Kven i kommunen skal passe på at helse blir vurdert?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kven i kommunen skal passe på at helse blir vurdert?"

Transkript

1 Kven i kommunen skal passe på at helse blir vurdert? Plannettverket 25. februar 2010 Laila Nordheim Alme Fylkemannen i Hordaland 1

2 Alltid konsekvensutgreiing av arealdelen Aktuelle vurderingstema (vedlegg 3): - Helse og fordeling av helse - Tilgjengelegheit - Kriminalitetsførebygging 2

3 Helsebegrepet I helsevurderingar av planar og tiltak er helsebegrepet brukt i vid forstand - Heilskapssyn på menneske, miljø og samfunn - Ikkje berre risikofaktorar som må fjernast for å unngå skadar - Men og faktorar som fremjer helse

4 Oversikt over helsetilstanden Kommunehelsetenestelova 1-4 Helsetenesta/kommunelegen må delta i prosessen heilt frå starten Helsetenesta sin kunnskap må etterspørjast Kommunehelseprofiler eit statistikkverkty som blir betre og betre

5 Kva påverkar helsa - Fysisk aktivitet - Miljøfaktorar som støy, ulukker, radon, ureining - Sosiale forhold inkludert vs. utstøytt trygg vs. utrygg

6 Eit tilgjengeleg samfunn strategien for universell utforming Ein ny måte å tenkje på eit paradigmeskifte - Ein demokratisk rett - Hovudløysinga skal vere tilgjengeleg for alle Diskriminerings- og tilgjengelighetslova: - Manglande tilgjengelegheit er diskriminering 6

7 Tilgjengelighetspyramiden Universell utforming - tilgjenge for alle:.. Utan universell utforming Med universell utforming

8 Målgrupper for strategien for universell utforming Rørslehemma Synshemma Hørselshemma Personar med nedsett evne til å forstå Personar med astma og allergi

9 Døme på kontrollspørsmål universell utforming Døme Vil gjennomføring av planen skape nye funksjonshemmande barrierar? Vil gjennomføring av planen ha same konsekvens for tilgjenge for ulike grupper? Er viktige leike- og friluftsområde i folks nærmiljø uendra/betra av tiltaket? Ja/nei/ usikkert/ uaktuell problemstilling Dersom nei eller usikkert, korlsie blir problemstillinga tatt vidare Medverkar planen til å redusere/fjerne eksisterande funksjonshemmande barrierar?

10 Dødelighet etter utdanning. Aldersjustert, døde pr Menn, år Kvinner, år døde pr barne/ungdomsskole videregående skole høgskole/universitet universitet/forskernivå Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

11 Dødelighet etter inntekt. Aldersjustert, døde pr Menn, år Kvinner, år døde pr lav inntekt lav middels inntekt høy middels inntekt høy inntekt Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

12 Betydelige symptom på depresjon og angst etter lengde på utdanning 25 prosent Menn Kvinner kort utdanning middels utdanning lang utdanning Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

13 Korleis redusere sosiale helseskilnader? Helseaspektet må inn i samfunnsplanlegginga Tiltak bør rettast mot heile befolkninga (ikke berre høgrisikogrupper) Tiltak bør rettast mot sosiale strukturar (ikkje berre individuelle val)

14 Døme på sjekkliste sosiale helseskilnader Er effekten av tiltaket avhengig av utdanning eller inntekt til dei som er i målgruppa? Vil alle i målgruppa uavhengig av inntekt, utdanning og yrke kunne nytte seg av tiltaket? Er prosjektet eller tiltaket som skal iverksetjast like tilgjengeleg for alle? Finst det kunnskap om fordelingseffektar som kan knytast til tiltaket? Bør tiltaket eller planen som skal iverksetjast rettast mot heile befolkninga eller utvalde grupper?

15 Dei minst aktive må bli litt aktive

16 Døme på kontrollspørsmål - helse Døme Vil gjennomføring av planen skape betre høve for fysisk aktiv transport? Vil gjennomføring av planen ha same konsekvens for ulike grupper si helse? Er viktige leike- og friluftsområde i folks nærmiljø uendra/betra av tiltaket? Medverkar planen til å redusere helseplager som støy, ureining og ulukker? Ja/nei/ usikkert/ uaktuell problemstilling Dersom nei eller usikkert, korleis blir problemstillinga tatt vidare

17 Vurderingskriterier helse og tilgjengelegheit Normer og grenseverdiar Forskingsbasert kunnskap Risikovurdering Skjøn Føre var

18 Verkty i planlegginga Helse i plan - ein rettleiar til å ivareta helseomsyn i planlegging etter plan- og bygningslova (Vestfold fylkeskommune) Kommunehelseprofiler - helsestatistikk frå ulike kjelder på kommune og fylkesnivå (Helsedirektoratet) Barnetrakk - registrering av barns bruk av arealet i elektroniske kart (Norsk Form) Bedre planlegging - færre farer - sjekkliste (KRÅD) Medverknad i planprosessar - Veileder i miljørettet helsevern - kap. 7 Miljø og helse - forskingsbasert kunnskapsbase

19 Lokalisering av fleirbrukshall (Idrett, NAV, lensmann) Frå før: skule, b.hage, legekontor, fysioterapi og idrettsplass. Tre fire alternativ: Trafikktryggleik: meir ordna parkering, meir trafikk Uteområde for skule og b hage, universell utforming (terreng) Nærmare b hage med parkering Støy ( m.o.t. bustader) kor attraktivt vil det vere å bu i dette området, kva med uteareal til bustadane Det beste alternativet uaktuelt (bruke ekstern konsulent for å vurdere)

20 Distriktspsykiatrisk senter på Danmarksplass Reduserer idrettsplass,sentralt plassert, utrygghet eller positiv synlighet, økt trafikk, sterkt belastet område med luftforurensing, grenser til vgsk, kan tiltr seg omsetning av rusm. Pos og neg kons: Idrettsplass redusert (avgjort sannsynleg), sentral plassering (pos for brukargr, men og negativ på grunn av nærhet til Nygårdsparken. Økt trafikk sannsynleg negativ kons for heile befolkn, brukarar og tilsette, nærh til vgsk (sannsynleg neg kons.) Tiltrekker seg rusmis- (meir enn sannsynleg) 20

21 Endring av skulestruktur nye bustadar Samle alle elevane på ein skule Ligg nær bustadområde, men nokon må skyssast Tilgang til urørt natur Idrettsanlegg Elevane skjerma frå byggjeprosessen Negativt: Fritidstibod tilknytt skulen Samlingspunkt i nærmiljøet Positivt: Betre tilbod til elevane, større nettverk, sikre stabilitet i lærarstaben, uteareal viktig, alle foredreutvala gjekk inn for endringa.viktig å sikre annan form for fysisk aktivitet 21

22 Skulestruktur - bustadfelt Bustadbygging der skulen allereie er sprengt Fysisk aktivitet,må bli køyrde, kanskje sykle på fritida, skulen ikkje aktiuell møteplass, kanskje velforeninga blir meir aktiv, bustadorådet kan bli mindre attraktivt for småbarnsforeldre, kioskbesøk i staden for å klatre i trea, kan vere positivt i staden for å fortette, bu perifert kan føre til sosial isolasjon Transport Miljøforhold

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer