Konjunkturbarometeret for Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturbarometeret for Rogaland"

Transkript

1 konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo rogaland. Høsten 2006 Konjunkturbarometeret for Rogaland Rogaland surfer på toppen av norsk høykonjunktur Rogaland er mer sensitiv for konjunkturendringer enn landet for øvrig Petroleumsindustrien satser i nord Rogaland i verdensklasse innen oppdrettsteknologi

2 Et samarbeidsprosjekt Konjunkturbarometeret for Rogaland er et samarbeidsprosjekt mellom syv av regionens sentrale næringsutviklingsaktører. Dette er tredje rapport i Vi håper at Konjunkturbarometeret vil bidra til økt innsikt og forståelse av utvikling i næringslivet og offentlig forvaltning i Rogaland. Videre at denne innsikten oppleves som nyttig og fører til handling på bred basis fra enkeltbedrifter til organisasjoner og offentlige aktører. Det er også en målsetting at rapporten skal benyttes som grunnlagsdokument i forbindelse med offentlige planprosesser, samt budsjettarbeid i offentlig og privat sektor. Et bedre Innhold Et samarbeidsprosjekt side 2 Fakta om Rogaland side 2 Mulighetens fylke side 3 Samlet vurdering side 4 Konjunkturendringer slår tidlig ut i Rogaland side 6 arbeidsmarked Flere bein å stå på, mer robust i forhold til kronen side 10 Å kunne norsk er nøkkelen til framtiden side 11 Mulighetenes fylke I denne utgaven av Konjunkturbarometeret fokuserer vi på petroleum og havbruk, to bærebjelker i Rogalands næringsliv. Aldri før har mulighetene innen de to næringene vært større enn nettopp i dag. I tillegg til å stå for egen vekst og utvikling, bidrar de også til verdiskaping innen andre bransjer. Leif Johan Sevland Ordfører Stavanger kommune Styreleder Stavanger-regionen Næringsutvikling Karl Bøe Skogen Direktør Innovasjon Norge Roald G. Bergsaker Ordfører Rogaland fylkeskommune Styreleder Innovasjon Norge Rogaland Øystein Hansen Distriktssekretær LO Rogaland Bjørn M. Stangeland Regionsdirektør NHO Rogaland Truls Nordahl Direktør NAV Rogaland Denne utgaven av Konjunkturbarometer er basert på Aetats bedriftsundersøkelse i Rogaland, hvor mer enn 900 bedriftsledere i bedrifter med til sammen over arbeidstakere har besvart Fakta om Rogaland spørsmål om rekrutteringsbehov, Befolkning per 1. april 2006 aktivitetsnivå og markedsutsikter Vi Prosentvis endring fra 1. april 2005 benytter denne anledningen + 1,3til å takke de som velvillig har bidratt med sine Antall sysselsatte per desember 2005 besvarelser til denne 196 statistisk 043 tunge Prosentvis endring fra desember 2004 undersøkelsen. + 1,7 Antall bedrifter per september Aetat har siden 1995 årlig gjennomført Prosentvis endring fra september ,8 en landsdekkende spørreundersøkelse Antall nyetableringer i 2005 blant offentlige og private virksomheter. Prosentvis endring fra 2004 NHO og Sparebank 1 SR-Bank + 14har også i en årrekke gitt ut publikasjoner om Antall konkurser første halvår 2006 næringsutviklingen i Rogaland. 98 For et Prosentvis endring fra første halvår 2005 par år siden innledet vi - et 30,6 samarbeid, sammen med andre sentrale aktører i Kilde SSB. Bedrifter i Enhetsregisteret (ER) og Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF). fylket Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, ARNE-prosjektet og LO om en samlet innsats for å utgi et Dette Konjunkturbarometeret er utarbeidet av professor Frank felles Asche, Konjunkturbarometer professor Ragnar for Rogaland. Tveterås og førsteamanuensis Ola Kvaløy ved UiS, Pål Jacob Jacobsen ved Stavangerregionens Europakontor, Compartner ved Morten Helliesen og Asplan Viak ved siv.øk Kristin Barvik, Cand.polit Lise Haaland Eriksen og Cand.merc Ola Saua Førland, med sistnevnte som prosjektleder. Ledigheten fortsatt ned side 12 Innen olje og gass kan man vise til rekordstore investeringer på sokkelen, Dagens knapphet på arbeidskraft er en samt teknologisk vekst og utvikling så smakebit på framtiden side 14 vel nasjonalt som internasjonalt. Veksten Partene har valgt å videreføre samarbeidet i Ståsted og muligheter side 16ved at vi raskt må avklare Dette gir spesielle utfordringer selvsagt for basert Aetat på høye oljepriser. Ved siden og av kvalifisere høy aktivitet her hjemme, arbeidssøkerne slik at de kan bidra til å posisjonerer imidlertid våre teknologimiljøer seg også for eksport av norsk Denne utgaven Kamp av om Konjunkturbarometeret talentene og dekke behovet. I noen tilfeller må vi i nye trender innen har et noe annet innhold enn tidligere. nært samarbeid med næringslivet energipolitikk side 20 Vi går dypere ned i tallmaterialet fra benytte Eures-tjenesten spisskompetanse. vår til å Det er grunn til å tro Aetats bedriftsundersøkelse at mye av framtidens nybrottsarbeid Enorme verdier igjen og supplerer rekruttere arbeidskraft fra Europa. Stor dette med på tall norsk fra bl.a. sokkel Rogaland side 22tilgang av arbeidskraft innen fra de petroleum nye EUlandene etter fjorårets norskutviklet utvidelse er enkunnskap og teknologi. vil være drevet av fylkeskommune, høyskolene i fylket og Universitetet Bringer i Stavanger. hav og land Dermed gir vi annen utfordring, bl.a. Rogaland fordi den er frievert for en stor del av den et mer spesifisert sammen bilde i nye av og arbeidsmarkedet sett i forhold til yrker og det vanskeligere å opprettholde en til- mer adgangen til vårt arbeidsmarked gjør effektive teknologiutvikling som drives. arbeidsoperasjoner side 28 Utfordringer i et framtidig perspektiv, er utdanning. Denne utgaven inneholder fredsstillende oversikt over utviklingen. dermed mindre bransjerettede tall å sikre og styrke denne posisjonen. Å sikre og styrke og -kommentarer, posisjonen mens er neste utgave, Det finnes også andre trender i dagens som kommer viktigste i oktober, utfordring vil igjen følgeside 29arbeidsmarked: Nå synes Innen arbeidsgivere havbruk er i fylket et tyngdepunkt den tidligere malen. større grad å foretrekke innenfor voksen, fôr stabil og fôrteknologi. Vårt distrikt Leverandørene innen og erfaren arbeidskraft er fremfor også stedet de somfor internasjonalt ledende Vi forventer havbruk en positiv gjør utvikling Rogaland i er yngre. Statistikken viser at arbeidsledigheten er lavest i aldersgruppen til et internasjonalt forskning innen dette området. Den siste arbeidsmarkedet fremover. Siden i fjor tyngdepuntk side 30 tiden har vi vært vitne til en omfattende har målingene våre vist at det er stor år og dessuten at denne gruppen kommer seg like raskt konsolideringsprosess ut i jobb som i lakseselskapene optimisme innen næringslivet i fylket Verdensledende vårt. Vi nyter hvor lønnsomheten for tiden er meget leverandører godt av de gir samme konjunkturtrekkene regionen som en landet unik ellers har, positiv utvikling som vi godt. tror vil Næringen fortsette, har alle forutsetninger gjennomsnittet. Dette er en meget men har i posisjon tillegg oljeinvesteringer på side 34særlig når den generelle for etterspørselen å ta enda sterkere grep om det rekordnivå som kommer særlig vårt etter arbeidskraft er stor. internasjonale oppdrettsmarkedet. fylke til gode. Klare for vekst innen oppdrett og havbruk side 35Vi håper Konjunkturbarometeret igjen Status i disse to viktige næringene er Vi ser også at arbeidsmarkedet begynner faller i smak og at det vil vise seg å Rogaland å stramme seg til bl.a. ved at det være nyttig for de som sterkt ønsker medvirkende en opp- på hvordan utviklingen i arbeids- til at vi trygt kan slå en beskjeden aktør oppstår mangel fast at Rogaland er godt forberedt til å innen FoU på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper. Flere markedet forventes å bli møte fremover. framtiden. side 36datering bedrifter FoU enn i kritisk fjor opplyser for å bygge at de kunne ansatt et sterkt flere medarbeidere Rogaland dersom side 38Truls Nordahl Tidenes vekst til tross. Det er nå vi de hadde funnet de rette kandidatene. Fylkesarbeidssjef i Rogaland legger grunnlaget for framtiden. Og vi Vi trenger flere store lokomotiver kan slå fast at fylket står foran en rekke i næringslivet side 39 store utfordringer. Arbeidsmarkedet i vår del av landet er stramt. Mange bedrifter melder at de ikke får besatt ledige stillinger. Situasjonen er krevende både på kort og lang sikt. Klarer vi ikke å gjøre bedre bruk av dyktige arbeidsinnvandrere gjennom sterkere inkludering samtidig som vi sikrer tilgangen fra egne skoler, kan vi risikere at dagens situasjon blir hverdagen for bedriftene. Forskning og utvikling er et annet tema i denne utgaven av Konjunkturbarometeret. FoU representerer i all sin bredde og uavhengig av konjunkturer byggesteinene for framtiden. Rogaland har en omfattende aktivitet på dette området, men mye av den foregår i privat regi. Her er vi avhengige av en betydelig satsing, og stikkordet er FoU i det offentlige rom der samfunnet som helhet tar del i verdiskapingen. FoU-virksomheten i regionen henger uløselig sammen med virksomheten ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Miljøet på Ullandhaug er en drivkraft - et nav - i regionen. Det er her mye av grunnlaget for framtidens verdiskaping i Rogaland legges. Med dette som utgangspunkt er det høyst betenkelig at institusjonene synes å slite med å få den rettmessige oppmerksomhet og prioritet fra sentralt hold. Å sette denne situasjonen på dagsorden så vel lokalt som regionalt og nasjonalt, bør ha vår største oppmerksomhet i tiden som kommer. Stavanger, 26. oktober 2006 Terje Vareberg Adm. direktør SpareBank1 SR-Bank 2

3 Foto: Region Stavanger/S. Sigbjørnsen Samlet vurdering utenlandsk arbeidskraft og langsiktig arbeid for integrering av innvandrere. vedvare og at investeringene fortsatt vil ligge høyt i flere år framover. ledende oppdrettskonferanser. Rogaland er også et av få eksempler Belønningen vil være et samfunn med Leverandørindustrien i fylket er på en region hvor samarbeidet mellom økt innovasjonskraft og evne til fortsatt internasjonalt orientert og flere av de havbruk og jordbruksnæringene ser ut til Næringslivet i Rogaland går på høygir og framtidsutsiktene ser fortsatt lyse ut på kort sikt. Hovedsatsingsområdene for næringsutviklingen i fylket, petroleum og havbruk, har begge et stort potensial for videre vekst. Det er imidlertid grunn til skjerpet innsats i den regionale kampen om strategiske ressurser og posisjoner som skal sikre grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling også på lang sikt. vekst og utvikling. Stavanger-regionens fokus som Open Port er et viktig og riktig signal overfor omverden. Befester stillingen som oppfinnerfylke store aktørene har en strategi om at eksporten skal gjøre en stadig høyere andel av omsetningen. Også når det gjelder aktiviteten i Nordområdene er leverandørindustrien på banen. Den rivende utviklingen som skjer innen å fungere. Langsiktige utfordringer I prosjektet Scenarier 2020 peker forskerne på et mulig framtidsbilde hvor Rogaland vil kunne framstå som Rogaland er en beskjeden aktør innen e-drift kan på den ene siden medføre at både nytenkende, energisk og attraktiv FoU sammenlignet med andre fylker virksomheter eller deler av dersom man gjør de riktige grepene og STERK BEFOLKNINGSVEKST og dollar det neste året i takt med at med nye og bedre bevis fra forskere ført som er vertskap for et universitet. Dette virksomheter flytter ut av Norge, men lykkes med å få til de positive prosess- De rekordhøye oljeinvesteringene gir renten settes opp. Dette vil svekke til økt fokus på klima som en del av skyldes spesielt en liten institutt- og kan også føre til at det skapes nye. ene. Framtidsbildet bygger på en del ekstra vind i seilene for fylket vårt og konkurranseevnen og bidra til å dempe energipolitikken. Samtidig førte høyskole/universitetssektor. I vårt sentrale forutsetninger som både bare Oslo har høyere BNP per innbygger den sterke eksportveksten vi har sett de Russernes stengning av gasskranen til fylke er det næringslivet som står for Omfattende konsolidering i handler om infrastruktur og viktige og høyere sysselsettingsvekst. senere årene. Ukraina til økt fokus på leverings- størsteparten av FoU aktiviteten og havbruksnæringen posisjoner innenfor forskning Rogalandsindeksen, som viser kurs- sikkerhet. vi ligger på landstoppen i bruken av Også havbruksnæringen er inne i en og utvikling. utviklingen til børsnoterte selskaper Bilaterale avtaler vil overta den populære SkatteFunn ordningen. spennende utvikling. Lakseselskapene lokalisert i Rogaland, har økt nesten for WTO I Europakommisjonens Grønnebok for en Rogaland beholder også sin status som har rekordhøy fortjeneste og det foregår Den siste tiden har vi sett flere dobbelt så mye som hovedindeksen ved Man kan forvente at bruddet i WTO- felles energipolitikk for EU presenteres oppfinnerfylke ved å ligge på lands- en omfattende konsolideringsprosess. symptomer som ikke er i tråd med det Oslo Børs. Kraftig etterspørsel etter forhandlingene vil kunne medføre flere tre bein som energipolitikken skal være toppen i patentsøknader. Rogaland er et tyngdepunkt i optimistiske scenariet som forsker- arbeidskraft har ført til et ledighetsnivå bilaterale og regionale avtaler. Dette vil fundert på. Den skal bidra til at Europa næringen og vil fortsatt bidra til sterk gruppen lanserte. Blant annet sliter UiS vi ikke har sett maken til på lenge. igjen føre til en langsommere åpning av forblir en konkurransekraftig region, den TO framtidsrettede pilarer i lokal verdiskaping. I overkant av 40 med å komme ut av en dårlig posisjon Tilgang på arbeidskraft er for mange verdenshandelen og en mer komplisert skal bidra til et bedre miljø og den skal næringsutviklingen prosent av verdens oppdrettslaks i kampen om forskningsmidler. Vi har bedrifter den største utfordringen for struktur med korridorer av frihandel styrke leveransesikkerheten i EU. Rogaland har utpekt petroleum og produseres i Norge. I dag produseres laks også sett at Rogaland ikke nådde opp i videre vekst. Stor aktivitet i fylket har med forskjellige regler. havbruk som satsingsområder for for under en tredjedel av kostnadene i kampen om tildeling av tittelen ført til stor tilflytting. Det er bare de Dette styrker energiformer som næringsutviklingen. Den ene pilaren 1985, målt i løpende kroner. Norwegian Centre of Expertise som ble sentrale østlandsområdene som har hatt For Norge og Rogaland betyr dette at biobrensel, vind og annen fornybar består dermed av en moden næring med gitt til seks næringsmiljøer rundt om i sterkere befolkningsvekst enn Rogaland landbruket slipper å tilpasse seg en energi. I tillegg vil det bli satset mer på et fortsatt stort vekstpotensial, mens I tillegg til oppdrettsnæringen i seg landet. Når det gjelder Ryfast de siste årene. WTO-avtale som ville ha redusert støtten energisparing og energieffektivisering. den andre består av en ny og uferdig selv har fylket også en globalt ledende og Rogfast er det for tiden en viss til det norske landbruket og økt næring preget av sterk dynamikk og et leverandørindustri representert ved usikkerhet knyttet til realiseringen av Det går mot økte renter og konkurransen fra utlandet. Eksport og Skjerpet kamp om talenter betydelig utviklingspotensial. fôrselskapene Skretting og Ewos og begge disse prosjektene. sterkere krone import blir på sikt underlagt mer Økt globalisering, internasjonalisering og utstyrleverandører som AKVA group og De videre utsiktene for norsk økonomi byråkrati og flere handelshindringer en demografisk utvikling i den vestlige Enorme petroleumsressurser Egersund Trål. Dette er en Det meste ser lyst ut i dagens situasjon er gode, men det er knyttet betydelig enn WTO-avtale ville gitt. Tendensen verden som går i retning av stagnasjon igjen på norsk sokkel kunnskapsindustri hvor det foregår for næringslivet i fylket. Det foregår usikkerhet til inflasjon, rente og mot friere handel kommer likevel til å i folketallsutviklingen og en aldrende Av de totale utvinnbare ressursene betydelig innovasjon. Fôrselskapene imidlertid en rivalisering mellom landets kronekurs. Utsikter til økt inflasjon og fortsette. befolkning, vil føre oss inn i en tiltakende regner man med at bare en tredjedel er Skretting og Ewos har begge sine fylker og regioner om strategiske økte renter hos våre viktigste handels- kamp om arbeidskraft og hjernekraft. solgt og levert. Investeringene på norsk forskningsstasjoner i regionen, og ressurser og posisjoner på ulike arenaer. partnere gir forventninger om økte Europa vil vekk fra fossile sokkel, som aldri har vært høyere enn nå, Skretting har også hovedkontoret i Her har Rogaland kommet svakt ut på renter også hos oss. Det ventes at den brensel For å lykkes må man satse på er drevet i været av den høye oljeprisen. Stavanger. I tillegg er regionen vertskap flere områder den siste tiden og bør ikke norske kronen vil styrkes både mot euro Økningen i naturkatastrofer har sammen attraktivitet, aktiv rekruttering av Det forventes at den høye oljeprisen vil for Aquavision, som er en av verdens tape flere posisjoner.

4 renteøkning vil kunne kjøle ned handlingsregelen etter at den ble innført oppfattes som et relativt ekspansivt. økonomien. Rask nedkjøling innebærer i 2001, men på grunn av de rekordhøye selvsagt lavere vekst, men også redusert oljeinntektene er det i statsbudsjettet for Økonomiske konjunkturer behov for renteøkning. Statistisk 2007 lagt til grunn en større bruk av i Rogaland sentralbyrå (SSB) er relativt moderate i oljepenger enn noen gang tidligere Rogaland er inne i en meget sterk sine anslag for videre vekst og rente- (71 milliarder, mot 65 milliarder i 2006). høykonjunktur. BNP per innbygger er utvikling. En renteøkning vil trolig bidra Utgiftssiden i budsjettet er totalt på 713 nest høyest i landet (bare Oslo har til en utflating av investeringsnivået i milliarder kroner, og den underliggende høyere), samtidig er arbeidsledigheten fastlandsnæringene, samtidig som man utgiftsveksten anslås til om lag 2,75 meget lav, og nærmer seg nå nivåene venter en mer moderat investeringsvekst prosent. Det ekspansive budsjettet kan fra forrige høykonjunktur (2 prosent i i olje- og gassvirksomheten når de store ikke sies å dempe presset i økonomien, 1998). Som vi så i forrige Konjunktur- pågående utbyggingsprosjektene settes og bidrar således ikke til lavere rente- barometer er optimismen stor blant i drift i Det er imidlertid en viss forventninger. bedriftslederne i Rogaland. Det ventes usikkerhet knyttet til oljeinvesteringene. høyere lønnsomhet, økte investeringer SSB legger til grunn en oljepris på 50 Sterkere krone og stor etterspørsel etter arbeidskraft. dollar fatet i 2007, men flere analyse- Den norske krona styrket seg i vår, men Den rogalandske høykonjunkturen Foto: Digitalvision byråer anslår nå en varig pris på over 60 dollar de neste 5 årene. Hvis dette slår til kan en komme til å opprettholde et høyere investeringsnivå på norsk sokkel har svekket seg noe i sommer. Det forventes imidlertid at krona styrkes både mot euro og dollar det neste året. En sterkere kronekurs vil ventelig dempe gjenspeiles også i den såkalte Rogalandindeksen som viser kursutviklingen til børsnoterte selskaper lokalisert i Rogaland. Siden juli i fjor er Rogaland- enn anslått. Verdensøkonomien har så den meget sterke eksportveksten vi har indeksen opp nærmere 65 prosent langt tålt den høye oljeprisen over- sett de siste åra. (per 6 september). Til sammenligning Konjunkturendringer slår raskende bra, men en vedvarende høy pris vil kunne dempe den internasjonale veksten og bidra til en Stramt arbeidsmarked Den norske høykonjunkturen bidrar til er hovedindeksen ved Oslo Børs opp 34 prosent i samme periode. For å kunne si noe mer om konjunktur-bildet i tidlig ut i Rogaland særnorsk høy-konjunktur med høyt innenlandsk konsum og lavere eksportvekst. et meget stramt arbeidsmarked. Særlig petroleumsrelaterte næringer og bygg og anlegg opplever for tiden kapasitetsproblemer. Det er likevel fortsatt noe å Ekspansivt statsbudsjett gå på før vi oppnår like lave ledighetstall De videre utsiktene for norsk økonomi er gode, men det er knyttet betydelig usikkerhet til flere viktige forhold, noe som gjenspeiles i prognosene for renteutviklingen. Sett i lys av den høykonjunktur vi er inne i, kan statsbudsjettet for 2007 oppfattes som relativt ekspansivt. Riktignok er som på slutten av 90-tallet. Ledigheten er nå på ca. 3,2 prosent mot 2,4 prosent i Sett i lys av den høykonjunktur det første gang en regjering overholder vi er inne i kan statsbudsjettet for 2007 Høykonjunkturen fortsetter Norge er som kjent inne i en kraftig høykonjunktur. Det er sterk vekst i produksjon og sysselsetting og fortsatt høy både i Sverige, Storbritannia og euroområdet. Det er imidlertid Asia og Øst-Europa som peker seg ut som de store vekstregionene. arbeidsledigheten er lav. Billige importvarer sørger for lav inflasjon, noe som igjen bidrar til å holde rentene nede. Dette, sammen med rekordhøy oljepris, BNP per innbygger i Rogaland er nest høyest i landet. Det ventes høyere lønnsomhet, økte investeringer og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Norges banks styringsrenter har økt fra 1,75 prosent til 3 prosent siden i fjor sommer, og markedet synes å forvente en fører til et meget høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi. Også verdensøkonomien er inne i en høy-konjunktur. Selv om veksten i USA og Japan har avtatt noe så langt i 2006, er produksjonsveksten ytterligere økning på 1 prosentpoeng kommende år. I Norges Banks egne anslag for utsiktene framover vil styringsrenten i 2008 med 70 prosent sannsynlighet ligge mellom 3 og 6 prosent, noe som signaliserer betydelig usikkerhet. Inflasjonen er fortsatt under målet på 2,5 prosent, men dette skyldes ikke lav innenlandsk etterspørsel. Det er produksjonssiden i norsk, og ikke minst internasjonal økonomi, som har bidratt til å holde inflasjonen, og dermed rentene lave. Det er imidlertid utsikter til økt inflasjon og økte renter hos våre handelspartnere, og dermed også økte renter her hjemme. Høyt innenlandsk konsum, høye energipriser, et galopperende boligmarked, og et arbeidsmarked som nærmer seg kapasitetsgrensen, bidrar også til økte inflasjonsforventninger. Et viktig usikkerhetsmoment er hvor raskt en Sysselsatte i utvalgte næringer Næring Norge Rogaland %andel Utvinning av råolje og naturgass ,3 % Transportmiddelindustri ,7 % Metallindustri ,2 % Jordbruk, jakt og viltstell ,5 % Maskinvareindustri ,1 % Mineralproduktindustri ,0 % Metallvareindustri ,2 % Sjøtransport ,0 % Trelast- og trevareindustri ,1 % Næringsmiddel- og drikkevareindustri ,9 % Annen personlig tjenesteyting ,8 % Detaljhandel og reparasjon av varer ,6 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,5 % Annen forretningsm. tjenesteyting ,4 % Kilde: SSB 6

5 Rogaland, må vi se nærmere på den Roglandske næringsstruktur: Kakediagrammet nedenfor viser også noe blandet for industrien. SSB venter kraftig vekst i investeringene i metallvareindustrien, maskinvareindustrien, og delvis olje- og gass- å påvirke ledighet enten samme år, ett år eller to år senere. De tre figurene neste side viser registrert arbeidsledighet i Norge og Rogaland , ledighets- Prosentpoeng Viktige faktorer i Rogalands-økonomien: oljeprisen, kronekursen og utviklingen i eksportmarkedene. Vedvarende høy oljepris legger grunnlaget for fortsatt høye investeringer. næringsstrukturen i Rogaland, privat sektor, målt i antall sysselsatte, mens tabellen viser hvilken andel Rogaland har av den totale sysselsettingen innenfor utvalgte næringer (privat og offentlig). Næringene er rangert etter hvilken relativ posisjon de har i Rogaland (vi har kun tatt med de næringsgrupper som teller mer enn ansatte på landsbasis). Som vi ser er 38 prosent av de sysselsatte i olje og gassvirksomheten sysselsatt i Rogaland. Vi har også en relativt sterkt posisjon innen landbruk og industri, spesielt metallindustri, metallvareindustri, transportmiddelindustri og mineralproduktindustri. Høy oljepris ikke bare av det gode Hvis vi ser Rogaland i lys av det makroøkonomiske konjunkturbildet, er det tre forhold som krever spesiell oppmerksomhet: oljepris, kronekurs og veksten i eksportmarkedene. Vedvarende høy oljepris er selvsagt av det gode for olje- og gassindustrien og tilhørende leverandørindustri. Investeringene på norsk sokkel i 2006 anslås nå til hele 102,3 milliarder kroner. Målt i løpende priser er dette det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i Også investeringsanslagene for 2007 er på vei oppover. Det er også en nedside ved høy oljepris i vårt fylke ettersom det bidrar til høyere energipriser generelt, og dermed høyere kostnader i den tradisjonell industrien Høy kronekurs og vedvarende høy oljepris venter som nevnt å dempe eksportveksten for tradisjonell industri, noe som vil kunne slå negativt ut for Rogaland. Investeringsanslagene er da industrien, men betydelig lavere investeringsnivå i mineralproduktindustrien og metallindustrien. I sum kan vi si at konjunkturbildet for Rogaland fortsatt er positivt, men den høye oljeprisen, samt usikkerheten i deler av eksport-markedene, skaper utfordringer. Rogaland sensitiv for konjunkturendringer Vi har sett nærmere på den historiske sammenhengen mellom arbeidsledighet som er en god konjunkturindikator og de mulige årsaksvariablene rente, inflasjon, oljepris og kronekurs. Målet bak analysen er å se om noen av disse indikatorene virker sterkere på Rogaland enn på Norge som helhet. Vi har kjørt korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser der årsaksvariablene forventes Foto: Digitalvision differansen mellom Norge og Rogaland og utviklingen i industriens effektive kronekurs (dvs innenlandsk valuta målt mot et gjennomsnitt av andre lands valutakurser der handelsandeler brukes som vekter), samt oljepris (målt på høyre akse). Våre analyser indikerer følgende: Rente, inflasjon og kronekurs kan i større grad forklare variasjon i ledighet i Rogaland enn i Norge. Rogaland er dermed relativt sensitiv for makroøkonomiske svingninger. Rogaland reagerer også raskere på svingninger enn resten av landet. Konjunktursvingningene forklares i liten grad av variasjoner i oljeprisen. Oljepris kan, sammen med kronekurs, imidlertid bidra til å forklare ledighets-differansen mellom Norge og Rogaland. Økt oljepris eller nedgang i kronekurs bidrar til økt differanse mellom norsk og Rogalandsk ledighet et par år senere. I nedgangsperioder har Rogaland hatt betydelig lavere ledighet enn resten av landet. Disse periodene har vært preget av lav kronekurs. Se spesielt periode Lav kronekurs går ofte sammen med lavkonjunktur, men samtidig bidrar dette til billigere eksport, noen som kommer Rogaland til gode. De periodene Rogaland har høyere ledighet enn resten av landet er preget av forutgående lave oljepriser. Hva kan disse forholdene lære oss om dagens konjunkturbilde? Etter vårt skjønn bør to forhold fremheves: Vedvarende høy oljepris gir ingen garanti mot lavkonjunktur i Rogaland, men det kan bidra til å dempe de eventuelle nedgangskonjunkturer som måtte komme. Høy oljepris virker positivt på Rogalands relative posisjon. Høy kronekurs er assosiert med høykonjunktur, men en eventuell vedvarende høy kronekurs virker negativt på Rogalands relative posisjon. Høye energipriser får konsekvenser for den kraftkrevende industrien Vedvarende høy oljepris bidrar til høyere pris på naturgass og elektrisitet/kraft. Dette gir økte kostnader for industrien. Foreløpig betaler deler av den kraftkrevende industrien fortsatt mindre enn andre for elektrisitetsforbruket pga de gunstige kraftavtalene som ble inngått før kraftmarkedet ble liberalisert, men når disse kontraktene går ut vil konsekvensene for industrien kunne bli dramatiske. I en fersk SSB-rapport konkluderes det med at om lag halvparten av norsk kraftkrevende industri befinner seg i faresonen for nedleggelse dersom den betaler markedspris på strøm. Ved ensidige industristeder, der bedriftene i stor grad dominerer det lokale arbeidsmarked, er ofte både næringslivets omstillingsevne og arbeidsmarkedets fleksibilitet lave og de samfunnsøkonomiske konsekvensene av restrukturering kan bli høye. Det er liten tvil om at en nedleggelse av kraftkrevende industri vil være negativt for Rogaland på kort sikt. På lengre sikt er spørsmålet hvor smertefritt man klarer å omallokere ressursene slik at de får mer effektiv anvendelse. En nedleggelse av kraftkrevende industri vil kunne gi tilgjengelig kraft for andre formål til lavere priser. Foto: Digitalvision 8 9

6 Flere bein å stå på, mer robust i forhold til kronen Jo sterkere kronen er, desto større konsekvenser vil det ha for norske bedrifters evne til å konkurrere i et internasjonalt marked. Det vet administrerende direktør Tore Rasmussen i NorDan, uten at han har mistet nattesøvnen av den grunn. Foto: Henning Carr Ekroll Dersom kronen over tid styrker seg, vil det selvsagt kunne ha følger også for vår virksomhet. Vi mener likevel å ha god kontroll ettersom vi de siste årene har styrket konsernet gjennom kjøp av to bedrifter utenlands, sier Rasmussen. I tillegg er valutaeksponeringen redusert ved at en stor del av innkjøpene skjer i utenlandsk valuta. Ved siden av bedriftens solide fotfeste i Norge, har nemlig NorDan også satset på produksjon i utlandet. I 2003 kjøpte man 50 prosent av en vindusfabrikk en times biltur sørvest for Poznan i Polen. I høst overtar NorDan hele bedriften. I fjor kjøpte man også en vindusfabrikk i Sverige. Produksjonen ved begge disse anleggene er stort sett den samme som ellers i konsernet når det gjelder produkter. Målet med disse kjøpene har vært delt. Det viktigste har vært å styrke NorDan som totalkonsept. Vi har fått økt kapasitet, hvilket er viktig i et godt marked. Samtidig gir flere anlegg i utlandet oss flere og mer solide bein å stå på i forhold til eksempelvis endringer i kronekurs her hjemme. Noen vil karakterisere overtakelse av bedrifter ute som en form for utflagging. Hva mener du? For vår del er det helt feil. Tvert imot. Å etablere oss utenlands i tillegg til hovedproduksjonen her hjemme, gjør oss sterkere i alle ledd. Parallelt med at vi har satset ute, har vi selvsagt også oppgradert produksjonen hjemme. Så vi jobber på flere fronter, sier Rasmussen. Hva er den viktigste faktoren som kan påvirke totalaktiviteten for NorDan de kommende årene? Det er ikke til å legge skjul på at hele byggebransjen er opptatt av hvordan rentenivået her hjemme vil utvikle seg i tiden framover. Går renten mye opp, vil Foto: Stavanger Aftenbla/Hans E.H. Jacobsen dette få følger for aktiviteten. Selv om det er planlagt oppstart for en rekke byggeprosjekter i årene som kommer og vi slik sett vil nyte godt av det, vet vi av tidligere erfaring at slike prosjekter kan bli lagt på is dersom det er usikkerhet knyttet til avsetning. Internasjonalt er vi svært fornøyd med omsetningen på De britiske øyer. Dette markedet har etter hvert utviklet seg til å bli vårt klart viktigste eksportmarked og står i dag for om lag 20 prosent av omsetningen. NorDan-konsernet hadde i 2005 en samlet omsetning på 1,1 milliard kroner. Årets budsjett peker mot en økning på 200 millioner. Konsernet har ansatte ved fabrikkene i Norge, Sverige og Polen. De britiske øyer tar unna stort sett hele eksporten av vinduer fra bedriften. NorDan ble etablert i 1926 og er i dag en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter. Ved siden av hovedkontor og fabrikk på Moi, har NorDan også tre andre fabrikker i Norge - på Otta, i Egersund og på Arneberg i Solør. Det samlede produksjonsarealet er nærmere kvadratmeter. Å kunne norsk er nøkkelen til framtiden Språkkunnskaper åpner døren til arbeidslivet. Men skal våre nye landsmenn ha mulighet til å bli en del av det norske samfunnet og gjennom det tilføre oss sårt tiltrengt arbeidskraft, må vi gi dem en sjanse. Det er vi generelt sett altfor lite flinke til å gjøre, mener Ingunn Ravndal, fagleder ved Johannes Opplæringssenter. God morgen, roper faglederen ved senteret idet hun stikker hodet inn i et klasserom der barna er i full gang med dagens arbeid. Læringssenteret har en mottaksavdeling for barn i alderen 7-12 år. Her har 70 barn fra en rekke land sin skolehverdag, mens et tilsvarende antall går på ungdomstrinnene ved St. Svithun skole. I tillegg til barna, kommer foreldrene hit. Ved siden av flyktninger, har Johannes ansvaret for språkopplæring av blant andre arbeidsinnvandrere, en betydelig andel av dem fra land i det tidligere Øst- Europa. De får minimum 300 timers kurs i norsk som en forberedelse til det norske arbeidslivet. Til sammen 42 utenlandske lærere ved Johannes Læringssenter har ansvaret for å gi tospråklig fagopplæring til elevene, barn så vel som voksne. For lærerne gir ansettelse ved senteret muligheter til kompetansegivende videreutdanning og offentlig godkjenning innen fagfeltet. Det er ingen tvil om at næringslivet kan gjøre langt mer for å ta i bruk den ofte uutnyttede arbeidskraften som innvandrere representerer. I vårt arbeid med å forberede dem for det norske samfunnet, blar vi oss ofte gjennom vitnemål fra universiteter som er flere hundre år eldre enn vårt eldste. Det er et tankekort at vi fortsatt ikke utnytter denne kompetansen godt nok, sier Ingunn Ravndal Vi kan gi dem en grunnleggende språkopplæring. Men det å prøve kunnskapene i praksis, må finne sted ute på arbeidsplassene. Det er først når man får praktisert, følge diskusjonen på jobben, prate i kantinen i lunsjpausen og gjøre innkjøpene på veg hjem på ettermiddagstid, at man får brukt og foredlet språket. En del innvandrere får aldri denne muligheten. Dermed klarer de heller ikke å bryte den onde sirkelen. Det er paradoksalt når vi vet at de er klare og sterkt motiverte for å gjøre en god jobb her i landet, sier Ingunn Ravndal. Foto: Henning Carr Ekroll 10 11

7 Ledigheten fortsatt ned Tall for september viser at antall arbeidsledige i Rogaland er kraftig redusert i forhold til samme måned i fjor. Rogaland er blant fylkene i landet med lavest brutto ledighet. Sesongjustert ledighet i Rogaland (inklusive deltakere i arbeidsmarkedstiltak) er de siste tre månedene redusert med 11 prosent. Foto: PangPang NAV Rogaland legger til grunn at markedet. Ved utgangen av september prosent av arbeidsstyrken. Det er prosent) sammenlignet med september størst relativ reduksjon (37 prosent). tiltak for at ansatte kan arbeide lenger i ledigheten vil fortsette å gå ned i var personer, eller 1,8 prosent av færre personer enn det var for ett år Det er imidlertid kun Oslo som har hatt bedriften før de går av med pensjon kan månedene fremover. Akkumulert frem til arbeidsstyrken, registrert som helt siden. Når vi korrigerer for normal større nedgang i antall ledige enn gi betydelige bidrag for å dekke arbeids- utgangen av september har tilgangen av arbeids-ledige i fylket. 742 personer sesongvariasjon, viser beregninger at Nedgang i ledigheten for alle Rogaland. Signalene går fortsatt i givernes behov for arbeidskraft. NAV ledige stillinger i fylket økt med nesten deltok i ordinære arbeidsmarkedstiltak. ledigheten, inkludert de som deltar i yrkesgrupper retning av et enda strammere arbeids- ønsker også at flere arbeidsgivere 50 prosent i forhold til samme periode i Brutto ledighet, det vil si summen av helt tiltak, de siste tre måneder er redusert Arbeidsledigheten går fortsatt ned for marked utover året. Det er mangel på vurderer å rekruttere flere yrkes- fjor. Med den store veksten i etter- ledige og deltakere i arbeids- med 11 prosent. alle yrkesgrupper. Ved utgangen av kvalifisert arbeidskraft innen stadig flere hemmede inn i bedriften. NAV har spørselen opplever Rogaland en markedstiltak, var ved utgangen av september gikk ledigheten mest ned for yrkesgrupper. tiltaksmuligheter og er innstilt på å betydelig tilstramming av arbeids- august personer, som utgjør 2,2 Bruttoledigheten i landet totalt var i yrkesgruppene industriarbeid, under- samarbeide med arbeidsgivere som vil september personer, som utgjør visningsarbeid og ledere. Det er flest helt Prinsippene omkring Inkluderende vurdere å dekke deler av arbeidskrafts- Helt ledige og arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak fordelt etter kommune. September ,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en reduksjon på personer sammen- ledige arbeidssøkere med bakgrunn fra kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid. Arbeidsliv representerer i dette bildet en viktig mulighet. Redusert sykefravær og behovet på denne måten. Kommune Antall Antall Antall I prosent Endring Arb. søkere I prosent helt ledige helt ledige helt ledige av arb. fra ett i ord. av arb. kvinner menn totalt styrken år tidl. tiltak styrken lignet med september Ledigheten har jevnet seg ut Ledigheten mest ned i Rogaland Ved utgangen av september gikk antall Brutto arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken fordelt på fylke. September 2006 Stavanger ,1 % ,4 % Randaberg ,0 % ,1 % Finnøy ,4 % ,1 % Rennesøy ,9 % ,1 % Kvitsøy ,2 % ,0 % Sola ,4 % ,2 % Sandnes ,1 % ,4 % Gjesdal ,5 % ,4 % Time ,7 % ,3 % Hå ,2 % ,3 % Klepp ,2 % ,2 % Eigersund ,5 % ,4 % Sokndal ,4 % ,2 % Lund ,8 % ,4 % Bjerkreim ,7 % 9 2 0,1 % Forsand ,5 % 2 0 0,0 % Hjelmeland ,1 % ,1 % Strand ,7 % ,2 % Sauda ,7 % ,4 % Suldal ,8 % 0 3 0,1 % Haugesund ,3 % ,6 % Utsira ,9 % ,0 % Vindafjord ,5 % ,2 % Tysvær ,4 % ,6 % Karmøy ,9 % ,4 % Bokn ,9 % ,0 % Kilde: NAV mellom nord- og sørfylket Regionalt har arbeidsledigheten jevnet seg ut mellom nord- og sørfylket. Ved utgangen av september har Haugesund høyest ledighet i fylket med en bruttoledighet på 2,9 prosent, fulgt av Stavanger og Sandnes hver med 2,5 prosent. Til sammen står disse byene for mer enn 60 prosent av arbeidsledigheten i fylket. Akkumulert frem til utgangen av september er det registrert ledige stillinger i fylket, som er en økning på 49 prosent sammenlignet med samme periode i Vi finner størst økning i tilgangen innen kontorarbeid, butikkarbeid, reiseliv og transport og helse, pleie og omsorg. I september var 908 personer registrert som helt ledige i mer enn et halvt år. Det er en reduksjon på 834 personer (48 arbeidsledige (inkl. deltakere i arbeidsmarkedstiltak) ned i alle fylker. Rogaland har sammen med Møre og Romsdal hatt Brutto arbeidsledighet Endring fra samme måned i fjor P prosent prosent I alt antall av arbeidstyrken antall av arbeidstyrken Østfold ,1 % % Akershus ,2 % % Oslo ,6 % % Hedmark ,6 % % Oppland ,0 % % Buskerud ,6 % % Vestfold ,9 % % Telemark ,1 % % Aust-Agder ,8 % % Vest-Agder ,9 % % Rogaland ,2 % % Hordaland ,8 % % Sogn og 996 1,9 % % Fjordane Møre og ,1 % % Romsdal Sør-Trøndelag ,1 % % Nord-Trøndelag ,6 % % Nordland ,2 % % Troms ,9 % % Finnmark 181 4,4 % % Riket ,7 % % Kilde: NAV 12 13

8 Dagens knapphet på arbeidskraft er en smakebit på framtiden Økt globalisering, internasjonalisering og en demografisk utvikling i den vestlige verden som går i retning av stagnasjon i folketallsutviklingen og en aldrende befolkning, vil føre oss inn i en tiltakende kamp om arbeidskraft og hjernekraft. For å lykkes må vi satse på attraktivitet, aktiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft og langsiktig arbeid for integrering av innvandrere. Belønningen vil være et samfunn med økt innovasjonskraft og evne til fortsatt vekst og utvikling. Foto: Digitalvision Kampen om arbeidskraften Rogaland er blant fylkene i landet hvor knappheten på arbeidskraft er størst. Slik knapphet er en langsiktig utfordring som ikke bare er knyttet til konjunkturoppgangen vi nå er inne i. stagnerer som en konsekvens av at fruktbarheten helt siden 1970-årene har vært for lav til å sikre en langsiktig befolkningsvekst. Få studentboliger hindrer rekruttering Rogaland ligger godt an i nasjonal Utenlandske studenter ved norske sammenheng målt i netto innvandring til universitet og høyskoler utgjør en viktig regionen både kilde til kunnskapsinnvandring. De er fra inn- og utland. Likevel er det Det må gis kapasitet og produkter av et virkemidler for konkurranse om grunn til å tro norsk utdanningssystem, samtidig de mest etterspurte migrantene. at regionen har mye ugjort, både som de har med i forhold til rekruttering av utenlandske seg internasjonale perspektiver i studenter og i forhold til integrasjon av bagasjen. fakta Kamp om arbeidskraft i Europa Økt arbeidsinnvandring nødvendig for å opprettholde produksjonsnivå Universitetet i Stavanger og Høyskolen Stord/Haugesund bygger ut sitt tilbud til internasjonale studenter Rogaland hadde netto tilflytting fra utlandet på 0,2 prosent av folketallet i 2. kvartal 2006 Et fåtall av bedriftene arbeider aktivt med rekruttering fra utlandet Fortsatt høye arbeidsledighetstall for personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn Rogaland hadde ved årsskiftet i overkant av innbyggere med utenlandsk bakgrunn, tilsvarende 7 prosent av den totale befolkningen i fylket. Av disse er rundt en tredjedel fra Norden, Vest- Europa og USA/Canada, mens de resterende kommer fra ikke-vestlige land. I forhold til landsgjennomsnittet har Rogaland en betydelig overvekt av innvandrere fra Europa (både vest og øst) og en tilsvarende lavere andel av innvandrere med asiatisk bakgrunn. Åpen dør for utenlandsk arbeidskraft En spørreundersøkelse som er gjennomført for Konjunkturbarometeret blant relaterte virksomheten i Norge, men bare 10 prosent svarer at de har tiltak rettet spesielt mot karriereutvikling for ansatte med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Glasstaket Stadig flere av gruppen ikke-vestlige innvandrerne vil være født og oppvokst i Norge. De har en like høy utdanningsgrad som gjennomsnittet for den norske befolking og sysselsettingen er økende. Likevel har denne gruppen problemer med å komme i posisjon for jobber innen ledelse og kunnskapsyrker. Denne typen glasstak i norsk næringsliv kan på sikt koste dyrt. Høyt utdannet arbeidskraft søker heller ut til andre europeiske land kontroll til positiv migrasjonshåndtering. Den må gis kapasitet og virkemidler for konkurranse om de mest etterspurte migrantene, og spare migranter, arbeidsgivere og andre for ressursødende køer og ventetider. Utenlandske studenter som har avlagt eksamen ved norske universiteter eller høyskoler, bør normalt ha automatisk adgang til arbeids- og oppholdstillatelse. Det samme bør gjelde for utenlandske forskere. innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. 100 offshorerelaterte virksomheter i enn å ta til takke med stillinger de er Årlig opptas det rundt 130 internasjonale Rogaland, viser at holdningene til uten- overkvalifisert for. Eldrebølgen ruller fram studenter ved universitetet i Stavanger. Begge institusjonene er opptatt av å øke landsk arbeidskraft som viktig ressurs er Langsiktige demografiske trender viser Det tilsvarende tallet for høgskolen rekrutteringen av internasjonale gjennomgående positiv, men at de fleste Som for landet ellers ligger arbeids- at befolkningsveksten over de neste 50 Stord/Haugesund er 30. Begge studenter og har som målsetting å øke bedriftene ikke betrakter et inter- ledigheten blant ikke-vestlige årene vil stagnere i Norge så vel som institusjonene rekrutterer utenlands- andelen kurs som undervises på engelsk. nasjonalt arbeidsmarked som relevant innvandrere i Rogaland over tre ganger i resten av Europa. Årsaken er lave studenter primært gjennom Ved UiS er det i tillegg en utfordring for deres virksomhet. Bare en tredjedel så høyt som blant majoritets- fødselstall. Konsekvensen er på kort sikt samarbeidende institusjoner i Europa. knyttet til å sikre bolig til utenlands- av bedriftene rapporterer at de jobber befolkningen. Dette viser at mye står en aldrende befolkning, mens det på lang UiS tilbyr tre masterprogram som under- studentene. Stavanger har for få aktivt med rekruttering av utenlandsk utgjort i forhold til å integrere ikke- sikt vil føre til en stagnasjon av folke- vises på engelsk, i tillegg til enkeltkurs studentboliger i forhold til etter- arbeidskraft. vestlige innvandrere i arbeidslivet. tallet og en betydelig reduksjon i andelen innenfor en del av fagområdene. Det spørselen. av befolkningen i yrkesaktiv alder. tilbys også ettårig utdannelse i norsk, Høyere utdannet arbeidskraft Tilgang på arbeidskraft som utgangspunkt for å sluse uten- Netto tilflytting fra utlandet dominerer blant ansatte med utenlandsk en langsiktig utfordring Gjennom dagens høykonjunktur får vi landske studenter over til norske under- Tall fra 2. kvartal 2006 viser at Rogaland bakgrunn. Bare 10 prosent av bedriftene Det arbeides på bred front blant en rekke en smakebit på denne fremtiden. Norge visningsprogram. HSH tilbyr utelukkende hadde en netto innflytting fra utlandet har utelukkende ufaglært arbeidskraft aktører både for å løse de akutte opplever mangel på arbeidskraft, og er enkeltkurs med halvårs varighet. Fra tilsvarende 0,2 prosent av folketallet. Det med utenlandsk bakgrunn. 40 prosent av rekrutteringsproblemene og for å avhengig av arbeidsinnvandring for å høsten 2007 vil også HSH tilby master- er bare Oslo som kan vise til en like sterk bedriftene anser at personer med ikke- markedsføre regionen som arbeidssted. opprettholde produksjonsnivået program på engelsk, og vil ventelig relativ vekst i netto innflytting. Det vestlig innvandrerbakgrunn Her er det mange aktører som har et år frem i tid kan denne situasjonen ha kunne øke andelen internasjonale sentrale spørsmålet blir om vi klarer å representerer en ressurs som i større ansvar. Norske myndigheter bør omgjøre blitt permanent. Befolkningsveksten studenter. beholde våre nye innbyggere over tid. grad bør tas i bruk innenfor den olje- utlendingsforvaltningen fra negativ 14 15

9 Foto: EdelPix Foto: PangPang Ståsted og muligheter 2020, men er ikke ment som forutsigelser eller spådommer om framtida. Hensikten er å utvikle nese og øyne for å spore avgjørende prosesser Europas energihovedstad Stavanger vil være den storbyregionen i landet som utpreger seg med størst konkurransekraft og verdiskapning. arkitektvirksomhet og innenfor finans og mote. Kulturen ved Høgskolen Stord- Haugesund vil være et mønsterbegrep innen moderne undervisning og og drivkrefter og reflektere over hvordan Regionen blir oppfattet som Europas institusjonen er ettertraktet både blant disse kan utspille seg både hver for seg energihovedstad både ute og hjemme lærekrefter og brukere. Haugalandet vil Rogaland er i dag en av landets mest ekspansive regioner. I prosjektet Scenarier 2020 blir det pekt på viktige prosesser og drivkrefter som skal lede til at fylket framstår som nytenkende, energisk og attraktivt i Det vil kreve stor årvåkenhet og skjerpet innsats å opprettholde og vinne de posisjonene som skal legge grunnlaget for en positiv utvikling. og i ulike kombinasjoner. Prosjektet dekker et geografisk område som strekker seg langs kysten fra Stord i nord til Risør i sør. Området er delt inn og har internasjonale posisjoner både innenfor havbruk, helse og kultur- og opplevelse. I Europeisk sammenheng er Stavanger en kjent kulturby. være en populær region blant ungdommen og en populær region å gjøre karriere i. Haugesund har det meste som unge, åpne og nysgjerrige mennesker er ute etter. i fire regioner: Haugalandet, Stavanger- Innenfor havbruk er Blue Planet, regionen, Dalane-Lister og Sørlandet. Måltidets Hus, UiS og undervisnings- Mangfoldig og kompetanse- REKORDHØY SYSSELSETTING i Haugesund og Vindafjord var mer Kraftig befolkningsvekst Forskerne har utarbeidet to alternative miljøet på Finnøy sentrale aktører. Helse intensiv industriflora i Nest etter Oslo er Rogaland det fylket i moderat. Tysvær og Bokn hadde en svak Rogaland har hatt en forholdsvis sterk scenarier for hver region; ett hvor det er et vekstmarked og SUS konkurrerer Dalane-Lister landet som hadde størst vekst i syssel- nedgang i sysselsettingen. Syssel- vekst i befolkningen over flere år. Fra meste går bra og ett hvor det meste går internasjonalt på høyteknologisk Dalane-Lister regionen vil ha forandret settingen i 2005, både prosentvis og i settingen vokste svakt både i Ryfylke og sommeren 2005 til sommeren 2006 dårlig. behandling innenfor flere sykdoms- seg fra en fragmentert industrivare- absolutte tall. Økningen var på 1,7 Dalane. I Ryfylke økte sysselsettingen i økte innbyggertallet med 1,4 prosent, kategorier. I Ryfylke utvikles levebrøds- basert bygde- og småbyregion til en prosent tilsvarende nye arbeids- Strand, Hjelmeland og Rennesøy, mens tilvarende flere innbyggere. Bare I framstillingen nedenfor går vi gjennom bedrifter som kombinerer turisme, kultur relativt helhetlig region med stort plasser. Etterspørselen etter arbeidskraft Eigersund var eneste kommune med Oslo og Akershus hadde sterkere vekst. scenariene som omfatter Rogaland delt i og IKT. innslag av kompetanse- og utviklings- er enda større i år enn den var i fjor, og vekst i Dalane. Ser en på befolkningsveksten fra år tre regioner. Vi setter fokus på intensiv produksjon og opplevelses- sysselsettingen har sannsynligvis aldri 2000 og fram til i dag skiller Rogaland mulighetene som scenariene Motor i Norges gassregion industri. Regionen huser kompetanse- vært høyere enn akkurat nå. Det er kun Lav ledighet og store seg ut med en kraftigere vekst enn de representerer fram mot 2020 og På Haugalandet er Haugesund et sentre, blant annet innen skipsbygging mangel på arbeidskraft som kan hindre rekrutteringsproblemer øvrige storbyfylkene, med unntak av prosessene og drivkreftene som kan lede uomstridt regionssenter som alle ser seg og komplekse industrielle bygge- at veksten i sysselsettingen blir enda Den generelle konjunkturoppgangen Oslo/ Akershus. En stor del av veksten i oss dit. I tillegg settes fokus på fall- tjent med. Energi, miljø og teknologi er prosjekter. I tillegg har regionen kyst- større i år enn i fjor kan bli det sammen med de rekordhøye olje- Rogaland skyldes høy nettoinnflytting. grubene som kan hindre oss å nå dit. fortsatt de områdene hvor det skapes de høyskole og hovedbasen for kystsone- året Rogaland passerer investeringene er hovedårsaken til den største økonomiske verdiene og Kårstø direktoratet i Sør-Norge. sysselsatte. sterke veksten i Rogaland. Som følge av Den geografiske fordelingen av Nytenkende og energisk er motoren i Norges gassregion. det store behovet for arbeidskraft har befolkningsveksten gjenspeiler i stor Dersom man gjør de riktige grepene og Elkem, Alcoa og Tinfos har vært Vekst i alle regioner fylket lavest ledighet i landet og grad veksten i sysselsettingen. lykkes med å få til de positive I tillegg til å være en viktig gjennom drastiske omstillinger som følge men Jæren vokser mest bedriftene har over lengre tid hatt store prosessene kan Rogaland i 2020 framstå administrasjonsby har byen flere sterke av det nye energiprisregimet. Mye er Veksten var størst på Jæren, med nesten rekrutteringsproblemer. Nesten hver Scenarier 2020 som nytenkende, energisk og attraktiv. kompetansebaser og linker til de øvrige flagget ut fra Norden, men selskapene er flere arbeidsplasser i Dette femte bedrift i fylket har ubesatte IRIS, Agderforskning og Berrefjord og Haugalandet vil fornyes, ekspandere og kommunene. Regionen vil være lærende fortsatt til stede med en mer sammen- tilsvarer en vekst på to prosent. De fleste stillinger som følge av rekrutterings- Thomassen AS har på oppdrag av komplettere en pulserende Stavanger- med et utbredt samarbeid mellom under- satt, mangfoldig og kompetanseintensiv nye arbeidsplassene kom i Stavanger, problemer. Aller størst er problemene SpareBank 1 SR-Bank gjennomført et region. Dalane vil være en attraktiv visning, forskning og næringsliv og ha industriflora. Randaberg og Time. I Nord-Rogaland innenfor oljeselskapene og olje- Scenarieprosjekt for Rogaland og Agder. region hvor bedriftslivet blomstrer og flere innovasjonsmiljøer som markerer hadde Karmøy sterkest vekst, med en leverandørindustrien, bygg og anlegg og Scenariet er en fortelling om hvordan folk trives. seg internasjonalt. Det er frodig verdi- økning på to prosent, mens veksten forretningsmessig tjenesteyting. regionen vår kan utvikle seg fram mot år skaping innenfor kunst-, design-, 16 17

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, mai 2005 02:2005 Utarbeidet

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar Nøktern optimisme Bedriftene på Agder er mer måteholden i sin optimisme til, enn hva de var til. Har realismen overtatt for den rene optimismen? Hver tredje krone

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 211 Tilbake på rett kjøl Sørlandsk næringsliv setter kurs mot lysere tider. Bedriftene venter sterkere resultater og investeringsviljen øker. Nok fornyelse? Mer

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 ARENA: Den nye nordlendingen Foto: Siv Seglem Sjokoladeprodusenten Northern Delights er en av mange nordnorske bedrifter som satser på nisjeprodukter.

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer