, Akershus g Østfld gått sammen fr å etablere en klynge innen mat fr bedre helse. Cnnect Østlandet. Hvedmålet er å skape flere levedyktige bedrifter g arbeidsplasser gjennm en rask g sikker kmmersialiseringsprsess fr bedrifter med vekstptensial. MESH En plattfrm fr mderne vekstgründere. MESH er en innvasjnsplattfrm fr nrske vekstgründere i tidlig fase med internasjnalt ptensiale. Ambisjn er å mdernisere utdaterte tjenester g infrastruktur fr nrske gründere, g å kple dem med relevante ressurser. BiVerdi Nytt innvasjnssystem fr binæringene. BiVerdi er et partnerskap mellm stakehlders i de fire binæringene (helse, marin, landbruk g industriell bitek). Utvikling av bimarint innvasjnsmiljø i Oslfjrdreginen. Flere større, vellykkede selskaper i den bimarine sektr i Oslreginen g Nrge har pplevd å bli kjøpt pp av utenlandske eiere, ne sm fører til tapping av disse viktige resursene lkalt. Prsjektet skal være en fasilitatr fr innvasjn g nyskapning fr det nye MarLife Business Centre (MBC) ved Frskningsparken i Osl. Det vil sørge fr at de selskaper sm etableres i MBC har best mulig utgangspunkt fr å lykkes, g dermed fylle hullet sm ppstår ved at vellykkede nrske selskaper har blitt flagget ut. TechNrdic er et prsjekt sm skal styrke utvikling, kmmersialisering g kjennskap til digital g teknlgisk innvasjn i Oslreginen. Til trss fr gd digital kmpetanse g etablerte fagmiljø, er det få nrske selskaper sm klarer å ta steget ut på den internasjnale arenaen. Mangel på kntakt g nettverk mellm reginens IKT-miljøer innebærer at en rekke utviklingsmuligheter ikke blir realisert. Kartlegging/stimulering av klynger/næringsnettverk: På ppdrag fra Oslreginen har Oxfrd Research utarbeidet en versikt ver næringsfreninger, næringsnettverk g næringsklynger i reginen, jfr. styresak 33/13. Rapprten ble ferdigstilt i februar I alt er 71 næringsnettverk identifisert g kartlagt. Kartleggingen er et viktig grunnlag fr å mbilisere nettverks- g klyngearbeidet i reginen, spesielt utenfr Osl/Akershus. Areal, transprt g klima Areal- g transprtutvikling er et sentralt innsatsmråde fr samarbeidsalliansen Oslreginen. Ambisjnene er å bidra til mer samrdnet areal- g transprtutvikling i Oslreginen, g gså skape økt bevissthet g frståelse hs nasjnale myndigheter fr Oslreginens behv knyttet til statlige investeringer g rammebetingelser på areal- g transprtfeltet. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen legger til grunn at areal- g transprtutfrdringene bør løses gjennm en flerkjernet utvikling av Oslreginen med mest mulig fullverdige byer g tettsteder. Et effektivt g miljøvennlig transprtsystem, der skinnegående kllektivmidler står sentralt, skal knytte den flerkjernede reginen sammen. Rullering av Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen Seks år er gått siden Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen ble vedtatt (januar 2008), g Oslreginens styre har besluttet at det skal gjennmføres en rullering g ppdatering. Strategien må være ppdatert g gdt frankret fr å være en relevant g legitim føring g referanse fr planprsessene i reginen, g fr å kunne fungere sm et mfrent 6 Oslreginens årsrapprt 2014

7 grunnlag fr samarbeidsalliansens pririteringer inn mt staten g arbeidet med Nasjnal Transprtplan (NTP). Rammer fr prsjektet ble gitt i styresak 31/13 i september Prsjektet skal være ferdigstilt på nyåret 2016, i frkant av høring av frslag til NTP Arbeidet er delt i fire faser: 1. Analyse/faktappdatering: 2. halvår Strategiutvikling/utarbeiding av revidert strategidkument: 1. halvår Høring: 2. halvår Plitisk sluttbehandling: nyåret 2016 I mai 2014 ble det inngått avtale med TØI m knsulentbistand til prsjektet. Oppdraget mfatter utarbeiding av fakta/analysegrunnlag g faglig prsjektbistand gjennm hele prsjektet. Faktarapprt fra fase 1 «Areal- g transprtutviklingen i Oslreginen» ble ferdigstilt i desember 2014, g kan leses på Oslreginens hjemmeside. Rapprten belyser utviklingen de siste 10 årene innen temaene beflkning, blig, næringsliv, arealbruk, transprt g pendling. Oslreginens klimaplitiske rlle Oslreginens strategiske føringer fra 2012 peker ut klimaplitikk sm nytt satsingsmråde. I desember 2014 ble det gjennmført en faglig wrkshp med rundt 30 deltakere. Wrkshpen var starten på arbeidet med å avklare ambisjnsnivå g innhld i fylkesvergripende klimasamarbeid i hvedstadsmrådet. I wrkshpen ble nasjnale rammer fr klimaarbeid i strbyreginer presentert, g erfaringer med det 5-årige prgrammet «Fremtidens byer» ble drøftet. I tillegg ble klimaarbeidet i Oslreginens fylkeskmmuner presentert i frlengelsen av en mer grundig presentasjn av Osl kmmunes arbeid med ny energi- g klimastrategi. Innspillene fra wrkshpen vil bli brukt sm grunnlag fr å utarbeide prsjektbeskrivelse fr et frprsjekt i Hensikten med frprsjektet er å gjøre et grundig frarbeid før det evtuelt igangsettes et reginalt hvedprsjekt/-prgram fra Arbeidet vil bli sett i sammenheng med Oslreginens innsats både innen areal/transprt g verdiskaping/næringsutvikling. Andre tiltak g prsesser Avisbilag m Oslreginen Samarbeidsalliansen har prdusert en rekke avisbilag fr å synliggjøre reginen g reginsamarbeidet. Utgivelsen i 2014 var i februar, knyttet til arrangementet BESTknferansen. Bilaget hadde tittelen «Sammen m en knkurransedyktig g mangfldig regin», g handlet blant annet m hvrdan sterk vekst i innbyggere stimulerer til ny næringsutvikling g gir liv g aktivitet i reginens byer g tettsteder. En ny utgivelse skal etter planen være klar i februar 2015, gså da knyttet til BEST-knferansen. Arbeidet med å frberede utgivelsen ble startet smmeren 2014, gjennm anbudsknkurranse g valg av prduksjnsansvarlig. En arbeidsgruppe med representasjn fra medlemmene fungerer sm redaksjnsråd. Oslreginen på nett Oslreginens websider ble ppgradert med ny layut g struktur i Oslreginen har gså egen side på Facebk. Mens websidene primært følger samarbeidsalliansens egen aktivitet, har facebksidene nyheter av interesse fr alle sm er pptatt av reginal utvikling g Oslreginen. BEST-knferansen Fra g med 2014 skiftet den mangeårige KOM-knferansen navn til BEST. Knferansen arrangeres årlig. Den markedsføres sm den viktigste utviklingsknferansen fr Oslreginen, g har temaer knyttet til samarbeidsalliansens verrdnede mål m bærekraft g internasjnal knkurransekraft. BEST 2014 ble arrangert i samarbeid med NHO Osl/Akershus 7 Oslreginens årsrapprt 2014

8 g Kunnskap Osl. Knferansen adresserte t spørsmål: Hva skal til fr å lykkes, g hvrdan kan den reginale utviklingen bidra til at nettpp Oslreginen blir en kraftfull arena fr reginalt g internasjnalt næringsliv? Høsten 2014 er det igangsatt arbeid med frberedelse av BEST-knferansen Knferanse m Osl Lufthavn Oslreginen inviterte nsdag 27. august til knferansen «En glbal Oslregin» sammen med Avinr, NHO g Osl kmmune. Temaet var betydningen av å ha en effektiv flyplass fr utviklingen av reginen g landet fr øvrig. Alle presentasjnene knkluderte med at OSL Osl Lufthavn var en viktig frutsetning fr Oslreginens attraktivitet g næringsmessig utvikling, g en viktig frutsetning fr nrsk reiseliv. De ver 80 deltakerne på knferansen representerte et bredt interessegrunnlag; kmmuner, fylker, samferdselsaktører, turistnæring, rganisasjner g leverandører. Styrking av det reginale samarbeidet på Østlandet I brev til Oslreginen datert 17. februar 2014, tk byrådsleder Stian Berger Røsland pp spørsmål m rganiseringen av det reginale samarbeidet i Oslreginen. Det reginale samarbeidet mellm kmmuner g fylkeskmmuner i Oslreginen var i 2014 i hvedsak frdelt mellm Østlandssamarbeidet, Samarbeidsalliansen Oslreginen g Oslreginens Eurpakntr. Sm følge av initiativet ble det satt ned en plitisk g en administrativ arbeidsgruppe. I prsessen ble ulike mdeller vurdert. Knklusjnen ble at det ikke var ønskelig å freta nen vesentlige rganisasjnsendringer nå. Det er imidlertid enighet m å legge til rette fr et tettere samarbeid mellm de tre rganisasjnene. MÅL OG STRATEGIER Den strategiske samarbeidsalliansen Oslreginen ble etablert 1. januar I 2014 har Oslreginen bestått av 75 kmmuner g fire fylkeskmmuner i hvedstadsmrådet. Antall innbyggere i Oslreginen pr var i følge SSB ca. 2,1 milliner, ne sm utgjrde ca. 40 prsent av Nrges beflkning. Hedmark fylkeskmmune g kmmunene Tønsberg, Nøtterøy g Tinn ble tatt pp sm nye medlemmer fra g med Samarbeidet er et svar på en situasjn der Oslreginen pplever sterkt vekstpress i et nasjnalt perspektiv, g samtidig skjerpet knkurranse fra stadig sterkere eurpeiske strbyreginer. 8 Oslreginens årsrapprt 2014

9 Oslreginens samarbeidsplattfrm angir følgende rammer fr virksmheten: Strukturert g målrettet reginalt samarbeid skal gi grunnlag fr samrdnet pptreden i saker sm er viktige fr reginen. Samarbeidet skal rettes inn mt mråder der samrdning av deltakernes innsats vil være viktig, enten frdi ppgavene ikke kan ivaretas alene, eller frdi det i dag ikke er arenaer sm ivaretar ppgavene tilstrekkelig gdt. Samarbeidet er basert på frivillighet g et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennm å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, bligg servicereginen sm hvedstadsmrådet utgjør. Samarbeidsalliansen har vedtatt følgende satsingsmråder: Felles prfilering, nasjnalt g internasjnalt Kmpetanse g verdiskaping Utbyggingsmønster, samferdsel g kllektivtransprt Klimaplitikk ORGANISASJON Plitiske rganer Samarbeidsrådet Samarbeidsrådet er Oslreginens høyeste rgan, g ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier fr samarbeidet i Oslreginen, g fastsetter årlig medlemskntingent. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd hldes rdinært én gang hvert kalenderår. Samarbeidsrådet 2014 ble arrangert 2. juni på Gardermen/Eidsvll. På rådsmøtet ble kmmunene Hamar, Løten g Stange tatt pp sm medlemmer med virkning fra g med Det ble gså vedtatt at medlemskntingenten fr 2015 videreføres på nivå fra 2014, dvs. kr. 1,50 pr. innbygger (kr. 3,- fr Osl). Rådsmøtet ble kmbinert med en knferansedel der kmmunal- g mderniseringsminister Jan Tre Sanner presenterte den nye regjeringens ambisjner fr kmmune- g reginstrukturen i reginen. Fr øvrig var ppmerksmheten knsentrert m utviklingen av Osl lufthavn (direktør Espen Etre, Osl lufthavn g direktør Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Rmerike Utvikling) g betydningen av reginalt prfileringsarbeid (Malclm Allan, Place Matters). Knferansedelen ble avsluttet med en bussbefaring til Gardermen næringspark. Styret Styret er det utøvende rgan fr Oslreginen, g ivaretar Oslreginens interesser mellm møtene i samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger g vedtar blant annet årlig handlingsprgram g budsjett fr samarbeidsalliansens virksmhet. Osl kmmune, fylkeskmmunene g reginrådene har én representant hver i styret. Oslreginens styre hadde følgende sammensetning i 2014: Osl kmmune: Byrådsleder Stian Berger Røsland, leder Reginrådet fr Hadeland: Ordfører Harald Tyrdal, Lunner kmmune, nestleder Akershus fylkeskmmune: 9 Oslreginens årsrapprt 2014

10 Fylkesrdfører Anette Slli Østfld fylkeskmmune: Fylkesvarardfører Per I. Bjerknes Buskerud fylkeskmmune Fylkesrdfører Mrten Eriksrød Hedmark fylkeskmmune Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen Øvre Rmerike Utvikling: Ordfører Runar Bålsrud, Hurdal kmmune Samarbeidsrådet fr Nedre Rmerike: Ordfører Hilde Thrkildsen Fllrådet: Ordfører Thre Vestby, Frgn kmmune Reginrådet fr Indre Østfld: Ordfører Knut Espeland, Spydeberg kmmune Reginrådet fr Mssereginen: Ordfører Tage Pettersen, Mss kmmune Haldenreginen: Ordfører Thr Edquist, Halden kmmune Nedre Glmma reginråd: Ordfører Jn-Ivar Nygård, Fredrikstad kmmune Rådet fr Ringeriksreginen: Ordfører Per Berger, Hle kmmune Vestreginen: Ordfører Lene Cnradi, Asker kmmune Drammensreginens 5-kmmunesamarbeid: Ordfører Tre Opdal Hansen, Drammen kmmune Regin Nrdre Vestfld Ordfører Alf Jhan Svele, Hlmestrand kmmune Glåmdalsreginen Ordfører Øystein Østgaard, Kngsvinger kmmune Midt-Buskerud Ordfører Terje Bråthen, Mdum kmmune Regin Vestviken Ordfører Helene Justad, Lier kmmune Kngsbergreginen Ordfører Sven Tre Løkslid, Hjartdal Styret hadde fem møter i 2014, g behandlet 46 saker. Blant sakene var: Årsrapprt g regnskap 2013 Handlingsprgram g budsjett 2015 Prgram rådsmøtet 2014 Styrking av Oslreginen, rganisasjnsgjennmgang reginale samarbeidsrganer Oslreginens prfileringsprsjekt, div. saker i rllen sm styringsgruppe Revisjn av «Samrdnet areal- g transprtstrategi», div. saker i rllen sm styringsgruppe NTP , rienteringssak MIPIM 2015 søknad m støtte fra Osl Metrplitan Area 10 Oslreginens årsrapprt 2014

11 Administrative rganer Sekretariatet har ansvar fr å legge til rette fr samarbeidsrådet g styret i Oslreginen. Sekretariatet har det løpende plan- g budsjettansvaret, ivaretar verrdnet krdinering av Oslreginens administrative arbeid g samrdner alliansens utadrettede virksmhet. Sekretariatet har i 2014 hatt t faste stillinger g et prsjektengasjement, g best av direktør Øyvind Såtvedt, fagsjef Theis Juell Theisen (til g med 31. januar), fagsjef Grethe Salvesvld (fra g med 1. juni) g Bjarte Frøyland, prsjektleder knyttet til arbeidet med å etablere en felles reginal plattfrm fr internasjnal prfilering. Krdineringsgruppen skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, infrmere m g frankre samarbeidsalliansens arbeid i medlemsrganisasjnene, g målbære synspunkter g innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representanter fra Osl kmmune, de deltakende fylkeskmmunene g reginrådene. Faggruppene skal bidra til strategiutvikling innen Oslreginens pririterte satsingsmråder g er ansvarlig fr utredningsppdrag g lignende på ppdrag fra Oslreginens styre. Gruppene har medlemmer fra fylkeskmmunene, Osl kmmune g reginrådene i Oslreginen. Samarbeidsalliansen hadde i 2014 t faggrupper, fr henhldsvis utbyggingsmønster, samferdsel g kllektivtransprt (ATP), g prfilering. Begge gruppene har i 2014 gså fungert sm prsjektgrupper fr hhv. «Revisjn av samrdnet areal- g transprtstrategi» g Oslreginens prfileringsprsjekt. Prsjektrganisering: Det etableres prsjekt- g arbeidsgrupper etter behv når samarbeidsalliansens ppgaver skal gjennmføres. Følgende tiltak har vært prsjektrganisert i 2014: Revisjn av samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen Oslreginens prsjekt m felles internasjnal prfilering BEST-knferansen 2015 Arbeidet med avisbilag 2015 Administrative grupper 2014 (medlemmer pr ): Oslreginens administrativ krdineringsgruppe: Bjarne Haslund, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Anne Huse, Glåmdalsreginen Bjarte Frøyland, Oslreginens sekretariat Bjørn Winther Jhansen, Indre Østfld reginråd Erik Hansen, Oslreginens sekretariat Espen Sørås, Haldenreginen Grethe Salvesvld, Oslreginens sekretariat Hans Ove Hjelsvld, Hedmark fylkeskmmune Jan Erik Lindøe, Regin Vestviken Jan Fredrik Lckert, Byrådsavdeling fr kultur g næring, Osl kmmune Jannike Hvland, Samarbeidsrådet fr Nedre Rmerike Kari Marie Swensen, Fllrådet Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Rmerike Utvikling Lars Olsen, Rådet fr Ringeriksreginen Marianne Bøe, Reginrådet fr Midt-Buskerud 11 Oslreginens årsrapprt 2014

12 Mrten Svagård, Mssereginen Nina Slberg, Vestreginsamarbeidet Sigmund Hagen, Hadelandsreginen Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskmmune Steinar Vingerhagen,, Nedre Glmma reginråd Theis Juel Theisen, Akershus fylkeskmmune Thr Stickler, Nrdre Vestfld Valgerdur Hunbgadttir, Østfld fylkeskmmune Øyvind Såtvedt, Oslreginens sekretariat Faggruppe fr utbyggingsmønster, samferdsel g kllektivtransprt 1 Elin Tangen Skeide, leder Arthur Wøhni, Vestreginen Bjørn Helgesen, Plansamarbeidet Osl/Akershus Edvin Straume, Hadelandsreginen Elisabeth Frøyland, Øvre Rmerike Utvikling Ellen-Christine Kren, Osl kmmune, MOS Ellen Krvald, Buskerud fylkeskmmune Espen Sørås, Haldenreginen Frde Graff, Drammensreginen Hilde Nygård, Glåmdalsreginen Ingebjørg Trandum, Kngsbergreginen Jan Erik Lindøe, Vestviken Jannike Hvland, Samarbeidsrådet Nedre Rmerike Laila Vestby, Nedre Glmma reginråd Lars Olsen, Ringeriksreginen Peter Austin, Osl kmmune, BYU Sølve Bjørkevll, Indre Østfld reginråd Terje Pettersen, Mssereginen Theis Juell Theisen, Akershus fylkeskmmune Ragne Strsul, Fllreginen 1 Fra juni 2014 har faggruppen fungert sm prsjektgruppe fr revisjn av Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen, g blitt utvidet med representanter fra reginale samferdselsmyndigheter g Østlandssamarbeidet. Prsjektgruppen har vært ledet av fagsjef Grethe Salvesvld, Oslreginens sekretariat. 12 Oslreginens årsrapprt 2014

13 Medlemmer i samarbeidsalliansen Oslreginen 2014 Osl kmmune Fylkeskmmuner: Akershus fylkeskmmune Buskerud fylkeskmmune Hedmark fylkeskmmune Østfld fylkeskmmune Kmmuner Akershus: Asker Aurskg-Høland Bærum Enebakk Eidsvll Frgn Fet Gjerdrum Hurdal Lørenskg Nannestad Nes Nesdden Nittedal Oppegård Rælingen Skedsm Ski Sørum Ullensaker Vestby Ås Kmmuner Buskerud: Drammen Hle Hurum Kngsberg Krødsherad Lier Mdum Nedre Eiker Ringerike Rllag Røyken Sigdal Øvre Eiker Kmmuner Oppland: Gran Jevnaker Lunner Kmmuner Vestfld: Hf Hlmestrand Hrten Sande Stkke Svelvik Kmmuner Telemark: Hjartdal Ntdden Kmmuner Østfld: Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hbøl Hvaler Marker Mss Rakkestad Rygge Rømskg Råde Sarpsbrg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler Kmmuner Hedmark: Eidskg Grue Kngsvinger Nrd-Odal Sør-Odal Våler Åsnes 13 Oslreginens årsrapprt 2014

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3 ÅrsrapporT 2012 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal- og transportutvikling 7 Andre tiltak og prosesser 8 MÅL OG STRATEGIER 10 ORGANISASJON

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7 ÅrsrapporT 2011 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Ny strategiske føringer for 2012 og videre 8 Samarbeid

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011 Bedriftsnavn: Harstad kmmune 1 Miljø- g klimaplan med miljøhandlingsplan fr Harstad kmmune 2008-2011 Ditt landskap Det landskap du har elsket, blir ditt speil, sm lik en venn betrr deg hvem du er. Et strå

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer