Vår dato: 16 DES 2008 Vår ref.: NVE ktm/lbl Arkiv: 317 Saksbehandler: Deres dato: Jan Henning L'Abe-Lund Deres ref.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: 16 DES 2008 Vår ref.: NVE 200806510-1 ktm/lbl Arkiv: 317 Saksbehandler: Deres dato: Jan Henning L'Abe-Lund Deres ref."

Transkript

1 E31 Norges vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Vår dato: 16 DES 2008 Vår ref.: NVE ktm/lbl Arkiv: 317 Saksbehandler: Deres dato: Jan Henning L'Abe-Lund Deres ref.: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Endring av forvaltningspraksis av settefiskanlegg NVE registrerer i dag at eiere av settefiskanlegg benytter ferskvannskilden(e) til anlegget på en mer aktiv måte enn tidligere gjennom økte vannuttak. Etter vårt syn skyldes dette hovedsakelig større mengder fisk i anleggene enn tidligere. I flere tilfelle er fiskemengden økt uten at NVE har hatt sakene til behandling, da økt fiskemengde i følge tiltakshaverne ikke medfører økt vannuttak fra vassdraget. Ut fra de erfaringer NVE nå sitter med viser det seg likevel at det ikke alltid er tilfelle. For settefiskanlegg med konsesjon skal økt vannuttak konsesjonsbehandles dersom det totale vannuttaket kan være til "nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget eller sjøen" jf. vannressursloven (LOV ) 8. Konsesjon kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser i vassdraget og nedbørfeltet. Dette følger av vannressursloven 25. NVE vil understreke at det på generelt grunnlag er i virksomhetens egeninteresse å ha en konsesjon for vannuttak. Av flere grunner ser NVE som forvalter av ferskvannressursene behov for mer aktiv forvaltningspraksis med hensyn til settefiskanleggene og deres aktivitet i og langs vassdragene. NVE ønsker med dette å informere om hva dette vil innebære i praksis. Vannforbruk I mange konsesjoner etter vassdragslovgivningen står det eksplisitt i vilkårene at det skal installeres vannmåler for dokumentasjon av vannforbruket i settefiskanlegget. NVE vil følge opp dette vilkåret. Når NVE i fremtiden skal behandle søknader om tillatelse til et midlertidig eller permanent økt vannuttak, må anleggseier kunne dokumentere vannforbruk over året. Dette gjelder uansett om anleggseier er pålagt å installere vannmåler eller ikke. Søknader om midlertidig økt vannuttak De senere år har NVE fått en rekke søknader om midlertidig tillatelse til å tappe magasinene under LRV for å sikre vanntilgang i tørre perioder. Det er også kommet søknader om tillatelse til å ta vann fra nye vannkilder for å avhjelpe situasjonen.

2 Side 2 Til nå har NVE i all hovedsak innvilget slike søknader av hensyn til fiskens behov. Vi la da til grunn at antall fisk var i samsvar med opplysninger i søknaden for konsesjonsfritak eller konsesjon. Vi registrerer imidlertid at flere anlegg har langt mer fisk i anleggene enn tidligere, og at vannuttak dermed er langt større enn det NVE la til grunn i sin behandling av vannuttaket etter vassdragslovgivningen. I slike tilfeller vil hovedregelen være at økt vannuttak er konsesjonspliktig. Innkalling til konsesjonsbehandling Dersom settefiskanlegg som ikke har konsesjon etter vassdragslovgivningen til ferskvannsuttak søker om ytterligere permanent vannuttak, vil hovedregelen være at vannuttaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven 8. Tiltakshaver må derfor søke om konsesjon etter vannressursloven kapittel 3. NVE vil ved behandling av slike søknader legge stor vekt på dokumentert vannforbruk. I medhold av vannressursloven 66 tredje ledd har NVE også mulighet til å kalle inn eldre tiltak til konsesjonsbehandling, dersom det foreligger sterke miljømessige hensyn. Begrunnelsen for en slik innskjerping av forvaltningspraksis er at søknader om midlertidig økte vannuttak gir en sterk indikasjon på at det ikke er samsvar mellom vanntilgang og vannforbruk i anlegget. Et misforhold vil kunne ha negative miljømessige virkninger i vassdraget. Gjennom konsesjonsbehandling vil myndighetene få anledning til å sette vilkår der det gjøres en avveining mellom settefiskanleggets behov for vann og hva vassdraget tåler av vannuttak innenfor miljømessig akseptable rammer. Likeledes gir det myndighetene større mulighet til å følge opp anleggene i ettertid og påse at driften skjer innenfor de rammer som er akseptert gjennom fastsettelse av konsesjonsvilkår. Det er betydelig variasjon i vannføringen i et vassdrag gjennom året og mellom år. I søknader om etablering av nye settefiskanlegg eller varig økt vannuttak i eksisterende anlegg må derfor søker redegjøre for de hydrologiske forholdene i vassdraget og spesielt for tørrår. NVE vil legge tørrår til grunn når man skal vurdere hvor mye vann som kan tas fra vassdraget. I en vannkilde uten magasineringsmulighet vil tørrår være bestemmende for uttak av ferskvann. Der det er magasin med reguleringsmulighet må det tas utgangspunkt i reguleringskurver for tørrår for å få en reell indikasjon på hvor mye vann som kan påregnes å være tilgjengelig i slike år. Produksjonen i settefiskanlegget må dimensjoneres etter denne verdien. Det vises ellers til nytt søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg med veileder fra Fiskeridirektoratet. h ://fiskeridirektoratet.no/fiskeridir stsone o havbruk/sk'ema Fiskesperrer I mange vassdrag er det av smittehygienske årsaker etablert en fiskesperre for å hindre oppgang av anadrom laksefisk i vannkilden til settefiskanlegg. I noen tilfeller er det gitt tillatelse til etablering av fiskesperre enten etter vassdragslovgivningen eller etter lakse- og innlandsfiskloven. Tillatelsene er ofte gitt for en begrenset periode, og er ulovlige etter dette tidspunkt. Nye metoder for rensing av vann tilsier at fiskesperre er uønsket i de aller fleste tilfeller. NVEs reaksjonsmidler ved brudd på vassdragslovgivningen NVE vil understreke at å bryte reguleringsgrenser, kravet til minstevannføring eller å etablere vannuttak fra andre vannkilder uten at det er gitt tillatelse til dette er uakseptabelt, og vil bli reagert på. Hva slags reaksjoner det er tale om vil avhenge av alvorlighetsgraden og om det er gjentagende tilfelle.

3 Side 3 r E Når NVE påviser brudd på krav fastsatt i eller i medhold av vannressursloven, kan vi med hjemmel i vannressursloven pålegge anleggseier retting, ilegge tvangsmulkt eller anmelde forholdet. Dersom en anleggseier gjentatte ganger bryter krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, vil NVE vurdere inndragelse av vassdragskonsesjonen. Endring av vilkår for allerede gitte konsesjoner kan være aktuelt i de tilfeller der erfaringer tilsier at aktiviteten påfører vassdraget store negative konsekvenser. Dette kan gjøres i medhold av vannressursloven 28. Settefiskanlegg som bryter konsesjonsvilkårene gitt etter vassdragslovgivningen, vil i langt større grad enn tidligere bli politianmeldt. Tilsyn NVE fører tilsyn med at innehaver av en vassdragskonsesjon følger de lover, forskrifter, pålegg og krav som er gitt. Tilsyn er en kjerneoppgave for NVE som vassdragsmyndighet. NVEs miljøtilsyn har til nå i stor grad vært rettet mot kraftverksbransjen, men vil fremover ha betydelig større fokus på settefiskanlegg og deres vannuttak. Virksomheter som har konsesjon etter vassdragslovgivingen er underlagt forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann av 21. februar Alle konsesjonsgitte anlegg skal ha et operativt internkontrollsystem. Et forslag til internkontrollsystem kan lastes ned fra NVEs hjemmeside; h ://www.nve.no/admin/filearchive/197/internkontolls stem.doc Annet Er mottaker av dette brevet ikke lenger settefiskprodusent, bes vedkommende informere NVE om produksjonen er lagt ned eller overdratt andre. Med hilsen unewatby avdelingsdirektør 1-27 Jon Arne Eie seksjonssjef

4 Side 4 Adresseliste FISKERI OG HAVBRUKSNÆR LANDSFOREN SØRKEDALSVEIEN OSLO MAARUD GAARD V/T. STANG 2114 DISENA HORNA FISKEANLEGG, LINNERUD FJELDSTAD KARE JOHAN SØNDRE 2410 HERNES SNIPPEN YNGEL- & SETrEF.OPPDR. V/KLAUS GANSER 2410 HERNES ØSTMOES FISKEANLEGG V/ARILD ØSTMOE 2423 ØSTBY OSENSJØEN JAKT- OG FISKEFOR. KVERNMOEN, V/P.A. HOLT SEELAND 2428 SØRE OSEN NORDBYE OLE MARTIN OG ERIK NORDBYE, ASTA VEST 2450 RENA AMOT JAKT- OG FISKEFORENING V/GEIR KULUSVEEN, ASTA VEST 2450 RENA NYSÆTHER FISKEOPPDRETT V/BIRGER R. NYSÆTHER 2460 OSEN HØGSKOLEN 1 HEDMARK AVD. EVENSTAD ENGHOL 2480 KOPPANG RENDALEN SETTEFISKANLEGG BA 2485 RENDALEN NORD-ØSTERDAL JAKT- OG F.FOR. V/IVAR SAGBAKKEN 2500 TYNSET KVIKNE UTMARKSRAD RUTE KV1KNE TELA FISKEANLEGG ANS V/ LARS 1VAR EIDE 2540 TOLGA DALSBYGDA FISKERIFORENING V/ROLF HENNING LFATEN 2550 OS 1 ØSTERDALEN NARJORDET FISKEFORENING V/ARNE NYGARD 2550 OS I ØSTERDALEN ALVDAL GRUNNEIERLAG BA V/OLA P. FLATEN 2560 ALVDAL TORBJØRN LØKKEN 2560 ALVDAL SÆTEREN ARNE 2584 DALHOLEN GLOMMENS OG LAAGENS BR.E.FOR. INDUSTRIGATEN LILLEHAMMER HAADEM HENRIK 2920 LEIRA I VALDRES VALDRES ØRRETOPPDRETT DA 2960 RØN AL V1DAREGAANDE SKOLE V/HOVET FISKEANLEGG 3570 AL SØRSMOLT A/S KJØLEBRØNDSV SANNIDAL OLSEN GUSTAV AS BARMSØYVEIEN HELLE SOLLID TORSTEIN MEAS 3840 SELJORD AKVAMILJØ NS MEKJARVIK RANDABERG SKRETrING ARC NS LERANG FORSKN1NGSTASJON MELING 4100 JØRPELAND EIDANE SMOLT AS EIDANE 4110 FORSAND FISTER SMOLT A/S 4139 FISTER EIDSUND FISK AIS 4187 OMBO SULDALSSMOLT CIO ERFJORD STAMFISK AS 4233 ERFJORD NINA FORSKNINGSSTASJON IMS 4308 SANDNES SVIHUS DAMFISK SVEIN SVIHUS SV1HUS 4308 SANDNES EWOS INNOVATION A/S D1RDAL 4335 DIRDAL GASIAND TORLEIF BERLAND 4389 VIKESA HJELLESETH SIGMUND VANNTUN SETTEFISK KONGEVOLD 4436 GYLAND KVAS TERJE A KVAS GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS C SUNDTSG 17/ BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN POSTBOKS BERGEN MARINE HARVEST NORWAY AS SANDVIKSBODER BERGEN LERØY FOSSEN AS 5281 VALESTRANDSFOSSEN LONE ALF (ALF LONES SETrEFISK) 5282 LONEVAG ASK DAMBRUK NS V/AADNE NILSSON 5307 ASK STRØMSNES AKVAKULTUR A/S V/SVEINAR KLEIVEN 5307 ASK BLOM FISKEOPPDRETT AS 5337 RONG VIK SETrEFISK AS VIK 5337 RONG SOTRA YNGEL AS 5381 GLESVÆR AUSTEFJORDEN SMOLT A/S SKOGSVAG 5382 SKOGSVAG LERØY AUSTEVOLL AS 5392 STOREBØ SJØTROLL HAVBRUK A/S 5397 BEKKJARVIK SAGVAG SETITISK AS SJONARVEGEN STORD DAFJORDEN KLEKKERI AS FURULYVEGEN STORD NORWEGIAN AQUA AS BOTNEN 1K 5417 STORD BRAKEDAL SETTEFISK NS BRAKEDAL 5420 RUBBESTADNESET BREMNES SEASHORE AS 5430 BREMNES EIDESVIK SETrEFISK AS 5443 BØMLO LANGHELLE, THOMAS ODINS GATE HAUGESUND

5 Side 5 MFC ISDAMMEN HAUGESUND FJON BRUK AS FJON 5550 SVEIO ØKLAND EGIL N. AUKLANDSHAMN 5551 AUKLANDSHAMN SØLVFISK AS GEIR MAGNE KNUTSEN KLOVNING 5570 AKSDAL FRØFISK NS 5574 SKJOLD VAGAFOSSEN SETrEFISK NS IMSLAND 5583 VIKEDAL ILSVAG HOLDING A/S ILSVAG 5585 SANDEID HARDINGSMOLT AS LYSEVEGEN TØRVIKBYGD LJONES FISK A/S TANGAVEGEN TØRVIKBYGD ØLVE BRUK AS 5637 ØLVE BOLAKS AS LAMMANESET 5640 EIKELANDSOSEN BOLSTAD SETrEFISK AS 5640 EIKELANDSOSEN DRAGEID LAKS NS 5640 EIKELANDSOSEN EIDE K. J. FISKEOPPDRETT A/S 5640 EIKELANDSOSEN TOMBRE FISKEANLEGG AS 5640 EIKELANDSOSEN SÆVAREID FISKEANLEGG AS 5645 SÆVAREID FEMANGERLAKS A/S 5647 BALDERSHEIM BJØLVE BRUK A/S 5694 ONARHEIM IGLAND BRUK A/S 5694 ONARHEIM HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NORDNESGATEN BERGEN MARINE HARVEST NORWAY AS SANDVIKSBODENE 78 A 5835 BERGEN SALAR SMOLT AS 5917 ROSSLAND NORDVIK FISKEOPPDRETr NS CIO IDAR TANGEN 5947 FEDJE LINDAS FISKEOPPDRETT NS NESFOSSEN 5956 VAGSEIDET OSLAND HAVBRUK A/S 5962 BJORDAL FIRDA SETTEFISK A/S BYRKNESØY 5970 BYRKNESØY FIRDA SETrEFISK ALVØEN A/S BYRKNESØY 5970 BYRKNESØY FJORDLAKS AQUA A/S BOKS 1107, SENTRUM 6001 ALESUND HØGSKOLEN I ALESUND LARSV ALESUND KRAFT LAKS A/S 6120 FOLKESTAD STRAUME FISKEOPPDRETT A/S V/RASMUS STRAUME 6120 FOLKESTAD VARTDAL FISKEOPPDRETT AS 6170 VARTDAL URKE FISKEOPPDRETr NS URKE 6196 NORANGSFJORDEN EIK SETTEFISK NS VASTREFJORD 6265 VATNE HJELVIK SETTEFISK A/S HJELVIK 6387 VAGSTRANDA RAUMA STAMFISK A/S 6387 VAGSTRANDA SÆTRE SETTEFISK A/S 6392 VIKEBUKT VILLA SMOLT AS VILLA 6392 VIKEBUKT ERIK MARENO LANGSET 6460 EIDSVAG I ROMSDAL LERØY HYDROTECH AS BENTNESV KRISTIANSUND N SMØLA KLEK. & SETIEF.ANLA/S 6570 SMØLA TORJULVAGEN SETTEFISKANL. NS 6629 TORJULVAGEN STRAUMSNES SETTEFISKAIS 6670 ØYDEGARD AAKVIK SETTEFISK AS HALSANAUSTAN 6680 HALSANAUSTAN ERTVAAG SETTEFISK V/OLA ERTVAAG 6693 MJOSUNDET LIEN SETTEFISK A/S FOLDFJORDEN 6694 FOLDFJORDEN RAKMAKAREN ANS 6715 BARMEN STRØMMEN K. LAKSEOPPDRETr A/S RUGSUND 6734 RUGSUND SKJERDAL SE1 tfisk AS 6828 HESTENESØYRA HYEN FISK A/S V/RASMUS OMMEDAL 6829 HYEN SANDE SETrEFISK A/S C/0 HYENFISK 6829 HYEN FJORD FORSK SOGN AS AKVASTASJONEN PA SKJER 6852 SOGNDAL SVANØY HAVBRUK AS 6914 SVANØYBUKT LIA LAKS A/S V/SVEIN LIEN 6924 HARDBAKKE NOREVAG FISK NS EIDE 6924 HARDBAKKE SOL SMOLT NS GYLTA 6924 HARDBAKKE BARLINDBOTN SETrEFISK A/S 6940 EIKEFJORD BRU FISKEOPPDRETT A/S V/INGE VASSBOTNEN 6940 EIKEFJORD GJØLANGER BRUK AS GJØLANGER 6967 HELLEVIK I FJALER AQUA GEN AS HAVNEGATA TRONDHEIM

6 Side 6 AQUA GEN AS HAVNEGATA TRONDHE1M SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS BRATTØRKAIA 17 B 7010 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE HØGSKOLERINGEN TRONDHE1M OLDEN OPPDRETTSANLEGG A/S V/ARNFINN SLETTE 7168 LYSØYSUNDET SUNNSKJØR SETTEFISK AS 7168 LYSØYSUNDET HAUKVIK KRAFT-SMOLT A/S HAUKVIK 7203 V1NJEØRA LERØY MIDNOR AS 7247 HESTVIKA VIKAN SETTEFISK NS VIKAN 7250 MELANDSJØ LANGSTEIN FISK A/S 7266 KVERVA MASØVAL SE1TEFISK AS CIO MASØVAL FISKEOPPDRETT AS 7266 KVERVA ERVIK SETTEF1SK A/S V/BJØRNAR ERVIK 7270 DYRVIK VALEN KLEKKERI 7270 DYRV1K HØSØ1EN JANNE GALAEN 7374 RØROS ASEN SETTEFISK A/S 7630 ASEN WOLL HENRIK HOEL VERA 7660 VUKU FLATANGER SETTEFISK A/S 7770 FLATANGER FOLLASMOLT NS 7796 FOLLAFOSS KVERNVIKLAKS NS KVERNVIKA 7817 SALSNES NAMDAL SETTEFISK AS SKORSTAD 7819 FOSSLANDSOSEN NEPTUN SETTEF1SK AS ARNES 7819 FOSSLANDSOSEN MIDT NORSK HAVBRUK AS FLERENGSTRAND 7900 RØRVIK YTRE NAMDAL VIDEREGAENDE SKOLE HANSVIKVN RØRVIK BINDALSSMOLT AS SVABERGET 7982 BINDALSEIDET BUNES FISK A/S 8050 TVERLANDET SALTEN HAVBRUK AS BREIVIK 8103 BREIVIK I SALTEN NORDLAND AKVA AS SKARET 8170 ENGAVAGEN SISOMAR AS TROLLBUKTA 8226 STRAUMEN SMOLTEN AS STRAUMSNES 8260 INNHAVET MAINSTREAM NORWAY AS 8286 NORDFOLD AVIKSMOLT NS V/JOHANNES RØRTVEIT, AVIKA 8310 KABELVAG FRAMNESSMOLT AS FRAMNES 8313 KLEPPSTAD SILVER SEED A/S BOKS SKROVA SJØBLINK BLOKKEN NS BLOKKEN 8400 SORTLAND 143DINGEN FISK AS HUSTADSTRAND 8412 VESTBYGD ELVENESSTRAND SMOLT A/S POSTBOKS MYRE NORSMOLT ANS C/0 LASSESEN,ELEN.ST. SMOLT AS 8430 MYRE RANFJORD F1SKEPRODUICTER A/S POSTBOKS MO I RANA GRYTAGA SETTEFISK A/S POSTBOKS MOSJØEN NOVA SMOLT AS 8764 LOVUND ELVEVOLL SETTEFISK AS ELVEVOLL 9046 OTEREN HAVFANGST NS DYRSFJORD 9130 HANSNES HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ 9131 KARVIK SKARDALEN SETTEFISK AS SKARDALEN 9144 SAMUELSBERG TJELDØY SETTEF.HELGE HOVRUD&CO NORDKJOS 9151 STORSLETT JØKELFJORD EDELFISK NS 9163 JØKELFJORD JØKELSMOLT AS KOBBEPOLLEN 9180 SKJERVØY BALSFJORD SMOLT AS CO/AS ANDR. AAGAARD POSTBOKS TROMSØ NOFIMA AKVAFORSK FISKERIFORSKNING AS MUNINBAKKEN TROMSØ SALANGFISK ROTVIKA V/ODD BEKKELI 9350 SJØVEGAN AKVAFARM A/S BERGSBOTN 9385 SKALAND TROMS STAMFISKSTASJON NS GJØV1K 9392 STONGLANDSE1DET JØRGENSEN JØRN SKJELLESVIK 9420 LUNDENES FJORD SMOLT NS HELLEREN 9446 GROVFJORD ASTAFJORD SMOLT A/S FOLDVIK 9470 GRATANGEN GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS MARKEDSGATA ALTA FINNMARK ENERGIVERK NS 9509 ALTA PRO BARENTS AS SJØGATA HAMMERFEST LAKSEFJORD AS FRIARFJORD 9740 LEBESBY

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Prioriteringslisten er basert på rapporterte lakselustall fra selskapene, og tallene er kvalitetssikret med selskapene. Utfra rapporterte tall har Mattilsynet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg på Vestlandet i 2015

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg på Vestlandet i 2015 Rådgivende Biologer AS NOTAT Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg på Vestlandet i 2015 Marius Kambestad Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS gjennomførte i april 2015 elektrofiske

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan blir elvemusling fulgt opp i NVEs saksbehandling? Pernille Bruun og Kirsten Marthinsen TBM og KSK Disposisjon Konsesjonsbehandling Undersøkelser Eksempler på

Detaljer

Akvakultur; et yrke for fremtiden

Akvakultur; et yrke for fremtiden Med Fusa og hele verden som arbeidsplass, og miljøet i fokus. Oppdrettsvirsomheten her i området er mer mangfoldig enn en kanskje skulle tro ved første øyekast. Jo, det er fortsatt riktig at røkterne forer

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle sjømatindustrien Blue Planet AS Forretningsområder

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 %

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Summer av Besøk Kolonneetiketter Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Hvitsten 204 292 205-30

Detaljer

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land?

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Henrik Rye Jakobsen Sunndalsøra, 25-26 oktober 2016 Dette foredraget er avgrenset til oppdrett av artene laks, ørret og regnbueørret Del

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland 05.02.2014 Blue Planet AS Forretningsområder Miljø og bærekraft Forretningsutvikling Konsumentbehov Klyngeutvikling Konsulent virksomhet Agenda Gjennomgang

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Oversendelse av revisjonsrapport - Trondheim kommune

Oversendelse av revisjonsrapport - Trondheim kommune Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår dato: 06.12.2015 Vår ref.: 201505755-5 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Pernille Bruun pbr@nve.no Oversendelse av revisjonsrapport

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar Norges vassdrags-og energidirektorat E Til eiere av vassdragsanlegg Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 0510 Vår dato:23 05. 2005 Vår ref.: 200501924-2 ktv/dtn Arkiv: 560.9 Deres dato: Deres

Detaljer

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Hafslund Strøm As Postboks 0247 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett:

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

SalMar Settefisk AS avd. Follafoss Midlertidig tillatelse til opprettholdelse av fiskesperre i Follaelva Verran kommune i Nord- Trøndelag

SalMar Settefisk AS avd. Follafoss Midlertidig tillatelse til opprettholdelse av fiskesperre i Follaelva Verran kommune i Nord- Trøndelag Salmar Settefisk AS c/o Salmar AS 7266 KVERVA Vår dato: 14.04.2016 Vår ref.: 201202526-16 Arkiv: 313 Deres dato: 08.02.2016 Deres ref.: Karl Christian Aag Saksbehandler: Even Buvarp Helsingen 22959159/ebh@nve.no

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Signert Søknadsskjema

Signert Søknadsskjema 1 of 5 11/04/2016 Vedlegg I Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Nekst AS på Botnastranda industriområde i Flora kommune Signert Søknadsskjema 2 of 5 11/04/2016

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

ANSVAR OG MULIGHETER. Utsikter for global vekst i havbruksnæringen. Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge

ANSVAR OG MULIGHETER. Utsikter for global vekst i havbruksnæringen. Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge ANSVAR OG MULIGHETER Utsikter for global vekst i havbruksnæringen Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge Skrettings Centre of Excellence er lagt til Norge og Stavanger. 2,900 ansatte NOK 20 mrd. i omsetning

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 15.12.2015 Vår ref.: 201506121-3 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Oversending av revisjonsrapport, Statkraft

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning

NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning TEKSET 2016 Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid -FAKS Finnmark Troms Nordland

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Saknr. 14/8568-18 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Innstilling til vedtak: Ut fra en samlet vurdering finner Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007. Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE 200709611-14 emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus

Detaljer

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 4. mai 2009, med hjemmel i lov 15.mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 33,

Detaljer

SAM-Marin rapporter 1980-1989

SAM-Marin rapporter 1980-1989 1989: SAM-Marin rapporter 1980-1989 Johannessen, P. J. & H. Botnen 1989. Valhall and Hod Fields 1988. Environmental survey. Part II: Bottom fauna analysis. Report to Amoco Norway Oil Company. Institutt

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD ALLER AQUA NORWAY AS Sandviksbodene 1E 5035 BERGEN Deres ref: Vår ref: 2016/174707 Dato: 25.08.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad fra Aller Aqua Norway AS

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Vår dato:. Vår ref.: 01774-7 Arkiv: 627 Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Per Erik Oldertrøen Tynset 5 30/18 5/3 6/3 41/6 Gylt medalje 2eo Per Joar Nygård

Detaljer

Havbruksnæringa og ringverknader

Havbruksnæringa og ringverknader Havbruksnæringa og ringverknader Mosterøy, 4. november 2015 Roy Robertsen, Audun Iversen og Otto Andreassen You will find us here - 359 Tromsø Head office 80 Sunndalsøra Seawater research station Ås Laboratories,

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Kvile Kraftverk Oversending av løyve for bygging av Kvåle kraftverk i Dalsdalselva - Luster konunune - Sogn og Fjordane

Kvile Kraftverk Oversending av løyve for bygging av Kvåle kraftverk i Dalsdalselva - Luster konunune - Sogn og Fjordane L I SS Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Kvåle Kraftverk Gaupnegrandane 6868 GAUPNE Vår dato :'i & og. 2005 Vår ref.: NVE 200401847-18 ktv/mgv Arkiv: 911-511.1 /075.5Z Dykkar dato: Dykkar ref.:

Detaljer

Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordaland

Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordaland Rapport 4/05 Utgitt november 05 Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordaland Roy Robertsen, Audun Iversen & Otto Andreassen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet NVE sin rolle som vassdragsmyndighet Mindre inngrep i vassdrag Kristin Ødegård Bryhn NVE, Region Øst 04.09.2015 NVE som vassdragsmyndighet Vannressursloven er den mest sentrale loven som regulerer inngrep

Detaljer

INSTITUTE OF MARINE RESEAßCH

INSTITUTE OF MARINE RESEAßCH HAVTORS KN I NGS I NSTITUTTET INSTITUTE OF MARINE RESEAßCH Tit Se adresseliste Deres ref. Your ref.: Vår ref: Our ref.: ndal, 12 Juni 2015 INVITAJON TIt KONTAKTMøTE I BERGEN 1 SEPTEMBER 2015 Havforskningsinstituttet

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS Fredrikstad Fjernvarme AS Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201506574-7 Arkiv: 447 Deres dato: 05.02.2016 Deres ref.: Per Bolstad Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

FHF/FHL/NSL - Lusemøte. Tidspkt.: 04.03.2013 10.00-17.30 Sted: Rica Hell Hotel, HELL

FHF/FHL/NSL - Lusemøte. Tidspkt.: 04.03.2013 10.00-17.30 Sted: Rica Hell Hotel, HELL FHF/FHL/NSL - Lusemøte Tidspkt.: 04.03.2013 10.00-17.30 Sted: Rica Hell Hotel, HELL Totalt antall: 117 Etternavn Fornavn à Norði Gunnvør Aksnes Elin Aksnes Reidar Andersen Per Anders Arnesen Carl-Erik

Detaljer

Slam - felles utfordring alternative løsninger

Slam - felles utfordring alternative løsninger Slam - felles utfordring alternative løsninger akvaarena årsmøte 18. Oktober 2012 - Stjørdal Trond W. Rosten SINTEF Fiskeri og havbruk Trondheim 1 2 3 Global perspektiv Carbon footprint Art Sild og makrell

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2016 Vår ref.: 201601339-30 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

19 FORMELLE HØRINGSPARTER

19 FORMELLE HØRINGSPARTER 19 FORMELLE HØRINGSPARTER Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes relevante myndigheter, organisasjoner og bedrifter til uttale. HØRINGSPARTER: INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR SJØOMRÅDENE

Detaljer

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato:

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Norges vassdrags- og energidirektorat Sande kommune (Møre og Romsdal) 6084 LARSNES Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon : 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no

Detaljer

Vassdragskonsesjon. bygging av Grønlielva kraftverk. gis tillatelse til. Meddelt: Grønlielva Kraftverk AS, org.nr.: Dato:

Vassdragskonsesjon. bygging av Grønlielva kraftverk. gis tillatelse til. Meddelt: Grønlielva Kraftverk AS, org.nr.: Dato: Vassdragskonsesjon I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Gjenåpning av lukkede bekker i landbruket

Gjenåpning av lukkede bekker i landbruket Gjenåpning av lukkede bekker i landbruket Atle Hauge Bioforsk Jord og Miljø Gjennomførte prosjekter med bekkeåpning: Hydroteknikk UMB, Ås (NLH) 1982 Fylkesmannen i Nordland 1984-2000 Bioforsk 2000-2010

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Oversikt: Oppfølging av «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk 2011-2015»

Detaljer

Om Blue Planet AS Bakgrunn

Om Blue Planet AS Bakgrunn Om Blue Planet AS Bakgrunn Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle sjømatindustrien Blue Planet

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Sandviksboder 78 A Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 5035 BERGEN Vår referanse: 12/5512 Deres referanse:

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

MARIN OVERVÅKNING NORDLAND

MARIN OVERVÅKNING NORDLAND MARIN OVERVÅKNING NORDLAND STÅL HEGGELUND Årssamling Nordnorsk Havbrukslag Radisson BLU Hotell Tromsø 9. januar 2014. Bakgrunn Havbruksnæringen som biologisk industri er avhengig av at miljøet og vannkvaliteten

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Postboks 2400 7005 TRONDHEIM Vår dato: 26.09.2016 Vår ref.: 201600690-8 Arkiv: 447 Deres dato: 22.09.2016 Deres ref.: Arvid Wisløff Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1

Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1 Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1 Akva Møre-konferansen 2012, Ålesund Astrid Woll (prosjektleder / koordinator) Miljødokumentasjon Nordmøre På initiativ fra oppdrettsnæringen på Nordmøre organiserte FHL

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005 15.01.2005 16.01.2005 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 050005 Pingvinhallen,sandefjord Utstilling 2480.31.06017 11.12.2004 06.02.2005

Detaljer